MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 306         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 134 din 3 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

214. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a măsurilor de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor privind performanta metodelor analitice si interpretarea rezultatelor

 

224. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste tehnologia de crestere si exploatare a strutilor în România, precum si certificarea si carantinarea acestora după import

 

236. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare la competitiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinară care priveste comertul cu ecvidee destinate competitiilor si care stabileste conditiile de participare la acestea

 

239. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste metodele de monitorizare a performantelor si metodele pentru evaluarea valorii genetice a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

241. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste criteriile pentru înscrierea si înregistrarea ecvideelor în registre genealogice, în scopul reproductiei

 

243. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la admiterea în scopuri de reproductie a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

244. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste reguli detaliate specifice de aplicare a regimului de restituire a plătilor de export în ceea ce priveste bunăstarea animalelor din specia bovine

 

245. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la standardele zootehnice aplicabile animalelor de reproductie din specia porcine

 

Rectificare la Hotărârea Guvernului nr. 413/2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 134

din 3 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, exceptie ridicată de Alexandru Lucian Porteanu în Dosarul nr. 1.593/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei personal si asistat de avocat Voicu Zdrenghea, precum si consilier juridic Corneliu Frătilă pentru Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti.

Reprezentantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, întrucât apreciază că perioada cuprinsă între 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, avută în vedere de legiuitor pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice, nu corespunde realitătii istorice, ceea ce creează discriminare între diferite categorii de persoane cărora li se aplică legea.

Reprezentantul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti solicită respingerea exceptiei, deoarece prin dispozitiile Legii nr. 189/2000 nu se încalcă, asa cum sustine autorul exceptiei, art. 16 alin. (1) din Constitutie si nici art. 20-23 din aceasta.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că textele de lege criticate nu sunt contrare dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.593/2002, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 189/2000, exceptie ridicată de Alexandru Lucian Porteanu într-un litigiu având ca obiect contestatia formulată împotriva deciziei de stabilire a duratei perioadei de refugiat.

În motivarea exceptiei se arată că perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, stabilită prin Legea nr. 189/2000 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice, este mai mică decât cea

reală, adică cea cuprinsă între 28 iunie 1940 - 10 februarie 1947, l9la care ar trebui acordat un interval rezonabil până la 31 august 1947, necesar efectuării tuturor operatiunilor de revenire a celor strămutati”. Se consideră că în felul acesta se diminuează drepturile conferite persoanelor persecutate pe motive etnice, se creează o discriminare între diferite categorii de persoane cărora le este adresată legea, ceea ce contravine loprincipiilor si dispozitiilor constitutionale privind drepturile omului din care rezultă măsurile reparatorii pentru persoanele ce au fost supuse persecutiilor etnice, cu specială privire la art. 16 si art. 20-23 din Constitutia României”. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită Curtii Constitutionale să dispună reexaminarea normelor criticate si înlocuirea sintagmei lipersoane persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice” din titlul (modificat) al Legii nr. 189/2000 si în cel al normelor de completare a ei, cu formularea lopersoane persecutate din motive etnice în perioada 28 iunie 1940 - 31 august 1947”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ consideră că prevederile Legii nr. 189/2000 nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor si nici celor ale art. 20-23, referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, accesul liber la justitie, dreptul la viată si integritate fizică si psihică si libertatea individuală. În legătură cu solicitarea autorului exceptiei privind modificarea perioadei de referintă a legii, instanta de judecată apreciază că aceasta este inadmisibilă, având în vedere prevederile legale referitoare la limitele controlului de constitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă. În acest sens, arată că necuprinderea în lege lea întregii perioade de persecutie etnică nu constituie o încălcare a vreunei prevederi constitutionale, ci reprezintă o optiune de reglementare, iar analizarea si eventuala completare a duratei perioadei de persecutie etnică nu sunt de competenta Curtii Constitutionale”..Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile Legii nr. 189/2000 sunt constitutionale, întrucât prin acestea nu se aduce atingere dreptului la viată, la integritate fizică si psihică, la libertate individuală si nici principiului egalitătii si nediscriminării.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000 si transformată din act modificator al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, în act de bază, de sine stătător, integrând în cuprinsul său si modificările aduse prin Legea nr. 189/2000.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine următoarele:

În opinia autorului exceptiei, în esentă, între perioada reală a persecutiei pe motive etnice, apreciată de acesta ca fiind cea cuprinsă între 28 iunie 1940 - 31 august 1957, si cea retinută în titlul si în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, adică 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, există o diferentă care determină diminuarea perioadei pentru care se acordă drepturi unor persoane aflate într-o asemenea situatie, ceea ce instituie o discriminare între persoanele care au această vocatie si cele care pot beneficia efectiv de prevederile legii. Se consideră că se încalcă astfel art. 16 si art. 20-23 din Constitutie, precum si ”principiile si dispozitiile constitutionale privind drepturile omului din care rezultă măsurile reparatorii pentru persoanele ce au fost supuse persecutiilor etnice”. În consecintă, se solicită Curtii Constitutionale să dispună reexaminarea si reformularea textelor criticate “într-o legislatie unificată, coerentă, echitabilă în deplin acord cu dispozitiile constitutionale”. Analizând aceste sustineri, Curtea constată că acordarea, prin ordonanta criticată, a unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, adică pentru altă perioadă decât cea considerată ca fiind reală de către autorul exceptiei de neconstitutionalitate, nu încalcă, asa cum sustine acesta, prevederile constitutionale privind drepturile omului din care rezultă măsurile reparatorii pentru persoanele ce au fost supuse persecutiilor etnice. Constitutia nu consacră drepturi din care rezultă măsuri reparatorii pentru persoanele ce au fost supuse unor persecutii etnice.

Asemenea măsuri reparatorii izvorăsc din vointa legiuitorului si au întinderea pe care acesta o stabileste prin lege, fără ca astfel să se încalce vreo prevedere constitutională. Întinderea acestor măsuri nu este de natură să afecteze nici egalitatea în drepturi a cetătenilor si nici dispozitiile constitutionale privitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, accesul liber la justitie, dreptul la viată si la integritate fizică si psihică si la libertatea individuală.

Solicitarea autorului exceptiei, în sensul că prin decizia ce o va pronunta Curtea Constitutională să dispună reexaminarea si reformularea textelor criticate, urmează, de asemenea, să fie respinsă, întrucât Curtea Constitutională nu poate obliga Parlamentul să reexamineze o lege pe motive de oportunitate. În aceste conditii, reexaminarea legii poate fi efectuată în cadrul procedurii legislative, prin exercitarea dreptului de initiativă legislativă de către subiectii prevăzuti de art. 73 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, exceptie ridicată de Alexandru Lucian Porteanu în Dosarul nr. 1.593/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 aprilie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a măsurilor de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor privind performanta metodelor analitice si interpretarea rezultatelor

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 151.590 din 27 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară de implementare a măsurilor de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor privind performanta metodelor analitice si interpretarea rezultatelor, armonizată cu Decizia Comisiei 2002/657/CE, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 19 martie 2003.

Nr. 214.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste tehnologia de crestere si exploatare a strutilor în România, precum si certificarea si carantinarea acestora după import

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 151.118 din 11 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste tehnologia de crestere si exploatare a strutilor în România, precum si certificarea si carantinarea acestora după import, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 martie 2003.

Nr. 224.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare la competitiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinară care priveste comertul cu ecvidee destinate competitiilor si care stabileste conditiile de participare la acestea

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 151.487 din 24 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară, ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară cu privire la colectarea de date referitoare la competitiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinară care priveste comertul cu ecvidee destinate competitiilor si care stabileste conditiile de participare la acestea, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 236.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste metodele de monitorizare a performantelor si metodele pentru evaluarea valorii genetice a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 151.486 din 24 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste metodele de monitorizare a performantelor si metodele pentru evaluarea valorii genetice a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine,

prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 239.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste criteriile pentru înscrierea si înregistrarea ecvideelor în registre genealogice, în scopul reproductiei

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 152.132 din 18 martie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste criteriile pentru înscrierea si înregistrarea ecvideelor în registre genealogice, în scopul reproductiei, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 28 martie 2003.

Nr. 241.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la admiterea în scopuri de reproductie a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 152.256 din 24 martie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară cu privire la admiterea în scopuri de reproductie a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 28 martie 2003.

Nr. 243.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste reguli detaliate specifice de aplicare a regimului de restituire a plătilor de export în ceea ce priveste bunăstarea animalelor din specia bovine

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 152.278 din 24 martie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste reguli detaliate specifice de aplicare a regimului de restituire a plătilor de export în ceea ce priveste bunăstarea animalelor din specia bovine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 28 martie 2003.

Nr. 244.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la standardele zootehnice aplicabile animalelor de reproductie din specia porcine

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 152.318 din 26 martie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară cu privire la standardele zootehnice aplicabile animalelor de reproductie din specia porcine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 28 martie 2003.

Nr. 245.


*) Anexa se publică ulterior.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 413/2003 privind numirea unui consul general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 14 aprilie 2003, se face următoarea rectificare:

- la articolul unic, în loc de ... Claudiu Lucaci ... se va citi ... Claudiu Lukacsi ....