MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 445         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 iunie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 254 din 17 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

687. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru Universitatea din Bucuresti în vederea continuării lucrărilor de consolidare si reparatii capitale la clădirea Facultătii de Teologie Ortodoxă din Bucuresti

 

708. - Hotărâre privind eliberarea domnului Oprea Gabriel din functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Norme privind autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ

 

5. - Norme privind conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 254

din 17 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia generală a crescătorilor de păsări si animale în Dosarul nr. 10.290/2002 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

 

C U R T E A,

 

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 25 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 10.290/2002, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 raportate la art. 401 din Codul de procedură civilă. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Asociatia generală a crescătorilor de păsări si animale într-o cauză civilă al cărei obiect este contestatia la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate, cuprinse în art. 399 raportat la art. 401 din Codul de procedură civilă, contravin art. 21 din Constitutie, deoarece “prin instituirea unui termen pentru formularea contestatiei la executare se îngrădeste liberul acces la justitie”.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând în acest sens că “reglementarea unui termen înăuntrul căruia să fie exercitat acest drept nu contravine prevederilor constitutionale, ci este de natură să disciplineze exercitiul actiunii civile”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, considerând că exceptia de neconstitutionalitate priveste în realitate numai dispozitiile art. 401 din Codul de procedură civilă, apreciază ca neîntemeiată critica adusă acestui text de lege. În acest sens, arată că “reglementarea unor termene de procedură, cu precizarea riguroasă a momentelor de la care acestea încep să curgă, nu este de natură să îngrădească accesul la justitie”, ci, dimpotrivă, “reprezintă o garantie a aplicării riguroase a principiilor fundamentale ale procesului civil, a respectării drepturilor si obligatiilor procesuale ale părtilor”.

Asa cum arată instanta de judecată, această opinie se fundamentează pe dispozitiile constitutionale ale art. 125 alin. (3), care prevăd că reglementarea competentei si procedurii de judecată se face “prin lege”, dându-se astfel libertate legiuitorului să statueze în aceste domenii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 399 raportat la art. 401 din Codul de procedură civilă, texte care au următoarea redactare:

Art. 399: “Împotriva executării silite însesi, precum si împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în conditiile prevăzute de lege.

Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silită însăsi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sanctiunea anulării actului nelegal.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instantă judecătorească, se pot invoca în contestatia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.”;

- Art. 401: “Contestatia se poate face în termen de 15 zile de la data când:

a) contestatorul a luat cunostintă de actul de executare pe care-l contestă sau de refuzul de a îndeplini un act de executare;

b) cel interesat a primit, după caz, comunicarea ori înstiintarea privind înfiintarea popririi. Dacă poprirea este înfiintată asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei retineri din aceste venituri de către tertul poprit;

c) debitorul care contestă executarea însăsi a primit somatia ori de la data când a luat cunostintă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit somatia sau executarea se face fără somatie.

Contestatia prin care o tertă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului.

Neintroducerea contestatiei în termenul prevăzut de alin. 2 nu-l împiedică pe cel de-al treilea să-si realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, în conditiile legii.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea art. 21 din Constitutie, potrivit căruia:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Din examinarea exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum este aceasta formulată de autorul său, Curtea observă că, desi aceasta se referă la dispozitiile art. 399 raportat la art. 401 din Codul de procedură civilă, în realitate critica de neconstitutionalitate vizează doar dispozitiile art. 401 care prevăd un termen de 15 zile pentru introducerea contestatiei la executare, termen ce este considerat a aduce atingere liberului acces la justitie consacrat în art. 21 din Constitutie.

Acest text de lege a mai fost supus controlului Curtii Constitutionale care, prin Decizia nr. 126 din 16 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002, si Decizia nr. 260 din 24 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 29 octombrie 2002, a statuat că este constitutional. În acest sens, Curtea a arătat că, fată de reglementarea anterioară, când contestatia la executare putea fi formulată oricând până la data ultimului act de executare, ceea ce era de natură a da largi posibilităti debitorului pentru exercitarea acestui drept în mod abuziv, actuala reglementare vine să înlăture această posibilitate prin stabilirea unui termen cu durată prestabilită si al cărui moment de începere este precis determinat, fapt ce nu poate fi considerat ca o îngrădire a principiului liberului acces la justitie. De altfel, Curtea a statuat, în mod constant, că reglementarea de către legiuitor, în limitele stabilite de Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept – subiectiv sau procesual -, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite.

Având în vedere că în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi de natură a reconsidera jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, atât solutia, cât si considerentele acestor decizii îsi mentin valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6), al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia generală a crescătorilor de păsări si animale în Dosarul nr. 10.290/2002 al Judecătoriei  Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru Universitatea din Bucuresti în vederea continuării lucrărilor de consolidare si reparatii capitale la clădirea Facultătii de Teologie Ortodoxă  din Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea cu suma de 3 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, a bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării, la capitolul “Învătământ”, titlul “Cheltuieli de capital”, pentru Universitatea din Bucuresti în vederea continuării lucrărilor de consolidare si reparatii capitale la clădirea Facultătii de Teologie Ortodoxă din Bucuresti.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării si în bugetul de stat pe anul 2003.

Art. 3. - Ministerul Educatiei si Cercetării si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2003.

Nr. 687.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Oprea Gabriel din functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Oprea Gabriel se eliberează din functia de prefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 20 iunie 2003.

Nr. 708.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ

 

În temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 6, 15, art. 18 lit. g) si art. 37 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează conditiile de autorizare de către Banca Natională a României a caselor/băncilor de economii pentru domeniul locativ, denumite în continuare case de economii.

(2) Casele de economii se constituie si functionează în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumită în continuare Lege, si ale legislatiei bancare si îsi desfăsoară activitatea numai pe baza autorizatiei emise de Banca Natională a României.

(3) Termenii specifici utilizati în cuprinsul prezentelor norme au semnificatia prevăzută de Lege.

(4) Procedura de autorizare, conditiile, termenele si documentatia care trebuie prezentată Băncii Nationale a României în procesul de autorizare sunt cele prevăzute în Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor, republicate, cu modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător si caselor de economii, dacă prin prezentele norme nu se dispune altfel.

Art. 2. - Capitalul social si fondurile proprii ale caselor de economii trebuie să se situeze în permanentă cel putin la nivel minim stabilit pentru bănci potrivit reglementărilor Băncii Nationale a României. În acest sens, dispozitiile Normelor Băncii Nationale a României nr. 16/2002 privind capitalul minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine se aplică în mod corespunzător si caselor de economii.

Art. 3. - (1) Pe lângă îndeplinirea cerintelor prevăzute de legislatie pentru actionarii semnificativi ai băncilor, actionarul majoritar al unei case de economii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fi desfăsurat activitate în domeniul economisirii si creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ;

b) să se încadreze în cerintele de solvabilitate prevăzute de reglementările aplicabile din tara de origine si să nu fi înregistrat pierderi în ultimii 3 ani.

(2) Actionar majoritar al unei case de economii este banca sau casa de economii ori grupul constituit din bănci si/sau case de economii actionând împreună în sensul Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, care detine direct sau indirect o participatie mai mare de 50% din capitalul social al casei de economii.

(3) În cazul în care actionar majoritar al unei case de economii este un grup de bănci si/sau case de economii, cel putin una dintre institutiile care fac parte din grup trebuie să îndeplinească cerinta prevăzută la alin. (1) lit. a) si această institutie trebuie să detină în mod direct ponderea cea mai mare în capitalul social al casei de economii în raport cu ponderea celorlalte institutii care formează grupul.

(4) Cerintele prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să fie respectate atât la nivel individual, cât si la nivel consolidat, după caz.

(5) Îndeplinirea cerintelor prevăzute la alin. (1) lit. b) si la alin. (4) va fi atestată prin declaratia autoritătii de supraveghere bancară din tara de origine a actionarului majoritar, prevăzută la art. 26 lit. j) din Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999, republicate, cu modificările ulterioare, si, după caz, si în cea a autoritătii de supraveghere însărcinate cu supravegherea la nivel consolidat a grupului.

Art. 4. - (1) Conducătorul/conducătorii casei de economii care va/vor asigura coordonarea activitătii de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ trebuie să aibă o experientă adecvată specificului acestei activităti. În acest sens, pentru îndeplinirea cerintei privind experienta de minimum 7 ani în domeniul financiar-bancar, aceste persoane trebuie să fi lucrat cel putin 5 ani în institutii de credit comparabile ca profil si volum de activitate cu casa de economii, din care cel putin 3 ani să fi ocupat un post de conducere - cel putin sef serviciu sau echivalent - în astfel de institutii, post care prin natura responsabilitătilor implică o cunoastere aprofundată a activitătii de economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

(2) Unul dintre administratorii casei de economii, care nu îndeplineste si calitatea de conducător al acesteia, trebuie să aibă experientă relevantă de cel putin 1 an în activitatea de economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

(3) Documentatia prezentată pentru persoanele mentionate la alin. (1) si (2) va cuprinde în mod detaliat date si informatii care să probeze îndeplinirea cerintei de experientă conform celor prevăzute.

Art. 5. - (1) În vederea obtinerii aprobării de constituire a casei de economii, documentatia prezentată Băncii Nationale a României conform Normelor Băncii Nationale a României nr. 2/1999, republicate, cu modificările ulterioare, va fi însotită si de Conditiile generale de afaceri si de Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare.

(2) Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă toate elementele prevăzute de Lege si să fie întocmite tinându-se seama de cerintele cuprinse în

Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2003 privind conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ si de dispozitiile care urmează.

Art. 6. - (1) Calculele privind derularea contractelor de economisire-creditare cuprinse în Conditiile generale de afaceri vor fi însotite de explicatii legate de elementele avute în vedere pentru perioada de economisire si pentru perioada de creditare si vor indica cel putin parametrii utilizati, modalitatea de calcul al cifrei de evaluare si corelatia sa cu raportul individual client-casă de economii, evolutia lunară a cifrei de evaluare si a raportului individual clientcasă de economii de la momentul îndeplinirii premiselor de repartizare, timpul de asteptare minim, mediu si maxim.

(2) Parametrii utilizati, mentionati la alin. (1), se vor referi cel putin la: suma economisită lunar, rambursări lunare, comisionul de credit, rata dobânzii bonificată la economii si a dobânzii percepute la credit.

(3) Timpul de asteptare minim se va calcula avându-se în vedere îndeplinirea cumulativă a cerintelor referitoare la cifra minimă de evaluare si la perioada minimă de economisire.

(4) Timpul de asteptare mediu se va calcula pentru cazul în care se asigură un nivel al raportului individual client-casă de economii de valoare 1.

(5) Timpul de asteptare maxim se va calcula ca perioada în care, prin plata ratelor de economisire si prin bonificarea dobânzilor, se asigură economisirea întregii sume contractate.

Art. 7. - (1) Procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare va cuprinde cel putin referiri la: componenta masei de repartizare si calculul disponibilitătilor de repartizat, datele de evaluare a îndeplinirii conditiilor de repartizare si termenele de repartizare, premisele pentru participarea la procedura de repartizare, cifra de evaluare tintă.

(2) Cifra de evaluare tintă corespunde celei mai mici cifre de evaluare la care se pot repartiza, din mijloacele disponibile la un anumit termen de repartizare, toate contractele cu aceeasi cifră de evaluare care îndeplinesc premisele pentru repartizare. Cifra de evaluare tintă nu poate fi mai mică decât cifra de evaluare minimă si trebuie să corespundă cel putin nivelului minim al raportului individual client-casă de economii stabilit prin Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2003.

Art. 8. - (1) Sumele acumulate în vederea repartizării si cele deja repartizate, dar care nu au fost solicitate de clienti, pot fi utilizate de casa de economii pentru realizarea altor plasamente, în măsura în care se asigură o repartizare uniformă pe termen lung a contractelor de economisirecreditare. Plasamentele pot fi efectuate numai în active cu grad de risc scăzut, conform prevederilor cuprinse în Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2003.

(2) La calculul valorii garantiilor se va tine seama de cerinta ca garantiile să fie luate în considerare la valoarea justă, conform standardelor contabile aplicabile băncilor.

Art. 9. - Procedura de reziliere a contractelor de economisire-creditare trebuie să prevadă cel putin următoarele:

a) cota din masa de repartizare, care poate fi utilizată pentru restituirea economiilor din contractele reziliate;

b) termenul calculat de la data depunerii cererii de reziliere, în care casa de economii va efectua restituirea economiilor atrase;

c) posibilitatea amânării restituirii economiilor în conditiile în care cota din masa de repartizare nu poate asigura plata acestora;

d) stabilirea unei perioade maxime în care restituirea poate fi amânată, perioadă care nu va putea depăsi 6 luni de la data depunerii cererii de reziliere;

e) până la restituirea economiilor atrase, casa de economii va continua să bonifice la acestea dobânda stabilită conform contractului.

Art. 10. - (1) Procedura de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare trebuie să fie clar stabilită în Conditiile generale de afaceri. La reglementarea acestei proceduri se va tine seama cel putin de următoarele cerinte:

a) de la data deschiderii procedurii, atragerea de noi economii si acordarea de noi credite încetează, activitatea casei de economii fiind limitată doar la colectarea ratelor si dobânzilor aferente creditelor aflate în portofoliul acesteia, în vederea restituirii economiilor atrase până la data deschiderii procedurii;

b) de la data deschiderii procedurii, casa de economii va utiliza toate mijloacele de care dispune, inclusiv disponibilitătile bănesti, plasamentele si participatiile aferente capitalurilor proprii, pentru restituirea la cererea clientilor a economiilor atrase;

c) pe perioada derulării procedurii simplificate, casa de economii va continua să bonifice la economiile atrase dobânda stabilită conform contractului;

d) procedura va stabili în mod clar care este ordinea de prioritate la restituirea economiilor atrase si criteriile în functie de care se determină această ordine de prioritate, astfel încât să se asigure egalitate de tratament pentru toti clientii casei de economii;

e) în cazul pronuntării unei hotărâri judecătoresti de începere a procedurii falimentului casei de economii, procedura de derulare simplificată se încheie.

(2) Consecintele asupra drepturilor si obligatiilor clientului, care decurg din deschiderea procedurii prevăzute la alin. (1), trebuie să fie clar prevăzute în Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare.

Art. 11. - (1) În scopul viabilizării terenurilor trecute în intravilan se pot finanta proiecte care să stimuleze constructia de locuinte sau care să aducă un beneficiu zonelor de locuit, proiecte cum ar fi: lucrări de ameliorare a terenurilor în vederea constructiei de locuinte, constructia, întretinerea sau modernizarea de spatii cu destinatie locativă, social-culturală, sanitară, recreativă si altele asemenea, constructia de sisteme de aprovizionare cu apă, gaze sau energie, de sisteme de evacuare a apei si a reziduurilor menajere.

(2) Finantarea imobilelor se poate realiza în următoarele cazuri si cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) dacă acestea au o destinatie preponderent locativă;

b) dacă acestea nu au o destinatie preponderent locativă si nu contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural, finantarea se poate realiza numai în limita cotei detinute de spatiile locative în totalul constructiei;

c) dacă imobilele au destinatie preponderent comercială, industrială sau social-culturală ori sunt utilizate în totalitate în scopuri comerciale, industriale sau social-culturale, finantarea se poate realiza numai dacă acestea contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural.

(3) Un imobil are o destinatie preponderent locativă dacă suprafata utilă folosită în scopuri locative este mai mare decât suprafata utilă folosită în alte scopuri.

Art. 12. - (1) Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă toate conditiile si termenii contractuali, conform Legii, si vor face parte din contract. În acest sens, Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare vor fi redactate de o manieră clară si usor de înteles si trebuie să fie pe deplin cunoscute si acceptate de clienti prin semnarea contractului, care va cuprinde o clauză expresă în acest sens.

(2) Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă valorile minime admise ale cifrelor de evaluare si alte conditii de repartizare adecvate, astfel încât, pe termen lung, acestea să conducă la un raport colectiv clienti-casă de economii de cel putin 1.

Art. 13. - (1) Tipurile de tarife ce vor fi oferite de către casele de economii trebuie să fie proiectate astfel încât să se asigure respectarea următoarelor cerinte:

a) un timp de asteptare uniform si cât mai scurt posibil;

b) o perioadă minimă de economisire de cel putin 18 luni;

c) diferenta dintre rata dobânzii percepute la credite si rata dobânzii bonificate la economii pe un tarif să nu fie mai mare de 4%;

d) cea mai mare rată a dobânzii la economiile atrase, bonificată de casa de economii, să nu depăsească cea mai mică rată a dobânzii percepută la creditele acordate.

(2) La evaluarea unui tarif Banca Natională a României va avea în vedere si nivelul comisioanelor si al altor speze bancare care cad în sarcina clientului, astfel încât să se asigure un echilibru între interesele casei de economii si cele ale clientilor acesteia.

Art. 14. - (1) Casa de economii trebuie să justifice realizarea pe termen lung a unui raport colectiv clienti-casă de economii de cel putin 1. În acest sens, studiul de fezabilitate prezentat în vederea autorizării casei de economii va cuprinde, pe lângă estimări ale bilantului si contului de profit si pierdere pentru primii 3 ani de activitate si o prognoză a principalelor elemente bilantiere, inclusiv a fluxurilor de numerar, pentru primii 10 ani de activitate.

(2) Pe lângă cerinta prevăzută la alin. (1), în studiul de fezabilitate se vor evidentia, în completarea informatiilor prevăzute în Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999, republicate, cu modificările ulterioare, si următoarele:

a) estimările privind finantările anticipate si intermediare, contractele de valoare mare, finantările legate de construirea de spatii comerciale, industriale si social-culturale, expunerea fată de întreprinderile la care casa de economii are participatii, constituirea si utilizarea fondului special, cu încadrarea în limitele si cerintele prevăzute pentru acestea în Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2003;

b) o scurtă descriere a sistemului informatic ce va fi utilizat si a modalitătilor de prelucrare a datelor, din care să rezulte posibilitatea gestionării activitătii de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ;

c) date referitoare la organizarea specifică a activitătii ce va fi desfăsurată, descrierea modalitătilor de desfacere a produselor si de instruire a agentilor de vânzare, după caz.

Art. 15. - (1) Casele de economii vor aloca anual, înainte de impozitarea profitului, sumele necesare constituirii fondului special prevăzut de Lege, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.

(2) În primii ani de activitate casele de economii vor putea constitui fondul special, în conditiile prevăzute la alin. (1), după cum urmează:

a) la sfârsitul anului 1 si 2, cel putin până la atingerea nivelului de 1% din depozitele atrase;

b) la sfârsitul anului 3 si 4, cel putin până la atingerea nivelului de 1,5% din depozitele atrase;

c) la sfârsitul anului 5 si 6, cel putin până la atingerea nivelului de 2% din depozitele atrase;

d) la sfârsitul anului 7, cel putin până la atingerea nivelului de 2,5% din depozitele atrase.

(3) De la finele celui de-al 8-lea an de functionare, alocarea resurselor prevăzute de Lege pentru constituirea fondului special se va face până la atingerea nivelului maxim de 3% din depozitele atrase, în conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 16. - (1) Conditiile generale de afaceri, Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare si studiul de fezabilitate vor fi însotite de raportul unui auditor financiar independent cu experientă în auditarea institutiilor de credit specializate în activitatea de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ. Pentru auditor se va prezenta o scurtă descriere a activitătii, din care să rezulte experienta cerută.

(2) Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare vor fi auditate în sensul evaluării respectării nivelurilor minime stabilite pentru raportul individual client-casă de economii si pentru raportul colectiv clienti-casă de economii, potrivit Normelor Băncii Nationale a României nr. 5/2003, si al evaluării calculelor care stau la baza tarifului/tarifelor oferit/oferite.

(3) Raportul auditorului cu privire la datele si informatiile cuprinse în studiul de fezabilitate se va referi cel putin la:

a) viabilitatea estimărilor prezentate, în raport cu premisele avute în vedere;

b) sistemul de administrare a activitătii de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ;

c) sistemul de control intern.

Art. 17. - (1) Pe lângă cerintele prevăzute pentru auditorul unei bănci, auditorul unei case de economii poate fi numai o persoană juridică si trebuie să dispună de personal specializat în auditarea caselor de economii.

(2) Documentatia prezentată pentru auditor, potrivit Normelor Băncii Nationale a României nr. 2/1999, republicate, cu modificările ulterioare, va fi completată si cu dovada calitătii de auditor financiar autorizat să desfăsoare această activitate pe teritoriul României si curriculum vitae pentru persoanele care vor asigura auditul financiar al casei de economii, din care să rezulte pregătirea teoretică si practică în domeniul caselor de economii.

Art. 18. - Dispozitiile art. 19 si 36 din Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999, republicate, cu modificările ulterioare, si cele referitoare la cenzori, la comitetul de risc, la comitetul de administrare a activelor si pasivelor si la comitetul de credite din aceste norme nu se aplică în cazul caselor de economii.

Art. 19. - Autorizarea de către Banca Natională a României a Conditiilor generale de afaceri, a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare si a tarifelor unei case de economii nu reprezintă o garantie sau o apreciere a Băncii Nationale a României cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile pe care le-ar putea prezenta încheierea unui contract de economisire-creditare. Autorizarea certifică numai faptul că acestea au fost întocmite în conformitate cu dispozitiile legale.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2003.

Nr. 4.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ

 

În temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 37 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ, denumite în continuare case de economii.

(2) Casele de economii functionează în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumită în continuare Lege, si ale legislatiei bancare.

 

CAPITOLUL I

Cerinte de natură prudentială, specifice caselor de economii

 

SECTIUNEA 1

Credite destinate finantării anticipate si intermediare

 

Art. 2. - (1) În vederea acordării de credite anticipate si intermediare se poate utiliza până la 70% din diferenta, la momentul respectiv, dintre soldul depunerilor destinate economisirii si creditării în sistem colectiv si soldul creditelor acordate pe baza contractelor de economisire-creditare pentru domeniul locativ, de care clientii au făcut uz.

(2) Creditele acordate conform alin. (1) pot avea o durată de până la 60 de luni. Creditele care au o durată de peste 48 de luni nu pot depăsi 25% din totalul creditelor mentionate.

(3) Banca Natională a României poate admite în cazuri speciale, pe bază de cerere fundamentată, exceptii de la cazurile prevăzute la alin. (1) si (2).

 

SECTIUNEA 2

Contracte de economisire-creditare de valoare mare

 

Art. 3. - (1) Contractele de economisire-creditare de valoare mare sunt acele contracte de economisire-creditare a căror valoare depăseste echivalentul a 100.000 euro.

Toate contractele de economisire-creditare încheiate de un singur client în termen de 12 luni sunt considerate a fi un singur contract.

(2) Valoarea totală a contractelor de economisire-creditare de valoare mare care nu au fost încă repartizate nu poate depăsi 15% din valoarea totală a sumelor contractate, încă nerepartizate, ale unei case de economii.

(3) Valoarea totală a contractelor de economisire-creditare de valoare mare încheiate în decursul unui an calendaristic nu poate depăsi 30% din valoarea totală a contractelor încheiate în anul respectiv.

(4) În componenta contractelor supuse limitărilor prevăzute la alin. (2) si (3) intră si contractele de economisire-creditare pentru care clientii au achitat suma minimă de economisit prevăzută în contract, în cursul primului an după încheierea contractului de economisire-creditare.

 

SECTIUNEA 3

Finantări diverse

 

Art. 4. - Valoarea totală a creditelor, altele decât cele acordate în baza contractelor de economisire-creditare, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) din Lege, si a garantiilor emise în favoarea tertilor, pentru credite de natura celor care pot fi acordate de casa de economii, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege, nu poate depăsi 70% din valoarea aferentă finantărilor în baza contractelor de economisire-creditare si a finantărilor anticipate si intermediare, acordate potrivit art. 7 alin. (1) lit. a) din Lege. Astfel de credite nu pot fi acordate din masa de repartizare.

Art. 5. - Valoarea totală a contractelor destinate finantării constructiilor cu caracter comercial, industrial si social-cultural, acordate în conditiile art. 3 lit. d) pct. 7 din Lege, nu poate depăsi 3% din volumul total al creantelor din creditele acordate de o casă de economii.

 

SECTIUNEA 4

Credite acordate societătilor comerciale la care casa de economii detine participatii

 

Art. 6. - (1) Valoarea totală a creditelor acordate societătilor comerciale la care o casă de economii detine participatii nu va putea depăsi 60% din fondurile proprii ale casei de economii.

(2) Valoarea totală a creditelor acordate fiecărei societăti comerciale la care o casă de economii detine participatii nu va putea depăsi 20% din fondurile proprii ale casei de economii.

SECTIUNEA 5

Conditii de repartizare

Art. 7. - (1) În afara cerintelor prevăzute la art. 9 din Lege, în Conditiile generale de afaceri trebuie prevăzute valorile minime admise ale cifrelor de evaluare sau alte conditii de repartizare adecvate, care pe termen lung vor conduce la un raport colectiv clienti-casă de economii de cel putin 1. În vederea supravegherii respectării acestei cerinte, Banca Natională a României poate solicita casei de economii întocmirea unui raport de evaluare având ca scop justificarea obtinerii pe termen lung a unui raport colectiv clienti-casă de economii de cel putin 1. Raportul de evaluare va fi realizat pe baza premiselor cuprinse în Conditiile generale de afaceri, corelate cu estimări viabile privind desfăsurarea pe termen lung a activitătii casei de economii, si va fi avizat de un auditor independent care va putea fi desemnat de Banca Natională a României.

(2) Raportul individual client-casă de economii trebuie să aibă, la momentul repartizării, valoarea de cel putin 0,6, cu exceptia cazurilor prevăzute la alin. (3) si (4).

(3) Conditiile de repartizare pot fi stabilite diferit de prevederile alin. (2), cu aprobarea prealabilă a Băncii Nationale a României, în măsura în care, pentru tarifele care intră în volumul de repartizare, rezultă a fi asigurat pe termen lung un raport colectiv clienti-casă de economii de cel putin 1.

(4) În cazul în care conditiile de repartizare nu conduc pe termen lung la un raport colectiv clienti-casă de economii de cel putin 1 sau apar doar temporar valori ridicate ale raportului colectiv clienti-casă de economii, atunci casa de economii trebuie să modifice fără întârziere în mod corespunzător conditiile de repartizare.

(5) Valorile raportului colectiv clienti-casă de economii pe anul calendaristic încheiat trebuie justificate anual Băncii Nationale a României. Calculele care au stat la baza determinării valorii raportului colectiv clienti-casă de economii pe anul calendaristic încheiat vor fi analizate si avizate de auditorul independent, rezultatul urmând a fi inclus în raportul prevăzut la art. 25 alin. (3) din Lege. Banca Natională a României poate solicita casei de economii ca verificarea si avizarea calculelor care au stat la baza determinării valorii raportului colectiv clienti-casă de economii pe anul calendaristic încheiat să fie realizate si de un alt auditor independent, cu desemnarea acestuia.

 

SECTIUNEA 6

Constituirea fondului special

 

Art. 8. - (1) Pentru primii ani de activitate, la constituirea fondului special se vor avea în vedere prevederile reglementărilor Băncii Nationale a României privind autorizarea caselor de economii.

(2) Fondul special se constituie, cu respectarea prevederilor art. 12 din Lege, prin alocarea diferentei dintre veniturile realizate din dobânzi (dobânda extracolectivă) ca urmare a plasamentelor temporare efectuate din masa de repartizare neutilizată pentru finantarea în baza contractelor de economisire-creditare, din cauza neîndeplinirii de către clienti a conditiilor de repartizare, si veniturile ce s-ar fi realizat din dobânzi (dobânda colectivă) ca urmare a finantărilor în baza contractelor de economisire-creditare. În categoria plasamentelor temporare vor fi incluse numai acele plasamente efectuate conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Lege si credite pentru activitatea de finantare anticipată si intermediară acordate potrivit art. 7 alin. (1) lit. a) din Lege.

 

SECTIUNEA 7

Utilizarea fondului special

 

Art. 9. - (1) În măsura în care repartizarea la o cifră de evaluare tintă, care duce, în cazul clientilor care economisesc regulat, la un raport individual client-casă de economii egal cu valoarea 1, nu poate fi mentinută fără transferul mijloacelor extracolective la masa de repartizare (cifra de evaluare superioară care generează utilizarea fondului), va fi utilizat fondul special. Pentru toate tarifele care intră în compunerea masei de repartizare este valabilă o cifră de evaluare unitară superioară care generează utilizarea fondului special în sensul amintit anterior, aceasta fiind determinată conform prevederilor Conditiilor generale contractuale aferente tarifului cu cea mai mare pondere în cadrul volumului total al creditelor nerepartizate.

(2) Fondul special poate fi utilizat în măsura în care, în cazul clientilor care economisesc regulat, raportul individual client-casă de economii ar depăsi 0,8 (cifră de evaluare inferioară care generează utilizarea fondului).

(3) Fondul special poate fi utilizat cu acordul Băncii Nationale a României înainte de atingerea cifrei de evaluare inferioare care generează utilizarea fondului, în măsura în care acest lucru se impune pentru prevenirea periclitării iminente a capacitătii de repartizare pe termen lung.

(4) Fondul special se utilizează în limita sumei reprezentând diferenta dintre cheltuielile efectuate cu dobânzile (dobânda extracolectivă) ca urmare a includerii în masa de repartizare a surselor extracolective, respectiv surse proprii si/sau surse atrase în scopul finantării în baza contractelor de economisire-creditare, si cheltuielile efectuate cu dobânzile (dobânda colectivă) aferente masei de repartizare provenite din finantări primite în baza contractelor de economisire-creditare. În cazul includerii în masa de repartizare a surselor proprii, dobânda extracolectivă se va determina pe baza ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României.

 

SECTIUNEA 8

Efectuarea de plasamente în active cu grad de risc de credit scăzut

 

Art. 10. - Activele cu grad de risc de credit scăzut, în care casele de economii pot efectua plasamente conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. f) din Lege, sunt cele prevăzute la gradele de risc de credit 0% si 20% din cadrul reglementărilor Băncii Nationale a României privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit.

 

SECTIUNEA 9

Garantarea creditelor cu diferite tipuri de garantii

 

Art. 11. - Contingentul creditelor garantate prin ipoteci asupra imobilelor aflate în tară nu va putea fi mai mic de 60% din volumul total al creditelor.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si la art. 34 din Legea nr. 541/2002.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2003.

Nr. 5.