MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 449         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 iunie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

                672. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Conventiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare si în port, adoptată la cea de-a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, la Geneva la 8 octombrie 1987

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

                138. - Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice”

 

                318/204. - Ordin al ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Conventiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare si în port, adoptată la cea de-a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, la Geneva la 8 octombrie 1987

 

                În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea Conventiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare si în port, adoptată la cea de-a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, la Geneva la 8 octombrie 1987, aprobată prin Legea nr. 772/2001,

                având în vedere prevederile Recomandării Organizatiei Internationale a Muncii nr. 173/1987 privind bunăstarea navigatorilor,

                Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

                Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Conventiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare si în port, adoptată la cea de-a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, la Geneva la 8 octombrie 1987, ratificată prin Ordonanta Guvernului nr. 52/2001, aprobată prin Legea nr. 772/2001, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 672.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de punere în aplicare a prevederilor Conventiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare si în port,

adoptată la cea de-a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, la Geneva

la 8 octombrie 1987, ratificată prin Ordonanta Guvernului nr. 52/2001, aprobată prin Legea nr. 772/2001

 

CAPITOLUL I

SECTIUNEA 1

Definitii

 

                Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile utilizate se definesc după cum urmează:

                a) armator - persoană juridică sau fizică, română ori străină, titulară a dreptului de proprietate asupra unei nave, precum si orice persoană care actionează în numele proprietarului sau care operează nava;

                b) agentul navei - agent economic specializat si autorizat, împuternicit de armatorul, operatorul sau comandantul navei să reprezinte nava si să o asiste de la sosire si până la plecarea din port, conform prevederilor cap. IX din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căi navigabile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 528/2002, republicată;

                c) autorităti publice competente - institutiile publice care desfăsoară activitătile de verificare si control la sosirea, în timpul stationării ori la plecarea navelor, agentii economici care asigură functionarea porturilor maritime românesti si serviciile publice portuare, organele administratiei publice centrale de specialitate care promovează si cooperează la aplicarea facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor pe mare si în porturi.

                nstitutiile publice si agentii economici care functionează în subordinea si, respectiv, sub autoritatea organelor administratiei publice centrale de specialitate interesate sunt:

                1. Autoritatea Navală Română din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

                2. Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta si Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

                3. Directia Generală a Vămilor din subordinea Ministerului Finantelor Publice;

                4. Inspectoratul General al Politiei de Frontieră din subordinea Ministerului de Interne;

                d) facilităti si servicii pentru bunăstarea navigatorilor - ansamblul de servicii si facilităti acordate navigatorilor, fără deosebire de cetătenie, rasă, culoare, sex, religie, convingeri politice si origine socială, în ceea ce priveste securitatea personală, transportul, comunicatiile, hrana, cazarea, recrearea, reculegerea personală, informarea, ajutorul material social, precum si activităti culturale, facilităti si competitii sportive, de agrement, acces la asistenta medicală si altele asemenea, în vederea depăsirii perioadelor dificile din punct de vedere material, fizic si psihic si pentru preîntâmpinarea unor evenimente nedorite în afara legii, precum si altele similare;

                e) Fundatia pentru Protectia Marinarilor de Pretutindeni Seamen’s Club - LIFE - fundatie cu sediul în Constanta, independentă, neguvernamentală si fără scopuri politice, constituită pentru a asigura facilităti si servicii pentru bunăstarea navigatorilor, de natura celor prevăzute la lit. d), denumită în continuare Fundatia;

                f) Fundatia LIFE - Centrul International pentru Marinari - fundatie cu sediul în Agigea, judetul Constanta, independentă, neguvernamentală si fără scopuri politice, având ca scop principal să asigure asistentă umanitară, socială si cultural-sportivă marinarilor de pretutindeni, indiferent de culoare, nationalitate, sex sau religie, denumită în continuare Centrul Agigea;

                g) liberă practică la sosire - confirmarea îndeplinirii de către navă a tuturor formalitătilor, după obtinerea liberei practici sanitare, care se materializează prin permisul de acostare eliberat de administratia portuară după obtinerea acceptului de la Autoritatea Navală Română;

                h) navigator - orice persoană care este angajată în orice functie la bordul unei nave maritime, proprietate publică sau privată, alta decât o navă de război, si care face parte din personalul navigant sau auxiliar:

                - personalul navigant - orice persoană angajată care îndeplineste o functie la bordul unei nave conform brevetului sau certificatului de capacitate;

                - personal auxiliar - orice persoană angajată care efectuează activităti la bordul navei, pentru care nu se eliberează brevete sau certificate de capacitate, cum ar fi: personal medico-sanitar, personal de pescuit si prelucrarea pestelui, personal tehnologic si de reparatii, personal administrativ, îngrijitori de animale în cazul navelor de transport de animale vii;

                i) organizatii ale navigatorilor - organizatii reprezentative ale navigatorilor, recunoscute la nivel national:

                1. Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială (SLN), membru al Conventiei Nationale a Sindicatelor Transportatorilor din România (CNSTR), afiliat la Federatia Internatională a Transportatorilor (ITF) si recunoscut ca organizatie reprezentativă a navigatorilor prin Hotărârea Guvernului nr. 276/2002 pentru înfiintarea si functionarea Comitetului Maritim National Tripartit;

                2. Federatia Internatională a Transportatorilor (transport maritim) prin reprezentantul pentru România.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea activitătii privind asigurarea facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor

 

                Art. 2. - (1) Agentul navei este singura persoană juridică prin intermediul căreia se realizează legătura dintre navă, reprezentată de comandantul acesteia, si autoritătile publice, respectiv Fundatia, si care reprezintă interesele si responsabilitătile navei în raport cu acestea.

                (2) Agentul navei este obligat să respecte prevederile legale care reglementează bunăstarea navigatorilor pe mare si în port, prevederile prezentelor norme metodologice si să le aducă la cunostintă comandantului navei care operează în port.

                Art. 3. - Facilitătile si serviciile pentru bunăstarea navigatorilor pot fi prestate direct de Fundatie, Centrul Agigea sau prin împuterniciti desemnati de acestia.

                Art. 4. - (1) În vederea derulării în conditii bune a activitătii privind asigurarea facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor, se instituie Consiliul de coordonare a facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor, format din 7 membri, reprezentând:

                a) Fundatia;

                b) Centrul Agigea;

                c) Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială;

                d) Federatia Natională a Sindicatelor Portuare;

                e) reprezentantul Federatiei Internationale a Transportatorilor (transport maritim) pentru România;

                f) administratia portuară din zonă;

                g) Autoritatea Navală Română.

                (2) Nominalizarea membrilor Consiliului de coordonare a facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor si modul de lucru se vor stabili prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, la propunerea persoanelor juridice prevăzute la alin. (1).

                (3) Consiliul de coordonare a facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor are următoarele atributii:

                a) stabilirea strategiei privind asigurarea facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor, pe întreaga zonă administrată de administratia portuară;

                b) depunerea tuturor diligentelor pe lângă autoritătile publice care functionează în porturi, autoritătile locale si agentii economici pentru sustinerea si dezvoltarea facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

                c) colaborarea cu autoritătile publice portuare, autoritătile locale si agentii economici de pe platformele portuare pentru ca facilitătile si serviciile pentru bunăstare să fie acordate tuturor navigatorilor aflati în dificultate, precum si navigatorilor definiti la art. 1 lit. h), conform legislatiei în vigoare;

                d) urmărirea modului de asigurare a facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor, precum si calitatea acestora.

                Art. 5. - (1) În vederea asigurării executării operative a facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor se instituie Comitetul pentru bunăstarea navigatorilor, format din următorii membri:

                a) 2 reprezentanti ai Sindicatului Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială;

                b) un reprezentant al Federatiei Nationale a Sindicatelor Portuare;

                c) un reprezentant al Fundatiei;

                d) un reprezentant al Centrului Agigea;

                e) un reprezentant al Asociatiei Armatorilor din România;

                f) reprezentantul Federatiei Internationale a Transportatorilor (transport maritim) pentru România.

                (2) Nominalizarea membrilor Comitetului pentru bunăstarea navigatorilor se va face prin hotărâre a Consiliului de coordonare a facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor.

                (3) Comitetul pentru bunăstarea navigatorilor îsi aprobă propriul regulament de organizare si functionare, se convoacă la cererea oricăruia dintre membrii săi si hotărârile se iau cu majoritate de voturi.

                (4) Comitetul pentru bunăstarea navigatorilor hotărăste si alocă sumele necesare si le utilizează în conformitate cu prevederile art. 9.

 

CAPITOLUL II

Finantarea facilitătilor si serviciilor

pentru bunăstarea navigatorilor

 

Art. 6. - (1) În vederea finantării facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor se instituie contributia bănească pentru fiecare navă maritimă comercială sub pavilion străin care acostează în porturile maritime românesti, cu exceptia navelor de război, si care a obtinut liberă practică la sosire.

(2) Contributia bănească se stabileste în euro, în functie de capacitatea navei exprimată în tone deadweight (tdw), astfel:

a) între 501-5.000 tdw 40 euro;

b) între 5.001-30.000 tdw 60 euro;

c) între 30.001-100.000 tdw 80 euro;

d) peste 100.000 tdw 100 euro.

(3) Finantarea facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor poate fi asigurată si din contributii voluntare ale armatorilor, navigatorilor sau ale organizatiilor acestora ori din alte surse ce se pot constitui potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 7. - (1) Destinatia sumelor astfel obtinute va fi decisă de Comitetul pentru bunăstarea navigatorilor, cu respectarea prevederilor Conventiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare si în port.

(2) Controlul respectării destinatiei sumelor stabilite prin hotărârile Comitetului pentru bunăstarea navigatorilor revine atât Comitetului pentru bunăstarea navigatorilor, cât si organelor financiare competente, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Contributia bănească prevăzută la art. 6 va fi virată de agentul navei în contul Fundatiei, în echivalent lei, la cursul oficial de schimb al Băncii Nationale a României din ziua respectivă. Sumele disponibile vor fi virate de Fundatie în conturile curente ale fundatiilor prevăzute la art. 3, în conformitate cu hotărârile Comitetului pentru bunăstarea navigatorilor.

(2) Suportarea costului viramentului se face de către Fundatie.

(3) Agentul navei este obligat să preia si să vireze sumele reprezentând contributia bănească în maximum 48 de ore de la acostarea navei si obtinerea de liberă practică la sosire.

(4) Verificarea si controlul modului în care sunt colectate contributiile bănesti pentru bunăstarea navigatorilor de la toate navele de transport maritim sub pavilion străin care acostează în porturile maritime românesti se vor face de către persoane împuternicite de Comitetul pentru bunăstarea navigatorilor.

Art. 9. - Sumele colectate se vor utiliza în scopul asigurării facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor, astfel cum au fost definite la art. 1 lit. d), inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de functionare, pentru întretinere si reparatii la sediile si obiectele de inventar, a cheltuielilor cu personalul, cu mijloacele de transport, cu dezvoltarea, a investitiilor pentru achizitionarea de mijloace fixe si obiecte de inventar, a taxelor de afiliere la organizatii interne si internationale de profil, a altor taxe si impozite, asigurări si altele asemenea pentru Fundatie si Centrul Agigea.

Art. 10. - Controlul financiar si fiscal se execută de către Ministerul Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice judetene, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar serviciul contabilitate al Fundatiei va fi organizat potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, cu modificările si completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 11. - Ministerul de Interne, prin inspectoratele judetene ale Politiei de Frontieră, va asigura, potrivit legislatiei în vigoare, măsuri de protectie a navigatorilor străini care trebuie să beneficieze de facilităti si servicii pentru bunăstarea navigatorilor.

Art. 12. - Lista navelor si componenta echipajelor care beneficiază de facilitătile si serviciile pentru bunăstarea navigatorilor vor fi comunicate, la cerere, de către Fundatie si Centrul Agigea, tuturor membrilor Consiliului de coordonare a facilitătilor si serviciilor pentru bunăstarea navigatorilor.

Art. 13. - Lista navelor si componenta echipajelor care beneficiază de facilitătile si serviciile pentru bunăstarea navigatorilor vor fi comunicate semestrial, de către Comitetul pentru bunăstarea navigatorilor, directiei de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice”

 

                În conformitate cu Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere,

                în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

                în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală,

                în baza instructiunilor de metrologie legală IML 1-97 si IML 2-97, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 318/1998,

                directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

                Art. 1. - Se aprobă Norma de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice”, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

                Art. 2. - La data de 1 ianuarie 2004 se abrogă Norma de metrologie legală NML 1-13-01 “Taximetre electronice”, editie oficială 2001, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 51/2001.

                Această normă poate fi utilizată în continuare până la data abrogării, la verificarea metrologică a taximetrelor pentru care au fost emise aprobări de model anterior datei de 28 ianuarie 2003.

                Art. 3. - Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

                Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

prof. univ. dr. ing. Fănel Iacobescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2003.

Nr. 138.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ NML 009-03 “Taximetre electronice”

 

1. Domeniu de aplicare

1.1. Prezenta normă de metrologie legală se referă la taximetrele electronice din compunerea aparatelor de taxat, utilizate pe autovehiculele care functionează în regim de TAXI, pentru transportul de călători si/sau de mărfuri.

Prezenta normă de metrologie legală nu se referă la functiile specifice memoriei electronice fiscale din componenta aparatelor de taxat.

Prezenta normă de metrologie legală nu se referă la taximetrele mecanice sau electromecanice.

1.2. Taximetrele electronice sunt mijloace de măsurare care măsoară timpul si distanta parcursă si care calculează automat si afisează suma datorată de client.

Taximetrele electronice sunt o parte componentă a unor aparate mai complexe, denumite în continuare aparate de taxat, care mai contin o memorie electronică fiscală si o imprimantă.

1.3. Taximetrele electronice se compun dintr-un traductor si un bloc electronic de prelucrare a semnalelor si de afisare a sumei de plată pentru o cursă.

Traductorul preia miscarea de rotatie a rotilor motoare ale autovehiculului, prin intermediul cutiei de viteze, si o converteste în impulsuri electrice proportionale cu numărul de rotatii ale acestora, deci cu distanta parcursă.

Blocul electronic preia semnalele furnizate de traductor, le prelucrează în vederea realizării functiunilor pe care trebuie să le îndeplinească taximetrul, afisând rezultatul sub forma sumei de plată corespunzătoare cursei efectuate.

Blocul electronic al taximetrelor contine, în principal, următoarele dispozitive:

- dispozitiv de măsurare si totalizare a sumei de plată pentru o cursă;

- dispozitiv de comandă;

- dispozitiv de indicare (afisare) a sumei de plată pentru o cursă, a sumei totale încasate si a valorii tarifului curent etc.

În cazul în care autovehiculul pe care este instalat taximetrul este dotat cu un generator de semnal (sau calculator de bord) care furnizează semnale electrice proportionale cu distanta parcursă, blocul electronic al taximetrului preia si prelucrează direct aceste semnale, iar traductorul poate fi eliminat.

1.4. După destinatia utilizării lor, taximetrele se pot clasifica în:

a) taximetre destinate a fi montate pe autovehicule taxi care efectuează transport de persoane - sistemul de tarifare se realizează prin calculul după distantă si după timp, definite la pct. 2.7 si 2.8;

b) taximetre destinate a fi montate pe autovehicule taxi care efectuează transport de mărfuri - sistemul de tarifare se realizează prin calculul după distantă si timp, definite la pct. 2.7 si 2.8, sau prin tarifare dublă simultană distantă-timp, definită la pct. 2.11.

Un taximetru poate fi destinat numai uneia dintre utilizările definite la lit. a) si b) sau poate fi destinat ambelor utilizări. În acest ultim caz selectarea uneia sau alteia dintre functiile specifice utilizării respective trebuie să fie protejată contra interventiilor neautorizate.

2. Terminologie

2.1. constanta taximetrului k - mărime care indică numărul de impulsuri pe care trebuie să le primească aparatul pentru a calcula corect suma de plată corespunzătoare unei distante parcurse de 1 km; se exprimă în imp./km;

2.2. număr caracteristic sau constanta autovehiculului w - mărime ce caracterizează semnalul furnizat de autovehicul atât aparatelor proprii de bord, cât si taximetrului, corespunzător unei distante parcurse de 1 km, constând în:

- numărul de rotatii ale cablului flexibil de antrenare a vitezometrului - în cazul autovehiculelor dotate cu vitezometre electromecanice; se exprimă în rot./km;

- numărul de impulsuri - în cazul autovehiculelor dotate cu vitezometre electronice si cu calculator de bord; se exprimă în imp./km.

Numărul caracteristic w depinde de circumferinta efectivă u a rotilor motoare ale autovehiculului si de raportul de transmisie, respectiv de raportul dintre numărul de rotatii complete ale rotilor motoare si numărul de rotatii (sau impulsuri) ale elementului din cutia de viteze, de la care este preluată informatia de măsurare;

2.3. circumferinta efectivă u a rotii motoare - circumferinta rotii autovehiculului care antrenează dispozitivul ce furnizează semnal de măsurare pentru taximetru; este egală cu distanta parcursă de autovehicul la o rotatie completă a rotii respective. Dacă două roti antrenează împreună acest dispozitiv, circumferinta efectivă u este media circumferintelor efective ale celor două roti;

2.4. tarif după distantă (tarif de deplasare) - pretul unei distante prestabilite; se exprimă în lei/km;

2.5. tarif după timp (tarif de stationare) - pretul unui interval de timp prestabilit; se exprimă în lei/h sau lei/min.;

2.6. viteză de comutare - viteza de deplasare a autovehiculului la care se face comutarea automată a taximetrului din calculul după timp în calculul după distantă sau invers. Se defineste ca raportul dintre tariful după timp si tariful după distantă;

2.7. calcul după distantă - calculul si indicarea pretului cursei de către taximetru, numai în functie de distanta parcursă, când autovehiculul se deplasează cu o viteză mai mare decât viteza de comutare;

2.8. calcul după timp - calculul si indicarea pretului cursei de către taximetru, numai în functie de timp, când autovehiculul stationează sau se deplasează cu o viteză mai mică decât viteza de comutare;

2.9. cădere - valoarea, exprimată în lei, a unei distante prestabilite sau a unui interval de timp prestabilit, reprezentând incrementul cu care se modifică indicatia afisajului sumei de plată, atunci când taximetrul este în pozitia OCUPAT;

2.10. tarif de pornire - prima valoare, exprimată în lei, a indicatiei afisajului sumei de plată, atunci când taximetrul este trecut din pozitia LIBER în pozitia OCUPAT;

2.11. tarifare dublă simultană distantă-timp - sistem de tarifare care poate fi utilizat în cazul autovehiculelor taxi care efectuează transporturi de marfă. În acest caz este calculat pretul cursei în functie de timp, pe întreaga perioadă în care taximetrul este în pozitia MĂSURARE, la care se adaugă pretul calculat în functie de distanta parcursă, când autovehiculul se află în miscare;

2.12. lampă taxi - parte componentă a dispozitivului de afisare în exteriorul autovehiculului, cu ajutorul căreia se semnalizează pozitia de operare în care se află taximetrul la un moment dat, prin aprinderea unor lămpi de culoare rosie sau verde;

2.13. tarif de încărcare/descărcare - tarif aplicabil optional în cazul taximetrelor instalate pe autovehicule taxi care efectuează transporturi de marfă, reprezentând contravaloarea efectuării operatiunilor de încărcare si descărcare de marfă, efectuate manual sau mecanizat de către operatorul de transport;

2.14. programare tarife - stabilirea valorilor numerice ale tarifelor de deplasare, respectiv de stationare, exprimate în lei/km, respectiv în lei/h sau lei/min. Accesul la regimul de programare a acestor valori este permis numai persoanelor autorizate si protejat printr-un sigiliu fiscal;

2.15. schimbare tarife - trecerea de la un tarif la alt tarif, operatie care este efectuată automat în cazul tarifelor de zi/noapte sau manual în cazul tarifelor zonale sau în afara localitătii.

3. Cerinte metrologice si tehnice

3.1. Cerinte metrologice

3.1.1. Erori tolerate pentru taximetrele neinstalate pe autovehicule:

a) pentru calculul după distantă, eroarea tolerată este de:

± 1% din valoarea conventional adevărată, la afisare;

± 1% din valoarea conventional adevărată ± 1 digit, la memorare;

b) pentru calculul după timp, eroarea tolerată este de:

± 1,5% din valoarea conventional adevărată, la afisare;

± 1,5% din valoarea conventional adevărată ± 1 digit, la memorare;

c) pentru memorarea spatiului parcurs, eroarea tolerată este de:

± 1% din valoarea conventional adevărată a spatiului

± 1 digit, pentru un spatiu parcurs mai mare sau egal cu 1 km;

± 10 m ± 1 digit, pentru un spatiu parcurs mai mic de 1 km.

3.1.2. Erori tolerate pentru taximetrele instalate pe autovehicule taxi (ansamblul taximetru-autovehicul):

a) pentru calculul după distantă, eroarea tolerată a ansamblului taximetru-autovehicul este de:

± 2% din valoarea conventional adevărată, la afisare;

± 2% din valoarea conventional adevărată ± 1 digit, la memorare;

b) pentru calculul după timp, eroarea tolerată a ansamblului taximetru-autovehicul este cea prevăzută la pct. 3.1.1 lit. b);

c) pentru memorarea spatiului parcurs, eroarea tolerată a ansamblului taximetru-autovehicul este de:

± 2% din valoarea conventional adevărată a spatiului ± 1 digit;

d) adaptarea constantei k a taximetrului la numărul caracteristic w al autovehiculului trebuie făcută astfel încât erorile ansamblului taximetru-autovehicul să nu depăsească erorile tolerate specificate la lit. a) si c).

3.1.3. Taximetrele electronice trebuie să se încadreze în erorile tolerate specificate la pct. 3.1.1, pentru functionarea în conditiile existente în mod normal pe autovehicule:

a) temperatura în domeniul de variatie: (-30 ... +55)şC;

b) umiditatea relativă: între 10% si 95%;

c) tensiunea electrică de alimentare în domeniul: (9 ... 16) V pentru taximetrele alimentate la tensiunea nominală de 12 V;

(20 ... 32) V pentru taximetrele alimentate la tensiunea nominală de 24 V;

d) radiatie electromagnetică: intensitatea câmpului electromagnetic 10 V/m în domeniul de frecvente 140 kHz ... 1.000 MHz, modulatie în amplitudine 80% pentru semnal sinusoidal cu frecventa de 1 kHz;

e) impulsuri de interferentă: amplitudine 25 V la aplicare pe alimentare prin conductie si 100 V la aplicare prin cuplaj capacitiv conexiunilor de semnal. Frecventa impulsurilor 10 kHz, perioada trenului de impulsuri 100 ms, durata trenului de impulsuri 10 ms;

f) descărcări electrostatice: tensiunea de descărcare 8 kV cu o energie de 4,8 mJ si un timp între descărcări de minimum 1 s;

g) în întreg domeniul de reglare a constantei k;

h) pentru orice valoare a tarifelor, din domeniul în care sunt prevăzute a fi programate;

i) vibratii sinusoidale: acceleratie 10 m/s2, în domeniul de frecventă (10 ... 150) Hz, 20 de cicluri;

j) viteza de deplasare a autovehiculului: în domeniul (20 ... 120) km/h.

3.1.4. Taximetrele trebuie să se încadreze în erorile tolerate specificate la pct. 3.1.1, după supunerea la socuri mecanice: minimum 4.000 de socuri cu acceleratia de 10 g, în domeniul de frecventă (10 ... 180) socuri/minut.

3.1.5. Datele numerice tipărite de imprimantă, referitoare la suma de plată, valorile tarifelor etc., trebuie să fie aceleasi cu datele afisate si/sau memorate de taximetru, la verificarea cerintelor de la pct. 3.1.3 si 3.1.4.

3.2. Cerinte tehnice constructive si de aspect exterior

3.2.1. Taximetrele trebuie să aibă o constructie robustă, să nu prezinte deteriorări care să influenteze buna lor functionare.

3.2.2. Carcasele taximetrelor si ale traductoarelor trebuie să asigure protectia componentelor din interior fată de atingere, praf, umiditate si să fie prevăzute cu posibilităti de sigilare, pentru sigiliile metrologice.

3.2.3. Taximetrele montate pe autovehicule trebuie să fie în permanentă alimentate cu tensiune electrică, fără posibilitatea de a se întrerupe alimentarea.

3.2.4. Toate comutatoarele si tastele de comandă ale dispozitivelor taximetrului trebuie să fie inscriptionate astfel încât să se înteleagă rolul lor si să nu permită confuzii în manevrare.

3.2.5. Pentru toate valorile afisate trebuie să existe inscriptionări vizibile care să dea un înteles clar acestor valori. Informatiile care prezintă interes pentru pasager trebuie să fie vizibile de la o distantă de minimum 1,2 m.

3.2.6. Lângă indicatiile referitoare la sumele încasate (pentru o cursă si total încasat) trebuie să existe inscriptionarea “lei”.

3.2.7. Taximetrele electronice destinate transportului de persoane trebuie să fie prevăzute obligatoriu cu două tarife: tarif de zi, care se aplică între orele 6,00 si 22,00, si tarif de noapte, care se aplică între orele 22,00 si 6,00.

Trecerea de la un tarif la altul se face automat, fără interventia soferului.

Optional, taximetrele pot fi prevăzute si cu alte tarife suplimentare: tarife zonale sau tarife în afara localitătii.

Taximetrele electronice prevăzute prin constructie cu un număr mai mare de două tarife după distantă si/sau după timp trebuie astfel construite încât să existe posibilitatea limitării numărului de tarife în exploatare, prin inhibarea tarifelor neutilizate.

Taximetrele destinate transportului de mărfuri, la care se aplică tarifarea dublă simultană distantă-timp, trebuie să fie prevăzute cu un tarif unic de stationare si un tarif unic de deplasare.

3.2.8. Deoarece trecerea de la un tarif la alt tarif se face automat, în functie de timp, fără posibilitatea de interventie din exterior, taximetrul trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv adecvat care, în anumite situatii speciale (verificări metrologice periodice, încercări pentru aprobări de model etc.), să permită interventia din exterior pentru schimbarea tarifelor, independent de timpul respectiv.

Accesul la utilizarea acestui dispozitiv trebuie să fie interzis persoanelor neautorizate, protectia fiind asigurată prin existenta unui sigiliu.

În cazul tarifelor optionale, dacă trecerea de la un tarif la altul se realizează manual, taximetrul trebuie să afiseze această schimbare a tarifului. Taximetrul trebuie să permită schimbarea manuală a tarifelor numai în regim de stationare a autovehiculului.

3.2.9. Afisarea sumei de plată pentru o călătorie trebuie să fie făcută pe un afisaj alfanumeric care, pe lângă această sumă, trebuie să mai afiseze permanent valorile tarifelor aplicate la momentul efectuării cursei, precum si pozitia de operare în care se află taximetrul la un moment dat (LIBER, OCUPAT sau PLATĂ).

3.2.10. Taximetrele trebuie să fie prevăzute cu una sau mai multe memorii pentru înscrierea parametrilor specificati la pct. 3.3.1.

Păstrarea informatiilor în memorii trebuie să nu depindă de întreruperea tensiunii de alimentare.

3.2.11. Caracterele tuturor indicatiilor afisajului memoriilor trebuie să aibă o înăltime de minimum 6 mm.

3.2.12. Panoul frontal al taximetrului trebuie să fie astfel proiectat si realizat, încât toate indicatiile pe care le contine să poată fi citite cu usurintă de către pasager.

3.2.13. Suma de plată a călătoriei trebuie să fie usor de citit în orice moment al cursei. Înăltimea cifrelor afisajului trebuie să fie de minimum 9 mm.

3.2.14. Taximetrul trebuie să fie prevăzut cu un mijloc de iluminat pentru indicatiile ce prezintă interes pentru pasager. Dacă iluminarea este asigurată cu becuri, înlocuirea acestora trebuie să fie posibilă fără a fi necesară ruperea unui sigiliu.

Dacă se utilizează afisaje autoiluminante (de tip LED), mijlocul de iluminare poate lipsi dacă indicatiile de interes pentru pasager sunt usor de citit.

3.2.15. Fiecare taximetru trebuie să aibă următoarele inscriptionări, aplicate la loc vizibil (inclusiv după instalarea pe autovehicul):

- denumirea;

- numele si/sau marca firmei producătoare;

- tipul aparatului, seria si anul de fabricatie;

- intervalul de reglare a constantei k a taximetrului;

- marca metrologică de model (în conformitate cu specificatiile din certificatul de aprobare de model).

Aceste inscriptionări trebuie să fie marcate lizibil si astfel încât să nu poată fi sterse.

3.2.16. Conectarea traductorului/calculatorului de bord (pentru taximetrele fără traductor) la taximetru trebuie să fie realizată prin intermediul unui conector (mufă) amplasat pe carcasa aparatului.

Această interconectare trebuie astfel concepută încât să respecte una dintre conditiile următoare:

a) să fie prevăzută posibilitatea de sigilare a conectorului respectiv, astfel încât traductorul/calculatorul de bord să nu poată fi detasat de taximetru decât prin distrugerea sigiliului;

b) să nu poată fi posibilă, prin solutia constructivă adoptată de fabricant, conectarea mecanică si/sau informatională la taximetru a altor dispozitive în afara traductorului propriu/calculatorului de bord propriu. În acest caz nu mai este necesară sigilarea conexiunii dintre traductor/calculatorul de bord si taximetru.

3.2.17. Fiecare traductor trebuie să aibă o serie de fabricatie, aplicată atât pe carcasa proprie, cât si pe conectorul (mufa) de conexiune la taximetru.

3.3. Cerinte tehnice de functionare cu caracter general 3.3.1. Taximetrele trebuie să îndeplinească următoarele functii obligatorii:

- calculul în functie de distantă si de timp al sumei de plată pentru o călătorie si afisarea acestei sume;

- totalizarea, memorarea si afisarea totalului sumelor încasate, pentru o anumită perioadă de timp;

- afisarea permanentă a valorii tarifului în baza căruia se face calculul sumei de plată la un moment dat. Unitatea de măsură trebuie să fie inscriptionată în dreptul tarifului respectiv;

- memorarea si eventual afisarea numărului total de kilometri parcursi de către autovehicul cu si fără taximetrul în functiune (total kilometri parcursi);

- memorarea si eventual afisarea numărului total de kilometri parcursi de către autovehicul cu taximetrul în functiune (total kilometri ocupati);

- memorarea si eventual afisarea numărului de curse efectuate;

- indicarea timpului curent: ore, minute, secunde, în mod AM-PM sau 24 de ore;

- indicarea datei curente: ziua, luna, anul;

- afisarea constantei taximetrului k;

- semnalizarea în exteriorul autovehiculului taxi, prin intermediul lămpii taxi, a pozitiei de operare în care se află la un moment dat - LIBER, OCUPAT, PLATĂ.

Taximetrele sunt prevăzute cu tarif de pornire, valoarea în lei a acestuia fiind adăugată o singură dată la suma de plată calculată pentru o călătorie si totalizată împreună cu aceasta.

Taximetrele electronice pot realiza si functiuni optionale, cum ar fi:

- afisarea si/sau memorarea numărului total de căderi;

- functia de autotestare;

- semnalizări acustice si optice etc.

3.3.2. Taximetrele electronice pot fi echipate cu diverse dispozitive auxiliare, cu conditia ca acestea să nu afecteze functionarea corectă a taximetrului, cum ar fi:

- dispozitiv pentru detectarea prezentei pasagerului (contact de scaun) etc.

3.3.3. Constanta k a taximetrului trebuie să poată fi reglată continuu sau/si în trepte, într-un anumit domeniu de valori. Valoarea minimă a constantei k nu trebuie să fie mai mică de 500 imp./km.

3.3.4. Valorile tarifelor după distantă si după timp trebuie să poată fi programate într-un domeniu mare de valori, iar rotunjirea acestora trebuie să poată fi făcută la rezolutia de afisare a indicatorului de tarif. Programarea tarifelor după distantă si după timp trebuie să poată fi realizată astfel încât să asigure respectarea valorii vitezei de comutare, conform pct. 3.3.9.

3.3.5. După trecerea taximetrului din pozitia LIBER în pozitia OCUPAT, afisajul sumei de plată va indica initial valoarea tarifului de pornire, apoi indicatia afisajului sumei de plată trebuie să se modifice cu câte o cădere astfel:

a) dacă taximetrul functionează în regim de stationare, prima cădere trebuie să se producă după trecerea a 72 de secunde, iar următoarele căderi vor fi egale între ele, succedându-se la intervale de timp de 36 de secunde.

Valoarea unei căderi este determinată de valoarea tarifului de stationare programat;

b) dacă taximetrul functionează în regim de deplasare (cu o viteză mai mare decât viteza de comutare), prima cădere trebuie să se producă după parcurgerea unei distante initiale de 400 m, iar următoarele căderi vor fi egale între ele, succedându-se la distante parcurse de 200 m.

Valoarea unei căderi este determinată în acest caz de valoarea tarifului de deplasare programat;

c) în cazul taximetrelor la care se aplică tarifarea dublă simultană distantă-timp, căderile trebuie să aibă valori egale între ele (în functie de tarifele aplicate), indiferent dacă autovehiculul stationează sau se află în deplasare.

Valoarea numerică a unei căderi va fi astfel stabilită încât să reprezinte contravaloarea unui spatiu parcurs cuprins între 200 m si 400 m.

3.3.6. Tariful de pornire trebuie să poată fi programat într-un anumit domeniu de valori, iar valoarea maximă a acestuia trebuie să nu depăsească valoarea tarifului de deplasare utilizat.

La trecerea taximetrului din pozitia LIBER în pozitia OCUPAT, prima indicatie a afisajului sumei de plată trebuie să aibă valoarea tarifului de pornire. Această valoare trebuie să fie introdusă si în totalul sumei încasate.

3.3.7. Comutatoarele, tastele, elementele afisajelor, LED-urile de semnalizare trebuie să functioneze corect, conform destinatiei fiecăruia.

3.3.8. Dispozitivele electrice si electronice care servesc la calculul sumei de plată si al totalului sumelor încasate trebuie să functioneze în sigurantă si să facă posibilă verificarea functionării lor corecte.

3.3.9. Viteza de comutare trebuie să fie de 10 km/h.

3.3.10. În cazul în care impulsurile de comandă aplicate taximetrelor sunt utilizate si pentru comanda altor mijloace de măsurare aflate la bordul autovehiculului, taximetrul trebuie să nu fie influentat de defectarea unor astfel de aparate (scurtcircuit, întreruperea liniei de semnal etc.).

3.3.11. Taximetrele trebuie să functioneze corect în domeniul de variatie a tensiunii de alimentare (9...16) V, respectiv (20...32) V; dacă în timpul functionării alimentarea este întreruptă pentru un interval de timp de maximum 10 s, suma afisată anterior întreruperii sau, după caz, suma calculată curent de aparat trebuie să nu se piardă si să fie din nou afisată la revenirea tensiunii de alimentare.

În cazul întreruperii tensiunii de alimentare pe o durată mai mare de 10 s, la revenirea acesteia taximetrul trebuie să comute automat în pozitia LIBER, după emiterea bonului de către imprimantă.

3.3.12. Valorile tarifelor de deplasare si de stationare, în baza cărora se face calculul sumei de plată în timpul cursei, trebuie să fie afisate în permanentă, pe afisajul alfanumeric, iar unitătile de măsură (lei/km, respectiv lei/h sau lei/min.) trebuie să fie inscriptionate si puse clar în evidentă.

Înăltimea cifrelor pentru afisarea tarifelor si a inscriptionărilor unitătilor de măsură trebuie să fie de minimum 6 mm.

3.3.13. Taximetrul trebuie să afiseze permanent, pe parcursul cursei, suma datorată de pasager, exprimată în lei, în functie de calculul după distantă si de calculul după timp.

3.3.14. Taximetrul trebuie să memoreze totalul sumelor încasate si să permită afisarea acestuia în lei. Păstrarea informatiei de către memoriile pentru totalul sumelor încasate trebuie să nu depindă de întreruperea sau absenta tensiunii de alimentare. Memoriile trebuie să nu poată fi sterse prin interventii neautorizate.

3.3.15. Mersul zilnic al ceasului electronic al taximetrului trebuie să se situeze în limitele a ± 3 minute pe lună.

Corectarea indicatiilor ceasului trebuie să poată fi făcută în limitele a maximum ± 10 minute fată de ora indicată la un moment dat.

3.3.16. Taximetrele prezentate la încercări pentru aprobare de model trebuie să fie însotite de o documentatie care să cuprindă descrierea constructiv-functională detaliată a aparatului. Documentatia trebuie să permită întelegerea si identificarea tuturor functiilor pe care le poate îndeplini aparatul, precum si descrierea completă a acestora, cu mentionarea distinctă a functiilor optionale.

Documentatia trebuie să fie prezentată în limba română.

3.4. Cerinte tehnice functionale specifice dispozitivului de măsurare si totalizare

3.4.1. Pentru taximetrele destinate a fi montate pe autovehicule taxi care efectuează transport de persoane si care aplică sistemul de tarifare prin calculul după distantă si după timp:

- dispozitivul de măsurare trebuie să efectueze calculul după timp, în functie de valoarea intervalului de timp si a tarifului după timp programat, atunci când autovehiculul este oprit sau se deplasează cu o viteză inferioară vitezei de comutare;

- dispozitivul de măsurare trebuie să efectueze calculul după distantă atunci când autovehiculul se deplasează cu o viteză mai mare decât viteza de comutare. În acest caz calculul după distantă se efectuează în functie de distanta parcursă si de tariful după distantă programat.

3.4.2. Pentru taximetrele destinate a fi montate pe autovehicule taxi care efectuează transport de mărfuri si care aplică sistemul dublu simultan de tarifare definit la pct. 2.11:

- dispozitivul de măsurare trebuie să efectueze calculul după timp, în functie de valoarea intervalului de timp si a tarifului după timp programat, pe întreaga perioadă în care taximetrul se află în pozitia MĂSURARE, independent de faptul că autovehiculul stationează sau se deplasează cu o viteză oarecare;

- în momentul în care autovehiculul începe să se deplaseze, intră în functiune si calculul după distantă, care functionează simultan cu calculul după timp. Calculul după distantă se face în functie de distanta parcursă si de valoarea tarifului după distantă programat.

Dacă există si tariful optional de încărcare/descărcare, acesta trebuie să poată fi introdus o singură dată de la tastatura taximetrului si trebuie să fie regăsit în suma totală de plată.

3.4.3. Deplasarea înapoi a autovehiculului (marsarier) trebuie să nu micsoreze suma de plată si distanta parcursă, calculate de taximetru.

3.5. Cerinte tehnice functionale specifice dispozitivului de comandă

3.5.1. Dispozitivul de comandă al unui taximetru electronic, care aplică sistemul de tarifare utilizând calculul după distantă si calculul după timp, definite la pct. 2.7 si 2.8, trebuie să asigure functionarea acestuia în următoarele pozitii independente, respectând si succesiunea acestora: LIBER, OCUPAT, PLATĂ (sau TOTAL).

Dacă taximetrul aplică sistemul dublu de tarifare, definit la pct. 2.11, aceste pozitii vor fi: LIBER, MĂSURARE, PLATĂ (sau TOTAL).

3.5.2. Atât la taximetrele care aplică sistemul de tarifare utilizând calculul după distantă si calculul după timp, definite la pct. 2.7 si 2.8, cât si la taximetrele care aplică sistemul dublu simultan de tarifare, definit la pct. 2.11, comutarea din pozitia LIBER în pozitia OCUPAT (respectiv MĂSURARE) si din pozitia OCUPAT (MĂSURARE) în pozitia PLATĂ (sau TOTAL) trebuie să poată fi făcute numai dacă autovehiculul stationează.

3.5.3. În pozitia LIBER:

- indicatiile afisajului sumei de plată trebuie să fie sterse sau aduse la zero;

- calculul după timp si calculul după distantă trebuie să nu fie posibile;

- trebuie să poată fi afisată valoarea constantei k, precum si a valorilor programate ale tarifelor;

- trebuie să poată fi afisat atât continutul memoriei cu suma totală încasată, cât si al celorlalte memorii continând parametrii obligatorii stabiliti la pct. 3.3.1;

- taximetrul trebuie să comande aprinderea lămpii de culoare verde în exteriorul autovehiculului.

3.5.4. În pozitia LIBER trebuie să poată fi puse în evidentă toate functiile optionale cu care este dotat taximetrul prin constructie, si anume:

- apelarea succesivă, afisarea si tipărirea continutului altor memorii ale blocului de măsurare, în afara celor specificate la pct. 3.5.3;

- testarea functionării corecte a taximetrului (functia de autotestare).

Alte indicatii suplimentare fată de cele enumerate mai sus sunt permise numai dacă au legătură cu functionarea taximetrului.

3.5.5. La trecerea din pozitia LIBER în pozitia OCUPAT, initial trebuie să fie introdus tariful de pornire, iar taximetrul trebuie să functioneze pe unul dintre tarifele selectate anterior.

Dacă, după trecerea taximetrului în pozitia OCUPAT, autovehiculul taxi nu se deplasează, trebuie să înceapă calculul sumei de plată în regim de stationare.

3.5.6. În pozitia OCUPAT trebuie să fie activate calculul după timp si calculul după distantă, trebuie să fie afisată în permanentă valoarea tarifului în baza căruia se face calculul în momentul respectiv, suma de plată pentru cursa care se derulează si să functioneze memorarea sumelor.

Taximetrul trebuie să comande stingerea lămpii de culoare verde din exteriorul autovehiculului taxi si aprinderea lămpii de culoare rosie.

3.5.7. În pozitia PLATĂ (sau TOTAL) taximetrul trebuie să afiseze suma finală datorată de pasager pentru călătoria efectuată, iar imprimanta trebuie să tipărească bonul în baza căruia se face plata călătoriei. Taximetrul trebuie să comande stingerea lămpii de culoare rosie si aprinderea lămpii de culoare verde în exteriorul autovehiculului.

Afisajul sumei de plată trebuie să mentină afisată valoarea finală a acesteia pe o perioadă de timp în care este tipărit bonul. După tipărirea bonului taximetrul trebuie să comute automat în pozitia LIBER.

3.5.8. Manevrarea dispozitivului de comandă trebuie să respecte următoarele restrictii:

- pornind de la orice pozitie, trecerea taximetrului în pozitia LIBER trebuie să nu poată fi făcută decât trecând prin pozitia PLATĂ (sau TOTAL);

- pornind de la pozitia PLATĂ (sau TOTAL), trecerea taximetrului în pozitia OCUPAT (sau în pozitia MĂSURARE) trebuie să nu fie posibilă decât trecând prin pozitia LIBER, ceea ce implică aducerea obligatorie la zero a indicatiei afisajului sumei de plată si tipărirea bonului de către imprimantă;

- dispozitivul de comandă trebuie astfel proiectat încât comutarea pe o altă pozitie, trecând prin pozitia LIBER, să fie posibilă numai dacă în pozitia LIBER sunt satisfăcute conditiile impuse la pct. 3.5.2, 3.5.3 si 3.5.4.

- când dispozitivul este în functiune, trebuie să nu fie posibilă selectarea dispozitivului de comandă pe o altă pozitie decât cele mentionate mai sus.

3.5.9. Dispozitivul de comandă trebuie să blocheze functionarea taximetrului în următoarele situatii:

- dacă este deconectată imprimanta sau lipseste hârtia de imprimare;

- dacă este deconectat afisajul client;

- dacă este deconectată lampa taxi.

3.6. Cerinte privind programarea/modificarea tarifelor

3.6.1. Programarea, respectiv modificarea valorilor tarifelor, trebuie să poată fi făcută individual pentru fiecare tarif si pentru fiecare tip de tarif. Programarea constantei k a taximetrului trebuie să fie independentă de programarea valorilor tarifelor.

3.6.2. Programarea poate fi făcută manual, prin intermediul tastelor sau butoanelor taximetrului, ori utilizând un programator prin intermediul unei interfete.

3.6.3. Accesul la regimul de programare a tarifelor trebuie să poată fi protejat contra interventiilor neautorizate, printr-un sigiliu fiscal.

3.6.4. Accesul la regimul de programare a constantei k trebuie să fie protejat contra interventiilor neautorizate, printr-un sigiliu metrologic.

3.7. Cerinte privind sigilarea

3.7.1. Taximetrele trebuie să fie astfel construite încât să permită aplicarea următoarelor sigilii:

- sigiliu metrologic prin care este împiedicat accesul neautorizat la operatiuni privilegiate, care pot influenta rezultatele măsurărilor;

- sigiliu de protectie a cablului de conectare a traductorului/calculatorului de bord (pentru taximetre fără traductor), la blocul electronic al taximetrului, în conditiile precizate la pct. 3.2.16.

3.7.2. Aceste sigilii se aplică de către Biroul Român de Metrologie Legală, prin reprezentantul său autorizat, în toate locurile necesare pentru asigurarea protectiei împotriva interventiilor neautorizate, stabilite conform pct. 3.7.4.

3.7.3. Aplicarea sigiliilor trebuie astfel concepută încât accesul la componentele sau functiunile care necesită protectie să nu fie posibil decât prin distrugerea sigiliilor respective. Toate sigiliile aplicate în exteriorul blocului electronic al taximetrului trebuie să fie la loc vizibil pentru a fi usor identificate în cazul unui control. Fac exceptie de la această regulă sigiliile aplicate conexiunii dintre traductor si cablul flexibil de antrenare, respectiv dintre traductor si cutia de viteze, sau conexiunii la calculatorul de bord, pentru taximetre fără traductor.

3.7.4. Locurile de amplasare a sigiliilor, tipul si forma lor trebuie să fie indicate în anexa la certificatul aprobării de model.

3.8. Alte cerinte

3.8.1. Taximetrele trebuie să nu prezinte modificări constructive sau functionale ca urmare a utilizării lor în conditiile existente în mod normal pe autovehicule, specificate la pct. 3.1.3.

3.8.2. Functionarea corectă a taximetrelor instalate pe autovehicule taxi trebuie să nu fie afectată de functionarea altor aparate aflate la bordul acestora si de conditiile existente în mod normal pe autovehicul.

4. Atestarea legalitătii

4.1. Modalitătile de control metrologic legal aplicabile taximetrelor electronice sunt prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2001, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 144/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 16 septembrie 2001. La data elaborării prezentei norme de metrologie legală este în vigoare lista mentionată mai sus.

4.2. Cerintele metrologice si tehnice care se verifică în cadrul modalitătilor de control metrologic legal prin aprobare de model si verificare metrologică (initială, periodică, după reparare sau modificare) sunt indicate în tabelul de mai jos.

4.3. Atestarea legalitătii unui taximetru se realizează numai după demonstrarea conformitătii acestuia cu cerintele metrologice si tehnice indicate în tabel, pentru fiecare modalitate de control aplicabilă pentru introducerea pe piată si punerea în functiune, respectiv pentru utilizare.

4.4. Atestarea legalitătii se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice si eliberarea unor documente specifice (certificate de aprobare de model, buletine de verificare metrologică).

4.5. Verificarea metrologică initială a taximetrelor electronice se efectuează în două etape, evaluându-se conformitatea cu cerintele specifice acestor etape din tabel.

În prima etapă se verifică taximetrul neinstalat pe autovehicul, iar în a doua etapă se verifică taximetrul instalat pe autovehicul (ansamblul taximetru-autovehicul).

4.6. Pentru fiecare etapă a verificării metrologice initiale se eliberează buletin de verificare metrologică, iar marcajul de verificare metrologică initială se aplică numai după finalizarea cu rezultate corespunzătoare a etapei a doua.

4.7. Buletinul de verificare metrologică al primei etape va cuprinde mentiunea “Taximetru neinstalat”, iar la termenul de valabilitate, mentiunea “Valabil până la data instalării”. Taximetrele care au corespuns la prima etapă a verificării initiale pot fi introduse pe piată.

4.8. Sunt acceptate la etapa a doua a verificării initiale numai taximetrele care au corespuns la prima etapă.

Taximetrele care au corespuns si etapei a doua a verificării metrologice initiale si au fost marcate corespunzător pot fi puse în functiune si utilizate.

4.9. Verificarea metrologică periodică si verificarea metrologică după reparare sau modificare se efectuează numai pentru taximetrul instalat pe autovehicul (ansamblul taximetru-autovehicul).

4.10. Ori de câte ori se modifică valoarea constantei k, taximetrele se supun unei verificări metrologice, evaluân- du-se conformitatea cu cerintele metrologice si tehnice indicate în tabel, corespunzătoare verificării metrologice periodice.

4.11. Intervalele maxime de timp între două verificări metrologice succesive sunt prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic legal al statului L.O.-2001, în vigoare.

4.12. În buletinele de verificare metrologică eliberate cu ocazia verificărilor metrologice ale taximetrelor instalate pe autovehicule trebuie mentionate suplimentar următoarele informatii:

- tipul si numărul de înmatriculare a autovehiculului pe care este montat taximetrul;

- caracteristicile sau tipul pneurilor rotilor motoare cu care a fost echipat autovehiculul în momentul verificării;

- valoarea constantei k;

- seria traductorului.

 

Tabel*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

 

CERINTE METROLOGICE SI TEHNICE

care se verifică în cadrul modalitătilor de control metrologic legal prin aprobare de model si verificare metrologică

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 318 din 26 mai 2003

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Nr. 204 din 3 iunie 2003

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

 

                În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune,

                în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările ulterioare,

                ministrul industriei si resurselor si ministrul muncii si solidaritătii sociale emit următorul ordin:

                Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune care adoptă standardele europene armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. C-317 din 18 decembrie 2002, prevăzută în anexă.

                Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

                Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, cu modificările ulterioare.

                Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând standardele române privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de

joasă tensiune

 

                A. Standarde nationale care adoptă standarde europene armonizat

                B. Standarde nationale pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a