MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 454              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 26 iunie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            279. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

            408. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

            280. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere

 

            409. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 229 din 3 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 127 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            711. - Hotărâre pentru propunerea părintelui Schönberger Eugen Anton în functia de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare, în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui  României

 

            712. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2002 privind dizolvarea Consiliului General al  Municipiului Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            354. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind recunoasterea Asociatiei de acreditare din România - RENAR ca organism national de acreditare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - În temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutie, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2003, si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2003 să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

            I. Aderarea si ratificarea unor acorduri si întelegeri internationale, cu exceptia tratatelor încheiate în numele României

            II. Economia si finantele publice:

            1. reglementări privind rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, pe baza indicatorilor macroeconomici în semestrul I al anului 2003 si a actelor normative adoptate în anul 2003, cu influente asupra cheltuielilor bugetare;

            2. reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală;

            3. măsuri pentru recuperarea fondurilor comunitare utilizate necorespunzător si a fondurilor de cofinantare aferente;

            4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare;

            5. măsuri pentru tranzactionarea creantelor comerciale si prin intermediul pietelor reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate;

            6. măsuri pentru reglementarea derulării procesului de privatizare/postprivatizare a unor societăti comerciale la care Ministerul Industriei si Resurselor este institutie publică implicată;

            7. măsuri pentru reglementarea pregătirii aprovizionării cu gaze pentru programul de iarnă 2003-2004;

8. măsuri pentru reglementarea liberei circulatii a mărfurilor, prin modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor;

9. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările si completările ulterioare;

10. măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale rămase în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;

11. recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A.;

12. perfectionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislatia comunitară;

13. măsuri privind amenajarea, conservarea si dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activitătii în domeniul constructiilor;

14. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003;

15. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căi navigabile, republicată;

16. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, cu modificările ulterioare;

17. aprobarea punctelor de inspectie a frontierei (PIF) organizate în punctele de trecere a frontierei, stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenite din tările terte.

III. Administratia publică centrală si locală:

1. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare;

2. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002;

3. organizarea activitătii de consultantă juridică în administratia publică;

4. organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitătilor administrativ-teritoriale;

5. reglementări privind concediul de odihnă si alte concedii ale alesilor locali;

6. modificarea art. 23 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările si completările ulterioare;

7. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;

8. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001;

9. înfiintarea Agentiei Nationale pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor si Siguranta Alimentelor;

10. organizarea si functionarea structurilor de control în cadrul autoritătilor administratiei publice centrale;

11. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2002.

IV. Muncă si solidaritate socială:

1. măsuri pentru protectia maternitătii la locurile de muncă expuse riscurilor profesionale;

2. măsuri pentru protectia familiilor monoparentale;

3. reglementări privind serviciile sociale.

V. Sănătate si familie:

1. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002;

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările ulterioare.

VI. Educatie si cercetare:

1. reglementări privind evaluarea, autorizarea si acreditarea în învătământul preuniversitar;

2. reglementări privind evaluarea calitătii în învătământul superior, constituirea de structuri si stabilirea criteriilor de evaluare;

3. măsuri privind sprijinirea si protectia persoanelor supradotate;

4. măsuri privind îmbunătătirea sistemului de finantare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat;

5. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 126/2002;

6. recunoasterea calificărilor profesionale în conformitate cu directivele Uniunii Europene privind sistemul general de recunoastere.

VII. Apărare natională, ordine publică si sigurantă natională:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare;

2. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002;

3. modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (3) din Constitutia României, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2003. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(2) Ordonantele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. - În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate si depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonantelor.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 24 iunie 2003.

Nr. 279.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 iunie 2003.

Nr. 408.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 28 decembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

            1. Alineatele (6) si (7) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

            “(6) Concesionarul plajelor utilizate în scop turistic si al zonelor de îmbăiere se poate asocia cu agenti economici având ca profil de activitate agrementul sau alimentatia publică, pentru desfăsurarea unor activităti sezoniere pe plajă sau în zona de îmbăiere, cu acordul concedentului zonelor costiere si cu avizul autoritătii publice centrale pentru turism. Agentii economici proprietari ai unor unităti de agrement sau cazare si alimentatie publică, limitrofe zonei costiere de plajă, au prioritate la aceste contracte cu obligatia expresă de a asigura salubrizarea zonei de plajă.

            Acesti agenti economici pot ocupa zona costieră proprietate publică cu instalatii demontabile care:

            a) necesită fundatii punctuale si nu depăsesc nivelul solului;

            b) sunt constituite din prefabricate, module si nu necesită turnarea de betoane sau de materiale de constructie similare;

            c) sunt asamblate si dezasamblate în mod secvential, fără a necesita demolări.

            (7) Valabilitatea actului tehnico-juridic emis pentru astfel de instalatii nu va putea depăsi 3 ani. După expirarea acestui termen detinătorul actului tehnico-juridic are dreptul si obligatia de a solicita un nou act tehnico-juridic. În cazul în care cererea sa este respinsă motivat sau nu depune cerere, detinătorul are obligatia de a demonta instalatiile în termenul prevăzut în actul respectiv si de a reface caracteristica arealului.”

            2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 16 vor avea    următorul cuprins:

            “Art. 16. - (1) În scopul conservării conditiilor ambientale si valorii patrimoniale si peisagistice din zonele situate în aproprierea tărmului, se delimitează pe toată lungimea litoralului o fâsie de teren lată de 50-150 m măsurati de la linia cea mai înaintată a mării, în functie de lătimea zonei costiere, în care sunt interzise orice fel de constructii definitive. Această interdictie se aplică, de asemenea, constructiilor provizorii sau transportabile, cu exceptia celor pescăresti, precum si caravanelor sau structurilor de primire turistice cu functii de cazare.

            (2) Constructiile indispensabile securitătii sau serviciilor publice pot face exceptie de la prevederile alin. (1), în baza unui studiu de impact. Realizarea acestor constructii pe fâsia de teren delimitată conform prevederilor alin. (1) se va face numai cu avizul prealabil al autoritătii publice centrale pentru turism, al autoritătii publice centrale pentru lucrări publice, transporturi si locuintă si al autoritătii publice

centrale pentru protectia mediului si gospodărirea apelor.”

            3. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

            “Art. 35. - (1) Autorizarea de construire de noi sosele în banda litorală, de 50-150 m, paralelă cu linia tărmului sau în zonele protejate este interzisă.”

            4. După alineatul (3) al articolului 35 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

            “(4) Se poate autoriza constructia de promenade în banda litorală de 50-150 m, dar nu mai late de 6 m.”

            5. Alineatul (2) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

            “(2) Autorizatiile de constructie se vor acorda numai pentru exteriorul benzii litorale (de 50-150 m), care va fi stabilită în functie de geomorfologia terenului.”

            6. Partea introductivă a punctelor 1, 2 si 3 ale articolului 77 vor avea următorul cuprins:

            “1. cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice si de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane fizice:

            2. cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice si de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice:

            3. cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice si de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice:”

            7. Partea introductivă a articolului 81 va avea următorul cuprins:

            “Art. 81. - Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei următoarele fapte:”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 24 iunie 2003.

Nr. 280.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 iunie 2003.

Nr. 409.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 229

din 3 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 127 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 127 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Integral Construct” - S.R.L. din Baia Mare în Dosarul nr. 248/2003.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca fiind neîntemeiată, deoarece prevederile legale a căror constitutionalitate este criticată nu contravin principiului egalitătii în fata legii, întrucât art. 16 din Constitutie are în vedere egalitatea cetătenilor în fata legii, nu egalitatea între persoanele fizice si persoanele juridice. În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 21 din Constitutie, se consideră că finalitatea principiului constitutional al accesului liber la justitie constă în prevenirea, în acest caz, a exercitării abuzive de către debitori a drepturilor de care beneficiază în cadrul procedurilor de executare silită.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 5 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 248/2003, Judecătoria Baia Mare a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 127 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Integral Construct” - S.R.L. din Baia Mare într-o cauză civilă privind solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei se sustine că dispozitiile de lege criticate contravin art. 16 si 21 din Constitutie, precum si art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În esentă, în motivare se arată că prin conditionarea înregistrării cererii prin care s-ar contesta executarea silită de depunerea prealabilă a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei urmărite, textul a cărui neconstitutionalitate se invocă restrânge în mod nejustificat dreptul contestatoarei de a se adresa justitiei. Se arată, de asemenea, că prin art. 16 din Constitutie se instituie egalitatea în drepturi a tuturor cetătenilor în fata legii, egalitate care nu trebuie privită doar în mod abstract, ci în mod concret, ca prezentă în fata justitiei si care priveste atât persoanele fizice, cât si persoanele juridice.

Judecătoria Baia Mare consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece dispozitiile art. 127 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 îngrădesc accesul liber la justitie, asa cum este prevăzut de art. 21 din Constitutie. Se arată că, desi obligativitatea stabilirii unei cautiuni si a limitei minime a cuantumului acesteia în vederea suspendării executării silite împiedică tendintele debitorilor creantelor bugetare de tergiversare a executării silite, totusi această conditie constituie o îngrădire a accesului la justitie, respectiv la realizarea controlului judecătoresc al unor asemenea acte efectuate cu încălcarea dispozitiilor legale în materie.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece măsura dispusă prin art. 127 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 nu aduce atingere principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, care se referă la egalitatea în drepturi a acestora în raport cu prevederile legii, iar nu la faptul că toti ar beneficia de aceleasi drepturi. În continuare, Guvernul apreciază că depunerea cautiunii este necesară numai în cazul persoanelor juridice, atât datorită numărului sporit de cauze executionale în care acestea sunt implicate, cât si din motive de natură economică. În opinia Guvernului, prin instituirea acestei cautiuni nu se poate afirma că este obstructionat accesul liber la justitie, întrucât s-a avut în vedere tendinta spre abuzul de drept care se manifestă în procedurile de executare silită, care conduce la tergiversare si la întârzierea realizării drepturilor stabilite în baza unor titluri, în dauna intereselor creditorilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 127 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, prevederi al căror continut este următorul:

- Art. 127 alin. (1) si alin. (2): “(1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorială a trezoreriei statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.”

În opinia autorului exceptiei, aceste prevederi contravin art. 16 si 21 din Constitutie, prevederi potrivit cărora:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.” ;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

De asemenea, mai invocă si încălcarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine că, în esentă, prin aceasta se sustine că art. 127 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, potrivit căruia numai persoanele juridice care fac contestatii la executare sunt obligate să depună o cautiune egală cu 20% din cuantumul sumei, încalcă prevederile art. 16 si 21 din Constitutie, precum si art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Prevederile art. 16 din Constitutie, care consacră “Egalitatea în drepturi”, se referă la cetăteni, instituind egalitatea acestora în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. În jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, de exemplu, prin Decizia nr. 102 din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995, s-a statuat că textul constitutional al art. 16 alin. (1) ar fi aplicabil, în cazul persoanelor colective fată de care s-a promovat un tratament juridic diferentiat, numai dacă prin aceasta regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, implicând inegalitatea lor în fata legii si a autoritătilor publice. Asa fiind, dispozitiile art. 16 din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile de lege ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îngrădesc accesul liber la justitie, Curtea observă că depunerea cautiunii stabilite prin art. 127 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 are rolul de a frâna actiunile dilatorii ale persoanelor juridice în cadrul procedurii de executare silită, fără ca prin aceasta să fie încălcate prevederile art. 21 din Constitutie. Cu privire la constitutionalitatea instituirii unei cautiuni, ca o conditie a sesizării instantelor judecătoresti, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 236 din 5 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 20 noiembrie 2001, respingându-se sustinerile privind încălcarea dreptului de acces la justitie. Prin această decizie s-a statuat că accesul liber la justitie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instantele judecătoresti în cazul în care consideră că drepturile, libertătile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus nici unei conditionări, precum si că “această modalitate de reglementare, care reprezintă o optiune a legiuitorului, este în conformitate cu dispozitiile constitutionale privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti si exercitarea cu bună-credintă a drepturilor subiective. Astfel, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, iar conform art. 54, “Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti”.

Cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acestei jurisprudente a Curtii Constitutionale.

Curtea urmează să respingă si critica privind încălcarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât autorul exceptiei nu formulează nici un motiv din care să rezulte contrarietatea dintre textul de lege considerat ca fiind neconstitutional si textul din conventie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 127 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Integral Construct” - S.R.L. din Baia Mare în Dosarul nr. 248/2003 al Judecătoriei Baia Mare.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru propunerea părintelui Schönberger Eugen Anton în functia de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare, în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) din Decretul-lege nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se propune Presedintelui României recunoasterea prin decret, în functia de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare, a părintelui Schönberger Eugen Anton.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2003.

Nr. 711.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2002 privind dizolvarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1/2002 privind dizolvarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 11 ianuarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 25 iunie 2003.

Nr. 712.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind recunoasterea Asociatiei de acreditare din România – RENAR ca organism national de acreditare

 

Având în vedere rezultatul favorabil al evaluării Asociatiei de acreditare din România - RENAR, realizată în baza prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 260/2003 pentru aprobarea unor măsuri în vederea recunoasterii organismului national de acreditare, referitor la respectarea cerintelor legale aplicabile organismului national de acreditare,

în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitătii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se recunoaste Asociatia de acreditare din România - RENAR, cu sediul central în municipiul Bucuresti, str. G-ral Berthelot nr. 24, sectorul 1, ca organism national de acreditare, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitătii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2002.

Art. 2. - (1) Se atribuie Asociatiei de acreditare din România - RENAR, pentru administrare, marca natională de acreditare prevăzută în anexa la Ordonanta Guvernului nr. 38/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2002.

(2) Procedura privind conditiile de utilizare a mărcii nationale de acreditare se elaborează de către Asociatia de acreditare din România - RENAR si se avizează de către Ministerul Industriei si Resurselor.

            Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2003.

Nr. 354.