MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 414              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Vineri, 13 iunie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

244. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

357. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

245. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

358. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

247. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor măsuri de îmbunătătire a colectării unor venituri bugetare

 

360. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor măsuri de îmbunătătire a colectării unor venituri bugetare

 

248. - Lege pentru completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

361. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

249. - Lege pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

362. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

251. - Lege privind aprobarea plafonului de îndatorare publică internă a României pentru anul 2003

 

364. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea plafonului de îndatorare publică internă a României pentru anul 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.657. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind recunoasterea Statutului de organizare si functionare al Organizatiei Religioase “Martorii lui Iehova”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 6 din 23 ianuarie 2003 privind acordarea unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, adoptata în temeiul art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 ianuarie 2003.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 26 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 244.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 357.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 245.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 358.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor masuri de îmbunatatire a colectarii unor venituri bugetare

 

 Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 3 din 9 ianuarie 2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor masuri de îmbunatatire a colectarii unor venituri bugetare, adoptata în temeiul art. 1 pct. 11.4 si pct. 11.10 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 17 ianuarie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, înainte de punctul 1, care devine punctul 3, se introduc doua noi puncte, punctele 1 si 2, cu urmatorul cuprins: 1. La articolul 26 alineatul (1), litera j) va avea urmatorul cuprins:

"j) hidrocarburi ciclice:

- benzen, toluen, xilen si amestecuri ale acestora în orice proportii;

- amestecuri de izomeri ai benzenului, toluenului si xilenului;

- concentrate si extracte aromatice, inclusiv cele rezultate din procesul de productie a cocsului metalurgic;"

2. La articolul 26 alineatul (2), litera g) va avea urmatorul cuprins:

"g) hidrocarburi ciclice:

- benzen, toluen, xilen si amestecuri ale acestora în orice proportii;

- amestecuri de izomeri ai benzenului, toluenului si xilenului;

- concentrate si extracte aromatice, inclusiv cele rezultate din procesul de productie a cocsului metalurgic;"

2. La articolul I punctul 2, care devine punctul 4, nr. crt. 15 al anexei nr. 1 "Lista cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize)" va avea urmatorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza

(echivalent euro/U.M.)

Acciza

(echivalent euro/U.M.)

Acciza

(echivalent euro/U.M.)

Acciza

(echivalent euro/U.M.)

 

"15.Hidrocarburi ciclice

15.1.benzen, toluen, xilen si amestecuri ale acestora în orice proportii

15.2. amestecuri de izomeri ai benzenului, toluenului si xilenului

15.3. concentrate si extracte aromatice, inclusiv cele rezultate din procesul de productie a cocsului metalurgic

tona

404

404

444,6

444,6"

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 247.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor masuri de îmbunatatire a colectarii unor venituri bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor masuri de îmbunatatire a colectarii unor venituri bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 360.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991, republicata

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Art. I. - Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 12 se introduce un alineat nou, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:

"Fostii cetateni români, cu domiciliul sau resedinta în strainatate, care din diferite motive au pierdut cetatenia româna, precum si descendentii acestora pot face cerere de redobândire a cetateniei la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare competente ale României."

2. Dupa alineatul 1 al articolului 13 se introduce alineatul 11 cu urmatorul cuprins:

"Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României vor înainta de îndata cererile depuse acestei comisii."

Art. II. - Cererile de redobândire a cetateniei române, depuse anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, se solutioneaza potrivit reglementarilor în vigoare la data depunerii cererii.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 248.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991, republicata

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea pentru completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991, republicata, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 361.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

- La capitolul III, sectiunea a 3-a, dupa articolul 21 se introduce litera C cu articolele 211-213 cu urmatorul cuprins:

"C. Procedura concesionarii prin atribuire directa

Art. 211. - (1) Terenurile cu destinatie agricola, care nu fac parte din capitalul social al societatilor comerciale prevazute la art. 1 si art. 2 alin. (1), vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au cumparat actiuni sau active ce implica necesitatea exploatarii unui teren cu destinatie agricola, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2).

(2) Pentru capacitatile de productie din zootehnie, suprafata de teren cu destinatie agricola atribuita direct prin concesionare se stabileste în functie de efectivul mediu de animale detinut si de capacitatea de exploatare.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si investitorilor care au cumparat actiuni sau active de la societatile comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau aflate permanent sub luciu de apa.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si în cazul bunurilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 387/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 212. - Concesionarea prin atribuire directa se face pe perioada existentei mijlocului fix sau a activului, dar nu mai mult de 49 de ani.

Art. 213. - În cazul procedurii de concesionare prin atribuire directa, nivelul redeventei se aproba de catre Consiliul de administratie al Agentiei Domeniilor Statului."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 249.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 362.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea plafonului de îndatorare publica interna a României pentru anul 2003

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Art. 1. - Plafonul de îndatorare publica interna a României pentru anul 2003 se stabileste în suma de 34.643,8 miliarde lei, determinat ca diferenta între stocul datoriei publice interne la finele anului 2003 si stocul datoriei publice interne la finele anului 2002.

Art. 2. - Plafonul de îndatorare publica interna a României pentru anul 2003 se poate majora cu sumele neutilizate din plafonul de îndatorare publica externa pentru anul 2003, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2002, aprobata prin Legea nr. 94/2003.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 251.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea plafonului de îndatorare publica interna a României pentru anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea plafonului de îndatorare publica interna a României pentru anul 2003 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 364.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind recunoasterea Statutului de organizare si functionare al Organizatiei

 

În baza prevederilor art. 11, 20 si 29 din Constitutia României,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

conform art. 18 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948,

potrivit prevederilor art. 18 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974,

în temeiul art. 9 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata de România prin Legea nr. 30/1994,

punând în executare Decizia civila nr. 769 din 7 martie 2000 a Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ, irevocabila, pronuntata în Dosarul nr. 1.666/1999,

în executarea Sentintei civile nr. 264 din 26 februarie 2003 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ, pronuntata în Dosarul nr. 2.051/2002, sentinta ramasa irevocabila prin nerecurare,

având în vedere Statutul Organizatiei Religioase "Martorii lui Iehova", ale carui ultime modificari au fost înregistrate prin încheierile din 9 aprilie 1998 si 21 ianuarie 1999 ale Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, hotarâri ramase definitive si irevocabile,

având în vedere Referatul nr. 2.241/RT din 9 aprilie 2003,

 

ministrul culturii si cultelor emite urmatorul ordin:

 

Art. 1. - Ministerul Culturii si Cultelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, recunoaste Statutul de organizare si functionare al Organizatiei Religioase "Martorii lui Iehova", înregistrat potrivit Sentintei civile nr. 1.166 din 9 aprilie 1990 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, modificat prin Încheierea de sedinta din data de 9 aprilie 1998, rectificata prin Încheierea din data de 21 ianuarie 1999, ambele încheieri pronuntate în Dosarul nr. 1.174/PJ/1990 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Art. 2. - (1) În baza statutului, Organizatia Religioasa "Martorii lui Iehova" este un cult religios crestin.

(2) Organizatia Religioasa "Martorii lui Iehova" este denumirea oficiala a cultului religios Martorii lui Iehova.

Art. 3. - Cultul religios crestin Organizatia Religioasa "Martorii lui Iehova" are toate drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru cultele religioase recunoscute de statul român.

Art. 4. - (1) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare, Ministerul Culturii si Cultelor va comunica prezentul ordin catre toate autoritatile administratiei publice centrale, prefecturi si consilii judetene, iar la cerere, si altor autoritati si persoane interesate.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor se va asigura ca toate actele pe care le emite sau le avizeaza, potrivit legii, referitoare la cultele religioase recunoscute de statul român, sa cuprinda cultul religios Organizatia Religioasa "Martorii lui Iehova".

Art. 5. - Prezentul ordin intra în vigoare la data emiterii si se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrarii în vigoare a prezentului ordin sunt revocate orice alte acte administrative contrare emise de fostul Secretariat de Stat pentru Culte si de Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 7. - Ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin se va asigura prin Directia generala relatii culte din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Razvan Theodorescu

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 2.657.