MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 460         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 28 iunie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

282. - Lege privind înfiintarea Universitătii Ecologice din Bucuresti

 

411. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Ecologice din Bucuresti

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

58. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

198. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

 

269. - Ordin al ministrului administratiei publice privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii Ecologice din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea Ecologică din Bucuresti ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Franceză nr. 22, sectorul 3.

Art. 2. - Universitatea se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Educatie Fizică si Sport, specializarea educatie fizică si sport, cu predare în limba română;

c) Facultatea de Inginerie Managerială, specializarea inginerie managerială, cu predare în limba română;

d) Facultatea de Management, specializarea management financiar-contabil si administrativ, cu predare în limba română;

e) Facultatea de Stiintele Naturii si Ecologie, specializarea ecologie, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia, prin transfer în interesul serviciului, la institutia nouînfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universitătii prin efectul legii.

Art. 6. - (1) Patrimoniul universitătii va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ.

În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

(2) În cazul desfiintării institutiei de învătământ superior, destinatia patrimoniului se stabileste prin lege, numai în interesul învătământului.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 26 iunie 2003.

Nr. 282.

 

ANEXĂ*)

 

PATRIMONIUL

Universitătii Ecologice din Bucuresti, înfiintată prin lege

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Ecologice din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii Ecologice din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 iunie 2003.

Nr. 411.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Literele a) si b) ale punctului 1 al articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“a) procesele si cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, precum si procesele si cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani;

b) procesele si cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei;”

2. Litera f) a punctului 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“f) cererile pentru încuviintarea, nulitatea sau desfacerea adoptiei;”

3. Literele g) si h) ale punctului 1 al articolului 2 se abrogă.

4. Punctele 2 si 3 ale articolului 2 se abrogă.

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Curtile de apel judecă:

1. în primă instantă, procesele si cererile în materie de contencios administrativ privind actele autoritătilor si institutiilor centrale;

2. ca instante de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorii si tribunale în primă instantă;

3. în orice alte materii date prin lege în competenta lor.”

6. Punctul 3 al articolului 4 se abrogă.

7. Alineatul 1 al articolului 282 va avea următorul cuprins:

“Hotărârile date în primă instantă de judecătorie si tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel.”

8. La articolul 299 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Recursul se solutionează de către Curtea Supremă de Justitie, dacă prin lege nu se prevede altfel.”

9. După articolul 302 se introduce un nou articol, articolul 3021, cu următorul cuprins:

“Art. 3021. - Cererea de recurs va cuprinde următoarele mentiuni:

1. numele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal si contul bancar.

Dacă recurentul locuieste în străinătate, va arăta si domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

2. indicarea hotărârii care se atacă;

3. motivele de legalitate pe care se întemeiază recursul si dezvoltarea lor sau, după caz, mentiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;

4. semnătura.”

10. Alineatul 3 al articolului 303 se abrogă.

11. Articolul 308 va avea următorul cuprins:

“Art. 308. - Presedintele instantei sau presedintele sectiei, primind cererea de recurs si dosarul, stabileste un complet format din 3 judecători, care va decide asupra admisibilitătii în principiu a recursului.

Presedintele instantei sau presedintele sectiei poate desemna un judecător care întocmeste raportul asupra admisibilitătii în principiu a recursului. La Curtea Supremă de Justitie raportul poate fi întocmit si de către un magistrat-asistent.

Raportorul va verifica dacă recursul îndeplineste cerintele de formă, dacă motivele invocate se încadrează în cele prevăzute de art. 304 si va arăta pozitia jurisprudentei si a doctrinei în problemele de drept vizând dezlegarea dată prin hotărârea atacată.

În cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu îndeplineste cerintele de formă sau că motivele de recurs invocate si dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute de art. 304, anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronuntată fără citarea părtilor, care nu este supusă nici unei căi de atac.

Decizia se comunică recurentului.

Dacă se apreciază că recursul îndeplineste cerintele de formă si că motivele invocate si dezvoltarea lor se încadrează în cele prevăzute în art. 304, precum si dacă nu s-a întrunit unanimitatea prevăzută la alin. 4, se pronuntă, fără citarea părtilor, o încheiere de admitere în principiu a recursului. Prin aceeasi încheiere se fixează termen de judecată în sedintă publică, dispunându-se citarea părtilor si comunicarea motivelor de recurs intimatului, căruia i se va pune în vedere obligatia de a depune întâmpinarea cu cel putin 5 zile înainte de termenul de judecată.”

12. Alineatul 1 al articolului 309 va avea următorul cuprins:

Presedintele va da mai întâi cuvântul recurentului, iar apoi intimatului.”

13. Alineatul 3 al articolului 312 va avea următorul cuprins:

“Modificarea hotărârii atacate se pronuntă pentru motivele prevăzute de art. 304 pct. 6, 7, 8, 9 si 10, iar casarea, pentru cele prevăzute de art. 304 pct. 1, 2, 3, 4 si 5, precum si în toate cazurile în care instanta a cărei hotărâre este recurată a solutionat procesul fără a intra în cercetarea fondului sau modificarea hotărârii nu este posibilă, fiind necesară administrarea de probe noi. Dacă sunt găsite întemeiate mai multe motive, dintre care unele atrag modificarea, iar altele casarea, instanta de recurs va casa în întregime hotărârea atacată pentru a se asigura o judecată unitară.”

14. La articolul 322, după punctul 8 se introduce punctul 9 cu următorul cuprins:

“9. dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertătilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoresti, iar consecintele grave ale acestei încălcări continuă să se producă si nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronuntate.”

15. La articolul 324, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

“Pentru motivul prevăzut la art. 322 pct. 9, termenul este de 3 luni de la data publicării hotărârii Curtii Europene a Drepturilor Omului în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

16. Capitolul III “Recursul în interesul legii si recursul în anulare” din titlul V al cărtii II devine titlul VI “Recursul în interesul legii” al cărtii II.

17. Articolele 330-3304 se abrogă.

18. Articolul 7208 va avea următorul cuprins:

“Art. 7208. - Hotărârile date în primă instantă privind procesele si cererile în materie comercială sunt executorii.”

Art. II. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică si proceselor în curs de judecată începute sub legea anterioară, precum si executării silite începute sub acea lege.

Procesele în curs de judecată la data schimbării competentei instantelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instante. În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile prezentei ordonante de urgentă privitoare la competentă sunt aplicabile.

Hotărârile pronuntate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă rămân supuse căilor de atac si termenelor prevăzute de legea sub care au fost pronuntate.

Art. III. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 25 iunie 2003.

Nr. 58.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, în temeiul art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, potrivit anexelor*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale mentionate la art. 1 vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Directia generală economică, management resurse umane si administrative, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 18 iunie 2003.

Nr. 198.


*) Anexele se comunică institutiilor interesate.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală

 

Având în vedere:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 308/2001;

- art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.;

- Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru serviciile de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, astfel:

a) tariful pentru servicii de consultantă este de 500.000 lei/oră;

b) tariful pentru activitatea de pregătire si specializare profesională a operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală este de 1.530.000 lei/zi de curs (6-8 ore)/participant.

Art. 2. - Tarifele se vor stabili anual de către Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, în limita indicelui de inflatie pentru ramura prestări de servicii, comunicat de Institutul National de Statistică.

Art. 3. - Autoritătile administratiei publice locale împreună cu operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală vor spijini Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală în realizarea atributiilor ce îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.

 

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 17 iunie 2003.

Nr. 269.