MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 430         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 iunie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

268. - Lege pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

382. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

186/4.105. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării nr. 284/4.248/2002

 

382. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 228/2003 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului  săditor

 

391. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Învătământul obligatoriu este de 10 clase.

Frecventarea obligatorie a învătământului de 10 clase, forma de zi, încetează la vârsta de 18 ani.”

2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) În fiecare localitate se organizează si functionează unităti de învătământ sau formatiuni de studiu cu limba de predare română si, după caz, cu predarea în limbile minoritătilor nationale ori se asigură scolarizarea în limba maternă în cea mai apropiată localitate în care este posibil.”

3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Sistemul national de învătământ este constituit din ansamblul unitătilor si institutiilor de învătământ de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activitătii de instruire si educare.

(2) Sistemul national de învătământ cuprinde unităti si institutii de învătământ de stat si particulare.

(3) Privatizarea institutiilor si a unitătilor de învătământ de stat este interzisă.

(4) Învătământul este organizat pe niveluri, asigurând coerenta si continuitatea instruirii si educatiei, în concordantă cu particularitătile de vârstă si individuale.

(5) Sistemul national de învătământ cuprinde următoarele niveluri:

a) învătământ prescolar: grupa mică; grupa mijlocie; grupa mare, pregătitoare pentru scoală;

b) învătământ primar: clasele I-IV;

c) învătământ secundar, care cuprinde:

1. învătământ secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII, si ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii, clasele IX-X;

2. învătământ secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI-XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;

d) învătământ postliceal;

e) învătământ superior: învătământ universitar si învătământ postuniversitar.

(6) Sistemul national de învătământ cuprinde si educatia permanentă.

(7) Învătământul prescolar, primar, secundar si postliceal constituie învătământul preuniversitar. Ciclul inferior si ciclul superior al liceului constituie învătământul liceal. Scoala de arte si meserii si anul de completare constituie învătământul profesional.

(8) Învătământul primar si secundar inferior constituie învătământul obligatoriu.

(9) Învătământul preuniversitar este subordonat, prin inspectoratele scolare, Ministerului Educatiei si Cercetării, iar învătământul superior este coordonat de Ministerul Educatiei si Cercetării, cu respectarea autonomiei universitare.

(10) Formele de organizare a învătământului sunt: învătământ de zi, seral, cu frecventă redusă, la distantă, comasat si, pentru copiii cu nevoi educative speciale, nedeplasabili, cu scolarizare la domiciliu.

(11) Învătământul obligatoriu este învătământ de zi. În mod exceptional, pentru persoanele care au depăsit cu mai mult de 2 ani vârsta corespunzătoare clasei, învătământul obligatoriu se poate organiza si în alte forme de învătământ, conform alin. (8), pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(12) În sistemul de învătământ pot functiona unităti-pilot, experimentale si de aplicatie.

(13) În raport cu conditiile existente pot functiona, sub conducere unică, unităti de învătământ în care se organizează mai multe niveluri/cicluri de învătământ.

(14) În cadrul sistemului national de învătământ, sub coordonarea si controlul Ministerului Educatiei si Cercetării se pot înfiinta si pot functiona, conform legii, structuri de învătământ organizate prin cooperare între unităti si institutii din tară si din străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale.”

4. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(2) În situatii justificate, copiilor din grupa mare, pregătitoare pentru scoală, si elevilor din învătământul obligatoriu, scolarizati într-o altă localitate, li se asigură, după caz, servicii de transport, masă si internat, cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetării, al autoritătilor administratiei publice locale, al agentilor economici, al comunitătilor locale, al societătilor de binefacere si al altor persoane juridice sau fizice.”

5. După alineatul (2) al articolului 17 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) La cererea părintilor si în functie de resursele locale existente, unitătile de învătământ pot organiza cu elevii, după orele de curs, activităti educative si de învătare sub supravegherea personalului didactic si/sau didactic auxiliar.”

6. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Învătământul prescolar se organizează pentru copii în vârstă de 3-6/7 ani, în grădinite cu program normal, prelungit si săptămânal.”

7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Pentru asigurarea continuitătii între învătământul prescolar si cel primar se generalizează grupa mare, pregătitoare pentru scoală.

(2) Administratia locală si inspectoratul scolar vor asigura resursele umane, materiale si financiare, necesare cuprinderii copiilor de vârstă 5-6/7 ani în grupa mare, pregătitoare pentru scoală.”

8. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Învătământul primar se organizează si functionează, de regulă, cu program de dimineată, în cadrul unitătilor de învătământ cu clasele I-IV, I-VIII, I-X sau I-XII/XIII.

(2) În clasa I sunt înscrisi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului scolar.

(3) La cererea scrisă a părintilor, tutorilor sau a sustinătorilor legali, pot fi înscrisi în clasa I si copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârsitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(4) La cererea scrisă a părintilor, tutorilor sau a sustinătorilor legali, înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului scolar va fi amânată cu un an.

(5) Ministerul Educatiei si Cercetării poate aproba organizarea de cursuri de pregătire în vederea promovării claselor I-IV pentru persoanele care, din diferite motive, nu au absolvit învătământul primar până la vârsta de 14 ani.”

9. La capitolul IV, titlul sectiunii1 va avea următorul cuprins:

“Ciclul gimnazial”

10. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Ciclul gimnazial se organizează si functionează în cadrul unitătilor de învătământ cu clasele I-VIII, V-VIII, V-X, I-X, I-XII/XIII sau V-XII/XIII.”

11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Accesul absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a ciclului inferior al liceului sau a scolii de arte si meserii se realizează prin procedura de selectie si repartizare, reglementată conform metodologiei Ministerului Educatiei si Cercetării, care se dă publicitătii până la începutul anului scolar.

(2) Procedura de selectie si repartizare se bazează pe rezultatele evaluării competentelor dobândite în cadrul ciclului gimnazial. Evaluarea competentelor se realizează conform standardelor nationale de evaluare.”

12. La capitolul IV, titlul sectiunii a 2-a va avea următorul cuprins:

“Ciclul inferior al liceului”

13. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Ciclul inferior al liceului se organizează si functionează în cadrul unitătilor de învătământ cu clasele I-X, V-X, I-XII/XIII, V-XII/XIII sau IX-XII/XIII.

(2) Reteaua liceelor de stat este aprobată de Ministerul Educatiei si Cercetării, la propunerea inspectoratelor scolare, cu consultarea altor factori interesati si ca rezultat al evaluării institutionale realizate de Comisia Natională de Evaluare Institutională. Reteaua, numărul de locuri si de clase se aprobă anual, în functie de cerintele locale si nationale, si se dau publicitătii cu 6 luni înainte de începerea anului scolar.

(3) Învătământul liceal seral, cu frecventă redusă si la distantă, poate functiona, în conditiile legii, în unităti de învătământ stabilite de inspectoratele scolare.

(4) Absolventii ciclului inferior al liceului dobândesc certificat de absolvire, portofoliu personal pentru educatie permanentă si, la cerere, foaia matricolă.”

14. Alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(3) Durata studiilor în învătământul liceal poate fi, după caz, de 4 sau de 5 ani si este stabilită de Ministerul Educatiei si Cercetării.”

15. După articolul 24 se introduce sectiunea a 21-a cu următorul titlu:

“Ciclul superior al liceului”

16. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Trecerea din ciclul inferior în ciclul superior al liceului este reglementată prin metodologia Ministerului Educatiei si Cercetării, care se dă publicitătii la începutul anului scolar precedent admiterii.

(2) Ciclul superior al liceului se organizează si functionează în cadrul unitătilor de învătământ cu clasele I-XII/XIII, V-XII/XIII sau IX-XII/XIII.

(3) Înscrierea în ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face în primii 2 ani de la absolvirea ciclului inferior, respectiv a anului de completare, dacă la data începerii anului scolar elevul nu a depăsit vârsta de 18 ani.

(4) Ciclul superior al liceului, formele seral, cu frecventă redusă si la distantă, poate functiona, în conditiile legii, în unităti de învătământ stabilite de inspectoratele scolare.

(5) Ciclul superior al liceului functionează cu filierele, profilurile si specializările stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în raport cu dinamica profesiunilor, meseriilor si ocupatiilor de pe piata fortei de muncă.

(6) În functie de filieră, de profil si de specializare, durata studiilor în cadrul ciclului superior al liceului este de 2 sau de 3 ani si este stabilită de Ministerul Educatiei si Cercetării.”

17. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Finalizarea studiilor liceale se atestă printr-un certificat de absolvire, care conferă dreptul de acces, în conditiile legii, în învătământul postliceal, dreptul de sustinere a examenului national de bacalaureat, respectiv a examenului de certificare/atestare a competentelor profesionale.

(2) Absolventii ciclului superior al liceului dobândesc si portofoliul personal pentru educatie permanentă si, la cerere, foaia matricolă.

(3) Absolventii ciclului superior al liceului care sustin si promovează examenul national de bacalaureat dobândesc si diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învătământul superior, în conditiile legii.

(4) Examenul national de bacalaureat constă în sustinerea a două, respectiv trei probe comune si a trei probe diferentiate în functie de filieră si de profil.

A. Probele comune sunt:

a) limba si literatura română, scris si oral;

b) una dintre limbile moderne de circulatie internatională studiate în liceu;

c) limba maternă, scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minoritătilor nationale; limba si literatura într-o limbă de circulatie internatională, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare în limba de circulatie internatională respectivă.

B. Probele de examen diferentiate în functie de filieră, profil, specializare si de optiunea elevului sunt:

Filiera teoretică:

a) Profil umanist:

1. istorie sau geografie;

2. o probă la alegere din aria curriculară, corespunzător specializării;

3. o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior.

b) Profil real:

1. matematică;

2. o probă la alegere din aria curriculară, corespunzător specializării;

3. o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior.

Filiera tehnologică:

a) matematică, pentru toate profilurile si specializările;

b) o probă la alegere din aria curriculară “tehnologii”, în functie de specializarea aleasă de elev;

c) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior.

Filiera vocatională:

a) istorie sau geografie ori o disciplină socioumană, respectiv matematică sau stiinte, în functie de profil;

b) o probă la alegere din ariile curriculare specifice profilului si specializării; ariile curriculare sunt stabilite de comun acord de Ministerul Educatiei si Cercetării si ministerele interesate;

c) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior.

(5) Pentru anumite filiere, profiluri, respectiv specializări, stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării, absolventii ciclului superior al liceului pot sustine un examen de certificare sau, după caz, de atestare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, în conditiile legii.

(6) Absolventii ciclului superior al liceului care sustin si promovează examenul de certificare/atestare a competentelor profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3, respectiv atestat de competente profesionale.

(7) Lista cuprinzând probele de examen, continutul programelor de examen si modul de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat si a examenului de certificare, respectiv de atestare a competentelor profesionale, se stabileste prin metodologii elaborate si aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării si se dă publicitătii până la data începerii anului scolar precedent examenelor.

(8) La întocmirea listei cuprinzând probele de examen si la stabilirea continutului programelor de bacalaureat pot fi consultate si institutiile de învătământ superior.

(9) În cazul întreruperii studiilor se recunoaste fiecare an scolar promovat. La cerere, se eliberează un document de certificare a studiilor efectuate si portofoliul personal pentru educatie permanentă, completat la zi.”

18. Alineatele (5) si (6) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:

“(5) Candidatii proveniti din învătământul de stat pot sustine examenul de bacalaureat si examenul de certificare, respectiv atestare a competentelor profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(6) Examenul national de bacalaureat se consideră promovat dacă au fost promovate toate probele. În cazul nepromovării examenului national de bacalaureat, probele promovate sunt recunoscute, la cerere, în sesiunile ulterioare.”

19. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. Eliberarea certificatului de calificare profesională si, respectiv, a atestatului de competente profesionale nu este conditionată de promovarea examenului de bacalaureat.

(2) Absolventii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diplomă de merit.”

20. La capitolul IV, titlul sectiunii a 3-a va avea următorul cuprins:

“Învătământul din scolile de arte si meserii”

21. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) În scolile de arte si meserii se organizează învătământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de nivel 1 pe domenii ocupationale.

(2) Scolile de arte si meserii pot functiona independent sau în cadrul unitătilor de învătământ cu clasele I-X, I-XII/XIII, V-X, V-XII/XIII sau IX-XII/XIII.”

22. Alineatele (1) si (2) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Reteaua de stat a scolilor de arte si meserii este organizată de Ministerul Educatiei si Cercetării, cu consultarea factorilor interesati.

(2) Reteaua de stat a scolilor de arte si meserii, meseriile si calificările pentru care se scolarizează si numărul de locuri aferente se dau publicitătii cu 6 luni înainte de începerea anului scolar.”

23. Articolul 31 se abrogă.

24. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Unitătile de învătământ pot organiza, la cererea factorilor interesati, pe bază de contract, cursuri de calificare si de conversie profesională, cu respectarea standardelor ocupationale, precum si alte servicii educationale.

(2) Agentii economici care asigură, după caz, pe bază de contract cu unitătile de învătământ, burse de scolarizare, stagii de instruire practică a elevilor, dotarea spatiilor de instruire, locuri de muncă pentru absolventi pot beneficia de facilităti fiscale, potrivit unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

25. Articolul 33 se abrogă.

26. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Absolventii scolilor de arte si meserii dobândesc certificat de absolvire si portofoliu personal pentru educatie permanentă si, la cerere, foaia matricolă.

(2) Absolventii care sustin si promovează examenul de certificare a competentelor profesionale dobândesc si certificat de calificare profesională nivel 1.

(3) Sistemul de certificare a nivelului de calificare si a competentelor profesionale dobândite în cadrul învătământului preuniversitar se organizează pe baza reglementărilor comune ale Ministerului Educatiei si Cercetării si ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.”

27. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Organizarea învătământului din scolile de arte si meserii si a examenului de certificare a competentelor profesionale se reglementează de Ministerul Educatiei si Cercetării prin metodologii specifice.”

28. După articolul 35 se introduce sectiunea a 4-a cu următorul titlu:

“Anul de completare”

29. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Absolventii scolilor de arte si meserii cu certificat de absolvire si cu certificat de calificare profesională nivel 1 au dreptul la continuarea studiilor în învătământul secundar superior, în conditiile prezentei legi.

(2) Pentru a avea acces în ciclul superior al liceului, absolventii prevăzuti la alin. (1) trebuie să urmeze si să absolvească, în conditiile legii, anul de completare.

(3) Absolventii anului de completare dobândesc certificat de absolvire, portofoliul personal pentru educatie permanentă si, la cerere, foaia matricolă.

(4) Absolventii anului de completare care sustin si promovează examenul de certificare a competentelor profesionale dobândesc si certificat de calificare profesională nivel 2.

(5) Absolventii anului de completare cu certificat de calificare profesională nivel 2 si certificat de absolvire pot continua studiile în ciclul superior al liceului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si date publicitătii cu un an înainte de începutul anului scolar.

(6) Reteaua unitătilor de învătământ de stat care scolarizează elevi în anul de completare este organizată de Ministerul Educatiei si Cercetării, cu consultarea factorilor interesati.

(7) Reteaua unitătilor de învătământ de stat care scolarizează elevi în anul de completare, meseriile si calificările pentru care se scolarizează si numărul de locuri aferente se dau publicitătii cu 6 luni înainte de începerea anului scolar.

(8) Organizarea învătământului din anul de completare si a examenului de certificare a competentelor profesionale se reglementează de Ministerul Educatiei si Cercetării, prin metodologii specifice.”

30. Litera b) a articolului 38 va avea următorul cuprins:

“b) elevii pot fi înscrisi numai pe baza testării aptitudinilor specifice;”

31. Litera e) a articolului 38 se abrogă.

32. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Absolventii învătământului de artă si ai învătământului sportiv beneficiază de drepturile prevăzute la art. 23 alin. (4) si la art. 26 alin. (1), (2), (3), (5), (6) si (9).”

33. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Pentru activitatea sportivă si artistică de performantă, Ministerul Educatiei si Cercetării poate organiza cluburi scolare si unităti de învătământ preuniversitar cu program sportiv sau de artă, integrat sau suplimentar.”

34. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

“Învătământul pentru copii si tineri cu cerinte educative speciale”

35. Alineatul (3) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“(3) Învătământul special primar si secundar inferior este obligatoriu si are durata, după caz, de 10 sau 11 ani.”

36. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

“Art. 105. - (1) Învătământul particular preuniversitar se organizează si functionează cu aceleasi niveluri si în aceleasi tipuri de unităti de învătământ ca si învătământul preuniversitar de stat.

(2) Grădinitele, scolile primare si gimnaziale, precum si scolile de arte si meserii se pot înfiinta cu autorizarea inspectoratului scolar, pe baza documentatiei de evaluare.

(3) Liceele, inclusiv cele care cuprind anul de completare, precum si scolile postliceale se pot înfiinta cu avizul inspectoratului scolar si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pe baza documentatiei de evaluare.”

37. Alineatul (2) al articolului 107 va avea următorul cuprins:

“(2) Acreditarea unitătilor de învătământ preuniversitar cu autorizatie de încredere trebuie solicitată după absolvirea a patru promotii.”

38. Alineatul (3) al articolului 110 va avea următorul cuprins:

“(3) În învătământul particular secundar, cel putin 40% din numărul personalului didactic trebuie să fie încadrat cu norma de bază în unitatea respectivă.”

39. Articolul 122 va avea următorul cuprins:

“Art. 122. - În învătământul de stat din scolile de arte si meserii si anul de completare, precum si în învătământul liceal si postliceal de specialitate, în care, la cerere si în conditiile legii, predarea se face în limba maternă la disciplinele de specialitate, este obligatorie însusirea terminologiei de specialitate si în limba română.”

40. Partea introductivă si litera d) ale articolului 142 vor avea următorul cuprins:

“Art. 142. - Inspectoratele scolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educatiei si Cercetării, având, în principal, următoarele atributii:

...

d) înfiintează, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării, unităti scolare ale învătământului de stat:

grădinite, scoli primare, gimnazii, scoli de arte si meserii;”

41. Alineatul (7) al articolului 145 va avea următorul cuprins:

“(7) Directorii si directorii adjuncti ai unitătilor din învătământul prescolar, primar, gimnazial si ai scolilor de arte si meserii, precum si directorii adjuncti din învătământul liceal si postliceal sunt numiti de inspectorul

scolar general, conform legii.”

42. Literele d) si e) ale alineatului (2) al articolului 151 vor avea următorul cuprins:

“d) maistri-instructori - în învătământul secundar si postliceal;

e) profesori - în învătământul primar, secundar si postliceal;”

43. Litera d) a alineatului (1) al articolului 158 va avea următorul cuprins:

 “d) clasa din scoala de arte si meserii, anul de completare si învătământul liceal, precum si anul de studiu din învătământul postliceal are în medie 25 de elevi, dar nu mai putin de 15 si nu mai mult de 30.”

44. Alineatele (2) si (3) ale articolului 180 vor avea următorul cuprins:

“(2) Părintele, tutorele legal instituit sau sustinătorul legal este obligat să ia măsuri pentru asigurarea frecventei scolare a elevului în învătământul obligatoriu.

Nerespectarea acestei prevederi din culpa părintelui, a tutorelui legal instituit sau a sustinătorului legal constituie contraventie si se sanctionează cu amendă între 500.000 lei si 2.000.000 lei.

(3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de către autoritătile desemnate de Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul de Interne, printr-o metodologie comună.”

45. Articolul 189 se abrogă.

Art. II. - Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 iunie 2003.

Nr. 268.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 iunie 2003.

Nr. 382.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE Nr. 186/28 mai 2003

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII Nr. 4.105/5 iunie 2003

 

ORDIN

pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării nr. 284/4.248/2002

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002,

ministrul muncii si solidaritătii sociale si ministrul educatiei si cercetării emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării nr. 284/4.248/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 8 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (3) al articolului 4 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ioan Cindrea,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 228/2003 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului săditor

 

În baza prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prevederile punctului 2 din nota la capitolul I din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 228/2003 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 2 aprilie 2003, se suspendă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 iulie 2003, pentru culturile semincere din speciile de cereale păioase si rapită.

Art. 2. - Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor va difuza prezentul ordin inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, care vor aplica prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 382.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Regulamentul de vânzare de către Regia Natională a Pădurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 695/1998,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se interzice predarea de către subunitătile Regiei Nationale a Pădurilor a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării, dacă beneficiarii masei lemnoase respective nu asigură plata contravalorii acesteia în avans.

Art. 2. - Subunitătilor Regiei Nationale a Pădurilor li se interzice să primească la licitatiile pe care le organizează pentru vânzarea de masă lemnoasă provenită din pădurile proprietate publică a statului societătile comerciale de exploatare si/sau industrializare a lemnului care nu au achitat obligatiile financiare pentru masa lemnoasă cumpărată anterior.

Art. 3. - Subunitătilor Regiei Nationale a Pădurilor li se interzice să primească la licitatiile pe care le organizează pentru vânzarea de masă lemnoasă provenită din pădurile proprietate publică a statului societătile comerciale de exploatare si/sau industrializare a lemnului la care sunt asociati sau actionari persoane care au aceste calităti si la alte societăti comerciale care au datorii la subunitătile Regiei Nationale a Pădurilor.

Art. 4. - Pentru realizarea obligatiilor prevăzute la art. 2 si 3, Regia Natională a Pădurilor va asigura sistemul operativ de monitorizare si aducere la cunostinta unitătilor din subordine a listei societătilor comerciale de exploatare si/sau industrializare a lemnului care au datorii către regie, precum si a structurii actionariatului sau a asociatilor, după caz.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează valabilitatea Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 229/2001 privind predarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor, si Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 291/2002 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase rezultate în urma doborâturilor si rupturilor produse de vânt si zăpadă în fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor.

Art. 6. - Regia Natională a Pădurilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Personalul silvic împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si din inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 10 iunie 2003.

Nr. 391.