MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 441         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 iunie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

269. - Lege privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României

 

387. - Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

15. - Hotărâre privind participarea României cu unităti si subunităti din Ministerul Apărării Nationale la faza a IV-a de stabilizare si reconstructie din Irak

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

13. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 155 din 17 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată si modificată prin Legea nr. 82/2003, cu referire la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995, astfel cum a fost modificat prin aceeasi ordonantă

 

Decizia nr. 165 din 6 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării si ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

49. - Ordonantă de urgentă privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe

 

Rectificări la Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 104/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează Statutul Corpului diplomatic si consular al României.

(2) Membrii Corpului diplomatic si consular sunt, de regulă, diplomati de carieră si au un statut socioprofesional specific, conferit de atributiile si răspunderile ce le revin pentru înfăptuirea politicii externe a României, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 2. - (1) Au calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al României:

a) ministrul afacerilor externe;

b) secretarii de stat si subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe;

c) secretarul general si secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe;

d) personalul diplomatic si consular care îsi desfăsoară activitatea în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, misiunile permanente pe lângă organizatiile internationale si oficiile consulare ale României, inclusiv persoanele provenind de la Departamentul de Comert Exterior si de la alte ministere si institutii, pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate cu grade diplomatice sau consulare.

(2) Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general si secretarul general adjunct fac parte de drept din Corpul diplomatic si consular al României, pe durata exercitării functiei.

Art. 3. - (1) Statutul Corpului diplomatic si consular al României se completează cu prevederile cuprinse în legislatia muncii si în Statutul functionarilor publici, dacă prin prezentul statut nu se stabileste altfel.

(2) Pe perioada cât se află în misiune în străinătate, membrilor Corpului diplomatic si consular li se aplică si prevederile tratatelor la care România este parte, precum si alte reguli care decurg din normele dreptului international.

 

CAPITOLUL II

Gradele si functiile diplomatice sau consulare. Modul de acordare, echivalare si păstrare a acestora

 

SECTIUNEA 1

Gradele diplomatice sau consulare

 

Art. 4. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României pot dobândi următoarele grade:

a) gradele diplomatice:

- ambasador;

- ministru plenipotentiar;

- ministru-consilier;

- consilier diplomatic;

- secretar I;

- secretar II;

- secretar III;

- atasat diplomatic;

b) gradele consulare:

- consul general;

- consul;

- viceconsul;

- agent consular.

Art. 5. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României ocupă, în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si la misiunile diplomatice si oficiile consulare, functii diplomatice si consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le detin.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modul de acordare, echivalare si păstrare a gradelor diplomatice sau a celor consulare

 

Art. 6. - (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe functionează Comisia pentru acordarea gradelor diplomatice si consulare. Comisia propune acordarea gradelor diplomatice sau consulare la admiterea în Corpul diplomatic si consular al României si pentru promovarea în grad diplomatic sau consular.

(2) Organizarea si functionarea comisiei prevăzute la alin. (1), inclusiv criteriile privind selectionarea pentru admiterea la Academia Diplomatică, pentru promovarea în grade diplomatice si consulare si la alte concursuri pentru admiterea în Corpul diplomatic si consular al României, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Acordarea gradelor diplomatice si consulare se face prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu exceptia gradului diplomatic de ambasador, în limita numărului maxim de functii diplomatice si consulare aprobate.

Art. 7. - Gradul diplomatic de atasat sau gradul consular de agent consular se acordă candidatilor care au promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic si consular al României.

Art. 8. - Organizarea si functionarea Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - (1) Promovarea în grad diplomatic sau consular se face pe baza îndeplinirii conditiilor de stagiu prevăzute la art. 13, a evaluării activitătii desfăsurate si a calificărilor obtinute la Academia Diplomatică sau la alte institutii de formare profesională, din tară sau din străinătate.

(2) Cu ocazia Zilei Diplomatiei Române, ministrul afacerilor externe, prin derogare de la prevederile alin. (1), poate promova în grad diplomatic sau consular, membri ai Corpului diplomatic si consular al României cu rezultate deosebite în activitate, cu îndeplinirea a jumătate din conditiile de stagiu, asa cum sunt prevăzute la art. 13.

Art. 10. - Gradul diplomatic de ambasador se acordă prin decret, de către Presedintele României, la propunerea ministrului afacerilor externe.

Art. 11. - Celelalte grade diplomatice sau consulare se acordă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice si consulare.

Art. 12. - Ministerul Afacerilor Externe este singura institutie care acordă grade diplomatice si consulare, cu exceptia gradului de ambasador.

Art. 13. - Stagiul pentru promovarea în grad diplomatic sau consular este:

a) pentru gradele diplomatice:

- 2 ani, de la atasat diplomatic la secretar III;

- 3 ani, de la secretar III la secretar II;

- 4 ani, de la secretar II la secretar I;

- 3 ani, de la secretar I la consilier diplomatic;

- 4 ani, de la consilier diplomatic la ministru-consilier;

- 2 ani, de la ministru-consilier la ministru plenipotentiar;

b) pentru gradele consulare:

- 4 ani, de la agent consular la viceconsul;

- 4 ani, de la viceconsul la consul;

- 4 ani, de la consul la consul general.

Art. 14. - (1) Persoanelor admise prin concurs în Corpul diplomatic si consular al României, precum si absolventilor Academiei Diplomatice li se acordă grade diplomatice sau consulare în functie de vechimea avută în domenii de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe, echivalentă cu stagiile pentru gradele diplomatice sau consulare.

(2) Domeniile de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc, prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice sau consulare.

Art. 15. - (1) Trecerea de la un grad consular la unul diplomatic se face cu respectarea următoarei echivalente a gradelor:

a) consul general - consilier diplomatic, ministru-consilier;

b) consul - secretar I;

c) viceconsul - secretar III, secretar II;

d) agent consular - atasat diplomatic.

(2) Echivalarea gradelor diplomatice cu cele consulare se aprobă de ministrul afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice si consulare, cu acordul persoanei în cauză.

Art. 16. - Gradul diplomatic sau consular detinut se păstrează cu titlu onorific.

 

CAPITOLUL III

Admiterea în Corpul diplomatic si consular al României

 

SECTIUNEA 1

Conditii

 

Art. 17. - (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al României poate fi dobândită de persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are dreptul să ocupe o functie publică, conform prevederilor Constitutiei si legilor în vigoare;

b) se bucură de toate drepturile politice si civile prevăzute în Constitutie si în legile în vigoare;

c) nu face parte din partide politice;

d) a urmat studii superioare de lungă durată la o institutie de învătământ superior din tară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educatiei si Cercetării;

e) cunoaste cel putin o limbă străină;

f) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate, emis de centrul medical care deserveste Ministerul Afacerilor Externe;

g) a absolvit Academia Diplomatică sau a promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic si consular al României, organizat potrivit regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului de admitere în Ministerul Afacerilor Externe;

h) nu a fost condamnată pentru săvârsirea unei infractiuni.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c) si g) persoanele care urmează a fi numite în functiile de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. g) persoanele provenind din alte ministere si institutii centrale, trimise în misiune temporară în străinătate cu functii echivalente gradelor diplomatice si consulare.

Art. 18. - Concursurile de admitere în Corpul diplomatic si consular al României se organizează pentru functiile diplomatice sau consulare vacante, pe baza regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 19. - Pentru numirea în functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar, ministrul afacerilor externe propune, de regulă, diplomati de carieră care, la încheierea misiunii, nu depăsesc vârsta legală de pensionare. În mod exceptional pot fi propuse pentru numire în această functie personalităti ale vietii publice care îndeplinesc conditiile pentru admiterea în rândul membrilor Corpului diplomatic si consular al României.

Art. 20. - Ambasadorul extraordinar si plenipotentiar este reprezentantul unic al României în tara în care a fost acreditat si îl reprezintă pe Presedintele României pe lângă seful statului acreditar.

 

SECTIUNEA a 2-a

Depunerea jurământului de credintă

 

Art. 21. - (1) Persoanele care devin membri ai Corpului diplomatic si consular al României depun jurământul de credintă în momentul dobândirii calitătii de membru al Corpului diplomatic si consular al României.

(2) Jurământul scris se rosteste, se semnează si se depune astfel: ambasadorul, în fata Presedintelui României, consulul general, în fata primului-ministru; ceilalti membri ai Corpului diplomatic si consular al României, în fata ministrului afacerilor externe sau a unei persoane desemnate de acesta: secretar de stat sau ambasador.

(3) Ambasadorii si consulii generali din serviciul exterior vor depune jurământul de credintă cu ocazia primei deplasări în România, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 22. - (1) Jurământul de credintă fată de statul român este obligatoriu si are următorul continut:

“Jur să promovez si să apăr interesele României si ale cetătenilor români în relatiile internationale. Jur să-mi îndeplinesc cu responsabilitate, loialitate si demnitate atributiile care îmi revin în promovarea politicii externe a României. Jur să respect Constitutia si legile tării, drepturile si libertătile fundamentale ale omului, angajamentele internationale asumate de România, cu păstrarea strictă a secretului si confidentialitătii asupra informatiilor pe care le detin ca membru al Corpului diplomatic si consular al României. Asa să-mi ajute Dumnezeu!”

(2) Referirea la divinitate din formula jurământului se poate schimba potrivit credintei religioase a persoanei care depune jurământul.

(3) Jurământul se poate depune si fără formula religioasă de încheiere. În acest caz persoana care depune jurământul va declara pe onoare si constiintă că va respecta jurământul.

(4) Refuzul de a depune jurământul de credintă fată de statul român determină pierderea calitătii de membru al Corpului diplomatic si consular al României.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile si obligatiile membrilor Corpului diplomatic si consular al României

 

SECTIUNEA 1

Drepturile membrilor Corpului diplomatic si consular al României

 

Art. 23. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României au următoarele drepturi specifice:

a) să fie promovati în functii diplomatice si consulare în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe ori la misiunile diplomatice si oficiile consulare, în raport cu gradul diplomatic sau consular detinut, vechimea în munca diplomatică sau consulară si experienta dobândită;

b) să beneficieze de formele de perfectionare a pregătirii profesionale si de specializare organizate de Ministerul Afacerilor Externe sau de alte institutii publice române sau străine;

c) să beneficieze în străinătate de privilegiile, imunitătile si facilitătile pe care le conferă dreptul international si conventiile în materie la care România este parte;

d) să desfăsoare activitate didactică si stiintifică, în tară si în străinătate, cu respectarea prevederilor prezentului statut;

e) să adere la si să activeze în cadrul asociatiilor profesionale si al organizatiilor stiintifice din tară si din străinătate, cu respectarea prevederilor prezentului statut;

f) să beneficieze, în tară si în străinătate, de distinctiile si onorurile specifice functiei diplomatice sau consulare pe care o exercită;

g) să fie însotiti, pe durata misiunii permanente, de sot sau sotie si de copiii minori, precum si de copiii până la vârsta de 25 de ani care urmează studii în străinătate;

h) să fie înscrisi în Anuarul Corpului diplomatic si consular al României.

Art. 24. - (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al României au dreptul la un salariu si la alte drepturi bănesti, bazate pe evaluarea corectă a complexitătii si dificultătii functiei diplomatice sau consulare, tinându-se seama de activitatea depusă, importanta acesteia si performanta profesională.

(2) Salarizarea si acordarea altor drepturi bănesti, inclusiv sporurile de vechime, de confidentialitate, pentru cunoasterea mai multor limbi străine, sporul pentru titlul stiintific de doctor, premiile, primele si salariile de merit acordate membrilor Corpului diplomatic si consular al României care îsi desfăsoară activitatea în administratia centrală si la misiunile diplomatice si oficiile consulare vor fi reglementate prin lege specială.

Art. 25. - (1) Pe perioada în care îsi desfăsoară activitatea la misiunile diplomatice si oficiile consulare, membrii Corpului diplomatic si consular al României, precum si membrii de familie care îi însotesc beneficiază de asistentă medicală, pe bază de asigurare obligatorie, realizată de Ministerul Afacerilor Externe sau convenită prin acorduri cu statele străine respective sau, acolo unde nu este posibil, de decontarea cheltuielilor medicale.

(2) Cuantumul si conditiile asigurării obligatorii, precum si ale decontării cheltuielilor medicale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. - (1) În tară, membrii Corpului diplomatic si consular al României, în activitate ori pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistentă medicală, medicamente si proteze, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, în conditiile achitării contributiilor legale la sistemul de asigurări de sănătate în perioada de activitate.

(2) Conditiile de acordare gratuită a asistentei medicale, a medicamentelor si protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu se impozitează.

Art. 27. - (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al României au dreptul la concedii de odihnă, de studii, fără plată, medicale, de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, concedii suplimentare pentru lucru în tări cu climă greu de suportat, precum si în alte situatii, în conditiile legii.

(2) Membrii Corpului diplomatic si consular al României beneficiază de concediu de odihnă de 30 de zile lucrătoare pe an, plătit în moneda natională a României.

(3) Membrii Corpului diplomatic si consular al României au dreptul, pe lângă o indemnizatie de concediu de odihnă, si la o primă egală cu salariul de bază în lei, din luna anterioară plecării în concediu de odihnă.

(4) Membrii Corpului diplomatic si consular al României au dreptul la decontarea cheltuielilor pentru transportul bunurilor personale si ale membrilor de familie care îi însotesc, la trimiterea si revenirea din misiune permanentă în străinătate, în conditii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 28. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României care pleacă în misiune permanentă în străinătate pot beneficia de o indemnizatie de reprezentare, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 29. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României care îsi desfăsoară activitătile în conditii deosebite sau vătămătoare de muncă au dreptul la încadrarea în această categorie. Încadrarea se stabileste prin hotărâre a Guvernului, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 30. - (1) Cheltuielile pentru transportul international al membrilor Corpului diplomatic si consular al României care sunt trimisi în misiune de lungă durată în exterior, precum si pentru membrii lor de familie aflati în întretinere permanentă legală în exterior, în conditiile prezentei legi, se suportă de către institutia trimitătoare, în următoarele cazuri:

a) la plecarea în misiune în exterior si la revenirea definitivă în tară;

b) pentru deplasări în interes de serviciu, în România si în străinătate;

c) pentru efectuarea în tară a concediului de odihnă pe anul calendaristic respectiv, cu exceptia anului în care îsi încheie misiunea;

d) pentru concediu medical si nasteri în România;

e) pentru deplasarea întregii familii în România, în caz de deces al unui copil ori al sotiei/sotului si numai pentru deplasarea unuia dintre soti în caz de deces al unui părinte, frate sau soră;

f) în cazuri de fortă majoră.

(2) De asemenea, institutia trimitătoare suportă, o singură dată pe an, costul transportului international dus-întors pentru sotia/sotul si pentru copiii aflati în întretinere în tară, pentru a-si vizita sotul/sotia, respectiv părintii aflati în misiune în exterior.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile membrilor Corpului diplomatic si consular al României

 

Art. 31. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României sunt obligati să îsi îndeplinească cu responsabilitate, profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine si constiinciozitate îndatoririle de serviciu si să se abtină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii României.

Art. 32. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României au datoria să actioneze cu loialitate, demnitate si răspundere în scopul înfăptuirii politicii externe a României si au următoarele obligatii specifice:

a) să promoveze si să apere interesele statului si ale cetătenilor români în cadrul relatiilor externe, inclusiv prin acordarea protectiei diplomatice si consulare si a sprijinului necesar cetătenilor români, în limitele competentelor lor si cu respectarea prevederilor tratatelor internationale la care România este parte;

b) să respecte secretul de stat si secretul de serviciu, în conditiile legii, precum si confidentialitatea în legătură cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostintă în exercitarea functiei;

c) să aibă în toate împrejurările o conduită profesională si morală ireprosabilă si să dea dovadă de demnitate si responsabilitate în îndeplinirea atributiilor lor;

d) să respecte, fără a aduce atingere privilegiilor si imunitătilor lor, legile statelor pe teritoriul cărora îsi desfăsoară activitatea si să nu se lase implicati în activităti care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale tării în care sunt acreditati sau care ar afecta în orice alt mod relatiile României sau ar aduce atingere statutului lor diplomatic si consular;

e) să solicite acordul ministrului afacerilor externe pentru primirea distinctiilor străine;

f) să informeze imediat conducerea ministerului în legătură cu orice schimbare intervenită în situatia lor, care le-ar putea afecta calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al României;

g) să nu abuzeze de privilegiile si imunitătile de care beneficiază în străinătate ca membri ai Corpului diplomatic si consular al României.

Art. 33. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României, cu exceptia ministrului afacerilor externe, a secretarilor de stat si a subsecretarilor de stat, au obligatia ca, în exercitarea atributiilor ce le revin, să se abtină de la manifestarea în public a convingerilor lor politice.

Art. 34. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României au obligatia să îsi perfectioneze continuu pregătirea profesională.

 

CAPITOLUL V

Trimiterea în misiune permanentă a membrilor Corpului diplomatic si consular al României la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României

 

Art. 35. - (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al României, cu exceptia ambasadorilor si a consulilor generali, sunt trimisi în misiune permanentă în străinătate, prin concurs, în functie de gradul diplomatic sau consular.

(2) Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate, precum si conditiile si modalitătile de desfăsurare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Functiile diplomatice si consulare care devin vacante în cursul unui an calendaristic sunt anuntate cu cel putin 3 luni înaintea începerii anului respectiv.

(4) Înaintea trimiterii în misiune, membrii Corpului diplomatic si consular al României vor efectua, obligatoriu, un stagiu de pregătire în Ministerul Afacerilor Externe.

(5) Durata misiunii în străinătate este, de regulă, de 4 ani, iar în tările cu climă dificilă este de 3 ani.

Art. 36. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României beneficiază de un spor la salariu în valută, pe perioada în care îsi desfăsoară activitatea la misiunile diplomatice si oficiile consulare, pentru sotul sau sotia si copiii minori care îi însotesc.

Art. 37. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României beneficiază la misiune de o indemnizatie lunară în sumă fixă în valută pentru fiecare copil care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale si universitare în străinătate, până la vârsta de 25 de ani, cu conditia promovării anului de studiu precedent.

Art. 38. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României pe perioada în care îsi desfăsoară activitatea în străinătate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare, beneficiază în tară de o indemnizatie în lei necesară pentru plata cheltuielilor de întretinere a locuintei, în cazul în care nu realizează venituri din chirii, pentru plata contributiilor prevăzute de lege în raport cu drepturile salariale corespunzătoare functiei pe care membrii Corpului diplomatic si consular al României sunt încadrati în tară, precum si pentru sotul sau sotia care se află în tară, dacă nu realizează venituri.

Art. 39. - Membrilor Corpului diplomatic si consular al României li se aplică, pe perioada în care îsi desfăsoară activitatea la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, majorările salariale si indexările aplicate la salariile de încadrare în lei în tară.

Art. 40. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României, precum si membrii familiilor lor, aflati în întretinere în străinătate, beneficiază pe perioada misiunii de asigurare de viată.

Art. 41. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României beneficiază de un spor la salariu, în valută, pentru activitatea desfăsurată în străinătate în zone de risc si de conflicte armate.

Art. 42. - Sotul sau sotia membrului Corpului diplomatic si consular al României, pe perioada deplasării sale în străinătate împreună cu acesta si căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă pe perioada respectivă, beneficiază de stagii de cotizare utile la stabilirea pensiei, cu plata de către unitatea trimitătoare a contributiei la sistemul public de pensii, la nivelul ultimului salariu avut înaintea plecării.

Art. 43. - La încheierea misiunii unui membru al Corpului diplomatic si consular al României, sotul sau sotia care l-a însotit la post poate solicita reintegrarea la autoritatea sau institutia publică, regia autonomă sau societatea natională la care a fost încadrat. Aceasta se acordă de drept.

Art. 44. - Dacă reintegrarea sotului sau a sotiei nu va fi posibilă în termen de 90 de zile calendaristice de la data încheierii misiunii, membrul Corpului diplomatic si consular al României beneficiază de o indemnizatie de sprijin pentru familie. Conditiile de acordare si cuantumul indemnizatiei se stabilesc prin lege.

Art. 45. - Dacă un membru al Corpului diplomatic si consular al României îsi însoteste sotul sau sotia în misiune permanentă în străinătate, în calitate de sot sau sotie neîncadrat/neîncadrată în muncă, pe perioada misiunii i se suspendă raporturile de muncă, iar la revenire va fi integrat cu acelasi grad diplomatic sau consular.

Art. 46. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României pot fi trimisi în misiune în străinătate, de regulă, după o perioadă de un an de activitate în Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 47. - Ambasadorii extraordinari si plenipotentiari, precum si consulii generali dispun, de la data rechemării din misiune, de o perioadă de 3 luni pentru a reveni în tară.

Art. 48. - (1) Pentru acoperirea necesarului de personal specializat din Ministerul Afacerilor Externe, detasarea sau încadrarea pe perioadă determinată se face pe durata misiunilor permanente, în serviciul exterior, iar în centrala ministerului, pe durata prevăzută de legislatia în vigoare.

(2) Persoanele detasate vor fi salarizate în conformitate cu sistemul de salarizare din Ministerul Afacerilor Externe.

 

CAPITOLUL VI

Incompatibilităti si interdictii

 

Art. 49. - Calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al României este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de învătământ universitar acreditate.

Art. 50. - (1) Membrilor Corpului diplomatic si consular al României le este interzis:

a) să facă parte din partide politice;

b) să desfăsoare propagandă prin orice alte mijloace sau alte activităti în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru functii publice;

c) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, în considerarea functiei lor, avantaje materiale sau de altă natură care ar putea aduce atingere loialitătii, responsabilitătii si prestigiului lor;

d) să efectueze, în perioada îndeplinirii misiunii în străinătate, direct, prin membrii de familie sau prin persoane interpuse, activităti comerciale;

e) să detină functii în regiile autonome, societătile comerciale ori în alte unităti cu scop lucrativ;

f) să declare sau să participe la greve, precum si la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) ministrul afacerilor externe, secretarii de stat si subsecretarii de stat.

 

CAPITOLUL VII

Încetarea calitătii de membru al Corpului diplomatic si consular al României

 

Art. 51. - (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al României încetează în următoarele cazuri:

a) cu acordul părtilor;

b) demisie;

c) pierderea capacitătii de muncă, în conditiile legii;

d) incompatibilitate, în sensul dispozitiilor art. 49;

e) încetarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) si b) ori nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 32 sau a interdictiilor prevăzute la art. 50;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe;

g) reducerea numărului de functii diplomatice ca urmare a reorganizării;

h) în cazul arestării preventive pe o perioadă mai mare de 60 de zile sau al condamnării definitive pentru o infractiune de natură să îl facă incompatibil cu calitatea sa.

(2) Dacă, ulterior reducerii numărului de functii diplomatice si consulare, Guvernul hotărăste o majorare a acestora, persoanele afectate de măsura reducerii numărului de functii au prioritate la angajare, la cerere, cu acordarea gradului diplomatic sau consular detinut anterior.

Art. 52. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României beneficiază, la împlinirea vârstei legale de pensionare, de o pensie care se va stabili prin lege specială.

Art. 53. - (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al României cu o vechime în activitatea diplomatică sau consulară de cel putin 15 ani pentru femei si 20 de ani pentru bărbati beneficiază, la pensionare, de o indemnizatie egală cu 5 salarii de bază nete, plătite din bugetul unitătii trimitătoare.

(2) De indemnizatia prevăzută la alin. (1) beneficiază si membrii Corpului diplomatic si consular al României la încetarea calitătii de membru ca urmare a reducerii numărului de functii diplomatice sau consulare în urma reorganizării.

(3) Indemnizatiile prevăzute la alin. (1) si (2) se acordă o singură dată în cursul carierei diplomatice.

Art. 54. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României care beneficiază de pensie pot fi încadrati în Ministerul Afacerilor Externe, pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, după caz, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare functiei în care sunt încadrati, inclusiv de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândite până la data pensionării.

Art. 55. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României care împlinesc vârsta legală de pensionare îsi pot continua activitatea cu acordul ministrului afacerilor externe.

Art. 56. - În caz de deces al unui membru al Corpului diplomatic si consular al României, membrii de familie care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas primesc, pe o perioadă de 3 luni, echivalentul salariului de bază net din ultima lună de activitate a celui decedat, plătit din bugetul unitătii trimitătoare.

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderea juridică

 

Art. 57. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României răspund, conform legii, în legătură cu activitatea lor profesională desfăsurată în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României.

Art. 58. - Încălcarea de către membrii Corpului diplomatic si consular al României a prevederilor prezentei legi si neîndeplinirea cu bună-credintă a îndatoririlor de serviciu atrag răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 59. - (1) Conditiile angajării răspunderii si sanctiunile aplicabile sunt cele prevăzute de lege si de regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Faptele care generează răspunderi si sanctiuni pentru membrii Corpului diplomatic si consular al României sunt examinate de Consiliul de Onoare, care face propuneri ministrului afacerilor externe. Organizarea si functionarea Consiliului de Onoare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 60. - Dacă s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva unui membru al Corpului diplomatic si consular al României pentru o infractiune de natură să îl facă incompatibil cu statutul său, ministrul afacerilor externe va lua măsura suspendării raporturilor de muncă.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 61. - Pentru omagierea traditiei diplomatice românesti si pentru stimularea activitătii Corpului diplomatic si consular al României, în fiecare an, în luna septembrie, se sărbătoreste Ziua Diplomatiei Române, la o dată stabilită de ministrul afacerilor externe.

Art. 62. - (1) Pentru contributii meritorii la afirmarea diplomatiei românesti pe plan international, se instituie Ordinul “Nicolae Titulescu” clasele I, II si III si medalia “Meritul Diplomatic” clasele I, II si III.

(2) Ordinele si medaliile prevăzute la alin. (1) se acordă de către Presedintele României, la propunerea ministrului afacerilor externe.

Art. 63. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României detasati la alte autorităti sau institutii din România sau în străinătate îsi păstrează calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al României pe perioada detasării.

Art. 64. - Membrii Corpului diplomatic si consular al României care sunt trimisi de statul român în calitate de functionari la organizatii interguvernamentale îsi păstrează calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al României pe perioada exercitării functiei internationale. Pe această perioadă li se suspendă raporturile de muncă, iar la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaste vechimea în muncă si în activitatea diplomatică.

Art. 65. - (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al României care participă la cursuri, stagii de practică si specializare sau perfectionare în străinătate, cu aprobarea conducerii Ministerului Afacerilor Externe, pe o durată care depăseste 90 de zile calendaristice, si cărora, pe timpul absentei din tară, li se suspendă raporturile de muncă îsi mentin pe această perioadă calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al României, iar la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaste vechimea în muncă si în activitatea diplomatică.

(2) Pe perioada studiilor, aceste persoane beneficiază, în tară, de o indemnizatie lunară în monedă natională, necesară pentru plata contributiilor prevăzute de lege si pentru plata cheltuielilor de întretinere a locuintei, în cazul în care nu realizează venituri din chirii, în raport cu drepturile salariale corespunzătoare functiei pe care membrii Corpului diplomatic si consular al României sunt încadrati în administratia centrală. Cuantumul indemnizatiei va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Art. 66. - (1) Membrilor Corpului diplomatic si consular al României numiti în functii de demnitate publică li se suspendă raporturile de muncă pe perioada mandatului.

(2) La încetarea functiei de demnitate publică si la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaste vechimea în activitatea diplomatică sau consulară.

Art. 67. - Pe durata numirii membrilor Corpului diplomatic si consular al României în cabinetele demnitarilor din Ministerul Afacerilor Externe, li se suspendă contractele individuale de muncă si li se recunoaste vechimea în activitatea diplomatică, păstrându-si calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al României.

Art. 68. - De drepturile prevăzute la art. 24-30, art. 36-45 si art. 48 beneficiază, după caz, si celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 69. - Hotărârile Guvernului si ordinele ministrului afacerilor externe emise în aplicarea prezentei legi se vor adopta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 70. - Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Afacerilor Externe va fi actualizat în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 71. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1990 pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic si Consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990, precum si orice dispozitii contrare prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 17 iunie 2003.

Nr. 269.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 iunie 2003.

Nr. 387.

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind participarea României cu unităti si subunităti din Ministerul Apărării Nationale la faza a IV-a de stabilizare si reconstructie din Irak

 

Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea României cu unităti si subunităti din Ministerul Apărării Nationale la faza a IV-a de stabilizare si reconstructie din Irak,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 398/2001, si ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă participarea României la faza a IV-a de stabilizare si reconstructie din Irak cu unităti si subunităti din Ministerul Apărării Nationale, astfel:

a) un batalion de infanterie, alcătuit din 405 militari;

b) o companie de politie militară, alcătuită din 100 militari;

c) un detasament de geniu, alcătuit din 149 militari;

d) 20 ofiteri de stat major;

e) 4 ofiteri de legătură.

Art. 2. - Finantarea pregătirii si participării personalului militar si tehnicii specifice la misiunea prevăzută la art. 1 va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si Senat în sedinta comună din 19 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 iunie 2003.

Nr. 15.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul art. 67 alin. (2) si al art. 68 alin. (2) din Constitutia României, al art. 82, cartea I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si al art. 189 alin. 1 si al art. 198 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Dinu Patriciu, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 31 Prahova, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 18 iunie 2003.

Nr. 13.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 155

din 17 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată si modificată prin Legea nr. 82/2003, cu referire la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995, astfel cum a fost modificat prin aceeasi ordonantă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 82/2003, cu referire la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995, astfel cum a fost modificat prin aceeasi ordonantă, exceptie ridicată de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Onesti în Dosarul nr. 7.482/2002 al Tribunalului Bacău.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 17C/2003-27C/2003 si 30C/2003, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Onesti în dosarele nr. 7.484, nr. 7.610, nr. 7.611, nr. 8.938-8.942, nr. 8.945, nr. 8.946 si nr. 8.948 ale Tribunalului Bacău si în Dosarul nr. 3.938 al Curtii de Apel Bacău, toate din anul 2002.

La apelul nominal răspund reprezentantii Societătii Comerciale “Midprest” - S.R.L. Onesti, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, având în vedere identitatea de obiect a acestora.

Partea prezentă si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 17C/2003-27C/2003 si 30C/2003 la Dosarul nr. 16C/2003, care este primul înregistrat.

Reprezentantii Societătii Comerciale “Midprest” - S.R.L. Onesti solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că prevederile legale criticate sunt tranzitorii, de aplicare a legii procesuale în timp, neavând caracter retroactiv. În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei, se apreciază că aceasta, fiind o problemă de interpretare si aplicare a legii, competenta de solutionare apartine instantelor judecătoresti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 19 septembrie 2002, pronuntate în dosarele nr. 7.482, nr. 7.484, nr. 7.610 si nr. 7.611, încheierile din 24 septembrie, pronuntate în dosarele nr. 8.938, nr. 8.940-8.942 si nr. 8.945, încheierile din 10 octombrie 2002, pronuntate în dosarele nr. 8.939, nr. 8.946 si nr. 8.948, toate din anul 2002, pronuntate de Tribunalul Bacău, precum si prin Încheierea din 5 decembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.938/2002 de Curtea de Apel Bacău, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, cu referire la dispozitiile art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 30 din aceeasi ordonantă, exceptie ridicată de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Onesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, identică în toate dosarele, autorul acesteia sustine că reglementa- rea admisibilitătii cererii de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 în raport cu un anumit cuantum al creantei fată de bugetul de stat, conditie introdusă prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, contravine principiului neretroactivitătii legii prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constitutie. Totodată sunt invocate în sustinerea exceptiei si dispozitiile art. 78 din Constitutie. În conceptia autorului exceptiei, “admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii trebuie analizată în lumina actului normativ în vigoare la data la care a fost formulată si înaintată la tribunal cererea”, iar “nu în temeiul unui text de lege care îsi produce efectele juridice la o dată ulterioară (01.08.2002)”.

Tribunalul Bacău si Curtea de Apel Bacău consideră că textele de lege criticate nu încalcă nici o dispozitie constitutională. Se sustine că ordonanta Guvernului a fost publicată încă de la data de 2 februarie 2002, intrând în vigoare după 180 de zile, conferind astfel creditorilor posibilitatea legală să-si formuleze actiuni în vederea deschiderii procedurii pentru recuperarea creantelor.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că, potrivit prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, procedurile deschise (prin pronuntarea unei hotărâri de către judecătorul-sindic în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 64/1995) până la data intrării în vigoare a ordonantei vor continua să fie administrate si lichidate conform prevederilor legale existente, anterioare modificărilor si completărilor aduse Legii nr. 64/1995 prin respectiva ordonantă. Totodată, se consideră că acest text contine “dispozitii tranzitorii de aplicare a legii procesuale în timp si vizează proceduri deja deschise sub imperiul reglementărilor legale anterioare”. De altfel, sustine Guvernul, “speta de fată nu se încadrează în sfera de aplicare a dispozitiilor art. IV alin. (1) din

Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, întrucât, din punct de vedere tehnic formal, procedura vizând insolventa [É] fusese pornită prin formularea cererii introductive a Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Onesti, dar nu fusese deschisă. Deoarece art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 nu acoperă si cazul procedurilor pornite anterior intrării în vigoare a acestuia”, se apreciază, în continuare, că “solutionarea acestui conflict de aplicare a legilor în timp urmează a se realiza în conformitate cu principiile de drept comun consacrate de procedura civilă care, potrivit art. 128 din Legea nr. 64/1995, completează dispozitiile acestui ultim act normativ”. Prin urmare, Guvernul consideră că, “întrucât cerinta unui cuantum minim al creantei reprezintă o conditie a exercitării actiunii reglementate de Legea nr. 64/1995, respectiv o conditie ce trebuie să fie îndeplinită de dreptul subiectiv civil afirmat pentru ca acesta să poată fi exercitat, aceasta nu se poate aprecia decât prin raportarea la momentul sesizării instantei, deci al pornirii procedurii insolventei. Deoarece la momentul sesizării instantei legea nu prevedea cerinta unui cuantum minim al creantei drept conditie necesară pentru exercitarea actiunii, rezultă că impunerea acesteia în cazul de fată ar constitui, într-adevăr, o aplicare retroactivă a dispozitiilor pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002”. Se apreciază de către Guvern că în cauză este vorba de “o chestiune de aplicare de către instanta de judecată de fond, a principiului aplicării legii în timp, iar nu de constitutionalitate a dispozitiilor legale învederate”.

În concluzie, în punctul de vedere al Guvernului se apreciază că “art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 nu vizează procedurile pornite anterior intrării sale în vigoare, astfel încât invocarea sa în cazul de fată nu este pertinentă”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, îl constituie dispozitiile art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 82 din 13 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003, cu referire la dispozitiile art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995, modificate si completate prin art. I pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, texte care au următorul cuprins:

- Art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002:

“(1) Procedurile deschise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante vor continua să fie administrate si lichidate conform prevederilor legale în vigoare anterioare modificărilor si completărilor aduse Legii nr. 64/1995 prin prezenta ordonantă.

(2) Fac exceptie de la aplicarea prevederilor alin. (1) procedurile pentru care operează suspendarea solicitată de institutia publică implicată, în conformitate cu prevederile art. III.”;

- Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995, astfel cum a fost modificat si completat prin art. I pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 82 din 13 martie 2003, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003: “(1) Orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile, în următoarele conditii: [É] b) în celelalte cazuri creanta trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;”

În raport cu continutul motivării exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine că nu se vizează întregul continut al dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, ci numai dispozitiile alin. (1) ale art. IV din

ordonantă, dispozitii asupra cărora Curtea se va pronunta.

În esentă, din modul în care a fost formulată exceptia rezultă că motivarea exceptiei de neconstitutionalitate are la bază o posibilă interpretare “per a contrario” a celor două texte, care ar avea ca urmare examinarea admisibilitătii cererii de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 în raport cu dispozitiile actuale ale art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995, care prevăd conditia unui plafon minim valoric al creantei, asa cum a fost pusă în discutie de către instantă, iar nu în raport cu dispozitiile în vigoare la data introducerii cererii, anterior datei de 2 august 2002, când dispozitiile în cauză ale Ordonantei Guvernului nr. 38/2002 au intrat în vigoare.

Dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, invocate în sustinerea exceptiei, prevăd că “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile”. A fost invocată totodată si încălcarea art. 78 din Constitutie, care are următorul cuprins: “Legea se publică în Monitorul Oficial al României si intră in vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 contine dispozitii tranzitorii de aplicare a procedurilor pornite în temeiul Legii nr. 64/1995 si vizează, potrivit optiunii legiuitorului, pe cele deschise sub imperiul reglementărilor anterioare. Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995, astfel cum a fost modificat si completat prin art. I pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, a introdus conditia unui plafon minim valoric al creantei, pentru creditorii mentionati la alin. (1).

Admisibilitatea cererilor introductive de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, formulate anterior intrării în vigoare a dispozitiilor criticate ale Ordonantei Guvernului nr. 38/2002, în cazul în care judecătorul-sindic nu a pronuntat încă încheierea de deschidere a procedurii (devenită sentintă prin art. I pct. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 care a modificat art. 31 alin. (1) din Legea nr. 64/1995), în functie de conditia plafonului valoric cu privire la cuantumul creantei, introdusă prin art. I pct. 30 din ordonanta care a modificat dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, pusă în discutie de către instante, este, în mod evident, asa cum subliniază si Guvernul în punctul său de vedere, o problemă de interpretare si aplicare în timp a legii, asupra căreia, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) teza ultimă din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională nu se poate pronunta, fiind de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

Sub acest aspect, jurisprudenta Curtii Constitutionale a statuat în mod constant că nu intră în competenta Curtii controlul aplicării dispozitiilor unei legi sub raportul actiunii lor în timp. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 283 din 1 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 24 iulie 1997, si Decizia nr. 171 din 2 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999. Pe de altă parte, Curtea observă că si în situatia în care s-ar pune problema unei eventuale omisiuni a legiuitorului de a statua asupra situatiei procedurilor pornite, care nu fuseseră încă deschise la data intrării în vigoare a ordonantei criticate, exceptia este inadmisibilă, întrucât conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea nu poate completa sau modifica prevederea legală supusă controlului de constitutionalitate.

În ceea ce priveste invocarea art. 78 din Constitutie, în sustinerea neconstitutionalitătii prevederilor criticate, Curtea constată că aceasta este nerelevantă în solutionarea cauzei, întrucât dispozitiile constitutionale care se referă la intrarea în vigoare a legii nu au legătură cu textele de lege criticate.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, aprobată si modificată prin Legea nr. 82/2003, cu referire la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995, astfel cum a fost modificat prin aceeasi ordonantă, exceptie ridicată de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Onesti în dosarele nr. 7.482, nr. 7.484, nr. 7.610, nr. 7.611, nr. 8.938-8.942, nr. 8.945, nr. 8.946 si nr. 8.948 ale Tribunalului Bacău si în Dosarul nr. 3.938 al Curtii de Apel Bacău, toate din anul 2002.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 165

din 6 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării si ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării si ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Holland Precision Parts” - S.R.L. din Brasov în Dosarul nr. 9.776/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

La apelul nominal răspunde avocat Antonie Iorgovan, reprezentantul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002, ca de altfel întreaga lege, nu contin prevederi retroactive. Intentia legiuitorului este de a reglementa pentru viitor situatii juridice existente la data intrării legii în vigoare, dar ale căror efecte încă nu s-au produs. De altfel, fiind o normă de procedură, alin. (2) al art. 41 nu poate fi neconstitutional fără ca exceptia să fi fost ridicată si cu privire la alin. (1), normă de drept substantial.

În legătură cu invocarea, de către autorul exceptiei, a încălcării art. 15 alin. (2) din Constitutie prin dispozitiile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 se arată că aceste prevederi criticate se aplică exclusiv unor situatii existente, aflate în derulare, ca raporturi contractuale, producând efecte numai pentru viitor. Aceasta rezultă din prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, deoarece, atât art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002, cât si art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 nu contin prevederi retroactive. Dimpotrivă, aceste acte normative contin precizări care exclud retroactivitatea.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 septembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 9.776/2002, Tribunalul Bucuresti – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 si ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Holland Precision Parts” - S.R.L. din Brasov.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă în mod vădit principiul constitutional al neretroactivitătii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie.

În felul acesta, arată autorul exceptiei, textele criticate “modifică unele contracte încheiate în perioade trecute, în sensul includerii - opae legis - a unor clauze noi, care modifică retroactiv, mai mult sau mai putin, unele raporturi contractuale, în sensul că se stabilesc drepturi si obligatii contractuale noi în vreme ce unele drepturi ori obligatii preexistente dispar, o anumită parte contractantă dobândeste instrumente juridice noi de a actiona împotriva părtii cocontractante, se stabilesc modalităti noi de desfiintare a contractului, cu efecte juridice diferite - se introduce notiunea de rezolutiune a contractului - cu efecte atât ex tunc cât si pentru viitor, în locul notiunii de reziliere, care era initial prevăzută în contract si care produce numai efecte ex nunc”. În acest fel, se arată în continuare, “obligatiile îndeplinite partial sau integral de către părti, în baza contractelor ce intră sub incidenta celor două texte de lege, pot fi acum lipsite de efectele juridice scontate, prin aplicarea acestor texte, ceea ce echivalează cu o anulare retroactivă a validitătii unor acte, plăti sau prestatiuni îndeplinite de către cumpărători din contractele respective”.

Totodată, se arată în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, contractele încheiate initial, denumite contracte de vânzare-cumpărare de actiuni, supuse regimului juridic al unor contracte comerciale de drept comun, sunt transformate, prin textele de lege criticate, în contracte de privatizare, supuse regimului actelor administrative, în care una dintre părti emite acte de putere.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 41 din Legea nr. 137/2002, autorul exceptiei sustine că acestea transformă orice pact comisoriu din contractele încheiate în pact comisoriu expres de gradul IV, cu efectele si consecintele ce decurg din aceasta, ceea ce reprezintă o modificare retroactivă, cu consecinte din cele mai serioase.

Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială consideră că dispozitiile legale criticate nu contravin principiului constitutional al neretroactivitătii legii, întrucât “desfiintarea contractului de vânzare-cumpărare de actiuni, încheiat în cadrul procesului de privatizare, are loc ca efect al pactului comisoriu înscris în cuprinsul contractelor si consimtit de părti - vânzător si cumpărător - la data semnării lor si nu în temeiul Legii nr. 137/2002, care stabileste cadrul juridic pentru accelerarea procesului de privatizare”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se sustine, în esentă, că dispozitiile criticate nu modifică opae legis clauzele contractuale perfectate, ci stabilesc modalităti noi de valorificare a clauzei contractuale existente în contractele de privatizare aflate în derulare la data aparitiei actelor normative criticate. Aceste dispozitii legale se aplică unor situatii existente la data intrării lor în vigoare sau pentru situatii viitoare, astfel că nu contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie. 

Referitor la împrejurarea că dispozitiile legale criticate se aplică unor raporturi juridice născute înainte de intrarea lor în vigoare, Guvernul sustine că, atât timp cât aceste raporturi sunt în curs de desfăsurare, aceasta nu poate constitui o încălcare a principiului neretroactivitătii legii. În acest sens este mentionată si Decizia Curtii Constitutionale nr. 5/1993.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele: 

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, precum si cele ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25 din 30 ianuarie 2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 506 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 26 iulie 2002, si, ulterior, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 40 din 30 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 2 februarie 2003, texte care au următorul cuprins:

- Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002:

“(2) Notificarea prin care institutia publică implicată înstiintează cumpărătorul asupra desfiintării contractului, ca efect al actionării pactului comisoriu, constituie înscrisul în baza căruia se efectuează reînregistrarea ca actionar a institutiei publice implicate de către societatea de registru independentă care tine registrul actionarilor respectivei societăti comerciale si de către oficiul registrului comertului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităti.”;

- Art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002: “(1) În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară Autoritatea va retine de la cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul contractului, reprezentând, după caz, avans, rate, dobânzi, penalităti achitate cu orice titlu, până la desfiintarea acestuia.

(11) În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară, pentru prejudicii cauzate Autoritătii, cumpărătorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din:

a) sumele reprezentând dobânzile si penalitătile datorate pentru ratele scadente si neachitate până la data desfiintării contractului, precum si penalitătile datorate ca urmare a neîndeplinirii celorlalte obligatii contractuale;

b) sumele reprezentând dividendele încasate de cumpărător în perioada de valabilitate a contractului;

c) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2001 privind recuperarea onorariilor de succes plătite consultantilor de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).

(12) Prevederile alin. (1) si (11) se aplică si proceselor în curs de judecată având ca obiect desfiintarea contractului,începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Pentru prejudiciile cauzate societătii de către cumpărător, aceasta poate cere instantei judecătoresti dauneinterese.

(3) Stabilirea prejudiciilor si a întinderii daunelor-interese prevăzute la alin. (2), precum si a celor provocate Autoritătii se va face, la solicitarea societătii/Autoritătii, pe baza unei expertize întocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni.

(4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de societate sau, după caz, de Autoritate si vor fi recuperate de la cumpărător.”

Critica de neconstitutionalitate vizează, în esentă, încălcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, care are următorul cuprins: “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”

Examinând textele de lege criticate, Curtea retine că acestea nu contravin dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie invocate în sustinerea exceptiei.

Din interpretarea sistematică a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 rezultă că art. 21 nu contine dispozitii retroactive. Dimpotrivă, conform dispozitiilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2003, se prevede expres că “Prezenta ordonantă se aplică contractelor având ca obiect vânzarea-cumpărarea de actiuni detinute de stat la societăti, încheiate de Fondul Proprietătii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare Autoritate, si aflate în derulare, pentru efectele produse de acestea după intrarea ei în vigoare”.

De asemenea, art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 stabileste că, “(1) În scopul organizării si desfăsurării în conditii unitare a controlului postprivatizare, prevederile cap. IV se aplică si contractelor aflate în derulare pentru perioada rămasă să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Pentru perioada scursă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Autoritatea poate conveni cu cumpărătorul, prin act aditional, aplicarea prevederilor alin. (1).” Aceste precizări exclud retroactivitatea, în conditiile în care aplicarea dispozitiilor ordonantei nu priveste contractele de privatizare ale căror efecte s-au produs anterior intrării ei în vigoare, decât dacă părtile convin în acest sens în scris.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002, Curtea constată că acestea se referă la notificarea prin care institutia publică implicată înstiintează cumpărătorul asupra desfiintării contractului ca efect al actionării pactului comisoriu, ceea ce, de asemenea, exclude posibilitatea retroactivării dispozitiilor respective.

De altfel, dispozitiile alin. (1) al art. 41 din Legea nr. 137/2002, care precizează caracterul de titlu executoriu al contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate în cadrul procesului de privatizare si al contractelor de garantie reală imobiliară, au în vedere situatia neîndeplinirii de către cumpărător a obligatiilor pecuniare asumate prin contractul încheiat, iar nu a altor obligatii.

În concluzie, Curtea constată că atât art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002, cât si art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 nu contin dispozitii cu caracter retroactiv, care să fie contrare prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie.

În legătură cu sustinerea referitoare la aplicarea dispozitiilor legale criticate situatiilor concrete rezultate din contractele încheiate în cadrul procesului de privatizare, anterior intrării lor în vigoare, Curtea retine că aceasta nu poate fi primită deoarece excede controlului de constitutionalitate, aplicarea legii fiind o problemă de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti învestite cu solutionarea eventualelor litigii dintre părti.

De asemenea, eventualele necorelări între textele mentionate, chiar dacă ar fi reale, nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate, analiza si eliminarea lor fiind de competenta exclusivă a autoritătii legiuitoare.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, în unanimitate în ceea ce priveste dispozitiile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002, si, cu majoritate în ceea ce priveste dispozitiile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării si ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Holland Precision Parts” - S.R.L. din Brasov în Dosarul nr. 9.776/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 29 lit. D.b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru importurile de echipamente efectuate în trimestrul II al anului 2003, de către Ministerul Afacerilor Externe, destinate misiunilor diplomatice ale României în exterior, precum si centralei ministerului.

Art. 2. - Suspendarea prevăzută la art. 1 se acordă pe un termen de 300 de zile de la data efectuării importului pentru contractul nr. C2002.03/2002. Importul care beneficiază de suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată în vamă este în valoare de 3.077.817,63 dolari S.U.A.

Art. 3. - Taxa pe valoarea adăugată se achită la organele vamale până la expirarea termenului de suspendare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2003.

Nr. 49.

 

RECTIFICĂRI

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 24 aprilie 2003, în care a fost publicat Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 104/2003, se face următoarea rectificare:

- titlul ordinului, în loc de: “Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a subprogramului «Structura parteneriatului între consiliile judetene în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională»” se va citi: “Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a subprogramului «Stimularea parteneriatului între consiliile judetene în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională»”.