MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 432         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 iunie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

677. - Hotărâre privind conditiile de acordare în mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

252. - Ordin al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea si specializarea în domeniul informaticii a functionarilor publici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind conditiile de acordare în mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 28 alin. (1) lit. c), g) si n) si al art. 35 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Politistul beneficiază în mod gratuit de asistentă medicală si psihologică, medicamente si proteze, în conditiile prezentei hotărâri si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare.

(2) Membrii de familie ai politistului beneficiază gratuit, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate al apărării nationale, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, de asistentă medicală si medicamente, prin reteaua medicală proprie Ministerului de Interne.

(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se face în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei de asigurări sociale de sănătate.

(4) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistentei medicale si psihologice si a medicamentelor gratuite, prevăzute la alin. (1) si (2), se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor contractuluicadru pentru asigurările sociale de sănătate. Cuantumul contributiei personale din contravaloarea medicamentelor si serviciilor medicale prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suportă din fondurile bugetare aflate la dispozitia Ministerului de Interne, având această destinatie.

Art. 2. - Prin acordarea asistentei medicale, în sensul prezentei hotărâri, se întelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative si recuperatorii, pentru asigurarea stării de sănătate.

Art. 3. - (1) Asistenta medicală profilactică si curativă în situatii speciale si în misiuni specifice, asistenta medicală curativă la locul de muncă, asistenta medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru pentru asigurările sociale de sănătate se asigură gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul retelei sanitare proprii Ministerului de Interne.

(2) Cheltuielile necesare acordării asistentei medicale si a medicamentelor gratuite, prevăzute la alin. (1), se suportă din fondurile bugetare aflate la dispozitia Ministerului de Interne, având această destinatie.

Art. 4. - (1) Politistul are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament si recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unitătile de recuperare-reabilitare aflate în relatie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

(2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistentei medicale de recuperare gratuită se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., conform prevederilor contractului-cadru pentru asigurările sociale de sănătate. Cuantumul contributiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispozitia Ministerului de Interne, având această destinatie.

Art. 5. - (1) Expertizarea medicală în vederea evaluării capacitătii de muncă a politistului se face prin comisiile de specialitate de pe lângă spitalele din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, cu avizul Comisiei centrale de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă ce functionează la nivelul Directiei medicale a Ministerului de Interne, în baza prevederilor legislatiei specifice în vigoare si ale ordinului ministrului de interne.

(2) După împlinirea unui număr de peste 90 de zile de absente de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, politistul în cauză va fi expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate si a capacitătii de muncă.

(3) Comisiile de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă, în functie de caracterul si evolutia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizati, în functie de gradul de pierdere a capacitătii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacitătii de muncă este într-un procent de cel putin 50%.

(4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă.

(5) În situatia în care evolutia si caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităti de recuperare, comisiile de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile.

(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare si plata în continuare a drepturilor bănesti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea politistilor, pentru cazurile prevăzute la alin. (5), se fac numai cu aprobarea ministrului de interne.

Art. 6. - (1) Situatia politistului pus la dispozitie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se solutionează la expirarea termenului de internare si a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a se depăsi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi.

(2) Supravegherea tratamentului si a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unitătile de profil din cadrul retelei sanitare proprii.

(3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, politistul beneficiază în continuare de drepturile bănesti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal.

Art. 7. - (1) În vederea corectării deficientelor organice sau functionale, apărute în timpul exercitării profesiei, politistul are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite.

(2) În cazul în care deficientele organice sau functionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficiente se suportă integral din bugetul institutiei.

Art. 8. - În cazurile în care politistul suferă de afectiuni contractate în timpul exercitării profesiei, pe baza documentatiei întocmite de Directia medicală a Ministerului de Interne si a avizului Ministerului Sănătătii si Familiei, conform cărora afectiunile nu pot fi tratate în tară, acesta are dreptul la tratament medical în străinătate, în baza reglementărilor legale în vigoare.

Art. 9. - Politistul numit în functii în străinătate sau care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara granitelor tării are dreptul la asistentă medicală si la medicamente în limita fondurilor aprobate cu această destinatie prin bugetele anuale.

Art. 10. - (1) Asistenta psihologică a politistilor constă într-un ansamblu de programe si măsuri, concepute în mod unitar, menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici.

(2) Politistii beneficiază de asistentă psihologică gratuită, acordată în sistemul propriu de asigurări sociale de sănătate organizat în cadrul Ministerului de Interne.

Art. 11. - Asistenta psihologică se realizează prin următoarele modalităti de actiune:

a) psihodiagnoză;

b) protectia psihologică;

c) interventie psihoterapeutică.

Art. 12. - Scopul asistentei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific, cresterea eficientei personale si mentinerea sănătătii psihice a politistului.

Art. 13. - Metodele, procedeele si instrumentele necesare realizării asistentei psihologice a politistilor vor fi stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 14. - (1) Evaluarea psihologică a politistilor se efectuează periodic, în conformitate cu procedurile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(2) Evaluarea psihologică a politistilor se poate efectua si în situatia aparitiei unor nevoi, cum ar fi:

a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate aparitiei unor disfunctii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat sau dezadaptat, precum si pentru precizarea situatiei medico-psihologice;

b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 15. - (1) Asigurarea asistentei psihologice la misiuni si evaluarea psihologică se realizează, de regulă, de către psihologii structurii din care face parte politistul respectiv.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si în situatia reevaluărilor psihologice, asistenta psihologică poate fi efectuată si de psihologi de la esaloanele superioare celui din care face parte politistul respectiv.

Art. 16. - Asistenta psihologică se poate acorda si la cererea politistilor, iar în acest scop, în cadrul activitătilor de pregătire profesională a personalului, vor fi prevăzute si teme specifice pentru ca fiecare să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfunctionalitate psihică si să solicite luarea unor măsuri în consecintă.

Art. 17. - Acordarea asistentei psihologice gratuite, prin desfăsurarea tuturor activitătilor specifice de evaluare, profilactice si terapeutice necesare reechilibrării psihicului politistului si/sau optimizării performantei sale în muncă, se face, în exclusivitate, de către psihologii din structurile Ministerului de Interne.

Art. 18. - Prin personalul/structurile specializate ale Ministerului de Interne sunt asigurate gratuit următoarele:

a) asistentă psihologică terapeutică la locul de muncă, diferentiată în functie de gradul de solicitare al activitătii respectivului politist;

b) asistentă psihologică profilactică si terapeutică pentru situatii speciale si misiuni specifice;

c) pregătirea psihologică graduală a personalului pentru unele tipuri de misiuni continând factori de risc crescut, inclusiv pentru executarea de misiuni în străinătate.

Art. 19. - (1) În situatia aparitiei unor semne ori simptome ale stresului constatate si evaluate medical si/sau psihologic ca atare, politistii în activitate beneficiază de asistentă psihologică gratuită, de concedii medicale gratuite ori de scutiri speciale de la efectuarea unor activităti.

(2) Tipul si durata pentru care se acordă scutirile speciale prevăzute la alin. (1) se stabilesc în raport cu natura si cu gravitatea disfunctiei apărute, raportată la exigentele postului ocupat de politistul respectiv.

Art. 20. - După împlinirea unui număr de peste 90 de zile de absente de la program într-un interval de 365 de zile, din motive de disfunctii psihice ori de comportament neadaptat sau dezadaptat, politistul în cauză va fi expertizat în vederea clarificării situatiei sale medico-psihologice de către comisiile de specialitate prevăzute la art. 5.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2003.

Nr. 677.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea si specializarea în domeniul informaticii a functionarilor publici

 

Având în vedere prevederile cap. 13 din Strategia Guvernului privind informatizarea administratiei publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2001, art. 48 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, art. 2 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, si ale art. 3 si 5-7 din Hotărârea Guvernului nr. 710/2002 privind functionarea Institutului National de Administratie,

în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,

ministrul administratiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind instruirea si specializarea în domeniul informaticii a functionarilor publici, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul National de Administratie va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui.

 

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 2 iunie 2003.

Nr. 252.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind instruirea si specializarea în domeniul informaticii a functionarilor publici

 

Art. 1. - În cadrul autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale se va organiza si desfăsura procesul de instruire si certificare în informatică, la standarde europene, a functionarilor publici si a celorlalte categorii de personal.

Art. 2. - Procesul de instruire în domeniul informaticii a personalului din cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale se realizează prin următoarele modalităti:

a) instruire primară;

b) programe de specializare în informatică.

Art. 3. - (1) Prin intermediul programelor de instruire primară se urmăreste acumularea cunostintelor de bază privind operarea si utilizarea calculatorului, în conformitate cu standardul ECDL (Licenta europeană de operare pe computer) sau cu alte standarde acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale pentru toti functionarii care lucrează în administratia publică. Acest standard cuprinde două certificări: ECDL - start si ECDL - complet.

(2) Prin programele de specializare se urmăresc completarea si îmbunătătirea abilitătilor specifice, superior nivelului de instruire primară - ECDL, pentru toti functionarii din administratia publică responsabili cu implementarea tehnologiei informatiei sau a căror activitate cere o instruire superioară, în scopul însusirii si aplicării noilor tehnologii informatice.

Art. 4. - (1) În cadrul ministerelor, celorlalte organe centrale, prefecturilor, consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale si serviciilor descentralizate va fi desemnat un responsabil pentru derularea programului de instruire în domeniul informaticii.

(2) Va fi desemnat responsabil pentru instruirea primară seful compartimentului de resurse umane, iar pentru programele de specializare în informatică seful compartimentului de informatică. Responsabilii din aparatul propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, vor coordona realizarea la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, a programului de instruire în domeniul informaticii.

(3) Numirea responsabilului/responsabililor de program se face prin act administrativ emis de conducătorul autoritătii sau institutiei publice respective, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 5. - (1) Responsabilii cu derularea programului de instruire în domeniul informaticii vor elabora, în termen de 30 de zile de la data când au fost numiti, un plan de actiune anual privind instruirea personalului.

(2) Planul de actiune se aprobă de conducătorul autoritătii sau institutiei publice respective.

Art. 6. - (1) Planul de actiune va cuprinde următoarele elemente de bază:

a) inventarierea cursurilor de pregătire în domeniul informaticii urmate de fiecare persoană;

b) determinarea formei de instruire pe care o va urma fiecare persoană;

c) planificarea participării personalului la programe de instruire primară sau de specializare, după caz;

d) evaluarea aproximativă a resurselor financiare necesare transpunerii în practică a planului de actiune privind instruirea în domeniul informaticii.

(2) Planul de actiune va asigura, pentru fiecare persoană participantă, dreptul de a urma un program de instruire, atât pentru avansati, cât si pentru începători.

Art. 7. - Responsabilul cu derularea programului de instruire în domeniul informaticii va raporta lunar conducerii autoritătii sau institutiei publice stadiul realizării planului de actiune.

Art. 8. - La nivel national si judetean programele de instruire în domeniul informaticii vor fi coordonate si monitorizate de Institutul National de Administratie si de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, denumite în continuare centre regionale, în colaborare cu Asociatia Natională a Informaticienilor din Administratia Publică. Institutul National de Administratie va coordona si monitoriza activitatea de instruire la nivel central. Centrele regionale vor coordona si monitoriza activitatea de instruire pentru judetele arondate.

Art. 9. - (1) Institutul National de Administratie, centrele regionale si Asociatia Natională a Informaticienilor din Administratia Publică vor organiza, în colaborare cu institutiile implicate în derularea programului, actiuni de promovare a acestuia.

(2) În cadrul activitătilor desfăsurate potrivit alin. (1) se vor prezenta Licenta europeană de operare pe computer (ECDL), stabilită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice si adoptată ca standard de guvernele tărilor membre ale Uniunii Europene sau aflate în proces de aderare, precum si programele de specializare promovate de diverse firme de profil din domeniul IT.

Art. 10. - Programele de instruire si certificare în domeniul informaticii vor fi organizate de Institutul National de Administratie si de centrele regionale în parteneriat cu centrele de instruire si certificare acreditate în conformitate cu standardele internationale.

Art. 11. - (1) Centrele de instruire si certificare acreditate vor fi selectionate prin licitatie publică, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Institutul National de Administratie va armoniza si va completa cu detalii specifice procedurile si metodologia de organizare a licitatiilor publice, în vederea selectării centrelor de instruire si testare acreditate în domeniul informaticii.

Acestea vor fi publicate pe site-ul Institutului National de Administratie si al centrelor regionale.

Art. 12. - (1) Responsabilii judeteni cu derularea programului de instruire primară în domeniul informaticii vor centraliza datele privind instruirea si certificarea ECDL pentru personalul din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din judetul respectiv. Responsabilul municipiului Bucuresti va proceda similar pentru autoritătile si institutiile administratiei publice locale din municipiul Bucuresti.

(2) Responsabilii judeteni cu derularea programului de specializare în domeniul informaticii vor centraliza datele privind activitatea de specializare a personalului din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din judetul respectiv, în domeniul informaticii. Responsabilul municipiului Bucuresti va proceda similar pentru autoritătile si institutiile administratiei publice locale din municipiul Bucuresti.

Art. 13. - Pe baza listelor întocmite potrivit art. 12 Institutul National de Administratie va centraliza si armoniza necesarul privind instruirea si specializarea, precum si certificarea în domeniul informaticii a personalului prevăzut la art. 1.

Autoritatea contractantă va selecta centrele de instruire si testare, potrivit prevederilor legale, în conformitate cu art. 11.

Art. 14. - Centrele regionale vor comunica Institutului National de Administratie periodic, după finalizarea fiecărui program, rezultatele obtinute în ceea ce priveste calificarea si atestarea functionarilor din administratia publică în domeniul informatic la nivelul standardelor internationale.

Art. 15. - În procesul de monitorizare a programului de instruire în domeniul informaticii Institutul National de Administratie colaborează cu Agentia Natională a Functionarilor Publici si Asociatia Natională a Informaticienilor din Administratia Publică.