MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 421         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 iunie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 215 din 15 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

662. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

663. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

667. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România, în perioada 12-15 iunie 2003, a unui invitat al Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

75. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă

 

560. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru modificarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 215

din 15 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, exceptie ridicată de Ilie Barbu în Dosarul nr. 27/2003 al Judecătoriei Medias.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, sustinând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece egalitatea în drepturi presupune acelasi regim sanctionator pentru situatii asemănătoare, iar nu distincte, cum este cazul liberării conditionate si al suspendării conditionate a executării pedepsei, cum s-a făcut referire în motivarea exceptiei. Totodată, sustine că nu sunt relevante în cauză dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 27/2003, Judecătoria Medias a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, ridicată de Ilie Barbu, inculpat în acel dosar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale mentionate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 20 raportate la cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil si la egalitatea armelor, precum si prevederilor art. 24 referitoare la dreptul la apărare. Se motivează că, potrivit textului art. 83 din Codul penal, revocarea suspendării conditionate a executării pedepsei are loc fără discutie si fără ca instanta să poată aprecia dacă, fată de împrejurări, se impune sau nu revocarea măsurii, asa cum se prevede prin art. 61 din Codul penal, în cazul revocării liberării conditionate. Aceasta constituie, în opinia autorului exceptiei, o inegalitate de tratament, fiind afectat totodată si dreptul la apărare.

Judecătoria Medias apreciază că dispozitiile art. 83 din Codul penal nu intră în contradictie cu art. 16, 20 si 24 din Constitutie. Faptul că norma penală în discutie are caracter imperativ, si nu dispozitiv ca în cazul art. 61 din Codul penal, nu este de natură să atragă existenta unor discriminări, deoarece suspendarea conditionată este o altă institutie decât aceea a liberării conditionate, măsură ce se poate acorda numai după executarea unei fractiuni de pedeapsă, în timp ce suspendarea conditionată a executării pedepsei se bazează pe încrederea în posibilitatea îndreptării condamnatului si pe punerea lui la încercare în acest scop. Regimul aplicării celor două măsuri este diferit si la fel sunt si consecintele.

Egalitatea în drepturi si de tratament nu presupune acelasi regim sanctionator stabilit de cele două institutii, ci egalitatea în aplicarea legii penale si respectarea drepturilor procesuale ale părtilor, indiferent de calitatea lor. Egalitatea de sanse, la care se referă art. 6 din conventie, trebuie raportată la elementele prevăzute pentru o mai bună administrare a justitiei, si nu la specificul reglementărilor din legea internă, iar eventualele neconcordante tin de aplicarea legii.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece dispozitiile criticate nu creează nici privilegii, nici discriminări, neîncălcând vreunul dintre criteriile egalitătii în drepturi, enumerate în art. 4 din Constitutie. Se mai arată că nu se poate sustine neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 83, prin raportare la art. 61 din Codul penal, deoarece cele două articole prevăd măsuri diferite pentru situatii diferite. În cazul săvârsirii din nou a unei infractiuni, la condamnarea conditionată problema revocării măsurii se pune altfel decât la suspendare. În primul caz condamnatul executase o parte din pedeapsă, iar în cazul suspendării condamnatul nu numai că nu a executat pedeapsa, dar nici nu mai îndeplineste una dintre conditiile pentru care instanta a dispus initial suspendarea executării pedepsei, si anume cea referitoare la scop [art. 81 alin. 1 lit. c) din Codul penal].

Avocatul Poporului arată, de asemenea, că neconstitutionalitatea art. 83 din Codul penal fată de art. 16 din Constitutie nu poate fi retinută, întrucât liberarea conditionată si suspendarea executării pedepsei reprezintă institutii care apartin unor procese diferite de individualizare a pedepsei. Institutiile în cauză se aseamănă numai în aparentă, prin faptul că, în cazul suspendării conditionate, pedeapsa aplicată nu se mai execută, iar la liberarea conditionată nu se mai execută restul de pedeapsă. În realitate, acestea diferă si nu pot forma obiect de comparatie în vederea justificării inegalitătii de tratament juridic între cele două categorii de condamnati. Egalitatea în drepturi si de tratament presupune acelasi regim sanctionator pentru situatii asemănătoare, iar nu distincte, cum este cazul celor două institutii. Inegalitatea reală, care rezultă din această diferentă, poate justifica reguli distincte, în functie de scopul legii care le contine. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 83 din Codul penal fată de art. 24 din Constitutie, se arată că nu se încalcă dreptul la apărare, întrucât inculpatul are posibilitatea de a-si valorifica pretentiile prin toate drepturile procesuale oferite de lege: de a avea un avocat, de a exercita căile de atac prevăzute de lege, de a ridica exceptii procesuale, de a propune si administra probe noi. Nu sunt încălcate nici prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece nu se poate sustine că prin revocarea suspendării conditionate, în cazul săvârsirii unor noi infractiuni, se încalcă dreptul persoanei la judecarea cauzei în mod public si echitabil, într-un termen rezonabil, de o instantă independentă si impartială.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 83 din Codul penal, conform cărora: “Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanta revocă suspendarea conditionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa aplicată pentru noua infractiune.

Revocarea suspendării pedepsei nu are loc însă, dacă infractiunea săvârsită ulterior a fost descoperită după expirarea termenului de încercare.

Dacă infractiunea ulterioară este săvârsită din culpă, se poate aplica suspendarea conditionată a executării pedepsei chiar dacă infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea conditionată a executării pedepsei. În acest caz nu mai are loc revocarea primei suspendări.

La stabilirea pedepsei pentru infractiunea săvârsită după rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare nu se mai aplică sporul prevăzut de lege pentru recidivă.”

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii, care permit instantei să dispună revocarea suspendării conditionate a executării pedepsei, fără să examineze împrejurările care au determinat situatia creată si fără a-i da posibilitatea să se apere, sunt neconstitutionale, încălcând prevederile constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în fata legii, ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare si ale art. 20 cu raportare la prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil. Se afirmă că, prin dispozitiile criticate, condamnatul cu suspendarea executării este discriminat, în ceea ce priveste revocarea măsurii, în comparatie cu condamnatul liberat conditionat.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că este neîntemeiată.

Curtea retine că dispozitiile art. 83 din Codul penal nu aduc atingere prevederilor constitutionale privind egalitatea în fata legii, deoarece dispozitia legală criticată nu stabileste discriminări, ci instituie un tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în aceeasi situatie, fără nici o deosebire. Rezultă că nu se poate vorbi de încălcarea egalitătii în fata legii, câtă vreme condamnatul cu suspendarea conditionată a executării pedepsei se află într-o situatie juridică diferită de aceea a liberatului conditionat.

Este, totodată, nefondată critica pe care autorul exceptiei o face cu privire la încălcarea dreptului la apărare, prevăzut de art. 24 din Constitutie, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal, instanta dispune revocarea suspendării numai după ce condamnatul a fost judecat si condamnat definitiv pentru infractiunea săvârsită si descoperită în cursul termenului de încercare al suspendării conditionate. Prin urmare, condamnatul a avut posibilitatea să-si facă toate apărările în cursul acestui proces, astfel încât referirile autorului exceptiei la caracterul categoric al dispozitiei de revocare, la încălcarea dreptului la apărare si la procesul echitabil sunt lipsite de temei. Astfel fiind, nu se poate sustine nici încălcarea dispozitiilor art. 20 din Legea fundamentală cu raportare la prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Criticile de neconstitutionalitate fiind neîntemeiate, exceptia urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, exceptie ridicată de Ilie Barbu în Dosarul nr. 27/2003 al Judecătoriei Medias.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Societătile comerciale care beneficiază de împrumuturi acordate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru plata consumului de energie electrică si gaze naturale aferent lunilor ianuarie-iunie 2003 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Datoriile restante reprezentând plata consumului de energie electrică si gaze naturale aferent lunilor ianuarie-iunie 2003 sunt stabilite de o comisie formată din câte un reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Ministerului Industriei si Resurselor si Ministerului Finantelor Publice, precum si un reprezentant al furnizorului de utilităti.

(2) Sumele stabilite de comisie pentru plata consumului de energie electrică si gaze naturale, conform art. 1, pot fi acordate si sub formă de împrumuturi în avans, urmând ca regularizarea să se efectueze ulterior pe baza facturilor si a sumelor definitive stabilite potrivit alin. (1).

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si Societătii Comerciale “Siderurgica” - S.A. Hunedoara.

Art. 3. - Conditiile în care Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturile sunt cele prevăzute la art. 3 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 238/2003 pentru aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 662.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Societatea Comercială “Tractorul” - S.A. Brasov

2.

Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Persoanele disponibilizate potrivit art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 sunt persoanele cuprinse în programul de restructurare sau reorganizare a societătii la data aprobării acestuia de institutia publică implicată în privatizare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Petre Ciotlos,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 663.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Societatea Comercială “Centrul de Experimentări si Studii pentru Automobile Românesti” - S.A. Câmpulung Muscel

2.

Societatea Comercială “Fabrica de Piese si Subansamble Auto ARO” - S.A. Câmpulung Muscel

3.

Societatea Comercială “Fabrica de Scule si Matrite ARO” - S.A. Câmpulung Muscel

4.

Societatea Comercială “Centrul General de Comercializare ARO” - S.A. Câmpulung Muscel

5.

Societatea Comercială “Motoare AB” - S.A. Brasov

6.

Societatea Comercială “Axe si Punti” - S.A. Brasov

7.

Societatea Comercială “Semifabricate” - S.A. Brasov

8.

Societatea Comercială “Eurosam” - S.A. Brasov

9.

Societatea Comercială “Reutil” - S.A. Brasov

10.

Societatea Comercială “Roman Energetic” - S.A. Brasov

11.

Societatea Comercială “Rom Metrologia” - S.A. Brasov

12.

Societatea Comercială “Adrom” - S.A. Brasov

13.

Societatea Comercială “CAF” - S.A. Brasov

14.

Societatea Comercială “Prompt Trans” - S.A. Brasov

15.

Societatea Comercială “Electrosid” -S.A. Hunedoara

16.

Societatea Comercială “Mecanica Sider” - S.A. Hunedoara

17.

Societatea Comercială “Construct Sid” - S.A. Hunedoara

18.

Societatea Comercială “Prest Alim Sid” - S.A. Hunedoara

19.

Societatea Comercială “Timpuri Noi” - S.A. Bucuresti

20.

Societatea Comercială “MAT” - S.A. Craiova

21.

Societatea Comercială “Arteca” - S.A. Jilava

22.

Societatea Comercială “IAIFO” - S.A. Zalău

23.

Societatea Comercială “Băneasa” - S.A. Voluntari

24.

Societatea Comercială “Moldova Tricotaje” - S.A. Iasi

25.

Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. Bucuresti

26.

Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Aiud

27.

Compania de Navigatie Fluvială “Giurgiu Nav” - S.A. Giurgiu

28.

Societatea Comercială “Bicapa” - S.A. Târnăveni

29.

Societatea Comercială “Nitramonia” - S.A. Făgăras

30.

Societatea Comercială “Verachim” - S.A. Giurgiu

31.

Societatea Comercială “Tubinox” - S.A. Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România, în perioada 12-15 iunie 2003, a unui invitat al Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România, în perioada 12-15 iunie 2003, a domnului Arben Malaj, ministrul economiei al Republicii Albania, la invitatia Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1, în sumă de 50 milioane lei, se asigură din bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul în curs, de la titlul 20 “Cheltuieli materiale”, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderile

mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2003

Nr. 667.


*) Anexa se comunică Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă

 

Având în vedere:

- prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003;

- prevederile Legii petrolului nr. 134/1995, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice pentru aplicarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală control si protectia mediului si Directia generală evaluare si concesionare resurse minerale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 12 iunie 2003.

Nr. 75.

 

ANEXĂ

INSTRUCTIUNI TEHNICE

pentru aplicarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă

 

Art. 1. - Potrivit Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, se pot considera astfel de cantităti gazele naturale libere, provenite din zăcămintele noi sau prin reabilitarea câmpurilor de extractie, definite după cum urmează:

A. Cantităti provenite din zăcăminte noi:

1. extractii realizate din resurse geologice care intră în exploatare, inclusiv exploatare experimentală, sau care sunt declarate zăcăminte comerciale, după data publicării Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003:

- din zăcăminte pe structuri nou-identificate;

- din zăcăminte situate în extinderea celor cunoscute în unităti hidrodinamice (blocuri) separate de cele puse în exploatare anterior;

2. extractii realizate din resurse geologice noi pe zăcăminte puse în evidentă prin operatiuni de retragere în sonde de exploatare, în cadrul unei unităti hidrodinamice (bloc), pe structuri cunoscute anterior.

B. Cantităti provenite prin reabilitarea câmpurilor de extractie, realizate după publicarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003:

1. volume aferente cresterii productiei si a rezervelor prin săparea de sonde noi de exploatare, completare sau înlocuire de gabarit, pe zăcăminte în exploatare sau cu exploatare sistată, demonstrate prin dinamica de productie a zăcământului (obiectivului de exploatare) respectiv;

2. volume aferente cresterii productiei pe zăcăminte în exploatare, prin măsuri manageriale, tehnologice de prevenire si combatere a viiturilor de nisip, reducerea impuritătilor prin controlul provenientei acestora si izolări, cresterea debitelor în sonde (fisurări hidraulice, reperforări cu echipamente de înaltă performantă sau punere în functiune de echipamente de fund performante) si orice alte tehnologii de reabilitare a productiei din zăcăminte, neprevăzute în studiile avizate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale înainte de publicarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003, demonstrate prin dinamicile sondelor în care s-au executat operatiunile tehnologice;

3. volume obtinute prin repunerea în productie a unor sonde abandonate în sensul definitiei din acordul petrolier, pe zăcăminte în exploatare sau cu exploatare sistată, prin aplicarea unor măsuri tehnice sau tehnologice;

4. volume suplimentare valorificabile prin modernizarea sistemelor de separare, colectare sau uscare a gazelor, demonstrate prin curbele de declin pe ansamblul zăcământului comercial;

5. volume suplimentare valorificabile prin crearea de facilităti de comprimare a gazelor în câmp sau prin realizarea de noi statii de comprimare, inclusiv prin mărirea puterii de comprimare cu a doua sau a treia treaptă de comprimare pe zăcăminte în exploatare sau cu exploatare sistată, demonstrate prin dinamica de productie a obiectivului de exploatare sau a zăcământului comercial din care provin gazele supuse comprimării.

La pct. B.4 si B.5 pot fi incluse si gazele asociate cu titeiul, produse în sondele de titei si obtinute suplimentar în conditiile prevăzute la aceste puncte.

Art. 2. - Titularii acordurilor petroliere, producători de gaze naturale libere, sau operatorii acestora, în cazul în care acordul petrolier prevede astfel, vor fundamenta lunar productiile suplimentare obtinute în conformitate cu prevederile de mai sus, fată de curbele de declin de bază, aprobate în prealabil de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în vederea certificării acestora de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale. Fundamentarea va preciza sonda, zăcământul (obiectivul de exploatare), sursa de provenientă a gazelor suplimentare si cantitătile produse, conform anexei, si se va transmite la organele teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se fundamentează productia.

Art. 3. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, prin Directia generală control si protectia mediului, va certifica productiile suplimentare obtinute în conformitate cu cele de mai sus, în termen de 10 zile de la primirea fundamentărilor din partea titularilor de acorduri petroliere.

Art. 4. - Productiile suplimentare constituind gaze noi din productia internă se vor contracta de titularii acordurilor petroliere sau operatorii acestora, în cazul în care acordul petrolier prevede astfel, după certificarea de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 5. - Titularii acordurilor petroliere sau operatorii acestora, în cazul în care acordul petrolier prevede astfel, sunt obligati să tină evidenta lunară a cantitătilor de gaze naturale libere extrase în conditiile prevederilor art. 1, pe sonde, obiective de exploatare, unităti hidrodinamice (blocuri) si zăcăminte comerciale (structuri).

Art. 6. - Titularii acordurilor petroliere sau operatorii acestora, în cazul în care acordul petrolier prevede astfel, vor pune la dispozitie reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale evidentele lunare prevăzute la art. 5 la orice solicitare a acestora.

Art. 7. - Valoarea productiei pentru gazele naturale noi în vederea stabilirii redeventei datorate se face pe baza preturilor practicate de titular în perioada de taxare, dar nu mai mici decât pretul de referintă comunicat de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 

Zăcământ comercial

Sonda

Obiectiv de exploatare

U.H. (bloc)

Volum Stm3

Indicativ

conform

art. 1 din

instructiunile

tehnice

Operatiunea*)

 

 

 

Total zăcământ comercial ……….**) ……………….

 

………………

 


*) Se va specifica lucrarea prin care s-a realizat productia suplimentară.

**) În cazul volumelor suplimentare provenite corespunzător punctelor B4 si B5 din instructiunile tehnice, raportarea se efectuează pe total obiectiv de exploatare sau zăcământ comercial.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, precum si Referatul Directiei management, salarizare si structuri unităti sanitare nr. DB 5.329/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Cabinetele medicale se pot înfiinta si vor furniza servicii medicale numai în specialitatea si competenta medicului titular sau a asociatilor, în cazul formelor asociative.

 

ANEXĂ

la instructiunile tehnice

 

SITUATIA

productiei de gaze naturale noi din productia internă realizată în luna  2003

 

(2) Medicii care au mai multe specialităti si competente pot înfiinta cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialitătile si competentele medicale dobândite.”

2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Medicul este liber să îsi schimbe forma de exercitare a profesiunii prevăzută la art. 6 sau să îsi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în functie de specialitătile, supraspecializările si competentele dobândite.”

3. Alineatul (3) al articolului 17 se abrogă.

4. La articolul 20 alineatul (1), după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) dovada îndeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale în concordantă cu serviciile medicale furnizate pe specialităti.”

5. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(2) Existenta dotării minime necesare functionării cabinetelor medicale, a conditiilor minime de spatiu si a circuitelor functionale în concordantă cu serviciile medicale furnizate se va verifica de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.”

6. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) În acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi înfiintate mai mult de două cabinete medicale si numai dacă se îndeplinesc conditiile de compatibilitate între specialitătile medicale privind serviciile medicale furnizate.”

7. La articolul 25 alineatul (1), după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:

“h) dovada îndeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale în concordantă cu serviciile medicale furnizate pe specialităti.”

8. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(2) Existenta dotării minime necesare functionării cabinetelor medicale, a conditiilor minime de spatiu si a circuitelor functionale în concordantă cu serviciile medicale furnizate se va verifica de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.”

9. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) În acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi înfiintate mai mult de două cabinete medicale si numai dacă se îndeplinesc conditiile de compatibilitate între specialitătile medicale privind serviciile medicale furnizate.”

10. Litera a) a alineatului (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

“a) fată de activitătile si cabinetele medicale declarate există asigurată dotarea minimă corespunzătoare, conditiile minime de spatiu si circuitele functionale necesare; “

11. Alineatul (1) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Controlul prevăzut la art. 6 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicată, se exercită de comisii mixte formate din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai unitătilor sale subordonate, ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate - atunci când unitatea este în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate -, ai Colegiului Medicilor din România si ai altor organe abilitate, în conditiile legii.”

12. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Numai cabinetele medicale din mediul rural, în conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice, pot înfiinta puncte secundare de lucru în localitătile rurale.”

13. Articolul 34 se abrogă.

Art. II. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, precum si directiile de sănătate publică vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 560.