MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 310         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

169. - Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

252. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

170. - Lege pentru înfiintarea comunei Vlădeni prin reorganizarea comunei Dărmănesti, judetul Dâmbovita

 

253. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Vlădeni prin reorganizarea comunei Dărmănesti, judetul Dâmbovita

 

171. - Lege pentru înfiintarea comunei Serbăuti prin reorganizarea comunei Calafindesti, judetul Suceava

 

254. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Serbăuti prin reorganizarea  comunei Calafindesti, judetul Suceava

 

172. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

255. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

173. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului National Anticoruptie si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti

 

256. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului National Anticoruptie si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            229/535.- Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor si procedurilor pentru punerea la dispozitie, de către Regia Natională a Pădurilor, a masei lemnoase pe picior ce se alocă Agentiei Nationale pentru Locuinte în scopul construirii de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire socială si care au împlinit vârsta de 18 ani

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, se modifică si se completează după urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - C.N.I. desfăsoară activităti de interes public sau social pe baza programelor de interes public ori social în domeniul constructiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:

a) executarea programelor de interes public sau social în domeniul constructiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

b) urmărirea asigurării resurselor financiare pentru programele de interes public sau social în domeniul constructiilor, ce cuprind programe de investitii, lucrări de reparatii curente si capitale, consolidări si alte lucrări similare;

c) elaborarea de propuneri către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind programele de interes public sau social în domeniul constructiilor;

d) realizarea unor operatiuni de marketing, publicitate, reclamă, editare de publicatii si imprimate în domeniul său de activitate;

e) achizitionarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul său de activitate;

f) realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul său de activitate;

g) prestarea de servicii specifice pentru investitorii care finantează realizarea programelor de interes public sau social în domeniul constructiilor.

(2) Constructiile de interes public sau social executate prin C.N.I. vor fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autoritătilor publice locale si/sau pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, în functie de sursa de finantare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Realizarea programelor de interes public sau social în domeniul constructiilor se face de C.N.I. prin procedura de achizitii publice, în conditiile legii.

(4) Supravegherea proiectării si executării constructiilor si derulării programelor de interes public sau social în domeniul constructiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si receptia lucrărilor respective executate se realizează de către C.N.I.”

3. Partea introductivă a articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Sursele de finantare pentru realizarea programelor de interes public sau social în domeniul constructiilor administrate de C.N.I. se constituie din:”

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Pentru derularea programelor de interes public sau social în domeniul constructiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, C.N.I. va întocmi programe anuale, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale care îi pun la dispozitie terenuri cu acces la utilitătile necesare.

(2) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor incluse în programele prevăzute la alin. (1) se face în conditiile legii.

(3) Pentru asistenta tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea si derularea programelor de investitii, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de constructii-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. si se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate.

(4) Pentru asistenta tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea si derularea programelor de lucrări de reparatii curente si capitale, consolidări si alte lucrări similare, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. si se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate.”

5. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Programele de interes public sau social în domeniul constructiilor, finantate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, care vor fi derulate prin C.N.I. se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.”

6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - C.N.I. poate contracta credite garantate de stat, credite cu garantie guvernamentală sau credite garantate cu bunurile detinute în proprietate pentru realizarea unor programe de investitii proprii privind construirea unor obiective de interes public sau social pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în conditiile legii, dar fără a afecta desfăsurarea programelor de interes public sau social în domeniul constructiilor.”

7. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Personalul necesar în vederea desfăsurării activitătii C.N.I. se încadrează în conditiile legii.”

8. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(2) Atributiile adunării generale a actionarilor sunt prevăzute în statutul C.N.I.”

9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Anexa face parte integrantă din prezenta ordonantă si poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 25/2001, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 5 mai 2003.

Nr. 169.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 252.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Vlădeni prin reorganizarea comunei Dărmănesti, judetul Dâmbovita

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Vlădeni, judetul Dâmbovita, având în componentă satul Vlădeni, prin reorganizarea comunei Dărmănesti din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Vlădeni se stabileste în satul Vlădeni.

Art. 2. - (1) Comuna Dărmănesti, judetul Dâmbovita, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componentă satele Dărmănesti si Mărginenii de Sus.

(2) Resedinta comunei Dărmănesti rămâne în satul Dărmănesti.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Vlădeni, judetul Dâmbovita, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Vlădeni.

Art. 4. - (1) Consiliul judetean Dâmbovita si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Dâmbovita si Consiliul Local al Comunei Dărmănesti repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Dărmănesti între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Vlădeni, se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judetului Dâmbovita.

(3) Bugetul comunei Vlădeni pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Dâmbovita.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Dărmănesti si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Vlădeni.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Dărmănesti, judetul Dâmbovita, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 5 mai 2003.

Nr. 170.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Vlădeni prin reorganizarea comunei Dărmănesti, judetul Dâmbovita

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Vlădeni prin reorganizarea comunei Dărmănesti, judetul Dâmbovita, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 253.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Serbăuti prin reorganizarea comunei Calafindesti, judetul Suceava

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Serbăuti, judetul Suceava, având în componentă satele Serbăuti si Călinesti, prin reorganizarea comunei Calafindesti din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Serbăuti se stabileste în satul Serbăuti.

Art. 2. - (1) Comuna Calafindesti, judetul Suceava, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componentă satele Calafindesti si Botosanita Mare.

(2) Resedinta comunei Calafindesti rămâne în satul Calafindesti.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Serbăuti, judetul Suceava, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Serbăuti.

Art. 4. - (1) Consiliul judetean Suceava si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Suceava si Consiliul Local al Comunei Calafindesti, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Calafindesti între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Serbăuti, se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate în anul 2003, pe ansamblul judetului Suceava.

(3) Bugetul comunei Serbăuti pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Suceava.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Calafindesti si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Serbăuti.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Calafindesti, judetul Suceava, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 5 mai 2003.

Nr. 171.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Serbăuti prin reorganizarea comunei Calafindesti, judetul Suceava

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Serbăuti prin reorganizarea comunei Calafindesti, judetul Suceava, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 254.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 201 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 5 mai 2003.

Nr. 172.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 aprilie. 2003.

Nr. 255.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului National Anticoruptie si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 181 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului National Anticoruptie si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 5 mai 2003.

Nr. 173.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului National Anticoruptie si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului National Anticoruptie si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 256.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI

Nr. 229 din 26 martie 2003

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, SI PĂDURILOR TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 535 din 7 aprilie 2003

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor si procedurilor pentru punerea la dispozitie, de către Regia Natională a Pădurilor, a masei lemnoase pe picior ce se alocă Agentiei Nationale pentru Locuinte în scopul construirii de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire socială si care au împlinit vârsta de 18 ani

 

În temeiul art. 211 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele si procedurile pentru punerea la dispozitie, de către Regia Natională a Pădurilor, a masei lemnoase pe picior ce se alocă Agentiei Nationale pentru Locuinte în scopul construirii de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire socială si care au împlinit vârsta de 18 ani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regia Natională a Pădurilor si Agentia Natională pentru Locuinte vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME SI PROCEDURI

pentru punerea la dispozitie, de către Regia Natională a Pădurilor, a masei lemnoase pe picior ce se alocă Agentiei Nationale pentru Locuinte în scopul construirii de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire socială si care au împlinit vârsta de 18 ani

 

Art. 1. - Obiectul de reglementare al prezentelor norme si proceduri îl constituie modalitatea prin care cantitatea de masă lemnoasă pe picior din pădurile proprietate a statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor, alocată prin hotărâre a Guvernului, se pune la dispozitie Agentiei Nationale pentru Locuinte pentru realizarea de locuinte cu caracter social, destinate închirierii, pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire socială si care au împlinit vârsta de 18 ani, conform prevederilor art. 241 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 211 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Până la data de 1 august anterioară anului pentru care se alocă masa lemnoasă, Agentia Natională pentru Locuinte va comunica Regiei Nationale a Pădurilor necesarul de masă lemnoasă pe picior pe judete, stabilit în conformitate cu specificatiile tehnice din proiectele de executie a locuintelor. Pentru anul 2003 acest termen este de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme si proceduri.

(2) Necesarul de masă lemnoasă pe picior se stabileste avându-se în vedere sortimentele dimensionale corespunzătoare actelor de punere în valoare a masei lemnoase.

Art. 3. - (1) Regia Natională a Pădurilor repartizează unitătilor din structura sa volumul de masă lemnoasă pe picior aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru construirea de locuinte cu caracter social, corelat cu repartizarea comunicată de Agentia Natională pentru Locuinte conform prevederilor art. 2, tinând seama de structura si amplasarea masei lemnoase puse în valoare, cu respectarea prevederilor amenajamentelor silvice.

(2) Repartizarea prevăzută la alin. (1) se comunică unitătilor silvice până la data anuntării licitatiilor organizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.081/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfăsurarea licitatiilor pentru dobândirea de către agentii economici care au activitate în domeniul prelucrării lemnului în produse finite a dreptului de a încheia contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase cu Regia Natională a Pădurilor.

Art. 4. - (1) În functie de cantitătile repartizate de Regia Natională a Pădurilor conform prevederilor art. 3 alin. (1), unitătile din subordinea acesteia stabilesc partizile din care se realizează masa lemnoasă respectivă.

(2) Listele partizilor respective, valoarea si esalonarea la tăiere se comunică Regiei Nationale a Pădurilor în termen de maximum 10 zile de la data primirii repartitiei, dar nu mai târziu de data de 1 octombrie a fiecărui an.

Art. 5. - (1) Regia Natională a Pădurilor încheie cu Agentia Natională pentru Locuinte protocolul de punere la dispozitie a masei lemnoase pe picior pentru construirea locuintelor cu caracter social.

(2) Masa lemnoasă pe picior aprobată se pune la dispozitie Agentiei Nationale pentru Locuinte în mod gratuit, de către Regia Natională a Pădurilor, prin unitătile sale, în conformitate cu prevederile art. 241 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 211 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Protocolul prevăzut la alin. (1) cuprinde lista partizilor alocate si valoarea acestora, calculată ca pret de pornire la licitatiile de masă lemnoasă în conformitate cu prevederile legale, precum si caietele de sarcini privind exploatarea masei lemnoase pentru fiecare partidă si esalonarea la tăiere a fiecărei partizi.

Art. 6. - (1) Exploatarea masei lemnoase pe picior se asigură de către Agentia Natională pentru Locuinte, care încheie în acest sens contracte de prestări de servicii cu agenti economici atestati în activitatea de exploatare a lemnului, conform prevederilor legale referitoare la achizitiile publice. Prin aceste contracte agentii economici selectati sunt abilitati să primească în numele Agentiei Nationale pentru Locuinte masa lemnoasă pe picior de la unitătile Regiei Nationale a Pădurilor, să efectueze lucrările de exploatare a acesteia si să furnizeze beneficiarilor nominalizati de Agentia Natională pentru Locuinte sortimentele lemnoase obtinute.

(2) Agentii economici selectati conform prevederilor alin. (1) vor fi împuterniciti în scris de către Agentia Natională pentru Locuinte pentru primirea masei lemnoase pe picior de la unitătile Regiei Nationale a Pădurilor si pentru exploatarea acesteia, cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini si a reglementărilor silvice în vigoare.

(3) Agentia Natională pentru Locuinte comunică Regiei Nationale a Pădurilor, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, agentii economici cu care a încheiat contracte pentru exploatarea masei lemnoase aferente anului respectiv, precum si partizile pentru care acestia au dreptul să reprezinte Agentia Natională pentru Locuinte. Pentru anul 2003 data limită până la care Agentia Natională pentru Locuinte comunică lista agentilor economici este 1 octombrie.

(4) În activitatea de exploatare a masei lemnoase agentul economic este direct responsabil de respectarea normelor tehnice specifice regimului silvic si a prevederilor din caietul de sarcini, acest fapt fiind în mod obligatoriu înscris în contractul economic pe care Agentia Natională pentru Locuinte îl încheie cu fiecare agent economic.

Art. 7. - (1) Autorizarea exploatării si predarea parchetelor se fac de către ocolul silvic, la solicitarea scrisă a fiecărui agent economic împuternicit de către Agentia Natională pentru Locuinte, solicitare care se depune la sediul ocolului silvic înainte de termenul prevăzut pentru începerea exploatării fiecărei partizi.

(2) În situatia în care, în termen de 15 zile de la data prevăzută în esalonare ca dată de începere a exploatării, agentul economic împuternicit de Agentia Natională pentru Locuinte nu se prezintă pentru ridicarea autorizatiei de exploatare, Regia Natională a Pădurilor este considerată liberă de sarcini pentru partida respectivă si va lua măsurile legale de valorificare a acesteia.

(3) Masa lemnoasă neexploatată ca urmare a situatiei prevăzute la alin. (2) diminuează volumul alocat Agentiei Nationale pentru Locuinte pentru anul respectiv.