MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 442         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 iunie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

685. - Hotărâre privind înfiintarea Centrului Român de Informare la Bruxelles în anul 2003

 

686. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de colaborare în domeniile educatiei, culturii si stiintei dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2002-2006, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

Program de colaborare în domeniile educatiei, culturii si stiintei între Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2002-2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

612. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 527/1999 pentru stabilirea activitătilor conexe serviciilor medicale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului Român de Informare la Bruxelles în anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înfiintarea la Bruxelles a Centrului Român de Informare, denumit în continuare Centru.

Art. 2. - Centrul va functiona ca parte a Ambasadei României în Regatul Belgiei. Centrul va fi condus de un director numit de ministrul afacerilor externe. Coordonarea activitătii Centrului, inclusiv aprobarea actiunilor ce urmează a fi organizate, se asigură de către ambasadorul României în Regatul Belgiei.

Art. 3. - (1) Centrul va functiona cu un număr de 4 posturi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe prin Hotărârea Guvernului nr. 648/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările ulterioare, se suplimentează cu 4 posturi, care vor fi alocate Centrului.

Art. 4. - Centrul va desfăsura activităti în domeniile: relatii publice, relatii cu mass-media si cu alte surse publice de informare si comunicare, promovare economică si culturală.

Art. 5. - Cheltuielile pentru functionarea Centrului vor fi suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României în Regatul Belgiei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2003.

Nr. 685.

 

ANEXĂ

 

1. Director/consilier diplomatic

2. Consilier diplomatic

3. Consilier diplomatic

4. Secretar dactilograf/asistent relatii publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de colaborare în domeniile educatiei, culturii si stiintei dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2002-2006, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul de colaborare în domeniile educatiei, culturii si stiintei dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2002-2006, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2003.

Nr. 686.

 

PROGRAM DE COLABORARE

în domeniile educatiei, culturii si stiintei între Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru anii 2002-2006

 

Guvernul României si Guvernul Statului Israel, denumite în continuare părti,

având în vedere relatiile diplomatice fructuoase si îndelungate între cele două state,

animate de dorinta de a întări relatiile de cooperare în domeniile educatiei, stiintei si culturii,

în baza art. X din Acordul de colaborare culturală si stiintifică între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1979,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

CAPITOLUL I

 

Educatie

ARTICOLUL 1

 

Părtile se angajează să sprijine si să încurajeze colaborarea stiintifică si culturală între Academia Română si Academia de Stiinte si Studii Umanistice din Statul Israel.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile vor promova colaborarea directă între autoritătile nationale competente din domeniul educatiei.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile îsi vor acorda anual 3 burse, fiecare de durata unui an universitar (8 luni), pentru studii universitare (anii 5 si 6), stagii de specializare, studii postuniversitare sau de doctorat.

Părtile vor da preferintă candidatilor din domeniile ce prezintă interes pentru acestea.

Pentru partea română, Oficiul National pentru Burse din Străinătate este responsabil pentru activitătile privind bursele pentru studentii români, iar Departamentul pentru colaborare culturală si stiintifică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe este responsabil pentru partea israeliană.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile îsi vor acorda anual, pe bază de reciprocitate, câte două burse pentru participare la cursurile de vară de limbă si literatură, organizate de universitătile din statele lor.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile vor sprijini initiativele institutiilor de învătământ si cercetare în vederea stabilirii si realizării unei colaborări directe prin schimb de material documentar privind activitatea lor, cercetare în comun, schimb de studenti pentru stagii de specializare si studii complete. Aceste schimburi vor fi stabilite si suportate financiar de institutiile respective.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile vor încuraja reciproc înfiintarea de lectorate de limbă si literatură română, respectiv ebraică, si vor depune toate eforturile pentru a obtine acordul universitătilor în vederea deschiderii acestora.

În acest scop partea israeliană va sprijini activitatea unui lector israelian la Universitatea din Cluj-Napoca si a unui alt lector israelian la Universitatea din Bucuresti. Partea română va încuraja înfiintarea unui lectorat

românesc la Universitatea din Tel Aviv si a unui alt lectorat românesc la Universitatea din Ierusalim si/sau o altă universitate interesată din Statul Israel.

Centre de studii iudaistice vor continua să functioneze pe lângă lectoratele de limba si literatura ebraică de la universitătile din Cluj-Napoca, Craiova si Bucuresti. În afara celor 3 centre mentionate, părtile vor încuraja deschiderea unui centru la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

Partea israeliană va încuraja deschiderea de centre de studii românesti pe lângă lectoratele românesti.

Pentru partea română, Institutul Limbii Române din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării răspunde de activitătile privind lectoratele. Detaliile vor fi elaborate si convenite în fiecare an pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile vor face schimb de informatii si material documentar (în engleză) despre continutul si organizarea sistemului lor de învătământ si despre conducerea cercetării în institutiile de învătământ.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile vor încuraja si vor sprijini schimbul de experti în domeniul educatiei adultilor.

De asemenea, vor încuraja schimbul de lucrări si publicatii pe tema educatiei permanente a adultilor.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile vor face schimb anual de 1-3 specialisti pentru perioade de câte 5 zile, în vederea cunoasterii reciproce a sistemelor lor de învătământ, a informării în domeniul organizării si conducerii procesului educational.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile îsi manifestă interesul pentru încheierea unei conventii privind recunoasterea si echivalarea diplomelor de studii.

Părtile vor face schimb de documentatie privind continutul, structura sistemelor de învătământ si diplomele din statele lor.

Totodată, vor conveni asupra creării unei comisii mixte care să elaboreze proiectul conventiei de echivalare.

Fiecare parte va fi reprezentată de 3 membri. Comisia se va întruni pentru 3-5 zile, alternativ în România si Statul Israel.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile vor transpune în planul dreptului intern concluzia si deciziile incluse în Declaratia de la Stockolm adoptată în ianuarie 2000 în cadrul Conferintei Internationale cu privire la Holocaust si vor face tot posibilul pentru aplicarea lor.

 

ARTICOLUL 12

 

În conformitate cu decizia potrivit căreia Statul Israel va conduce activitatea în domeniul educatiei realizată de Task Force în România, partea israeliană propune următoarele activităti:

- un seminar anual de două săptămâni pentru 25 de profesori români cu gradul I;

- seminarii bianuale de două zile pentru perfectionarea profesorilor români, care vor avea loc în România, în colaborare cu Yad Vashem;

- producerea de material educativ pentru uzul scolilor, în conformitate cu programele de învătământ românesti.

Partea israeliană solicită părtii române înaintarea unei cereri către International Task Force pentru implementarea acestui program.

 

ARTICOLUL 13

 

În scopul asigurării unei prezentări adecvate si la zi a istoriei, geografiei si culturii celor două state în manualele scolare, materialele documentare si monografice, părtile vor conveni întrunirea unei comisii mixte care să analizeze aceste manuale si să formuleze, dacă este necesar, recomandări. Comisia va fi fomată din 2-3 specialisti din fiecare stat si se va întruni anual în România si Statul Israel.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile se vor informa reciproc cu privire la manifestările internationale ce au loc în statele lor în domeniile învătământului superior, stiintei si cercetării si vor încuraja participarea specialistilor proprii la actiunile organizate de cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 15

 

Părtile vor colabora la organizarea unor cursuri de perfectionare managerială pentru personalul didactic, inspectorii scolari si persoanele cu functii de decizie în sistemul de învătământ, precum si pentru persoanele cu functii administrative si de conducere din învătământ. Domeniile de colaborare vor fi convenite anual.

 

ARTICOLUL 16

 

Părtile vor încuraja contactele directe între universitătile din cele două state, inclusiv încheierea de întelegeri de colaborare între acestea.

 

ARTICOLUL 17

 

Părtile îsi exprimă hotărârea comună de a continua, îndeosebi prin mijloace educative si pedagogice în sistemul educational, activitătile împotriva rasismului, antisemitismului si altor forme de discriminare umană.

 

ARTICOLUL 18

 

Părtile vor încuraja participarea de cadre didactice din România la unul dintre cursurile anuale de două săptămâni oferite de Yad Vashem din Ierusalim, pentru ca personalul didactic să dobândească cunostinte despre Holocaust si antisemitism. Cursul este organizat în engleză sau în franceză.

Numărul si lista participantilor vor fi convenite anual pe cale diplomatică.

 

CAPITOLUL II

 

Cultură

ARTICOLUL 19

 

Părtile vor face schimb de experti si de personalităti marcante în domeniile culturii incluse în prezentul program de schimburi, pentru o perioadă de 20 de zile anual (de preferat 4 persoane pentru 5 zile fiecare).

 

ARTICOLUL 20

 

Părtile vor încuraja schimbul de expozitii de artă, de artizanat si foto-documentare si vor sprijini, pe bază de reciprocitate, expunerea pentru perioade de 2-3 săptămâni în diverse locuri. Expozitiile pot fi însotite de un comisar pentru o perioadă de 5 zile.

 

ARTICOLUL 21

 

Părtile vor încuraja organizarea de săptămâni culturale în România, respectiv în Statul Israel.

 

ARTICOLUL 22

 

Partea israeliană propune organizarea unei săptămâni culturale israeliene, care va consta în următoarele activităti: două piese de teatru, întruniri ale poetilor, spectacole de dans si muzică. Detaliile vor fi convenite pe canale diplomatice.

 

Arte plastice

ARTICOLUL 23

 

Părtile vor încuraja colaborarea directă dintre muzeele din cele două state prin schimb de informatii, reviste, alte materiale bibliografice si prin expozitii de artă contemporană de dimensiuni reduse, în functie de posibilităti. În România partenerii posibili sunt Muzeul National de Artă, Muzeul Satului si Muzeul Tăranului Român din Bucuresti.

 

ARTICOLUL 24

 

Partea israeliană doreste să aducă la cunostinta părtii române dorinta de a prezenta următoarele expozitii pe durata valabilitătii prezentului program: expozitia artistilor israelieni “Marshim” a Muzeului Haifa; expozitia de artă fotografică israeliană.

 

ARTICOLUL 25

 

Partea israeliană invită partea română să participe la manifestarea “Art Focus” care va avea loc la Ierusalim în noiembrie 2003.

 

ARTICOLUL 26

 

Muzeul Tel Aviv este interesat în montarea unei expozitii a artistului român Constantin Brâncusi si va aprecia sprijinul părtii române.

 

ARTICOLUL 27

 

Părtile vor stimula dezvoltarea colaborării în domeniul patrimoniului cultural prin schimb de informatii, lucrări de referintă si specialisti. În acest scop părtile vor face schimb de câte un specialist pentru o perioadă de 7 zile.

 

Festivaluri

ARTICOLUL 28

 

Părtile se vor informa reciproc cu privire la evenimentele culturale internationale care au loc în cele două state si vor încuraja participarea reciprocă la festivalurile si concursurile internationale de muzică, folclor, teatru, dans etc.

 

ARTICOLUL 29

 

Partea israeliană informează partea română cu privire la festivalurile din Statul Israel:

- The Israel Festival - mai (anual);

- Scoria World Assembly of Choruses – decembrie (anual);

- Zimriya, World Assembly of Choirs - august 2004;

- The Susanne Dellal International Dance Competition - noiembrie (anual);

- Israel Folk Dance Festival (Carmiel) - iulie (anual);

- International Folklore Festival (Haifa) - iulie (anual);

- Arthur Rubinstein Piano Competition - martie 2004 (bianual);

- The Jerusalem International Puppet Theatre Festival - iulie-august (anual);

- International Harp Contest - 2003 (o dată la 3 ani);

- Contemporary Music Biannalle - Tel Aviv Museum - octombrie 2002;

- Poetry Festival in Metula - 2004 (bianual);

- The Abu-Gosh Vocal Music Festival (o dată la 6 luni).

 

ARTICOLUL 30

 

Partea israeliană propune ca cele două părti să organizeze un simpozion pe teme de cultură etnică în epoca modernă si influenta ei asupra celor două culturi. Detaliile vor fi stabilite de părti.

 

ARTICOLUL 31

 

Părtile vor invita reciproc specialisti în artă si cultură să ia parte la evenimentele internationale organizate în statele lor.

 

Artele spectacolului

ARTICOLUL 32

 

Părtile vor sprijini dezvoltarea contactelor si colaborării dintre companiile muzicale, trupele de dans si teatru din cele două state prin schimb de partituri muzicale, înregistrări si piese, precum si prin includerea în repertoriile orchestrelor si teatrelor de lucrări ale compozitorilor si dramaturgilor din celălalt stat.

În acest sens partea română propune organizarea în Statul Israel a unui turneu al Orchestrei Filarmonice din Bucuresti, cu un program de compozitori contemporani români si israelieni.

Liga Compozitorilor Israelieni propune organizarea unui concert cu lucrări ale compozitorilor români.

 

ARTICOLUL 33

 

Părtile vor încuraja organizarea altor manifestări, cum ar fi “Zilele muzicii israeliene în România” si “Zilele muzicii românesti în Israel”. La fiecare manifestare pot participa compozitori si muzicologi pentru o perioadă care va fi stabilită de impresari.

 

ARTICOLUL 34

 

Părtile vor încuraja schimbul de grupuri artistice si solisti, pe baze comerciale si necomerciale, precum si contactele între institutiile specializate.

De asemenea, părtile vor încuraja schimbul de coregrafi, dansatori, regizori si dirijori.

 

ARTICOLUL 35

 

Partea israeliană informează partea română despre intentia sa de a trimite ansambluri de cameră în România pe durata valabilitătii prezentului program.

 

ARTICOLUL 36

 

Părtile vor încuraja schimbul de grupuri de artisti amatori. Detaliile si conditiile acestor schimburi vor fi convenite de către organizatiile si grupurile interesate.

 

ARTICOLUL 37

 

Ambele părti vor încuraja colaborarea dintre companiile de dans, precum si schimbul de dansatori si coregrafi din cele două state. În acest context partea israeliană invită partea română să participe la manifestările de dans international ce vor avea loc la Susanne Dellal Center din Tel Aviv, si anume:

- Curtain Up - International exposure (noiembrie, anual);

- International Dance Competition (noiembrie, anual).

 

Literatură

ARTICOLUL 38

 

Părtile vor încuraja colaborarea dintre asociatiile literare si artistice din cele două state prin vizite reciproce de scriitori, artisti plastici, muzicieni, actori etc. Numărul artistilor si durata vizitelor vor fi convenite de părti sau direct de institutiile interesate. Părtile vor rezerva în acest scop 20 de zile anual.

 

ARTICOLUL 39

 

Partea israeliană invită partea română să participe la Conferinta Internatională a Poetilor organizată de Mishkanot Shaananim la Ierusalim în noiembrie 2002.

 

ARTICOLUL 40

 

Părtile vor încuraja colaborarea dintre institutiile de cultură si artă, inclusiv dintre bibliotecile nationale, prin schimb de cărti, publicatii, materiale fotocopiate sau înregistrate în vederea prezentării lor în enciclopedii, lexicoane si alte lucrări de referintă. Părtile vor încuraja, sub diferite forme, actiunile menite a promova o mai bună cunoastere a istoriei si culturii celor două popoare.

 

ARTICOLUL 41

 

Părtile vor încuraja colaborarea dintre prozatori si poeti, prin schimb de specialisti în domeniu, în vederea traducerii si publicării de lucrări literare si stiintifice din cele două state. Părtile vor face schimb, pe perioada de valabilitate a prezentului program, de câte 2 specialisti pentru o perioadă de 5 zile.

 

ARTICOLUL 42

 

Părtile vor încuraja participarea la Târgul International de Carte de la Bucuresti, respectiv la Târgul International de Carte de la Ierusalim.

 

Cinema

ARTICOLUL 43

 

Părtile convin să sprijine colaborarea dintre institutiile si specialistii din domeniul cinematografiei din statele lor prin participare la festivaluri, schimb de informatii si material audiovizual între arhivele cinematografice ale celor două state, organizarea de săptămâni ale filmului pe bază de reciprocitate si schimburi de experti în domeniul cinematografiei.

 

ARTICOLUL 44

 

Partea israeliană invită partea română să participe la festivalurile de film ce urmează a avea loc în Israel:

- The Jerusalem International Film Festival (festival anual, ce are loc în iulie);

- Haifa (Neighbours) Film Festival (festival anual, ce are loc în octombrie);

- Documentary Films Festival - Doc Aviv (festival anual, ce are loc primăvara);

- The Student Film Festival (o dată la 2 ani) la Universitatea din Tel Aviv.

 

CAPITOLUL III

 

Stiintă

ARTICOLUL 45

 

Părtile vor încuraja colaborarea stiintifică si tehnică dintre institutiile competente prin:

a) proiecte comune de cercetare, precum si schimburi de oameni de stiintă si cercetători angajati în aceste proiecte;

b) participarea la conferinte stiintifice, simpozioane, cursuri, seminarii si expozitii organizate în România si Statul Israel;

c) schimb de informatii stiintifice si tehnice, publicatii si echipamente;

d) exploatarea în comun a echipamentelor destinate activitătii de cercetare;

e) alte forme de colaborare stiintifică si tehnică stabilite de comun acord.

 

CAPITOLUL IV

 

Arhive

ARTICOLUL 46

 

Arhivele Nationale ale României si institutia similară din Statul Israel vor facilita accesul la documentele pe care le detin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în fiecare dintre cele două state.

În aceleasi conditii, părtile vor proceda la schimburi de reproduceri de pe documentele pe care le detin, precum si la schimburi de publicatii si informatii de specialitate.

 

CAPITOLUL V

 

Mass-Media

ARTICOLUL 47

 

Părtile convin să sprijine colaborarea directă dintre institutiile de radiodifuziune si să încurajeze schimburile de programe de televiziune ce au ca obiect dezvoltarea economică, culturală si stiintifică a celor două state.

Ele vor promova, de asemenea, colaborarea dintre societătile de televiziune în domeniul prestărilor de servicii reciproce, precum si schimburile de realizatori de programe TV.

 

ARTICOLUL 48

 

Partea israeliană invită partea română să ia parte la unul dintre seminariile pentru ziaristi care scriu pe tema culturii, organizate anual de Ministerul Afacerilor Externe.

 

ARTICOLUL 49

 

Părtile convin ca agentiile nationale de presă să încheie un acord de colaborare care să statueze schimbul de stiri în limba engleză, de fotografii, materiale de presă în format electronic si acordarea de reciprocitate în domeniul perfectionării profesionale.

 

CAPITOLUL VI

 

Tineret si sport

ARTICOLUL 50

 

Din dorinta de a dezvolta relatiile reciproce în domeniul tineretului, în vederea unei mai bune întelegeri între tinerii din cele două state, părtile vor încuraja activitătile specifice de tineret, la toate nivelurile, după cum urmează:

- asociatiile de tineret, în vederea unor relatii de colaborare directă;

- schimburile de informatii si documentare privind politica de tineret a celor două state, precum si împărtăsirea experientei specialistilor în privinta aplicării politicii de tineret;

- participarea la actiuni interculturale de tineret care au loc în cele două state (festivaluri, tabere de creatie, expozitii, concursuri).

Amănuntele legate de actiuni si de realizarea acestora se vor stabili direct de Ministerul Tineretului si Sportului din România si Consiliul Israelian pentru Schimburi de Tineret din Statul Israel.

 

ARTICOLUL 51

 

Părtile vor sprijini schimbul reciproc de grupuri de elevi si studenti care participă la tabere pe perioada vacantelor de vară. Ele vor încuraja, de asemenea, stagiile de practică în diverse meserii pentru elevii din învătământul profesional. Detaliile vor fi stabilite de Ministerul Educatiei si Consiliul Israelian pentru Schimburi de Tineret din Statul Israel. Lista participantilor va fi convenită pe canale diplomatice.

Din partea română, Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar din România, pe de o parte, si universitătile, pe de altă parte, vor răspunde de activitătile privind schimbul de grupuri de elevi, respectiv de studenti.

 

ARTICOLUL 52

 

Părtile vor sprijini dezvoltarea relatiilor si a schimburilor dintre federatiile sportive, organizatiile si institutiile care se ocupă de educatie fizică si sport în cele două state.

Actiunile specifice si detaliile realizării lor vor fi direct convenite de institutiile implicate.

 

CAPITOLUL VII

 

Turism

ARTICOLUL 53

 

Părtile vor initia actiuni culturale si turistice care să promoveze locurile în care au trăit si si-au desfăsurat activitatea personalităti de marcă ale culturii celor două state.

 

ARTICOLUL 54

 

Părtile vor colabora pentru realizarea unor programe comune în domeniile mentionate mai sus, care să fie incluse în programele europene si regionale de dezvoltare si finantare.

 

ARTICOLUL 55

 

Părtile vor colabora, prin organismele competente, în vederea initierii de programe culturale si turistice pentru tineret, pentru a atrage părintii în statul de origine, prin obtinerea de finantare din programe speciale pentru tineret.

 

ARTICOLUL 56

 

Părtile vor colabora pentru realizarea unor programe cultural-turistice dedicate persoanelor de vârsta a treia din comunitătile românesti din Statul Israel, în vederea mentinerii legăturilor spirituale cu statul de origine.

 

CAPITOLUL VIII

 

Dispozitii financiare si generale

ARTICOLUL 57

 

Cheltuielile ocazionate de schimburile de persoane sau delegatii pentru vizite de scurtă durată, de maximum o lună, stipulate de prezentul program pe bază de reciprocitate, în afară de cazurile când se convine altfel, vor fi suportate după cum urmează:

a) partea trimitătoare va suporta cheltuielile de transport international dus-întors;

b) partea primitoare va suporta cheltuielile de transport intern, masa si cazarea, precum si asistenta medicală în caz de urgentă, în conformitate cu legislatia statului său.

Conditiile referitoare la schimburile de artisti si de grupuri artistice organizate de impresari vor fi stabilite de comun acord de către organismele interesate.

 

ARTICOLUL 58

 

Acordarea de burse în cadrul prezentului program se va realiza astfel:

a) partea română va suporta cheltuielile de transport international dus-întors de la locul de destinatie, pentru bursierii români;

b) partea română va acorda o bursă lunară, în conformitate cu legislatia statului său referitoare la studentii străini, si va asigura accesul acestora în cămine si cantine studentesti. De asemenea, va asigura asistentă medicală gratuită în caz de urgentă.

Partea israeliană va oferi bursierilor români:

1. o alocatie lunară de 600 dolari S.U.A.;

2. acoperirea taxelor scolare;

3. asigurare medicală, cu exceptia protezelor dentare si a bolilor cronice.

 

ARTICOLUL 59

 

Cheltuielile referitoare la organizarea de expozitii vor fi suportate astfel:

a) partea trimitătoare va suporta transportul international dus-întors al exponatelor, precum si cheltuielile de asigurare;

b) partea primitoare va suporta cheltuielile de transport intern, chiria sălii, montarea si demontarea expozitiei, publicitatea si paza acesteia;

c) în cazul în care expozitia este însotită de un comisar, partea primitoare va suporta cheltuielile de sedere, în conformitate cu reglementările statului său privind vizitele de scurtă durată, dacă nu s-a convenit altfel;

d) în caz de daune provocate expozitiei, partea primitoare va asigura documentatia necesară pentru a facilita obtinerea despăgubirilor de la societatea de asigurări.

 

ARTICOLUL 60

 

Cele două părti se angajează să comunice părtii primitoare, cu cel putin 3 luni înainte de vernisaj, toate informatiile referitoare la detaliile tehnice ale exponatelor.

Acestea vor trebui să fie transferate la locul de expunere cu 2-3 săptămâni înaintea vernisajului.

 

ARTICOLUL 61

 

Partea trimitătoare va suporta cheltuielile de transport international pentru toate materialele documentare si informative (publicatii, filme, înregistrări). Partea primitoare va suporta cheltuielile de organizare a manifestărilor (chiria sălii, proiectii, tipărituri, publicitate etc.).

 

ARTICOLUL 62

 

Prevederile prezentului program nu sunt restrictive si nu exclud realizarea altor actiuni si schimburi, în conformitate cu prevederile prezentului program, inclusiv actiuni efectuate la cererea si pe cheltuiala părtii trimitătoare, asupra cărora părtile vor conveni, în prealabil, pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 63

 

Părtile îsi vor acorda reciproc toate facilitătile pentru realizarea activitătilor si schimburilor de persoane prevăzute în prezentul program, inclusiv acordarea la timp a vizelor pentru acestea.

 

ARTICOLUL 64

 

Părtile îsi vor comunica, cu cel putin două luni înainte de plecarea delegatiilor, curriculum vitae, programul de lucru, temele de discutie, limbile de circulatie internatională cunoscute de membrii delegatiilor, precum si alte elemente utile. După primirea acestor date, partea primitoare va confirma în timp util părtii trimitătoare acordul său pentru delegatii propusi. Data sosirii va fi comunicată părtii primitoare cu cel putin 7-10 zile înaintea sosirii.

 

ARTICOLUL 65

 

Părtile îsi vor transmite, prin intermediul ambasadei celuilalt stat, până la data de 28 februarie a fiecărui an, dosarele complete ale candidatilor pentru bursele acordate de cealaltă parte.

Partea primitoare va comunica părtii trimitătoare, până la data de 1 iunie, lista studentilor acceptati, data începerii anului scolar, data sosirii si locul unde se desfăsoară studiile.

Selectia va fi făcută în colaborare cu ambasada celuilalt stat.

 

ARTICOLUL 66

 

Materialele documentare, publicatiile si filmele care fac obiectul schimburilor prevăzute în prezentul program vor fi tipărite sau titrate în limba statului părtii primitoare sau în engleză.

 

ARTICOLUL 67

 

Prezentul program va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.

 

ARTICOLUL 68

 

Părtile au convenit următoarea reuniune la Ierusalim, în a doua jumătate a anului 2006.

În cazul în care reuniunea trebuie amânată, prezentul program va rămâne valabil până când un nou program va intra în vigoare.

Semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, engleză si ebraică. Toate textele sunt egal autentice. În caz de divergentă de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Cristian Niculescu,

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Statului Israel,

Sandu Mazor,

Ambasador

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 527/1999 pentru stabilirea activitătilor conexe serviciilor medicale

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. DB/2.476/2003 al Directiei generale resurse umane, formare profesională, concursuri si examene si al Directiei management, salarizare si structuri unităti sanitare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 al Ordinului ministrului sănătătii nr. 527/1999 pentru stabilirea activitătilor conexe serviciilor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 12 august 1999, se completează cu litera p) cu următorul continut:

“p) activităti de kinetoterapie si educatie fizică adaptată.”

Art. II. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii si Familiei si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 19 iunie 2003.

Nr. 612.