MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 308         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 mai 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            259. - Decret pentru trecerea în rezervă a unui general-maior din Ministerul Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            494. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Marmosim” - S.A.

 

            495. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Marmosim” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            146. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cărtii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

            317. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Normelor tehnice pentru punerea în valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec

 

            321. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind abrogarea art. I lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 229/2002 pentru modificarea si completarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii în vederea achizitionării de instalatii de irigat noi din productia internă, finantat din Fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si  pădurilor nr. 117/2002

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui general-maior din Ministerul Apărării Nationale

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Pe data de 31 mai 2003 domnul general-maior Marin Constantin Stafie se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 mai 2003.

Nr. 259.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Marmosim” - S.A.

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Marmosim” - S.A., cu sediul în localitatea Simeria, cod 2625, str. Cuza Vodă nr. 24, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, în perimetrele Ruschita si Bucova Est, din localitatea Bucova, judetul Caras-Severin, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 494.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială  “Marmosim” - S.A.

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Marmosim” - S.A., cu sediul în localitatea Simeria, cod 2625, str. Cuza Vodă nr. 24, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de marmură în perimetrul Dealul Maria din localitatea Rusca Montană, judetul Caras-Severin, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

            Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 495.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cărtii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii si solidaritătii sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a prevederilor titlului I “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cărtii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Directia strategie indicatori sociali si informatică, Directia generală asigurări sociale, Directia generală control contributii pentru asigurări sociale si Fond pentru plata ajutorului de somaj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 mai 2003.

Nr. 146.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a prevederilor titlului I “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cărtii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane juridice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale aduce la cunostintă publică lista contribuabililor, cu exceptia microîntreprinderilor, astfel cum au fost definite prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, care înregistrează obligatii restante la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj reprezentând contributii.

2. Lista va cuprinde: numele debitorilor, cuantumul obligatiilor restante, pe total si pe tipuri de contributii, si modalitătile de colectare aplicate de organele competente ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

3. Structura înregistrărilor referitoare la un contribuabil este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentele instructiuni.

4. În sensul prezentelor instructiuni, contribuabilii mari sunt cei administrati în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov în cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov si în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.173/2000 privind organizarea activitătii de administrare si control financiar fiscal la marii contribuabili, restul contribuabililor încadrându-se în categoria contribuabililor mijlocii si mici, cu exceptia microîntreprinderilor, astfel cum au fost definite prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2001.

5. Informatiile referitoare la obligatiile restante la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj ale debitorilor se stabilesc pe baza evidentei analitice pe plătitori.

6. Informatiile referitoare la obligatiile restante la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj ale contribuabililor care îsi desfăsoară activitatea si prin sucursale si/sau puncte de lucru înregistrate ca plătitoare de contributii în alte judete vor cuprinde atât obligatiile restante datorate de persoana juridică pentru activitatea proprie, cât si obligatiile restante datorate de sucursalele si/sau punctele de lucru care-i apartin.

7. Contribuabililor, persoane juridice, în privinta cărora a fost declansată procedura reorganizării judiciare si a falimentului, reglementată de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu li se aplică prevederile Legii nr. 161/2003.

8. Obligatiile bugetare stabilite prin titluri de creantă, împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, nu sunt făcute publice până la solutionarea căilor de atac.

9. Informatiile prevăzute în prezentele instructiuni vor fi transmise Directiei strategie indicatori sociali si informatică din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale prin mijloace electronice si prin procedurile traditionale.

10. De corectitudinea acestor informatii care vor fi transmise Directiei strategie indicatori sociali si informatică, în vederea publicării pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, răspund conducătorii organelor teritoriale în a căror rază sunt înregistrati plătitorii de contributii care au obligatii restante la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj.

11. Modalitatea de transmitere a informatiilor, în vederea publicării acestora pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale la termenele prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, este următoarea:

a) pentru marii contribuabili:

- până la data de 14 mai 2003 casele teritoriale de pensii si agentiile teritoriale de ocupare a fortei de muncă vor inventaria din evidenta analitică pe plătitori toti debitorii cu obligatii restante la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj la data de 31 decembrie 2002, astfel:

- vor completa, potrivit anexei, datele pentru fiecare mare contribuabil din lista marilor contribuabili transmisă pe judete, inclusiv pentru sucursalele si punctele de lucru ale debitorilor înregistrati în alte judete;

- vor proceda, în cazul în care nu s-a procedat până la această dată, la notificarea si punerea de acord cu debitorii asupra obligatiilor restante la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj pe care le gestionează Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale;

- după punerea de acord cu debitorii asupra obligatiilor restante, acestia vor semna că recunosc realitatea informatiilor ce urmează a fi incluse pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

- dacă debitorii nu se prezintă, în urma notificării, la organul teritorial pentru punerea de acord asupra obligatiilor restante la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj, se consideră că sumele notificate sunt datorate;

- până la data de 16 mai 2003 organele teritoriale vor comunica Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă informatiile, potrivit anexei, pentru fiecare mare contribuabil din lista transmisă pe judete;

- până la data de 19 mai 2003 Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă vor centraliza datele pentru marii contribuabili care au sucursale/puncte de lucru si vor transmite informatiile integrale la Directia strategie indicatori sociali si informatică din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

- pe data de 21 mai 2003 va fi publicată pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale lista contribuabililor mari care înregistrează obligatii restante la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj la data de 31 decembrie 2002, conform anexei;

b) pentru contribuabilii mijlocii si mici:

- până la data de 30 mai 2003 organele teritoriale unde contribuabilii mijlocii si mici sunt înregistrati ca plătitori de contributii vor inventaria din evidenta analitică pe plătitori toti debitorii cu obligatii restante la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj la data de 31 decembrie 2002, inclusiv sucursalele si punctele de lucru ale debitorilor înregistrati în alte judete

- până la data de 6 iunie 2003 organele teritoriale unde sucursalele si/sau punctele de lucru sunt înregistrate ca plătitoare de contributii transmit informatiile referitoare la obligatiile restante datorate de acestea, organului teritorial unde este înregistrat contribuabilul, persoană juridică;

- până la data de 20 iunie 2003 se procedează la notificarea si punerea de acord cu debitorii asupra obligatiilor restante;

- după punerea de acord cu debitorii asupra obligatiilor restante, acestia vor semna că recunosc realitatea informatiilor ce urmează a fi incluse pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

- dacă debitorii nu se prezintă, în urma notificării, la organul teritorial pentru punerea de acord asupra obligatiilor restante, se consideră că sumele notificate sunt datorate;

- până la data de 9 iulie 2003 se vor definitiva informatiile referitoare la obligatiile restante ale contribuabililor mici si mijlocii si se vor transmite Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentiei

Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

- până la data de 15 iulie 2003 informatiile referitoare la obligatiile restante ale contribuabililor mijlocii si mici vor fi transmise Directiei strategie indicatori sociali si informatică, pentru publicarea pe site;

- pe data de 18 iulie 2003 va fi publicată pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale lista contribuabililor mijlocii si mici care înregistrează obligatii restante la data de 31 decembrie 2002, potrivit modelului prezentat în anexă.

12. Actualizarea informatiilor cuprinse pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, referitoare la obligatiile restante la data de 30 iunie 2003, 30 septembrie 2003 si, respectiv, 31 decembrie 2003, se face până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, respectiv 31 iulie 2003, 31 octombrie 2003 si, respectiv, 31 ianuarie 2004.

Pentru contribuabilii mijlocii si mici următoarea actualizare, după cea din data de 18 iulie 2003, se face până la data de 31 octombrie 2003, pentru obligatiile restante la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj la 30 septembrie 2003 si, în continuare, la 31 ianuarie 2004 pentru obligatiile restante la data de 31 decembrie 2003.

13. În continuare, actualizarea listei debitorilor si a obligatiilor restante înregistrate de către acestia se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

 

ANEXĂ

la instructiuni

 

LISTA

contribuabililor care înregistrează obligatii restante la bugetul asigurărilor sociale de stat la data de ..

 

Nr.crt.

Denumirea

debitorului

Debitorul are

organizate sucursale

si/sau puncte de lucru

Da/Nu

Obligatiile restante la bugetul asigurărilor sociale de stat

Observatii

 

Total,

din care:

 

Contributia

angajatorului

 

Contributia

individuală

 

0

1

2

3 = 4 + 5

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

a) Se vor întocmi liste separate pe categorii de contribuabili, respectiv contribuabili mari si, separat, contribuabili mici si mijlocii.

b) Coloana 6 “Observatii” se va completa, după caz, astfel:

- s-au acordat înlesniri la plată;

- s-a început procedura de executare silită.

 

LISTA

contribuabililor care înregistrează obligatii restante la bugetul asigurărilor pentru somaj la data de …

 

Nr.crt.

Denumirea

debitorului

Debitorul are

organizate sucursale

si/sau puncte de lucru

Da/Nu

Obligatiile restante la bugetul asigurărilor sociale de stat

Observatii

 

Total,

din care:

 

Contributia

angajatorului

 

Contributia

individuală

 

0

1

2

3 = 4 + 5

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

a) Se vor întocmi liste separate pe categorii de contribuabili, respectiv contribuabili mari si, separat, contribuabili mici si mijlocii.

b) Coloana 6 “Observatii” se va completa, după caz, astfel:

- s-au acordat înlesniri la plată;

- s-a început procedura de executare silită.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice pentru punerea în valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec

 

            În temeiul art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice pentru punerea în valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Structurile silvice de administrare si inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, prin personalul silvic împuternicit, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea administrativă, materială, contraventională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

            Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 317.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

pentru punerea în valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec

 

Art. 1. - Se interzic punerea în valoare si extragerea exemplarelor de cires din păduri proprietate publică si privată dacă acestea nu au atins diametrul de 44 cm la înăltimea de 1,30 m de la sol.

Art. 2. - (1) Se interzice punerea în valoare a exemplarelor de cires în arborete cu consistenta sub limita admisă de normele tehnice în vigoare.

(2) În arboretele pentru care amenajamentul silvic prevede executarea de lucrări de igienizare (în perioada dintre ultima răritură si declansarea tăierilor de regenerare) este permisă extragerea exemplarelor de cires sănătoase care îndeplinesc conditiile dimensionale prevăzute la art. 1, fără ca prin aceasta consistenta arboretelor respective să fie redusă sub limita stabilită prin normele tehnice în vigoare, mentinându-se totodată un număr minim de 3 exemplare la hectar.

Art. 3. - (1) La inventarierea exemplarelor de cires se vor măsura diametrul la 1,30 m de la sol si înăltimea pentru fiecare exemplar.

(2) Pentru extragerea exemplarelor de cires, indiferent de natura interventiei, se întocmeste act de punere în valoare separat pentru specia cires.

Art. 4. - Până la aprobarea si publicarea tabelelor de cubaj pentru specia cires, la calculul actului de punere în valoare pentru această specie se folosesc tabelele de cubaj pentru specia frasin.

Art. 5. - (1) Marcarea arborilor de extras se face sub conducerea personalului silvic cu pregătire superioară.

(2) În cazul pădurilor care nu sunt administrate prin structuri silvice, marcarea arborilor de extras se face de personal silvic, fără a fi obligatorie dispozitia de la alin. (1).

Art. 6. - Actele de punere în valoare pentru specia cires se verifică si se aprobă de inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic în a cărui rază se află terenul respectiv.

Art. 7. - (1) Pentru exploatarea exemplarelor de cires se constituie în toate situatiile partidă separată.

(2) Exploatarea arborilor de cires se face de către detinătorul pădurii în regie proprie sau prin prestări de servicii cu agenti economici atestati pentru activitatea de exploatări forestiere.

Art. 8. - (1) Extragerea exemplarelor de cires în conditiile prezentelor norme tehnice se poate efectua cu conditia încadrării în prevederile amenajamentelor silvice si în cota de tăiere aprobată.

(2) Volumul rezultat din punerea în valoare a exemplarelor de cires, în conditiile prezentelor norme tehnice, constituie produse principale si se valorifică în sortimente, prin licitatii, cu exceptia lemnului de foc.

Art. 9. - (1) Prevederile prezentelor norme tehnice sunt obligatorii pentru proprietarii si detinătorii cu orice titlu de păduri din fondul forestier national.

(2) Prevederile art. 3, 4, ale art. 5 alin. (2) si ale art. 8 alin. (1) sunt obligatorii si pentru proprietarii si detinătorii cu orice titlu de vegetatie forestieră din afara fondului forestier national.

Art. 10. - Prezentele norme tehnice se completează cu prevederile celorlalte norme tehnice în vigoare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind abrogarea art. I lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 229/2002 pentru modificarea si completarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii în vederea achizitionării de instalatii de irigat noi din productia internă, finantat din Fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 117/2002

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare nr. 71.487 din 24 aprilie 2003, din care rezultă necesitatea abrogării art. I lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 229/2002 pentru modificarea si completarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii în vederea achizitionării de instalatii de irigat noi din productia internă, finantat din Fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 117/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Se abrogă art. I lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 229/2002 pentru modificarea si completarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii în vederea achizitionării de instalatii de irigat noi din productia internă, finantat din Fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 117/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 10 iunie 2002.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 5 mai 2003.

Nr. 321.