MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 297         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 mai 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.328/2002. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat 2003

 

308/409/189. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, al ministrului de interne si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat 2003

 

În baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat 2003, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat 2003, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor, Directia generală pentru coordonarea învătământului superior, Serviciul national de evaluare si examinare, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 august 2002.

Nr. 4.328.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

examenului de bacalaureat 2003

 

Sesiunea iunie-iulie 2003

 

15-31 mai 2003 - înscrierea candidatilor

13 iunie 2003 - încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a

23-24 iunie 2003 - limba si literatura română – probă orală

25-26 iunie 2003 - limba si literatura modernă - probă orală

27-28 iunie 2003 - limba si literatura maternă – probă orală

30 iunie 2003 - limba si literatura română – probă scrisă

1 iulie 2003 - limba si literatura maternă – probă scrisă

2 iulie 2003 - proba obligatorie a profilului - probă scrisă

3 iulie 2003 - o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării - probă scrisă sau practică

4 iulie 2003 - o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare - probă scrisă sau practică

7 iulie 2003 - afisarea rezultatelor (până la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00-19,00)

8-9 iulie 2003 - rezolvarea contestatiilor

10 iulie 2003 - afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2003

14-18 iulie 2003 - înscrierea candidatilor

18-19 august 2003 - limba si literatura română – probă orală

20-21 august 2003 - limba si literatura modernă - probă orală

22-23 august 2003 - limba si literatura maternă – probă orală

25 august 2003 - limba si literatură română – probă scrisă

26 august 2003 - limba si literatura maternă – probă scrisă

27 august 2003 - proba obligatorie a profilului - probă scrisă

28 august 2003 - o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării - probă scrisă sau practică

29 august 2003 - o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare - probă scrisă sau practică

1 septembrie 2003 - afisarea rezultatelor (până la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00-19,00)

2-3 septembrie 2003 - rezolvarea contestatiilor

4 septembrie 2003 - afisarea rezultatelor finale.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat 2003

 

I. Dispozitii generale

1. Examenul de bacalaureat este modalitatea esentială de evaluare a cunostintelor, a competentelor, a nivelului de cultură generală si de specializare atins de absolventii de liceu. El le permite acestora accesul către învătământul superior sau către piata muncii.

2. Dreptul de a sustine examenul de bacalaureat îl au elevii care au promovat ultima clasă de liceu, învătământ liceal de zi, seral sau cu frecventă redusă.

3. - (1) Candidatii proveniti din învătământul de stat au dreptul să sustină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

(2) La fiecare prezentare candidatii sustin examenul de bacalaureat integral.

(3) Candidatii proveniti din învătământul particular vor sustine examenul de bacalaureat, cu taxă, în centrele de examen stabilite de inspectoratele scolare judetene (al municipiului Bucuresti).

(4) Taxa de examen mentionată la alin. (1) si (3) se stabileste de fiecare inspectorat scolar. La stabilirea cuantumului taxelor se vor lua în calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat.

4. Ministerul Educatiei si Cercetării organizează două sesiuni de bacalaureat în fiecare an scolar.

5. - (1) Conform Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, examenul national de bacalaureat constă în sustinerea a două, respectiv a 3 probe comune si a 3 probe diferentiate, în functie de filieră si profil.

Probele comune sunt următoarele:

a) limba si literatura română - scris si oral;

b) una dintre limbile moderne de circulatie internatională studiate în liceu - oral;

c) - limba maternă - scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minoritătilor nationale;

c) - limba si literatura într-o limbă de circulatie internatională pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare în limba de circulatie internatională respectivă.

Probele de examen, diferentiate în functie de filieră, profil, specializare si de optiunea elevului, sunt următoarele:

Filiera teoretică

Profil umanist:

d) istorie sau geografie - probă scrisă;

e) o probă la alegere din aria curriculară, corespunzătoare specializării - probă scrisă;

f) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior - probă scrisă sau practică.

Profil real:

d) matematică - probă scrisă;

e) o probă la alegere din aria curriculară, corespunzătoare specializării - probă scrisă;

f) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior - probă scrisă sau practică.

Filiera tehnologică

d) matematică - pentru toate profilurile si specializările - probă scrisă;

e) o probă la alegere din aria curriculară “Tehnologii”, în functie de specializarea aleasă de elev - probă scrisă;

f) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior - probă scrisă sau practică;

Filiera vocatională

d) istorie sau geografie ori o disciplină socioumană, respectiv matematică sau stiinte, în functie de profil - probă scrisă;

e) o probă la alegere din ariile curriculare specifice profilului si specializării - probă scrisă sau practică;

f) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior - probă scrisă sau practică.

(2) Stabilirea listei disciplinelor la alegere mentionate în lege, precum si a programelor disciplinelor de examen se face prin ordin separat.

(3) Pentru filierele tehnologică si vocatională studiile liceale se pot încheia si cu un examen de certificare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, în conditiile legii.

6. - (1) În urma promovării examenului de bacalaureat absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat.

(2) Absolventilor de liceu fără diplomă de bacalaureat li se eliberează, la cerere, certificat de absolvire si copie de pe foaia matricolă.

(3) Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la bacalaureat au obtinut media 10 primesc diplomă de merit.

II. Organizarea examenului national de bacalaureat

7. Coordonarea pe plan national privind organizarea bacalaureatului este asigurată de Comisia natională de bacalaureat, care se constituie în fiecare an prin ordin al ministrului si functionează în cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării. În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se constituie anual centre de examen, în care se desfăsoară probe scrise, orale si, eventual, cele practice, si centre zonale de evaluare, precum si comisii judetene (a municipiului Bucuresti) de bacalaureat, comisii de examen în centrele de examen si în centrele zonale de evaluare, în conformitate cu prezenta metodologie.

8. - (1) Comisia natională de bacalaureat coordonează organizarea si desfăsurarea actiunilor pentru examenul de bacalaureat.

Comisia natională de bacalaureat se compune din:

- presedinte: secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar;

- vicepresedinti: directorul general pentru învătământ preuniversitar, directorul general pentru învătământ în limbile minoritătilor nationale, directorul general pentru coordonarea învătământului superior, directorul Serviciului national de examinare si evaluare;

- secretar: un specialist din cadrul Serviciului national de examinare si evaluare;

- 5-9 membri: directori generali adjuncti, sefi de serviciu, inspectori de specialitate la Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor nationale, specialisti din cadrul Serviciului national de examinare si evaluare, profesori din învătământul preuniversitar.

(2) Componenta nominală a acestei comisii se aprobă anual, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, până la data de 15 martie a anului calendaristic în care se organizează examenul de bacalaureat.

9. - (1) Comisia natională de bacalaureat are următoarele atributii:

a) publică, la începutul anului scolar, Calendarul si Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, lista disciplinelor de examen, în functie de filieră, profil, specializare, precum si programele de examen;

b) aprobă lista centrelor de examen si de evaluare pentru examenul de bacalaureat, pe baza propunerilor comisiilor judetene (a municipiului Bucuresti);

c) instruieste presedintii comisiilor judetene (a municipiului Bucuresti) de bacalaureat;

d) primeste de la inspectoratele scolare judetene (al municipiului Bucuresti) necesarul de subiecte, centralizat pe judet;

e) selectează si numeste, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, presedintii comisiilor de bacalaureat, pe baza propunerilor institutiilor de învătământ superior si a conventiilor civile semnate de candidatii pentru functia de presedinte al comisiei de bacalaureat;

f) selectează si numeste vicepresedintii comisiilor de bacalaureat, pe baza propunerilor comisiilor judetene de bacalaureat;

g) în situatii deosebite, poate decide, la propunerea comisiilor judetene de bacalaureat sau la propunerea delegatului Comisiei nationale de bacalaureat, înlocuirea unor presedinti de comisie;

h) coordonează si răspunde de elaborarea subiectelor pentru probele orale si stabileste o grilă orientativă de evaluare a acestora;

i) coordonează si asigură elaborarea unui număr de variante de subiecte pentru probele scrise, a baremelor/grilelor de evaluarea corespunzătoare, folosind si propuneri ale inspectorilor si profesorilor din tară; din variantele elaborate se va extrage, prin tragere la sorti, subiectul de examen si subiectul de rezervă;

j) coordonează multiplicarea subiectelor, în functie de numărul centrelor de examen si de necesarul de subiecte comunicat de judete;

k) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă;

l) controlează si îndrumă actiunile privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

m) controlează modul în care îsi desfăsoară activitatea comisiile judetene de bacalaureat, comisiile de contestatii, comisiile de examen din centrele de bacalaureat;

n) analizează desfăsurarea si rezultatele examenului national de bacalaureat, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene (a municipiului Bucuresti), si prezintă concluziile conducerii Ministerului Educatiei si Cercetării;

o) propune ministrului educatiei si cercetării eventualele modificări în modul de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat;

p) decide recorectarea unor lucrări, în perioada desfăsurării examenului sau ulterior.

(2) Comisia natională de bacalaureat nu se ocupă de solutionarea contestatiilor referitoare la probele de examen.

10. Comisia natională de bacalaureat poate delega, pe o perioadă limitată, reprezentanti pe lângă comisiile judetene de bacalaureat (a municipiului Bucuresti). Delegatul Comisiei nationale de bacalaureat are următoarele atributii:

a) controlează respectarea prezentei metodologii de către comisia judeteană de bacalaureat si comisia de contestatii, inspectează centrele de examen si de evaluare, verificând modul de cunoastere si de respectare a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat;

b) consiliază comisiile judetene de bacalaureat si comisiile de contestatii, comisiile din centrele de examen si de evaluare, în privinta organizării si desfăsurării examenului de bacalaureat;

c) propune comisiei judetene sau Comisiei nationale de bacalaureat - atunci când constată abateri de la metodologie - schimbări în componenta comisiilor (supraveghetori, examinatori, vicepresedinti, presedinti);

d) verifică numărul de subiecte comandat de comisia judeteană (a municipiului Bucuresti), respectiv numărul de subiecte folosit în cadrul judetului;

e) în cazul în care constată disfunctii serioase în organizarea examenului de bacalaureat, reprezentantul Comisiei nationale de bacalaureat poate propune comisiei judetene (a municipiului Bucuresti) sau Comisiei nationale de bacalaureat măsuri de sanctionare a cadrelor didactice în cauză, conform Statutului personalului didactic, sau suspendarea posibilitătii de a se organiza în anul scolar următor centru de bacalaureat în unitatea scolară respectivă;

f) în situatii deosebite, poate propune comisiei judetene de bacalaureat (a municipiului Bucuresti) sau Comisiei nationale de bacalaureat recorectarea unor lucrări;

g) analizează si interpretează toate datele obtinute si informează în scris Comisia natională de bacalaureat.

11. - (1) Comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) de bacalaureat se compun din:

- presedinte - inspector scolar general;

- vicepresedinte - inspector general adjunct sau inspector scolar de specialitate;

- 2-3 secretari - inspectori scolari de specialitate;

- 4-5 membri - inspectori scolari de specialitate, directori de liceu.

(2) Componenta nominală a acestor comisii se aprobă, până la data de 31 martie, prin decizie a inspectorului scolar general si se transmite la Ministerul Educatiei si Cercetării - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, spre informare.

(3) Din comisiile judetene de bacalaureat aflate în judetele în care există candidati care vor sustine probe în limbile minoritătilor nationale va face parte cel putin un specialist apartinând minoritătilor nationale.

12. Comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) de bacalaureat au următoarele atributii:

a) nominalizează, până la data de 15 aprilie, centrele de examen, unitătile scolare arondate acestora, precum si centrele zonale de evaluare;

b) transmit Comisiei nationale de bacalaureat, la Directia generală pentru învătământ preuniversitar, spre aprobare, lista centrelor de examen si a centrelor de evaluare din judet (municipiul Bucuresti), până la data de 1 mai, pentru prima sesiune, si până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune;

c) transmit în scris si în format electronic, pentru Comisia natională de bacalaureat, la Directia generală pentru învătământ preuniversitar, lista cuprinzând propunerile de cadre didactice din rândul cărora Comisia natională de bacalaureat va desemna vicepresedintii comisiilor de evaluare; lista va fi transmisă până la data de 1 mai, pentru prima sesiune, si până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen;

d) transmit în scris si în format electronic, pentru Comisia natională de bacalaureat, la Serviciul national de examinare si evaluare, necesarul de subiecte, până la data de 1 mai, pentru prima sesiune, si până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen;

e) răspund de organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judetului (municipiului Bucuresti);

f) pot decide asupra organizării de centre de examen fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializări;

g) iau măsuri de rezolvare a problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

h) iau măsuri pentru dotarea centrelor de examen si de evaluare pentru bacalaureat cu logistica necesară pentru buna desfăsurare a examenului si a evaluării (copiatoare în stare de functionare, care să permită multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, televizor sau radio, telefon etc.);

i) desemnează reprezentanti ai comisiei judetene care pot controla desfăsurarea examenului în centrele de bacalaureat;

î) se adresează, în scris, directiilor de sănătate publică judetene pentru a asigura prezenta personalului medical în fiecare centru în care se sustin probe în cadrul examenului de bacalaureat;

j) se adresează, în scris, organelor Ministerului de Interne, de politie si jandarmerie de la nivel judetean, pentru a asigura prezenta politistilor sau a jandarmilor la sediul comisiei judetene de bacalaureat, la centrele de bacalaureat si în timpul transportului lucrărilor scrise de la centrele de examen la cele de evaluare si invers, pentru paza subiectelor si a lucrărilor scrise, pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen si de evaluare;

k) numesc profesorii examinatori/evaluatori, profesorii supraveghetori si membrii comisiilor de bacalaureat;

l) stabilesc fisa de atributii pentru presedintii, vicepresedintii, membrii comisiilor de bacalaureat, pentru profesorii supraveghetori si pentru profesorii evaluatori;

m) realizează instruirea presedintilor comisiilor de bacalaureat cu 24-48 de ore înaintea primei probe a examenului de bacalaureat;

n) asigură confectionarea stampilelor-tip pentru examenul de bacalaureat si stabilesc modelul fisei individuale a candidatului pentru consemnarea rezultatelor la examinarea orală si la probele practice. Se vor confectiona două tipuri de stampile care vor avea următorul continut:

- stampila pentru centrele de examen: “Bacalaureat 2003 - C.E.”;

- stampila pentru centrele zonale de evaluare: “Bacalaureat 2003 - C.Z.E.”.

Stampilele nu vor fi numerotate;

o) preiau, în deplină sigurantă, de la Serviciul national de examinare si evaluare, pe bază de delegatie nominală, prin presedintele comisiei judetene de bacalaureat si unul dintre secretarii acesteia, subiectele pentru probele scrise si baremele/grilele de evaluare si de notare;

p) păstrează în deplină sigurantă subiectele si baremele/grilele de evaluare si transmit comisiilor de bacalaureat din centrele de examen subiectele, cu cel mult o zi înaintea fiecărei probe scrise;

q) distribuie grilele de evaluare comisiilor din centrele de examen si distribuie baremele de evaluare si de notare comisiilor din centrele zonale de evaluare;

r) controlează modul de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat în centrele de examen si de evaluare din judet (municipiul Bucuresti);

s) efectuează, dacă este cazul, schimbări ale vicepresedintilor, membrilor, profesorilor examinatori, secretarilor si profesorilor supraveghetori care fac parte din comisiile din centrele de examen sau din centrele zonale de evaluare. Aceste schimbări vor fi aduse la cunostintă Comisiei nationale de bacalaureat. Pot propune Comisiei nationale de bacalaureat, în cazuri deosebite, schimbarea unor presedinti de comisie;

s) pot decide reevaluarea unor lucrări, în perioada desfăsurării examenului sau ulterior, si informează Comisia natională de bacalaureat despre rezultatele acestor reevaluări;

t) sesizează imediat Comisiei nationale de bacalaureat orice situatie deosebită, a cărei rezolvare nu este prevăzută în metodologie, precum si orice situatie care impune anularea unor subiecte (pierderea, deteriorarea, desecretizarea unui subiect etc.) si solicită în acest caz subiecte de rezervă;

t) pot decide, în functie de conditiile meteorologice, schimbarea orarului probei practice de educatie fizică, pentru a asigura desfăsurarea ei în conditii optime si a proteja sănătatea candidatilor; această schimbare poate însemna inclusiv prelungirea cu o zi a probei practice de educatie fizică;

u) organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare si răspund de securitatea acestora, de la preluarea lor de la comisia din centrul de examen până la predarea lor către comisia din centrul de evaluare;

v) organizează comisia judeteană (a municipiului Bucuresti) de contestatii;

w) primesc lucrările scrise contestate de la comisiile din centrele de evaluare si le prezintă comisiei judetene (a municipiului Bucuresti) de contestatii;

x) primesc de la comisiile de bacalaureat din licee rapoarte analitice detaliate si transmit Serviciului national de evaluare si examinare datele partiale ale examenului de bacalaureat, o dată cu încheierea fiecărei probe orale, astfel: număr de candidati înscrisi, număr de candidati prezentati, număr de candidati eliminati din examen, număr de candidati admisi, număr de candidati respinsi;

y) transmit Serviciului national de examinare si evaluare rezultatele examenului de bacalaureat imediat după afisarea acestora (înainte si după contestatii), astfel: număr de candidati înscrisi, număr de candidati prezentati, număr de candidati eliminati din examen, număr de candidati respinsi, număr de candidati promovati si repartitia acestora pe transe de medii;

z) elaborează si transmit Comisiei nationale de bacalaureat, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a examenului de bacalaureat, raportul cu privire la rezultatele examenului.

13. - (1) Se stabilesc două tipuri de centre de bacalaureat:

centrele de examen, în care se desfăsoară probele scrise, orale, cele practice ale examenului, în care se evaluează lucrările de la disciplinele cu subiecte integral de tip “grilă”, si centre zonale de evaluare. În fiecare centru de bacalaureat (de examen si de evaluare) se organizează câte o comisie de bacalaureat, coordonată de un presedinte numit de Ministerul Educatiei si Cercetării prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(2) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen se compun din:

- presedinte - cadru didactic universitar de predare, având titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării;

- membri - 2 profesori având gradul didactic I sau II; ca membri în comisiile de examen vor fi propuse cu precădere persoane care au capacitate organizatorică recunoscută si competente în operarea pe calculator;

- profesori supraveghetori - câte 2 supraveghetori, cadre didactice de altă specialitate decât cea la care se sustine proba, pentru fiecare sală în care se desfăsoară probe scrise de examen;

- profesori examinatori - câte 2 profesori examinatori pentru fiecare disciplină de examen la care se sustin probe orale sau practice. Stabilirea numărului de profesori examinatori se va face astfel încât fiecare grupă de 2 profesori să examineze, de regulă, 100 de candidati.

(3) Comisiile din centrele zonale de evaluare se compun din:

- presedinte - cadru didactic universitar de predare, având titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării;

- vicepresedinte - director de scoală, director adjunct sau profesor cu gradul I, persoane care au capacitate organizatorică recunoscută;

- secretar - un cadru didactic. Pentru functia de secretar vor fi propuse cu precădere persoane care au competente în operarea pe calculator; în functie de numărul de lucrări din centrul zonal de evaluare, pot fi propusi mai multi vicepresedinti si secretari în comisie;

- profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăsoară probe scrise. Numărul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe discipline, va fi stabilit în functie de numărul lucrărilor scrise care trebuie evaluate în centrul respectiv, prevăzând, de regulă, 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori.

(4) Presedintii comisiilor de bacalaureat vor fi propusi de universităti din rândul cadrelor didactice având titlul de doctor, recunoscute prin probitate si competentă profesională. Se va tine cont de starea de sănătate a acestora, precum si de calendarul activitătilor desfăsurate în cadrul examenului, fapt care presupune prezenta si activitatea presedintilor pe întregul parcurs al zilei în centrul de bacalaureat. La selectarea presedintilor comisiilor, Comisia natională de bacalaureat va tine cont de activitatea desfăsurată în calitate de presedinte de comisie de bacalaureat, în sesiunile anterioare ale examenului.

(5) Vicepresedintii comisiilor de bacalaureat din centrele zonale de evaluare vor fi numiti de Comisia natională de bacalaureat, fiind alesi, prin tragere la sorti, din lista propusă de comisiile judetene de bacalaureat.

(6) Vicepresedintii, secretarii, membrii comisilor din centrele de examen, profesorii supraveghetori, examinatori/evaluatori vor fi selectionati din alte unităti scolare decât cele din care provin candidatii arondati centrelor. Aceeasi prevedere este valabilă si pentru centrele de evaluare, exceptând situatia în care în judet este organizat un singur centru de evaluare.

(7) Lista profesorilor examinatori/evaluatori cuprinde profesori de specialitate care predau la liceu, având, de regulă, gradul didactic I sau II. În situatii exceptionale, despre care va fi informată Comisia natională de bacalaureat, pot fi numiti ca profesori examinatori/evaluatori si profesori care predau la gimnaziu, având gradul didactic I sau II, care vor evalua în echipă cu un profesor de liceu.

(8) Comisia judeteană de bacalaureat stabileste, prin tragere la sorti, cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen sau de evaluare, cu exceptia presedintilor si vicepresedintilor. Tragerea la sorti se va efectua în fiecare judet cu cel mult două zile înainte de începerea examenului, în sedintă publică, din lista aprobată de comisia judeteană de bacalaureat, urmând ca inspectorul scolar general să emită decizii scrise.

Această listă se alcătuieste la nivel judetean pe baza listelor transmise de licee, cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe la examenul de bacalaureat si care în sesiunile anterioare au respectat prevederile metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului. Aceste propuneri vor fi transmise inspectoratelor scolare până la data de 15 aprilie pentru prima sesiune si până la data de 15 iulie pentru a doua sesiune de examen. Inspectoratele scolare judetene (al municipiului Bucuresti) aprobă lista profesorilor care vor participa la tragerea la sorti, cu cel putin două săptămâni înainte de începerea examenului. Lista aprobată va cuprinde cadre didactice cu prestantă si autoritate profesională si morală.

(9) Tragerea la sorti se efectuează în sedintă publică, iar repartizarea pe comisii a cadrelor didactice va fi consemnată într-un proces-verbal, în care se vor mentiona si persoanele apartinând societătii civile care au participat.

(10) Nu vor fi numite în comisiile de bacalaureat si nu vor primi nici o sarcină legată de examen persoanele care au rude sau sotul/sotia în rândul candidatilor. Toti membrii comisiilor de bacalaureat vor da declaratii scrise în acest sens, declaratii care vor fi păstrate alături de celelalte documente de examen.

14. - (1) Numărul candidatilor înscrisi într-o comisie de examen va fi de cel putin 250; numărul de elevi pe centru va fi decis tinându-se cont de desfăsurarea în conditii optime a examenului. În cazuri exceptionale, bine motivate, se pot organiza si centre de examen cu mai putin de 250 de elevi, cu aprobarea Comisiei nationale de bacalaureat.

(2) Pentru centrele de examen care au arondate unităti de învătământ situate la distantă mare de centru, se pot organiza subcomisii, având un efectiv de cel putin 75 de candidati, care îsi pot desfăsura activitatea în altă localitate decât cea în care îsi are sediul centrul de examen. Pentru aceste subcomisii, precum si pentru situatiile în care o parte din candidati sustin proba în alt local decât cel în care îsi are sediul centrul de examen, va fi desemnat un membru al comisiei de examen care se va afla la locul desfăsurării probei, pe toată durata acesteia. Alături de acesta va fi delegat, pe toată perioada desfăsurării examenului de bacalaureat, si un membru al comisiei judetene de bacalaureat.

(3) Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 750 de candidati.

(4) Organizarea de comisii, subcomisii sau centre zonale de evaluare sub efectivul prevăzut nu se poate face decât în cazuri foarte bine justificate, cu aprobarea Comisiei nationale de bacalaureat.

(5) În a doua sesiune a examenului de bacalaureat, în cazul în care numărul total de candidati pe judet este mai mic de 250, respectiv 750, comisia judeteană va organiza un singur centru de examen, respectiv de evaluare, fără a mai solicita aprobarea Comisiei nationale de bacalaureat.

15. Dacă numărul candidatilor dintr-o localitate este sub efectivul minim stabilit pentru a organiza o comisie sau o subcomisie, acestia vor fi, de regulă, repartizati de către comisia judeteană de bacalaureat la centre de examen din alte localităti, la care se organizează examenul de bacalaureat. În aceste cazuri inspectoratul scolar judetean este obligat să asigure pe toată durata examenului cazarea candidatilor care se prezintă prima sau a doua oară la examenul de bacalaureat.

16. De regulă, comisiile/subcomisiile de bacalaureat se organizează pe profiluri, respectiv pe specializări, eventual în functie de limba de predare. În fiecare comisie sau subcomisie sunt înscrisi candidatii în ordine alfabetică, indiferent de forma de învătământ la care au absolvit ultima clasă - învătământ de zi, seral sau cu frecventă redusă.

17. În comisiile organizate pentru candidatii apartinând minoritătilor nationale care au studiat limba maternă si care solicită sustinerea probelor de examen în limba respectivă - la obiectele studiate în această limbă în liceu - vor fi numiti profesori de specialitate care cunosc bine limba maternă a candidatilor si care au predat disciplina respectivă în limba maternă. Comisia judeteană de bacalaureat va desemna un profesor care a predat disciplina respectivă în limba maternă pentru a fi prezent la fiecare dintre probele pentru care sunt necesare traduceri, pentru a sprijini profesorii de specialitate la realizarea traducerii.

18. Atributiile comisiilor de bacalaureat din centrele de examen sunt următoarele:

a) organizează si răspund de desfăsurarea examenului de bacalaureat în centrul respectiv;

b) preiau, sub semnătura presedintilor, de la directorul unitătii de învătământ în care se află centrul de examen documentele necesare desfăsurării examenului de bacalaureat. Conducerile unitătilor de învătământ arondate centrului de examen răspund de corectitudinea datelor transmise, a actelor predate, a listelor de înscriere la examenul de bacalaureat. Conducerea unitătii de învătământ în care este organizat centrul de examen asigură conditiile necesare organizării si desfăsurării examenului de bacalaureat - sălile de concurs, imprimatele pentru lucrările scrise, fotocopiatoare, fisele pentru păstrarea documentelor de bacalaureat în deplină sigurantă;

c) verifică autenticitatea actelor, respectarea conditiilor de participare la examen si întocmirea listelor de înscriere;

d) completează cataloagele de examen tipizate cu numele, initiala tatălui si prenumele candidatilor, disciplinele de examen pe care acestia le sustin. Cataloagele de examen tipizate se completează în două exemplare identice: se numerotează si se stampilează fiecare pagină;

e) repartizează candidatii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, afisează listele respective, cu 24 de ore înainte de prima probă, la avizierul liceului si pe usile sălilor în care se desfăsoară probele;

f) preiau, la momentul desemnat de către comisia natională sau de cea judeteană de bacalaureat, sub semnătura presedintelui si a unui membru al comisiei, subiectele si grilele de evaluare, pe care le păstrează în conditii de securitate deplină, la sediul unitătii de învătământ în care se găseste centrul de examen, în case de fier sau în fisete metalice sigilate. Comisiile vor respecta prevederile metodologiei în ceea ce priveste păstrarea secretă a subiectelor si a grilelor de evaluare, deschiderea acestora si resigilarea lor;

g) sesizează imediat comisiei judetene orice situatie care impune anularea unor subiecte (pierderea, deteriorarea, desecretizarea unui subiect etc.) sau orice altă situatie deosebită apărută în timpul desfăsurării examenului de bacalaureat;

h) stabilesc, prin tragere la sorti, repartizarea pe săli a cadrelor didactice supraveghetoare;

i) instruiesc cadrele didactice care asigură supravegherea în sălile de examen;

î) multiplică subiectele pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de examen, sigilând apoi originalul;

j) asigură traducerea subiectelor în limbile minoritătilor nationale, pentru acele discipline care au fost studiate în respectiva limbă; pentru ca traducerea să se facă în timp cât mai scurt, asigură un număr corespunzător de cadre didactice care efectuează traducerea; distribuie simultan candidatilor care au studiat în limbile minoritătilor nationale atât subiectul în limba română, cât si în limba maternă;

k) controlează, îndrumă si asigură organizarea si desfăsurarea corespunzătoare a probelor scrise;

l) controlează si îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

m) iau măsuri pentru ca în spatiile în care îsi desfăsoară activitatea comisia de bacalaureat sau se desfăsoară probele scrise de examen să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeteană, de Comisia natională de bacalaureat sau neprevăzute de prezenta metodologie;

n) alcătuiesc si afisează lista alfabetică a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidatii;

o) examinează candidatii la probele orale si la cele practice;

trec rezultatele la probele orale (.admis” sau “respins”), precum si notele la probele practice în fisa individuală a candidatului;

p) afisează zilnic rezultatele la probele orale, practice si scrise (la disciplinele cu subiecte integral de tip “grilă”), precum si rezultatele finale, la încheierea evaluării tuturor lucrărilor scrise;

q) transcriu în catalog rezultatele la probele orale, precum si notele la probele practice;

r) evaluează si notează, prin profesorii supraveghetori, lucrările de la disciplinele ale căror subiecte sunt integral de tip “grilă” si transcriu în catalog notele obtinute la aceste discipline;

s) prin presedinte si un membru al comisiei asigură transportul în deplină sigurantă si predarea, cu proces-verbal, a lucrărilor scrise si a cataloagelor de examen, completate cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia, la centrele zonale de evaluare;

s) preaiu, de la centrele zonale de evaluare, cu ocazia predării lucrărilor scrise, baremele de evaluare si de notare si le afisează în centrul de examen, după încheierea probei scrise respective;

t) primesc de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin presedinte si un membru al comisiei din centrul de examen, cataloagele completate cu notele obtinute de candidati, asigurând transportul acestora, în deplină sigurantă, la centrul de examen;

t) afisează listele cu rezultate, după primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;

u) primesc eventualele contestatii la probele scrise;

v) transmit comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială;

w) afisează rezultatele definitive, după rezolvarea contestatiilor la comisia de contestatii;

x) întocmesc extrase din catalog, care cuprind situatia la examen a candidatilor proveniti de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, si le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat;

y) elaborează si transmit comisiilor judetene, în termen de 4 zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea si desfăsurarea acestuia;

z) predau directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, cataloagele si celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului de bacalaureat.

19. Atributiile comisiilor de bacalaureat din centrele zonale de evaluare sunt următoarele:

a) preiau de la comisia judeteană de bacalaureat, prin presedinte si vicepresedinte, plicurile cu baremele de evaluare si notare si le păstrează în conditii de securitate deplină, la sediul unitătii de învătământ în care se găseste centrul de evaluare, în case de fier sau în fisete metalice sigilate;

b) primesc, în zilele în care se sustin probe scrise, prin proces-verbal semnat de presedinte si de vicepresedinte, lucrările scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate, si predau acestora baremele de evaluare si de notare, pentru a fi afisate în centrul de examen;

c) răspund de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul de evaluare;

d) evaluează lucrările scrise, respectând baremul de evaluare si de notare;

e) calculează si trec pe lucrări notele celor 2 evaluatori si nota finală;

f) transcriu în cataloage notele la fiecare probă scrisă, pentru fiecare candidat arondat centrului;

g) calculează mediile generale si le trec în cataloagele de examen;

h) predau, prin presedinte si vicepresedinti, cu proces-verbal, cataloagele de examen completate si semnate de profesorii evaluatori, către delegatii centrului de examen;

i) primesc, de la delegatii centrelor de examen arondate centrului de evaluare, cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială;

j) transmit către comisia de contestatii, în deplină sigurantă, lucrările scrise sigilate, ale căror note initiale au fost contestate de către candidati/părinti;

k) primesc de la comisia de contestatii lucrările scrise care au fost reevaluate de aceasta si o copie de pe procesul-verbal cuprinzând deciziile comisiei de contestatii;

l) predau cu proces-verbal, prin presedinte si vicepresedinti, lucrările scrise, borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen, către directorul unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare.

III. Înscrierea candidatilor

20. Înscrierea candidatilor pentru bacalaureat se face la secretariatele liceelor, în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:

a) pentru candidatii din seria curentă tabelele sunt întocmite de profesorii diriginti, în conformitate cu evidentele din licee;

b) pentru candidatii din anii precedenti înscrierea se face de secretarii liceului din centrul de examen la care este arondat liceul pe care candidatii l-au absolvit, pe baza actelor prezentate de acestia (certificate de nastere si, după caz, de căsătorie, foaia matricolă si situatia scolară din clasele liceale). În situatia schimbării domiciliului în altă localitate, mentionată ca atare în buletinul de identitate, candidatii din seriile precedente se pot înscrie pentru a sustine examenul de bacalaureat la un liceu de acelasi profil, stabilit de comisia judeteană de bacalaureat din judetul în care se află noul domiciliu al candidatului.

21. Până la data de 15 martie toti elevii din clasele liceale terminale îsi vor exprima, în scris, optiunile pentru obiectele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să sustină examenul de bacalaureat.

22. Directorii unitătilor de învătământ liceal centralizează optiunile si transmit situatia inspectoratelor scolare judetene (al municipiului Bucuresti) până la data de 1 aprilie.

23. - (1) Inspectoratele scolare judetene (al municipiului Bucuresti) centralizează optiunile comunicate de licee si transmit Serviciului national de examinare si evaluare necesarul de subiecte până la data de 1 mai, pentru prima sesiune, si până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen.

(2) Tabelele de înscriere la prima sesiune a examenului de bacalaureat, pentru absolventii din seria curentă, întocmite conform calendarului, se actualizează după încheierea semestrului al doilea (prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiată sau exmatriculati) si se transmit, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor, semnate si stampilate de director, centrului de examen la care scoala este arondată. De corectitudinea datelor transmise centrului de examen răspunde directorul unitătii de învătământ la care candidatii au absolvit cursurile liceale.

(3) Pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat înscrierea candidatilor se face conform graficului anuntat. Lista centrelor de examen, cu unitătile arondate, a centrelor zonale de evaluare si lista cadrelor didactice din rândul cărora se vor desemna vicepresedintii comisiilor din centrele de evaluare se transmit în scris si în format electronic la Directia generală pentru învătământ preuniversitar, până la data de 25 iulie.

IV. Continutul examenului

24. Disciplinele de studiu la care se organizează probele pentru examenul de bacalaureat sunt anuntate de Ministerul Educatiei si Cercetării. Precizarea exactă a acestora, precum si a temelor alese din programa scolară se face printr-un ordin separat al ministrului educatiei si cercetării.

V. Stabilirea subiectelor pentru probele de examen

25. - (1) Pentru fiecare probă scrisă se stabilesc variante de subiecte din care se aleg, prin tragere la sorti, numărul subiectului probei scrise si numărul subiectului de rezervă.

(2) Subiectele pentru probele de examen se realizează la Serviciul national de examinare si evaluare si se stabilesc tinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordantă cu programele scolare si cu programele de bacalaureat aprobate si publicate de Ministerul Educatiei si Cercetării;

b) să fie astfel formulate încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilităti de analiză, de abstractizare si de generalizare din partea candidatilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător continutului programelor scolare si programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

d) subiectele si baremele se vor elabora astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel national.

26. - (1) Subiectele pentru probele orale se elaborează la nivel national si cuprind teme (probleme) din programele pentru bacalaureat. Tematica si cerintele detaliate/subiectele vor fi făcute publice si transmise inspectoratelor scolare cu cel putin 15 zile înaintea începerii probelor.

(2) Comisiile de examen vor asigura, prin profesorii examinatori, întocmirea biletelor de examen, în preziua începerii probelor orale.

(3) Subiectele de pe biletele de examen vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

VI. Pregătirea sălilor, desfăsurarea probelor de examen, evaluarea si notarea

27. Sălile pentru sustinerea probelor de examen vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităti, prin:

a) dotarea corespunzătoare;

b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenta pe candidati în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;

c) afisarea pe usa fiecărei săli a listei nominale cu candidatii repartizati în sala respectivă si a prevederilor metodologiei care îi informează pe acestia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, frauda sau tentativa de fraudă atrage eliminarea din examen;

d) afisarea, pe usa fiecărei săli, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

Probele scrise

28. - (1) Înaintea intrării în săli presedintele comisiei din centrul de examen instruieste supraveghetorii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, cu informatiile pe care trebuie să le furnizeze candidatilor aflati în săli.

(2) La încheierea instructajului participantii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva alături de celelalte documente ale examenului.

(3) Repartizarea pe săli a personalului de supraveghere - cadre didactice de altă specialitate decât cea la care se sustine proba, din altă unitate de învătământ decât cea din care provin candidatii - se face de presedintele comisiei, prin tragere la sorti - câte 2 pentru fiecare sală -, în ziua fiecărei probe, cu trei sferturi de oră înainte de începerea acesteia, luându-se măsuri să nu rămână aceleasi formatii de supraveghere în zile diferite si nici aceiasi supraveghetori pentru aceleasi săli, la probe diferite.

(4) Supraveghetorii, care intră în săli după ce au fost instruiti si au semnat fisa de atributii, primesc din partea presedintelui listele cu candidatii, modelul procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări si hârtie stampilată pentru ciorne. Numărul de coli de examen si numărul de coli pentru ciorne primite pentru fiecare sală de examen vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare supraveghetor si de presedintele comisiei.

(5) Se interzice supraveghetorilor să pătrundă în sală cu telefoane mobile, precum si cu ziare, reviste, cărti etc.

29. - (1) Accesul candidatilor în săli este permis pe baza buletinului de identitate sau a pasaportului, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

(2) Se interzice candidatilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dictionare, notite, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu exceptia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Profesorii supraveghetori vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli.

Nerespectarea acestor dispozitii duce la sanctionarea supraveghetorilor si la eliminarea din sală a candidatului de către presedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu.

(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli supraveghetorii vor explica elevilor modul de desfăsurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată. În cazul disciplinelor la care subiectele sunt integral de tip “grilă”, se vor explica si modul în care trebuie completate răspunsurile pe foaia specială tipizată si modul în care se va desfăsura evaluarea. Se va insista asupra faptului că rezolvarea subiectelor (completarea răspunsurilor, în cazul subiectelor care sunt integral de tip “grilă”) se face exclusiv pe foaia tipizată si că solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.

(4) Candidatii se asază câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coală de hârtie tipizată pe care îsi scrie cu majuscule numele, prenumele si completează citet celelalte date de pe coltul ce urmează a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce cadrele didactice care supraveghează în sală au verificat identitatea candidatilor si completarea corectă a tuturor datelor prevăzute si după ce supraveghetorii semnează în interiorul portiunii care urmează a fi sigilată. Coltul colii tipizate nu se lipeste în cazul disciplinelor la care subiectele sunt integral de tip “grilă”, la care evaluarea se va face imediat după încheierea probei, în prezenta candidatilor. Pentru lipirea coltului lucrării se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante pentru toate centrele de examen din judet. Presedintele comisiei va pune stampila tip “Bacalaureat 2003 - C.E.” peste coltul închis si lipit al lucrării. Aceste operatii se vor încheia înaintea iesirii primului elev din săli.

(5) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează si orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag anularea lucrării scrise respective.

(6) Pentru ciorne candidatii vor primi coli obisnuite de hârtie, marcate cu stampila “Bacalaureat 2003 - C.E.”.

30. - (1) După anuntarea variantei de subiect extrase de Comisia natională de bacalaureat, presedintele si membrii comisiei verifică dacă subiectele primite de la comisia judeteană pentru respectiva probă scrisă au fost păstrate secrete. Un membru al comisiei extrage varianta anuntată, după care originalul se sigilează, se semnează de toti cei prezenti si este păstrat în conditii de securitate deplină în casa de fier sau în dulap metalic sigilat.

La deschiderea subiectelor se va alcătui un proces-verbal semnat de toti cei prezenti.

(2) În cazul centrelor de examen în care există candidati care au studiat în limbile minoritătilor nationale, subiectele vor fi traduse în limbile respective de membrii comisiei desemnati în acest scop.

(3) Se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidatilor, după care se introduc în plicuri care se sigilează, urmând să fie distribuite în săli. Candidatii care sustin probele în limbile minoritătilor nationale vor primi simultan atât subiect în limba maternă, cât si subiect în limba română.

(4) Nici un membru al comisiei nu poate părăsi centrul de examen si nu poate comunica în exterior continutul subiectelor de examen până la încheierea probei. Candidatii pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră si jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.

(5) Supraveghetorii de săli primesc plicurile cu subiecte de la presedinte sau un membru al comisiei, verifică integritatea acestora, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat. La încheierea acestor operatii începe rezolvarea subiectelor de către candidati.

(6) Punctajul acordat fiecărui subiect se va transmite candidatilor o dată cu subiectul, iar baremul de evaluare va fi afisat la avizierul unitătii de învătământ după încheierea probei scrise.

(7) În situatia în care, la o disciplină, subiectele sunt integral de tip “grilă”, în fiecare sală vor fi distribuite mai multe variante ale aceluiasi subiect (între care diferă doar ordinea problemelor si ordinea răspunsurilor la probleme), astfel încât în sala de examen să nu existe aceeasi variantă pentru 2 candidati învecinati.

Distribuirea se va face în functie de “oglinda sălii”, ordine de repartizare stabilită de comisia de examen înaintea fiecărei probe scrise.

(8) Comisia de examen va lua toate măsurile pentru a pregăti în mod corespunzător operatia de multiplicare, astfel încât să fie asigurat numărul corespunzător de variante, pentru a fi îndeplinită conditia de mai sus.

31. - (1) Presedintele sau un membru al comisiei verifică în toate sălile de examen dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete. Dacă subiectele se traduc în limbi ale minoritătilor nationale, se verifică acelasi lucru si pentru subiectele traduse.

(2) Nu este permis presedintelui si membrilor comisiei să dea elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor.

(3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra în sală si nici un candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă si semnează de predarea acesteia. Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

(4) În cazuri exceptionale, dacă un candidat se simte rău si solicită părăsirea temporară a sălii, el va fi însotit de unul dintre profesorii care supraveghează, până la înapoierea în sala de examen.

32. - (1) Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

(2) Pentru elaborarea lucrării scrise candidatii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor si a desenelor vor folosi numai creion negru.

(3) Se interzice folosirea în timpul probelor scrise a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul, a altor mijloace de calcul. Nu se va folosi altă hârtie decât cea distribuită candidatilor de supraveghetori. Fiecare candidat va primi atâtea coli tipizate câte îi sunt necesare.

(4) Candidatii care doresc să corecteze o greseală taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidati, din diferite motive (corectări numeroase si greseli care ar putea fi intrepretate drept semn de recunoastere), doresc să-si transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul stabilit, vor primi alte coli tipizate. Acest lucru va fi consemnat de supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite initial se anulează pe loc de către supraveghetori, mentionându-se pe ele “anulat”, se semnează de cei 2 supraveghetori si se păstrează în conditiile stabilite pentru lucrările scrise.

(5) În situatia în care, la o disciplină, subiectele sunt integral de tip “grilă”, fiecare candidat va primi o foaie tipizată pentru consemnarea răspunsurilor la testele cu alegere multiplă. Nu se admit stersături sau modificări pe foaia cu răspunsuri. În situatia în care doreste să transcrie rezultatele consemnate gresit pe foaia pentru răspunsuri, fără să depăsească timpul stabilit, candidatul va primi încă o foaie pentru răspunsuri. Acest lucru va fi consemnat de supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Foaia cu răspunsurile gresite se anulează pe loc, mentionându-se pe ea “anulat”, se semnează de cei 2 supraveghetori si se păstrează în conditiile stabilite pentru lucrările scrise.

(6) Fiecare candidat va primi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.

33. - (1) În timpul desfăsurării probelor scrise supraveghetorii de săli nu dau candidatilor nici o indicatie, nu discută între ei si nu rezolvă subiectul de examen. Unul dintre supraveghetori stă în fata clasei, celălalt în spate si nu au alte preocupări. În cazul în care acestia încalcă aceste dispozitii, presedintele comisiei poate decide înlocuirea lor si, dacă este cazul, face si propuneri de sanctionare.

(2) În timpul desfăsurării probelor scrise supraveghetorii de săli răspund de asigurarea ordinii si linistii în sala de clasă, de respectarea de către candidati a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Supraveghetorii au obligatia să verifice dacă elevii au pătruns în sală cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite ori facilita rezolvarea subiectelor de examen si să ia măsurile ce se impun. De asemenea, supraveghetorii nu permit candidatilor să comunice în nici un fel între ei si sesizează presedintele comisiei asupra oricărei încălcări a metodologiei.

(3) În timpul desfăsurării probelor scrise în sălile de examen au voie să intre numai:

a) presedintele comisiei din centrul de examen;

b) membrii comisiei din centrul de examen;

c) persoane împuternicite cu delegatie de către Comisia natională de bacalaureat sau comisia judeteană (a municipiului Bucuresti) de bacalaureat pentru a controla desfăsurarea examenului de bacalaureat.

34. - (1) Pe măsură ce îsi încheie lucrările, candidatii le predau supraveghetorilor.

(2) La expirarea celor 3 ore acordate, candidatii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidati rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) La predarea lucrărilor care nu sunt integral de tip “grilă” supraveghetorii barează spatiile nescrise, verifică numărul de pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire, pe care le semnează candidatii, precum si în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(4) În situatia în care, la o disciplină, subiectele sunt integral de tip “grilă”, la preluarea fiecărei lucrări supraveghetorii se asigură că au fost completate răspunsuri la toate întrebările de pe foaia cu subiecte, că la fiecare întrebare a fost bifat un singur răspuns corect si au fost marcate, conform instructiunilor care însotesc subiectele, răspunsurile incorecte. De exemplu, instructiunile pot preciza că răspunsurile corecte trebuie marcate cu O, iar cele gresite cu X. În cazul în care există 5 variante de răspuns posibile, numerotate a, b, c, d, e, un exemplu de completare a răspunsurilor la o întrebare este:

 

a

b

c

d

e

X

X

X

O

X

(semnul X arată că răspunsurile a, b, c, e sunt considerate de candidat ca fiind gresite, iar semnul O arată că răspunsul d este considerat corect de către candidat).

(5) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat si se păstrează în centrul de examen.

(6) Supraveghetorii duc lucrările scrise, pentru disciplinele la care subiectele nu sunt integral de tip “grilă”, din sala de examen la sala în care se află presedintele si ceilalti membri ai comisiei si le predau acestora, sub semnătură. Acestia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise si dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal.

(7) Pentru disciplinele la care subiectele sunt integral de tip “grilă”, în momentul în care ultimul candidat a predat lucrarea, toti candidatii sunt invitati în sala de examen, iar evaluarea lucrărilor se face imediat, în prezenta candidatilor. Ultimii 5 candidati rămân în sală până la evaluarea ultimei lucrări. Evaluarea si notarea lucrărilor scrise se efectuează de cadrele didactice supraveghetoare, prin aplicarea “grilei” peste foaia cu răspunsuri, conform instructiunilor transmise de Comisia natională de la bacalaureat.

Punctajul obtinut pe baza baremului si nota corespunzătoare acestui punctaj se înregistrează pe foaia de examen, în rubrica prevăzută în acest scop, si va fi semnat de fiecare evaluator, de candidat si de 2 martori, alesi succesiv dintre ceilalti candidati.

Acest punctaj va fi, de asemenea, consemnat într-un borderou de notare, semnat de profesorii care au corectat. Borderoul face parte din documentele de examen si se arhivează în acelasi regim cu acestea. Presedintele si membrii comisiei de examen asistă la evaluarea subiectelor de tip “grilă” si verifică, prin sondaj, corectitudinea evaluării.

(8) Notele obtinute la disciplinele la care subiectele sunt integral de tip “grilă” se trec în cataloagele de examen imediat după încheierea corectării, de către membrii comisiei, în prezenta presedintelui.

(9) Pe măsură ce se încheie sustinerea probelor scrise, toate lucrările scrise care contin si alte subiecte/probleme decât cele de tip “grilă” se transportă si se predau de către presedinte si un membru al comisiei centrului de examen, pe bază de proces-verbal, presedintelui si vicepresedintelui din centrul zonal de evaluare. După încheierea probei se predau la centrul zonal de evaluare si cataloagele de examen, în două exemplare.

35. - (1) Presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare primesc, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate.

(2) Toate lucrările de la aceeasi disciplină, din cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, sunt amestecate de către presedintele si vicepresedintele comisiei de corectare, apoi sunt grupate în seturi si numerotate de la 1 la n. De regulă, seturile cuprind 100 de lucrări. Seturile de lucrări se introduc în dosare (plicuri), după ce pe fiecare lucrare s-a scris si numărul de ordine al dosarului (plicului).

(3) Dosarele cu lucrările numerotate sunt predate de presedinte sau de vicepresedinte, cu proces-verbal de predare-primire, pentru corectare, profesorilor corectori desemnati de presedinte. Procesul-verbal contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora. Profesorii evaluatori nu vor cunoaste de la care centru de examen provin lucrările pe care trebuie să le evalueze.

(4) Evaluarea si notarea lucrărilor scrise se efectuează de cei 2 profesori evaluatori, în mod obligatoriu în încăperi separate, stabilite de presedintele comisiei. În fiecare sală se află cel putin 3 profesori evaluatori. Schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea si invers se va face în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei. Pe perioada evaluării au voie să intre în săli, în afara evaluatorilor însisi, doar presedintele si vicepresedintele comisiei judetene (a municipiului Bucuresti), presedintele si vicepresedintele centrului de evaluare, reprezentantii Comisiei nationale de bacalaureat, persoane împuternicite cu delegatie de către comisia judeteană (a municipiului Bucuresti) pentru a controla desfăsurarea examenului de bacalaureat.

(5) Fiecare lucrare se evaluează si se apreciază de fiecare evaluator, separat, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de evaluare si de notare stabilite de Comisia natională de bacalaureat. Greselile vor fi evidentiate prin subliniere cu pix, stilou sau creion cu culoare rosie. Evaluarea si notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri separate pentru fiecare evaluator.

(6) Zilnic, după terminarea programului de evaluare si de notare, seturile de lucrări si borderourile individuale de notare (închise în plicuri sigilate) se predau, cu proces-verbal asemănător celui de la alin. (3), presedintelui sau vicepresedintelui pentru a fi păstrate în case de fier sau dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se păstrează în acelasi regim cu lucrările scrise.

Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrările scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi păstrate separat de către presedinte si de unul dintre vicepresedinti.

36. - (1) După încheierea de către ambii profesori a actiunii de evaluare si de notare, borderourile întocmite si semnate de fiecare profesor evaluator sunt predate presedintelui comisiei o dată cu lucrările evaluate. După ce presedintele comisiei se asigură că între notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este o diferentă de cel mult un punct, notele obtinute se trec pe fiecare lucrare, cu cerneală rosie, de profesorii evaluatori si se semnează de acestia. Media finală se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de către presedintele comisiei. Presedintele comisiei verifică media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale,

fără rotunjire, si semnează alături de evaluatori.

(2) În cazul în care se constată o diferentă mai mare de un punct între notele celor 2 evaluatori, presedintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finală a lucrării. Nota dată la reevaluare este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei 3 evaluatori si presedintele comisiei. Numărul setului si numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de cei amintiti anterior.

37. - (1) După ce toate lucrările scrise au fost evaluate si notate, acestea se deschid, în prezenta presedintelui, a vice-presedintelui din centrul de evaluare si a profesorilor evaluatori de la disciplina respectivă, iar notele finale se înregistrează imediat în cataloagele de examen de către secretari, cu cerneală albastră sau neagră.

(2) Eventualele corectări ale erorilor de transcriere a notelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu cerneală rosie, de către persoana din comisie care a gresit, sub semnătură, iar presedintele comisiei contrasemnează si stampilează.

(3) Cataloagele completate cu notele de la probele scrise si semnate de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop si de presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei de evaluare, pe fiecare pagină, se predau, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen, pentru a fi transportate la centrul respectiv.

Probele orale si practice

38. - (1) Candidatii intră în sala de examen în ordinea afisată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă.

Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.

(2) Candidatul la probele orale extrage un bilet si primeste hârtie stampilată pentru ciornă. El nu are dreptul să ia un al doilea bilet.

(3) Pentru elaborarea răspunsurilor se acordă fiecărui candidat 15-20 de minute.

(4) Examinarea orală se realizează de către cei 2 profesori examinatori membri ai comisiei. Profesorii examinatori pot interveni cu întrebări lămuritoare sau suplimentare, de regulă după ce candidatul si-a prezentat răspunsurile.

39. - (1) Fiecare profesor examinator evaluează răspunsul candidatului de la probele orale cu “admis” sau “respins”, în functie de punctajul orientativ de evaluare. Punctajul de evaluare va fi consemnat pe borderourile individuale ale profesorilor examinatori.

(2) Dacă amândoi examinatorii au apreciat răspunsul cu “admis” (respectiv cu “respins”), atunci candidatul va fi considerat “admis” (respectiv “respins”) la proba orală respectivă si i se va trece calificativul obtinut în fisa individuală de notare. Presedintele comisiei mediază situatiile în care un evaluator acordă “admis”, iar celălalt “respins” si hotărârea sa, fundamentată pe punctajul acordat de cei 2 examinatori candidatului, este definitivă. Situatiile în care este necesară medierea presedintelui sunt consemnate într-un proces-verbal la care se atasează copii de pe evaluările celor 2 examinatori.

(3) Fiecare profesor trece în borderou calificativul acordat, iar presedintele, calificativul final. Calificativul final la examenul oral se trece în catalog si în fisa individuală a candidatului, cu semnătura celor 2 profesori examinatori. Fisa se înmânează candidatului după consemnarea calificativului la fiecare probă orală.

(4) După sustinerea probei orale candidatul predă biletul de examen si ciorna semnată.

(5) Candidatul care a fost declarat “respins” la o probă orală este declarat “respins” la examenul de bacalaureat si nu mai participă la probele următoare.

40. Desfăsurarea probelor orale are caracter public. În unele situatii presedintele poate dispune întreruperea examinării si eliminarea din sală a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzătoare.

41. Notele de la probele practice se trec în fisa individuală a candidatului imediat după încheierea sustinerii probei de către acesta. Apoi fisa se înmânează candidatului.

VII. Stabilirea si comunicarea rezultatelor

42. - (1) După încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat si după evaluarea si notarea tuturor lucrărilor scrise, se comunică rezultatele finale pentru toti candidatii.

(2) Pentru fiecare candidat care a fost declarat “admis” la toate probele orale si care a obtinut note de promovare (cel putin nota 5) la toate probele scrise sau practice de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obtinute la probele scrise sau practice de examen.

(3) Nu se calculează media generală pentru candidatii care nu au promovat una sau mai multe probe sau care nu s-au prezentat la toate probele. Acestia sunt declarati respinsi.

(4) Este declarat reusit candidatul care îndeplineste simultan următoarele conditii: a fost declarat “admis” la toate probele orale, a obtinut cel putin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen si are media generală minimum 6,00. Pentru candidatii care obtin media generală 5,99, media generală se rotunjeste la 6,00.

(5) Candidatii care nu îndeplinesc simultan conditiile mentionate la alin. (4) sunt declarati respinsi sau, după caz, neprezentati sau eliminati din examen.

(6) Candidatilor declarati respinsi, neprezentati sau eliminati li se consemnează aceasta pe foaia matricolă. Mentiunea respectivă se va face si în registrul matricol. În cazul candidatilor proveniti de la alte unităti de învătământ, comisia de examen va anunta în scris rezultatul la liceul de unde provine candidatul.

(7) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de bacalaureat se întocmesc si se afisează liste nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele/calificativele obtinute la fiecare probă scrisă, practică sau orală, media generală si rezultatul final (.reusit”, “respins”, “neprezentat”, “eliminat din examen”). Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel putin una dintre probele de examen.

43. Pentru candidatii proveniti de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeste extrase din catalog, care cuprind situatia lor la examen, si le transmit liceelor respective în vederea completării diplomelor de bacalaureat.

VIII. Depunerea si rezolvarea contestatiilor

44. - (1) Nu se admit contestatii la probele orale, practice (cu exceptia probei de dicteu melodic si armonic, de la profilul artistic - muzică) sau la probele la care subiectele sunt integral de tip “grilă” si la care evaluarea si notarea se fac, în prezenta candidatului, imediat după încheierea probei.

(2) Contestatiile la probele scrise se depun si se înregistrează la centrul de examen, în ziua prevăzută de graficul de desfăsurare a examenului de bacalaureat.

(3) Presedintele împreună cu un membru al comisiei din centrul de examen primesc contestatiile si le înregistrează.

(4) Cererile prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, însotite de un borderou în care se precizează numele contestatorilor si disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestatia, se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare de un delegat al comisiei din centrul de examen.

(5) După primirea de la centrele de examen a cererilor prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, în centrul zonal de evaluare, lucrările candidatilor care au depus contestatii se închid pentru a deveni secrete în ceea ce priveste centrul de examen, numele candidatului si notele acordate; se aplică stampila “Bacalaureat 2003 - C.Z.E.” si se înaintează, prin delegat, comisiei de contestatii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Secretizarea se va face, în tot judetul, cu acelasi tip de hârtie pusă la dispozitie de comisia judeteană (a municipiului Bucuresti) de bacalaureat. Totodată se transmite un borderou în

care se mentionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor si numărul de pagini pentru fiecare lucrare.

(6) Comisia natională de bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestatii la nivel regional. În acest caz componenta comisiei de contestatii va fi stabilită de Comisia natională de bacalaureat, prin consultarea comisiilor judetene.

(7) Comisia natională de bacalaureat va stabili si va transmite comisiilor judetene de bacalaureat în ce judet trebuie transmise lucrările pentru contestatii.

45. - (1) Comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) de contestatii au următoarea componentă:

- presedinte - inspector scolar general adjunct al judetului respectiv, altul decât cel numit eventual în comisia judeteană de bacalaureat (a municipiului Bucuresti);

- vicepresedinte - inspector scolar de specialitate;

- 1-2 secretari - inspectori scolari, cadre didactice;

- membri - câte 2 profesori pentru fiecare disciplină si pentru maximum 100 de lucrări contestate.

(2) În fiecare an membrii comisiei de contestatii vor fi alti profesori decât cei din anul anterior. Alegerea evaluatorilor se face prin tragere la sorti dintr-o listă de profesori recunoscuti pentru competenta profesională si probitatea lor morală si care nu au făcut parte în sesiunea respectivă din comisiile centrelor de examen si de evaluare. La dosarul comisiei judetene se vor afla deciziile de numire atât a profesorilor evaluatori din comisia de contestatii din anul curent, cât si a celor din anul precedent.

46. - (1) Comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) sau regionale de contestatii reevaluează lucrările primite si acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor pentru probele scrise.

(2) Pentru lucrările care au primit la comisia de evaluare note de până la 9,50, nota acordată initial se modifică, prin crestere sau descrestere, dacă între nota initială si nota acordată de comisia de contestatii se va constata o diferentă de cel putin 0,50 puncte. Dacă diferenta dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota initială rămâne neschimbată.

(3) Pentru lucrările care au primit initial cel putin nota 9,50, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestatii.

(4) Deciziile comisiei judetene sau regionale de contestatii sunt definitive după validarea lor de către presedintele comisiei. Aceste decizii se consemnează într-un proces-verbal, care este semnat de toti membrii comisiei.

(5) Lucrările scrise se restituie comisiilor din centrele de evaluare împreună cu o copie de pe procesul-verbal. O copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii este predată delegatului fiecărui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise.

Borderourile de corectare de la comisia de contestatii si procesulverbal se păstrează la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de 2 ani.

(6) În cazul în care se constată diferente mai mari de 1,50 de puncte - în plus sau în minus - între nota initială si nota de la contestatii, inspectoratele scolare analizează situatia în termen de 30 de zile de la terminarea contestatiilor, consultând profesorii evaluatori din ambele comisii (cea din centrul zonal de evaluare si cea de la contestatii), si decid sanctionarea celor vinovati.

Comisia natională de bacalaureat va fi înstiintată de sanctiunile aplicate, până la data de 1 noiembrie a anului în care s-a desfăsurat examenul.

(7) În perioada de evaluare a probelor scrise sau ulterior Comisia natională de bacalaureat poate desemna, după caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui număr de lucrări, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor. Comisia natională de bacalaureat propune inspectoratelor scolare sanctiuni în cazul constatării unor nereguli flagrante.

47. - (1) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în cataloage schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestatii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat si rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

(2) Rezultatele la contestatii se comunică celor în drept, prin afisare la avizierul centrului de examen, conform graficului.

IX. Dispozitii finale

48. Comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare si comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) au obligatia să informeze telefonic în cel mai scurt timp Comisia natională de bacalaureat cu privire la neregulile care apar în organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat, precum si despre neprezentarea unor presedinti, în vederea înlocuirii acestora.

49. - (1) Toate documentele întocmite în centrul de examen pentru bacalaureat se păstrează în arhiva unitătii scolare în care a fost organizat centrul de examen, până la sfârsitul anului scolar următor, cu exceptia cataloagelor, care se păstrează permanent.

(2) Subiectele care se deschid la comisiile din centrele de examen se vor introduce în plicuri care vor purta semnăturile presedintelui si ale membrilor comisiei, ora si data deschiderii; ele vor fi stampilate si se vor păstra timp de un an în arhiva unitătii scolare în care a fost organizat centrul de examen.

(3) Lucrările scrise si borderourile de notare, autentificate de presedintii centrelor zonale de evaluare, se predau, cu proces-verbal, directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare si se păstrează până la sfârsitul anului scolar următor.

50. - (1) Diplomele de bacalaureat se completează cu datele din cataloagele de examen numai de către secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasă si vor fi semnate de presedintele comisiei din centrul de examen în termen de cel mult 15 zile de la terminarea examenului de bacalaureat.

(2) În cazuri exceptionale, diplomele pot fi semnate de presedintele comisiei judetene de bacalaureat.

51. - (1) Raportul comisiei judetene privind rezultatele examenului de bacalaureat organizat si desfăsurat în liceele din judet se transmite, prin delegat sau prin postă, la Ministerul Educatiei si Cercetării - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, în două exemplare, în termen de 10 zile de la afisarea rezultatelor. Raportul va cuprinde:

a) situatia numerică a tuturor candidatilor, pe ansamblu si la fiecare probă de examen; situatia elevilor promovati, pe transe de medii (anexele nr. 9 si 10);

b) semnalarea situatiilor deosebite - folosirea subiectelor de rezervă, înlocuirea unor presedinti si a unor membri ai comisiei;

c) aprecieri cu privire la subiectele probelor scrise din punct de vedere al complexitătii, al concordantei cu programele scolare, asupra modului în care subiectele au solicitat capacitătile intelectuale ale candidatilor etc.;

d) sugestii si solutii pentru perfectionarea organizării si a desfăsurării examenului de bacalaureat;

e) analiza modului de desfăsurare a contestatiilor si rezultatele statistice ale acestora, concluzii si propuneri;

f) informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic căruia comisia judeteană a decis să îi retragă dreptul de a participa la examenele nationale.

(2) Un exemplar al raportului va fi trimis fiecărei unităti scolare din judet.

(3) Anexele nr. 9 si 10 vor fi trimise si prin posta electronică la Directia de informatizare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, în termen de 10 zile de la afisarea rezultatelor.

52. - (1) Până la data de 1 noiembrie inspectoratele scolare vor alcătui un raport special despre examenul national de bacalaureat din anul în curs, care va fi trimis în copie si la Ministerul Educatiei si Cercetării. Un exemplar al raportului anual va fi trimis fiecărei unităti scolare din judet.

(2) Raportul va cuprinde informatii despre monitorizarea desfăsurării acestui examen, inclusiv date despre esantioanele de lucrări recorectate la decizia comisiei nationale sau judetene.

Comisia judeteană va decide recorectarea de lucrări la cel putin 3 discipline de examen, pentru examenul de bacalaureat. Numărul minim de lucrări recorectate la o disciplină va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrărilor vor fi stabilite de inspectoratul scolar.

Inspectorii scolari de specialitate vor coordona evaluarea esantioanelor si vor prezenta în scris inspectorului general concluziile acestei reevaluări. În urma reevaluării, inspectorul scolar general poate propune, în situatii bine justificate, aplicarea de sanctiuni, conform Statutului personalului didactic si prezentei metodologii.

Raportul anual va cuprinde informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic căruia comisia judeteană a decis să îi retragă dreptul de a participa la examenele nationale.

53. - (1) Respectarea întocmai a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în examen.

(2) Orice abatere comisă si dovedită cu probe se sanctionează după cum urmează:

a) candidatii care în timpul desfăsurării probelor de examen au introdus în sălile de examen materiale ajutătoare sau mijloace electronice ori care sunt surprinsi copiind sau transmitând solutii ale subiectelor sunt eliminati din examen, pierzând sesiunea respectivă;

b) cadrele didactice care, în timpul desfăsurării examenului, comit fapte cu caracter infractional (furnizarea solutiilor problemei, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări) sau au manifestări care atestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor de supraveghetor (tolerarea unor actiuni sau intentii de fraudă ale candidatilor, părăsirea nejustificată a sălii de examen si altele) vor fi sanctionate în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic sau, după caz, ale Codului penal; aceste cadre didactice vor fi imediat înlocuite din comisie si li se va interzice participarea în comisiile de examen în sesiunile următoare;

c) profesorii evaluatori care săvârsesc fapte cu caracter infractional (înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări, modificări de note etc.) sau care manifestă neglijentă în îndeplinirea răspunderilor de examinator/evaluator se sanctionează conform prevederilor Statutului personalului didactic si, după caz, ale Codului penal;

acestor cadre didactice li se va interzice participarea în comisiile de examen în sesiunile următoare.

(3) Procedura de sanctionare, pentru abaterile personalului didactic mentionate în prezenta metodologie, se desfăsoară în conformitate cu prevederile art. 117-123 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Punctul de plecare al cercetării este procesul-verbal alcătuit de organele de control. În baza aceluiasi proces-verbal inspectoratul scolar propune sanctiunea. Inspectoratul scolar va face comunicare scrisă către unitatea de învătământ de la care provine cadrul didactic respectiv, în care se precizează abaterea constatată si propunerea de sanctionare. Abaterile săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile pentru examenele de bacalaureat vor fi luate în considerare la acordarea calificativului anual.

(4) Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfăsurarea activitătii unei comisii de bacalaureat atrage diminuarea cu 20-70% a indemnizatiei vicepresedintelui si a presedintelui. De asemenea, constatarea de nereguli grave duce la înlocuirea din comisie a vinovatilor. În cazul înlocuirii din comisie pentru abateri grave, persoana înlocuită nu va mai primi indemnizatia cuvenită respectivei functii din comisia de bacalaureat.

54. Candidatii care au fost înscrisi fără a îndeplini conditiile legale de înscriere la examen sau care au beneficiat de părtinire frauduloasă, constatată de organele în drept, sunt eliminati din examen, pierzând sesiunea respectivă, sau, după caz, acestora li se anulează diploma.

55. - (1) La organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat în liceele (sectiile de liceu) pentru elevii cu deficiente vizuale, motorii si auditive, se fac următoarele precizări speciale:

a) pentru un număr de candidati care corespunde cel putin efectivului unei clase speciale de liceu se organizează subcomisii de bacalaureat;

b) presedintele comisiei de bacalaureat (din liceu/sectie) va fi, de regulă, un cadru didactic universitar cu specialitatea psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie sau un profesor cu gradul didactic I, având una dintre specialitătile mentionate anterior;

c) comisiile de bacalaureat vor asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în functie de particularitătile individuale si de cele specifice deficientei respective.

(2) Exemple de asemenea adaptări sunt:

a) asigurarea posibilitătii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gesticular pentru elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

b) mărirea cu 1-1,5 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidatii cu deficiente fizice (motorii) sau vizuale; c) asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidatii ambliopi;

d) transmiterea prin dictare, elevilor cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzătoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;

e) realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia, de către candidatul cu deficiente, către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfăsoară proba respectivă.

(3) Candidatii cu deficiente din licee obisnuite pot beneficia, după caz, de prevederile alin. (2), în baza certificatului de handicapat sau a unei adeverinte medicale. Acolo unde nu se pot realiza conditii de egalizare a sanselor, candidatii vor fi orientati spre comisia de bacalaureat dintr-un liceu special.

(4) Comisia natională de bacalaureat poate aproba si alte proceduri de sustinere a examenului de bacalaureat pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea comisiilor judetene.

56. În situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, comisiile judetene de bacalaureat pot organiza sustinerea probelor la locul imobilizării, simultan cu toti candidatii din tară. Organizarea acestor probe se face cu avizul Comisiei nationale de bacalaureat, la cererea candidatului si în baza unui document medical care să ateste imposibilitatea deplasării.

57. Se interzice cu desăvârsire colectarea unor fonduri materiale sau bănesti de la candidati, de la părintii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidatilor la bacalaureat. Cei dovediti că încalcă această dispozitie vor fi sanctionati conform Statutului personalului didactic sau Codului penal, după caz.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 308 din 28 februarie 2003

MINISTERUL DE INTERNE

Nr. 409 din 12 martie 2003

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr. 189 din 5 aprilie 2003

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificările ulterioare, ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificările ulterioare, ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, ministrul de interne si ministrul administratiei publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de evaluare si desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică în constructii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, Sergiu Sechelariu, secretar de stat

Ministrul de interne, Ioan Rus

Ministrul administratiei publice, Octav Cozmâncă

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de evaluare si desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

CAPITOLUL I

Obiect si domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta procedură stabileste regulile si criteriile de evaluare si desemnare a organismelor abilitate să realizeze sarcini specifice privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii, denumite în continuare organisme în domeniul produselor pentru constructii, domeniu reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii.

Art. 2. - (1) Organismele prevăzute la art. 1 fac parte dintre organismele care realizează evaluarea conformitătii produselor în domeniile reglementate de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor si sunt supuse, în principiu, prevederilor comune privind regulile de procedură pentru desemnarea si notificarea natională a acestor organisme, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, denumite în continuare normele metodologice, adaptate si/sau completate, după caz, corespunzător cerintelor domeniului reglementat specific.

(2) În domeniul produselor pentru constructii nu sunt aplicabile procedurile modulare de evaluare a conformitătii, prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 608/2001, ci procedurile aferente sistemelor de atestare a conformitătii produselor, stabilite la art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, ceea ce implică un alt mod de identificare a domeniilor de competentă, a functiilor si a sarcinilor specifice ce revin organismelor desemnate.

(3) Prevederile specifice referitoare la evaluarea si desemnarea organismelor în domeniul produselor pentru constructii, cuprinse în prezenta procedură, sunt stabilite pe baza conditiilor prevăzute în cap. V si VI din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 si în concordantă cu prevederile echivalente adoptate la nivel european.

 

CAPITOLUL II

Documente de referintă

 

Art. 3. - (1) La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 27 februarie 2003;

b) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001;

c) Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 6 iunie 2002;

d) Legea nr. 245/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002;

e) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor nr. 165/92/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 25 martie 2003.

(2) Prezenta procedură cuprinde prevederi cu referire la următoarele standarde, la a căror aplicare trebuie luată în considerare ultima editie a standardului citat:

a) SR EN 45004 “Criterii generale pentru functionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspectia”;

b) SR EN 45011 “Criterii generale pentru organisme de certificare care efectuează certificarea produselor”;

c) SR EN 45012 “Criterii generale pentru organisme de certificare care efectuează certificarea sistemelor calitătii”;

d) SR EN ISO/CEI 17025 “Cerinte generale pentru competentalaboratoarelor de încercări si etalonări”.

 

CAPITOLUL III

Termeni si definitii

 

Art. 4. - (1) Termenii de specialitate utilizati în prezenta procedură sunt prevăzuti si definiti în documentele de referintă mentionate în cap. II.

(2) Prescurtările utilizate în textul procedurii se înteleg astfel:

CIP = controlul intern al productiei;

C.T.P.C. = Consiliul tehnic permanent pentru constructii.

 

CAPITOLUL IV

Domenii si conditii de desemnare

 

Art. 5. - (1) În concordantă cu prevederile art. 30 lit. A-F din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, în domeniul produselor pentru constructii se desemnează organisme pentru exercitarea următoarelor functii:

a) certificarea conformitătii produselor;

b) certificarea conformitătii CIP;

c) inspectie;

d) laboratoare de încercări.

(2) Pot fi desemnate orice persoane juridice sau, în unele cazuri, entităti din cadrul unor persoane juridice, cu sediul în România, care functionează ca organisme de certificare, ca organisme de inspectie si/sau ca laboratoare de încercări si îndeplinesc cumulativ cerintele de acreditare prealabilă prevăzute la art. 16 din Legea nr. 608/2001 si conditiile minimale prevăzute la art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, potrivit prevederilor prezentei proceduri.

(3) În vederea desemnării, organismele solicitante plătesc o taxă de evaluare, a cărei valoare se stabileste anual de autoritatea competentă pentru desemnare.

Art. 6. - (1) Persoana juridică sau entitatea poate fi desemnată, pe baza propriei solicitări, pentru exercitarea functiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) si pentru efectuarea unor sarcini specifice, cu referire la anumite familii de produse pentru constructii si în corelare cu sistemele de atestare a conformitătii aplicabile, identificate conform prevederilor Regulamentului privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii.

(2) Sarcinile specifice ce revin organismelor din domeniul produselor pentru constructii în corelare cu sistemele de atestare a conformitătii sunt:

a) certificarea conformitătii produsului si eliberarea certificatului de conformitate CS, pentru sistemele 1+ si 1;

b) certificarea conformitătii CIP, pentru sistemele 2+ si 2;

c) supravegherea CIP, pentru sistemele 1+, 1 si 2+;

d) inspectia CIP, pentru sistemele 1+, 1, 2+ si 2;

e) încercări de tertă parte, pentru sistemele 1+, 1 si 3.

Art. 7. - (1) Un organism de certificare, un organism de inspectie sau un laborator de încercări poate fi desemnat pentru una sau mai multe familii de produse pentru constructii.

(2) Un organism poate fi desemnat, pentru o familie de produse, pe o singură functie, pe mai multe sau pe toate functiile prevăzute la art. 5 alin. (1), după cum sunt îndeplinite conditiile relevante pentru desemnare pentru functia sau functiile respective.

Art. 8. - (1) Entităti legate juridic de operatori economici nu pot fi desemnate în nici un caz ca organisme de certificare si ca organisme de inspectie, putând fi desemnate doar ca laboratoare de încercări si numai în cazuri speciale si justificate (de exemplu, laboratorul este unicul din tară sau dintr-o zonă teritorială, care dispune de aparatura de încercare necesară).

(2) În sensul prezentei proceduri, prin operator economic se întelege orice persoană responsabilă cu introducerea pe piată a produselor pentru constructii, iar un organism se consideră legat de un operator economic în următoarele situatii:

a) este parte a aceleiasi societăti ca si unitatea de productie;

b) este entitate separată juridic de unitatea de productie, dar este în întregime sau în majoritate proprietatea unitătii de productie;

c) este independent, dar unitatea de productie detine o anumită cotă de actiuni;

d) este separat de unitatea de productie, dar ambele au o societate-mamă comună care detine în întregime sau în majoritate proprietatea;

e) este separat de unitatea de productie, dar ambele au o societate-mamă comună care detine o anumită cotă de actiuni;

f) este în proprietatea unei organizatii reprezentând mai multi producători (de exemplu, o asociatie cu scop comercial).

Art. 9. - (1) Organismele de certificare, organismele de inspectie si laboratoarele pot subcontracta executarea unora dintre sarcinile ce revin altor organisme si/sau laboratoare.

(2) Un organism desemnat care subcontractează rămâne în orice situatie răspunzător pentru toate activitătile acoperite de desemnare. Subcontractarea nu se poate referi la delegarea autoritătii sau a responsabilitătilor corespunzătoare functiei desemnate.

(3) Un organism desemnat nu poate în nici un caz să subcontracteze toate activitătile. De asemenea, este interzisă subcontractarea “în serie”.

(4) Organismele de certificare nu pot subcontracta activitătile de evaluare si acceptare. Pot fi subcontractate numai activităti tehnice, precis delimitate si riguros detaliate, de exemplu:

încercări, examinări, comparatii, esantionări sau audituri pentru calitate.

Art. 10. - În scopul asigurării unei aplicări practice uniforme a sarcinilor ce revin diferitelor organisme desemnate în cadrul sistemelor de atestare a conformitătii, precum si a evaluărilor în vederea desemnării, C.T.P.C. va întocmi instructiuni detaliate privind rolul si raporturile dintre organisme pentru realizarea metodelor de încercare, inspectie si certificare prevăzute în specificatiile tehnice. Aceste instructiuni vor fi puse la dispozitie

organismelor interesate, contra cost.

 

CAPITOLUL V

Solicitarea desemnării

 

Art. 11. - (1) Solicitarea organismului se realizează conform art. 5 alin. (3) din normele metodologice prevăzute la art. 2 alin. (1), cu completările de mai jos.

(2) Cererea de desemnare trebuie să corespundă modelului prezentat în anexa nr. 1.

(3) Cererea de desemnare trebuie însotită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), c), f), g), h) si i) din normele metodologice, precum si de următoarele documente:

a) descrierea tipului de activitate la care se referă desemnarea, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1);

b) descrierea produsului/produselor pentru constructii, care va/vor fi acoperit/acoperite de desemnarea care se solicită, potrivit listelor de familii de produse stabilite în anexele I si II la Regulamentul privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii;

c) datele specifice de personal, de calificare si de experientă profesională, referitoare la directorul organismului, la loctiitorul acestuia, la personalul cu functii de conducere si la personalul tehnic, potrivit prevederilor art. 16;

d) declaratie privind relatiile economice si juridice ale solicitantului, persoană juridică sau entitate, ale directorului si ale celorlalti angajati ai solicitantului cu operatori economici;

e) descrierea sumară a spatiilor de lucru si a echipamentelor tehnice;

f) detalii referitoare la subcontractanti;

g) modelele documentelor ce urmează a fi eliberate: certificate de conformitate CS, rapoarte de încercare etc., după caz;

h) detinerea unei asigurări de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;

i) dovada de plată a taxei de evaluare.

(4) În situatiile prevăzute la art. 7 alin. (1) si (2), cererile si documentele însotitoare se întocmesc distinct:

a) pentru o singură familie de produse si mai multe functii; sau

b) pentru o singură functie si mai multe familii de produse.

Art. 12. - (1) Cererile pentru desemnare si dosarul cu documente însotitoare se depun, în functie de familia de produse pentru care se solicită desemnarea, la autoritatea competentă pentru desemnare, conform prevederilor art. 37 alin. (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, care le înregistrează prin secretariatul comisiei de desemnare.

(2) Cererile înregistrate la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se transmit în maximum două zile la C.T.P.C. în vederea evaluării.

(3) Cererile înregistrate la Ministerul Administratiei Publice se evaluează prin compartimentul de specialitate stabilit de acesta, care înstiintează C.T.P.C. în termen de maximum 15 zile asupra cererilor înregistrate.

(4) C.T.P.C. poate realiza evaluări si/sau supravegheri si în domeniile din competenta Ministerului Administratiei Publice, la solicitarea acestuia.

 

CAPITOLUL VI

Evaluarea solicitării

 

Art. 13. - C.T.P.C. efectuează evaluarea organismului pe baza documentatiei prezentate potrivit prevederilor art. 11.

Art. 14. - (1) Conformitatea organismelor cu conditiile minimale prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) si d)  din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 se evaluează în raport cu cerintele relevante prevăzute în standardele din seria SR EN 45000 pe baza cărora au fost acreditate, considerate în contextul specificatiilor tehnice pentru produse si/sau încercări aferente domeniului de desemnare.

(2) Ca bază de evaluare a competentei pentru diversele functii si sarcini ale organismelor se utilizează certificatele de acreditare eliberate de organismul national de acreditare RENAR, acreditarea după standardele din seria SR EN 45000 fiind luată în considerare astfel:

a) pentru organismele care efectuează certificarea conformitătii produselor: SR EN 45011;

b) pentru organismele care efectuează certificarea conformitătii CIP: SR EN 45012;

c) pentru organismele care efectuează inspectia si supravegherea CIP: SR EN 45012;

d) pentru organismele care efectuează inspectia CIP si alte activităti specifice pentru inspectii de tertă parte (esantionare, audituri etc.): SR EN 45004;

e) pentru laboratoarele de încercări: SR EN ISO 17025.

Art. 15. - (1) Din documentele prezentate trebuie să rezulte că organismul are capabilitatea tehnică necesară pentru produsul si/sau încercările specifice.

(2) Pentru organismele de certificare si de inspectie evaluarea se face comparativ cu specificatiile tehnice de referintă pentru produse, incluse în Lista specificatiilor tehnice si a documentelor tehnice directoare de referintă în domeniul produselor pentru constructii si al constructiilor, prevăzută la art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, iar pentru laboratoarele de încercări, comparativ cu standardele de încercări prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 sau cu părti ale acestora ori cu metodele de încercare stabilite prin agremente tehnice europene.

Art. 16. - (1) Organismele solicitante trebuie să detină suficient personal angajat permanent, care să aibă pregătirea, instruirea, cunostintele tehnice si experienta necesare, corespunzător functiilor alocate, precum si un director tehnic sau o functie asimilată acesteia, care să detină responsabilitatea globală pentru supervizarea activitătilor întregului personal.

(2) Directorul tehnic trebuie să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior cu caracter tehnic sau stiintific, corespunzător domeniului de activitate al organismului, si trebuie să aibă o experientă profesională de cel putin 5 ani în domeniul încercării, inspectiei sau certificării produselor pentru constructii ori în activităti comparabile.

(3) Directorul tehnic trebuie să îsi exercite functia ca ocupatie de bază. Dacă directorul tehnic are o altă ocupatie de bază,

această cerintă poate fi considerată satisfăcută si prin numirea unui loctiitor permanent care trebuie să îndeplinească toate cerintele relevante pentru directorul tehnic.

(4) Un loctiitor permanent pentru directorul tehnic poate fi o cerintă necesară datorită tipului si extinderii activitătilor. În cazul în care directorul tehnic are altă ocupatie de bază, poate fi numit si un al doilea loctiitor permanent. În ambele situatii loctiitorul permanent trebuie să îndeplinească toate cerintele relevante pentru directorul tehnic.

(5) Directorul tehnic al organismului solicitant trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele conditii:

a) să nu îsi fi pierdut capacitatea de a detine functii publice;

b) să nu fie supus, prin hotărâre judecătorească, unor restrictii privind proprietatea;

c) să aibă competenta necesară; si

d) să nu desfăsoare activităti incompatibile cu îndeplinirea corectă a obligatiilor sale de director.

Art. 17. - Organismele si laboratoarele trebuie să dispună de:

a) spatiile de lucru si echipamentele tehnice necesare, în corelare cu specificatiile tehnice de produs si/sau încercări relevante;

b) proceduri documentate pentru executarea sarcinilor ce le revin si pentru utilizarea si mentenanta echipamentului tehnic aferent;

c) un sistem pentru înregistrarea si documentarea activitătilor efectuate.

Art. 18. - Pentru sarcinile organismelor implicate în inspectia si/sau certificarea controlului intern al productiei se iau în considerare numai acele aspecte ale controlului intern al productiei care sunt necesare pentru satisfacerea cerintelor definite în specificatiile tehnice de referintă pentru produsele respective.

Art. 19. - (1) Organismele care solicită desemnarea trebuie să fie si să rămână, după desemnare, de tertă parte, respectiv independente de clientii lor sau de alte părti interesate.

(2) Dacă totusi, în contextul prevederilor art. 8, este necesară desemnarea unui laborator legat de un operator economic, trebuie să se prezinte dovezi concludente că laboratorul functionează în mod impartial. Desemnarea acordată unui astfel de laborator îl îndreptăteste să îsi efectueze sarcinile legate de atestarea conformitătii pentru orice client, inclusiv pentru operatorul economic de care este legat.

Art. 20. - (1) Organismele desemnate, în special directorul tehnic si loctiitorul său permanent, trebuie să asigure impartialitatea.

(2) În mod special, în cazul prevăzut la art. 19 alin. (2) trebuie acordată o atentie mărită pentru evaluarea impartialitătii. Cu cât este mai strânsă relatia dintre laborator si operatorul economic cu atât mai stricte trebuie să fie mijloacele de satisfacere a cerintei de impartialitate si mai ridicată severitatea cu care acestea sunt verificate si supravegheate.

Art. 21. - (1) Conditia privind existenta asigurării de răspundere civilă se consideră îndeplinită si prin prezentarea unei asigurări de garantie profesională.

(2) Cuantumul anual al asigurării trebuie să fie corelat cu cifra de afaceri si cu natura riscurilor ce pot fi suportate de organismul în cauză.

Art. 22. - (1) C.T.P.C. efectuează evaluarea solicitărilor, prin personalul de specialitate propriu, pe baza criteriilor stabilite prin prezenta procedură si a referintelor prevăzute.

(2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un raport de evaluare, care se înaintează autoritătii competente pentru desemnare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii. În concluziile raportului de evaluare se mentionează propunerea de acordare sau de respingere a desemnării si, dacă este cazul, motivele respingerii.

(3) Dosarele constituite în procesul de evaluare se păstrează o perioadă de 10 ani de către C.T.P.C. si se pun, la cerere, la dispozitie autoritătii competente pentru desemnare sau organelor de control împuternicite de aceasta.

(4) Procedurile operationale de lucru ale C.T.P.C. se elaborează de acesta si se aprobă de conducerea proprie.

 

CAPITOLUL VII

Acordarea desemnării

 

Art. 23. - (1) Autoritătile competente pentru desemnare, prin comisiile de desemnare constituite conform art. 23 din normele metodologice, analizează si aprobă propunerile din raportul de evaluare, în termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia.

(2) Comisiile de desemnare se constituie si functionează la fiecare autoritate competentă pentru desemnare, conform regulamentelor de organizare si functionare proprii, având în vedere realizarea colaborărilor necesare.

(3) Desemnarea se acordă pe o perioadă limitată de 5 ani, care poate fi prelungită pe aceeasi perioadă. Prelungirea desemnării se face în aceleasi conditii ca si acordarea desemnării. Numărul prelungirilor nu este limitat.

Art. 24. - (1) Pentru organismele acceptate, în termen de maximum 5 zile de la aprobarea desemnării se eliberează Certificatul de recunoastere. Modelul Certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice.

(2) Organismele care au primit Certificatul de recunoastere din partea oricăreia dintre autoritătile competente pentru desemnare sunt înscrise în lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru constructii, prevăzută la art. 37 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003.

(3) Modelul de întocmire a listei prevăzute la alin. (2) este prezentat în anexa nr. 2.

(4) C.T.P.C. întocmeste si tine la zi lista prevăzută la alin. (2), care se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. - Conform prevederilor art. 37 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, organismele din domeniul produselor pentru constructii sunt supuse cerintei de notificare natională. În acest scop autoritătile competente procedează potrivit prevederilor cap. III din normele metodologice.

 

CAPITOLUL VIII

Supravegherea organismelor desemnate

 

Art. 26. - (1) Pe perioada desemnării organismele desemnate au următoarele obligatii generale:

a) să accepte numai solicitările care corespund domeniului desemnat, din partea oricăror persoane responsabile cu introducerea pe piată a produselor pentru constructii;

b) să respecte, la toate nivelurile proprii de organizare, conditiile care să asigure confidentialitatea;

c) să permită autoritătii competente pentru desemnare, care le-a desemnat, la cererea acesteia, să efectueze supravegherea anuală;

d) să participe, la intervale regulate, la schimburile de experientă dintre organismele desemnate de profil, programate de autoritatea competentă pentru desemnare;

e) să asigure mentinerea la zi a instruirii personalului si păstrarea, repararea si, după caz, înlocuirea echipamentelor tehnice, astfel încât conditiile de desemnare să fie îndeplinite pe toată durata desemnării;

f) să păstreze si să actualizeze înregistrările relevante privind calificarea, perfectionarea si experienta profesională a personalului propriu;

g) să elaboreze si să actualizeze procedurile din care rezultă obligatiile si responsabilitătile personalului;

h) să elaboreze o documentatie sintetică privind îndeplinirea obligatiilor prevăzute la lit. d)-g), pe care să o pună la dispozitie personalului;

i) să comunice imediat autoritătii competente pentru desemnare, care le-a desemnat, schimbarea directorului tehnic sau a loctiitorului său permanent si modificările importante survenite în legătură cu echipamentul tehnic;

j) să plătească anual o taxă pentru auditul de supraveghere.

(2) Laboratoarele de încercări si organismele de inspectie pot să utilizeze numai aparatură de încercare verificată potrivit regulilor tehnice general cunoscute; în scopul validării rezultatelor la încercări laboratoarele si organismele de inspectie trebuie să participe la încercările comparative programate de autoritatea competentă pentru desemnare.

(3) Organismele de certificare, organismele de inspectie si laboratoarele de încercări trebuie să întocmească rapoarte privind activitătile lor de certificare, inspectie si încercare, inclusiv documentatia relevantă. Rapoartele trebuie să contină un rezumat cu informatii asupra subiectului respectiv, cu privire la personalul implicat, procedurile aplicate corespunzător cerintelor tehnice, rezultatele obtinute si unitătile de productie controlate. De asemenea, rapoartele trebuie să contină data/datele încercării/încercărilor, data certificării si perioada de inspectie, după caz. Rapoartele se semnează de directorul tehnic al organismului. Rapoartele se păstrează o durată de 10 ani si se pun la dispozitie, la cerere, autoritătilor competente pentru desemnare, C.T.P.C. sau organismului national de acreditare, în cadrul activitătii de supraveghere a organismelor desemnate.

Art. 27. - (1) Prevederile referitoare la supravegherea organismelor, cuprinse în cap. II, sectiunea a 3-a din normele metodologice, se aplică si organismelor din domeniul produselor pentru constructii.

(2) Activitătile de supraveghere a organismelor desemnate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, respectiv de Ministerul Administratiei Publice, se efectuează de C.T.P.C. respectiv de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

Constatările si propunerile privind mentinerea sau, după caz, limitarea, suspendarea ori retragerea desemnărilor acordate se consemnează în rapoarte care se înaintează periodic spre aprobare autoritătii competente.

 

CAPITOLUL IX

Limitarea, suspendarea si retragerea desemnării

 

Art. 28. - (1) Desemnarea expiră:

a) dacă organismul renuntă la desemnare printr-o comunicare scrisă, transmisă autoritătii competente pentru desemnare, care l-a desemnat;

b) când expiră durata de valabilitate a desemnării.

(2) Desemnarea se retrage:

a) dacă apar ulterior motive care ar fi justificat respingerea desemnării;

b) dacă organismul a încălcat în mod repetat obligatiile ce îi revin.

(3) Desemnarea poate fi retrasă dacă organismul:

a) nu a avut activitate timp de 2 ani;

b) nu participă la schimbul de experientă prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. d);

c) nu participă la încercările comparative conform art. 26 alin. (2).

Art. 29. - Prevederile referitoare la limitarea, suspendarea si retragerea desemnării, conform art. 9 si 10 din normele metodologice, se aplică si organismelor din domeniul produselor pentru constructii.

 

CAPITOLUL X

Responsabilităti

 

Art. 30. - (1) Autoritătile competente pentru desemnare, inclusiv prin comisiile de desemnare, au următoarele responsabilităti si atributii în domeniile stabilite la art. 37 alin. (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003:

a) detin responsabilitatea globală pentru evaluarea si desemnarea organismelor;

b) asigură organizarea si functionarea comisiilor de desemnare, inclusiv colaborarea necesară dintre acestea;

c) aprobă taxele de evaluare initială si de supraveghere;

d) înregistrează cererile de desemnare si le transmit la C.T.P.C. în vederea evaluării, respectiv spre stiintă, după caz;

e) analizează si aprobă rapoartele de evaluare si de supraveghere ale C.T.P.C. sau ale compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei Publice, după caz;

f) acordă desemnarea si eliberează certificatele de recunoastere;

g) solicită notificarea natională a organismelor desemnate;

h) aprobă limitarea, suspendarea si retragerea desemnărilor acordate.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei aprobă si publică lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru constructii si actualizările anuale ale acesteia.

Art. 31. - C.T.P.C. are următoarele atributii:

a) efectuează evaluarea initială si supravegherea anuală a organismelor din competenta Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si, la cerere, a celor din competenta Ministerului Administratiei Publice;

b) întocmeste rapoartele de evaluare si de supraveghere si le transmite autoritătii competente pentru desemnare;

c) face propuneri privind acordarea, respingerea, mentinerea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării, după caz;

d) păstrează si gestionează dosarele constituite în procesul de desemnare si supraveghere;

e) constituie si tine la zi baza de date centralizată, referitoare la organismele desemnate în domeniul produselor pentru constructii;

f) încasează taxele pentru evaluarea initială si pentru supravegherile anuale.

Art. 32. - (1) Atributiile C.T.P.C. prevăzute la art. 31, cu exceptia celei de la lit. e), revin compartimentului de specialitate stabilit în acest scop la Ministerul Administratiei Publice.

(2) Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei Publice pune periodic la dispozitie C.T.P.C. informatiile necesare pentru actualizarea bazei de date prevăzute la art. 31 lit. e).

 

CAPITOLUL XI

Prevederi finale

 

Art. 33. - Prevederile art. 25 din normele metodologice se aplică laboratoarelor de încercări în constructii, autorizate conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare. Întrucât, conform art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, anexele nr. 6 si 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 se abrogă la 27 februarie 2005, până la această dată se păstrează autorizările acordate laboratoarelor de încercări în constructii. Autorizările care îsi încetează valabilitatea în acest interval nu se mai prelungesc.

Art. 34. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

Nr. ./data ...1)

 

MODEL DE CERERE DE DESEMNARE

Laboratorul/organismul ......

(denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comertului)

 

CERERE DE DESEMNARE

 

Laboratorul/organismul ......2), având sediul în .........3), reprezentat prin director/presedinte .........4), în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, si ale art. 5 alin. (2) din Procedura de evaluare si desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, al ministrului de interne si al ministrului administratiei publice nr. 308/409/189/2003, solicită Ministerului ........5) să fie evaluat în vederea desemnării, în scopul de a participa la atestarea conformitătii produselor pentru constructii din familia de produse ........6), ca .......7), în cadrul sistemului de atestare a conformitătii produselor .......8).

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente9):

- ...

- ...

- ...

 

Directorul/presedintele10) laboratorului/organismului,

..


1) Numărul/data de înregistrare de către autoritatea competentă pentru desemnare.

2) Denumirea completă a laboratorului sau organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea completă a autoritătii competente pentru desemnare.

6) Denumirea familiei de produse si a utilizării/utilizărilor preconizate, conform anexelor I si II la Regulamentul privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii.

7) Denumirea, conform art. 4 alin. (1) din Procedura de evaluare si desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, a functiei si sarcinilor privind atestarea conformitătii produselor aferente sistemului de atestare aplicabil, prevăzut în anexa III la Regulamentul privind atestarea onformitătii produselor pentru constructii.

8) Sistemul de atestare a conformitătii aplicabil, prevăzut în anexa III la Regulamentul privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii.

9) Documentele necesare conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Procedura de evaluare si desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii.

10) Numele, prenumele si semnătura directorului/presedintelui si stampila laboratorului sau organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

LISTA

organismelor desemnate în domeniul produselor pentru constructii

(model)

 

Denumirea si adresa

organismului desemnat

Numărul

de notificare national

 

Familii de produse/

Utilizări preconizate

Numărul

tabelului1)

 

Sistemul de atestare

a conformitătii

Functia organismului

Exemplu:

ABCD, Bucuresti,

str. …

xxxx

Cimenturi obisnuite

3.1.1

 

Sistem 1+

Organism de certificare produs

Organism de certificare CIP2)

Organism de inspectie

 


1) Numărul tabelului din anexa III la Regulamentul privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii, referitor la familia de produse respectivă.

2) CIP = controlul intern al productiei.