MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 462         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 28 iunie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

55. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

 

63. - Ordonantă de urgentă privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Sumele care fac obiectul litigiilor în care este parte Banca Comercială Română - S.A., litigii izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului, se garantează irevocabil si neconditionat, în numele statului, de către Ministerul Finantelor Publice.

Garantiile prevăzute la alin. 1 se acordă în temeiul hotărârii Guvernului adoptate în aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

Ministerul Finantelor Publice va formula cereri de interventie în litigiile prevăzute la alin. 1, aflate pe rolul instantelor judecătoresti, în conditiile Codului de procedură civilă.”

Art. II. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice, în baza propunerilor formulate de Banca Comercială Română - S.A., cu avizul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, va înainta Guvernului proiectul de hotărâre de modificare si completare a Hotărârii Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 25 iunie 2003.

Nr. 55.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică si sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor exercită, conform Constitutiei si legilor tării, atributiile ce îi revin cu privire la:

apărarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului, a proprietătii publice si private; realizarea Programului de guvernare si a strategiilor în domeniul administratiei si ordinii publice si monitorizarea, în numele Guvernului, a elaborării si aplicării programelor de reformă institutională de către ministere si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale; functia si functionarii publici; activitatea de cadastru, geodezie si cartografie; activitatea privind zonele defavorizate si parcurile industriale; asigurarea ordinii publice; paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor; prevenirea si combaterea faptelor antisociale; respectarea regimului juridic al frontierei de stat; evidenta informatizată a persoanei; regimul juridic al străinilor; solicitantii statutului de refugiat si persoanele care au dobândit o formă de protectie în România; apărarea împotriva incendiilor si protectia civilă a populatiei si bunurilor, precum si administrarea si protectia Fondului Arhivistic National.

Art. 2. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin, Ministerul Administratiei si Internelor cooperează cu celelalte ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si colaborează cu autoritătile administratiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele si sindicatele, asociatiile si organizatiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum si cu persoanele fizice, în limitele legii.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor organizează, asigură si desfăsoară relatii de cooperare cu autoritătile specializate din alte state în domeniile sale de competentă, iar prin atasati de afaceri interne sau ofiteri de legătură asigură reprezentarea institutiei în raporturile cu autoritătile similare ale statelor cu care România întretine relatii diplomatice sau cu organisme si organizatii internationale de specialitate.

Art. 3. - La solicitarea Presedintelui României si cu aprobarea Parlamentului, Ministerul Administratiei si Internelor participă cu efective si tehnică din dotare la misiuni internationale sau multinationale umanitare si de mentinere a păcii, în afara teritoriului national.

Art. 4. - Ministerul Administratiei si Internelor răspunde în fata Parlamentului, a Consiliului Suprem de Apărare a Tării si a Guvernului de modul în care aplică prevederile Constitutiei, celelalte acte normative, inclusiv de modul în care utilizează resursele alocate.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Art. 5. - (1) Conducerea Ministerului Administratiei si Internelor se exercită de către ministru.

(2) Ministrul delegat pentru administratia publică coordonează activitătile din domeniul pentru care a fost învestit.

(3) Ministrul administratiei si internelor are calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 6. - (1) În exercitarea atributiilor ministrul administratiei si internelor este ajutat de ministrul delegat pentru administratia publică.

(2) În absenta ministrului administratiei si internelor conducerea Ministerului Administratiei si Internelor se exercită de către persoana desemnată prin ordin al acestuia.

Art. 7. - (1) Ministrul delegat pentru administratia publică, secretarii de stat si secretarul general răspund de organizarea si conducerea activitătii structurilor coordonate, potrivit atributiilor si competentelor stabilite prin lege sau prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Secretarii de stat se numesc si se eliberează din functii de către primul-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor.

(3) Secretarul general si secretarii generali adjuncti se numesc si se eliberează din functie în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Pe lângă ministrul administratiei si internelor functionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ.

(2) Componenta si Regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 9. - (1) Ministrul administratiei si internelor reprezintă si angajează Ministerul Administratiei si Internelor în raporturile cu celelalte autorităti publice, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare ministrului delegat pentru administratia publică, precum si altor persoane din subordine.

(2) În fata autoritătilor jurisdictionale Ministerul Administratiei si Internelor este reprezentat prin personalul de specialitate pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competentei stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului pe plan local, coordonează activitătile din teritoriu ale Ministerului Administratiei si Internelor, conform legii.

(4) În aplicarea prevederilor legale ministrul administratiei si internelor emite ordine si instructiuni, iar pentru domeniul administratiei publice acestea vor fi contrasemnate de către ministrul delegat pentru administratia publică.

Art. 10. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor are în structură, în subordine sau, după caz, în coordonare aparatul central, unităti subordonate acestuia, organe si unităti centrale de specialitate, unităti teritoriale, servicii publice descentralizate, precum si alte componente constituite în conditiile legii ca institutii civile sau militare.

(2) Structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Încadrarea unitătilor pe categorii, organizarea, functionarea si dotarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(4) Ministrul administratiei si internelor, pe baza consultării Colegiului ministerului, poate înfiinta, desfiinta, disloca si redisloca unităti, servicii, sectii, birouri, compartimente si subunităti, în limita posturilor aprobate si a fondurilor bănesti alocate.

(5) Ministrul administratiei si internelor stabileste, prin ordin, dacă legea nu prevede altfel, conducătorii unitătilor si subunitătilor din subordine, care au calitatea de ordonatori de credite.

(6) Unitătile din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor coordonează, controlează si monitorizează, potrivit competentelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către structurile prevăzute la alin. (1).

(7) În cadrul Ministerului Administratiei si Internelor functionează Corpul National al Politistilor, persoană juridică de drept public, ale cărui atributii sunt stabilite prin lege.

Art. 11. - (1) În domeniul administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Institutul National de Administratie, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, Agentia Natională a Functionarilor Publici, Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă Civilă, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, Directia Generală de Pasapoarte si Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului.

(2) Structurile de ordine si sigurantă publică din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Politia Română, Jandarmeria Română, Politia de Frontieră Română, Autoritatea pentru străini, Oficiul National pentru Refugiati, Directia Generală de Informatii si Protectie Internă, Grupul Special de Protectie si Interventie “Acvila” si Unitatea Specială de Aviatie. Acestea au în compunere unităti centrale de specialitate, care pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, comandamente, directii generale, directii, servicii, mari unităti, unităti si/sau subunităti operative, de instructie, medicale si de învătământ, precum si de asigurare a actiunilor. Directia Generală de Informatii si Protectie Internă este structura specializată a Ministerului Administratiei si Internelor în obtinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea, protectia informatiilor clasificate, precum si valorificarea informatiilor si datelor necesare realizării atributiilor ce revin ministerului.

Art. 12. - Ministerul Administratiei si Internelor poate constitui ori prelua în administrare sau, după caz, în coordonare institutii publice, regii autonome, companii, societăti comerciale, unităti sanitare, amenajări recreativ-sportive, asociatii, fundatii, locuinte de serviciu si de interventie, în conditiile legii.

Art. 13. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor are în proprietate sau în administrare, după caz, clădiri, terenuri si dotări specifice, parc comun de transport, mijloace de transmisiuni, comunicatii si informatică, mijloace tehnice specifice, precum si alte bunuri, care se stabilesc prin normele de dotare si tabelele de înzestrare.

(2) Normativele de cheltuieli privind întretinerea si functionarea spatiilor si mijloacelor din dotare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Ministerului Administratiei si Internelor

 

Art. 14. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor îndeplineste următoarele atributii principale:

a) În domeniul administratiei publice:

1. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile si programele de reformă si restructurare a administratiei publice centrale si locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu standardele Uniunii Europene si legislatia internă, si asigură realizarea strategiilor si programelor în domeniul său de activitate;

2. îndrumă si controlează activitatea prefectului pentru îndeplinirea Programului de guvernare;

3. initiază proiecte de acte normative în domeniul serviciilor publice descentralizate;

4. îndrumă si sprijină autoritătile publice locale si aparatul propriu al acestora în aplicarea corectă si unitară a prevederilor legale si în îndeplinirea atributiilor ce le sunt conferite prin lege;

5. asigură consultarea organizatiilor neguvernamentale si ale autoritătilor administratiei publice locale, în conditiile legii;

6. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care contin prevederi referitoare la administratia publică locală;

7. monitorizează acordurile si conventiile de cooperare pe care autoritătile administratiei publice locale le încheie cu autorităti ale administratiei publice locale din alte tări;

8. în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, elaborează si monitorizează strategii si programe de dezvoltare a infrastructurii urbane si a serviciilor de gospodărie comunală si acordă sprijin pentru realizarea unor proiecte de parteneriat public-privat;

9. asigură înfiintarea si functionarea unitătilor de management pentru proiectele cu finantare externă rambursabilă sau nerambursabilă, provenite de la institutii financiare externe;

10. elaborează si supune spre aprobare strategia de dezvoltare a parcurilor industriale;

11. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul si parteneriatul social cu confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national;

12. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei si a Programului de guvernare în domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, formarea si perfectionarea pregătirii profesionale specializate în administratie, activitatea de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru si cartografie, urmărirea procesului de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, activitatea de evidentă a persoanelor, precum si activitatea de prevenire si gestionare a situatiilor de urgentă civilă;

13. constituie si utilizează Sistemul National Informatic de Evidentă a Persoanelor.

b) În domeniul ordinii si sigurantei publice:

1. stabileste, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului, precum si a proprietătii publice si private;

2. organizează si desfăsoară, prin structuri specializate, potrivit competentei, activităti pentru prevenirea si combaterea terorismului, a criminalitătii organizate, a traficului si consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migratiei ilegale, a criminalitătii informatice, precum si a altor fenomene infractionale si fapte antisociale;

3. organizează, îndrumă si coordonează activitatea de protectie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor si valorilor si organizează paza obiectivelor de importantă deosebită date în competentă potrivit legii;

4. asigură, potrivit competentelor, desfăsurarea activitătii pentru efectuarea cercetărilor în legătură cu săvârsirea unor fapte prevăzute de legea penală;

5. organizează activitatea de protectie a martorilor;

6. solicită de la autorităti publice, de la persoane fizice sau juridice informatii, date si documente necesare în vederea îndeplinirii atributiilor stabilite prin lege si în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului, pentru îndeplinirea atributiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinatie, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor;

7. asigură respectarea regimului frontierei de stat a României;

8. constituie si utilizează Registrul National al Armelor si Cazierul judiciar;

9. constituie si utilizează Sistemul National de Evidentă a Străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul României;

10. asigură constituirea, evidenta, selectionarea, păstrarea, conservarea si folosirea documentelor din Fondul Arhivistic National;

11. organizează si execută asigurarea medicală si psihologică a misiunilor specifice.

c) Alte atributii:

1. elaborează, avizează si tine evidenta proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului si a unitătilor din structura sa si le sustine în fata Guvernului si a Parlamentului;

2. elaborează obiectivele si orientările activitătii internationale în domeniul administratiei publice si afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare si obligatiilor ce îi revin din documentele internationale la care România este parte si din strategia de integrare europeană si euroatlantică; organizează, coordonează, asigură si execută, în tară si în străinătate, activităti de cooperare si relatii internationale, în domeniul său de competentă;

3. coordonează si controlează respectarea de către structurile din subordine a reglementărilor cuprinse în actele normative proprii de organizare si functionare;

4. realizează managementul resurselor umane;

5. elaborează proiectul de buget al ministerului, organizează si controlează întreaga activitate economico-financiară a ordonatorilor de credite;

6. initiază proiectele de acte normative privind salarizarea functionarilor publici si a functionarilor publici cu statut special;

7. realizează managementul logistic;

8. exercită atributiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfăsurată de regia autonomă, precum si de alte unităti sau formatiuni din subordine;

9. organizează, coordonează si controlează activitatea proprie de comunicatii, informatică, postă militară, precum si cea în legătură cu cifrul de stat, secretizarea si protectia comunicatiilor; administrează spectrul radioelectric guvernamental si neguvernamental atribuit pentru îndeplinirea misiunilor specifice;

10. exercită, în conformitate cu legea, atributiile privind apărarea împotriva incendiilor, protectia civilă si protectia mediului;

11. organizează si asigură, prin unitătile de specialitate proprii, asistenta psihologică si medicală profilactică, curativă si de recuperare pentru personalul în activitate, cel pensionat, membrii de familie ai acestora si alte categorii de asistati;

12. implementează politicile României în domeniul refugiatilor;

13. organizează si coordonează activitatea de emitere si evidentă generală a documentelor de identitate si de călătorie;

14. organizează si coordonează activitatea de emitere si evidentă a permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor rutiere;

15. asigură protectia juridică a patrimoniului propriu si a intereselor sale legitime în fata instantelor de judecată;

16. organizează, conduce si controlează activitatea de transparentă decizională, informare publică si de relatii cu presa, de realizare a publicatiilor, filmelor, emisiunilor si materialelor audiovizuale cu privire la activitatea specifică;

17. negociază si încheie contracte de asistentă de specialitate pentru realizarea programelor de reformă în domeniul său de activitate.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Art. 15. - Pentru îndeplinirea atributiilor functionale Ministerul Administratiei si Internelor poate utiliza, în conditiile legii, serviciile unor consilieri sau consultanti străini, raporturile cu acestia stabilindu-se prin contract individual, pentru fiecare caz în parte.

 

CAPITOLUL IV

Personalul Ministerului Administratiei si Internelor

 

Art. 16. - (1) Personalul Ministerului Administratiei si Internelor se compune din: functionari publici, functionari publici cu statut special - politisti, cadre militare în activitate, personal contractual, precum si militari, jandarmi si politisti de frontieră angajati pe bază de contract.

(2) Din efectivele Ministerului Administratiei si Internelor fac parte si elevi si studenti înmatriculati în institutiile de învătământ proprii, precum si militari în termen încorporati, în conditiile legii.

(3) Personalul Ministerului Administratiei si Internelor se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea.

(4) Personalul din Ministerul Administratiei si Internelor poate beneficia, ca măsură de protectie socială, de înlesniri în folosirea amenajărilor recreative si sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare în activitate, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(5) Personalului Ministerului Administratiei si Internelor trimis la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României si la organismele internationale specializate din străinătate, precum si ofiterilor de legătură le sunt aplicabile dispozitiile legale privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.

(6) Pe timpul participării la misiunile fortelor prevăzute la art. 3, efectivelor Ministerului Administratiei si Internelor le sunt aplicabile dispozitiile legale privind personalul trimis în misiune temporară în străinătate.

(7) Atasatii de afaceri interne si ofiterii de legătură desemnati de către ministrul administratiei si internelor sunt trimisi la post în conditiile prevăzute în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 17. - (1) Posturile Ministerului Administratiei si Internelor se compun din cele ale fostului Minister al Administratiei Publice, ale fostului Minister de Interne, precum si din cele aferente activitătii privind zonele defavorizate si parcurile industriale de la fostul Minister al Dezvoltării si Prognozei.

(2) Personalul ministerelor prevăzute la alin. (1) se transferă în interesul serviciului si se numeste pe functii la Ministerul Administratiei si Internelor, în conditiile legii.

(3) Personalul Ministerului Administratiei si Internelor beneficiază de drepturile dobândite anterior, conform legislatiei, precum si, în limita bugetului aprobat, de indemnizatii si sporuri specifice institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

Art. 18. - (1) Patrimoniul Ministerului Administratiei si Internelor se compune din cel al Ministerului Administratiei Publice si din cel al Ministerului de Interne.

(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, patrimoniul Ministerului Administratiei si Internelor va fi inventariat, iar evidentele contabile vor fi actualizate în mod corespunzător.

Art. 19. - Ministerul Administratiei si Internelor preia depturile si obligatiile patrimoniale ale ministerelor care au fost comasate si ale structurilor preluate si continuă litigiile în curs ale acestora.

Art. 20. - Ministerul Administratiei si Internelor poate angaja si efectua prestări de servicii pentru persoanele juridice sau fizice, în conditiile legii.

Art. 21. - Ministerul Administratiei si Internelor asigură personalul propriu si tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum si pentru cazuri de răspundere civilă stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, în conditiile legi.

Art. 22. - (1) Fondurile necesare desfăsurării activitătilor în Ministerul Administratiei si Internelor se asigură de la bugetul de stat, precum si din alte surse legal constituite.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor si unitătile din structura acestuia pot beneficia de donatii, sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în conditiile legii.

Art. 23. - Ministerul Administratiei si Internelor elaborează si supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea si functionarea prefecturilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 24. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia lit. b1) a pct. I al art. 17 si a art. 211, precum si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 308/2001, cu exceptia art. 4 si a anexei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

ministru delegat - negociator-sef la Uniunea Europeană

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2003.

Nr. 63.