MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 435         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 iunie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

10. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 30/2001 privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputatilor

 

11. - Hotărâre privind dezbaterea si adoptarea Propunerii legislative de revizuire a Constitutiei

 

12. - Hotărâre privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2002

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 152 din 17 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2003

 

Decizia nr. 158 din 22 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 198 din 13 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 8 si 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Decizia nr. 213 din 15 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative

 

680. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

681. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2002 pentru instituirea măsurii de salvgardare în cadrul Sistemului global de preferinte comerciale între tările în curs de dezvoltare

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 30/2001 privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 din Constitutia României, precum si ale art. 29 alin. 1 lit. j) si ale art. 79 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8 din 24 februarie 1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 31 ianuarie 2001,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 30 din 24 aprilie 2001 privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 26 aprilie 2001, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a Secretariatului general al Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputatilor nr. 6 din 26 iunie 2002, va fi modificat potrivit anexei prevăzute la art. 1.

(2) În Regulamentul de organizare si functionare a Secretariatului general al Camerei Deputatilor vor fi stabilite atributiile, răspunderile si competentele care decurg din prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, din cele ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 iunie 2003.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SECRETARIATULUI GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

Cancelaria presedintelui

INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI

CABINETELE MEMBRILOR

BIROULUI PERMANENT

SECRETARIATUL PENTRU CABINETELE MEMBRILOR BIROULUI PERMANENT SI AL GRUPURILOR PARLAMENTARE

SECRETAR GENERAL

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

REGIA AUTONOMĂ “MONITORUL OFICIAL”

DEPARTAMENTUL SERVICIILOR ADMINISTRATIVE SI LOGISTICE

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU DEZVOLTARE CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE (directie generală)

DIRECTIA PENTRU INFORMATICĂ SI COMUNICATII

DIRECTIA PENTRU TRANSPORTURI

DIRECTIA PENTRU ACHIZITII PUBLICE

DEPARTAMENTUL PENTRU ACTIVITĂTI PARLAMENTARE

DIRECTIA PENTRU INFORMARE PARLAMENTARĂ

DIRECTIA SECRETARIATULUI TEHNIC

DIRECTIA PENTRU COMUNICARE, PRESĂ SI RELATII PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU RELATII EXTERNE SI PROTOCOL

DIRECTIA FINANCIAR-CONTABILĂ

DIRECTIA DECONTĂRILOR PENTRU DEPUTATI

DIRECTIA PENTRU RESURSE UMANE SI SALARIZARE

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

BIROUL CONTENCIOS

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind dezbaterea si adoptarea Propunerii legislative de revizuire a Constitutiei

 

În temeiul art. 64 si al art. 147 alin. (1) din Constitutia României, Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Dezbaterea Propunerii legislative de revizuire a Constitutiei va avea loc în prezenta a cel putin 2/3 din numărul total al deputatilor.

Art. 2. - Adoptarea amendamentelor si a articolelor din propunerea legislativă prevăzută la art. 1 se face cu votul majoritătii deputatilor.

Art. 3. - Lucrările Camerei Deputatilor consacrate dezbaterii Propunerii legislative de revizuire a Constitutiei se vor desfăsura în sedinte de lucru prelungite, în cadrul primei sesiuni ordinare a anului 2003, precum si, dacă va fi necesar, în continuare, în cadrul unei sesiuni extraordinare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 iunie 2003.

Nr. 11.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2002

 

În temeiul art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 29 alin. 1 lit. d) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2002, potrivit raportului explicativ si anexelor nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 iunie 2003.

Nr. 12.


*) Raportul explicativ si anexele se comunică celor interesati.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 152

din 17 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a

falimentului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Reconversie si Valorificare Active” - S.A., lichidator al Băncii Internationale a Religiilor - Agentia Drăgăsani, în Dosarul nr. 241/F/2000 al Tribunalului Olt - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, prin consilier juridic.

Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 contravin prevederilor art. 21 din Constitutie, întrucât, prin suspendarea procedurii speciale prevăzute de Legea nr. 64/1995 la cererea institutiei publice implicate, se paralizează orice posibilitate a creditorilor de a-si exercita drepturile procesuale si de a-si recupera creantele de la debitori. Se arată că aceste dispozitii contravin si prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea fundamentală, deoarece obligă judecătorul-sindic de a dispune închiderea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului la cererea institutiei publice implicate în privatizarea societătii. Si, în sfârsit, se mai arată că dispozitiile legale atacate sunt în contradictie si cu prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, deoarece creează un regim preferential institutiilor publice si defavorizează celelalte categorii de creditori. În sustinerea celor de mai sus, depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind nefondată. Se arată că art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 permite judecătorului-sindic să suspende procedura judiciară a falimentului. Această măsură este temporară, fiind luată până la privatizarea societătii sau pentru o perioadă de cel mult un an, cu posibilitatea de a fi prelungită cu încă un an numai în cazuri temeinic justificate. În consecintă, nu sunt încălcate prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 1 iulie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 241/F/2000, Tribunalul Olt - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Reconversie si Valorificare Active” - S.A., lichidator al Băncii Internationale a Religiilor – Agentia Drăgăsani.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate încalcă principiul liberului acces la justitie consacrat de art. 21 din Constitutia României. În opinia autorului exceptiei liberul acces la justitie înseamnă “posibilitatea juridică a persoanei de a avea acces atât la structurile justitiei, cât si la mijloacele procedurale de înfăptuire a acesteia”. Aceasta deoarece - în opinia autorului exceptiei - “deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 suspendă toate celelalte actiuni judiciare sau extrajudiciare îndreptate împotriva debitorului sau a averii sale, urmând ca recuperarea creantelor să se facă exclusiv în cadrul acestei proceduri”; potrivit art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, creditorii sunt pusi - în aceeasi argumentare - “în fata imposibilitătii obiective de a-si mai putea realiza creantele, împotriva debitorilor, întrucât, potrivit alin. (4) al art. III, în urma privatizării societătii judecătorul-sindic va dispune, la cererea institutiei publice implicate, închiderea procedurii în temeiul contractului de vânzare a actiunilor, iar închiderea procedurii are ca efect descărcarea debitorului de obligatiile pe care acesta le avea înainte de deschiderea ei”. S-ar încălca, în opinia autorului exceptiei, art. 21, 49 si art. 134 alin. 2 lit. a) si b) din Constitutie.

Instanta de judecată consideră că din modul de redactare a art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 nu s-ar putea retine încălcarea art. 21 din Constitutie, întrucât nimic nu îl împiedică pe autorul exceptiei - ca de altfel si pe ceilalti creditori - să se adreseze cu cereri în justitie pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si intereselor lor legitime, în cazul de fată cu o nouă cerere întemeiată pe Legea nr. 64/1995. Se arată că nici celelalte texte constitutionale invocate nu sunt încălcate.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se consideră că, potrivit alin. (4) al art. III din ordonantă, închiderea procedurii se va pronunta conditionat de prevederile contractului de privatizare, care va trebui să cuprindă clauze privind modul de satisfacere a creditorilor societătii comerciale privatizate, mai ales a creditorilor privati, deoarece societatea în cauză poate fi scutită de la plata obligatiilor bugetare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării, Ordonanta Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003. Aceste modificări privesc si alin. (1) al art. III din această ordonantă.

În practica sa jurisdictională Curtea Constitutională a statuat în mod constant că, atunci când după ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate dispozitia legală a fost modificată, exceptia poate să fie examinată, dacă textul legal, în noua sa redactare, conservă substanta reglementării initiale. De aceea, având în vedere că această cerintă este îndeplinită, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, în forma modificată prin Legea nr. 82/2003, dispozitii care au următorul continut:

“(1) Exercitiul actiunilor sau, după caz, efectuarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 se suspendă, la cererea institutiei publice implicate, fată de societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine majoritatea din capitalul social, care înregistrează obligatii bugetare de peste jumătate din totalul datoriilor înscrise în evidenta contabilă, aflate în proces de privatizare, cuprinse în programe speciale care să conducă la cresterea atractivitătii acestora pentru privatizare ori pentru care s-au înregistrat scrisori de intentie pentru achizitionarea pachetului de actiuni.

(2) Suspendarea va fi pronuntată de instanta competentă pentru o perioadă de un an, care va putea fi prelungită, în cazuri temeinic justificate, cu maximum un an.

(3) În termen de 15 zile de la pronuntarea hotărârii de suspendare, administratorul sau, după caz, lichidatorul va fi obligat să prezinte institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor efectuate în cursul procedurii de lichidare judiciară.

(4) În urma privatizării societătii prin vânzarea pachetului majoritar de actiuni, judecătorul-sindic va pronunta, la cererea institutiei publice implicate, o încheiere prin care va dispune închiderea procedurii în temeiul prevederilor contractului de vânzare a actiunilor.”

Critica de neconstitutionalitate a textelor de lege mentionate se bazează, în esentă, pe sustinerea potrivit căreia instituirea acestui motiv de suspendare a procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 încalcă dreptul de acces liber la justitie, consacrat de art. 21 al Constitutiei, dispozitiile art. 49 alin. (2) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si dispozitiile art. 134 alin. (2) lit. a) si b), potrivit căruia statul trebuie să asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale si protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară, din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, raportate la textele din Constitutie invocate de autorul exceptiei, s-a pronuntat prin mai multe decizii, ca, de exemplu, Decizia nr. 211 din 10 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 28 octombrie 2002, si Decizia nr. 115 din 18 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003. În considerentele acestor decizii, Curtea a retinut că suspendarea exercitării actiunilor sau, după caz, a procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 nu încalcă principiul liberului acces la justitie dat fiind că, prin însăsi natura ei, această măsură constituie un act judiciar de decizie, adoptat de instanta competentă, pe o perioadă limitată, potrivit art. III alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, după constatarea de către judecător a îndeplinirii conditiilor prevăzute în alin. (1) al aceluiasi articol.

În acelasi sens, Curtea a retinut că procedura, suspendată pe cale judiciară, urmează să se închidă tot pe cale judiciară, fie în conditiile prevăzute de art. 117 si următoarele din Legea nr. 64/1995, dacă nu s-a realizat privatizarea, fie în conditiile prevăzute de art. III alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, în urma privatizării prin vânzarea pachetului majoritar de actiuni.

De asemenea, Curtea a retinut că titularii drepturilor de creantă care au solicitat deschiderea procedurii fată de societatea comercială ajunsă în incapacitate de plată au posibilitatea ca, la închiderea procedurii speciale prevăzute de art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, să îsi recupereze creantele pe baza prevederilor contractului de privatizare sau, în conditiile dreptului comun, de la succesorii societătii privatizate.

Asadar, atât măsura suspendării, cât si închiderea procedurii prevăzute de lege au loc într-un cadru judiciar, în fata instantei competente, neputându-se retine, în consecintă, că prin textul de lege care formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate s-ar restrânge exercitiul dreptului sau însusi dreptul de liber acces la justitie.

Pentru aceleasi considerente, Curtea Constitutională a statuat că dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 nu sunt contrare prevederilor art. 49 din Constitutie, întrucât textul criticat este un text de procedură - deci fără efect cu privire la dreptul substantial al creditorilor -, iar potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, reglementarea procedurilor judiciare este de competenta legiuitorului.

Si, în sfârsit, prin aceeasi decizie a statuat că aceste dispozitii nu contravin prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie, deoarece măsura suspendării răspunde tocmai exigentei formulate de Legea fundamentală, fiind menită să salveze societătile comerciale în dificultate si capitalurile acestora, pentru a-si putea îndeplini în continuare functiile economice pentru care au fost create - deci pentru a asigura libertatea comertului -, precum si toate obligatiile ce decurg din aceste functii, inclusiv aceea de a-si achita obligatiile fată de creditori.

Atât considerentele, cât si solutia din aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Reconversie si Valorificare Active” - S.A., lichidator al Băncii Internationale a Religiilor - Agentia Drăgăsani, în Dosarul nr. 241/F/2000 al Tribunalului Olt - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 158

din 22 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Dorina Tarnea, Nicolae Dan Tarnea si Raluca Mona Konerth în Dosarul nr. 9.731/2002 al Judecătoriei Brasov.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii, care a statuat că aceste dispozitii sunt constitutionale, neexistând împrejurări sau argumente de natură a determina revenirea asupra acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 30 septembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 9.731/2002, Judecătoria Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Dorina Tarnea, Nicolae Dan Tarnea si Raluca Mona Konerth.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia consideră că textul de lege criticat contravine principiului neretroactivitătii legii consacrat în art. 15 alin. (2) din Constitutie. Se arată că prin dispozitiile criticate sunt sanctionate cu nulitatea absolută acte juridice încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001, fără ca motivul care determină nulitatea să fi existat la momentul încheierii actului.

Instanta de judecată consideră că textul criticat este neconstitutional, întrucât încalcă principiul neretroactivitătii legii.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că art. 46 alin. (2) are în vedere actele de înstrăinare încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001, fiind vorba despre un conflict de legi în timp. Se arată că în caz de succesiune a legilor regimul juridic aplicabil nulitătilor este si rămâne cârmuit de legea în vigoare la data întocmirii actului juridic si că nu este vorba de o reglementare nouă diferită de cea aplicabilă la data încheierii contractului, astfel că nu se poate afirma că legea retroactivează. De asemenea, se arată că dispozitiile art. 46 alin. (2) sunt constitutionale, deoarece la data încheierii contractelor de înstrăinare atât înstrăinătorul (statul), cât si dobânditorul cunosteau consecintele încheierii cu rea-credintă a actului, după cum cei care au încheiat actul cu bună-credintă se stiau protejati.

În concluzie, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază, de asemenea, că exceptia este neîntemeiată, arătând că dispozitiile legale invocate nu contravin prevederilor constitutionale. În acest sens este invocată jurisprudenta Curtii, ca, de exemplu, Decizia nr. 191/2003 prin care s-a statuat că prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dispozitii care au următorul continut:

“Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă.”

În opinia autorilor exceptiei, acest text contravine principiului neretroactivitătii legii consacrat în art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 191 din 25 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002.

În această decizie Curtea Constitutională, aplicând principiul ocrotirii bunei-credinte si pe cel al aparentei de drept, a decis că acest text este constitutional, dat fiind că solutia pe care o consacră nu are nimic novator si, prin urmare, nu poate fi socotit retroactiv.

Atât solutia, cât si considerentele acestei decizii sunt valabile si în cauza prezentă, neexistând motive pentru a determina o modificare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Dorina Tarnea, Nicolae Dan Tarnea si Raluca Mona Konerth în Dosarul nr. 9.731/2002 al Judecătoriei Brasov. Pronuntată în sedinta publică din data de 22 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 198

din 13 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 8 si 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 8 si 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Beto CO’95” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.376/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin administrator Elena Tatiana Stoica, lipsind partea Societatea Comercială “Bucur Obor” - S.A., fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 94C/2003. La apelul nominal în acest dosar, răspunde, de asemenea, autorul exceptiei, Societatea Comercială Elma Prodcom 94” - S.R.L. din Bucuresti, prin administrator Elena Stefan, fiind lipsă partea Societatea Comercială “Bucur Obor” - S.A., fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Din oficiu, Curtea pune în discutie problema conexării celor două dosare, având în vedere identitatea de obiect a acestora.

Reprezentantii Societătii Comerciale “Beto CO’95 - S.R.L. si Societătii Comerciale “Elma Prodcom 94” - S.R.L., precum si reprezentantul Ministerului Public arată că sunt de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborat cu art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 94C/2003 la Dosarul nr. 93C/2003, care a fost primul înregistrat.

Având cuvântul, reprezentantul Societătii Comerciale “Beto CO’95” - S.R.L. solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, sustinând neconstitutionalitatea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 în întregul său, pentru motivele pe care le depune în scris.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Elma Prodcom 94” - S.R.L. solicită, de asemenea, admiterea exceptiei de neconstitutionalitate cu privire la întregul act normativ criticat si depune note scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 a mai fost supusă controlului de constitutionalitate, atât în ansamblul său, cât si cu privire la anumite articole, Curtea constatând, de fiecare dată, că prevederile acesteia nu încalcă dispozitiile Legii fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 28 noiembrie 2002, pronuntate în dosarele nr. 14.376/2002, respectiv nr. 14.377/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 8 si 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Beto CO’95” - S.R.L. din Bucuresti si, respectiv, de Societatea Comercială “Elma Prodcom 94” - S.R.L. din Bucuresti, în cauze având ca obiect cereri pentru somatia de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, “atât în ansamblul ei, cât si prin dispozitiile art. 2 alin. (1), art. 8 si 111, vine în contradictie cu prevederile constitutionale privitoare la egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie, dreptul la apărare, precum si cu prevederile referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti”.

Astfel, emiterea ordonantei nu a fost justificată de o stare exceptională, debitorul nu are dreptul să introducă cerere reconventională sau de chemare în garantie, iar calea de atac este înlocuită cu o cerere în anulare, în mod discriminatoriu fată de alti cetăteni.

Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, având în vedere că, reglementând prin ordonanta criticată o procedură rapidă de realizare a creantelor vizate, “legiuitorul a avut în vedere deopotrivă si ocrotirea debitorilor fată de un eventual abuz de drept al creditorilor, instituind în acest sens o serie de mijloace procedurale la îndemâna acestora, menite a le apăra interesele si a le asigura dreptul la apărare, precum si egalitatea de tratament fată de creditori”. De altfel, legiuitorul are atributia exclusivă de a stabili competenta si procedura de judecată.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 s-a reglementat “o procedură simplificată care are în vedere, în primul rând, solutionarea cauzei prin conventia părtilor ori, în caz contrar, emiterea titlului executoriu”. Potrivit prevederilor art. 125 alin. (3) din Constitutie, stabilirea procedurii de judecată intră în competenta exclusivă a legiuitorului, iar procedura somatiei de plată, “departe de a constitui o încălcare a principiilor constitutionale invocate, constituie expresia aplicării lor”.

Constitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 a fost constatată prin mai multe decizii ale Curtii Constitutionale, cum ar fi deciziile nr. 317/2002 si nr. 252/2002.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (1), art. 8 si 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002. Art. 111 din ordonantă a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142 din 24 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 5 din 9 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003.

Dispozitiile criticate au următorul continut:

- Art. 2 alin. (1): “Cererile, indiferent de valoarea obiectului acestora, se depun la judecătorie în cazul celor formulate în materie civilă si la tribunal în cazul celor formulate în materie comercială.”;

- Art. 8: “(1) Împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.

(3) Cererea în anulare se depune la instanta unde functionează judecătorul care a dat ordonanta. Aceasta, dacă nu constată propria competentă, va trimite dosarul instantei competente potrivit alin. (2).

(4) Dacă instanta învestită admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanta, pronuntând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile de către debitor. Recursul se judecă în termen de 30 de zile.”;

- Art. 111: “(1) Ordonanta privind somatia de plată nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părti.

(2) Prevederile art. 338 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.”

Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată că a mai fost sesizată cu numeroase exceptii privind neconstitutionalitatea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001. Toate acele exceptii au fost respinse, constatându-se că ordonanta criticată, atât în ansamblul ei, cât si prin diferitele dispozitii ale sale, este constitutională (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002).

Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri, singurele dovezi care se administrează în cadrul acestei proceduri, în afară de lămuririle si explicatiile date de către părti. Hotărârile pronuntate în cadrul acestei proceduri nu au autoritate de lucru judecat asupra fondului raporturilor juridice dintre părti.

Mijloacele procedurale puse la îndemâna părtilor diferă tocmai datorită caracterului special al procedurii, fără ca prin aceasta să se instituie vreo discriminare si fără ca una dintre părti să fie privilegiată, iar cealaltă

dezavantajată.

Art. 2 din ordonantă reglementează competenta materială a instantelor judecătoresti în această procedură specială, neîngrădind accesul liber la justitie. Debitorul poate uza de aceleasi mijloace de apărare ca si creditorul, iar în cadrul judecării cererii în anulare, în fata instantei competente să judece fondul cauzei în primă instantă, îsi poate completa apărarea si probatoriul, potrivit prevederilor art. 8 din ordonantă. În cazul în care cererea în anulare se respinge, hotărârea respectivă poate fi atacată cu recurs.

Cu privire la art. 111 din textul criticat, potrivit căruia ordonanta privind somatia de plată nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părti, acesta are drept scop conservarea dreptului debitorului de a-si valorifica ulterior eventualele pretentii, în conditiile dreptului comun.

Neputându-se retine îngrădirea exercitiului vreunui drept fundamental sau al vreunei libertăti fundamentale, Curtea constată că dispozitiile art. 49 din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

De altfel, toate reglementările cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt norme de procedură, iar, potrivit dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Constitutie, “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 8 si 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Beto CO’95” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.376/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială si, respectiv, de Societatea Comercială “Elma Prodcom 94” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.377/2002 al aceleiasi instante.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 213

din 15 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Petroconstruct” - S.A. din Arad în Dosarul nr. 3.522/2002 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ într-o cauză având ca obiect o cerere de anulare a actelor de impunere emise de organele Ministerului Finantelor Publice. Cauza a fost repusă pe rol la termenul din 10 aprilie 2003.

La apelul nominal răspunde partea Ministerul Finantelor Publice, prin consilier juridic, lipsind autorul exceptiei si partea Directia Generală a Finantelor Publice Arad, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice solicită respingerea exceptiei ridicate. Cu privire la art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, arată că aceasta a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare. Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, solicită respingerea acesteia ca neîntemeiată, deoarece sintagma “în vigoare” trebuie interpretată în functie de momentul generării cauzei care a determinat invocarea exceptiei. Ca atare, consideră că, în spetă, textul supus controlului de neconstitutionalitate era în vigoare, în sensul Legii nr. 47/1992, la data introducerii actiunii la Curtea de Apel Timisoara.

Reprezentantul Ministerului Public pune, de asemenea, concluzii de respingere a exceptiei invocate. Cu privire la art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, consideră că, desi textul acesteia a fost abrogat, solutia legislativă contestată a fost preluată în noua reglementare, respectiv în art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, si poate fi examinată pe fond. În acest sens, solicită respingerea ca neîntemeiată a acestei exceptii, arătând că obligarea debitorului la plata unor dobânzi si penalităti pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor bugetare nu contravine dispozitiilor constitutionale. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, consideră că aceasta este neîntemeiată si invocă, în acest sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 316 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 12 decembrie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.522/2002, Curtea de Apel Timisoara – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială

“Petroconstruct” - S.A. din Arad într-o cauză având ca obiect cererea de anulare a actelor de impunere emise de organele Ministerului Finantelor Publice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a arătat că a sustinut initial neconstitutionalitatea unor dispozitii din ordonantele Guvernului nr. 3/1992, nr. 26/1995, nr. 17/2000 si nr. 11/1996, dispozitii invocate de organele finantelor publice ca temei legal al stabilirii obligatiei de plată a creantelor bugetare, inclusiv a majorărilor si penalitătilor de întârziere. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor primelor trei ordonante a fost respinsă de instanta judecătorească ca fiind inadmisibilă în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, întrucât nu mai erau în vigoare.

În consecintă, acelasi autor a ridicat si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, arătând că, în cazul constatării neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, se deschide calea controlului de constitutionalitate si a actelor normative iesite între timp din vigoare si se previne respingerea ca fiind inadmisibilă a exceptiei vizând neconstitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 care, de asemenea, va iesi, probabil, din vigoare până la data solutionării exceptiei.

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, care prevăd obligatia plătii de majorări si penalităti pentru neachitarea la termen a creantelor bugetare, precum si împuternicirea Guvernului de a stabili, prin hotărâre, cota majorărilor si a penalitătilor de întârziere sunt contrare prevederilor art. 53, 134 si 135 din Constitutie.

În ceea ce priveste art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii sunt contrare prevederilor art. 15 alin. (1), art. 51 si ale art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată. Prin conditionarea admisibilitătii exceptiei de neconstitutionalitate de existenta în vigoare a dispozitiilor legale criticate, “Curtii Constitutionale îi este luat dreptul de a controla constitutional o lege care este abrogată la data controlului constitutional, care continuă să producă efecte prin prisma faptului că actul juridic încheiat de părti este analizat de către instanta judecătorească, prin prisma legii în vigoare la data când respectivul act juridic a fost încheiat”.

În această situatie instanta judecătorească are două posibilităti, deopotrivă neconstitutionale: fie aplică legea abrogată, desi este contrară Constitutiei, fie exercită ea însăsi controlul de constitutionalitate.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia privind neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 este nefondată, deoarece “stabilirea de majorări de întârziere pentru neachitarea la termen a obligatiilor bugetare nu intră în sfera sistemului legal de impunere, ci în cea a răspunderii juridice pentru neîndeplinirea îndatoririlor prevăzute de lege, pe de o parte, si nu este incompatibilă cu economia de piată sau cu libertatea comertului, pe de altă parte”. De asemenea, consideră neîntemeiată si sustinerea neconstitutionalitătii dispozitiilor

art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, având în vedere că “prin aceste prevederi se evită supraîncărcarea Curtii Constitutionale, mai mult, se împiedică sesizarea abuzivă a Curtii în scopul tergiversării nejustificate a proceselor”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul a comunicat punctul său de vedere numai cu privire la dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, considerând că, în această privintă, exceptia este inadmisibilă, întrucât solutionarea cauzei nu depinde de textul de lege criticat.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie următoarele dispozitii legale:

a) Dispozitiile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii referitoare la majorări si penalităti aplicate pentru neachitarea la termen a obligatiilor bugetare, precum si la stabilirea cotei majorărilor si a penalitătilor prin hotărâre a Guvernului.

Cu privire la Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, Curtea constată că aceasta a fost expres abrogată, începând cu data de 1 ianuarie 2003, prin art. 170 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, însă solutia legislativă criticată de autorul exceptiei a fost preluată în noua reglementare. La rândul său, Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 79 din 12 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003. În actuala redactare, textele criticate au următorul continut:

- Art. 12: “Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor bugetare debitorii datorează dobânzi si penalităti de întârziere. Dobânzile si penalitătile de întârziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.”;

- Art. 16: “(1) Nivelul dobânzii se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, corelat cu nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, o dată pe an, în luna decembrie pentru anul următor sau în cursul anului, dacă aceasta se modifică cu peste 5 puncte procentuale.

(2) Cota penalitătilor de întârziere se poate modifica annual prin legea bugetului de stat.”

b) Dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 7 august 1997, conform cărora “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”. Din aceste dispozitii legale autorul exceptiei sustine neconstitutionalitatea sintagmei “în vigoare”.

Conform sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, preluate în art. 12 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 53 referitoare la contributiile financiare, art. 134 privind economia si art. 135 privind proprietatea, iar dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (1) referitoare la drepturile, libertătile si obligatiile cetătenilor consacrate prin Constitutie si prin alte legi, art. 54 privind respectarea Constitutiei si a legilor si art. 144 lit. c) privind atributia Curtii Constitutionale de a se pronunta asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în fata instantelor judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea retine următoarele:

I. Cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 12 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, Curtea constată că art. 53 din Constitutie prevede îndatorirea fundamentală de a contribui, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice, cu conditia asigurării asezării juste a sarcinilor fiscale. Potrivit art. 138 alin. (1) din Legea fundamentală, “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”.

Obligatia plătii impozitelor si a taxelor, stabilite prin lege, nu contravine principiilor economiei de piată si nu este de natură să lezeze ocrotirea proprietătii. În conditiile economiei de piată, stabilirea de dobânzi în

cazul neîndeplinirii la termenul scadent a obligatiei de plată reprezintă o măsură justificată si necesară pentru a preveni prejudicierea creditorului, iar penalitătile de întârziere apar ca o sanctiune pentru neîndeplinirea unor obligatii legale.

Nivelul dobânzilor datorate nu poate fi stabilit ca un procent imuabil, ci acesta se schimbă periodic, în raport cu evolutia economiei si cu schimbările intervenite pe piata financiară. Împuternicirea Guvernului de a corela, prin hotărâre, nivelul dobânzilor cu cele de referintă stabilite de Banca Natională a României se justifică prin eliminarea necesitătii modificării frecvente a legii în această privintă.

Dimensionarea sanctiunii, constând în penalitătile de întârziere, trebuie revizuită periodic în raport cu gravitatea consecintelor neachitării la termen a obligatiilor bugetare, iar această activitate este de competenta legiuitorului, care poate modifica anual cota penalitătilor de întârziere prin legea bugetului.

II. În ceea ce priveste dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, respingerea, ca fiind inadmisibilă, a unei exceptii de neconstitutionalitate de către instanta judecătorească în fata căreia s-a ridicat aceasta este justificată în situatiile în care dispozitiile legale vizate nu sunt incidente în cauză sau când există vreunul dintre celelalte motive de inadmisibilitate prevăzute la alin. (1), (2) si (3) ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată.

Instituirea, prin alin. (1) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, a inadmisibilitătii unei exceptii de neconstitutionalitate pe motivul că dispozitiile legale criticate nu mai sunt în vigoare nu contravine nici unei dispozitii constitutionale si nu este de natură să conducă la ideea că prin aceasta instanta care judecă fondul se substituie Curtii Constitutionale, sub acoperirea unei dispozitii legale.

Dispozitiile alin. (1), (2) si (3) ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, sunt norme de procedură pe care instanta care a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate este obligată să le aplice, în vederea selectării doar a acelor exceptii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, unica autoritate de jurisdictie constitutională.

Această procedură nu face însă posibilă respingerea sau admiterea exceptiei de neconstitutionalitate de către instanta judecătorească, ci doar pronuntarea, în situatiile date, asupra oportunitătii sesizării Curtii Constitutionale.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi în privinta art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si a dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Petroconstruct” - S.A. din Arad în Dosarul nr. 3.522/2002 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ORDONANTE S I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - (1) În anul 2003, din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, la capitolul “Servicii medicale si medicamente”, se pot efectua angajamente legale până la nivelul prevederilor bugetare aprobate.

(2) Din creditele bugetare aprobate în anul 2003, la capitolul “Servicii medicale si medicamente”, se pot plăti si cheltuielile angajate si neachitate până la data de 31 decembrie 2002, pe bază de acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale si medicamente pe anul 2003.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si furnizorilor de servicii medicale care în anul 2003 au efectuat plăti în contul datoriilor înregistrate până la data de 31 decembrie 2002.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si în cazul institutiilor sanitare publice aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în limita sumelor aprobate în bugetul propriu la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

(5) Numărul maxim de posturi, structura acestora, cheltuielile de personal aferente si cheltuielile materiale si servicii pentru anul 2003, pe total institutii sanitare publice, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(6) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Sănătătii si Familiei împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate aprobă numărul de posturi si structura acestora pe institutii sanitare publice subordonate Ministerului Sănătătii si Familiei, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, structura acestora si a cheltuielilor de personal prevăzute în anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

(7) Posturile vacante si cele devenite vacante după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, aferente personalului institutiilor sanitare publice subordonate Ministerului Sănătătii si Familiei, altul decât medicii si personalul sanitar cu studii superioare si medii, se desfiintează, cu exceptia posturilor aprobate de către ministrul sănătătii si familiei ca fiind strict necesare pentru buna desfăsurare a activitătii.

(8) Prevederile alin. (6) si (7) nu se aplică institutiilor sanitare publice din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională, autoritate judecătorească si transporturi, pentru care bugetul de venituri si cheltuieli, numărul de posturi si structura acestora se aprobă de către conducătorii ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.

(9) Repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003, la capitolul “Servicii medicale si medicamente”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, se face începând cu luna iunie 2003.

(10) Începând cu anul 2004, nivelul cheltuielilor aferente institutiilor sanitare publice finantate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa la prezenta ordonantă de urgentă, se aprobă prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate. Numărul de posturi, structura acestora si cheltuielile cu salariile se aprobă ca anexă la bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei institutii sanitare publice, cu încadrarea în limitele maxime aprobate potrivit legii. Numărul de posturi aprobat fiecărei institutii sanitare publice nu poate fi depăsit.

(11) Repartizarea pe case de asigurări de sănătate a sumelor privind cheltuielile aprobate aferente institutiilor sanitare publice se face de către Ministerul Sănătătii si Familiei împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, care retine la dispozitia sa o sumă reprezentând maximum 3% din sumele prevăzute la cheltuielile materiale si servicii, care se utilizează în situatii deosebite, justificate de depăsirea indicatorilor medicali contractati.

(12) În limita sumelor repartizate potrivit alin. (11), casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu institutiile sanitare publice, dimensionând nivelul cheltuielilor si numărul maxim de posturi în structura aprobată. Pentru anul 2003 contractele vor fi definitivate până la data de 30 iunie 2003, având în vedere si valoarea actelor aditionale încheiate până la această dată. Tichetele de masă în anul 2003 se acordă în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor sanitare publice.

(13) Decontarea sumelor contractate pe bază de buget stabilit pe titluri, articole si alineate de cheltuieli se face lunar de către casele de asigurări de sănătate, având în vedere serviciile medicale prestate pe baza indicatorilor specifici realizati, precum si executia lunară a bugetului de venituri si cheltuieli.

(14) Trimestrial, casele de asigurări de sănătate analizează serviciile medicale prestate si redimensionează, după caz, sumele initial contractate.

(15) Veniturile proprii, altele decât cele realizate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se pot utiliza de institutiile sanitare publice numai pentru finantarea cheltuielilor materiale si servicii, precum si a cheltuielilor de capital.

(16) Eventualele economii înregistrate de institutiile sanitare publice la cheltuielile de personal si la cheltuielile materiale si servicii, cu exceptia medicamentelor si materialelor sanitare si a cheltuielilor cu hrana, în conditiile realizării indicatorilor specifici, se pot utiliza cu aprobarea caselor de asigurări de sănătate si a directiilor de sănătate publică sau a Ministerului Sănătătii si Familiei, în functie de subordonare, pentru finantarea cheltuielilor de capital, cu modificarea corespunzătoare a bugetului de venituri si cheltuieli.

(17) Casele de asigurări de sănătate sunt autorizate ca în contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu spitalele să cuprindă, după caz, si sumele necesare pentru reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM.

(18) Sumele disponibile la finele anului la institutiile sanitare publice se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie, avându-se în vedere la stabilirea necesarului de fonduri pentru anul respectiv.

(19) Institutiile sanitare publice, în întelesul prezentei ordonante de urgentă, sunt spitalele si celelalte unităti sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică. Aceste institutii sunt finantate integral din venituri proprii, potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Veniturile proprii ale institutiilor sanitare publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate si din alte prestări de servicii, în conditiile legii. Institutiile sanitare publice pot primi sume cu o anumită destinatie de la bugetul de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetele locale, potrivit prevederilor legale, care pot fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961, precum si persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;”

2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

“b) în asistenta medicală din spitale si alte unităti sanitare publice, în afara celor ambulatorii, prin tarif pe caz rezolvat, tarif pe zi de spitalizare, tarif pe serviciu medical sau pe bază de buget stabilit pe titluri, articole si alineate de cheltuieli, la propunerea acestora, pentru servicii medicale pe bază de indicatori specifici, după caz;”

3. Partea introductivă a articolului 89 va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - Ministerul Sănătătii si Familiei, ca autoritate natională în domeniul sănătătii publice, are următoarele atributii:”

4. După litera d) a articolului 89 se introduc două noi litere, literele e) si f), cu următorul cuprins:

“e) aprobă si dispune controlul bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, la care plata serviciilor medicale se face pe bază de buget stabilit pe titluri, articole si alineate de cheltuieli;

f) poate institui controlul financiar preventiv exercitat prin reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate la institutiile sanitare publice. Acest control se desfăsoară suplimentar fată de controlul financiar preventiv exercitat conform reglementărilor legale în domeniu.”

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Literele a) si b) ale articolului 4 se abrogă.

2. Litera c) a articolului 4 va avea următorul cuprins: “c) pot asigura sumele necesare pentru cheltuielile de întretinere si gospodărire, reparatii, consolidare, extindere si modernizare a unitătilor sanitare publice de interes judetean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie în bugetele locale.”

3. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Unitătile de asistentă medico-sociale se organizează ca institutii publice cu personalitate juridică finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetele locale, în functie de subordonare.”

4. După alineatul (2) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21) Veniturile proprii ale unitătilor de asistentă medicosociale se constituie din:

a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate, pe bază de contracte încheiate cu acestea, pentru finantarea cheltuielilor de personal aferente medicilor si asistentilor medicali din aceste unităti, precum si a cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare, conform prevederilor contractului-cadru;

b) contributii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale sustinătorilor legali ai acestora, aprobate în conditiile legii prin hotărâre a consiliilor locale, judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz;

c) donatii, sponsorizări si alte venituri.

(22) Finantarea unor cheltuieli pentru repararea si amenajarea clădirilor în care vor functiona unitătile de asistentă medico-sociale poate fi sustinută de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, iar alocarea sumelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Beneficiarii serviciilor acordate în unitătile de asistentă medico-sociale sunt persoane cu afectiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament si care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îsi asigure nevoile sociale, să îsi dezvolte propriile capacităti si competente pentru integrare socială.”

Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 783/2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera e) a articolului 2 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.”

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Persoanele prevăzute la art. 2 lit. f) beneficiază si de asistentă medicală si medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât si în timpul spitalizării.”

3. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), art. 4 lit. a), b) si d), art. 5 lit. a) si b) si la art. 51 se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, prin bugetele caselor de asigurări de sănătate de care apartine asiguratul.”

Art. V. - Articolul 8 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins: 

“Art. 8. - Plata indemnizatiilor acordate potrivit prezentei legi, precum si cheltuielile de transmitere a acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.”

Art. VI. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică institutiilor sanitare publice care acordă servicii medicale în regim de internare, inclusiv celor apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 12 iunie 2003.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

CHELTUIELILE AFERENTE

institutiilor sanitare publice finantate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în anul 2003

- miliarde lei -

A. CHELTUIELI - TOTAL 31.374,8

din care:

I. Cheltuieli de personal 17.253,2

din care:

- cheltuieli cu salariile 12.785,3

- contributia pentru asigurări sociale de stat 3.121,4

- contributia pentru asigurările de somaj 441,5

- contributia pentru asigurări de sănătate 889,2

- deplasări 15,8

II. Cheltuieli materiale si servicii 14.121,6

din care:

- medicamente si materiale sanitare 7.278,5

 

B. Numărul maxim de posturi - TOTAL din care pe unităti sanitare care încheie contracte cu:

 

 

178.622,5

 

Case teritoriale de asigurări de sănătate

Casa OPSNAJ

Casa MLPTL

din acestea:

 

 

 

I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar superior si personal sanitar mediu)

99.381

3.285

1.764,0

II. Personal auxiliar sanitar tehnic, economic,

administrativ, muncitori

69.600

3.039

1.553,5

TOTAL:

168.981*)

6.324

3.317,5


*) În numărul total este cuprins si Spitalul Elias din subordinea Academiei Române, cu un număr de 1.155 posturi, din care 548 personal sanitar, 607 personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, administrativ, muncitori.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Taxele vamale de import aplicate în anul 2003 la zahăr din trestie si sfeclă, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 27 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2003.

Nr. 680.

 

ANEXĂ

 

Cod tarifar

Denumirea mărfii

Taxa vamală maximă

Taxa vamală 2003

1701.11.10

- - - Destinat rafinării

182

60

1701.11.90

- -- Altele

182

60

1701.12.10

- - - Destinat rafinării

182

60

1701.12.90

- -- Altele

182

60

1701.91.00

- - La care s-au adăugat arome sau coloranti

182

90

1701.99.10

- - - Zahăr alb

182

90

1701.99.90

- - - Altele

182

90

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2002 pentru instituirea măsurii de salvgardare în cadrul Sistemului global de preferinte comerciale între tările în curs de dezvoltare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2002 pentru instituirea măsurii de salvgardare în cadrul Sistemului global de preferinte comerciale între tările în curs de dezvoltare, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 31 ianuarie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pe perioada aplicării măsurii de salvgardare, taxa vamală este de 45%.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2003.

Nr. 681.