MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 424              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Marti, 17 iunie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

264. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

378. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

266. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

380. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

267. - Lege pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora si a art. 13 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

381. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora si a art. 13 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 149 din 16 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Opinie separată

 

Decizia nr. 195 din 13 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (8) fraza a doua si ale art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

666. - Hotărâre privind recunoasterea handbalului ca ramură de sport profesionistă si stabilirea conditiilor de practicare a handbalului profesionist

 

668. - Hotărâre privind aprobarea Programului national de crestere a calitătii serviciilor hoteliere si de lansare a mărcii “Q”

 

669. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în proprietatea publică a municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati si privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galati a Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Galati”

 

670. - Hotărâre privind trecerea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului de Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

498/76. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

           

Articol unic. - Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Lista exemplificativă cuprinzând functiunile produselor care sunt considerate produse cosmetice, conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. a), este prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.

Produsele cosmetice, astfel cum sunt acestea definite conform prezentei legi, sunt identificate prin codurile tarifare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.”

2. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 25, cu următorul cuprins:

“Art. 25. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitiile 32, 33, 34, 35 si 36, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Categoria de produse

- denumire generică -

Cod pozitii (de la .... inclusiv la ... inclusiv)

«32.

Uleiuri esentiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele asa-zise “concrete” sau “absolute”; rezinoide; oleorăsini de extractie; solutii concentrate de uleiuri esentiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substante similare, obtinute prin extractie din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esentiale; ape distilate aromatice si solutii apoase ale uleiurilor esentiale

33.01

33.

Amestecuri de substante odoriferante si amestecuri (inclusiv solutiile alcoolice pe baza uneia sau mai multor substante odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie); alte preparate pe bază de substante odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

33.02

34.

Altele - deodorante pentru încăperi, preparate, chiar parfumate, având sau nu proprietăti dezinfectante

3307.49.00

35.

Agenti organici de suprafată (altii decât săpunurile); preparate tensioactive, preparate pentru spălat (inclusiv preparatele auxiliare pentru spălat) si preparate de curătat, chiar continând săpun, altele decât cele de la pozitia 34.01

34.02

36.

Paste pentru modelat prezentate pentru joacă

3407.00.00»”

 

3. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o anexă nouă, anexa nr. 2, cu următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 2

 

LISTA

codurilor tarifare din Codul vamal de import al României pentru produsele cosmetice*)

 

Cod tarifar

Denumire

3303.00.10

Parfumuri

3303.00.90

Ape de toaletă

3304.10.00

Preparate de machiaj pentru buze

3304.20.00

Preparate de machiaj pentru ochi

3304.30.00

Preparate pentru manichiură sau pedichiură

3304.91.00

Pudră, inclusiv compactă

3304.99.00

Altele

3305.10.00

Sampoane

3305.20.00

Preparate pentru ondularea sau îndreptarea permanentă a părului

3305.30.00

Lacuri pentru păr

3305.90.10

Lotiuni capilare

3305.90.90

Altele

3306.10.00

Preparate pentru curătirea dintilor

3306.20.00

Fire utilizate pentru curătirea spatiilor interdentare (fire dentare)

Ex 3306.90.00

Altele (preparate pentru igiena bucală)

3307.10.00

Preparate pentru preras, ras sau după ras

3307.20.00

Deodorante corporale si antisudorifice

3307.30.00

Săruri parfumate si alte preparate pentru baie

Ex 3307.90.00

Altele (depilatoare, hârtii, vată, fetru, materiale netesute parfumate, precum si cele impregnate sau acoperite cu farduri)

3401.11.00

De toaletă

Ex 3401.19.00

Altele (hârtii, vată, fetru, materiale netesute impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun)

3401.20.90

Săpunuri sub alte forme

3401.30.00

Produse si preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, conditionate pentru vânzarea cu amănuntul, chiar continând săpun”

 


*) Cu prefixul «ex» au fost evidentiate situatiile în care, din totalitatea produselor care se clasifică la codul tarifar respectiv, prevederile actului normativ se aplică numai produselor denumite între paranteze.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 13 iunie 2003.

Nr. 264.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2003.

Nr. 378.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 12 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări:

- La articolul I punctul 14, alineatele (1) si (3) ale articolului 283 vor avea următorul cuprins:

“Art. 283. - (1) Formularul de aviz de garantie va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul

biroului de înscriere în arhivă de către persoana interesată, potrivit legii, sau de către reprezentantul său împuternicit prin procură autentică ori va fi transmis, în conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil.

………………………………………….......

(3) Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în arhivă, pe suport hârtie, vizat de operator sau agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau agentului, cu mentionarea numărului si datei înregistrării formularului, precum si a numărului de identificare a înregistrării.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 iunie 2003.

Nr. 266.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2003.

Nr. 380.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora si a art. 13 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - După litera f) a articolului 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările si completările ulterioare, se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) autentificarea de către misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, pentru cetătenii români, precum si pentru persoanele de origine română care au cetătenie străină sau statutul de apatrid, a procurilor speciale prevăzute de art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - După alineatul 3 al articolului 13 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un alineat nou, alineatul 31, cu următorul cuprins:

“Autentificarea procurilor speciale prevăzute la art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, poate fi făcută de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României si la cererea persoanelor de origine română care au cetătenie română sau statutul de apatrid, dacă legile si reglementările statului de resedintă nu prevăd altfel.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 iunie 2003.

Nr. 267.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora si a art. 13 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora si a art. 13 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2003.

Nr. 381.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 149

din 16 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “EURO COMPANY” Ltd din Bucuresti în Dosarul nr. 5.050/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 8 aprilie 2003 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la 15 aprilie si apoi la 16 aprilie 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 7 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 5.050/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia

a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “EURO COMPANY” Ltd din Bucuresti într-o cauză având ca obiect constatarea nulitătii absolute a unui proces-verbal de punere în posesie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 48 din Legea nr. 10/2001 sunt

neconstitutionale în măsura în care “domeniul de aplicare al acestora este interpretat altfel decât ipoteza în care cererea (notificarea) făcută în temeiul Legii nr. 10/2001 cuprinde elemente noi care invocă înlăturarea unor interdictii existente în legislatia anterioară si care fac, în prezent, admisibilă restituirea în natură a imobilului ori acordarea de despăgubiri în echivalent, după caz”. Autorul exceptiei consideră că dispozitiile criticate “înlătură” autoritatea de lucru judecat în privinta hotărârilor judecătoresti pronuntate anterior intrării în vigoare a acestei legi si încalcă în mod evident principiile constitutionale consacrate de art. 123, 125 si 128, referitoare la înfăptuirea justitiei în numele legii, independenta judecătorilor si exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, în conditiile legii.

Autoritatea de lucru judecat priveste nu numai dispozitivul hotărârii judecătoresti, ci si problemele de drept ce sunt dezlegate irevocabil prin hotărârea judecătorească, astfel că doar cu încălcarea principiilor constitutionale evocate “s-ar putea admite că, în mod legal, reprezentantul autoritătii administrative care solutionează cererea formulată conform Legii nr. 10/2001 să poată nesocoti dezlegările date de instantele judecătoresti”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, întrucât principiile constitutionale invocate ar fi încălcate “dacă, asa cum sustine reclamantul, după pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, care a avut în vedere legea existentă în acel moment, respectiv Legea nr. 112/1995, s-ar opune Parlamentului prerogativele ce-i revin din Constitutie de a perfectiona cadrul legislativ, în spetă Legea nr. 10/2001, pe motiv că s-au pronuntat deja hotărâri judecătoresti irevocabile”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens arată că art. 48 din Legea nr. 10/2001 acordă persoanelor îndreptătite, precum si celor vătămate într-un drept al lor o nouă posibilitate de a se adresa instantei pentru valorificarea drepturilor.

Cu referire la sustinerea privind încălcarea principiului autoritătii de lucru judecat, arată că această problemă “se pune numai în cazul în care prima actiune a fost respinsă pe fond, adică instanta, prin hotărâre judecătorească irevocabilă, a constatat că dreptul reclamantului nu există”, iar nu si atunci când actiunea a fost respinsă fără a se cerceta fondul cauzei sau în cazul solicitării de măsuri reparatorii prin echivalent, “deoarece dreptul având ca obiect asemenea măsuri se naste abia acum în temeiul noii legi”. Arată că art. 48 din lege poate fi valorificat doar în ipoteza în care noua cerere (notificare) făcută în temeiul acestei legi cuprinde elemente noi sau invocă înlăturarea unor interdictii existente în legislatia anterioară, care fac în prezent admisibilă reparatia în natură sau prin echivalent.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.  

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 48 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, care au următorul cuprins:

- Art. 48: “Persoanele îndreptătite, precum si persoanele vătămate într-un drept al lor, cărora până la data intrării în vigoare a prezentei legi li s-au respins, prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, actiunile având ca obiect bunuri preluate în mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, pot solicita, indiferent de natura solutiilor pronuntate, măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent, în conditiile prezentei legi.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin art. 123, 125 si 128 din Constitutie, care prevăd:

- Art. 123: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

- Art. 125: (1) Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare.

(3) Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.”;

- Art. 128: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine următoarele:

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că prevederile art. 48 din Legea nr. 10/2001 încalcă principiile separatiei puterilor în stat, al independentei judecătorilor si înfăptuirii justitiei exclusiv de către instantele judecătoresti.

Principalul argument în sensul acestor sustineri îl constituie autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoresti definitive si irevocabile, pronuntate anterior intrării în vigoare a acestei legi, prin care au fost respinse actiunile având ca obiect bunuri preluate în mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau orice alte persoane juridice.

Din analiza acestor sustineri, Curtea constată că dispozitiile Legii nr. 10/2001, care conferă persoanelor îndreptătite la măsuri reparatorii constând în restituirea în natură sau, după caz, prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu afectează autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoresti anterior pronuntate. Aceasta deoarece, pe de o parte, puterea lucrului judecat este o exceptie care operează în exclusivitate în domeniul procesual si ea poate fi ridicată numai în fata instantelor judecătoresti, iar pe de altă parte, pentru a exista autoritate de lucru judecat este necesar să fie întrunite toate cele trei elemente ale identitătii: părtile, obiectul si cauza. Astfel, potrivit art. 1201 din Codul civil, “este lucru judecat atunci când a doua cerere are acelasi obiect, este întemeiată pe aceeasi cauză si este între aceleasi părti, făcută de ele si în contra lor în aceeasi calitate”. Rezultă că această exceptie peremptorie si absolută operează ca atare în cadrul unui nou proces civil si nu este opozabilă autoritătilor publice chemate să pună în aplicare legea nouă care instituie măsuri reparatorii pentru toti cei ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, inclusiv pentru cei ale căror actiuni în revendicare au fost respinse de instantele judecătoresti în temeiul prevederilor legale în vigoare la data pronuntării acelor hotărâri judecătoresti. Legea nr. 10/2001 cuprinde reglementări noi în materia restituirii si dă un nou înteles notiunii de simobile preluate în mod abuziv”. Asadar, chiar în situatia în care s-ar naste un nou litigiu, ca urmare a aplicării legii noi, acesta are o altă cauză si uneori alte părti decât cele existente în litigiul anterior, cu obiect identic. Existenta unei cauze noi este de natură să elimine autoritatea de lucru judecat. De altfel, nimic nu-l împiedică pe legiuitor să extindă, printr-o lege ulterioară, sfera subiectilor care urmează să beneficieze de măsuri reparatorii si la persoane cărora acest drept le-a fost refuzat de o lege anterioară. Faptul că acest refuz a fost constatat printr-o hotărâre judecătorească anterioară nu poate lega legiuitorul într-o eternă negare a dreptului la reparatie, iar principiile independentei judecătorului si înfăptuirii justitiei de către instantele judecătoresti nu sunt încălcate, întrucât instantele de judecată trebuie să solutioneze cauzele în temeiul prevederilor noii legi.

În ceea ce priveste autoritatea de lucru judecat, este de principiu că aceasta nu poate functiona decât în cazul în care prima actiune a fost respinsă pe fond, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, prin care s-a constatat că dreptul reclamantului nu există. Este evident că autoritatea de lucru judecat nu actionează când actiunea a fost respinsă fără a se cerceta fondul cauzei. Valorificarea reglementării continute în art. 48 din Legea nr. 10/2001 se poate face în ipoteza în care noua cerere (notificare) cuprinde elemente noi sau invocă înlăturarea unor interdictii existente în legislatia anterioară.

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “EURO COMPANY” Ltd din Bucuresti în Dosarul nr. 5.050/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

OPINIE SEPARATĂ

 

În dezacord cu solutia adoptată cu majoritate de voturi, opinez că textul de lege criticat este neconstitutional, în sensul si pentru motivele ce se vor arăta în continuare.

1. În conformitate cu art. 1 alin. (3) din Constitutie, România este stat de drept, una dintre componentele acestui principiu fiind separatia puterilor, adică exercitarea de către fiecare dintre cele trei puteri - legislativă, executivă si judecătorească - a functiei care-i este proprie, în mod independent, la adăpost de imixtiuni din partea celorlalte două si fără dreptul de a se amesteca în exercitiul competentei acestora.

În ceea ce priveste independenta puterii judecătoresti, aceasta este consacrată prin prevederile art. 123 si 125 din Constitutie si este garantată prin prevederile art. 148 alin. (1) din Legea fundamentală, în conformitate cu care dispozitiile privind independenta justitiei nu pot forma obiectul revizuirii.

În virtutea principiilor statului de drept, Parlamentul adoptă legile, inclusiv pe cele privind organizarea instantelor judecătoresti si procedurile judiciare, dar nu are dreptul să se substituie instantelor judecătoresti si nici competenta de a desfiinta, de a modifica ori de a declara ineficiente hotărârile pronuntate de acestea.

Având în vedere aceste principii, nu pot împărtăsi opinia majoritară, după care autoritatea de lucru judecat operează în exclusivitate în domeniul procesual si, în consecintă, hotărârile judecătoresti prin care s-au respins anterior Legii nr. 10/2001 cereri de retrocedare a unor imobile “nu sunt opozabile autoritătilor publice chemate să aplice legea nouă”.

Întemeindu-mă pe litera si pe spiritul Constitutiei, consider că toate actele juridice emise de organele fiecăreia dintre cele trei puteri în limitele competentei lor stabilite prin lege sunt opozabile organelor apartinând celorlalte puteri.

În ceea ce priveste hotărârile judecătoresti, acestea sunt opozabile atât organelor administrative - care au obligatia să le execute în conditiile legii -, cât si Parlamentului.

Dacă s-ar recunoaste Parlamentului dreptul de a interveni în activitatea de judecată, fie si printr-un act juridic de nivelul legii, ar însemna să se admită concentrarea în sfera de putere a acestei autorităti publice cu caracter politic atât a functiei de legiferare, cât si a celei de aplicare a legilor în solutionarea litigiilor dintre subiectele de drept, privind existenta, întinderea si exercitarea drepturilor lor subiective, ceea ce în statul democratic de drept nu este de conceput.

Examinând continutul art. 48 din Legea nr. 10/2001, în raport cu dispozitiile din Constitutia României mai sus citate, constat că prevederea prin care se declară ineficiente toate hotărârile judecătoresti prin care s-au respins actiunile având ca obiect bunuri preluate în mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, indiferent de natura hotărârilor pronuntate, relevă o imixtiune evidentă a legiuitorului în sfera de competentă a puterii judecătoresti si, prin aceasta, o încălcare a principiilor independentei justitiei si separatiei puterilor în stat.

Tinând seama de întelesul sintagmei “indiferent de natura solutiilor pronuntate” nu împărtăsesc opinia majoritară, în sensul că dispozitia legală criticată s-ar referi exclusiv la situatii noi, fată de care reiterarea solicitărilor având ca obiect măsuri reparatorii nu este de natură să aducă atingere hotărârilor pronuntate anterior de instantele judecătoresti.

Dacă acesta ar fi întelesul dispozitiei legale criticate, atunci textul s-ar dovedi cu totul inutil, fiind în afara oricărei îndoieli că solicitarea de măsuri reparatorii de către persoanele cărora prin reglementarea anterioară nu li se recunoscuse acest drept sau pentru imobile care nu puteau fi restituite proprietarilor deposedati abuziv nu ar putea fi împiedicată prin invocarea hotărârilor judecătoresti întemeiate pe dispozitiile restrictive din acea reglementare.

2. Principiul autoritătii lucrului judecat - examinat în considerentele solutiei adoptate cu majoritate de voturi - nu este consacrat prin Constitutie, astfel că încălcarea acestui principiu nu poate constitui prin sine însăsi un caz de neconstitutionalitate.

În consecintă, examinarea încălcării principiului autoritătii lucrului judecat nu intră în resortul contenciosului constitutional decât în cazul si în măsura în care implică si încălcarea unor norme reglementate prin Legea fundamentală.

În cauză, contrar celor retinute în considerentele solutiei, constat că prin aplicarea prevederilor art. 48 din Legea nr. 10/2001 se ajunge la încălcarea principiului autoritătii lucrului judecat, în cazul admiterii unor actiuni respinse anterior pe motiv că reclamantul nu si-a dovedit dreptul său de proprietate asupra bunului revendicat (făcându-se dovada că, înainte ca bunul să fi fost trecut în mod abuziv în proprietatea statului, apartinuse altei persoane decât reclamantul sau că reclamantul nu este mostenitorul proprietarului deposedat abuziv, neavând deci calitate procesuală), precum si în alte cazuri în care, prin noile actiuni, introduse pe baza Legii nr. 10/2001, nu se invocă alte motive (cauze) de admisibilitate decât cele invocate în sustinerea actiunilor respinse sub imperiul legii vechi si care erau si atunci operante.

De altfel, sintagma “indiferent de natura solutiilor pronuntate”, cuprinsă în textul care face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, este suficient de precisă si de categorică pentru a lăsa loc si altei interpretări decât aceea că persoanele nominalizate în art. 48 din Legea nr. 10/2001 pot solicita, în conditiile legii - adică inclusiv pe cale judiciară -, măsuri reparatorii, chiar dacă prin hotărâri definitive si irevocabile li s-au respins actiuni având acelasi obiect si întemeiate pe aceeasi cauză.

Dacă, asa cum arătam, încălcarea autoritătii lucrului judecat nu constituie un caz de neconstitutionalitate, ci de nelegalitate a hotărârii judecătoresti pronuntate în acest mod, cenzurabil în cadrul procedurii judiciare obisnuite, în schimb, înlăturarea autoritătii lucrului judecat printr-o dispozitie legală care declară ineficiente hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, pronuntate anterior, pune în discutie constitutionalitatea acestei dispozitii sub aspectul aplicării legilor în timp, fiind evident că efectele ei se produc nu numai pentru viitor, ci si pentru trecut.

În consecintă, constat că textul criticat contravine si dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, în conformitate cu care legea dispune numai pentru viitor.

Pentru aceste considerente, opinez că exceptia de neconstitutionalitate trebuia să fie admisă si să se constate că sintagma “indiferent de natura solutiilor pronuntate”, din cuprinsul art. 48 din Legea nr. 10/2001, contravine dispozitiilor din Constitutia României, citate mai sus.

 

Judecător,

Nicolae Cochinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 195

din 13 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (8) fraza a doua si ale art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (8) fraza a doua si ale art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Petrolsub” - S.A. din Suplacu de Barcău în Dosarul nr. 7.178/R/2002 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 32 alin. (8) fraza a doua si ale art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din ordonanta de urgentă criticată, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 105/2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 20 decembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 7.178/R/2002, Tribunalul Arad - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (8) fraza a doua si ale art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, exceptie ridicată de recurenta Societatea Comercială “Petrolsub” - S.A. din Suplacu de Barcău într-o cauză de contencios administrativ.

În motivarea exceptiei se sustine că prevederile art. 32 alin. (8) fraza a doua si ale art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, sunt contrare prevederilor art. 41 alin. (7) si (8) din Constitutie. În acest sens se arată că prin dispozitiile art. 32 alin. (8) fraza a doua “se prezumă provenienta ilicită a bunurilor neînsotite de documentele de transport prevăzute în art. 32 alin. (1) si implicit a veniturilor obtinute din comercializarea lor”. Or, “printr-o lege ordinară nu se poate institui o prezumtie contrară prezumtiei stabilite prin Constitutie” în art. 41 alin. (7), referitoare la dobândirea licită a averii. De asemenea, se arată că “prevederile art. 32 alin. (8) restrâng implicit si sfera mijloacelor de probă cu care s-ar putea face dovada provenientei bunurilor prevăzute la art. 56 alin. (2)”. Critica referitoare la art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a constă în aceea că veniturile obtinute din vânzarea produselor supuse confiscării nu se încadrează în nici una dintre categoriile de bunuri la care se referă art. 41 alin. (8) din Constitutie, respectiv bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii.

Tribunalul Arad - Sectia comercială si contencios administrativ apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată. În acest sens se arată că art. 32 alin. (8) din ordonanta de urgentă criticată nu contravine art. 41 alin. (7) si (8) din Constitutie, deoarece nu instituie direct o prezumtie de provenientă ilicită a bunurilor care sunt transportate fără a fi însotite de documentele prevăzute la alin. (1) al aceluiasi articol, întrucât fraza a doua a textului stabileste conditiile în care marfa are provenientă ilicită, respectiv lipsa acestor documente. De asemenea, instanta apreciază că art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din ordonanta de urgentă, care “se referă la confiscarea veniturilor obtinute din vânzarea produselor, adică a bunurilor rezultate din săvârsirea contraventiei”, nu contravine art. 41 alin. (8) din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Arată că prin dispozitiile din partea finală a alin. (8) al art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 “legiuitorul a stabilit exact conditiile în care dobândirea unei averi (unui bun) are caracter ilicit si care, în cazul în spetă, se referă la transportul bunurilor în alte conditii decât cele stabilite de legiuitor”, fără ca prin aceasta să se încalce dispozitiile art. 41 alin. (7) din Constitutie. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a alin. (8) al art. 41 din Constitutie, arată că “notiunea de bunuri este o notiune generică care include si sume de bani - sub forma unor venituri, în speta de fată – fiind dificilă enumerarea tuturor formelor în care se pot materializa bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni sau din contraventii; pe de altă parte, este indubitabil că aceste venituri constituie rezultatul săvârsirii unei contraventii, si anume, neutilizarea documentelor fiscale speciale”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 32 alin. (8) fraza a doua si ale art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, prevederi care au următorul cuprins:

- Art. 32 alin. (8): “Fiecare transport de uleiuri minerale va fi însotit în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alin. (1). În lipsa acestor documente se consideră că marfa are provenientă ilicită.” ;

- Art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a: “(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează: [...]

- cu amendă de la 1.500.000.000 lei la 2.000.000.000 lei, confiscarea cantitătilor de produse astfel comercializate si confiscarea veniturilor obtinute din vânzarea produselor, cea de la litera m);”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii legale contravin prevederilor art. 41 alin. (7) si (8) din Constitutie, care prevăd: “(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Examinând exceptia ridicată, Curtea constată că prevederile art. 32 alin. (8) si ale art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, tot prin raportare la art. 41 alin. (7) si (8) din Constitutie, într-o cauză în care acelasi autor critică aceste texte de lege, în esentă, pentru aceleasi considerente. Astfel, în legătură cu art. 32 alin. (8) teza a doua din ordonanta de urgentă, prin Decizia nr. 105 din 11 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 8 aprilie 2003, Curtea Constitutională a retinut, în esentă, că “prin transportul uleiurilor minerale fără documentele prevăzute de lege - facturi fiscale speciale sau avize speciale de însotire a mărfii - se încalcă o normă legală care reglementează regimul juridic special al produselor supuse accizelor, autorul săvârsind astfel o contraventie”, ceea ce “constituie, eo ipso, o cauză de înlăturare a prezumtiei generale de dobândire licită a averii” instituită de art. 41 alin. (7) din Constitutie. Or, alin. (8) al aceluiasi text constitutional prevede că bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii pot fi confiscate în conditiile legii. Prin aceeasi decizie s-a mai retinut că, în sensul acestei dispozitii din Constitutie, “si banii rezultati din valorificarea produselor folosite la comiterea contraventiei sunt bunuri rezultate din contraventie”, asa încât si prevederile art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 sunt constitutionale.

Întrucât în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, cele statuate prin Decizia nr. 105 din 11 martie 2003 îsi mentin valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (8) fraza a doua si ale art. 56 alin. (2) liniuta a 11-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Petrolsub” - S.A. din Suplacu de Barcău în Dosarul nr. 7.178/R/2002 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea handbalului ca ramură de sport profesionistă si stabilirea conditiilor de practicare a handbalului profesionist

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 14 alin. (4) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se recunoaste handbalul ca ramură de sport profesionistă.

Art. 2. - Conditiile de practicare a handbalului profesionist constau în:

a) cerintele de obtinere a licentei de handbalist profesionist, prevăzute în anexa nr. 1;

b) cerintele de obtinere a recunoasterii statutului de club sportiv profesionist prin înscrierea în Registrul sportiv, prevăzute în anexa nr. 2;

c) conditiile privind modul de organizare a competitiei sportive profesioniste, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul tineretului si sportului,

Nicolae Mărăsescu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 666.

 

ANEXA Nr. 1

CERINTE

de obtinere a licentei de handbalist profesionist

 

1. Sportivul să fi împlinit vârsta de 19 ani.

2. Sportivul să facă dovada că a participat în cadrul echipei clubului sportiv la care a fost legitimat până la data solicitării licentei, ca sportiv amator, la cel putin 30% din jocurile desfăsurate de către aceasta la ultimele două campionate.

3. Sportivul să obtină, cu cel mult 30 de zile înaintea solicitării licentei, un aviz medical eliberat de unitătile de medicină sportivă competente, care să ateste o stare de sănătate optimă pentru practicarea handbalului profesionist.

4. La data solicitării licentei, sportivul să aibă încheiat, în conditiile legii, un contract individual de muncă cu clubul sportiv la care este legitimat.

Procedura de solicitare si de acordare a licentei de handbalist profesionist se stabileste prin regulament adoptat de Federatia Română de Handbal, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERINTE

de obtinere a recunoasterii statutului de club sportiv profesionist prin înscrierea în Registrul sportiv

 

1. Clubul sportiv să facă dovada că detine în proprietate sau cu orice alt titlu valabil cel putin o bază sportivă pentru antrenamente si competitii.

2. Clubul sportiv să aibă în lot cel putin 7 sportivi legitimati care detin licenta de handbalist profesionist.

3. Clubul sportiv să facă dovada că dispune de resurse financiare pentru plata salariilor, pregătirea sportivă si derularea calendarului competitional.

4. În cazul cluburilor sportive existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se transformă în societăti comerciale sportive pe actiuni, acestea să aibă statutul de structură sportivă recunoscută de Ministerul Tineretului si Sportului, în conditiile Legii nr. 69/2000, cu modificările ulterioare.

Cluburile sportive profesioniste de handbal îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în domeniu si în baza regulamentelor adoptate de către Federatia Română de Handbal.

 

ANEXA Nr. 3

 

CONDITII

privind modul de organizare a competitiei sportive profesioniste

 

1. Transformarea sau înfiintarea a minimum 6 cluburi sportive, societăti comerciale pe actiuni, înscrise la campionatul national, cu aprobarea Adunării generale a Federatiei Române de Handbal.

2. Constituirea Ligii Profesioniste de Handbal.

3. Organizarea campionatelor nationale pentru echipele feminine si masculine de seniori, cu participarea cluburilor sportive recunoscute de Ministerul Tineretului si Sportului, în conditiile Legii nr. 69/2000, cu modificările ulterioare, care au în lot minimum 7 sportivi cu licentă de handbalist profesionist.

Modul de organizare a competitiei sportive profesioniste se stabileste prin regulament adoptat de Federatia Română de Handbal, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului national de crestere a calitătii serviciilor hoteliere si de lansare a mărcii “Q”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul national de crestere a calitătii serviciilor hoteliere si de lansare a mărcii “Q”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Marca “Q” este simbolul prin care se atestă că în cadrul hotelului căruia i-a fost atribuită se prestează servicii hoteliere de calitate.

(2) Marca “Q” se acordă hotelurilor care îndeplinesc conditiile si criteriile de certificare si cuantificare a calitătii serviciilor hoteliere prevăzute la art. 3, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice detinătoare ale hotelurilor.

Art. 3. - Conditiile si criteriile de certificare si cuantificare a calitătii serviciilor hoteliere pentru acordarea mărcii “Q” se aprobă prin ordin al ministrului turismului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Fondurile necesare realizării si implementării actiunilor cuprinse în Programul national de crestere a calitătii serviciilor hoteliere si de lansare a mărcii “Q” se asigură din bugetul Ministerului Turismului pe anii 2003 si 2004, în limita sumei de 5 miliarde lei anual, în cadrul Programului de dezvoltare a produselor turistice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 668.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL NATIONAL

de crestere a calitătii serviciilor hoteliere si de lansare a mărcii “Q”

 

Nr. crt.

Denumirea actiunii

Realizator

Termen

1.

Elaborarea conditiilor si criteriilor de certificare a calitătii serviciilor hoteliere pentru acordarea mărcii “Q”

Ministerul Turismului

Asistentă internatională

Semestrul II 2003

2.

Elaborarea conditiilor si criteriilor de cuantificare a calitătii

serviciilor hoteliere pentru acordarea mărcii “Q”

Ministerul Turismului Asistentă internatională Centrul National de

Învătământ Turistic

Semestrul II 2003

3.

Efectuarea unui sondaj în rândul turistilor români si străini asupra calitătii serviciilor de care au beneficiat în hotelurile din România

Ministerul Turismului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism

Semestrul II 2003

4.

Efectuarea demersurilor necesare în vederea obtinerii unei asistente financiare comunitare pentru implementarea si dezvoltarea sistemului national de certificare a calitătii serviciilor hoteliere

Ministerul Turismului

Ministerul Integrării Europene

Semestrul II 2003

5.

Sustinerea unei campanii de sensibilizare a agentilor economici si a publicului larg cu privire la semnificatia mărcii «Q» si la implicatiile asupra circulatiei turistice spre România

Ministerul Turismului 

Asociatiile profesionale si patronale din turism

Semestrul II 2003

6.

Tipărirea criteriilor de certificare a calitătii serviciilor hoteliere si difuzarea acestora la agentii economici interesati, prin intermediul asociatiilor profesionale si patronale

Ministerul Turismului 

Asociatiile profesionale si patronale din turism

Semestrul II 2003

7.

Întocmirea si tipărirea de manuale îndrumar pentru cresterea calitătii serviciilor hoteliere

Ministerul Turismului

Asistentă internatională

Centrul National de Învătământ Turistic

Semestrul II 2003

8.

Autoevaluarea situatiei reale a calitătii serviciilor prestate în hoteluri, în baza criteriilor de certificare a calitătii serviciilor hoteliere

Persoane fizice sau juridice detinătoare de hoteluri

Semestrul II 2003

9.

Abilitarea structurilor necesare pentru acordarea de asistentă tehnică agentilor economici detinători de hoteluri, în vederea obtinerii mărcii « Q »

Ministerul Turismului

Semestrul II 2003

10.

 Înfiintarea Comisiei nationale pentru acordarea mărcii “Q”

Ministerul Turismului

Semestrul II 2003

11.

 Prevederea în bugetul Ministerului Turismului a fondurilor însumând 5 miliarde lei anual, necesare elaborării si implementării sistemului national de certificare a calitătii

Ministerul Turismului 

Asociatiile profesionale si patronale din turism

 

Semestrul II 2003

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în proprietatea publică a municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati si privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galati a Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Galati”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati a imobilului situat în municipiul Galati, având ele- mentele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galati a Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Galati”.

Art. 3. - În Zona Liberă Galati se mentine regimul de zonă liberă prevăzut de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 669.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Agentiei Zonelor Libere din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în proprietatea municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

Municipiul Galati, Str. Portului

Agentia Zonelor Libere din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Municipiul Galati, judetul Galati, în

Administrarea Consiliului Local

al Municipiului Galati

Suprafata terenului = 163,86 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea în administrarea Ministerului de Interne a imobilelor compuse din constructii si terenurile aferente, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit dispozitiilor art. 1 se face pe bază de protocoale încheiate între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul de Interne va lua măsuri în vederea punerii în sigurantă împotriva seismelor a imobilelor preluate, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 670.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit în administrarea Ministerului de Interne

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice

Nr. din inventarul bunurilor

ale imobilului

Comuna Beceni, judetul Buzău

Consiliul Local al Comunei Beceni, judetul Buzău

Ministerul

de Interne

Suprafata construită = 261 m2

Suprafata desfăsurată = 261 m2

Suprafata terenului aferent = 992 m2

Ministerul Finantelor Publice

urmează să atribuie

numere de inventar pentru

aceste imobile.

Comuna Boldu, judetul Buzău

Consiliul Local al Comunei Boldu, judetul Buzău

Ministerul

de Interne

 

Suprafata construită = 444,46 m2

Suprafata desfăsurată = 446,46 m2

Suprafata terenului aferent = 1.254 m2

Comuna Colti, judetul Buzău

Consiliul Local al Comunei Colti, judetul Buzău

Ministerul

de Interne

 

Suprafata construită = 147,33 m2

Suprafata desfăsurată = 147,33 m2

Suprafata terenului aferent = 636 m2

Comuna Mărgăritesti, judetul Buzău

Consiliul Local al Comunei Mărgăritesti, judetul Buzău

Ministerul

de Interne

 

Suprafata construită = 313,08 m2

Suprafata desfăsurată = 313,08 m2

Suprafata terenului aferent = 906 m2

Comuna Mânzălesti, judetul Buzău

Consiliul Local al Comunei Mânzălesti, judetul Buzău

Ministerul

de Interne

 

Suprafata construită = 274,28 m2

Suprafata desfăsurată = 274,28 m2

Suprafata terenului aferent = 919 m2

Comuna Pardosi, judetul Buzău

Consiliul Local al Comunei Pardosi, judetul Buzău

Ministerul

de Interne

 

Suprafata construită = 118,7 m2

Suprafata desfăsurată = 118,7 m2

Suprafata terenului aferent = 657 m2

Comuna Puiesti, judetul Buzău

Consiliul Local al Comunei Puiesti, judetul Buzău

Ministerul

de Interne

 

Suprafata construită = 352,47 m2

Suprafata desfăsurată = 352,47 m2

Suprafata terenului aferent = 2.889 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

Nr. 498 din 16 iunie 2003

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE

MINERALE

Nr. 76 din 16 iunie 2003

 

ORDIN

privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate

în sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, precum si ale art. 8 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă preturile reglementate, aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii captivi, după cum urmează:

a) consumatori conectati  direct în Sistemul national  de transport al gazelor  naturale - 2.723.200 lei/1.000 m3;

b) consumatori conectati în sistemele de distributie a gazelor naturale - 3.215.816 lei/1.000 m3.

Art. 2. - Se stabilesc tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale, după cum urmează:

a) tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, aferent exploatării Sistemului national de transport al gazelor naturale - 247.384 lei/1.000 m3 transportati;

b) tarifele pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., pentru un ciclu complet de injectie si extractie a gazelor naturale - conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin;

c) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati direct în Sistemul national de transport al gazelor naturale - 156.243 lei/1.000 m3 furnizati;

d) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati în sistemul de distributie - 648.859 lei/1.000 m3 furnizati;

e) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili conectati în sistemul de distributie - 492.616 lei/1.000 m3 distribuiti.

Art. 3. - Preturile si tarifele prevăzute la art. 1 si 2 nu contin T.V.A.

Art. 4. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile calendaristice de la data publicării.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 121/20/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2003.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

ANEXĂ

 

TARIFELE REGLEMENTATE

pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate

de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., pentru un ciclu complet

de injectie si extractie a gazelor naturale

 

Denumirea depozitului subteran

Tarifele pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale, pentru un ciclu complet de injectie si extractie a gazelor naturale

Cetatea de Baltă

638.057 lei/1.000 m3

Sărmăsel

968.333 lei/1.000 m3

Târgu Mures

845.471 lei/1.000 m3

Urziceni

522.788 lei/1.000 m3

Bilciuresti

441.025 lei/1.000 m3

Bălăceanca

845.972 lei/1.000 m3

Ghercesti

433.287 lei/1.000 m3