MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 413              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 12 iunie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

579. – Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală si certificarea veterinară pentru importul de ecvidee înregistrate si ecvidee pentru reproductie si productie

 

53. – Decizie privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicătă, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica

 

831. – Decizie privind modificarea temporară a anexei la Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 685/2003 pentru instituirea unor masuri speciale privind importul uleiurilor minerale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală si certificarea veterinară pentru importul de ecvidee înregistrate si ecvidee pentru reproductie si productie

 

În temeiul prevederilorArt. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicătă, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotarârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

vazând Referatul de aprobare nr. 161.291 din 18 noiembrie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aproba Norma sanitara veterinara privind conditiile de sănătate animală si certificarea veterinară pentru importul de ecvidee înregistrate si ecvidee pentru reproductie si productie, prevazuta în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2002.

Nr. 579.


*) Anexa se publică ulterior.

 

AGENTIA ROMÂNA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicătă, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicătă,

în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei,

în baza Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 24/2003,

 

presedintele Agentiei Române pentru Conservarea Energiei emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicătă, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica, prevazut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Personalul cu atributii de control împuternicit de Agentia Româna pentru Conservarea Energiei si cei mentionati laArt. 3 din regulamentul de mai sus vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicătă în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe adresa de Internet a Agentiei Române pentru Conservarea Energiei: www.arceonline.ro.

 

Presedintele Agentiei Române pentru Conservarea Energiei,

Mihai-Marius Voronca

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 53.

 

ANEXA

REGULAMENTUL

de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicătă, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Temei legal

Art. 1. - Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicătă, ale Hotarârii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, precum si cu reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica.

Scop

Art. 2. - Prezentul regulament stabileste procedurile actiunilor de control desfasurate de Agentia Româna pentru Conservarea Energiei (ARCE) si modul de constatare, de notificare si de sanctionare a nerespectarii prevederilor din actele normative mentionate laArt. 1.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Prevederile prezentului regulament se aplica:

a) producatorilor, reprezentantilor autorizati ai acestora, importatorilor de aparate, în cazul în care producatorii nu au sediul în România, distribuitorilor si vânzatorilor de utilaje si echipamente pentru care au fost elaborate reglementari tehnice privind eficienta energetica;

b) consumatorilor de energie, persoane juridice, care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an;

c) autoritatilor administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori;

d) agentilor economici cu activitate de producere, transport sau distributie a combustibililor si energiei;

e) societatilor de transport, precum si altor societati care detin mai mult de 10 autovehicule;

f) administratorilor cladirilor aflate în proprietate publică, persoane juridice.

Art. 4. - Punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament este asigurata de personalul ARCE împuternicit prin decizie a presedintelui ARCE.

 

CAPITOLUL III

Definitii

 

Art. 5. - În contextul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

- control: actiune programata sau inopinata efectuata pentru a verifica respectarea prevederilor Legii nr. 199/2000, republicătă, si a reglementarilor tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica;

- agent constatator: persoana împuternicita prin decizie a presedintelui ARCE pentru efectuarea controlului;

- actiuni corective: masuri obligatorii dispuse de ARCE în urma unui control, pentru restabilirea legalitatii.

 

CAPITOLUL IV

Documente de referintă

 

Art. 6. - Aplicarea dispozitiilor prezentului regulament se face în concordanta cu dispozitiile următoarelor acte normative:

• Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicătă;

• Hotarârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei;

• Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare;

• Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;

• Hotarârea Guvernului nr. 573/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata;

• Hotarârea Guvernului nr. 598/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat rufe de uz casnic;

• Hotarârea Guvernului nr. 671/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic;

• Hotarârea Guvernului nr. 1.056/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a lampilor electrice de uz casnic;

• Hotarârea Guvernului nr. 1.274/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur;

• Hotarârea Guvernului nr. 27/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic;

• Hotarârea Guvernului nr. 1.117/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cuptoarelor electrice de uz casnic;

• Hotarârea Guvernului nr. 1.549/2002 privind stabilirea cerintelor de eficienta energetica pentru introducerea pe piata a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent;

• Hotarârea Guvernului nr. 407/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a aparatelor de climatizare de uz casnic.

 

CAPITOLUL V

Scopul si obiectivele controlului

 

Scopul controlului

Art. 7. - (1) Scopul actiunilor de control desfasurate de ARCE este verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 199/2000, republicătă, precum si a reglementarilor tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica.

(2) În urma controlului efectuat de personalul ARCE împuternicit, se vor dispune actiuni corective si/sau se vor aplica sanctiuni contraventionale, dupa caz.

Obiectivele controlului

Art. 8. - Principalele obiective ale controlului ARCE sunt:

- verificarea respectarii reglementarilor tehnice privind eficienta energetica de catre producatorii, reprezentantii autorizati ai acestora, importatorii, în cazul în care producatorii nu au sediul în România, distribuitorii si vânzatorii de aparate, utilaje si echipamente pentru care au fost elaborate astfel de reglementari;

- verificarea respectarii obligatiilor ce le revin agentilor economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol, precum si autoritatilor administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori, privind întocmirea programelor proprii de eficienta energetica;

- verificarea respectarii obligatiilor ce le revin consumatorilor de energie, persoane juridice, pentru:

a) respectarea reglementarilor tehnice în vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, întretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptoarelor de energie, precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control;

b) existenta unui sistem propriu de evidenta si monitorizare a consumurilor energetice;

- verificarea respectarii obligatiilor ce le revin consumatorilor care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an, privind existenta bilantului energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata;

- verificarea respectarii obligatiilor ce le revin consumatorilor care folosesc mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an, privind existenta:

a) unui responsabil pentru energie;

b) unui bilant energetic anual realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata;

 c) unor programe de masuri pentru reducerea consumurilor energetice, incluzând investitiile pentru care se întocmesc studii de fezabilitate;

- verificarea respectarii obligatiilor agentilor economici cu activitate de producere, transport sau distributie a combustibililor si energiei, pentru reducerea consumului propriu de combustibili si energie;

- verificarea respectarii obligatiilor societatilor de transport, precum si altor societati care detin mai mult de 10 autovehicule, privind existenta si aplicarea programelor de monitorizare si gestiune a consumului de energie pentru grupul de vehicule detinut;

- verificarea respectarii obligatiilor administratorilor cladirilor aflate în proprietate publică, privind masurile pentru:

a) utilizarea eficienta a sistemului de încalzire si climatizare;

b) utilizarea materialelor de constructie eficiente energetic;

c) utilizarea rationala a iluminatului interior;

d) utilizarea aparatelor de masura si reglare a consumului de energie;

e) realizarea unui bilant energetic pentru cladirile cu suprafata desfasurata mai mare de 1.500 m2, o data la 5 ani, bilant întocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata în acest sens;

f) cresterea eficientei energetice potrivit reglementarilor în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Echipa de control

 

Art. 9. - Actiunile de control desfasurate de ARCE se efectueaza de catre echipe de control, conform programului anual aprobat de presedintele ARCE, pe baza unui mandat aprobat de conducerea ARCE sau de directorul filialei teritoriale, dupa caz, si pe baza unei tematici de control, conform modelelor prezentate în anexele nr. 1 si 2.

Art. 10. - (1) Echipa de control este compusa din cel putin doua persoane, fiecare având calitatea de agent constatator.

(2) Unul dintre membrii echipei de control, în calitate de sef, detine responsabilitatea generala a controlului.

(3) Calitatea de agent constatator este dovedita cu legitimatia de control, emisa de presedintele ARCE.

Art. 11. - (1) La solicitarea altor autoritati publice, ARCE desemneaza agenti constatatori sau alte categorii de specialisti care sa participe la controalele organizate de acestea.

(2) Modul de colaborare si procedurile de control se vor stabili, dupa caz, prin protocoale încheiate între respectivele autoritati si ARCE.

 

CAPITOLUL VII

Atributiile personalului de control

 

Art. 12. - Directorul filialei teritoriale ARCE are următoarele atributii:

a) sa aprobe mandatul de control si componenta echipei de control;

b) sa aprobe raportul de control întocmit de seful echipei pe baza procesului-verbal de constatare;

c) sa transmita Directiei ARCE - Supraveghere Piata raportul de control si procesul-verbal de constatare.

Art. 13. - Seful echipei de control are următoarele atributii:

a) sa coordoneze activitatea echipei de control;

b) sa întocmeasca raportul de control în termen de 5 zile de la încheierea actiunii de control;

c) sa reprezinte echipa de control în fata persoanei juridice controlate;

d) sa urmareasca ducerea la îndeplinire a masurilor si a actiunilor corective stabilite în raportul de control.

Art. 14. - Membrii echipelor de control au următoarele obligatii:

a) sa îsi decline calitatea, legitimându-se în fata persoanei juridice care urmeaza sa fie controlata;

b) sa efectueze controalele în conformitate cu mandatele primite, cu procedurile specifice si cu prevederile legale în vigoare;

c) sa solicite datele si informatiile necesare în legatura cu problemele care fac obiectul controlului;

d) sa participe la întocmirea rapoartelor de control, conform anexei nr. 3, si a proceselor-verbale de constatare;

e) sa verifice aplicarea masurilor corective stabilite în urma controalelor anterioare.

Obligatiile celor care fac obiectul controlului

Art. 15. - Agentii economici, consumatori de energie, administratiile publice locale, societatile de transport si administratorii cladirilor aflate în proprietate publică au următoarele obligatii:

a) sa permita echipei de control, în conditiile legii, accesul în cladiri, încaperi, la instalatii, cu respectarea procedurilor si instructiunilor de acces specifice;

b) sa puna la dispozitie echipei de control, la solicitarea acesteia, documentele si actele specifice activitatilor lor;

c) sa desemneze un împuternicit competent din cadrul personalului, care sa asiste echipa de control si sa asigure punerea la dispozitia acesteia a documentelor si actelor solicitate de aceasta.

 

CAPITOLUL VIII

Documente de control

 

Art. 16. - Documentele de control sunt:

a) mandatul de control;

b) legitimatia de control;

c) procesul-verbal de constatare.

 

CAPITOLUL IX

Constatarea si sanctionarea contraventiilor

 

Art. 17. - Contraventiile sunt cele prevazute în Legea nr. 199/2000, republicătă, si în reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica.

Art. 18. - Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal de constatare, întocmit de catre agentii constatatori ai ARCE.

Art. 19. - (1) Procesele-verbale de constatare vor fi numerotate si vor purta antetul si stampila ARCE.

(2) Evidenta proceselor-verbale de constatare se face, la nivelul Directiei ARCE - Supraveghere Piata, de catre serviciul de specialitate, în Registrul de evidenta a proceselor-verbale de constatare, prezentat în anexa nr. 4, prin transmiterea acestora de catre filialele teritoriale ale ARCE.

Art. 20. - (1) În cazul constatarii savârsirii de catre aceeasi persoana juridica a doua sau mai multe contraventii, se încheie un singur proces-verbal de constatare, iar sanctiunea amenzii se aplica pentru fiecare contraventie.

(2) Când contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal de constatare, sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava.

Art. 21. - (1) O data cu aplicarea amenzii contraventionale agentul constatator stabileste, daca este cazul, un termen de conformare de pâna la o luna, care poate fi prelungit de conducerea ARCE în cazurile în care se apreciaza ca acest lucru se impune.

(2) În cadrul termenului stabilit contravenientul are obligatia sa intre în legalitate sau, dupa caz, sa restabileasca legalitatea.

Art. 22. - Procesul-verbal de constatare se semneaza pe fiecare pagina de catre agentul constatator si de catre contravenient, caruia i se înmâneaza o copie.

Art. 23. - (1) Procesul-verbal de constatare se încheie si în situatia în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze; agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor.

(2) În cazul mentionat la alin. (1) procesul-verbal de constatare cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.

(3) În lipsa unui martor agentul constatator precizeaza motivele care au dus la încheierea procesului-verbal de constatare în aceste conditii.

(4) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal de constatare, comunicarea acestuia se face de catre agentul constatator în termen de cel mult o luna de la data încheierii, prin posta, cu aviz de primire, sau se afiseaza la sediul contravenientului.

Art. 24. - (1) Prin procesul-verbal de constatare agentul constatator aplica amenda contraventionala si dispune, dupa caz, confiscarea produselor neconforme.

(2) Agentul constatator are obligatia sa stabileasca cine este producatorul bunurilor confiscate si în procesul-verbal de constatare se vor mentiona, daca este posibil, datele de identificare ale producatorului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea acestuia nu a fost posibila.

(3) În caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal de constatare, bunurile confiscate se restituie de îndata celui în drept.

Art. 25. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii/comunicarii acestuia. Plângerea se solutioneaza de judecatoria în a carei raza teritoriala s-a savârsit contraventia.

(2) Pâna la solutionarea plângerii executarea sanctiunii contraventionale se suspenda.

Art. 26. - Daca contravenientul nu foloseste calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare în termen de 15 zile, în vederea platii amenzii, ARCE comunica din oficiu organelor de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatilor subordonate acestora, în a caror raza teritoriala îsi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare a contraventiei. Modelul adresei de notificare este prezentat în anexa nr. 5.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 27. - Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 28. - Anexele nr. 1 -5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

AGENTIA ROMÂNA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI

Antet

 

MANDAT DE CONTROL

Model si continut-cadru

 

În conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 941/2002 privindorganizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, echipade control compusa din:

1. sef echipa de control ...................................................;

2. membru ..................................................................;

3. membru ...................................................................

este împuternicita sa efectueze control pentru verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicătă, si a reglementarilor tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica si sa aplice sanctiunile prevazutede lege, în conformitate cu Legea nr. 199/2000, republicătă, sau cu Hotarârea Guvernului nr. ........ la ................................................................................. începând cu data de .................... .

Domeniile ce urmeaza sa fie controlate sunt: .............................................................................................

Locul de desfasurare a controlului ..........................................

Data emiterii ..........................

 

Aprobat (ziua/luna/anul)

Director filiala teritoriala,....................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

AGENTIA ROMÂNA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI

Antet

 

Aprobat

Presedintele Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, ............................

 

TEMATICA DE CONTROL

Model-cadru

 

Domeniul controlat (din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta aenergiei, republicătă, si din reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica): .......................            ..............................................................................................

Ce trebuie urmarit în timpul controlului:

..........................................................................................................................................................

Desfasurarea controlului:

Locul: ...............................................................................................................................................

Perioada: de la ................... la ..................întocmit

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

 

AGENTIA ROMÂNA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI

Antet

 

Aprobat

Director filiala teritoriala,.............................

 

RAPORT DE CONTROL

Model si continut-cadru

 

A. Persoana juridica controlata .........................................................................................................................

B. Membrii echipei de control:

1. sef echipa de control ....................................................

2. membru ...................................................................

3. membru ...................................................................

C. Domeniile controlate ...................................................…………………………..

D. Verificari si constatari .............................................................................................................................

E. Abateri de la reglementarile emise în domeniul eficientei energetice .....................................................

F. Masuri si actiuni corective .......................................................................................................

G. Recomandari .......................................................................................................................................

H. Lista persoanelor care au participat la control din partea persoanei juridice controlate

I. Anexe

Semnaturi

Membrii echipei de control ...................................................

 

Data

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

REGISTRUL

de evidenta a proceselor-verbale de constatare

Model

 

Nr. crt.

Nr. proces-verbal de constatare încheierii

Numele agentului constatator si nr. legitimatiei

Persoana juridică controlată

Măsuri aplicate

Observatii

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

AGENTIA ROMÂNA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI

Antet

 

ADRESA DE NOTIFICARE

Model si continut-cadru

 

Catre Administratia financiara a ..................

Adresa ........................

 

Va transmitem alaturat Procesul-verbal de constatare a contraventiilor nr. ........ din data de .............. prin care ................................., (denumirea persoanei juridice) cu sediul în ........................ str. .................. nr. ............., judetul/sectorul ................, a fost amendata cu ..................... lei.

Procesul-verbal de constatare a contraventiilor a ramas definitiv la data de........................ prin expirarea termenului de plata a amenzii prevazutde Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, probata cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Conform prevederilor art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cumodificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, procesul-verbal ramas definitiv constituie titlu executoriu.

Ca urmare, va solicitam sa procedati la punerea sa în executare, potrivit prevederilor legale.

 

Presedinte/Director filiala teritoriala, ........................................

 

DIRECTIA GENERALA A VĂMILOR

 

DECIZIA

privind modificarea temporara a anexei la Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 685/2003 pentru instituirea unor masuri speciale privind importul uleiurilor minerale

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor masuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale, publicătă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003,

având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicătă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicătă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 523/2002, publicătă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Biroul vamal de control si vamuire la frontiera Dornesti, judetul Suceava, mentionat în anexa la Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 685/2003, publicătă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, cuprinzând Lista birourilor vamale de control si vamuire la frontiera desemnate sa vamuiasca uleiuri minerale de tipul benzinelor si motorinelor, se înlocuieste temporar, în perioada cuprinsa între 16 iunie si 19 iunie 2003 inclusiv, cu biroul vamal de control si vamuire la frontiera Halmeu, judetul Satu Mare, urmând ca la expirarea acestei perioade biroul vamal de control si vamuire la frontiera Dornesti, judetul Suceava, sa îsi reia atributiile.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la momentul publicării.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Tudor Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 831.