MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 429              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Miercuri, 18 iunie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

246. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

359. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

250. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

363. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

252. - Lege privind registrul unic de control

 

365. - Decret pentru promulgarea Legii privind registrul unic de control

 

253. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

366. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

254. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea constructiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate până la data de 1 iulie 2002

 

367. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea constructiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate până la data de 1 iulie 2002

 

255. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea si completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

368. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea si completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

256. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

 

369. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 173 din 6 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările  ulterioare

 

Decizia nr. 231 din 5 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată si modificată prin Legea nr. 82/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei  Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 23 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.12 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc autoritătile contractante care urmează să aplice prevederile prezentei ordonante, produsele, serviciile si lucrările care urmează să fie achizitionate prin licitatie electronică, precum si pragurile valorice până la care se aplică prezenta ordonantă.”

2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

“21. La articolul 9 alineatul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

c) nu si-a îndeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publică, în măsura în care autoritatea contractantă sau operatorul sistemului poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens.”

3. La articolul I punctul 3, articolul 101 va avea următorul cuprins:

“Art. 101. - (1) Înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice este valabilă pe o perioadă de un an de la data înregistrării.

(2) Conditiile, procedura si tariful reînnoirii înregistrării se stabilesc de către operatorul sistemului electronic.”

4. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) La înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice, orice furnizor, executant sau prestator este obligat să plătească un tarif de înregistrare, al cărui cuantum este stabilit de operatorul sistemului electronic.”

5. La articolul I punctul 5, articolul 111 va avea următorul cuprins:

“Art. 111. - La înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice, orice furnizor, executant sau prestator are obligatia de a constitui o garantie de bună conduită în sistem, ale cărei formă, cuantum si conditii de restituire/

retinere se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

6. La articolul I punctul 6, punctul 8 al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“8. garantiile de participare cerute, conform procedurii stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului;”

7. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“(5) În cazuri exceptionale, prin hotărâre a Guvernului se va putea reduce numărul de zile prevăzut la alin. (4), dar nu la mai putin de 5 zile.”

8. La articolul I, după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 81 si 82, cu următorul cuprins:

“81. La articolul 401, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are obligatia să notifice operatorului sistemului electronic si ofertantului în cauză neconcordantele dintre cerintele prevăzute în anuntul de participare si oferta depusă, precum si motivele care au stat la baza luării deciziei respective.

82. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

Art. 44. - Operatorul sistemului electronic are obligatia să stabilească acele proceduri si norme de utilizare si securitate care asigură un grad ridicat de confidentialitate, fiabilitate si sigurantă a operatiunilor desfăsurate în cadrul sistemului electronic, în scopul bunei desfăsurări a procedurilor de licitatie elctronică.”

9. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 631 va avea următorul cuprins:

“(2) Suspendarea se aplică în conformitate cu procedura stabilită de operatorul sistemului electronic de achizitii publice, pe o perioadă de un an de la data publicării hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile, potrivit art. 63.”

10. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

“91. La articolul 64, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) În cazul încălcării de către un furnizor, executant sau prestator a normelor si procedurilor stabilite de operatorul sistemului electronic, furnizorul, executantul sau prestatorul este suspendat din sistemul electronic pe o perioadă de 1-6 luni.”

11. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 69 va avea următorul cuprins:

“(3) Veniturile extrabugetare ale Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei provin, în principal, din următoarele surse:

a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radio;

b) tarifele de supraveghere si control în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, prevăzute în actele normative în vigoare;

c) tariful de utilizare a sistemului electronic, tariful de înregistrare si tariful de reînnoire a înregistrării în sistemul electronic;

d) alte venituri ce se pot realiza, conform prevederilor actelor normative în vigoare.”

12. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va elabora norme metodologice în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 246

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 359

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Agentii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum si institutiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităti de întârziere, penalităti si alte obligatii de plată si care îsi desfăsoară activitatea în municipii si orase pot accepta încasări si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit.

(2) În anul 2003, prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică experimental de către institutiile publice si agentii economici prevăzuti la alin. (1).

(3) Începând cu data de 1 iulie 2003, persoanele juridice care desfăsoară activităti de comert cu amănuntul si realizează anual o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro vor accepta ca mijloc de plată si cardurile de debit, si cardurile de credit.”

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Dotarea cu terminale de plată a agentilor economici, a institutiilor publice si a persoanelor juridice prevăzute la art. 1 se va realiza de către băncile acceptante de carduri, în baza contractelor încheiate în acest scop, potrivit prevederilor legale.”

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) În cazul agentilor economici si al institutiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1), alegerea băncii se va efectua în urma unei proceduri de achizitie publică, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002.”

4. Alineatele (5) si (6) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“(5) Cheltuielile cu administrarea si operarea terminalelor de plată se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile desemnate potrivit alin. (2) si (21).

(6) Băncile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii si a dotărilor proprii, în vederea ordonării plătilor pe card prin intermediul mijloacelor moderne de plată si a realizării transferului între contul de card si contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1.”

5. Literele a), b) si c) ale alineatului (2) al articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“a) utilizarea de către unitătile prevăzute la art. 1 a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);

b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (21);

c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată, care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude.”

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice împreună cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Cooperatie si Ministerul Industriei si Resurselor, cu consultarea Băncii Nationale a României si a Asociatiei Române a Băncilor, vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 250

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 363

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind registrul unic de control

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, autorizate potrivit legii, au obligatia să tină registrul unic de control.

(2) Celelalte categorii de contribuabili pot tine registrul unic de control, în functie de optiunea acestora.

Art. 2. - (1) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfăsurate la contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în constructii, protectia consumatorului, protectia muncii, inspectia muncii, protectia împotriva incendiilor, precum si în alte domenii prevăzute de lege.

(2) Evidentierea controalelor în registrul unic de control, prevăzută la alin. (1), se face cu semnăturile reprezentantului legal al contribuabilului si organului de control.

Art. 3. - (1) Contribuabilii prevăzuti la art. 1 alin. (1) au obligatia de a prezenta organelor de control registrul unic de control.

(2) Organele de control au obligatia de a consemna în registru, înaintea începerii controlului, următoarele elemente:

numele si prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul, unitatea de care apartin, numărul legitimatiei de control, numărul si data delegatiei/ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum si temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul.

(3) Organele de control prevăzute la art. 2 sunt obligate ca înainte de începerea actiunii de control să consulte actele de control încheiate anterior, care au legătură cu domeniul lor de activitate, pentru a cunoaste constatările făcute, măsurile stabilite si stadiul îndeplinirii lor.

(4) Controlul se poate desfăsura numai după consemnarea în registrul unic de control a datelor prevăzute la alin. (2).

(5) În situatia neprezentării registrului unic de control, verificarea se efectuează, iar cauzele neprezentării se consemnează în actul de control.

Art. 4. - După finalizarea controlului, în registrul unic de control se înscriu obligatoriu numărul si data actului de control întocmit.

Art. 5. - (1) Registrul unic de control se numerotează, se sigilează si se păstrează de reprezentantul legal al unitătii verificate sau de înlocuitorul acestuia.

(2) Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

Art. 6. - (1) Registrul unic de control se eliberează, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritorială unde îsi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de înregistrare, în cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuabilii vor achizitiona registrul unic de control de la directiile generale ale finantelor publice prevăzute la alin. (1).

(3) Contribuabilii nou-înfiintati sunt obligati ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării, să achizitioneze registrul unic de control.

Art. 7. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) neachizitionarea registrului unic de control de la directiile generale ale finantelor publice din raza teritorială unde îsi are sediul social contribuabilul, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) si (3);

b) neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).

Art. 8. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 7 se sanctionează cu amendă după cum urmează:

a) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru fapta prevăzută la lit. a);

b) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru fapta prevăzută la lit. b).

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de organele de control specializate.

(3) Dispozitiile prezentului articol se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Neînscrierea, de către organele de control specializate, în registrul unic de control a elementelor obligatorii prevăzute la art. 3 alin. (2) si la art. 4 constituie abatere disciplinară si se sanctionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare sau, după caz, potrivit legislatiei muncii.

Art. 10. - Registrul unic de control se tipăreste de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice.

Art. 11. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 252.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind registrul unic de control

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind registrul unic de control si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 365.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 23 iulie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se înfiintează Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucuresti, piata Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.”

2. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor se constituie si functionează în sistem tripartit si are în componentă reprezentanti ai administratiei publice centrale, ai organizatiilor sindicale si ai asociatiilor patronale reprezentative la nivel national.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor are rol consultativ în fundamentarea si promovarea politicilor si strategiilor de formare profesională a adultilor.

(2) Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor coordonează si controlează la nivel national următoarele activităti:

a) autorizarea furnizorilor de formare profesională, prin comisiile de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

b) elaborarea standardelor ocupationale;

c) evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobândite de adulti prin formare profesională continuă.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor are următoarele atributii principale:

a) avizează proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesională a adultilor;

b) colaborează în scopul realizării obiectului său de activitate cu ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autorităti administrative autonome, cu organizatii neguvernamentale nationale si internationale, cu furnizorii de formare profesională si cu alte institutii publice;

c) participă la proiecte si programe nationale si internationale în domeniul formării profesionale a adultilor;

d) participă la elaborarea criteriilor si procedurilor de evaluare a furnizorilor de formare profesională a adultilor, a regulamentelor, metodologiilor si instructiunilor de lucru pentru comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor, secretariatele tehnice ale acestora si pentru comisiile de examinare;

e) stabileste tarifele pentru serviciile de asistentă tehnică pentru elaborarea, verificarea si aprobarea standardelor ocupationale si a serviciilor de formare, evaluare, asistentă tehnică si autorizare a centrelor de evaluare a competentelor profesionale;

f) întocmeste si actualizează Registrul national al furnizorilor autorizati de formare profesională a adultilor;

g) elaborează criterii specifice si proceduri unitare privind realizarea si utilizarea standardelor ocupationale;

h) aprobă noi standarde ocupationale si le actualizează pe cele existente, conform evolutiilor pe piata muncii;

i) elaborează metodologia de evaluare si certificare a competentelor profesionale a adultilor pe baza standardelor ocupationale, care va fi aprobată prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării;

j) tipăreste si gestionează certificatele de competentă profesională, eliberate de centrele de evaluare autorizate persoanelor care solicită să fie evaluate;

k) autorizează centrele de evaluare a competentelor profesionale si certifică evaluatorii de competente profesionale;

l) dezvoltă bănci de date care includ standarde ocupationale, centrele de evaluare autorizate si certificatele de competentă profesională;

m) efectuează activităti de pregătire, transfer de cunostinte si asistentă tehnică în domeniul său de activitate.

(2) Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor exercită si alte atributii în domeniul său de activitate, care se stabilesc, în conditiile legii, prin regulamentul de organizare si functionare.

(3) Modalitătile de realizare a atributiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

(4) În exercitarea atributiilor sale, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor poate solicita autoritătilor si institutiilor publice informatii, date statistice si studii elaborate în domeniul formării profesionale, iar acestea au obligatia să i le pună la dispozitie.”

5. După articolul 3 se introduc articolele 31 si 32 cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetării exercită controlul asupra modului în care este organizată si se desfăsoară formarea profesională a adultilor, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002.

Art. 32. - În cadrul Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor se înfiintează un compartiment specializat propriu de audit public intern, care functionează în mod independent.”

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor este constituit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii si solidaritătii sociale si a ministrului educatiei si cercetării;

b) 5 membri desemnati prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;

c) 5 membri desemnati prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national.

(2) Sunt reprezentative la nivel national organizatiile sindicale si asociatiile patronale care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege.”

7. Alineatele (2) si (8) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“(2) Presedintele este numit din rândul membrilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, prin decizie a primului-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii si solidaritătii sociale si a  ministrului educatiei si cercetării.

...

(8) Revocarea presedintelui se decide de către primulministru, la propunerea comună a ministrului muncii si solidaritătii sociale si a ministrului educatiei si cercetării.”

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Pentru exercitarea atributiilor ce îi revin, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor este ajutat de un secretariat tehnic a cărui structură organizatorică, cuprinzând 25 de posturi, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Secretariatul tehnic este condus de un director general, numit de presedintele Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, pe bază de concurs organizat în conditiile legii, care are si calitatea de ordonator tertiar de credite.

(3) În cadrul secretariatului tehnic functionează si Directia pentru standarde ocupationale si atestare, care preia pe bază de concurs sau examen, după caz, personalul încadrat la unitatea de cercetare si servicii tehnice, din cadrul Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare, care se desfiintează.

(4) Statul de functii pentru Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor se aprobă de către plenul Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.”

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Salarizarea personalului secretariatului tehnic se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din institutiile publice centrale.”

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Finantarea cheltuielilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de personal;

b) cheltuieli de întretinere si functionare si cheltuieli de capital;

c) indemnizatiile presedintelui si ale membrilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor;

d) cheltuieli de transport, diurnă si cazare, în tară si în străinătate, pentru membrii Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si pentru personalul secretariatului tehnic al acestuia;

e) constituirea unui fond de protocol, la dispozitia directorului general, similar cu cuantumul prevăzut de legislatia în vigoare la nivelul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale;

f) cheltuieli cu taxele de participare a membrilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si a personalului secretariatului tehnic la conferinte, seminarii si alte manifestări interne organizate în domeniul de activitate al acestuia.

(2) Finantarea cheltuielilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor se asigură si din surse externe, care provin din proiecte cu finantare externă, gestionarea acestora fiind reglementată prin lege, prin hotărâri ale Guvernului sau prin prevederile acordurilor internationale la care România este parte.

(3) Finantarea cheltuielilor pentru plata indemnizatiilor membrilor comisiilor de autorizare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ale specialistilor pe domenii ocupationale, folositi de aceste comisii, cheltuielile pentru functionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea personalului secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii si cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, de către directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti.

(4) Veniturile provenite din contravaloarea serviciilor de asistentă tehnică pentru elaborarea, verificarea, actualizarea si aprobarea standardelor ocupationale, precum si contravaloarea serviciilor de formare profesională, evaluare, asistentă tehnică, autorizare a centrelor de evaluare se varsă la bugetul de stat.”

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor este aprobat prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

12. În cuprinsul legii, sintagma director executiv se înlocuieste cu sintagma director general.

13. Anexa va avea următorul cuprins:

“ANEXĂ

 

CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULTILOR

Numărul maxim de posturi = 25

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a secretariatului tehnic

 

DIRECTOR GENERAL

Compartiment audit public intern

Directia metodologie

Directia pentru standarde ocupationale si atestare

Directia economico-financiară”

 

Art. II. - (1) Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor preia toate drepturile si obligatiile legale si contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare.

(2) Activele si pasivele Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare, inclusiv dotările achizitionate în cadrul proiectului 3724-RO care face obiectul Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ulterioare, se preiau pe bază de protocol de predare-primire de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 779/1999 privind aprobarea constituirii Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 septembrie 1999, si punctul IX al literei A din anexa nr. 2 “Consilii consultative ale Ministerului Educatiei si Cercetării” la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Toate angajamentele contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile, fiind preluate de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, iar certificatele de competentă emise sub sigla acestuia sunt recunoscute pe piata muncii.

Art. IV. - Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 23 iulie 1999, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 253.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 366.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea constructiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate până la data de 1 iulie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea constructiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate până la data de 1 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 14 noiembrie 2002, cu următoarele modificări:

1. Alineatele (2)-(4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“(2) Termenul limită pentru depunerea documentatiilor în vederea eliberării autorizatiilor de construire este 30 iunie 2003. Autorizatiile de construire sau, după caz, autorizatiile de desfiintare se eliberează în regim de urgentă, potrivit legii, fără drept de prelungire a valabilitătii acestora.

(3) Termenul limită pentru începerea lucrărilor de finalizare este 1 septembrie 2003.

(4) Termenul limită pentru receptia constructiilor este 31 decembrie 2004.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În situatia nerespectării termenelor prevăzute la art. 3, respectivele constructii sunt declarate lucrări de utilitate publică si se aplică prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.”

3. Articolul 7 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 254.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea constructiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate până la data de 1 iulie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea constructiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate până la data de 1 iulie 2002 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 367.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea si completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 197 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 255.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea si completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea si completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 368.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări:

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (7) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(7) Consiliile judetene, consiliile locale si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor, după caz, adoptă hotărâri cu referire la hotărârile consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora.”

2. La articolul unic punctul 2, alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Agentiile pentru dezvoltare regională sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care actionează în domeniul specific dezvoltării regionale. Acestea se organizează si functionează în conditiile prezentei legi si ale statutului de organizare si functionare, aprobat de Consiliul National pentru Dezvoltare Regională, cu avizul consultativ al Ministerului Dezvoltării si Prognozei.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 256.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 369.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 173

din 6 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Diaconu Constructii” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 15.830/2002 al Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 15.830/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Diaconu Constructii” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect procedura somatiei de plată.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, criticate prin exceptie, sunt contrare prevederilor art. 24 din Constitutie, deoarece “permit instantei de judecată să solutioneze o cauză fără a-si exercita obligatia de aflare a adevărului, doar pe baza sustinerilor subiective ale creditoarei, fără ca debitoarea să poată administra probe în apărare”. Apreciază, de asemenea, că apărarea exercitată pe calea actiunii în anulare nu poate fi la fel de eficientă ca aceea de care ar beneficia într-o cale de atac prevăzută de dreptul comun.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât, după cum a statuat si Curtea Constitutională în jurisprudenta sa constantă, procedura somatiei de plată este reglementată în scopul simplificării si accelerării demersului jurisdictional al creditorilor în vederea obtinerii titlurilor executorii pentru realizarea creantelor lor, iar în cadrul acestei proceduri legiuitorul a avut în vedere “si ocrotirea debitorilor fată de un eventual abuz de drept al creditorilor, instituind o serie de mijloace procedurale la îndemâna acestora, menite să le apere interesele”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată, în acest sens, că reglementarea criticată a fost elaborată pentru a oferi creditorilor o procedură rapidă si mai putin costisitoare în vederea obtinerii titlurilor executorii, iar scopul acestei reglementări “este de a simplifica demersul jurisdictional si de a asigura celeritatea solutionării litigiilor si nicidecum acela de a complica procedura sau de a încălca anumite drepturi consacrate constitutional”. Constitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 a fost, de altfel, constatată si prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 317/2002, iar cu privire la alin. (1) al art. 4 din ordonantă, arată că acesta a fost abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare. Cu privire la art. 4 alin. (1) din ordonantă, acesta a fost abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142 din 24 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 5 din 9 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003.

Dispozitiile criticate au următorul continut:

- Art. 1 alin. (1): “Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.” ;

- Art. 4 alin. (1): “Judecătorul poate proceda, fără citarea părtilor, la examinarea cererii si a înscrisurilor depuse în sustinerea acesteia.” ;

- Art. 4 alin. (2): “În toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii datorate de debitor ori pentru întelegerea părtilor asupra modalitătilor de plată.” ;

- Art. 8 alin. (3): “Cererea în anulare se depune la instanta unde functionează judecătorul care a dat ordonanta. Aceasta, dacă nu constată propria competentă, va trimite dosarul instantei competente potrivit alin. (2).”

Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 24 din Constitutie, conform cărora:

“(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

I. În ceea ce priveste dispozitiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, care prevedeau posibilitatea solutionării cererii pentru emiterea ordonantei cu somatia de plată si fără citarea părtilor, Curtea retine că aceste dispozitii au fost abrogate în mod expres prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142 din 24 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 5 din 9 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003.

Având în vedere faptul că data încheierii de sesizare a Curtii Constitutionale (29 noiembrie 2002) a fost ulterioară datei abrogării prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonantă (5 noiembrie 2002) si tinând cont de prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora Curtea se pronuntă numai asupra prevederilor legale în vigoare, Curtea respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 ca fiind inadmisibilă.

II. Cu privire la celelalte critici de constitutionalitate, Curtea retine că a fost sesizată cu numeroase critici privind neconstitutionalitatea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, însă toate acele exceptii au fost respinse, constatându-se că atât ordonanta criticată, în ansamblul său, cât si diferite dispozitii din aceasta sunt în conformitate cu prevederile constitutionale. În acest sens, Curtea a pronuntat, spre exemplu, Decizia nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002. Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri, singurele dovezi care se administrează în cadrul acestei proceduri, în afară de lămuririle si explicatiile date de către părti. Hotărârile pronuntate în cadrul acestei proceduri nu au autoritatea lucrului judecat asupra fondului litigiului.

Mijloacele procedurale puse la îndemâna părtilor diferă tocmai datorită caracterului special al procedurii, fără ca prin aceasta să se instituie vreo discriminare fată de vreuna dintre părti.

De altfel, prin dispozitiile alin. (2) al art. 4 din ordonantă, s-a instituit obligativitatea citării părtilor, aceasta având drept scop asigurarea exercitiului dreptului la apărare în conditii identice pentru ambele părti.

Exercitarea dreptului la apărare de către debitor este asigurat si prin reglementarea, în art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, a posibilitătii de a formula cerere în anulare împotriva ordonantei prin care judecătorul a admis, integral sau în parte, cererea creditorului.

Pe de altă parte, Curtea retine că toate reglementările cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt norme de procedură, iar, potrivit dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Constitutie, “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Diaconu Constructii” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 15.830/2002 al Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) si ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 231

din 5 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată si modificată prin Legea nr. 82/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată si modificată prin Legea nr. 82/2003, exceptie ridicată de Raiffeisen Bank - S.A. – Sucursala Constanta în Dosarul nr. 1.120/COM/2002 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

 

C U R T E A,

 

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 septembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.120/COM/2002, Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Raiffeisen Bank - S.A. - Sucursala Constanta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 21 raportate la cele ale art. 49, art. 123 alin. (2) si art. 134 alin. (2) lit. a), întrucât creditorii nu se mai pot adresa justitiei pentru recuperarea creantelor lor datorită faptului că prin declansarea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului se suspendă toate actiunile judiciare si extrajudiciare îndreptate împotriva debitorului sau averii sale.

Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, ordonantă aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 82/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003.

Aceste dispozitii legale au următoarea redactare:

- Art. III: “(1) Exercitiul actiunilor sau, după caz, efectuarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 se suspendă, la cererea institutiei publice implicate, fată de societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine majoritatea din capitalul social, care înregistrează obligatii bugetare de peste jumătate din totalul datoriilor înscrise în evidenta contabilă, aflate în proces de privatizare, cuprinse în programe speciale care să conducă la cresterea atractivitătii acestora pentru privatizare ori pentru care s-au înregistrat scrisori de intentie pentru achizitionarea pachetului de actiuni.

(2) Suspendarea va fi pronuntată de instanta competentă pentru o perioadă de un an, care va putea fi prelungită, în cazuri temeinic justificate, cu maximum un an.

(3) În termen de 15 zile de la pronuntarea hotărârii de suspendare, administratorul sau, după caz, lichidatorul va fi obligat să prezinte institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor efectuate în cursul procedurii de lichidare judiciară.

(4) În urma privatizării societătii prin vânzarea pachetului majoritar de actiuni, judecătorul-sindic va pronunta, la cererea institutiei publice implicate, o încheiere prin care va dispune închiderea procedurii în temeiul prevederilor contractului de vânzare a actiunilor.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 123 alin. (2): “Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

- Art. 134 alin. (2) lit. a): “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”.

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 au mai fost supuse controlului Curtii Constitutionale, care a statuat că sunt constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 211 din 10 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 28 octombrie 2002, Curtea a constatat că textul de lege criticat nu contravine principiului liberului acces la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie. Acest principiu include dreptul oricărei persoane de a se adresa instantei judecătoresti competente, precum si dreptul de a stărui în continuarea procesului judiciar declansat, până la solutionarea definitivă a acestuia printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, inclusiv exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, drept care, în spetă, este numai suspendat, nu suprimat. În conditiile în care măsura suspendării nu operează de drept, ci în cadrul unei proceduri judiciare, creditorii si toate celelalte persoane interesate au posibilitatea să înfătiseze instantei punctul lor de vedere cu privire la existenta tuturor conditiilor prevăzute de lege pentru a se dispune suspendarea actiunilor sau, după caz, a procedurilor prevăzute de lege.

De asemenea, Curtea a mai retinut că titularii drepturilor de creantă, care au solicitat deschiderea procedurii fată de societatea comercială ajunsă în incapacitate de plată, au posibilitatea ca la închiderea procedurii speciale prevăzute de art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 să îsi recupereze creantele pe baza prevederilor contractului de privatizare sau, în conditiile dreptului comun, de la succesorii societătii privatizate.

Asadar, atât măsura suspendării, cât si închiderea procedurii prevăzute de lege au loc în cadru judiciar, în fata instantei competente, neputându-se retine, în consecintă, că prin textul de lege care formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate s-ar restrânge exercitiul dreptului sau însusi dreptul de liber acces la justitie.

Pentru aceleasi considerente Curtea nu a primit nici sustinerea potrivit căreia dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 ar fi contrare prevederilor art. 49 din Constitutie deoarece s-ar restrânge dreptul creditorilor de a-si realiza creantele pe care le au asupra societătilor comerciale cu capital majoritar de stat. S-a retinut că textul de lege criticat este un text de procedură, deci fără efect cu privire la dreptul substantial al creditorilor, iar potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, reglementarea procedurilor judiciare este de competenta legiuitorului.

Curtea a apreciat ca neîntemeiată si critica privind înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a), retinând că măsura suspendării răspunde tocmai exigentei formulate de Constitutie, fiind menită să salveze societătile comerciale în dificultate pentru ca acestea să îsi poată îndeplini în continuare functiile economice pentru care au fost create, precum si toate obligatiile ce decurg din aceste functii, inclusiv aceea de a-si achita obligatiile fată de creditori.

Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În sfârsit, Curtea constată că nu se poate retine pentru solutionarea exceptiei nici o legătură semnificativă între dispozitiile legale criticate si prevederile constitutionale ale art. 123 alin. (2) referitoare la independenta judecătorilor.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului,  aprobată si modificată prin Legea nr. 82/2003, exceptie ridicată de Raiffeisen Bank - S.A. - Sucursala Constanta în Dosarul nr. 1.120/COM/2002 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman