MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 438         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            270. - Legea spitalelor

 

            388. - Decret pentru promulgarea Legii spitalelor

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            22. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 20/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

spitalelor

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, proprietate publică sau privată, care asigură servicii medicale.

(2) Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare si paliative, de îngrijire în caz de graviditate si maternitate, precum si a nou-născutului.

(3) Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populatiei, potrivit competentelor stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 2. - (1) Spitalul trebuie să îndeplinească conditiile de autorizare sanitară de functionare si, după caz, de acreditare prevăzute de lege. Spitalele sunt obligate să detină sau să obtină autorizatia sanitară de functionare.

(2) Spitalelor care nu obtin autorizatia sanitară de functionare în termenul prevăzut prin norme elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei li se suspendă activitatea partial sau total.

(3) Taxa de acreditare se suportă de spital. Nivelul taxei se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, la propunerea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

Art. 3. - (1) În spitale se pot desfăsura si activităti de învătământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar si postuniversitar, precum si de cercetare stiintifică medicală.

(2) Criteriile pentru desfăsurarea activitătilor de cercetare stiintifică medicală se propun de către Academia de Stiinte Medicale si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării, iar criteriile pentru desfăsurarea activitătilor de învătământ se elaborează si se aprobă de către Ministerul Sănătătii si Familiei, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Colaborarea dintre spitale si institutiile de învătământ superior medical, respectiv unitătile de învătământ medical, se face pe bază de contract încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului educatiei si cercetării.

(4) Cercetarea stiintifică medicală se efectuează pe bază de contract de cercetare, încheiat între spital si finantatorul cercetării, avizat de Academia de Stiinte Medicale.

(5) Activitătile de învătământ si cercetare vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale.

(6) Spitalele au obligatia să desfăsoare activităti de educatie medicală continuă pentru personalul propriu, suportate din veniturile proprii ale acestora.

Art. 4. - (1) Spitalul asigură conditii de cazare, igienă, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

(2) Spitalul răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igienă, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, ce determină prejudicii cauzate pacientilor, stabilite de către organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacientilor din culpă medicală, răspunderea este individuală.

Art. 5. - (1) Orice spital are obligatia de a acorda primul ajutor si asistentă medicală de urgentă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătătii persoanei este critică. După stabilizarea functiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

(2) Spitalul va fi în permanentă pregătit pentru asigurarea asistentei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criză si este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor.

(3) Cheltuielile efectuate de unitătile spitalicesti, în cazurile mentionate la alin. (2), se rambursează de către stat, prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data încetării cauzei care le-a generat, pentru păstrarea echilibrului economic financiar intern.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea spitalelor

 

Art. 6. - (1) În functie de teritoriu, spitalele se clasifică în:

a) spitale judetene;

b) spitale municipale si orăsenesti;

c) spitale comunale.

(2) În functie de specificul patologiei, spitalele se clasifică în:

a) spitale generale;

b) spitale de urgentă;

c) spitale de specialitate;

d) spitale pentru bolnavi cu afectiuni cronice.

(3) În functie de regimul juridic al proprietătii, spitalele se clasifică în:

a) spitale publice, care sunt spitale proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, organizate ca institutii publice;

b) spitale private, care sunt spitale proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat;

c) spitale mixte.

(4) În functie de modul de finantare, spitalele se clasifică în:

a) spitale cu finantare din fonduri publice;

b) spitale cu finantare din fonduri private;

c) spitale cu finantare mixtă.

(5) Din punct de vedere al învătământului si al cercetării stiintifice medicale, spitalele se clasifică în:

a) spitale clinice;

b) spitale universitare.

Art. 7. - Alte unităti sanitare cu paturi sunt: institutele medicale, centrele medicale, sanatoriile, preventoriile, centrele de diagnostic si tratament cu paturi, centrele de sănătate.

Art. 8. - În sensul prezentei legi, următoarele notiuni se definesc după cum urmează:

a) spitalul general este spitalul care are organizate în structură minimum 3 din cele 4 specialităti de bază, respectiv medicină internă, pediatrie, obstetrică-ginecologie si chirurgie;

b) spitalul de specialitate este spitalul care asigură asistenta medicală într-o singură specialitate;

c) spitalul de urgentă este spitalul care dispune de o structură complexă de specialităti, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament si accesibilitate pentru teritorii extinse. În structura spitalului de urgentă functionează obligatoriu departamentul de urgentă care, în functie de necesităti, poate avea si un serviciu mobil de urgentă - reanimare si transport medicalizat;

d) spitalul pentru bolnavi cu afectiuni cronice este spitalul în care durata de spitalizare este prelungită datorită specificului patologiei. Bolnavii cu probleme medico-sociale vor fi preluati de către asezămintele de asistentă socială prevăzute de lege;

e) spitalul judetean este spitalul general care asigură asistenta medicală a judetului;

f) spitalul municipal si spitalul orăsenesc sunt spitalele care au în componentă cel putin cele 4 specialităti de bază prevăzute la lit. a) si sunt organizate la nivelul municipiilor sau oraselor unui judet;

g) spitalul comunal este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistenta medicală de specialitate pentru populatia din mai multe localităti rurale apropiate, având sectii de medicină internă, pediatrie, ginecologie si obstetrică pentru nasteri normale;

h) spitalul clinic este spitalul care are în componentă cel putin două clinici în specialităti diferite, care desfăsoară asistentă medicală, activitate de învătământ si cercetare stiintifică medicală si de educatie medicală continuă;

i) spitalul universitar este spitalul organizat în centre universitare medicale, în structura căruia toate sectiile de specialitate sunt clinici universitare;

j) sectiile clinice sunt sectiile de spital în care se desfăsoară activităti de învătământ universitar. Clinica universitară are în structura ei una sau mai multe sectii clinice;

k) sanatoriul este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistenta medicală utilizând factori curativi naturali asociati cu celelalte procedee, tehnici si mijloace terapeutice;

l) preventoriul este unitatea sanitară cu paturi care asigură prevenirea si combaterea tuberculozei la copii si tineri, precum si la bolnavii de tuberculoză stabilizati clinic si necontagiosi;

m) centrele de sănătate sunt unităti sanitare cu sau fără paturi, care asigură asistenta medicală de specialitate pentru populatia din mai multe localităti apropiate, în cel putin două specialităti.

Art. 9. - (1) Spitalele clinice si universitare, institutele, clinicile universitare si sectiile clinice pot primi statut de centre de excelentă pentru activităti medicale de o complexitate deosebită, care dovedesc supracalificare profesională si produc rezultate la nivelul standardelor internationale, la propunerea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu avizul Academiei de Stiinte Medicale, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Centrele de excelentă beneficiază de un program special de finantare si dotare cu aparatură medicală de înaltă performantă, program prevăzut distinct în bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei sau în bugetul ministerelor cu retea sanitară proprie.

(3) Centrele de excelentă beneficiază de sume suplimentare alocate prin programele nationale de sănătate, evidentiate distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al unitătii sanitare.

Art. 10. - (1) Structura organizatorică a spitalului cuprinde, după caz: sectii, departamente, laboratoare, servicii de diagnostic si tratament, compartimente, servicii sau birouri tehnice, economice si administrative, serviciu de asistentă prespitalicească si transport urgente, structuri de primiri urgente si alte structuri aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(2) Prin regulamentul de organizare si functionare a spitalului si fisele posturilor aprobate de conducerea spitalului se stabilesc activitătile, modul de organizare, functionare, atributiile si responsabilitătile personalului.

(3) Spitalul judetean se organizează, după caz, cu următoarele structuri:

a) departament de urgentă, o structură de asistentă medicală prespitalicească si transport medicalizat;

b) sectii de specialitate cu un număr minim de paturi, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru: medicină internă, anestezie si terapie intensivă, chirurgie generală, traumatologie si ortopedie, pediatrie, obstetricăginecologie si neonatologie, boli infectioase, neurologie, O.R.L. si oftalmologie. Optional se pot organiza sectii sau compartimente si în alte specialităti;

c) laboratoare cu serviciu de gardă;

d) serviciu central de sterilizare;

e) laborator de anatomie patologică si prosectură;

f) serviciu de prevenire si control al infectiilor nozocomiale;

g) departament de informatică;

h) farmacie;

i) departament tehnico-economico-administrativ;

j) statie de recoltare si conservare de sânge si produse de sânge;

k) serviciu de relatii cu publicul si audit intern.

(4) Spitalele pot avea în componenta lor structuri care acordă servicii ambulatorii de specialitate. Furnizarea acestor servicii se negociază si se contractează în mod distinct cu casele de asigurări de sănătate.

(5) Serviciile medicale furnizate de ambulatoriul de spital cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau chirurgical, îngrijiri, recuperare, medicamente si materiale sanitare, orteze si proteze.

(6) Activitătile organizatorice si functionale cu caracter medico-sanitar din spitale sunt reglementate si supuse controlului Ministerului Sănătătii si Familiei, autoritatea centrală în domeniul asistentei de sănătate publică. Activitatea profesională, precum si respectarea manoperelor si a procedurilor medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică si deontologie profesională sunt de competenta, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmacistilor din România sau a Ordinului Asistentilor Medicali din România.

Art. 11. - Formele de spitalizare sunt:

a) spitalizare continuă;

b) spitalizare de zi;

c) spitalizare de o zi.

Art. 12. - Spitalele clinice si universitare pot organiza activitate de cercetare clinică si/sau fundamentală, sub formă de colective, laboratoare, centre si/sau institute fără personalitate juridică, în cadrul spitalului. Institutele medicale se pot organiza cu personalitate juridică si pot fi asimilate spitalelor clinice si universitare, cu respectarea prevederilor art. 8 lit. j), dacă oferă servicii medicale predominant curative în regim de internare cu paturi.

Art. 13. - (1) După acordarea autorizatiei sanitare de functionare, spitalele intră în procesul de acreditare, care se efectuează la cererea spitalelor.

(2) Acreditarea garantează faptul că spitalele functionează la standardele stabilite potrivit prezentei legi, privind acordarea serviciilor medicale si conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.

(3) Acreditarea se acordă de către Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, institutie autonomă de drept public, cu personalitate juridică, sub controlul Parlamentului, si conferă spitalului dreptul de a intra în raporturi contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(4) Comisia are în componentă 7 membri, desemnati astfel: 2 reprezentanti ai Parlamentului, câte unul de fiecare Cameră, 1 reprezentant din partea Ministerului Sănătătii si Familiei, 1 reprezentant din partea Colegiului Medicilor din România, 1 reprezentant din partea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, 1 reprezentant al Asociatiei Spitalelor din România si 1 reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali din România. Membrii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor sunt numiti de Parlament, cu avizul comisiilor de sănătate ale celor două Camere, după audierea individuală, pe o perioadă de 4 ani.

(5) Presedintele comisiei este ales prin vot din rândul membrilor comisiei, cu majoritate simplă.

(6) Finantarea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se face din fondul de rezervă al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate în primul an si, ulterior, din surse proprii.

(7) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se elaborează de către aceasta, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, si se aprobă prin lege, la propunerea celor două comisii de specialitate ale Parlamentului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi.

(8) Membrii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor primesc o indemnizatie lunară în cuantum de 48% din salariul unui secretar de stat.

(9) Constituirea, instruirea si organizarea corpului de experti-acreditori, care este format din specialisti care lucrează în sistemul de sănătate, se stabilesc de către Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, în termen de 60 de zile de la publicarea regulamentului de organizare si functionare a acesteia.

Art. 14. - Spitalul solicită Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor schimbarea încadrării atunci când s-au modificat conditiile pe baza cărora a fost acreditat.

Art. 15. - (1) Procedurile, conditiile de acreditare si ierarhizare a spitalelor, standardele de calitate medicală si indicatorii corespunzători se aprobă prin hotărâre a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

(2) Prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, lista cu unitătile spitalicesti acreditate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Personalul medical care detine cabinete sau clinici particulare nu va putea ocupa functii în conducerea spitalelor publice. Membrii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor nu pot ocupa functii în consiliul de administratie si în conducerea spitalelor.

Art. 16. - O dată la 5 ani spitalele sunt supuse reacreditării.

Art. 17. - În cazul în care spitalului îi este retrasă autorizatia sanitară de functionare, Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor îi retrage certificatul de acreditare.

Art. 18. - (1) La solicitarea Ministerului Sănătătii si Familiei si a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, prin structurile sale, poate efectua reevaluarea unitătii sanitare respective.

Taxele legate de reevaluare sunt suportate de solicitant.

(2) Dacă în urma reevaluării se constată că nu mai sunt îndeplinite conditiile din momentul acreditării, Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor procedează, după caz, după cum urmează:

a) acordă un termen pentru remedierea situatiei;

b) schimbă categoria de acreditare, atunci când constată că deficientele nu au fost remediate în termenul stabilit ori s-au înregistrat abateri repetate de la normele si conditiile avute în vedere la momentul acreditării;

c) propune Ministerului Sănătătii si Familiei retragerea autorizatiei sanitare de functionare atunci când se constată abateri grave de la normele sanitare în unitătile spitalicesti, concomitent cu retragerea acreditării.

Art. 19. - (1) Înfiintarea sau desfiintarea spitalelor publice se face prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Sănătătii si Familiei, cu avizul consiliului local, respectiv judetean.

(2) Spitalele private se înfiintează sau se desfiintează cu avizul de oportunitate al Ministerului Sănătătii si Familiei, prin hotărâre judecătorească.

(3) Reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, la propunerea conducerii spitalelor.

(4) Reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele private se face cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, prin hotărâre judecătorească.

Art. 20. - (1) În actul de înfiintare a spitalului public se stabilesc cel putin următoarele elemente: denumirea, tipul de spital, tipul de finantare, numărul de paturi si categoria de servicii medicale spitalicesti acordate.

(2) Continutul actului de înfiintare pentru spitalul privat se va stabili printr-o lege specială.

Art. 21. - Pentru asigurarea dreptului la ocrotirea sănătătii, Ministerul Sănătătii si Familiei propune annual Planul national de paturi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 22. - Organele de conducere a spitalelor publice sunt:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul director;

c) directorul general.

Art. 23. - (1) Conducerea executivă a spitalelor publice este constituită din comitetul director si directorul general.

(2) Directorul general este numit de către consiliul de administratie prin concurs.

(3) Din comitetul director fac parte:

a) directorul general adjunct medical;

b) directorul economic;

c) contabilul-sef;

d) directorul de îngrijiri.

(4) Membrii comitetului director sunt numiti de către consiliul de administratie în urma concursurilor sustinute, pentru o perioadă de 4 ani.

(5) În cadrul spitalului se organizează consiliul medical, format din medici sefi de sectie, sefi de departamente, laboratoare sau compartimente.

Art. 24. - Comitetul director din spitalele publice are următoarele atributii principale:

a) elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;

b) analizează si recomandă măsuri pentru dezvoltarea activitătii spitalului în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

c) analizează si propune lista investitiilor care urmează să se realizeze;

d) răspunde de modul de îndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune măsuri de îmbunătătire a activitătii spitalului;

e) conduce operativ întreaga activitate a spitalului.

Art. 25. - (1) Consiliul de administratie este format din 7-9 membri, în functie de mărimea spitalului si complexitatea serviciilor medicale acordate. Presedintele consiliului de administratie este ales din rândul membrilor săi, cu majoritate simplă din numărul total.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt:

a) 1 reprezentant al Ministerului Sănătătii si Familiei sau al directiei de sănătate publică, după caz;

b) 2 reprezentanti numiti de consiliul judetean sau local;

c) 1 reprezentant al finantelor publice locale;

d) 1 reprezentant al Colegiului Medicilor din România;

e) 1 reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali din România;

f) directorul general;

g) 2 reprezentanti ai senatului universitar, pentru spitalele clinice si universitare.

(3) La sedintele consiliului de administratie participă, fără drept de vot, câte un reprezentant al organizatiilor sindicale si patronale.

(4) Consiliul de administratie este condus de către presedinte.

(5) Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt următoarele:

a) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului;

b) organizează concurs pentru ocuparea functiilor de director general, director general adjunct medical si celorlalte functii de director. Presedintele consiliului de administratie numeste în functie persoanele care au promovat concursul;

c) analizează si recomandă măsuri pentru dezvoltarea activitătii spitalului, în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

d) analizează si propune lista investitiilor care urmează să se realizeze într-un exercitiu financiar;

e) analizează modul de îndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si activitatea directorului general si a comitetului director, dispunând măsuri de îmbunătătire a activitătii;

f) negociază si încheie, prin presedinte si directorul general, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

(6) Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majoritătii membrilor săi, a presedintelui sau a directorului general, si ia decizii cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor.

(7) Membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie de sedintă în cuantum de 20% din salariul directorului general, de la capitolul “Venituri proprii ale spitalului”.

Art. 26. - (1) Pentru spitalele clinice si universitare, precum si institutele clinice, candidatii la functia de director general trebuie să fie obligatoriu cadre didactice universitare de predare.

(2) Directorul general trebuie să aibă obligatoriu competentă în management sanitar si să încheie contract de administrare, pe un mandat de 4 ani, cu consiliul de administratie, pe baza criteriilor stabilite de către Ministerul Sănătătii si Familiei, cu posibilitatea de a fi reînnoit.

(3) Directorul general este ordonator de credite si reprezintă spitalul în relatiile cu tertii.

(4) Directorul general conduce activitatea comitetului director, fiind presedintele acestuia.

Art. 27. - (1) În spitalele clinice si universitare, institutele clinice si spitalele judetene, comitetul director este constituit din:

a) director general;

b) director general adjunct medical;

c) director economic;

d) director de îngrijiri, de profesie asistent medical;

e) contabil-sef, pentru spitalele cu peste 500 de paturi.

(2) Comitetul director este numit de consiliul de administratie pe baza concursurilor sustinute.

(3) Comitetul director conduce întreaga activitate a spitalului între sedintele consiliului de administratie.

Art. 28. - Modelul contractului de administrare, în cuprinsul căruia sunt prevăzuti si indicatorii de performantă a activitătii, se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, cu consultarea ministerelor cu retea sanitară proprie. Nivelul indicatorilor de performantă a activitătii se stabileste anual de către directia de sănătate publică teritorială sau de către Ministerul Sănătătii si Familiei, respectiv ministerul de resort, în functie de subordonarea spitalului.

Art. 29. - (1) Conducerea spitalelor publice răspunde în fata directiei de sănătate publică si/sau a Ministerului Sănătătii si Familiei, respectiv în fata ministerului de resort, pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin.

(2) Revocarea membrilor comitetului director, si anume a directorului general, a directorului general adjunct medical, a directorului economic, a contabilului-sef sau a directorului de îngrijire, în cazul nerealizării indicatorilor de performantă a activitătii stabiliti în contractul de administrare sau în cazul săvârsirii de abuzuri sau abateri, se face de către consiliul de administratie, la propunerea Ministerului Sănătătii si Familiei, a directiei judetene de sănătate publică, în functie de subordonare, si/sau a ministerului de resort.

Art. 30. - Sectiile, laboratoarele, departamentele si serviciile medicale ale spitalului sunt conduse de către un sef de departament, de un sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu. Aceste functii se ocupă prin concurs organizat în conditiile legii.

Art. 31. - (1) Spitalul are obligatia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze si să transmită informatiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

(2) Raportările se fac către directia de sănătate publică teritorială si constituie baza de date, la nivel national, pentru decizii majore de politică sanitară si pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene si Organizatiei Mondiale a Sănătătii.

(3) Spitalul are obligatia să furnizeze caselor de asigurări de sănătate informatiile medicale care au stat la baza contractelor de furnizare de servicii medicale.

(4) Documentatia primară, ca sursă a acestor date, va fi păstrată, securizată si asigurată sub formă de document scris si electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 32. - Regulamentele de organizare si functionare a spitalelor, cele de ordine internă, precum si fisele posturilor cu caracter medico-sanitar elaborate de către conducerea spitalelor vor fi aprobate, după obtinerea avizului favorabil al Colegiului Medicilor din România, de către Ministerul Sănătătii si Familiei sau de directiile judetene de sănătate publică, după caz.

Art. 33. - În spitalele publice functiile de sef de departament, sef de sectie, sef de compartiment, sef de laborator ori de farmacist-sef vor putea fi ocupate numai de către medici, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti, cu o vechime de cel putin 5 ani în specialitatea respectivă.

Art. 34. - (1) În spitalele clinice si universitare activitatea de învătământ si cercetare este condusă de seful clinicii. Acesta este, de drept, cadrul didactic cu cel mai înalt titlu universitar, profesor sau conferentiar din clinica respectivă. Seful clinicii nu poate fi cadru didactic consultant.

(2) În cazul în care mai multe cadre didactice îndeplinesc conditia prevăzută la alin. (1) în aceeasi clinică universitară, desemnarea sefului clinicii se face de către consiliul facultătii, se confirmă de senatul universitătii si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei. Sectiile din aceeasi clinică universitară sunt conduse de sefii sectiilor si se subordonează sefului clinicii.

 

 

CAPITOLUL III

Finantarea spitalelor

 

Art. 35. - Spitalele functionează pe principiul autonomiei financiare, pe baza sumelor prevăzute în contractele pentru furnizarea de servicii medicale, precum si din sume obtinute, în conditiile legii, de la persoane fizice si juridice si îsi elaborează, aprobă si execută bugetele proprii de venituri si cheltuieli.

Art. 36. - (1) Separat de veniturile realizate de către spitale din contractele încheiate cu sistemul de asigurări sociale de sănătate, din serviciile medicale oferite contra cost pacientilor, spitalele publice vor fi finantate după cum urmează:

a) de la bugetul de stat si bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei;

b) de la bugetul consiliului judetean, pentru spitalele judetene;

c) de la bugetul consiliului local si al consiliului judetean, pentru spitalele locale;

d) de la bugetul ministerului de resort, pentru spitalele cu retea sanitară proprie.

(2) De la bugetul de stat se asigură:

a) desfăsurarea activitătilor cuprinse în programele nationale de sănătate;

b) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performantă, în conditiile legii;

c) investitii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în executie;

d) expertizarea, transformarea si consolidarea constructiilor grav afectate de seisme si de alte cazuri de fortă majoră;

e) modernizarea, transformarea si extinderea constructiilor existente;

f) activităti specifice unitătilor si institutiilor cu retea sanitară proprie.

(3) Bugetele locale pot participa la finantarea unor cheltuieli pentru finalizarea constructiilor noi si realizarea de lucrări de reparatii curente si capitale, precum si pentru

dotarea cu aparatură medicală.

(4) Spitalele publice pot realiza venituri proprii suplimentare din:

a) donatii si sponsorizări;

b) legate;

c) asocieri investitionale în domenii medicale ori de cercetare medicală si farmaceutică;

d) închirierea temporară, fără pierderea totală a folosintei, a unor spatii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alti furnizori de servicii medicale;

e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agenti economici;

f) editarea si difuzarea unor publicatii cu caracter medical;

g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea pacientilor ori a angajatorilor;

h) servicii de asistentă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacientilor;

i) alte surse.

Art. 37. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurări de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociază de către consiliul de administratie cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în functie de indicatorii stabiliti în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

(2) În cazul refuzului uneia dintre părti de a semna contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si

Familiei, respectiv ai ministerului de resort, precum si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, care, în termen de maximum 10 zile, solutionează divergentele.

(3) Spitalele pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale si cu casele de asigurări de sănătate private.

(4) Spitalele clinice si universitare se finantează prioritar diferentiat, avându-se în vedere complexitatea serviciilor medicale si a activitătilor de învătământ, pe baza normelor elaborate în comun de către Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetării si Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

Art. 38. - (1) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalelor publice se elaborează de către conducerea spitalului pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, cu consultarea ministerelor si a institutiilor cu retele sanitare proprii.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalelor publice, spitalelor clinice si universitare, institutelor clinice si spitalelor judetene se aprobă si se supune validării, până la data de 31 decembrie a anului curent, directiei judetene de sănătate publică sau Ministerului Sănătătii si Familiei, respectiv ministerului de resort, în functie de subordonare.

Pentru partea de cheltuieli care se propune a fi acoperită prin finantare de la bugetele locale se va obtine si avizul consiliului local respectiv.

(3) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raportează lunar si trimestrial directiilor de sănătate publică, Ministerului Sănătătii si Familiei, respectiv ministerului de resort, în functie de subordonare.

(4) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raportează lunar si trimestrial si consiliului local si/sau judetean, după caz, dacă beneficiază de finantare din bugetele locale.

(5) Directiile de sănătate publică analizează executia bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si trimestriale si le înaintează Ministerului Sănătătii si Familiei, respectiv ministerului de resort, după caz. Dacă se constată abateri fată de indicatorii din contractul de administrare, directia de sănătate publică le sesizează si face propuneri pe care le supune spre aprobare conducerii Ministerului Sănătătii si

Familiei.

Art. 39. - În cazul înregistrării de arierate se va proceda după cum urmează:

a) în cazul arieratelor existente la data numirii conducerii spitalelor, acestea vor fi evidentiate separat si, o dată cu validarea bugetului de venituri si cheltuieli, se va stabili si modul de lichidare a acestora;

b) dacă în cursul executiei bugetului de venituri si cheltuieli, în conditiile plătilor efectuate conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat, se înregistrează cresterea arieratelor, directia de sănătate publică sau Ministerul Sănătătii si Familiei, respectiv ministerul de resort, în functie de subordonare, se va autosesiza si, împreună cu consiliul de administratie, va lua măsurile corespunzătoare pentru achitarea acestor arierate;

c) în cazul cresterii arieratelor datorate unor cauze imputabile conducerii spitalelor, directia de sănătate publică si consiliul local sau Ministerul Sănătătii si Familiei, respectiv ministerul de resort, în functie de subordonare, vor propune consiliului de administratie al spitalului măsurile de sanctionare prevăzute în contractul de administrare;

d) cresterea arieratelor din motive neimputabile conducerii spitalului se comunică Ministerului Sănătătii si Familiei, respectiv ministerului de resort, în functie de subordonarea spitalului, lichidarea acestora realizândue prin suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli.

Art. 40. - (1) Auditul financiar intern se exercită de o structură specializată, organizată în conditiile legii la nivelul spitalului, sau, după caz, de către directia de sănătate publică sau de către Ministerul Sănătătii si Familiei, respectiv de ministerul de resort.

(2) Controlul asupra activitătii financiare a spitalului public se face, în conditiile legii, de către Curtea de Conturi, Ministerul Sănătătii si Familiei, de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie sau de alte organe abilitate prin lege.

Art. 41. - (1) Fondul de dezvoltare a spitalului se constituie din următoarele surse:

a) amortizarea calculată lunar si cuprinsă în cheltuielile spitalului;

b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum si din cele casate cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;

c) sponsorizări cu destinatia “dezvoltare”;

d) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli înregistrat la finele exercitiului financiar;

e) sume rezultate din închirieri, vânzări sau concesionări.

(2) Fondul de dezvoltare se utilizează pentru procurarea de echipamente si aparatură medicală si de laborator necesare desfăsurării activitătii spitalului si se aprobă o dată cu bugetul de venituri si cheltuieli.

(3) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor, fiind folosit cu aceeasi destinatie.

Art. 42. - Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în functie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 43. - În cazul unor activităti medicale pentru care unitatea spitalicească nu are specialisti competenti în astfel de activităti sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale cu un cabinet medical specializat ori cu o altă unitate medicală publică sau privată. Unitătile spitalicesti pot încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare functionării spitalului.

Art. 44. - Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să încheie contractele de furnizare de servicii medicale cu spitalele pentru anul următor, până la data de 31 decembrie a anului în curs.

Art. 45. - (1) Salarizarea personalului de conducere din spitalele publice, precum si a celorlalte categorii de personal se stabileste potrivit legii.

(2) Cadrele didactice care îsi desfăsoară activitatea în unitătile sanitare prevăzute la art. 6 si 7, precum si în unitătile asimilate acestora beneficiază de o indemnizatie de 50% din drepturile salariale cuvenite functiei si gradului profesional, acordată în plus fată de retributia cuvenită din învătământ.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

            Art. 46. - Ministerul Sănătătii si Familiei si ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie vor lua măsuri pentru reorganizarea spitalelor publice existente, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acesteia.

            Art. 47. - (1) Imobilele aflate în administrarea unor spitale publice, care se reorganizează si devin disponibile, precum si aparatura medicală pot fi, în conditiile legii, închiriate, concesionate sau, după caz, vândute unor persoane fizice sau juridice, în scopul organizării si functionării unor spitale private sau pentru alte forme de asistentă medicală ori socială.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) spatiile destinate desfăsurării activitătii de învătământ superior medical si farmaceutic uman.

(3) Sumele obtinute din închirierea, concesionarea sau vânzarea imobilelor si a aparaturii medicale existente constituie venituri ale bugetelor locale si se vor utiliza în scopul achizitionării de aparatură medicală.

Art. 48. - Prevederile prezentei legi se aplică si spitalelor care apartin ministerelor cu retele sanitare proprii.

Art. 49. - Anual, ministrul sănătătii si familiei va prezenta Parlamentului situatia privind:

a) numărul de spitale, pe diferite categorii;

b) numărul de paturi de spital raportat la numărul de locuitori;

c) gradul de dotare a spitalelor;

d) principalii indicatori de morbiditate si mortalitate;

e) situatia acreditării spitalelor publice;

f) zonele si judetele tării în care necesarul de servicii medicale spitalicesti nu este acoperit.

Art. 50. - Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contraventională, civilă sau penală, după caz, în conditiile legii, a persoanelor vinovate.

Art. 51. - Dispozitiile prezentei legi intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 52. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 25-30 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătătii populatiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, si Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 18 iunie 2003.

Nr. 270.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii spitalelor

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea spitalelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iunie 2003.

Nr. 388.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 20/2003

 

            În temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2002, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2002,

            Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 28 mai 2003, hotărăste:

            Articol unic. - Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 20/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 4 aprilie 2003, se modifică astfel:

            Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

            (2) Un îndrumător de stagiu poate avea sub îndrumare un număr de cel mult 10 stagiari în activitatea de audit.”

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

prof. univ. dr. Florin Georgescu

 

Bucuresti, 28 mai 2003.

Nr. 22.