MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 467         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 iunie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           

18. - Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

702. - Hotărâre privind asigurarea surselor necesare finalizării lucrărilor de electrificare rurală si urbană, alimentarea cu energie a locuintelor cuprinse în programul Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru unele proiecte majore aprobate de  Guvern

 

723. - Hotărâre privind aprobarea împrumuturilor acordate în baza art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, pentru Societatea Comercială “ARO” - S.A.  Câmpulung

 

724. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 

În temeiul art. 64 din Constitutia României,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale.

(2) Propunerile legislative privind legile electorale se initiază de către parlamentari, potrivit dispozitiilor art. 73 alin. (1) din Constitutie.

Art. 2. - (1) Comisia prevăzută la art. 1 se compune din 17 membri, desemnati de grupurile parlamentare din Camera Deputatilor si Senat.

(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din presedinte, vicepresedinte si secretar.

(3) Componenta nominală a Comisiei si a biroului său sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) În conditiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

(5) Convocarea sedintelor Comisiei se face cu cel putin 3 zile înainte, de către presedinte sau, în lipsa acestuia, de un vicepresedinte, care îl înlocuieste.

Art. 3. - (1) Sedintele Comisiei nu sunt publice.

(2) În interesul desfăsurării lucrărilor Comisia poate invita să participe la dezbateri specialisti si reprezentanti ai autoritătilor publice sau ai unor organizatii neguvernamentale.

(3) Conditiile în care reprezentantii mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia.

(4) Votul în Comisie este deschis.

(5) Lucrările Comisiei se înregistrează si se stenografiază.

Art. 4. - Comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale până la data de 30 septembrie 2003.

Art. 5. - Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activitătii Comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 iunie 2003.

Nr. 18.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 

Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

1. Viorel Hrebenciuc - deputat

2. Miron Mitrea - deputat

3. Ion Bivolaru - deputat

4. Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz - deputat

5. Octav Cozmâncă - senator

6. Doru Ioan Tărăcilă - senator

Grupul parlamentar al P.R.M.

7. Anghel Stanciu - deputat

8. Nicolae Vasilescu - deputat

9. Dumitru Badea - senator

10. Viorel Dumitrescu - senator

Grupul parlamentar al P.D.

11. Emil Boc - deputat

12. Constantin Bălălău - senator

Grupul parlamentar al P.N.L.

13. Nicolae Titu Ghiorghiof - deputat

14. Nicolae Vlad Popa - senator

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

15. M.rton çrp.d - deputat

16. Seres Denes - senator

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

17. Varujan Pambuccian - deputat

Biroul Comisiei:

Presedinte - Viorel Hrebenciuc

Vicepresedinte - Dumitru Badea

Secretar - Márton Árpád

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea surselor necesare finalizării lucrărilor de electrificare rurală si urbană, alimentarea cu energie a locuintelor cuprinse în programul Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru unele proiecte majore aprobate de Guvern

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 27, art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Societatea Comercială “Electrica” - S.A. să contracteze unul sau mai multe împrumuturi interne ori externe în limita a 200.000.000 dolari S.U.A. sau echivalent la data semnării acordului de

împrumut, pentru finantarea lucrărilor de electrificare rurală si urbană, inclusiv alimentarea cu energie a locuintelor cuprinse în programele Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru unele proiecte majore aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să avizeze garantarea în proportie de 100% a împrumuturilor în limita a 200.000.000 dolari S.U.A. sau echivalent pentru finantarea de către Societatea Comercială “Electrica” - S.A. a lucrărilor de electrificare rurală si urbană, inclusiv alimentarea cu energie a locuintelor cuprinse în programele Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru unele proiecte majore aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca, în cazul în care Societatea Comercială “Electrica” - S.A. nu îsi onorează una dintre obligatiile de natură financiară asumate în cadrul acordului de împrumut

prevăzut la art. 1, să garanteze valoarea angajamentelor rămase neachitate, în termen de 30 de zile de la notificarea băncii finantatoare.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1) se autorizează Ministerul Finantelor Publice să emită în favoarea societătii bancare finantatoare o scrisoare de confort.

Art. 4. - Rambursarea împrumutului, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului se efectuează, în conditiile legii, din surse proprii ale Societătii Comerciale “Electrica” - S.A. si, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 20 iunie 2003.

Nr. 702.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea împrumuturilor acordate în baza art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, pentru Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung beneficiază de împrumuturi acordate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru plata consumului de energie electrică si gaze naturale aferent lunilor ianuarie-iunie 2003.

Art. 2. - (1) Datoriile restante reprezentând plata consumului de energie electrică si gaze naturale aferent lunilor ianuarie-iunie 2003 sunt stabilite de o comisie formată din câte un reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Finantelor Publice, precum si un reprezentant al furnizorului de utilităti.

(2) Sumele stabilite de comisie pentru plata consumului de energie electrică si gaze naturale, conform alin. (1), pot fi acordate si sub formă de împrumuturi în avans, urmând ca regularizarea să se efectueze ulterior, pe baza facturilor si a sumelor definitive stabilite potrivit alin. (1).

Art. 3. - Conditiile în care Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturile sunt cele prevăzute la art. 3 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 238/2003 pentru aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Victor Florin Dumitriu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2003.

Nr. 723.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Taxele vamale prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 27 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică la unele sortimente de carne de bovine, carne de porcine si organe de bovine si de porcine, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2003 si se aplică până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2003.

Nr. 724.

 

ANEXĂ

 

Cod tarifar

Denumirea mărfii

Taxa vamală

1 iulie - 31

decembrie 2003

0201

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

 

0201 10 00

- în carcase sau semicarcase

20

0201 20 20

-- Sferturi numite “compensate”

20

0201 20 30

-- Sferturi anterioare neseparate sau separate

20

0201 20 50

-- Sferturi posterioare neseparate sau separate

20

0201 20 90

-- Altele

20

0201 30 00

- Dezosată

20

0202

Carne de animale din specia bovine, congelată

 

0202 10 00

- În carcase sau semicarcase

20

0202 20 10

-- Sferturi numite “compensate”

20

0202 20 30

-- Sferturi anterioare neseparate sau separate

20

0202 20 50

-- Sferturi posterioare neseparate sau separate

20

0202 20 90

-- Altele

20

0202 30 10

-- Sferturi anterioare, întregi sau tăiate în maximum cinci bucăti, fiecare sfert fiind prezentat într-un singur bloc congelat; sferturi numite “compensate”, prezentate în două blocuri congelate, unul dintre ele continând partea anterioară a carcasei, întreagă sau tăiată în maximum cinci bucăti, iar celălalt continând sfertul posterior, într-o singură bucată, fără muschiul file

20

0202 30 50

-- Bucăti rezultate din sferturi anterioaresi din piept, numite “australiene”

20

0202 30 90

-- Altele

20

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

 

0203 11 10

--- De animale din specia porcine domestice

20

0203 12 11

---- Jamboane si părti din acestea

20

0203 12 19

---- Spete si părti din acestea

20

0203 19 11

---- Părti anterioare si părti din acestea

20

0203 19 13

---- Spinări si părti din acestea, nedezosate

20

0203 19 15

---- Piept (împănat) si părti de piept

20

0203 19 55

----- Dezosate

20

0203 19 59

----- Altele

20

0203 21 10

--- De la animale din specia porcine domestice

20

0203 22 11

---- Jamboane si părti din acestea

20

0203 22 19

---- Spate si părti din acestea

20

0203 29 11

---- Părti anterioare si părti din acestea

20

0203 29 13

---- Spinări si părti din acestea nedezosate

20

0203 29 15

---- Piept (împănat) si părti de piept

20

0203 29 55

----- Dezosate

20

0203 29 59

----- Altele

20

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine si porcine, proaspete, refrigerate sau congelate

 

0206 10 91

--- Ficat

20

0206 10 95

--- Muschiul gros si muschiul subtire al diafragmei

20

0206 10 99

--- Altele

20

0206 21 00

-- Limbă

20

0206 22 00

-- Ficat

20

0206 29 91

---- Muschiul gros si muschiul subtire al diafragmei

20

0206 29 99

---- Altele

20

0206 30 20

--- Ficat

20

0206 30 30

--- Altele

20

0206 30 80

-- Altele

20

0206 41 20

--- Din specia porcine domestice

20

0206 41 80

--- Altele

20

0206 49 20

--- Din specia porcine domestice

20

0206 49 80

--- Altele

20