MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 311         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 mai 2003

 

SUMAR

 

 

LEGI SI DECRETE

 

            164. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998

 

            Protocol aditional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea criminalitătii, în special a formelor ei organizate

 

            243. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            400. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

            457. - Hotărâre privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

 

            477. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a municipiului Aiud si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud, judetul Alba

 

            486. - Hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drumuri judetene din domeniul public al judetului Vâlcea si din administrarea Consiliului Judetean Vâlcea în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            197. - Ordin al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială, datorate anticipat prestării serviciului taxabil

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se ratifică Protocolul aditional, semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998, ratificat prin Legea nr. 6/2000.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2003.

Nr. 164.

 

PROTOCOL ADITIONAL

la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea criminalitătii, în special a formelor ei organizate*)

 

PREAMBUL

 

            Guvernele statelor membre ale Cooperării Economice a Mării Negre (CEMN), părti la prezentul protocol aditional, denumite în continuare părti, în conformitate cu prevederile art. 2, 4 si 6 si ale paragrafului 5 al art. 10 din Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998, denumit în continuare Acordul CEMN, constiente de cresterea rolului si importantei initiativelor regionale referitoare la cooperarea în domeniul combaterii criminalitătii,

            reafirmând hotărârea lor de a contribui, prin eforturi comune, la îmbunătătirea continuă a modului de aplicare a prevederilor Acordului CEMN, în vederea asigurării nivelului corespunzător de coordonare a cooperării dintre autoritătile statelor membre,

            au convenit următoarele:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Constituirea unei retele a ofiterilor de legătură

 

            Părtile vor constitui Reteaua CEMN a ofiterilor de legătură pentru combaterea criminalitătii, denumită în continuare Retea, care va fi formată din ofiteri de legătură desemnati de statele membre, în calitate de reprezentanti ai lor.

 

ARTICOLUL 2

Obiective

 

            Obiectivele Retelei sunt următoarele:

            1. să întărească cooperarea în domeniul controlului criminalitătii si să asigure coordonarea actiunilor de cooperare între institutiile competente ale părtilor;

            2. să constituie o retea pentru schimburile de informatii între institutiile cu rol de aplicare a legii din statele membre, care să permită combaterea efectivă a criminalitătii si a actiunilor infractorilor, în conformitate cu prevederile Acordului CEMN.

 

ARTICOLUL 3

Sarcini si responsabilităti

 

Ofiterii de legătură ai Retelei au următoarele sarcini si responsabilităti:

1. să transmită solicitările formulate de alti ofiteri de legătură în respectivele lor tări, în termen de o zi pentru cazuri de urgentă si de 3 zile pentru celelalte cazuri, în conformitate cu prevederile art. 5 din Acordul CEMN;

2. la solicitarea acestora, să transmită părtilor informatia solicitată, în conformitate cu prevederile art. 9 din Acordul CEMN;

3. să se întâlnească periodic pentru a evalua tendintele criminalitătii transnationale din regiune, în vederea identificării unor noi forme de cooperare între institutiile cu rol de aplicare a legii din statele membre CEMN;

4. să aducă la cunostintă si să propună respectivelor institutii căile pentru întărirea în continuare a cooperării;

5. să faciliteze realizarea schimbului de legislatie si de experientă practică din domeniul combaterii criminalitătii transnationale, între institutiile cu rol de aplicare a legii din statele membre CEMN.

 

ARTICOLUL 4

Statutul Retelei în cadrul CEMN

 

            Reteaua este un grup de cooperare în sfera combaterii criminalitătii, constituită în conformitate cu prevederile art. 6 din Acordul CEMN.

 

ARTICOLUL 5

Locul de desfăsurare a întâlnirilor Retelei

 

            Întâlnirile Retelei vor avea loc la sediul Secretariatului Permanent International al CEMN, cu exceptia cazurilor în care, la initiativa presedintelui în exercitiu al CEMN, nu se ecide altfel.

 

ARTICOLUL 6

Organizare si functionare

 

1. Reteaua îsi va desfăsura activitatea în conformitate cu carta si cu regulile de procedură ale CEMN, precum si cu prevederile Acordului CEMN.

2. Fiecare stat membru CEMN, parte la prezentul protocol aditional, va desemna un ofiter de legătură si supleantul său în Retea.

3. Părtile vor notifica Secretariatului Permanent International al CEMN desemnarea sau retragerea ofiterilor de legătură din cadrul Retelei, în vederea informării tuturor statelor membre.

4. Reteaua se va reuni periodic, cel putin o dată pe an.

5. Reteaua îsi va îndeplini în întregime sarcinile sub autoritatea grupului de lucru pentru cooperarea în combaterea criminalitătii, în special a formelor ei organizate, si va prezenta acestuia rezultatele activitătii sale.

 

ARTICOLUL 7

Cheltuieli

 

            Toate cheltuielile efectuate de ofiterii de legătură, determinate de aplicarea prevederilor prezentului protocol aditional, vor fi suportate de partea trimitătoare.

ARTICOLUL 8

Punctele nationale de contact

 

            Părtile vor stabili un punct national de contact în cadrul autoritătilor lor nationale de aplicare a legii, de preferat din cadrul structurilor cu sarcini de cooperare internatională (Interpol, Centrul SECI pentru Combaterea Criminalitătii Transfrontaliere etc.).

 

ARTICOLUL 9

Protectia informatiilor si datelor personale

 

            1. Informatiilor obtinute în baza acestui protocol aditional le va fi acordat de către autoritatea solicitantă acelasi grad de confidentialitate pe care aceasta îl acordă informatiilor similare pe care le detine.

            2. Fără a aduce atingere obligatiilor internationale asumate de către statele membre CEMN, părti la Acordul EMN si la prezentul protocol aditional, datele personale primite în baza prezentului protocol aditional vor beneficia de un nivel de protectie cel putin echivalent cu cel asigurat

de partea care le furnizează.

ARTICOLUL 10

Observatori si invitati

 

            1. Reprezentantii statelor cu statut de observator la CEMN pot lua parte la activitatea Retelei, în conformitate cu carta si cu regulile de procedură ale CEMN.

            2. Institutiile internationale cu competente în materie pot fi invitate la întâlnirile Retelei.

 

ARTICOLUL 11

Dispozitii finale

 

            1. Prezentul protocol aditional va fi deschis pentru semnare sau aderare oricărui stat membru CEMN.

            2. Secretariatul Permanent International al CEMN va fi depozitarul prezentului protocol aditional. Originalul prezentului protocol aditional, redactat într-un singur exemplar în limba engleză, va fi depozitat la Secretariatul Permanent International al CEMN, care va transmite fiecărei părti câte o copie autentificată.

            3. Prezentul protocol aditional va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data la care al treilea document de ratificare sau de aprobare a fost depus la Secretariatul Permanent International al CEMN.

            4. Pentru fiecare parte care a ratificat sau a aprobat prezentul protocol aditional, după depunerea celui de-al treilea document de ratificare sau de aprobare, prezentul protocol aditional va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data depunerii de către această parte a documentului

de ratificare sau de aprobare.

            5. Orice parte se poate retrage de la prezentul protocol aditional, printr-o notificare oficială transmisă la Secretariatul Permanent International al CEMN. Retragerea va intra în vigoare după 3 luni de la data la care notificarea retragerii a fost primită de către Secretariatul Permanent International al CEMN.

            6. Orice parte poate propune amendamente la prezentul protocol aditional. Amendamentele vor fi acceptate prin consimtământul tuturor părtilor si vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafelor 3 si 4 ale prezentului articol.

            7. După 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului protocol aditional părtile vor proceda la o evaluare preliminară a rezultatelor înregistrate în urma aplicării prevederilor prezentului protocol aditional. O evaluare finală va fi realizată după 4 ani de la intrarea în vigoare a acestuia, în vederea convenirii măsurilor necesare pentru îmbunătătirea în continuare a cooperării.

            Încheiat la Kiev la 15 martie 2002.

 

Statele semnatare ale protocolului aditional

Pentru Guvernul Republicii Albania,

Stefan Chipa,

ministrul ordinii publice

Pentru Guvernul Republicii Armenia,

Ararat Mahtesyan,

prim-loctiitor al ministrului afacerilor interne

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan,

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Alexander Dimitrov,

ambasadorul extraordinar si plenipotentiar

al Republicii Bulgaria în Ucraina

Pentru Guvernul Georgiei,

Shota Asatiani,

general-maior de politie, adjunct al ministrului

Pentru Guvernul Republicii Elene,

Michailis Chrryssochoidis,

ministrul ordinii publice

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Georgiy Papuk,

ministrul afacerilor interne

Pentru Guvernul României,

Toma Zaharia,

general de divizie, prim-loctiitor al ministrului de interne

Pentru Guvernul Federatiei Ruse,

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Muzaffer Ecemis,

subsecretar de stat în Ministerul de Interne

Pentru Guvernul Ucrainei,

Yuriy Smyrnov,

general de militie, ministrul afacerilor interne

Federatia Rusă si Azerbaidjan au informat că vor semna

după îndeplinirea unor formalităti interne.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2003.

Nr. 243.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002, si al art. 68 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: cap. IV “Administrarea clădirilor de locuinte” si cap. V “Repartizarea cheltuielilor si veniturilor rezultate din întretinerea, repararea si exploatarea condominiilor”, cu exceptia art. 90, din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare; Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 139/N/1997 pentru aprobarea Precizărilor privind constituirea, înregistrarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis din 2 decembrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 400.

 

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozitie asociatiilor de proprietari si autoritătilor administratiei publice centrale si locale a cadrului general pentru organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exploatarea si administrarea clădirilor – blocuri de locuinte - condominii, precum si exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitătii asociatiilor de proprietari în aplicarea prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002.

(2) În întelesul prezentelor norme metodologice, prin bloc de locuinte - clădire - condominiu, denumit în continuare condominiu, se întelege o proprietate imobiliară din care unele părti sunt proprietăti individuale, reprezentate din apartamente sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, iar restul, proprietate comună indiviză. Prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comună.

Art. 2. - (1) În scopul reprezentării si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate în proprietate comună indiviză din clădirea ce alcătuieste un condominiu, proprietarii locuintelor si ai spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă se pot constitui în asociatii de proprietari cu personalitate juridică.

(2) Asociatia de proprietari este forma juridică de organizare si de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridică, nonprofit, înfiintată în conditiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Asociatiile de locatari din clădirile ale căror apartamente au fost dobândite în proprietate în conditiile legii si care nu au fost reorganizate în asociatii de proprietari au obligatia să se reorganizeze potrivit prevederilor legale.

Art. 4. - Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin compartimentele specializate din aparatul propriu, sprijină asociatiile de proprietari pentru înfiintare, organizare si functionare, pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sprijinind totodată asociatiile de locatari pentru a se transforma si a se reorganiza în asociatii de proprietari.

 

CAPITOLUL II

Administrarea condominiilor

 

Art. 5. - (1) Condominiile pot fi administrate de persoane fizice atestate în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) si angajate cu contract individual de muncă ori cu conventie civilă de prestări de servicii sau de persoane juridice specializate, cu care se încheie un contract de administrare, potrivit hotărârii adunării generale a proprietarilor.

Administratorii trebuie să prezinte garantii morale, materiale si profesionale acceptate de proprietarul clădirii sau de reprezentantul legal al acestuia.

(2) Obligatiile administratorului sunt cele stabilite prin lege, precum si cele stabilite prin contractul încheiat cu proprietarul sau cu reprezentantul legal al acestuia.

(3) Pentru administrator sau, după caz, persoana fizică gestionară a bunurilor si mijloacelor bănesti ale asociatiei de proprietari prevederile Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(4) Suma ce constituie garantia materială se depune în contul asociatiei de proprietari respective si se restituie la data încetării contractului sau conventiei încheiate cu administratorul.

Art. 6. - (1) Administrarea condominiilor are ca obiect utilizarea clădirilor în scopul pentru care au fost construite, în conditiile mentinerii pe toată perioada de existentă a performantelor functionale, tehnice si calitative pentru care acestea au fost realizate.

(2) În acest scop activitatea de administrare a condominiului trebuie să asigure:

a) mentinerea în sigurantă a clădirii potrivit prevederilor legale si aducerea la cunostintă tuturor persoanelor care locuiesc în clădire despre starea acesteia din punct de vedere al sigurantei la actiuni seismice;

b) functionarea în bune conditii a tuturor instalatiilor si părtilor de constructii ale imobilului;

c) aducerea la cunostintă tuturor persoanelor care locuiesc în clădire despre conditiile generale de functionare a instalatiilor si dotărilor clădirii, precum si despre regulile de folosire a instalatiilor si dotărilor care se utilizează în comun;

d) stabilirea conditiilor în care pot fi realizate serviciile de întretinere si de reparatii curente ale elementelor de constructii si instalatii ale clădirii, atât la părtile comune, cât si la cele folosite în exclusivitate, care pot perturba folosinta normală a părtilor comune;

e) aducerea la cunostintă, prin afisare la loc vizibil, tuturor persoanelor care locuiesc în clădire despre modul de stabilire a cheltuielilor curente pentru functionarea si întretinerea clădirii, precum si a cheltuielilor ce decurg din alte plăti efectuate, inclusiv cele pentru reparatia capitală a clădirii - constructii si instalatii. Lista de plată a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, care se afisează, se întocmeste conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2002;

f) preluarea sau reconstituirea cărtii constructiei potrivit prevederilor legale si evidentierea tuturor modificărilor aduse, în conditiile legii, la părtile comune ale clădirii.

(3) Schimbarea destinatiei locuintelor si/sau a spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, situate în clădiri colective, se poate face numai cu acordul proprietarului clădirii sau al asociatiei de proprietari si, în mod obligatoriu, cu aprobarea proprietarilor cu care se învecinează pe orizontală si pe verticală, indiferent dacă proprietarul care intentionează să facă această schimbare este sau nu este membru al asociatiei de proprietari.

Art. 7. - Asociatiile de proprietari se constituie prin hotărârea a cel putin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă din cadrul unui condominiu.

Art. 8. - (1) În clădirile de locuit cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson sau scară, dacă proprietatea comună aferentă tronsonului ori scării poate fi delimitată si dacă este posibilă repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe scări.

(2) Asociatiile de proprietari se pot constitui potrivit alin. (1) prin hotărârea adunării generale si cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectivă a părtilor de proprietate comună care se preiau în administrare de respectiva asociatie de proprietari si cu privire la obligatiile si drepturile legale care vor continua să rămână în sarcina tuturor coproprietarilor.

(3) Pentru a se stabili dacă este posibilă defalcarea tehnică a consumurilor si repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe scări, precum si modalitatea acestei defalcări/repartizări, se va solicita avizul furnizorilor de servicii implicati - electricitate, gaze naturale, apă sau altele asemenea - cu privire la posibilitătile tehnice de furnizare a utilitătilor pe tronsoane sau pe scări.

(4) Prin acordul de asociere pe scară sau tronson se reglementează si raporturile cu celelalte asociatii de proprietari constituite în clădire.

Art. 9. - (1) Anterior adunării de constituire, proprietarii din clădirile cu mai multe apartamente se pot întruni pentru a hotărî cu privire la înfiintarea asociatiei de proprietari sau la transformarea asociatiei de locatari în asociatie de proprietari. Totodată vor hotărî si cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora si la data de convocare a adunării de constituire. Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un procesverbal care se semnează de toti cei prezenti.

(2) Cu cel putin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea de constituire proprietarii se convoacă prin afisare într-un loc vizibil.

(3) Adunarea de constituire a asociatiei de proprietari este legal întrunită în cvorumul prevăzut la art. 7.

(4) Hotărârea privind înfiintarea asociatiei de proprietari poate fi luată cu votul a cel putin două treimi din numărul proprietarilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unu din numărul proprietarilor locuintelor si ai spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă din cadrul clădirii, scării sau tronsonului respectiv, după caz.

(5) Dacă nu este întrunit cvorumul, o nouă convocare va avea loc după cel putin 5 zile de la data primei întâlniri, în conditiile prevăzute la alin. (1). În cazul în care nici la a doua convocare nu se poate lua hotărârea de constituire din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, după cel putin 5 zile de la data celei de-a doua; în acest caz, hotărârea privind înfiintarea asociatiei de proprietari poate fi luată cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenti, dar nu mai putin de o treime din numărul proprietarilor.

(6) În adunarea de constituire se prezintă si se adoptă statutul asociatiei de proprietari, în care se vor cuprinde precizări cu privire la:

a) denumirea, forma juridică, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;

b) scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;

c) mijloace materiale si bănesti de care poate dispune asociatia de proprietari; venituri si cheltuieli;

d) membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora;

e) structura organizatorică, modul de functionare, managementul asociatiei de proprietari;

f) repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;

g) conditiile în care se dizolvă asociatia de proprietari;

h) dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatii contractuale, penalizări, dacă adunarea generală a proprietarilor a adoptat sistemul propriu de penalizări, în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemnează într-un proces-verbal întocmit în două exemplare originale, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtământul. Procesul-verbal constituie anexă la acordul de asociere.

(2) Proprietarii îsi dau consimtământul, de regulă, în adunarea de constituire; în cazul proprietarilor absenti consimtământul poate fi exprimat prin simpla semnare a procesului-verbal prevăzut la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire, conform art. 9 alin. (3) sau (4), după caz.

(3) În cazul în care vreun proprietar nu poate semna se va consemna că acesta si-a dat consimtământul si se face mentiune despre cauza acestei imposibilităti.

Art. 11. - Acordul de asociere se redactează pe baza procesului-verbal al adunării de constituire si va cuprinde numele, prenumele si domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietătii potrivit actului de proprietate, după caz, respectiv contractului de vânzare-cumpărare, contractului de construire si procesului-verbal de predare-primire, contractului de schimb sau contractului de donatie, enumerarea si descrierea părtilor aflate în proprietatea comună si cotaparte din proprietatea comună ce revine fiecărui apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă.

Art. 12. - Înscrierea ulterioară în asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea de constituire si care nu si-au dat consimtământul în conditiile prevăzute la art. 10 se face la cererea acestora, prin înscrierea datelor prevăzute la art. 11 într-un act aditional la acordul de asociere, încheiat cu proprietarul interesat, fără alte formalităti.

Art. 13. - În cadrul adunării de constituire a asociatiei de proprietari, în baza statutului adoptat, proprietarii vor alege un comitet executiv si o comisie de cenzori si vor hotărî numărul membrilor acestora, precum si durata mandatelor lor.

Art. 14. - Asociatia de proprietari poate delega, prin contract, atributiile comisiei de cenzori privind controlul financiar-contabil si gestionar unor persoane fizice sau juridice specializate.

Art. 15. - (1) Comitetul executiv va fi condus de un presedinte, care va fi desemnat în persoana celui care întruneste cel mai mare număr de voturi la alegerea comitetului executiv. Acesta reprezintă asociatia de proprietari în raporturile cu autoritătile si cu institutiile publice, precum si cu celelalte persoane fizice sau juridice cu care asociatia de proprietari are relatii.

(2) În cazul imposibilitătii de exercitare a atributiilor de către presedinte, acestea vor fi îndeplinite de către un vicepresedinte desemnat de comitetul executiv cu majoritate de voturi.

Art. 16. - Cererea de acordare a personalitătii juridice, împreună cu copiile de pe procesul-verbal al adunării de constituire, de pe acordul de asociere si de pe statutul asociatiei de proprietari, precum si, dacă este cazul, cu avizele prevăzute la art. 8, se depun de persoana împuternicită de proprietarii asociati la organul financiar local în a cărui circumscriptie teritorială se află clădirea.

Art. 17. - După înfiintarea asociatiei de proprietari aceasta se identifică prin denumire, adresa condominiului, încheierea judecătorului delegat si codul fiscal al asociatiei.

Actele care emană de la asociatiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare.

Art. 18. - (1) Asociatia de proprietari adoptă hotărâri în adunarea generală, care se tine obligatoriu cel putin o dată pe an, de regulă, în primul trimestru, si la care au dreptul si obligatia să participe toti membrii săi. Adunarea generală este alcătuită din toti membrii asociatiei de proprietari.

(2) Pentru situatii speciale, adunarea generală a asociatiei de proprietari poate fi convocată oricând de către comitetul executiv sau de către membri ai asociatiei care detin în total cel putin 20% din cotele de proprietate.

(3) Toti proprietarii trebuie anuntati despre convocarea oricărei adunări generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 10 zile înainte ca aceasta să aibă loc.

(4) Asociatia de proprietari poate adopta hotărâri, dacă majoritatea membrilor sunt prezenti personal sau prin reprezentant. Dacă nu este întrunit cvorumul, adunarea va fi suspendată si reconvocată. La adunarea reconvocată, dacă există dovada că toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotărârile pot fi adoptate prin votul majoritătii membrilor prezenti. Dovada convocării membrilor asociatiei de proprietari se face cu afisul de la avizierul asociatiei si convocatorul semnat de acestia.

(5) Adunarea generală a asociatiei de proprietari analizează principalele aspecte si adoptă hotărâri cu privire la:

a) activitatea de administrare si de întretinere a condominiului, aprobarea lucrărilor de reparatii capitale si reparatii curente ce urmează a se efectua în cursul anului, derularea contractelor încheiate cu agentii economici furnizori ai serviciilor de care aceasta beneficiază, precum si modul de realizare a obligatiilor pe care asociatia de proprietari le are fată de persoanele juridice sau fizice cu care are relatii;

b) expertizarea tehnică a clădirilor care prezintă niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradări sau avarieri si a lucrărilor de interventie/consolidărilor, potrivit legislatiei în vigoare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli; stabilirea cotelor de participare pe persoană la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul stabil în clădire, pentru persoanele care locuiesc temporar, aflate în vizită, sau care prestează activităti gospodăresti în timpul zilei de minimum 15 zile pe lună; stabilirea perioadei minime de la care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita, în scris, scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană si care trebuie să fie de cel putin 15 zile pe lună; participarea proprietarilor la cheltuielile de administrare si de întretinere a clădirii; modul de folosire a fondurilor proprii; prin prestare de activităti gospodăresti se întelege ajutorul pe care îl primesc membrii asociatiei de proprietari din partea unor persoane străine de asociatie, care ajută la gospodărire, respectiv curătenie, gătit, cresterea copiilor, pază apartament si altele asemenea;

d) modul de folosire a spatiilor comune si, în unele cazuri, schimbarea destinatiei unor asemenea spatii. Schimbarea destinatiei acestor spatii nu se va putea face decât cu acordul majoritătii membrilor asociatiei de proprietari si, în mod obligatoriu, cu acordul celor direct afectati din vecinătate, atât pe orizontală, cât si pe verticală;

e) activitatea de administrare a condominiului, respectiv prin persoană fizică atestată în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) si angajată cu contract individual de muncă sau cu conventie civilă de prestări de servicii ori persoană juridică specializată, cu care se încheie un contract de administrare;

f) conditiile de angajare a administratorului prin prezentarea si analiza dosarului de angajare a acestuia sau, după caz, a contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu o persoană juridică specializată;

g) cuantumul garantiei materiale care trebuie depusă de către administrator;

h) alegerea comisiei de cenzori, precum si stabilirea sarcinilor detaliate ale membrilor acesteia;

i) numărul si functiile persoanelor necesare pentru administrarea si gospodărirea clădirii, functiile care se remunerează, cuantumul si modalitatea de actualizare a remuneratiilor;

j) activitatea comitetului executiv si a presedintelui;

k) rotunjirea la leu a contravalorii obligatiilor de plată.

(6) Hotărârile adunării generale a asociatiei de proprietari privind buna întretinere si exploatare a condominiului sunt obligatorii si pentru proprietarii din acelasi condominiu care nu sunt membri ai asociatiei.

(7) Pentru adoptarea hotărârilor asociatiei de proprietari se vor avea în vedere următoarele:

a) votul fiecărui proprietar are o pondere egală cu cotaparte din proprietatea comună;

b) proprietarul poate fi reprezentat de un membru al familiei sau de un alt reprezentant care are o împuternicire semnată de proprietarul în numele căruia votează;

c) un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta cel mult încă un membru absent, prin împuternicire scrisă;

d) în cazul unui vot paritar, votul presedintelui este decisiv.

Art. 19. - (1) Comitetul executiv, format dintr-un număr de 3-11 membri stabiliti de adunarea generală dintre membrii asociatiei de proprietari, asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale si actionează operativ în legătură cu:

a) activitatea curentă de administrare si de întretinere a condominiului; repartizarea lunară a cheltuielilor comune pe fiecare proprietate din condominiu, încheierea sau sistarea contractelor privind furnizarea serviciilor necesare, inclusiv pentru administrarea condominiului; angajarea personalului de administrare, întretinere si curătenie, potrivit legii, si aprobarea cheltuielilor curente;

b) constatarea prin inspectii periodice si stabilirea măsurilor necesare care să asigure functionarea în bune conditii a părtilor comune ale condominiului, a constructiilor si instalatiilor, precum si în locuinte sau în spatiul cu altă destinatie decât cea de locuintă, cu respectarea prevederilor art. 23 lit. f) din Statutul asociatiei de proprietari (anexa nr. 2), pentru a constata dacă instalatiile sunt în stare bună de functionare si nu produc pierderi prin neîntretinerea corespunzătoare a acesteia, constatări care se vor înscrie într-o fisă de inspectie care se va depune la presedintele asociatiei de proprietari;

c) problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari, luând măsuri pentru rezolvarea lor;

d) organizarea adunărilor generale, precum si a altor actiuni stabilite de adunarea generală.

(2) Comitetul executiv al asociatiei de proprietari pregăteste si supune spre aprobare adunării generale bugetul anual de venituri si cheltuieli.

(3) După aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli comitetul executiv va urmări derularea acestuia în conditiile legii.

Art. 20. - (1) Presedintele asociatiei de proprietari este ales, prin votul adunării generale, dintre membrii comitetului executiv al acesteia.

(2) Presedintele asociatiei de proprietari urmăreste si asigură respectarea statutului si a hotărârilor asociatiei de proprietari, realizarea contractelor angajate de aceasta, îndeplinirea în conditiile legii a prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli, respectarea de către asociatia de proprietari a ordinii publice si a reglementărilor autoritătilor publice centrale si locale.

(3) Presedintele asociatiei de proprietari convoacă si conduce sedintele de lucru ale comitetului executiv si ale adunării generale.

(4) Presedintele asociatiei de proprietari angajează prin semnătura sa asociatia de proprietari în relatiile acesteia cu tertii.

(5) Presedintele asociatiei de proprietari păstrează si urmăreste tinerea la zi a cărtii tehnice a constructiei, precum si celelalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari.

Art. 21. - (1) Comisia de cenzori urmăreste si asigură respectarea legalitătii în administrarea bunurilor materiale si a fondurilor financiare ale asociatiei de proprietari.

(2) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, care au cunostinte de specialitate si experientă în domeniile financiar, economic si/sau juridic si care nu fac parte din comitetul executiv.

(3) Comisia de cenzori îsi alege la prima reuniune presedintele din rândul membrilor ei.

(4) Atributiile comisiei de cenzori sunt următoarele:

a) verificarea executiei bugetare;

b) verificarea si validarea documentelor si a angajamentelor de plată;

c) urmărirea depunerii în contul curent al asociatiei de proprietari a numerarului care depăseste plafonul de casă;

d) verificarea trimestrială a gestiunii asociatiei de proprietari;

e) verificarea modului de stabilire a cotelor de contributie la cheltuielile curente si constituirea fondurilor speciale ale asociatiei de proprietari, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (5);

f) verificarea lunară a situatiei de încasări si plăti;

g) controlul inopinat al încasărilor si al plătilor;

h) verificarea lunară a situatiei soldurilor elementelor de activ si de pasiv.

(5) Comisia de cenzori prezintă în fata adunării generale a proprietarilor, o dată pe an, raportul asupra activitătii sale.

(6) Asociatiile de proprietari au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, în partidă dublă sau în partidă simplă, prin optiune, potrivit hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari.

(7) Asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă dublă aplică Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.591/1998, cu modificările ulterioare.

(8) Asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă simplă aplică prevederile Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001.

Art. 22. - (1) Activitatea de management de proprietate si management financiar se asigură fie de persoane fizice angajate prin contracte individuale de muncă sau prin conventii civile de prestări de servicii, fie de persoane juridice, prin contracte de administrare, în functie de hotărârea adunării generale a proprietarilor.

(2) Administratorul, persoană fizică, poate fi angajat dintre membrii asociatiei sau dintre alte persoane cu cunostinte profesionale si atestat de către o comisie formată din 5 membri, specialisti în domeniul financiar-contabil si al legislatiei muncii, constituită de consiliul local prin hotărâre.

(3) Administratorul asigură managementul de proprietate al condominiului prin:

a) efectuarea formalitătilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesare pentru exploatarea si întretinerea condominiului (inclusiv instalatiile si echipamentele aflate în proprietate comună), derularea si urmărirea realizării acestor contracte;

b) urmărirea comportării în timp a constructiei, pe toată durata contractului; întocmirea fiselor tehnice periodice cu privire la starea clădirii si a instalatiilor acesteia; asigurarea punerii în sigurantă a clădirii potrivit prevederilor legale, evidentierea în cartea tehnică a clădirii a tuturor modificărilor aduse, în conditiile stabilite de statut si de legile în vigoare, la părtile comune ale condominiului;

c) răspunderea fată de functionalitatea si integritatea elementelor proprietătii comune, de mijloacele materiale ale asociatiei de proprietari si de utilizarea în bune conditii a acestora;

d) procurarea mijloacelor materiale necesare întretinerii si reparatiilor curente ale elementelor proprietătii comune, răspunderea asupra integritătii acestora;

e) înstiintarea comitetului executiv al asociatiei de proprietari si luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrărilor de întretinere si reparatii; supune spre aprobare comitetului executiv ofertele pentru efectuarea lucrărilor de întretinere si reparatii aprobate de adunarea generală a asociatiei de proprietari;

f) angajarea si urmărirea realizării contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru: reparatii, închirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comună, activităti sociale si alte tipuri de activităti. În contractele privind reparatiile se vor prevedea clauze referitoare la perioada de garantie a lucrărilor executate conform normativelor tehnice în vigoare;

g) verificarea contractelor de închiriere între asociatia de proprietari si persoane fizice sau juridice care folosesc spatii ori elemente din proprietatea comună. Dacă aceste contracte nu există administratorul îi înstiintează pe cei în cauză, punându-le în vedere ca în termen de 30 de zile lucrătoare să încheie contracte cu asociatia de proprietari;

h) supravegherea executiei lucrărilor de reparatii si întretinere si participarea la receptia lor, consemnând finalizarea acestora; asigură efectuarea de plăti corespunzătoare stadiului lucrării;

i) controlul personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curătenie, încărcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activităti, cu privire la îndeplinirea obligatiilor contractuale si, în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;

j) inspectarea, în conformitate cu prevederile art. 23 lit. f) din Statutul asociatiei de proprietari (anexa nr. 2), referitor la drepturile proprietarilor din condominiu, a proprietătii individuale în vederea înlăturării defectiunilor apărute la instalatiile de folosintă comună si a eliminării pierderilor care determină cresterea nejustificată a cheltuielilor asociatiei de proprietari. Dacă se constată defectiuni la instalatiile apartinând proprietătii individuale – apartament sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă -, se înstiintează proprietarul asupra obligatiei acestuia de a remedia defectiunile;

k) citirea, lunar sau periodic, în functie de hotărârea adunării generale a asociatiei de proprietari, a indexului contoarelor individuale apartinând proprietarilor si înscrierea sau verificarea înscrierii acestuia în fisa de apartament, cu conditia ca acestea să fie montate cu acordul adunării generale a asociatiei de proprietari si al furnizorului de utilităti;

l) asigurarea cunoasterii si respectării regulilor de locuit în condominiu;

m) aducerea la cunostintă tuturor persoanelor care locuiesc în condominiu despre conditiile generale de functionare a instalatiilor si dotărilor clădirii, precum si despre regulile de folosire a instalatiilor si dotărilor care se utilizează în comun;

n) stabilirea conditiilor în care pot fi realizate serviciile de întretinere si de reparatii curente ale elementelor de constructii si instalatii ale condominiului, atât la părtile comune, cât si la cele folosite în exclusivitate, care pot perturba folosinta normală a părtilor comune;

o) întocmirea listelor lunare de plăti;

p) aducerea la cunostinta tuturor proprietarilor care locuiesc în condominiu despre modul de stabilire a cheltuielilor curente pentru functionarea si întretinerea condominiului, precum si a cheltuielilor care decurg din alte plăti efectuate, inclusiv cele pentru reparatia capitală a condominiului; introducerea la plata consumurilor si a persoanelor care locuiesc temporar sau prestează activităti gospodăresti, care depăsesc limita minimă de sedere în condominiu prevăzută de hotărârea adunării generale a asociatiei de proprietari, conform procesului-verbal consemnat în registrul asociatiei de proprietari.

Constituie obligatie din partea proprietarilor să anunte, tot prin cerere, numărul persoanelor care locuiesc temporar, venite în vizită, sau care prestează activităti gospodăresti conform prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c).

Persoanele care locuiesc temporar sau prestează activităti gospodăresti pot fi constatate si vizual sau la sesizarea altor persoane;

r) propune presedintelui comitetului executiv, motivat din oficiu sau la sesizarea altor persoane, anularea cererii de scutire a cheltuielilor privind consumurile atunci când se constată că solicitantul nu a anuntat în timp util modificarea datelor înscrise în respectiva cerere;

s) sesizarea comitetului executiv în vederea somării restantierilor la plata cheltuielilor comune si aplicarea procedurii de recuperare a restantelor cu penalizările aferente;

t) calcularea si încasarea penalizărilor conform sistemului aprobat de adunarea generală a asociatiei de proprietari.

(4) Contabilul răspunde de organizarea si conducerea contabilitătii, în conditiile legii. La asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă simplă, administratorii de imobile pot cumula si functia de contabil.

(5) Casierul răspunde de efectuarea de încasări si plăti în numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casă. La asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă simplă, administratorii de imobile pot cumula si functia de casier.

Art. 23. - Proprietarii, pe lângă drepturile si îndatoririle prevăzute la cap. V si VI din modelul statutului asociatiei de proprietari cuprins în anexa nr. 2, au si următoarele drepturi si obligatii:

A. Drepturi:

a) să participe la adunarea generală a asociatiei de proprietari, să aleagă si să fie alesi în organele asociatiei de proprietari, dacă au calitatea de membru al asociatiei de proprietari;

b) să primească explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si, eventual, să o conteste presedintelui asociatiei de proprietari, în termen de 10 zile de la afisarea listei de plată. Presedintele asociatiei de proprietari este obligat să răspundă la contestatie în termen de 5 zile;

c) să folosească spatiile si instalatiile comune din interiorul si din exteriorul condominiului.

B. Obligatii:

a) să contribuie la constituirea mijloacelor bănesti si materiale ale asociatiei de proprietari si să achite în termenul stabilit cota de contributie care le revine în cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari;

b) să întretină în bune conditii spatiile si instalatiile comune din interiorul si din exteriorul condominiului - casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, fatade, poduri, acoperisuri, scări exterioare, ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apă, de canalizare, instalatii de încălzire centrală si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antenă colectivă, telefonie si altele asemenea - si să ia măsuri pentru repararea si mentinerea în stare de sigurantă si de functionalitate a condominiului;

c) să contribuie la repararea sau, după caz, la consolidarea si la mentinerea în stare de sigurantă a proprietătii comune indivize din cadrul condominiului.

Art. 24. - (1) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru plăti curente asociatia de proprietari stabileste cuantumul si cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. De regulă fondul de rulment se dimensionează astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice.

Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociatia de proprietari în anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflatiei, iar în cazurile asociatiilor de proprietari nouînfiintate, prin constatarea si însusirea experientei în domeniu a unor condominii echivalente ca mărime.

(2) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei-părti ce revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari, iar reîntregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afisate pe lista de plată.

(3) În situatiile în care prin contractul de închiriere încheiat cu proprietarul chiriasul se obligă să participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului în care locuieste, acesta va participa si la formarea fondului de rulment.

(4) Fondul de rulment deja încasat se restituie numai în situatiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, dacă prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosintei locuintei nu se stipulează altfel.

(5) Asociatia de proprietari va putea constitui un fond distinct pentru repararea instalatiilor sau a unor elemente ale condominiului, cu perioadă de folosire limitată, fond care va fi depus în contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decât cu acordul adunării generale a asociatiei de proprietari.

Art. 25. - (1) Cotele de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de acestia, după caz, în termen de maximum 15 zile de la data afisării listei de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă. În vederea respectării termenelor legale de plată a facturilor către furnizorii de utilităti, administratorii au obligatia de a afisa lista de plată în termen de maximum 5 zile de la data primirii facturii expediate prin postă, certificată prin înscrisul de pe stampila postei, sau de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.

După o perioadă de 30 de zile de la expirarea termenului stabilit pentru plată, asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalizări de întârziere pentru suma neachitată, în conditiile stabilite si aprobate de adunarea generală a asociatiei de proprietari. Penalizările de întârziere nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere si se vor aplica pentru fiecare cotă de întretinere lunară, fără ca suma penalizărilor să poată depăsi suma cotei de întretinere lunare la care s-a aplicat.

(2) Modul de folosire a sumelor încasate din penalităti de întârziere si din dobânzile la sumele depuse în contul asociatiei de proprietari se stabileste de adunarea generală a asociatiei de proprietari, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 26. - Asociatia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si a altor spatii, proprietate a membrilor săi, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de contributie la cheltuielile comune ale clădirii cu mai multe apartamente si/sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, în cazul în care creanta reprezintă o restantă de cel putin 3 luni. Acest privilegiu operează după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.

Art. 27. - (1) Privilegiul imobiliar se va intabula în partea a III-a a Cărtii funciare, conform procedurii publicitătii imobiliare prevăzute în titlul II din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 43 si următoarele din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997.

(2) Până la deschiderea noilor cărti funciare, în conditiile art. 61 din Legea nr. 7/1996, privilegiul se va înscrie în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni de la biroul de carte funciară de pe lângă judecătoria în a cărei circumscriptie este situat imobilul.

Art. 28. - Privilegiul înscris asupra bunurilor imobile ale debitorului se întinde si asupra bunurilor mobile ale acestuia.

Art. 29. - (1) În toate cazurile privilegiul se înscrie la cererea presedintelui asociatiei de proprietari.

(2) Cererea se adresează biroului de carte funciară al judecătoriei în a cărei circumscriptie este situat imobilul si va cuprinde numele, prenumele si domiciliul solicitantului, numele, prenumele si domiciliul debitorului, suma datorată pentru care se solicită înscrierea privilegiului, precum si individualizarea imobilului asupra căruia urmează să se înscrie privilegiul, prin mentionarea adresei acestuia.

(3) La cerere se vor anexa, în două exemplare, extrase de pe listele lunare de plată a cotelor de contributie, din care rezultă suma datorată.

(4) Cererea, precum si extrasele de pe listele de plată vor purta stampila asociatiei de proprietari.

Art. 30. - Cererea poate fi depusă de presedintele asociatiei de proprietari sau de o altă persoană împuternicită de acesta, care va atasa procura, împuternicirea avocatială sau delegatia de jurisconsult.

Art. 31. - Privilegiul este opozabil celorlalti creditori numai de la data îndeplinirii formalitătilor de publicitate.

Art. 32. - Privilegiul se radiază la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a altei persoane împuternicite de acesta ori la cererea proprietarului, în baza chitantei sau a altui înscris prin care asociatia de proprietari confirmă plata sumei datorate.

Art. 33. - Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoresti ori a unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Art. 34. - (1) În cazurile în care unii proprietari sau chiriasi nu respectă regulile si obligatiile adoptate de asociatia de proprietari, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, acestia pot fi actionati în justitie de către asociatia de proprietari legal constituită, potrivit dreptului comun.

(2) Presedintele asociatiei de proprietari răspunde în fata adunării generale de rezolvarea situatiilor litigioase apărute în cadrul asociatiei de proprietari.

 

CAPITOLUL III

Repartizarea cheltuielilor si veniturilor rezultate din întretinerea, repararea si exploatarea condominiilor

 

Art. 35. - (1) Pentru întretinerea, repararea si exploatarea proprietătilor individuale, precum si a proprietătii comune indivize din cadrul unor condominii, astfel cum sunt acestea definite prin lege, utilizatorii acestora, proprietari sau chiriasi, efectuează cheltuieli sau au obligatii financiare care nu se pot înregistra pe fiecare proprietate individuală. De asemenea, din valorificarea sau exploatarea unor spatii ori părti ale proprietătii comune indivize proprietarii acesteia pot obtine venituri care nu se pot înregistra pe fiecare proprietate individuală.

(2) Veniturile obtinute de asociatia de proprietari din activităti economice sau din alte activităti desfăsurate se constituie ca fond special si se vor utiliza în exclusivitate pentru îmbunătătirea confortului si eficientei condominiului, pentru întretinerea si repararea proprietătii comune. În aceste venituri se cuprind si cele obtinute din închirierea unor spatii aflate în proprietate comună indiviză, a spatiilor pentru instalarea de reclame, firme luminoase, precum si alte venituri obtinute din orice sursă. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociatiei de proprietari, nu se repartizează proprietarilor si nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment.

(3) Repartizarea cheltuielilor sau a obligatiilor financiare pe fiecare proprietate individuală revine administratorului, în cadrul contractului încheiat cu reprezentantul asociatiei de proprietari a condominiului.

(4) În functie de modul de calcul si de criteriile de repartizare a cheltuielilor pentru fiecare proprietate din condominiu, acestea se clasifică în:

A. cheltuieli pe persoană;

B. cheltuieli pe cotă-parte de proprietate detinută în condominiu;

C. cheltuieli pe consumatori tehnici si de altă natură.

Art. 36. - (1) Pentru spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu ori pentru apartamentele sau spatiile ai căror detinători prin natura activitătilor lor - croitori, cosmeticieni, coafori, notari, avocati si altii - primesc la domiciliu si alte persoane, criteriile de calcul al cheltuielilor aferente acestora se stabilesc prin conventie anuală încheiată cu proprietarii acestor spatii sau apartamente. Cheltuielile pentru apă rece si canalizare, apă caldă menajeră, încălzire, gaze naturale, energie electrică pentru părtile comune, pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor, colectarea si transportul gunoiului menajer, ridicarea reziduurilor, precum si pentru salarii si indemnizatii se repartizează conform criteriilor stabilite de comun acord între asociatia de proprietari si proprietarii acestor spatii, folosindu-se, după caz, baremurile stabilite potrivit normelor legale. Toate aceste cheltuieli se scad din totalul cheltuielilor pe condominiu, diferenta reprezentând cheltuielile aferente locuintelor/apartamentelor.

(2) În situatia în care, la notificarea asociatiei de proprietari, proprietarii spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu refuză încheierea de conventii pentru stabilirea criteriilor de repartizare a cheltuielilor si obligatiilor financiare ce le revin, sunt aplicabile criteriile stabilite si adoptate în acest sens în adunarea generală a asociatiei de proprietari.

A. Repartizarea cheltuielilor pe persoană

Art. 37. - Cheltuielile pe persoană reprezintă cheltuielile privind serviciile de care beneficiază persoanele - proprietari/locatari, care locuiesc/desfăsoară activităti în mod curent în cadrul condominiului, în proprietăti individuale.

Art. 38. - (1) Dacă nu există contoare de apă la fiecare apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă, din condominiu, montate cu acordul asociatiei de proprietari si furnizorilor de utilităti potrivit prevederilor legale, cheltuielile pentru consumul de apă si pentru canalizare, corespunzătoare facturilor prezentate de furnizor si însusite de beneficiar/asociatia de proprietari, vor fi repartizate proportional cu numărul de persoane care locuiesc/desfăsoară activităti în mod curent în condominiu, pentru perioada în care s-a produs consumul.

(2) În cazuri exceptionale, în lipsa aparatelor de înregistrare a consumului de apă, la intrarea în reteaua de alimentare a condominiului, la bransament, acest consum se determină potrivit normelor legale, în sistem pausal, pe fiecare tip de consumator.

(3) La defalcarea cheltuielilor pentru consumul de apă si pentru canalizare la apartamentele/spatiile care folosesc băi sau dusuri comune în condominiu se va lua în calcul jumătate din suma ce revine unei persoane din apartamentele/spatiile dotate individual cu băi si dusuri.

(4) În cazurile în care condominiul dispune numai de dusuri si băi comune care deservesc apartamentele/spatiile, cheltuielile se repartizează în raport cu numărul persoanelor care locuiesc curent în clădire, aferent fiecărui apartament/spatiu.

(5) Cheltuielile pentru ridicarea reziduurilor si a gunoaielor menajere, pentru deratizarea, dezinfectia, dezinsectia condominiului, precum si cheltuielile pentru vidanjarea haznalelor se repartizează în conformitate cu clauzele prevăzute în contractul încheiat cu furnizorul respectivului serviciu sau, în lipsa acestora, proportional cu numărul persoanelor care locuiesc curent în condominiu.

Art. 39. - (1) Consumul de energie electrică aferent părtilor comune/proprietătii comune din clădire, exclusiv garaje, boxe si alte spatii aflate în proprietate individuală, care se măsoară prin contor montat separat de cele aferente proprietătilor individuale, se repartizează proportional cu numărul persoanelor care locuiesc/desfăsoară activităti în mod curent în clădire.

(2) În cazuri exceptionale, când nu se pot separa, prin măsurare, consumurile de energie electrică la părtile comune ale clădirii sau în apartamentele locuite în comun de mai multe familii, din cheltuielile totale aferente acestor consumuri se determină pe baza baremurilor stabilite potrivit normelor legale, aferente consumului detinătorilor de suprafete de locuit ocupate în exclusivitate, tinându-se seama de dotarea fiecăruia: numărul de becuri si de aparate electrice de uz casnic, masini de călcat si de spălat, aparate de radio, televizoare, frigidere si altele asemenea; sumele astfel determinate se scad din totalul cheltuielilor pentru consumul de energie electrică înregistrat, iar diferenta reprezintă cheltuielile aferente părtilor de folosintă comună si se repartizează pe proprietarii/locatarii apartamentelor proportional cu numărul de persoane care locuiesc în mod curent în clădire.

(3) Consumul de energie electrică aferent functionării ascensorului/ascensoarelor, care se măsoară prin contoare montate separat de cele ale proprietătilor individuale, se repartizează proportional cu numărul persoanelor care locuiesc în mod curent în clădire.

(4) Prin hotărâre a adunării generale a asociatiei de proprietari, pot să nu contribuie la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din condominiile fără mezanin. De asemenea, în cazul condominiilor care au amplasate la etajele superioare băi, spălătorii, uscătorii, prin hotărâre a adunării generale a asociatiei de proprietari, persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din condominiile fără mezanin, toate sau în parte, pot să nu contribuie la cheltuielile aferente consumului de energie electrică pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor, în baza unor angajamente personale, date în scris către asociatia de proprietari de către persoanele care nu folosesc spatiile de la etajele superioare. În contextul celor de mai sus, adunarea generală a asociatiei de proprietari va hotărî, în conditiile statutului asociatiei de proprietari, în legătură cu participarea persoanelor care locuiesc în mod curent în condominiu la sustinerea acestor cheltuieli. Celelalte cheltuieli determinate de întretinerea-revizia ascensorului/ascensoarelor se suportă de toti proprietarii apartamentelor sau spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, chiar dacă nu locuiesc în aceste spatii, ascensorul/ascensoarele fiind o instalatie comună ca si acoperisul, fatada, casa scării si altele asemenea.

(5) Cheltuielile aferente consumului de energie electrică necesar pentru functionarea hidrofoarelor aflate în proprietatea sau în exploatarea/folosinta asociatiilor de proprietari se repartizează proportional cu numărul de persoane care locuiesc în mod curent în condominiu.

Art. 40. - Dacă nu există contoare de apă caldă menajeră la fiecare apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă, din condominiu, montate cu acordul asociatiei de proprietari si furnizorilor de utilităti potrivit prevederilor legale, cheltuielile pentru consumul apei calde menajere se repartizează proportional cu numărul de persoane care locuiesc în mod curent în condominiu.

Art. 41. - Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru bucătării si spălătoriile/dusurile comune, în situatiile în care nu există aparate de măsură a consumului respectiv pe fiecare apartament, se repartizează pe fiecare proprietar corespunzător numărului de persoane care locuiesc în mod curent în condominiu.

Art. 42. - (1) Dacă numai o parte dintre proprietarii din condominiu detin aparate de înregistrare a consumului de apă rece, apă caldă menajeră, agent termic de încălzire si/sau gaze naturale pentru toate instalatiile aferente proprietătii individuale, atunci repartizarea cheltuielilor se stabileste prin hotărâre a adunării generale a asociatiei de proprietari, care trebuie să cuprindă prevederi cu privire la modul de citire, repartizare/defalcare a consumurilor respective, precum si la modul de încasare si de efectuare a plătilor corespunzătoare consumurilor.

(2) Dacă toate proprietătile individuale din condominiu au sisteme proprii de înregistrare a consumurilor, asociatia de proprietari va stabili modul de facturare si de plată a cheltuielilor comune, împreună cu furnizorul si cu beneficiarii serviciului respectiv. În toate cazurile de existentă a aparatelor de înregistrare a consumurilor aferente proprietătilor individuale, plata consumurilor proprii nu scuteste de la plata contributiei aferente cotei din cheltuielile comune, conform modalitătii stabilite în adunarea generală a asociatiei de proprietari.

Art. 43. - Cheltuielile pentru curătenie si evacuarea gunoiului menajer se repartizează proportional cu numărul de persoane care locuiesc în mod curent în condominiu.

B. Repartizarea cheltuielilor pe cotă-parte de proprietate

Art. 44. - Cheltuielile pe cotă-parte de proprietate sunt cheltuieli efectuate pentru întretinerea, repararea, exploatarea si, după caz, consolidarea părtilor din condominiu aflate în proprietate comună indiviză.

Art. 45. - (1) Cota-parte de proprietate este cea stabilită potrivit actului de proprietate, după caz, prin contractul de vânzare-cumpărare, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire si contractul de schimb sau contractul de donatie.

(2) În cazul în care totalul cotelor-părti de proprietate, care sunt fractiuni abstracte pentru fiecare locuintă sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, din clădirea sau blocul care constituie condominiul, nu se închide cu 100%, adunarea generală a asociatiei de proprietari poate hotărî reconsiderarea lor.

(3) Cota-parte de proprietate reprezintă raportul suprafetei utile totale a locuintei sau spatiului cu altă destinatie decât cea de locuintă fată de totalul suprafetei utile a tuturor locuintelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu.

Art. 46. - Cheltuielile pentru lucrări de întretinere, servicii, de reparatii si, după caz, de consolidare la părtile de constructii si instalatii aflate în proprietatea comună indiviză - astfel cum este descrisă în cartea tehnică a constructiei si în acordul de asociere ca: subsolul; conductele de distributie si coloanele instalatiilor de apă, canalizare, termoficare, energie electrică; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a gunoiului menajer; structura de rezistentă; fatade; acoperis si altele asemenea - se repartizează proportional cu cota-parte de proprietate indiviză a fiecărui proprietar, astfel cum este înscrisă în acordul de asociere sau care a fost recalculată conform prevederilor art. 45 alin. (3).

Art. 47. - (1) Cheltuielile pentru încălzirea spatiilor aflate în proprietate comună într-o clădire - casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, holuri si alte spatii comune - se repartizează proportional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în acordul de asociere sau care a fost recalculată conform prevederilor art. 45.

(2) Suma aferentă cheltuielilor pentru încălzirea spatiilor aflate în proprietatea comună a tuturor proprietarilor este aceea rezultată prin scăderea din valoarea înscrisă în factura aferentă consumurilor de energie termică pentru încălzire a sumei aferente tuturor suprafetelor echivalente termic ale corpurilor de încălzire din apartamentele si spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă din cadrul condominiului. Suprafata echivalentă termic a tuturor corpurilor de încălzire din condominiu trebuie să fie înscrisă pe factura emisă de furnizorul de energie termică.

(3) Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe pentru încălzire, în cazul în care nu există aparate de măsurare a acestuia pentru fiecare apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă, inclusiv proprietatea comună aferentă acestora, se repartizează proportional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar, astfel cum este înscrisă în acordul de asociere sau care a fost recalculată conform prevederilor art. 45.

Art. 48. - Cheltuielile privind consumurile de apă, canalizare, apă caldă menajeră, gaze naturale, aferente proprietătii comune, se repartizează proportional cu cota-parte de proprietate indiviză care revine fiecărui proprietar din proprietatea comună, astfel cum este înscrisă în acordul de asociere sau care a fost recalculată conform prevederilor art. 45, având la bază contracte încheiate cu furnizorii acestor utilităti.

Art. 49. - (1) Cheltuielile aferente indemnizatiilor acordate membrilor asociatiei de proprietari si/sau persoanelor alese în functii de conducere a asociatiei de proprietari se repartizează proportional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar, astfel cum este înscrisă în acordul de asociere sau care a fost recalculată conform prevederilor art. 45.

(2) Cu exceptia personalului pentru curătenie si evacuare a gunoiului menajer, cheltuielile ce privesc personalul angajat al asociatiei de proprietari, inclusiv cheltuielile privind contractele de prestări de servicii administrative către asociatia de proprietari, precum si cheltuielile aferente materialelor consumabile folosite si celor administrative se repartizează proportional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în acordul de asociere sau care a fost recalculată conform prevederilor art. 45.

C. Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici si de altă natură

Art. 50. - Cheltuielile pe consumatori tehnici sau de altă natură reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea condominiului si pentru furnizarea de utilităti de natură energetică.

Art. 51. - Cheltuielile pentru încălzirea centrală asigurată prin centrale termice proprii sau aflate în exploatarea directă a asociatiei de proprietari cuprind: costul combustibilului, costul transportului acestuia până la locul de consum, cheltuieli efectuate cu îndepărtarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru functionarea instalatiilor de încălzire centrală si iluminatul încăperilor în care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de uzură si protectie pentru fochistii care deservesc centralele termice, indemnizatiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contributia pentru asigurări sociale, costul materialelor necesare pentru păstrarea curăteniei în centralele termice, costul apei pentru umplerea instalatiei.

Art. 52. - (1) Cheltuielile efectuate cu furnizarea energiei termice prin centralele sau prin punctele termice din exploatarea unitătilor de gospodărie comunală sau a altor furnizori se stabilesc după tarifele negociate cu reprezentantii asociatiilor de proprietari, în conditiile legii.

(2) În cazul în care la centralele sau la punctele termice sunt racordate mai multe clădiri, suma totală a cheltuielilor pentru încălzirea tuturor clădirilor se repartizează pe fiecare clădire proportional cu suprafata echivalentă termic, determinată potrivit normativelor legale, a tuturor corpurilor de încălzire - radiatoare din fontă sau otel, convectori, convectoradiatoare, conducte si coloane neizolate si altele asemenea -, aflate în dotarea acestora conform normelor si normativelor tehnice de proiectare.

Art. 53. - (1) Cheltuielile pentru încălzirea locuintelor/apartamentelor, indiferent de modul de înregistrare a consumului de energie termică si de sursa de agent termic, se repartizează proportional cu suprafata echivalentă termic a tuturor corpurilor de încălzire apartinând fiecărui apartament.

(2) Dacă proprietarul unui apartament sau al unui spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă modifică suprafata echivalentă termic de încălzire din apartamentul sau din spatiul pe care îl detine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru încălzire se va recalcula fie prin mărirea cu un coeficient de modificare a suprafetei echivalente termic initiale, conform normativelor legale, în baza procesului-verbal de constatare emis de comitetul executiv al asociatiei de proprietari, fie proportional cu suprafata echivalentă termic a tuturor corpurilor de încălzire, recalculată, pentru fiecare apartament/spatiu în care s-au produs modificări asupra corpurilor de încălzire - tip, număr de elemente si altele asemenea, conform aceluiasi proces-verbal de constatare emis de comitetul executiv. Hotărârea definitivă privind modul de calcul al cheltuielilor de încălzire în noile conditii se adoptă de adunarea generală a asociatiei de proprietari.

(3) Suprafata echivalentă termic a tuturor corpurilor de încălzire apartinând fiecărui apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă din clădire, bloc sau condominiu, se va determina până la data de 1 septembrie 2003 de către asociatia de proprietari în colaborare cu specialisti din cadrul unitătii furnizoare de utilităti, iar plata în acest sistem se va aplica începând din iarna 2003-2004, dacă sunt întrunite conditiile tehnice necesare.

Art. 54. - Cheltuielile pentru lucrările de întretinere, reparatii si înlocuiri la antenele colective de televiziune se repartizează în raport cu numărul prizelor de televizoare aflate în locuinte si în spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, iar pentru cutiile postale si pentru cheile de la usa de intrare comună în clădire se repartizează în raport cu numărul locuintelor si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă existente în clădire, bloc, condominiu.

Art. 55. - Posesorii de autovehicule care folosesc pentru întretinerea acestora apă din conductele de alimentare aferente clădirii, inclusiv instalatiile de alimentare cu utilităti din garajele proprii, în conditiile în care nu există nici o interdictie legală în acest sens, vor suporta cheltuielile pentru consumul de apă si canalizare. Aceste cheltuieli, calculate pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale sau în baza consumurilor înregistrate prin aparate de măsură legal instalate si autorizate, se scad din totalul cheltuielilor lunare ce revin clădirii respective pentru apă si canalizare, restul urmând să se repartizeze conform art. 38.

Art. 56. - În clădirile în care consumul de gaze naturale pentru bucătării si spălătorii se înregistrează prin acelasi aparat care măsoară si consumul aferent încălzirii, se stabileste consumul aferent bucătăriilor si spălătoriilor pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale, care se scade din consumul total pe clădire, diferenta considerându-se ca fiind aferentă încălzirii.

Art. 57. - Cheltuielile pentru curătatul cosurilor de fum se repartizează fiecărui proprietar proportional cu numărul sobelor si al masinilor de gătit racordate la cosurile de fum ale clădirii.

 

CAPITOLUL IV

Îndrumarea metodologică a asociatiilor de proprietari

 

Art. 58. - Îndrumarea metodologică a asociatiilor de proprietari în realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se efectuează prin compartimentele specializate în sprijinirea si îndrumarea asociatiilor de proprietari, create în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 85/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002.

Art. 59. - Compartimentele specializate în sprijinirea si îndrumarea asociatiilor de proprietari vor lua în evidentă toate asociatiile înfiintate potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si asociatiile de locatari care, până la data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 85/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002, nu au fost transformate în asociatii de proprietari.

Art. 60. - Compartimentele specializate din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale vor actiona pentru:

a) îndrumarea si sprijinirea asociatiilor de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă în scopul înfiintării asociatiilor de proprietari, în conditiile legii;

b) îndrumarea si sprijinirea asociatiei de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligatiilor ce le revin pentru întretinerea si repararea constructiilor si instalatiilor din condominiu;

c) întocmirea si distribuirea materialelor informative de interes pentru asociatia de proprietari prin care să contribuie la buna desfăsurare a acestora;

d) organizarea, în colaborare cu organizatii neguvernamentale, a seminariilor de instruire pentru presedintii si administratorii de condominii;

e) organizarea si asigurarea exercitării controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitătii asociatiilor de proprietari, în conditiile legii. În situatia descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune de către comisia de cenzori a asociatiei de proprietari, vor fi sesizate organele competente, iar comitetul executiv al asociatiei de proprietari va fi îndrumat să folosească căile legale pentru recuperarea prejudiciului si pentru a actiona în justitie împotriva celui care se face vinovat;

f) confirmarea achitării la zi a cheltuielilor prin dovadă eliberată de presedintele comitetului executiv si de administratorul asociatiei de proprietari, în situatia în care proprietarii doresc să-si înstrăineze apartamentele sau spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, având la bază extrasul din ultima listă de plată a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, precum si copia chitantei de plată de pe ultima lună;

g) îndrumarea si sprijinirea asociatiilor de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 85/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002, si ale prezentelor norme metodologice;

h) în situatia în care comitetul executiv al asociatiei de proprietari si presedintele acesteia nu îsi îndeplinesc obligatiile legale ce le revin potrivit prevederilor legale si statutului, consiliile locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, vor organiza cu sprijinul unui comitet de initiativă din cadrul asociatiei de proprietari o adunare generală care va dezbate probleme ivite în activitatea asociatiei de proprietari si, dacă este cazul, vor organiza chiar noi alegeri.

 

CAPITOLUL V

Atestarea administratorilor - persoane fizice

 

Art. 61. - Consiliile locale vor constitui, prin hotărâre, o comisie pentru atestarea administratorului propus de adunarea generală a asociatiei de proprietari, formată din 5 membri, specialisti în domeniul financiar-contabil si al legislatiei muncii.

Art. 62. - Administratorul este persoana fizică, atestată în conditiile prezentelor norme metodologice si care asigură managementul de proprietate (administrarea propriu-zisă a structurii condominiului, instalatiilor si tuturor elementelor proprietătii comune, functionarea centralelor termice aflate în proprietatea sau administrarea asociatiei) si managementul financiar (contabilitate si casierie) de calitate.

Art. 63. - Pot fi atestate ca administratori de condominii numai persoanele care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au capacitate deplină de exercitiu;

b) prezintă garantii morale pentru îndeplinirea corectă a obligatiilor ce revin administratorilor;

c) prezintă garantii materiale, stabilite în conditiile legii.

Art. 64. - Persoanele fizice care nu au desfăsurat o activitate de administrare în cadrul unei asociatii de proprietari, pe lângă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 63 lit. a)-c), trebuie să fi urmat un curs de pregătire profesională organizat în conditiile legii de către consiliile locale în colaborare cu asociatiile profesionale neguvernamentale de specialitate.

Art. 65. - Nu pot fi administratori de condominii persoanele care au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni.

Art. 66. - Pentru obtinerea atestatului de administrator solicitantii trebuie să îndeplinească conditiile necesare în vederea desfăsurării acestei activităti.

Art. 67. - (1) Persoanele care solicită atestarea calitătii de administrator de condominiu vor adresa o cerere de evaluare a capacitătii lor comisiei de specialitate constituite de consiliul local, prin hotărâre, potrivit art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002.

(2) Cererea de atestare se adresează consiliului local de pe raza unitătii administrativ-teritoriale în care se află condominiul.

(3) La cererea de atestare a solicitantului se vor anexa următoarele acte:

a) curriculum vitae;

b) copii legalizate de pe actele de stare civilă;

c) copii legalizate de pe actele de studii, inclusiv certificatul de pregătire profesională emis în conditiile legii;

d) certificatul de cazier;

e) recomandări din partea presedintelui comitetului executiv al asociatiei de proprietari, în cazul în care a desfăsurat muncă de administrare în cadrul asociatiei de proprietari.

(4) Persoanele prevăzute la art. 64 vor prezenta si o recomandare din partea a cel putin 2 vecini din cadrul condominiului în care locuiesc.

Art. 68. - Capacitatea de a fi atestati ca administratori de condominii a solicitantilor care au prezentat cereri în conditiile art. 67 va fi evaluată de comisia de specialitate constituită de consiliul local, în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii.

Art. 69. - Evaluarea capacitătii solicitantului va fi determinată prin:

a) interviuri luate acestuia;

b) recomandări;

c) orice investigatii suplimentare care sunt considerate utile de către comisia de atestare.

Art. 70. - (1) Comisia pentru atestarea administratorilor solutionează cererea de eliberare a atestatului de administrator în urma studierii documentelor prezentate si intervievării solicitantului.

(2) În vederea solutionării cererii, comisia poate cere si alte informatii suplimentare pe care le consideră necesare.

Art. 71. - (1) Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă determinată de maximum 3 ani, la expirarea căreia se va proceda la o nouă atestare.

(2) Atestatul va mentiona datele de identitate ale titularului, durata de valabilitate a atestatului si autoritatea administratiei publice locale emitentă.

(3) Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de către autoritatea emitentă, la propunerea motivată a compartimentului specializat al consiliului local, sesizat din oficiu sau la cererea asociatilor.

Art. 72. - Activitatea persoanelor atestate ca administratori de condominii se desfăsoară în baza unui contract individual de muncă sau a unei conventii civile de prestări de servicii încheiate cu asociatia de proprietari, potrivit dispozitiilor legale.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii sanctionatorii, tranzitorii si finale

 

Art. 73. - Atestarea administratorilor persoane fizice, aflati în functie la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se va realiza până la data de 31 august 2003.

Art. 74. - Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot stabili si sanctiona contraventii, prin hotărâre, în conditiile legii, pentru următoarele fapte:

a) angajarea unui administrator, persoană fizică, neatestat potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice;

b) mentinerea în functie, după termenul prevăzut la art. 73, a unui administrator, persoană fizică, neatestat potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice;

c) alte cazuri de încălcare a prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 75. - Modelele de acord de asociere si de statut al asociatiei de proprietari sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Continutul acordului de asociere si al statutului asociatiei de proprietari, prezentate ca model, nu este obligatoriu si limitativ.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

ACORD DE ASOCIERE

(model)

 

            1. Asocierea

1.1. Prin prezentul acord de asociere, noi, proprietarii de bunuri imobiliare (locuinte/apartamente si/sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă) din condominiul situat în localitatea ., str. ….. nr. .., judetul ..., sectorul ..., am hotărât să ne asociem în asociatie de proprietari.

1.2. Asocierea a fost determinată de existenta proprietătii comune, indivizibil legată de proprietătile individuale pe care le detinem în cadrul condominiului. Asociatia de proprietari constituie forma de organizare si de reprezentare a intereselor tuturor proprietarilor, legate de întretinerea, functionarea, dezvoltarea si exploatarea proprietătii pe care o detinem în comun.

2. Descrierea proprietătii

2.1. Condominiul are următoarele caracteristici:

a) bloc de locuinte cu/fără spatii comerciale la parter (nivelul .) si cu/fără alte spatii destinate unor activităti lucrative ..;

b) regim de înăltime: subsol, demisol, parter, mezanin si număr de etaje. Subsolurile sunt niveluri tehnice sau, după caz, destinate unor activităti lucrative, depozite, adăposturi de apărare civilă si altele asemenea;

c) structura în functie de destinatia proprietătii:

- un număr de ... apartamente, cu o suprafată utilă totală de m2, destinate locuirii, din care:

- cu 1 cameră/garsoniere:  (nr.) .;

- cu 2 camere:  (nr.) ...;

- cu 3 camere:  (nr.) ...;

- cu 4 camere:  (nr.) ...;

- etc. ..;

- un număr de …. spatii comerciale (nivelul), birouri, sedii de societăti comerciale si altele asemenea, situate la , însumând o suprafată utilă de ...m2;

d) structura clădirii (de exemplu: diafragme din beton armat, integral prefabricate, cu pereti interiori neportanti, stâlpi si grinzi, precum si cadre; diafragme din beton armat sau înlocuitori, plansee din beton armat sau din lemn si altele asemenea, cu acoperis tip sarpantă/terasă);

e) clădirea a fost dată în folosintă în anul .. si este/nu este inclusă în Lista monumentelor istorice;

f) clădirea este legată la retelele de utilităti (termoficare, apă rece, canalizare, telefonie, electricitate si altele asemenea) comunale sau, după caz, are centrală termică proprie ori alte surse proprii de utilităti.

2.2. Proprietatea, în cadrul asociatiei de proprietari, este reprezentată prin proprietatea individuală si proprietatea comună.

2.3. Proprietatea individuală (apartamentul sau spatiul cu altă destinatie decât cea de locuintă) apartine exclusiv proprietarului si este un bun al său, asupra căruia poate decide în deplină libertate. Fiecare apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă constă din suprafata cuprinsă între zidurile, subdiviziunile dintr-un apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă si zidurile de perimetru cu suprafata interioară a acestora. Zidurile interioare, podelele si tavanele se consideră ca făcând parte din apartament, respectiv din spatiul în care sunt cuprinse. Zidurile de învecinare între apartamente si/sau spatiu fac parte în cotă-parte egală din fiecare dintre acestea. Sunt considerate că fac parte din proprietatea individuală si dependintele situate la acelasi nivel sau la niveluri diferite, nelegate structural de apartamentul sau de spatiul respectiv, dar făcând parte din acesta. Proprietătii asupra unui apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă îi corespunde si o cotă-parte proportională din proprietatea comună, alocată conform cotelor înscrise în anexa la prezentul acord de asociere, preluate potrivit actului de proprietate sau care au fost recalculate potrivit prevederilor art. 45 din Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Prin proprietate individuală, în sensul prezentului acord de asociere, se întelege si proprietatea apartinând unei singure persoane, în indiviziune cu cotele stabilite sau în devălmăsie, ca bunuri comune ale sotilor.

2.4. Proprietatea comună include toate părtile din condominiu care nu sunt părti dintr-un apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă. Toate aceste părti formează obiecte ale coproprietătii fortate, adică ale stării de indiviziune fortată si perpetuă, destinate a fi utilizate în comun de proprietari.

Proprietatea comună include următoarele: terenul aferent constructiei, în suprafată totală de ...m2, fundatiile, fatada, intrările, suprafata exterioară a zidurilor de perimetru ale proprietătii individuale, scările comune, casa scării, casa ascensorului, ascensoarele, trotuarele, centrala termică sau punctul termic, canalizarea, instalatiile de apă si încălzire centrală, de gaze, electricitate si telefonice de la punctul de bransament sau de racordare la reteaua stradală (exclusiv acesta) până la punctul de racord la instalatia interioară a apartamentului sau spatiului cu altă destinatie decât cea de locuintă, spălătoria, uscătoria, culoarele clădirii, subsolul sau nivelul tehnic, încăperile personalului de serviciu al clădirii, încăperea/constructia destinată depozitării gunoaielor, tubul colector, instalatii de ventilatie, canale termice, spatiile care deservesc crematorii, podul, acoperisul si învelitoarea acestuia, antena si cablul TV până la priza de bransament.

Se consideră, de asemenea, în indiviziune fortată boxele din subsoluri sau camerele de serviciu din mansarde, poduri, magazii si garaje, platforme exterioare sau încorporate clădirii, amplasate, de regulă, separat de proprietatea individuală, dacă au destinatia de a servi, în comun, toate aceste proprietăti individuale. Suprafetele exterioare zidurilor de perimetru ale proprietătilor individuale, podelele si tavanele din jurul acestor proprietăti si orice conducte, cabluri, linii de utilităti, care trec prin acestea si care deservesc mai mult de o asemenea proprietate, sunt considerate obiecte de folosintă comună, fiind supuse stării de indiviziune fortată.

Toate aceste componente ale proprietătii sau folosintei comune se vor defini concret, după caz.

2.5. Fiecare apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă, împreună cu cota-parte indiviză a sa din proprietatea comună, reprezintă o parcelă individuală de proprietate imobiliară si formează o unitate care poate fi înstrăinată sau transferată în orice mod numai ca un tot.

2.6. Fiecare dintre aceste proprietăti imobiliare poate fi folosită, ipotecată sau înstrăinată în deplină libertate de către proprietarul/proprietarii acesteia, tinându-se seama de conditia mentionată mai sus si de legile si reglementările în vigoare.

2.7. Pentru identificarea, prin localizare si suprafată, a fiecărui apartament, respectiv spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă, sunt anexate la prezentul acord de asociere planse sau schite, inclusiv ale terenului aferent constructiei.

3. Înregistrarea proprietătii

3.1. Proprietătile imobiliare sunt în număr de .., în totalitate, înscrise în cartea funciară ori, după caz, în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni de la biroul de carte funciară de pe lângă judecătoria în a cărei circumscriptie este situat imobilul.

3.2. În cadrul condominiului, un număr de .. proprietăti imobiliare sunt proprietate a persoanelor juridice de drept public sau privat si sunt gestionate de .. (autoritate sau institutie publică, agent economic, persoană juridică fără scop patrimonial si altele asemenea).

3.3. Pentru fiecare proprietate imobiliară care a fost trecută în proprietate privată si la fiecare transfer de proprietate ulterior se vor face consemnările necesare în cartea funciară, prin grija proprietarului/proprietarilor acesteia.

3.4. În momentul dobândirii unui apartament sau a unui spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă, fiecare proprietar poate deveni membru al asociatiei de proprietari.

3.5. Fiecare proprietar va rămâne membru al asociatiei de proprietari până la pierderea calitătii de proprietar în cadrul condominiului.

4. Restrictii privind folosinta si constructiile

4.1. Fiecare proprietar, indiferent dacă face parte sau nu din prezenta asociatie de proprietari, are dreptul de a folosi proprietatea comună din clădire, în conditiile stabilite de lege, de regulamente ale autoritătilor în drept, dar nici un proprietar nu poate folosi această proprietate astfel încât să lezeze drepturile sau interesele oricărui alt proprietar al acesteia, inclusiv cele stabilite prin prezentul acord de asociere si prin statutul asociatiei de proprietari.

4.2. Proprietatea comună, definită la pct. 2.4., se află în grija tuturor proprietarilor, care participă, proportional, cu cotă-parte indiviză de proprietate la întretinerea si repararea ei.

4.3. Chiriasii din proprietătile imobiliare individuale, aferente condominiului, nu pot participa la managementul acestora sau la adoptarea de decizii ale asociatiei de proprietari, ci trebuie să se supună regulilor adoptate de asociatia de proprietari, în măsura în care acestea se aplică tuturor ocupantilor clădirii.

4.4. Proprietarul unui apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă îl poate folosi conform destinatiei: pentru sine, pentru familia sa, pentru chiriasi sau pentru musafiri.

Proprietarul unui apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă are dreptul de a-l închiria, cu conditia ca respectivul chirias să accepte folosirea acestuia în conditiile prevăzute în prezentul acord de asociere sau respectând orice reguli ori regulamente ale asociatiei de proprietari.

4.5. Proprietarul unui apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă este obligat să mentină apartamentul sau spatiul respectiv în bună stare si este răspunzător de daunele provocate din cauza neîndeplinirii acestei obligatii.

Proprietarul unui apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă poate face lucrări de constructii sau renovări ale acestuia fără a afecta structura de rezistentă a imobilului, doar dacă aceste lucrări sunt realizate în conformitate cu prevederile stabilite de lege si pe riscul si cheltuiala sa.

4.6. Orice instalatie suplimentară fată de cele cuprinse în cartea tehnică a constructiei pe proprietatea comună, în favoarea unuia sau a mai multor proprietari (fire electrice, elemente de calorifer, antene de televiziune, masini si echipamente, dispozitive de aer conditionat, instalatii telefonice si altele asemenea), pe peretii exteriori ai clădirii, precum si pe peretii interiori ai spatiilor comune sau străpungerea acoperisului se poate realiza numai cu acordul asociatiei de proprietari si după obtinerea aprobărilor legale.

4.7. Reprezentantii asociatiei de proprietari au dreptul să intre într-un apartament sau într-un spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă, în baza unui preaviz de 15 zile, semnat pentru luare la cunostintă de către proprietar si înmânat acestuia, pentru a efectua lucrări de întretinere, reparare, renovare sau de înlocuire a părtilor proprietătii comune din apartament sau din spatiul cu altă destinatie decât cea de locuintă, la care accesul se poate face numai prin acestea. Dacă necesitatea de a intra în apartament sau în spatiul cu altă destinatie decât cea de locuintă este urgentă (cazuri de calamitate: incendiu, inundatie, emanatii de gaz, scurgeri de substante chimice nocive si altele asemenea), nu este nevoie de preaviz, iar reprezentantii asociatiei de proprietari pot intra, indiferent dacă proprietarul este sau nu este prezent, cu respectarea prevederilor legale referitoare la cazurile de necesitate. În cazul în care proprietarii care nu au semnat acordul de asociere se opun acestor prevederi, se vor utiliza căile legale de atac al unor asemenea pozitii, asociatia de proprietari rezervându-si dreptul de a calcula si de a pretinde daune morale si materiale provocate de acest refuz.

4.8. Orice tip de publicitate în/pe proprietatea comună se poate face numai cu acordul adunării generale a asociatiei de proprietari. Ocupantii apartamentelor si ai spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă trebuie să se abtină de la actiunile care duc la tulburarea linistii locatarilor între orele 22,00 - 8,00, prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare. (Se pot preciza si alte restrictii, ca de exemplu: depozitarea de substante si produse periculoase si altele asemenea.)

Proprietarii care detin animale în apartament sau în spatiul cu altă destinatie decât cea de locuintă nu pot lăsa în libertate ori fără supraveghere animalele care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri.

5. Administrare, sanctiuni si reguli interne

5.1. Asociatia de proprietari va răspunde de administrarea si de functionarea condominiului/condominiilor si de întretinerea, repararea, renovarea si îmbunătătirea proprietătii comune, iar costurile aferente vor fi calculate conform coteipărti proportionale de proprietate sau, după caz, conform numărului de persoane prevăzute în anexa la prezentul acord de asociere. (Se pot face precizări concrete privind repartizarea cheltuielilor comune de întretinere pe cotă-parte indiviză sau pe număr de persoane, după caz, avându-se în vedere prevederile legale si optiunile asociatiilor de proprietari, acolo unde legea permite acest lucru.)

5.2. Nici un proprietar de apartament sau de spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă nu va fi exceptat de obligatia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renuntării la folosirea unei părti din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spatiului cu altă destinatie decât cea de locuintă ori în alte situatii.

5.3. Administrarea condominiului se va face în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, ale prezentului acord de asociere si ale statutului asociatiei de proprietari, precum si cu regulile si regulamentele care se vor adopta prin hotărâre de către adunarea generală a asociatiei de proprietari.

5.4. Fiecare proprietar, chirias sau ocupant al unui apartament ori spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă se va conforma regulilor prezentului acord de asociere, regulilor si regulamentelor asociatiei de proprietari, precum si hotărârilor si rezolutiilor adoptate legal de către asociatia de proprietari.

Nerespectarea acestor prevederi, hotărâri si rezolutii va constitui temeiul actiunii în justitie a asociatiei de proprietari împotriva celor în cauză, pentru recuperarea daunelor sau în vederea obligării la conformare. În cazul în care un chirias sau alt ocupant al apartamentului ori spatiului cu altă destinatie decât cea de locuintă nu respectă reglementările mentionate, asociatia de proprietari îl poate chema în judecată pe chiriasul/ocupantul sau pe proprietarul respectivului apartament ori al spatiului cu altă destinatie decât cea de locuintă sau pe ambii, după cum hotărăste asociatia de proprietari.

5.5. Dacă o hotărâre a adunării generale a asociatiei de proprietari sau prevederile prezentului acord de asociere conduc la lezarea intereselor unei minorităti a proprietarilor, orice proprietar poate intenta actiune în justitie împotriva asociatiei de proprietari, pentru invalidarea hotărârii sau a prevederii respective, în termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia.

Presedintele comitetului executiv va reprezenta asociatia de proprietari în procesele intentate împotriva proprietarilor sau de către proprietari.

Orice hotărâre a adunării generale a asociatiei de proprietari ce intră sub incidenta acestei reglementări se aplică numai după expirarea termenului de 60 de zile de la adoptarea acesteia.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

STATUTUL

asociatiei de proprietari

(model)

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, obiectul de activitate, sediul, durata si membrii asociatiei de proprietari

 

ARTICOLUL 1

Denumirea asociatiei de proprietari

 

            Denumirea asociatiei de proprietari este ……..

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică a asociatiei de proprietari

 

            (1) Asociatia de proprietari ……. (denumirea) este persoană juridică română de drept privat, nonprofit (fără scopuri patrimoniale), constituită în baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002.

            (2) Asociatia de proprietari îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

            Asociatia de proprietari are stampilă proprie.

 

ARTICOLUL 3

Obiectul de activitate

           

            (1) Asociatia de proprietari are ca obiect de activitate asigurarea conditiilor de functionare normală atât a locuintelor (apartamentelor) si spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, denumite în continuare spatii, aflate în proprietate exclusivă, cât si a spatiilor constructiilor si

instalatiilor, aflate în proprietate comună indivizibilă, aferentă condominiului.

            (2) În scopul realizării obiectului său de activitate asociatia de proprietari are următoarele atributii principale:

            a) încheie contracte cu furnizorii de produse si de servicii si îsi asumă obligatii în nume propriu si în numele proprietarilor;

            b) angajează si, după caz, suspendă din functie administratorul proprietătii comune indivize si personalul necesar bunei gospodăriri a acestei proprietăti;

            c) reglementează folosirea, întretinerea, repararea, înlocuirea si modificarea proprietătii comune;

            d) adoptă si amendează bugetul de venituri si cheltuieli, precum si fondul de rulment; asigură calcularea si încasarea cotelor obisnuite si speciale pentru cheltuieli comune de la proprietari; impune penalizări pentru întârzierea la plata cotelor de întretinere;

            e) adoptă sau amendează decizii, reguli sau regulamente;

            f) initiază si apără în procese, în nume propriu si/sau al asociatilor, interesele comune legate de clădire; g) exercită si alte atributii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul asociatilor.

            (3) Pentru furnizarea unor servicii necesare realizării obiectului său de activitate asociatia de proprietari poate angaja persoane fizice sau juridice specializate, din cadrul asociatiei si/sau din afara acesteia. Personalul necesar bunei gospodăriri a proprietătii comune din clădire poate fi angajat prin contract individual de muncă sau prin conventie civilă de prestări de servicii, conform celor ce se stabilesc prin negociere.

 

ARTICOLUL 4

Sediul asociatiei

 

            Sediul asociatiei de proprietari este în România, localitatea ..., str. . nr. ..., judetul/sectorul .. (se va specifica si locul/adresa de primire a corespondentei).

 

ARTICOLUL 5

Durata asociatiei de proprietari

 

            Durata asociatiei de proprietari este nelimitată.

 

ARTICOLUL 6

Membrii asociatiei de proprietari

 

            Membrii asociatiei de proprietari sunt toti proprietarii, persoane fizice sau juridice, detinători ai uneia sau mai multor locuinte ori spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă din condominiu (pentru cazurile în care asociatia se constituie pe mai multe clădiri, în conditiile de exceptie

prevăzute de lege), care au semnat acordul de asociere, prezentati în anexă.

 

CAPITOLUL II

Patrimoniul asociatiei de proprietari

ARTICOLUL 7

 

            (1) Patrimoniul asociatiei de proprietari este format din:

             a) mijloace bănesti, în valoare de ……... lei, care pot fi majorate sau reduse în urma deciziei adunării generale a asociatiei de proprietari, cu respectarea prevederilor legale.

            Majorarea acestor fonduri se poate face numai prin vărsarea de lichidităti;

            b) mijloace materiale: scule, dispozitive, utilaje si mijloace fixe necesare în administrarea proprietătii comune,

            (2) Mijloacele bănesti ale asociatiei de proprietari sunt alcătuite din fondurile constituite la înfiintarea asociatiei, din sumele prevăzute si încasate conform listelor lunare de plată a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile asociatiei, care reprezintă contravaloarea facturilor sau actelor de plată, precum si din alte venituri ale asociatiei.

            Asociatia de proprietari are unul sau mai multe conturi la unitatea bancară sau la filiala C.E.C. stabilită de comitetul executiv al acesteia.

            (3) Fondul de rulment se constituie pe baza hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari. Necesitatea constituirii acestuia este determinată de modul de întocmire a listei lunare de plată, termenul de plată a cotelor de contributie si sistemul de penalizări al asociatiei de proprietari si al furnizorilor de servicii.

            (4) Fondul de rulment se calculează pentru fiecare proprietar în functie de numărul de persoane înregistrate în cartea de imobil si de cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună, după natura serviciului facturat (modul de repartizare a consumurilor aferente facturilor).

            (5) Valoarea fondului de rulment trebuie să fie egală cu suma corespunzătoare acoperirii cheltuielilor lunare, la nive- lul lunii cu cheltuielile cele mai mari, dintr-un an calendaristic.

            (6) Dacă este cazul, în conditii de instabilitate economică, fondul de rulment se actualizează periodic prin depunerea de către fiecare proprietar a unei sume reprezentând diferenta dintre valoarea existentă si cea necesară acoperirii cheltuielilor lunare ale asociatiei de proprietari, corespunzătoare fiecărui proprietar.

            (7) Fiecare proprietar va beneficia de propriul fond de rulment pentru acoperirea cheltuielilor curente.

            (8) Fondul de rulment constituit se utilizează numai pentru plata facturilor curente, aferente consumurilor lunii anterioare. După plata facturilor curente fondul de rulment se reîntregeste lunar prin încasarea cotelor de contributie afisate pe lista de plată a lunii în curs, având ca referintă de calcul aceste facturi curente, corespunzătoare consumurilor lunii anterioare.

            (9) În perioadele în care valoarea fondului de rulment este mai mare decât volumul cheltuielilor, diferenta devine depozit bancar purtător de dobândă.

            (10) Fondul de rulment se încasează distinct fată de cota de contributie lunară.

            (11) Fondul de rulment se restituie în întregime respectivului proprietar, în momentul pierderii calitătii de membru al asociatiei de proprietari, urmând ca viitorul proprietar, membru al asociatiei, să achite fondul de rulment, corespunzător cheltuielilor aferente lui.

            (12) Fondul de reparatii se constituie până la limita maximă aprobată de adunarea generală a asociatiei de proprietari la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli anual, în functie de necesitătile stabilite de comitetul executiv, prin contributia lunară a membrilor, proportional cu cota-parte din proprietatea comună.

            (13) După efectuarea reparatiilor, fondul de reparatii se întregeste lunar prin contributia fiecărui proprietar, iar sumele rămase necheltuite fie se restituie proprietarilor, fie se constituie într-un depozit bancar, urmând a fi incluse în bugetul anual următor, potrivit hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari.

            (14) În momentul pierderii calitătii de membru al asociatiei de proprietari, fondul de reparatii nu se restituie decât în conditiile alineatului precedent, urmând a fi alimentat în continuare de viitorul proprietar.

            15) Fondurile special constituite si alte fonduri au acelasi regim ca si fondul de reparatii.

            (16) Mijloacele materiale se compun din: mobilier, unelte, utilaje, materiale pentru curătenie si iluminat, consumabile necesare desfăsurării activitătilor în cadrul asociatiei de proprietari si altele asemenea.

            (17) Mijloacele materiale se dobândesc prin cumpărare sau prin donatie. Sumele necesare pentru cumpărarea mijloacelor materiale, altele decât cele care sunt cuprinse în cheltuielile administrative, se obtin prin contributia proprietarilor, proportional cu cota-parte din proprietatea comună, si se restituie sau se depozitează, în măsura în care nu au fost cheltuite, conform hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari.

 

ARTICOLUL 8

 

            (1) Patrimoniul asociatiei de proprietari poate proveni si din donatii si sponsorizări.

            (2) Apartamentele sau spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, cumpărate de asociatia de proprietari, vor face parte din patrimoniul asociatiei.

 

 

ARTICOLUL 9

 

            (1) Gestionarea patrimoniului, precum si activitatea financiar-contabilă se exercită fie de membri ai comisiei de cenzori sau alti membri ai asociatiei de proprietari, cu cunostinte de specialitate si experientă în domeniile economic, financiar si juridic, fie de persoane fizice sau juridice, asociatii ori agenti economici specializati.

            (2) Controlul gestiunii patrimoniului, precum si al activitătii financiar-contabile se exercită de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

 

ARTICOLUL 10

 

            Patrimoniul asociatiei de proprietari nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică

ARTICOLUL 11

Adunarea generală

 

(1) Asociatia de proprietari este condusă de adunarea generală. După prima întrunire organizatorică adunarea generală se întruneste cel putin o dată în fiecare an calendaristic.

(2) Întrunirea adunării generale va fi anuntată în scris prin afisare la loc vizibil, cu cel putin 10 zile înainte de data convocării.

(3) Pentru ca hotărârile adunării generale să fie valabile, este necesară prezenta majoritătii membrilor asociati, personal sau prin reprezentant.

(4) În cazul în care cvorumul nu este întrunit, adunarea generală va fi convocată la o dată ulterioară, când proprietarii prezenti pot hotărî, cu majoritate de voturi, asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, indiferent de cvorum.

(5) Hotărârile adunării generale vor fi luate cu majoritate de voturi (cu cel putin jumătate plus unu din voturile proprietarilor prezenti la adunarea generală).

(6) Hotărârile adunării generale privind modificarea statutului sau dizolvarea asociatiei de proprietari ori perceperea unei sume speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute în buget, dar necesare, se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor asociatiei de proprietari.

(7) Votul fiecărui proprietar are o pondere egală cu cota-parte din proprietatea comună. Proprietarul poate fi reprezentat de un membru al familiei sau de un alt reprezentant care are o împuternicire semnată de proprietarul în numele căruia votează. Un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta cel mult încă un membru absent, prin împuternicire scrisă. În cazul egalitătii de voturi, votul presedintelui este decisiv.

(8) Dacă o decizie a asociatiei de proprietari este contrară legii sau acordului de asociere ori este de natură să producă daune considerabile intereselor unei minorităti a proprietarilor, orice proprietar poate initia actiune în justitie împotriva respectivei decizii, în termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Actiunea în justitie nu trebuie să întrerupă aplicarea deciziei decât atunci când instanta hotărăste suspendarea aplicării deciziei respective.

(9) Adunarea generală are următoarele atributii principale:

a) aprobă darea de seamă anuală asupra activitătii comitetului executiv al asociatiei de proprietari, raportul comisiei de cenzori si raportul exercitiului bugetar, acordând anual descărcare de gestiune comitetului executiv si celui care exercită administrarea condominiului, în măsura în care cei în cauză nu se fac vinovati de lipsuri în gestiune sau de alte fapte care implică răspunderi materiale ori penale; adoptă si amendează bugetele de venituri si cheltuieli, precum si fondul de rulment, dacă acesta se constituie; validează rectificări ale bugetului de venituri si cheltuieli;

b) adoptă sau amendează deciziile, regulile si regulamentele asociatiei de proprietari;

c) hotărăste cu majoritate de voturi din numărul membrilor prezenti asupra necesitătii constituirii fondului de rulment, fondului de reparatii si a altor fonduri speciale, în conditiile legii;

d) hotărăste cu acordul a cel putin două treimi din numărul membrilor asociati modificările ulterioare ale statutului asociatiei de proprietari si/sau ale acordului de asociere;

e) hotărăste asupra: naturii si volumului mijloacelor materiale si bănesti necesare desfăsurării activitătii asociatiei de proprietari; modului de folosire a mijloacelor bănesti, sumele până la care comitetul executiv poate angaja cheltuieli în numele asociatiei de proprietari si limita maximă sau cuantumul sumelor ce se pot retine în casa proprie pentru efectuarea plătilor curente (plafonul de casă);

f) hotărăste modul de asigurare a administrării condominiului de către o persoană fizică sau juridică;

g) hotărăste volumul serviciilor necesare a fi efectuate pentru buna functionare a condominiului;

h) hotărăste asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor si premiilor pentru personalul angajat cu contract individual de muncă sau cu conventie civilă de prestări de servicii, membri sau nemembri ai asociatiei de proprietari, si asupra valorii de contractare (procent, criterii si altele asemenea), în cazul în care managementul clădirii este asigurat de persoane juridice; hotărăste care dintre functiile din structura organizatorică a asociatiei de proprietari pot fi salarizate;

i) hotărăste asupra acordării unor drepturi bănesti membrilor asociatiei de proprietari, alesi sau nu în structura organizatorică a asociatiei, care desfăsoară activităti lucrative folositoare acesteia;

j) hotărăste asupra duratei celor care locuiesc temporar, veniti în vizită, sau care prestează activităti gospodăresti în timpul zilei, precum si asupra perioadei de la care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita, în scris, scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană;

k) la constituirea asociatiei de proprietari, hotărăste numărul membrilor comitetului executiv si ai comisiei decenzori, precum si durata mandatelor acestora;

l) alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, comitetul executiv al asociatiei, validându-l dintre acestia pe presedinte;

m) alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, comisia de cenzori sau hotărăste delegarea atributiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociatii ori agenti economici specializati, pe bază de contract;

n) revocă, atunci când este cazul, oricare dintre membrii comitetului executiv sau ai comisiei de cenzori, alegând un succesor pentru ocuparea locului vacant, prin votul majoritătii simple a celor prezenti;

o) hotărăste termenul si forma de plată a cotelor de contributie a membrilor asociatiei de proprietari;

p) validează sistemul de penalizări stabilit de comitetul executiv al asociatiei de proprietari;

r) hotărăste cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari asupra necesitătii angajării de credite bancare pentru îndeplinirea scopurilor asociatiei de proprietari si modul de garantare a acestora;

s) hotărăste cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari asupra participării cu capital la constituirea de agenti economici sau asupra oportunitătii cumpărării ori preluării în locatie de gestiune a spatiilor comerciale situate la parterul condominiului; de asemenea, decide, cu acelasi număr de voturi, asupra cumpărării de apartamente sau de spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, din cadrul condominiului, de la persoane fizice sau juridice, membre ale asociatiei de proprietari, în scopul eficientizării activitătii acesteia; hotărăste destinatia spatiilor cumpărate sau preluate de asociatia de proprietari;

t) hotărăste cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari preluarea în administrare, concesiune sau închiriere a terenurilor aferente condominiului;

u) adoptă măsuri sau programe sociale privind ajutorarea familiilor nevoiase, membre ale asociatiei de proprietari, pe perioade limitate; adoptă programe de instruire si constientizare a proprietarilor asupra importantei folosirii rationale a utilitătilor (apă, curent electric, gaze naturale si altele asemenea);

v) hotărăste cu votul a două treimi dintre membrii asociatiei de proprietari schimbarea instalatiilor comune precum: încălzirea centrală, boilerele cu apă caldă, rezervoarele cu apă, lifturile si alte dotări de amploare similară;

x) adoptă măsuri privind conditiile ce trebuie îndeplinite de detinătorii de animale de casă din cadrul condominiului.

(10) Discutiile si hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la presedintele asociatiei de proprietari; procesul-verbal se va semna de toti membrii participanti.

 

ARTICOLUL 12

Comitetul executiv

 

(1) Autoritatea de a stabili directiile privind functionalitatea si administrarea condominiului poate fi delegată de către asociatia de proprietari către comitetul executiv al acesteia.

(2) Comitetul executiv va actiona în numele proprietarilor în ceea ce priveste administrarea si functionalitatea condominiului, cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv acestora.

(3) Comitetul executiv se va întruni de cel putin 4 ori pe an. Numărul membrilor ce formează comitetul executiv va fi stabilit de adunarea generală a asociatiei de proprietari, dar va fi un număr impar si nu mai mic de 3.

(4) Comitetul executiv va fi condus de un presedinte care va fi desemnat în persoana celui care întruneste cel mai mare număr de voturi la alegerea comitetului executiv.

(5) Comitetul executiv va alege vicepresedintele si secretarul, care sunt membri ai comitetului executiv.

(6) Presedintele asociatiei de proprietari va fi si presedintele comitetului executiv.

(7) Atributiile comitetului executiv sunt:

a) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a asociatiei de proprietari, execută bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari si întocmeste proiectul bugetului pentru anul următor; prezintă dări de seamă asu- pra activitătii desfăsurate, precum si propuneri de măsuri pentru îmbunătătirea acesteia; în situatii exceptionale, hotărăste rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul în curs, în prima adunare generală validându-se această rectificare; convoacă adunarea generală a asociatiei de proprietari în sedinte extraordinare ori de câte ori este nevoie;

b) răspunde de îngrijirea, păstrarea în bune conditii si supravegherea utilitătilor condominiului, spatiilor comune si instalatiilor. Angajarea personalului se face cu contract individual de muncă sau cu conventie civilă de prestări de servicii, prin negociere;

c) analizează oferte si negociază contracte, în cazul în care administrarea condominiului, partial sau total, va fi asigurată de persoane juridice (societăti comerciale, institutii specializate, asociatii);

d) răspunde de încasarea lunară a cotelor de contributie de la proprietari; emite somatii către restantierii care depăsesc termenul de plată; rezolvă contestatiile proprietarilor cu privire la cuantumul cotelor de contributie;

e) urmăreste, în conditiile legii, recuperarea pagubelor produse asociatiei de proprietari; în cazul persoanelor angajate cu contract individual de muncă, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozitiile Codului muncii; în cazul neidentificării persoanelor vinovate, dă dispozitii de reparare din contul asociatiei de proprietari, în conditiile legii;

f) negociază contracte cu persoane fizice sau juridice, membre sau nemembre ale asociatiei de proprietari, pentru închirierea ori întrebuintarea unor elemente sau suprafete din proprietatea comună. Elementele proprietătii comune sunt prevăzute în acordul de asociere;

g) propune adunării generale ca managementul de proprietate si managementul financiar, inclusiv atributiile comisiei de cenzori, să fie preluate, pe bază de contract, de către persoane juridice;

h) hotărăste necesitatea efectuării operatiunilor de verificare si control asupra modului de gestionare a bunurilor asociatiei de proprietari;

i) înstiintează proprietarii despre necesitatea efectuării reparatiilor la părtile si instalatiile comune ale clădirii (pentru apartamentele sau spatiile proprietate de stat înstiintarea va fi făcută institutiei care le are în administrare); avizează începerea, într-o ordine de priorităti, a lucrărilor de reparatii;

j) dă dispozitii de realizare a unui sistem propriu de protejare a bunurilor asociatiei de proprietari, de securitate a clădirii, a proprietătii;

k) propune adunării generale crearea unor fonduri speciale necesare pentru buna functionare si dezvoltare a clădirii, precum si pentru crearea unei ambiante plăcute pentru petrecerea timpului liber în cadrul condominiului de către proprietarii membri ai asociatiei si alte persoane; urmăreste completarea la zi a cărtii tehnice a constructiei;

l) împuterniceste administratorul pentru a putea efectua verificări privind: situatia reparatiilor la instalatiile proprietate comună, înlăturarea pierderilor de apă datorate instalatiilor pe verticală sau pe orizontală defecte ori a altor pierderi în instalatiile interioare, care determină cresterea nejustificată a cheltuielilor, citirea contoarelor individuale, acolo unde există, si, dacă este cazul, în functie de prevederile contractuale cu furnizorii, asigurarea unei igiene corespunzătoare, sugerând, când este cazul, proprietarilor efectuarea de dezinsectii, dezinfectii, deratizări asupra proprietătii individuale si rezolvarea altor probleme;

m) participă la receptia lucrărilor angajate de asociatia de proprietari pentru reparatii asupra proprietătii comune, precum si a altor lucrări;

n) stabileste modul de calcul si de încasare a fondului de rulment, dacă acesta se constituie, si avizează actualizarea acestuia, dacă este cazul;

o) hotărăste asupra managementului financiar al asociatiei de proprietari (data afisării listei de plată, formatul si caracteristicile listei de plată, locul si programul de încasări si altele asemenea), dacă acesta este asigurat de o persoană fizică; stabileste si supune validării adunării generale a  asociatiei de proprietari sistemul de penalizări pentru neplata cotelor lunare de contributie si pentru pierderi datorate inexistentei depozitelor bancare rezultate din exercitiul financiar-contabil, tinând cont de nivelul cel mai ridicat permis de legislatie; hotărăste conditiile în care se efectuează introducerea la plată a persoanelor care locuiesc clandestin în bloc;

p) hotărăste actionarea în justitie a proprietarilor vinovati de neplata cotelor lunare de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele neprevăzute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit;

r) hotărăste actionarea în justitie a celor ce se fac vinovati de încălcarea prevederilor contractuale pe care asociatia de proprietari le-a angajat, în cazul în care nu se găsesc solutii de rezolvare prin conciliere;

s) asigură conditiile necesare securitătii si igienei în procesul muncii, precum si măsuri de prevenire si stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;

t) supune aprobării adunării generale a asociatiei de proprietari si transmite hotărârea acesteia cu privire la transformarea suprafetelor  apartamentelor în spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă sau cu privire la modificarea destinatiei suprafetelor deja transformate, tinând cont de respectarea de către solicitant a prevederilor statutului si a legilor; anuntă furnizorii de servicii dacă în termenul prevăzut de statut proprietarii cu astfel de solicitări nu prezintă asociatiei dosar cu copii de pe contractele individuale angajate cu acestia. Dacă în urma acestor transformări activitatea ce urmează să se desfăsoare implică cheltuieli suplimentare pentru asociatie, negociază si încheie, anual, o conventie cu proprietarul/proprietarii;

u) hotărăste societatea bancară la care asociatia de proprietari îsi va deschide unul sau mai multe conturi;

v) propune adunării generale a asociatiei de proprietari măsuri si solutii cu privire la dezvoltarea condominiului si eficientizarea activitătii asociatiei de proprietari, modificări ale statutului, participări cu capital, cumpărări sau închirieri de spatii, concesionări de terenuri, contractări de credite, asigurări si altele asemenea, în conditiile art. 11 alin. (9) lit. s);

x) răspunde tuturor întrebărilor si solicitărilor venite de la proprietari; încurajează si sprijină initiative personale alemembrilor asociatiei de proprietari, în scopurile acesteia.

(8) Asociatia de proprietari, prin comitetul executiv, poate suspenda din functie sau poate rezilia contractul individual de muncă ori conventia civilă de prestări de servicii, încheiată cu oricine din rândul personalului angajat ori, după caz, poate rezilia contractele încheiate cu alte persoane fizice sau juridice, în conditiile legii.

(9) Comitetul executiv lucrează valabil în prezenta a jumătate plus unu din numărul membrilor săi si adoptă hotărâri cu cel putin două treimi din numărul membrilor prezenti.

(10) Discutiile si hotărârile se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la presedinte, procesele-verbale semnându-se de toti membrii comitetului executiv prezenti.

 

ARTICOLUL 13

Comisia de cenzori

 

(1) Adunarea generală a asociatiei de proprietari alege dintre membrii asociatiei de proprietari o comisie de cenzori care va verifica situatia financiară si contabilă si va consilia asociatia în ceea ce priveste problemele financiare si statutare.

(2) Numărul membrilor comisiei de cenzori, care va fi impar, dar nu mai mic de 3, si durata mandatului acestora se stabilesc la adunarea generală de constituire a asociatiei de proprietari.

(3) Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte din comitetul executiv si trebuie să aibă cunostinte în domeniile financiar, economic si/sau juridic. Comisia de cenzori va alege dintre membrii săi un presedinte.

(4) Mandatul membrilor comisiei de cenzori încetează înainte de expirarea duratei sale, prin revocare sau în cazul imposibilitătii de a-si continua atributiile.

(5) Comisia de cenzori are următoarele atributii:

a) verifică îndeplinirea conditiilor statutare privind prezenta si votul în adunările generale ale asociatiei de proprietari;

b) verifică executia bugetară, propunerile pentru proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul următor si propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul în curs;

c) efectuează controlul preventiv pentru plătile cu numerar si urmăreste depunerile în contul curent al asociatiei de proprietari ale numerarului ce depăseste plafonul de casă, în cazul în care managementul financiar al asociatiei de proprietari este asigurat de o persoană fizică. Viza de control preventiv se acordă de un membru al comisiei de cenzori, în cazul în care asociatia de proprietari nu are o persoană care îndeplineste functia de contabil;

d) dacă managementul financiar este asigurat de o persoană fizică, verifică, cel putin o dată pe semestru, gestiunea asociatiei de proprietari, stabilirea si încasarea cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale, care se păstrează de presedintele comisiei de cenzori sau de un alt membru stabilit de aceasta;

e) verifică dacă registrele asociatiei de proprietari îndeplinesc conditiile legale necesare desfăsurării corespunzătoare a managementului financiar;

f) întocmeste, pe baza verificărilor efectuate, si prezintă adunării generale a asociatiei de proprietari rapoarte asupra activitătii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunând anual descărcarea de gestiune a comitetului executiv si a celui care asigură managementul condominiului;

g) propune spre aprobare adunării generale a asociatiei de proprietari sau, după caz, comitetului executiv programe, proiecte de programe cu măsuri necesare desfăsurării managementului financiar; propune recuperarea, în conditiile legii, a pagubelor produse de personalul ce deserveste asociatia de proprietari sau de membri ai acesteia.

Recomandă comitetului executiv sesizarea instantelor de urmărire penală, când constată săvârsirea unor infractiuni prevăzute de legislatia financiar-contabilă;

h) în cazul în care managementul financiar se hotărăste a fi asigurat de persoane juridice, comisia de cenzori, prin presedinte sau membri delegati, participă la negocierea contractelor respective, stabilind si modalitătile de exercitare a acestuia.

(6) Adunarea generală a asociatiei de proprietari poate hotărî transferarea atributiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economici specializati, pe bază de contract.

 

ARTICOLUL 14

Presedintele

 

(1) Conducătorul executiv al asociatiei de proprietari este presedintele. Presedintele este înlocuit de vicepresedinte, care îi va îndeplini atributiile, în cazul absentei acestuia sau când se află în imposibilitatea de a-si îndeplini atributiile.

(2) Presedintele asociatiei de proprietari are următoarele atributii: 

a) verifică respectarea si îndeplinirea hotărârilor adoptate de adunarea generală a asociatiei de proprietari si de comitetul executiv, controlează persoanele care deservesc asociatia de proprietari si propune solutii corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora; în cazul în care administrarea condominiului este asigurată de persoane juridice, supraveghează stricta respectare a clauzelor contractuale;

b) reprezintă asociatia de proprietari în încheierea si derularea contractelor si îsi asumă obligatii în numele asociatiei; reprezintă asociatia de proprietari împotriva unor terti, inclusiv în actiunile judecătoresti initiate de asociatie împotriva unui proprietar, membru al asociatiei, care nu si-a îndeplinit obligatiile statutare fată de asociatie, sau în procesele initiate de unul dintre proprietari, care contestă o decizie a asociatiei;

c) avizează ordinea de priorităti si planul lucrărilor de întretinere si reparatii ale părtilor si instalatiilor comune ale condominiului;

d) are drept de semnătură asupra conturilor asociatiei de proprietari;

e) primeste cererile si reclamatiile de la proprietari si sesizările administratorului, pe care le supune dezbaterii comitetului executiv;

f) convoacă comitetul executiv trimestrial sau ori de câte ori este nevoie;

g) întocmeste ordinea de zi a sedintei comitetului executiv si conduce lucrările acesteia;

h) eliberează adeverintele necesare proprietarilor care îsi înstrăinează apartamentele sau spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, din care să rezulte dacă acestia si-au achitat sau nu au achitat la zi cheltuielile care le devin în cadrul asociatiei de proprietari;

i) semnează deciziile de imputare, precum si orice alte acte (cereri, actiuni de chemare în judecată, sesizări, reclamatii si altele asemenea) emise de comitetul executiv; semnează contractele individuale de muncă sau conventiile civile de prestări de servicii cu personalul angajat, precum si orice alte contracte încheiate de asociatia de proprietari cu persoane fizice sau juridice;

j) păstrează si foloseste stampila asociatiei de proprietari.

(3) La asociatiile de proprietari care cuprind până la 10 proprietari presedintele poate îndeplini si functia de administrator.

 

ARTICOLUL 15

Secretarul comitetului executiv

 

(1) Secretarul comitetului executiv va păstra si vaîntocmi procesele-verbale ale sedintelor comitetului executiv si procesele-verbale ale tuturor adunărilor generale ale asociatiei de proprietari.

(2) Secretarul comitetului executiv poate păstra registrele si celelalte acte ale asociatiei de proprietari, potrivit hotărârii comitetului executiv.

 

ARTICOLUL 16

Contabilul asociatiei de proprietari

 

Contabilul asociatiei de proprietari răspunde de organizarea si conducerea contabilitătii potrivit legii. La asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă simplă administratorul poate cumula si functia de contabil.

 

ARTICOLUL 17

Casierul asociatiei de proprietari

 

Casierul asociatiei de proprietari răspunde de efectuarea de încasări si plăti în numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casă. La asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă simplă administratorul poate cumula si functia de casier.

 

CAPITOLUL IV

Managementul asociatiei de proprietari

ARTICOLUL 18

 

(1) Prin managementul asociatiei de proprietari, managementul condominiului sau administrarea condominiului se întelege managementul de proprietate (administrarea propriu-zisă a condominiului, a instalatiilor si a tuturor elementelor proprietătii comune, functionarea centralelor termice sau a punctelor termice aflate în proprietatea sau în administrarea asociatiei de proprietari) si managementul financiar (contabilitate si casierie).

(2) Activitatea de management al condominiului se asigură fie de persoane fizice angajate cu contracte individuale de muncă sau conventii civile de prestări de servicii, fie de persoane juridice, prin contracte de administrare, potrivit hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari.

 

ARTICOLUL 19

Administratorul

 

(1) Administratorul, persoană fizică, poate fi desemnat dintre membrii asociatiei de proprietari sau dintre alte persoane cu cunostinte profesionale ori cu experienta necesară în domeniu.

(2) Administratorul, persoană fizică, poate fi angajat si pe functia de contabil, dacă îndeplineste conditiile prevăzute în statut si în normele metodologice.

(3) Asociatia de proprietari angajează administratorul si contabilul, persoane fizice, pe bază de contract individual de muncă sau de conventie civilă de prestări de servicii, care prevede drepturile si obligatiile fiecăreia dintre părti, stabilite prin negociere.

(4) Pentru reparatii si pentru alte activităti de întretinere administratorul, tinând cont de cost, timp de executie si calitate, propune comitetului executiv, spre analiză si aprobare, agenti economici care satisfac cerintele în vederea executării lucrărilor, conform legilor existente.

(5) Pentru asigurarea functionării centralelor termice apartinând asociatiilor de proprietari sau aflate în administrarea acestora pot fi angajati fochisti si alte persoane, prin contract individual de muncă sau prin conventie civilă de prestări de servicii, sau poate fi delegat un agent economic specializat, persoană juridică.

(6) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă se face cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

(7) Durata si valoarea contractului individual de muncă si a conventiei civile de prestări de servicii, sarcinile, drepturile si obligatiile se stabilesc prin negocieri între părti, cu respectarea prevederilor legale.

(8) Administratorul, persoană fizică sau juridică, are următoarele atributii principale: 

A. asigură managementul financiar al asociatiei de proprietari prin:

a) gestiunea bunurilor si fondurilor bănesti;

b) întocmirea listelor lunare de plată;

c) încasarea, în locuri specifice, a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociatiei de proprietari;

d) efectuarea plătilor si încasărilor;

e) sesizarea comitetului executiv în vederea somării restantierilor si aplicarea procedurii de recuperare a restantelor, cu penalizările aferente;

f) calcularea si încasarea penalizărilor conform sistemului aprobat de adunarea generală a asociatiei de proprietari;

g) actualizarea, dacă este cazul, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment;

h) întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari, specifice managementului financiar;

i) prezentarea, la solicitarea comitetului executiv sau a comisiei de cenzori, a rapoartelor ori a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile ale asociatiei de proprietari;

j) verificarea sau avizarea, dacă este cazul, a indexului contoarelor de retea aferente mai multor asociatii de proprietari;

k) controlul facturării corecte a consumurilor în functie de indexul contoarelor de bloc sau al contoarelor individuale, dacă acestea există si au fost montate în conformitate cu prevederile legale, si în functie de normele metodologice de repartizare a consumurilor, acolo unde nu există contorizare la nivel de asociatie de proprietari;

l) verificarea existentei contractelor între persoanele juridice, membre ale asociatiei de proprietari si furnizorii de servicii (apă, gaze, energie electrică si termică, salubrizare si altele asemenea);

m) respectarea altor prevederi privind modul de exercitare a managementului financiar;

B. asigură managementul de proprietate al asociatiei de proprietari prin:

a) urmărirea comportării în timp a constructiei, pe toată durata contractului; întocmirea fiselor tehnice periodice cu privire la starea clădirii si a instalatiilor acesteia;

b) răspunderea fată de functionalitatea si integritatea elementelor proprietătii comune, fată de mijloacele materiale ale asociatiei de proprietari si de utilizarea în bune conditii a acestora;

c) procurarea mijloacelor materiale necesare pentru întretinerea si reparatiile curente ale elementelor proprietătii comune; răspunderea asupra integritătii acestora;

d) înstiintarea comitetului executiv si luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrărilor de întretinere si reparatii;

e) urmărirea realizării contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru reparatii, închirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comună, activităti sociale si alte tipuri de activităti;

f) verificarea existentei contractelor de închiriere între asociatia de proprietari si persoane fizice sau juridice care la data constituirii acesteia folosesc spatii ori elemente din proprietatea comună. Dacă aceste contracte nu există, administratorul îi înstiintează pe cei în cauză, punându-le în vedere ca în termen de 30 de zile lucrătoare să încheie contracte cu asociatia de proprietari;

g) supravegherea executiei lucrărilor de reparatii si de întretinere si participarea la receptia lor, consemnând finalizarea acestora; asigurarea efectuării de plăti corespunzătoare stadiului lucrării;

h) controlul personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curătenie, încărcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activităti, cu privire la îndeplinirea obligatiilor contractuale si, în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;

i) efectuarea de verificări în vederea înlăturării defectiunilor apărute la instalatiile de folosintă comună si a eliminării pierderilor care determină cresterea nejustificată a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apă si altele asemenea). Dacă se constată defectiuni la instalatiile apartinând proprietătii individuale (apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă), se înstiintează proprietarul respectiv asupra obligatiei de a remedia aceste defectiuni;

j) asigurarea cunoasterii si respectării regulilor de locuit în condominiu;

C. îndeplineste orice alte obligatii prevăzute de legislatia în vigoare.

 

ARTICOLUL 20

Venituri si cheltuieli comune; calculul cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari

 

(1) Anul fiscal al asociatiei de proprietari va fi anul calendaristic.

(2) Înainte de începutul următorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmează comitetul executiv va pregăti si va prezenta proprietarilor, în adunarea generală a asociatiei de proprietari, un buget de venituri si cheltuieli anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate ale asociatiei.

(3) Bugetul anual de venituri si cheltuieli se adoptă prin votul majoritătii simple a adunării generale a asociatiei de proprietari.

(4) Toti proprietarii trebuie să plătească în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune - cheltuieli repartizate în functie de cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună. Plata se face conform hotărârii luate în adunarea generală a asociatiei de proprietari.

(5) Cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari reprezintă suma pe care fiecare proprietar trebuie să o plătească lunar.

(6) Cheltuielile lunare ale asociatiei de proprietari sunt repartizate în cheltuieli de întretinere si cheltuieli comune.

(7) Cotele de contributie se calculează în baza facturilor emise de furnizorii de servicii, fondurilor aprobate în adunarea generală a asociatiei de proprietari si a normelor metodologice în domeniu.

(8) Cheltuielile de întretinere (apă rece si caldă; combustibil pentru prepararea apei calde; gaze naturale; energie electrică; iluminarea scării; instalatii scară si fortă ascensor; salubritate; salarii pentru administrare, contabilitate, casierie si curătenie; materiale consumabile; pentru întretinere; alte servicii ce deservesc proprietarii) se repartizează în functie de numărul de persoane care locuiesc în luna respectivă în condominiu.

(9) Pentru proprietarii care determină consumuri suplimentare (spălări de masini, covoare si altele asemenea) calculul cotei de contributie se face conform baremurilor stabilite prin legile sau actele normative existente.

(10) Cheltuielile comune (fonduri stabilite; cheltuieli administrative; întretinerea si repararea ascensorului; întretinerea interfonului; salarii pentru fochist, instalator, electrician, portar si altele asemenea; prime; credite bancare; alte servicii către proprietatea comună) se calculează în functie de cota-parte indiviză din proprietatea comună.

(11) Facturile primite de asociatia de proprietari de la furnizorii de servicii, care nu contin index de consum, trebuie să respecte normele metodologice de repartizare a consumurilor, conform prevederilor legale.

(12) Stabilirea cotelor-părti din veniturile asociatiei de proprietari, care sunt venituri comune, se face proportional cu cota-parte din proprietatea comună aferentă fiecărui proprietar.

(13) Pentru neplata cotelor de contributie prevăzute în lista de plată afisată lunar, inclusiv a celor neprevăzute, asociatia de proprietari, prin sistemul de penalizări propriu, impune o penalizare oricărui proprietar care se face vinovat, după o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăsi suma cotei de întretinere lunare la care s-a aplicat.

(14) Urmărirea de către asociatia de proprietari a sumelor datorate de proprietarii restantieri se face în baza extrasului din ultima listă de plată. Cheltuielile efectuate în scopul recuperării datoriilor vor fi suportate de restantierii în cauză.

(15) Sentinta dată în favoarea asociatiei de proprietari pentru sumele datorate de oricare proprietar poate fi pusă în aplicare prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă pentru acoperirea datoriilor.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile proprietarilor

ARTICOLUL 21

 

Fiecare proprietar este obligat să îsi mentină proprietatea imobiliară (proprietatea individuală si cota-parte de proprietate comună indiviză aferentă acesteia) în bună stare si este răspunzător de daunele provocate din cauza neîndeplinirii acestei obligatii.

 

ARTICOLUL 22

 

Proprietarii de apartamente si spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă sunt obligati să plătească cotele de întretinere obisnuite sau speciale către asociatia de proprietari, pentru a se putea acoperi toate cheltuielile comune ale clădirii.

 

ARTICOLUL 23

 

Proprietarii din condominiu, indiferent dacă fac parte sau nu din asociatia de proprietari, sunt obligati:

a) să plătească în avans cota ce le revine din bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari;

b) să anunte, în scris, numele persoanelor care locuiesc temporar, venite în vizită, sau care prestează activităti gospodăresti în timpul zilei, de minimum 15 zile pe lună, conform prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

c) să semnaleze în timp util orice problemă care apare la instalatiile de folosintă comună;

d) să respecte regulamentul intern al asociatiei de proprietari cu privire la normele de convietuire socială în cadrul condominiului, să anunte comitetul executiv al asociatiei de proprietari despre intentia de a schimba destinatia proprietătii individuale, cerând acordul în scris, si să prezinte, în copie, toate documentele necesare desfăsurării activitătilor propuse (contracte, avize si altele asemenea), în termen de 30 de zile lucrătoare de la obtinerea acordului;

e) să nu schimbe aspectul proprietătii comune fără acceptul scris al comitetului executiv al asociatiei de proprietari;

f) să accepte accesul în spatiul său, cu un preaviz de 15 zile, al unui reprezentant al asociatiei de proprietari, atunci când este necesar să se repare sau să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai prin spatiul respectiv.

Reprezentantul asociatiei de proprietari va fi însotit de persoana care va repara defectiunea si de cel putin un martor din cadrul asociatiei de proprietari. Fac exceptie cazurile de maximă urgentă, când nu este necesar nici un preaviz;

g) în conditii de neparticipare la luarea deciziilor si la desfăsurarea activitătilor în cadrul asociatiei de proprietari, să nu aducă prejudicii morale celorlalti proprietari asociati sau celor care desfăsoară activităti pentru asociatie;

h) să încheie cu asociatia de proprietari contracte de închiriere, pe care le negociază cu comitetul executiv, pentru elemente sau suprafete din proprietatea comună folosită în interes personal.

 

ARTICOLUL 24

 

Proprietarii, membri ai asociatiei de proprietari, au următoarele obligatii:

a) să respecte statutul asociatiei de proprietari;

b) să se supună hotărârilor adunării generale a asociatiei de proprietari;

c) să participe la adunările generale ale asociatiei de proprietari;

d) să respecte orice angajament făcut fată de asociatia de proprietari;

e) să nu aducă prejudicii materiale asociatiei de proprietari;

f) să participe, atunci când este solicitat, la actiuni deosebite, de maximă urgentă, corespunzătoare scopurilor asociatiei de proprietari;

g) să se conformeze obligatiilor proprietarilor din condominiu, prevăzute la art. 23.

 

ARTICOLUL 25

 

Dacă proprietarul unui apartament sau spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă sau orice altă persoană care actionează în numele său provoacă daune oricărei părti din proprietatea comună sau altei proprietăti individuale, trebuie să realizeze reparatiile necesare ori să plătească cheltuielile pentru lucrările de reparatii.

 

ARTICOLUL 26

 

În cazul spatiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă, respectiv al apartamentelor, cu mai mult de un proprietar, relatiile de coproprietate dintre proprietari vor fi reglementate în conformitate cu prevederile Codului civil.

 

ARTICOLUL 27

 

(1) Zidurile dintre apartamentele alăturate, care nu fac parte din structura de rezistentă a condominiului, pot fi reamplasate, prin acord între proprietarii apartamentelor sau spatiilor respective si cu înstiintarea asociatiei de proprietari, în conditiile legii.

(2) Zidurile dintre apartamente si proprietatea comună, care nu fac parte din structura de rezistentă a condominiului, pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere.

 

ARTICOLUL 28

 

Dacă unul dintre proprietari împiedică, cu bună stiintă si sub orice formă, folosirea normală a condominiului, creând prejudicii celorlalti proprietari, după caz, măsurile pentru folosirea normală a condominiului se vor hotărî pe cale judecătorească, la solicitarea asociatiei de proprietari.

 

ARTICOLUL 29

 

Fiecare proprietar, chirias sau ocupant al unui apartament ori spatiu cu altă destinatie decât cea de locuintă areobligatia să se conformeze regulilor prezentului statut, precum si regulilor, regulamentelor, hotărârilor si rezolutiilor adoptate legal de asociatia de proprietari.

 

CAPITOLUL VI

Drepturile proprietarilor

ARTICOLUL 30

 

Fiecare proprietar, indiferent dacă face parte sau nu din asociatia de proprietari, are dreptul de a folosi proprietatea comună din condominiu în conditiile stabilite de lege, de regulamente ale autoritătilor în drept, dar nici un proprietar nu poate folosi această proprietate astfel încât să lezeze drepturile sau interesele oricărui alt proprietar al acesteia, inclusiv cele stabilite prin prezentul statut.

 

ARTICOLUL 31

 

Fiecare proprietar poate folosi, poate ipoteca sau poate înstrăina, în deplină libertate, proprietatea imobiliară pe care o detine în cadrul condominiului.

 

ARTICOLUL 32

 

Membrii asociatiei de proprietari au si următoarele drepturi:

a) să participe cu vot deliberativ la adunarea generală a asociatiei de proprietari, să aleagă si să fie alesi în structura organizatorică a asociatiei. Pentru a beneficia de acest drept, persoana în cauză trebuie să posede capacitate juridică deplină. Minorii si persoanele puse sub interdictie nu pot fi alesi în organele de conducere sau de control ale asociatiei de proprietari;

b) să solicite si să primească, ori de câte ori este necesar si motivat, explicatii cu privire la calculul cotei de contributie afisat pe lista de plată si să conteste, în scris, la comitetul executiv al asociatiei de proprietari, în termen de 10 zile de la afisarea listei, cuantumul stabilit al acestei cote, iar în cazul în care contestatia a fost respinsă, să se adreseze adunării generale; contestatia nu suspendă plata contributiei, dar determină, în cazul aprobării, aplicarea unei proceduri de reglementare ulterioară, în cadrul comitetului executiv sau al adunării generale a asociatiei de proprietari;

c) dacă o decizie a asociatiei de proprietari este contrară statutului, acordului de asociere, legilor sau este de natură să producă daune considerabile unei minorităti a proprietarilor, orice proprietar poate actiona în justitie valabilitatea respectivei decizii, în termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia;

d) să solicite, în baza unei cereri către presedintele asociatiei de proprietari, diminuarea temporară a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei (reducerea cheltuielilor de întretinere, dar nu si a cheltuielilor comune), dacă lipsa din apartament este de cel putin 15 zile calendaristice pe lună;

e) să pună întrebări si să solicite explicatii comitetului executiv, referitoare la activitatea asociatiei de proprietari;

f) să beneficieze, când este cazul, de toate facilitătile rezultate în urma activitătilor desfăsurate de asociatia de proprietari, în functie de cota-parte de proprietate si de gradul de implicare;

g) să participe la activitătile lucrative ale asociatiei, benevol, în functie de capacitătile profesionale;

h) să beneficieze de garantii morale si materiale, stabilite de adunarea generală a asociatiei de proprietari, pentru initiative personale, finalizate, în folosul asociatiei de proprietari;

i) să prezinte spre rezolvare probleme specifice asociatiei de proprietari sau probleme deosebite, care nu au putut fi solutionate pe cale obisnuită, si să participe activ la actiunea de solutionare.

 

 

CAPITOLUL VII

Dizolvarea asociatiei de proprietari

ARTICOLUL 33

 

Asociatia de proprietari se va dizolva în situatia în care numărul proprietarilor condominiului scade sub 5 sau cu acordul tuturor proprietarilor ori al reprezentantilor acestora, în conditii de maximă urgentă, când situatia sau când starea condominiului o impune.

 

ARTICOLUL 34

 

Asociatia de proprietari se va putea dizolva si în următoarele cazuri:

a) când scopul pentru care a fost legal înfiintată nu se îndeplineste;

b) prin hotărârea adunării generale a asociatiei de proprietari, adoptată cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor asociati.

 

ARTICOLUL 35

 

În momentul dizolvării patrimoniul asociatiei de proprietari, respectiv veniturile provenite din preluarea sau din lichidarea bunurilor asociatiei, acesta va fi distribuit proprietarilor proportional cu cotele-părti din proprietatea comună sau, dacă este cazul, după cota de participare a proprietarilor la constituirea bunurilor asociatiei.

 

ARTICOLUL 36

 

Dizolvarea asociatiei de proprietari va fi anuntată la judecătoria sau administratia financiară unde aceasta a fost înregistrată.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

ARTICOLUL 37

 

(1) Activitatea asociatiei de proprietari se desfăsoară si cu respectarea metodologiei de încheiere, de executare si încetare a raporturilor de muncă, de conducere a evidentei, de efectuare a operatiunilor de disciplină financiară si de casă, precum si de verificare financiar-contabilă, stabilite de ministerele de resort si consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Arhivarea documentelor si a registrelor asociatiei de proprietari se face conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 38

 

(1) Dacă toti proprietarii, membri ai asociatiei, sunt abonati individuali, pe bază de contract, ai furnizorilor de servicii, asociatia de proprietari este degrevată de atributiile avute până la data respectivă, cu referire la calculul si încasarea cotelor de contributie, precum si la plata facturilor aferente.

(2) Pe baza unui contract între furnizorii de servicii si asociatia de proprietari, cu aprobarea adunării generale a asociatiei de proprietari, asociatia poate presta servicii de intermediere, conform statutului si legilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 39

 

Pentru obtinerea de venituri necesare desfăsurării activitătilor sale, asociatia de proprietari poate desfăsura activităti lucrative, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 40

 

(1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, vor organiza exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitătii asociatiei de proprietari, la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociatiei de proprietari.

(2) În acest scop asociatia de proprietari este obligată să pună la dispozitie autoritătilor prevăzute la alineatul precedent registrele, actele asociatiei si toate informatiile considerate utile de acestea.

(3) În situatia în care se constată fraude sau lipsuri în gestiune, vor fi sesizate organele de cercetare, iar comitetul executiv al asociatiei de proprietari va fi îndrumat să folosească căile legale pentru recuperarea prejudiciului si pentru a actiona în justitie împotriva celui care se face vinovat.

 

ARTICOLUL 41

 

Organizarea si conducerea contabilitătii asociatiei de proprietari se face potrivit legii.

 

ARTICOLUL 42

 

În cazul decesului unuia dintre asociati, activitatea asociatiei de proprietari va putea continua cu succesorii testamentari sau legali, după caz.

 

ARTICOLUL 43

 

(1) Solutionarea litigiilor dintre asociatia de proprietari si terte persoane fizice sau juridice române este de competenta instantelor judecătoresti române.

(2) Litigiile asociatiei de proprietari cu persoane fizice sau juridice străine sunt de competenta organelor judecătoresti prevăzute în legislatia română.

 

ARTICOLUL 44

 

(1) Pentru recuperarea banilor datorati si a dobânzii aferente, asociatia de proprietari îi va putea chema în justitie pe proprietarii care nu îsi achită cotele de întretinere datorate mai mult de 90 de zile.

(2) Executarea accestor hotărâri judecătoresti se va face conform Codului de procedură civilă.

 

ARTICOLUL 45

 

Prezentul statut a fost redactat în …. exemplare.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 alin. (4) si al art. 47 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre se aplică unor echipamente electrice de joasă tensiune fabricate în tară sau importate, destinate pietei interne.

(2) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament electric de joasă tensiune se întelege orice aparat sau echipament proiectat să fie utilizat la o tensiune nominală cuprinsă între 50 V-1.000 V în curent alternativ si 75 V-1.500 V în curent continuu.

(3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri echipamentele electrice si fenomenele fizice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Echipamentele electrice prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2), construite în concordantă cu bunele practici ingineresti în materie de securitate în vigoare în România sau în Uniunea Europeană, pot fi introduse pe piată sau utilizate numai dacă nu pun în pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice si a bunurilor mobile si imobile, atunci când sunt instalate, utilizate si întretinute conform destinatiei si specificatiilor.

(2) Prin practici ingineresti se întelege ansamblul de activităti, de la proiectarea produsului până la receptia produsului finit, incluzând activităti de control si verificare, desfăsurate si consemnate în documentele firmei producătoare.

(3) Cerintele esentiale de securitate mentionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Echipamentele electrice de joasă tensiune care îndeplinesc cerintele esentiale de securitate prevăzute la art. 2 si sunt supuse conditiilor prevăzute la art. 4 si 7 nu pot face obiectul interzicerii introducerii pe piată si punerii în functiune din considerente de securitate.

Art. 4. - (1) Este interzisă introducerea pe piată sau utilizarea echipamentelor electrice de joasă tensiune care nu îndeplinesc cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se consideră că sunt respectate cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 dacă echipamentele electrice de joasă tensiune sunt conforme cu standardele române si/sau cu standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standardele europene armonizate, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(3) Lista standardelor române din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate, se aprobă prin ordin comun al ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si soli- daritătii sociale si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această listă va fi actualizată periodic.

(4) În cazul în care standardele europene armonizate, astfel cum sunt definite la alin. (2), nu au fost încă adoptate si publicate, se consideră că echipamentele electrice de joasă tensiune sunt conforme cu prevederile art. 2 dacă sunt fabricate conform cerintelor de securitate cuprinse în standardele nationale în vigoare sau cu prevederile de securitate elaborate de Comisia Internatională pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor Electrice (CEE) ori de Comisia Electrotehnică Internatională (CEI).

(5) Atunci când se importă un echipament electric de joasă tensiune dintr-un stat membru al Uniunii Europene în conditiile în care nu există standarde sau prevederi de securitate, astfel cum sunt definite la alin. (2) si (4), în scopul introducerii pe piată sau al asigurării liberei circulatii, se consideră că acesta este conform cu prevederile art. 2 dacă a fost fabricat conform cerintelor de securitate cuprinse în standardele în vigoare în tara producătorului si dacă acestea asigură un nivel de securitate echivalent cu acela din România.

Art. 5. - Se interzice distribuitorilor de energie electrică, în conditiile legii, să impună utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, pentru conectare la retea si pentru furnizarea energiei electrice, conditii de securitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - (1) Când se constată că un echipament electric de joasă tensiune nu satisface cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, organele de control vor lua măsuri de retragere de pe piată si interzicerea introducerii pe piată.

(2) Reintroducerea pe piată a unui echipament electric de joasă tensiune se efectuează numai după îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) si (3).

(3) În cazul situatiilor prevăzute la alin. (1) organele de control vor informa în scris, după caz, Ministerul Industriei si Resurselor sau Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, indicând motivele deciziilor si specificând următoarele:

a) dacă neconformitatea constatată se datorează unor deficiente ale standardelor care adoptă standardele europene armonizate prevăzute la art. 4 alin. (2) sau prevederilor de securitate prevăzute la art. 4 alin. (4) si (5);

b) dacă neconformitatea constatată se datorează aplicării gresite a standardelor sau prevederilor prevăzute la art. 4 alin. (2), (4) si (5);

c) dacă neconformitatea constatată este atribuită nerespectării bunelor practici ingineresti prevăzute la art. 2.

(4) Ministerul Industriei si Resurselor sau, după caz, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale vor informa de îndată statele membre implicate si Comisia Europeană asupra neconformitătilor constatate si a măsurilor luate, potrivit prevederilor alin. (1) si (3).

Art. 7. - (1) Înainte de introducerea pe piată, echipamentele electrice prevăzute la art. 1 trebuie să poarte marcajul european de conformitate CE, prevăzut la art. 8 alin. (1), în conformitate cu Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, si în anexa nr. 3 lit. A, care atestă conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute în anexa nr. 4.

(2) La solicitarea organelor de control, producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene ori importatorul trebuie să prezinte un raport de încercări în care este atestată conformitatea echipamentului electric de joasă tensiune cu prevederile prevăzute la art. 2 si în anexa nr. 1. Acest raport va fi întocmit de un organism recunoscut, conform procedurii prevăzute la art. 9.

(3) Pentru echipamentele electrice de joasă tensiune introduse pe piată cu marcaj CE producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene întocmeste si păstrează dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. În măsura în care organele de control consideră necesar pentru întelegerea continutului, acestea pot solicita traducerea în limba română a unor documente care însotesc echipamentele din import.

În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu au sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine dosarul tehnic de conformitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piată a echipamentului electric.

(4) Conformitatea echipamentului electric de joasă tensiune cu cerintele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaratie de conformitate emisă de producător ori de reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 8. - (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene aplică într-un mod vizibil, usor lizibil si durabil marcajul CE pe echipamentul electric de joasă tensiune, ambalaj, instructiuni de exploatare sau pe certificatul de garantie.

(2) În cazul în care echipamentului electric de joasă tensiune îi sunt aplicabile si alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui să ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări.

(3) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioadă de tranzitie, să aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz datele de identificare a reglementărilor aplicate, asa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, trebuie să fie mentionate în documentele, notele sau instructiunile prevăzute de reglementări si care însotesc echipamentele electrice.

(4) Se interzice aplicarea pe echipament a oricărui marcaj asemănător cu marcajul CE, care ar putea induce în eroare organele de control sau utilizatorii. Este admisă totusi aplicarea altui marcaj pe echipamentul electric de joasă tensiune, pe ambalaj, pe instructiunile de prezentare sau pe certificatul de garantie, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE să nu fie diminuate.

(5) Atunci când organele de control constată că marcajul CE a fost aplicat nejustificat, producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va fi obligat să ia toate măsurile pentru ca această încălcare să înceteze, iar echipamentul electric de joasă tensiune să se supună prevederilor referitoare la acest marcaj, conform prevederilor art. 7 alin. (1).

(6) Dacă neconformitatea prevăzută la alin. (5) continuă, organele de control vor restrictiona sau vor interzice, dupăcaz, introducerea pe piată a echipamentului electric de joasă tensiune, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6.

Art. 9. - (1) Recunoasterea laboratoarelor si/sau a organismelor pentru evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune se face, după caz, de Ministerul Industriei si Resurselor sau de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, pe baza unei metodologii de evaluare proprii, aprobată prin ordin al ministrului autoritătii respective.

(2) Listele organismelor/laboratoarelor recunoscute în conditiile prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor si, după caz, al ministrului muncii si solidaritătii sociale si se actualizează periodic.

(3) Listele cuprinzând organismele recunoscute în conditiile prevăzute la alin. (1) pentru efectuarea rapoartelor de încercări, prevăzute la art. 7 alin. (2), inclusiv modificările si/sau actualizările acestora, se transmit de Ministerul Industriei si Resurselor sau Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, după caz, statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene.

Art. 10. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea cerintelor esentiale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (3), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea utilizării si introducerii pe piată a echipamentelor electrice de joasă tensiune neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) si ale art. 13 alin. (2), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate sau marcate incorect;

c) nerespectarea prevederilor anexei nr. 4, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării produselor până la o dată stabilită de organele de control prevăzute la art. 11 împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitătii;

d) nerespectarea îndeplinirii permanente de către organismele recunoscute a cerintelor minime prevăzute de Legea nr. 608/2001, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea certificatului de recunoastere de către autoritatea competentă care l-a emis.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de personalul anume împuternicit de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor pentru echipamentele destinate consumatorilor si de Inspectia Muncii, pentru echipamentele tehnice.

Art. 11. - Contraventiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 12. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică echipamentelor electrice de joasă tensiune destinate exportului în tări altele decât cele care fac parte din Uniunea Europeană.

Art. 13. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA, se admite introducerea pe piată atât a echipamentelor electrice de joasă tensiune cu marcaj CE, cât si a celor cu marcajul national de conformitate CS, în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre.

(2) Se interzice, în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe echipamentele electrice de joasă tensiune, concomitent, a marcajului CE si a marcajului CS.

(3) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică si marcajului CS.

Art. 14. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA, se admite introducerea pe piată a echipamentelor electrice de joasă tensiune cu marcaj CS, aplicat în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre pentru marcajul CE. Elementele de identificare a marcajului CS sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 608/2001 si sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. B.

(2) În cazul în care echipamentului electric de joasă tensiune îi sunt aplicabile si alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj trebuie să ateste conformitatea cu prevederile tuturor acelor reglementări.

Art. 15. - (1) Responsabilitătile producătorului, reprezentantului său autorizat sau ale importatorului, în legătură cu echipamentele electrice de joasă tensiune introduse pe piată cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele electrice de joasă tensiune cu marcaj CE.

(2) Sanctiunile si măsurile prevăzute la art. 10 alin. (1) se aplică si în cazul echipamentelor electrice de joasă tensiune introduse pe piată cu marcaj CS.

Art. 16. - Începând cu data de 1 ianuarie 2007, vor fi admise la comercializare numai echipamentele electrice de joasă tensiune care poartă marcajul CE.

Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al  României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 6 alin. (4), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, si ale art. 9 alin. (3), care se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 27 iunie 2002, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 457.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINTE ESENTIALE

de securitate pentru echipamentul electric de joasă tensiune

 

1. Conditii generale

a) Caracteristicile principale, indicatiile de recunoastere si de respectare, care vor asigura functionarea echipamentului electric de joasă tensiune în sigurantă si în scopurile pentru care a fost fabricat, trebuie să fie marcate pe echipament sau, dacă aceasta nu este posibil, într-un document însotitor.

b) Denumirea producătorului, firmei sau marca înregistrată trebuie să fie aplicate în mod vizibil si lizibil pe echipamentul electric de joasă tensiune sau, dacă nu este posibil, pe ambalaj.

c) Echipamentul electric de joasă tensiune, precum si componentele sale trebuie să fie fabricate astfel încât să poată fi asamblate si conectate sigur si corect.

d) Echipamentul electric de joasă tensiune trebuie să fie proiectat si fabricat astfel încât să se asigure protectia împotriva riscurilor prevăzute la pct. 2 si 3, conditionat de utilizarea si întretinerea adecvată scopului pentru care a fost fabricat.

2. Protectia împotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montării si utilizării echipamentului electric de joasă tensiune

Măsurile de natură tehnică trebuie să fie prescrise cu respectarea cerintelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura că:

a) persoanele si animalele domestice sunt protejate corespunzător fată de pericolul rănirilor fizice sau de altă natură care pot fi cauzate de contactul electric direct ori indirect;

b) nu se produc încălziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase;

c) persoanele, animalele domestice si bunurile mobile si imobile sunt protejate corespunzător împotriva pericolelor de natură neelectrică ce pot fi cauzate de echipamentul electric de joasă tensiune, asa cum rezultă din experientă;

d) izolatia este corespunzătoare unor cerinte previzibile.

3. Protectia împotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electric de joasă tensiune

Măsurile tehnice trebuie luate cu respectarea cerintelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura că:

a) echipamentul electric de joasă tensiune satisface cerintele previzibile de natură mecanică astfel încât persoanele, animalele domestice si proprietatea să nu fie puse în pericol;

b) echipamentul electric de joasă tensiune este rezistent la influente de natură nemecanică în conditii previzibile de mediu, astfel încât persoanele, animalele domestice si proprietatea să nu fie puse în pericol;

c) echipamentul electric de joasă tensiune nu periclitează persoanele, animalele domestice si proprietatea în conditii previzibile de suprasarcini.

 

ANEXA Nr. 2

 

ECHIPAMENTE SI FENOMENE FIZICE

care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri

 

1. Echipament electric pentru utilizare în atmosferă explozivă

2. Echipament electric pentru utilizare radiologică si medicală

3. Componente electrice pentru lifturi de mărfuri si de persoane

4. Contoare de energie electrică

5. Fise si prize de uz casnic

6. Sisteme de supraveghere cu gard electric

7. Interferente radioelectrice

8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau calea ferată, care se supun prevederilor elaborate de organizatiile internationale la care România este parte

9. Echipamente furnizate ca obiecte de muzeu, însotite de documente corespunzătoare în acest sens.

 

ANEXA Nr. 3

 

A. Marcajul de conformitate CE

1. Marcajul de conformitate CE este format din literele C si E, având următoarea formă:

Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.

2. Marcajul CE trebuie să aibă o înăltime de cel putin 5 mm, cu exceptia cazurilor când aceasta nu este posibil, tinându-se seama de natura aparatelor.

B. Marcajul de conformitate CS

Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, cu forma prezentată în figura următoare:

NOTĂ :

- fontul (stilul literei): Times New Roman - corp 36;

- diametrul cercului: 20 mm.

În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micsorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.

Componentele C si S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticală, dar nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

 

ANEXA Nr. 4

 

CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

 

1. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene asigură si declară că echipamentele electrice de joasă tensiune satisfac cerintele de securitate care sunt aplicabile.

Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să fixeze marcajul CE pe fiecare produs si să întocmească în scris o declaratie de conformitate. Modelul declaratiei de conformitate este prevăzut în anexa nr. 5.

2. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene este obligat să întocmească un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organismelor de control.

3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie să ateste conformitatea echipamentului electric de joasă tensiune cu principalele cerinte de securitate si, în măsura în care este relevant, să fie acoperită proiectarea, producerea si functionarea acestuia.

4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:

a) descrierea generală a echipamentului electric de joasă tensiune;

b) instructiuni de exploatare, manual de utilizare;

c) desene de proiectare si de fabricatie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;

d) descriere si explicatii necesare pentru întelegerea celor prezentate la lit. c);

e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;

f) lista cuprinzând standardele ce se aplică integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisfacecerintele esentiale de securitate în situatia neaplicării integrale a standardelor;

g) rapoarte de încercări;

h) declaratie de conformitate, în copie, inclusiv traducerea legalizată în limba română pentru echipamentele electrice de joasă tensiune din import.

5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie tinut la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricatiei ultimului echipament electric de joasă tensiune.

Atunci când este cazul, în măsura în care organele de control consideră necesar pentru întelegerea continutului, acestea pot solicita traducerea în limba română a unor documente. În cazul în care producătorul ori reprezentantul său autorizat nu este stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a păstra documentatia tehnică revine persoanei responsabile cu introducerea echipamentului electric de joasă tensiune pe piata românească.

6. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de productie să asigure conformitatea echipamentului electric de joasă tensiune fabricat cu documentatia tehnică prezentată la pct. 4 si cu cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.

 

ANEXA Nr. 5

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE

(model)

 

Noi, … (denumirea si sediul producătorului ori reprezentantului său autorizat cu sediul în România într-un stat membru al Uniunii Europene) declarăm pe propria răspundere că echipamentul  ….., (denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului si al seriei) produs de  …., (denumirea si sediul producătorului) la care se referă această declaratie, respectă cerintele de protectie si este în conformitate cu următorul/următoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente normativ/normative: …………………... (titlul si/sau numărul, editia si data publicării standardului/standardelor sau al altui/altor document/documente normativ/normative, emitentul acestor documente)

Locul si data emiterii declaratiei ……………..... (functia si numele persoanei (locul si data emiterii) autorizate să îl reprezinte pe emitentul declaratiei)

 

…………………...

(semnătura si stampila)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a municipiului Aiud si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud, judetul Alba

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, format din blocul de locuinte P2f - obiectiv de investitii în curs de executie -, situat în municipiul Aiud, str. Ecaterina Verga, judetul Alba, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a municipiului Aiud si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud, judetul Alba.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a blocului de locuinte prevăzut la art. 1, în baza unui nou protocol, Ministerul de Interne dobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente cu o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate din bugetul propriu în valoarea finală a obiectivului.

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 477.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului de Interne

în proprietatea publică a municipiului Aiud si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud, judetul Alba

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Aiud, bl. P2f, str. Ecaterina Verga, judetul Alba

Statul român, Ministerul de Interne

 

Municipiul Aiud, Consiliul Local al Municipiului Aiud, judetul Alba

Suprafata construită = 327,85 m2

Terenul aferent = 295 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor sectoare de drumuri judetene din domeniul public al judetului Vâlcea si din administrarea Consiliului Judetean Vâlcea în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea sectoarelor de drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judetului Vâlcea si din administrarea Consiliului Judetean Vâlcea în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

Art. 2. - Patrimoniul Consiliului Judetean Vâlcea se diminuează cu valoarea sectoarelor de drum transmise si, în mod corespunzător, se majorează patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” cu valoarea sectoarelor de drum preluate potrivit art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Sectoarele de drum intrate în patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 486.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând sectoarele de drum care se transmit din domeniul public al judetului Vâlcea si din administrarea Consiliului Judetean Vâlcea în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si care se clasează ca drum national

 

Nr.

crt.

 

Denumirea sectoarelor de drum

Pozitia din inventarul bunurilor

apartinând domeniului public

al judetului, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001

Persoana juridică de la care

se transmit sectoarele

de drum

 

Persoana juridică

la care

se transmit

sectoarele de drum

 

Lungimea totală (km)

si pozitiile kilometrice

 

Indicativul

vechi

 

Indicativul nou

1.

 

DJ 703 G

Călimănesti-Jiblea

Nr. inventar 449

Cod de clasificare 1.3.7.2

Judetul Vâlcea, din

administrarea Consiliului

Judetean Vâlcea

 

Statul român, în

administrarea

Regiei Autonome

“Administratia

Natională a Drumurilor

din România”

2,2

0+000 - 2+200

 

DJ 703 G

DN

2.

DJ 703 L

Turnu-Jiblea

 

Nr. inventar 451

Cod de clasificare 1.3.7.2

 

Judetul Vâlcea, din

administrarea Consiliului

Judetean Vâlcea

 

Statul român, în

administrarea

Regiei Autonome

“Administratia

Natională a Drumurilor

din România”

5,534

0+000 - 5+534

 

DJ 703 L

 

DN

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială, datorate anticipat prestării serviciului taxabil

 

Având în vedere pct. 61.03 alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială, datorate anticipat prestării serviciului taxabil, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 197.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială,

datorate anticipat prestării serviciului taxabil

 

Art. 1. - În temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, si al pct. 61.03 alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificările si completările ulterioare, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, consiliile locale, în functie de destinatia bugetară a venitului pentru plata căruia s-a soli- citat înlesnirea, pot acorda scutiri, reduceri, amânări sau esalonări la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială, datorate anticipat prestării serviciului taxabil.

Art. 2. - (1) La cererea temeinic justificată a contribuabililor, persoane fizice sau juridice, consiliile locale pot acorda pentru plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială pe care le administrează următoarele înlesniri la plată:

a) amânări la plată până cel târziu 15 decembrie a anului fiscal;

b) esalonări la plată, care se acordă pe o perioadă de până la 2 ani si pot începe cu un termen de gratie de până la 3 luni, cuprins în perioada de esalonare;

c) scutiri sau reduceri de taxe de timbru datorate pentru activitatea notarială.

(2) Cererile de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială se depun la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială sau din sectorul municipiului Bucuresti la al cărei/cărui buget local se constituie ca venit acestea, potrivit pct. 74.07, 74.09, 74.10 si 74.17 din normele metodologice prevăzute la art. 1.

Art. 3. - (1) Înlesnirile la plată se acordă numai pe baza cererilor motivate ale contribuabililor, însotite de documentele prevăzute la art. 4.

(2) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată, formulate de cetătenii români cu domiciliul în străinătate, vor fi însotite de dovada privind cetătenia română a petentilor, de dovada privind veniturile, obtinută de la autoritatea fiscală în tara de domiciliu, tradusă în limba română si legalizată, precum si de alte acte în sprijinul cererii.

(3) Cetătenii români cu domiciliul în străinătate pot beneficia de amânări sau de esalonări la plată numai în situatia existentei unui garant cu domiciliul/sediul în România, care să facă dovada că are posibilitatea de a achita suma pentru care se solicită înlesnire la plată si care să îsi asume obligatia de plată printr-un angajament de plată ori printr-un act încheiat în formă autentică.

(4) Persoanele fizice si juridice străine care solicită înlesniri la plată pot beneficia de scutiri sau de reduceri la plata taxelor notariale de timbru pentru activitatea notarială în conditiile prevăzute de legislatia cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

(5) Pentru obtinerea înlesnirilor la plată petentii vor formula cerere separată pentru fiecare serviciu taxabil.

Art. 4. - (1) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată vor cuprinde:

a) elementele de identificare a contribuabilului, respectiv denumirea sau numele si prenumele acestuia, sediul ori domiciliul, codul fiscal, codul unic de înregistrare sau codul numeric personal; după caz, numele, prenumele si calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relatiile cu tertii; dacă este cazul, suma datorată, precum si felul înlesnirilor solicitate;

b) motivul solicitării înlesnirii la plată;

c) alte elemente în sustinerea cererii.

(2) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată, depuse de persoanele fizice, vor fi însotite de:

a) acte doveditoare ale veniturilor de care dispun petentii, inclusiv ale membrilor familiei care au capacitate de exercitiu deplină si care locuiesc si gospodăresc împreună cu petentii;

b) declaratie pe propria răspundere privind copiii, sotul sau sotia aflati în întretinere si copii de pe certificatele de nastere si de stare civilă, după caz;

c) copii de pe documentele care atestă eventuala stare de incapacitate de muncă;

d) declaratie pe propria răspundere, dată în fata reprezentantului din compartimentul de specialitate al autoritătii administrative, din care să rezulte că petentii nu dispun de alte venituri decât cele pentru care au depus acte doveditoare;

e) orice alte documente în sustinerea cererii de acordare a înlesnirilor la plată.

(3) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată, depuse de persoanele juridice, vor fi însotite de:

a) copie de pe ultimul bilant contabil depus la organul fiscal teritorial;

b) situatia privind soldul conturilor de disponibil în lei si în valută la data depunerii cererii, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadentă;

c) copie de pe ultima balantă de verificare;

d) situatia privind avansurile acordate furnizorilor si vechimea acestora;

e) situatia privind debitorii conform evidentelor contabile;

f) situatia privind depozitele bancare constituite;

g) orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii;

h) alte documente în sustinerea cererii de acordare a înlesnirilor la plată.

(4) Situatiile prevăzute la alin. (3) lit. d), e) si f) se întocmesc de contribuabili pe propria răspundere.

(5) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată, depuse de persoanele fizice care desfăsoară activităti independente, precum si de alti contribuabili fără personalitate juridică, trebuie să fie însotite de:

a) copie de pe autorizatia de functionare, de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului sau actul de numire pentru profesiile libere, după caz;

b) date privind situatia economico-financiară a contribuabililor, inclusiv disponibilitătile din conturile bancare;

c) alte documente în sustinerea cererii.

(6) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), (3) si (5), în functie de natura taxei de timbru pentru care se solicită înlesnirea la plată, cererile vor fi însotite si de confirmarea notarului public asupra serviciului supus taxării si a cuantumului taxei datorate. În acest sens, pe baza unei cereri motivate a solicitantului procedurii notariale, notarul public va emite un certificat din care vor rezulta serviciul supus taxării si cuantumul taxei de timbru, stabilită la momentul emiterii acestuia.

(7) Cererile de acordare a unor înlesniri la plată se înregistrează într-un registru special la compartimentele de specialitate, separat pentru contribuabili persoane fizice, juridice si alti contribuabili fără personalitate juridică.

(8) Documentatia întocmită de persoanele juridice sau de contribuabili fără personalitate juridică va fi completată de compartimentul de specialitate cu un referat care va cuprinde sinteza informatiilor prezentate în documentatie de către contribuabili, precum si propunerea privind modul de solutionare a cererii.

(9) Documentatia întocmită de contribuabili persoane fizice va fi completată de compartimentul de specialitate la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe locale cu copii de pe extrasele de rol din ultimii 2 ani anteriori anului curent, precum si cu actul constatator întocmit cu ocazia verificării pe teren a cererii de acordare a înlesnirilor la plată, din care să rezulte:

a) situatia stării materiale a contribuabilului, referitoare la bunurile imobile si mobile proprietatea sa, precum si a membrilor familiei sale;

b) posibilităti de încasare a debitului, în cazul solicitării amânării sau esalonării;

c) alte elemente utile pentru solutionarea cererii;

d) propunerea de solutionare a cererii.

Documentele prevăzute în prezentul alineat vor fi transmise la compartimentul de specialitate competent, după caz.

(10) Cererile care contin date sau au anexate documente justificative incomplete vor fi restituite în vederea completării.

(11) Termenul de solutionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării.

(12) Compartimentul de specialitate competent va înainta, în termen de 15 zile lucrătoare, calculate de la data înregistrării, primarului unitătii administrativ-teritoriale sau primarului sectorului, după caz, sub a cărui autoritate functionează, proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor.

(13) Primarul, în termen de 10 zile lucrătoare, calculate de la data înregistrării proiectului de hotărâre privind solutionarea cererilor la cabinetul primarului, are obligatia supunerii spre dezbatere consiliului local.

(14) Hotărârile consiliului local privind solutionarea cererii de acordare a înlesnirilor la plată se aduc la cunostintă persoanelor interesate, conform prevederilor art. 85 alin. (1) lit. h) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) La solutionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială se au în vedere următoarele:

a) lipsa posibilitătii de plată anticipată a taxelor, rezultată din analiza situatiei materiale sau economico-financiare a contribuabililor;

b) posibilitatea recuperării sumelor pentru care se propune acordarea amânării sau esalonării la plată, inclusiv a majorărilor aferente.

(2) Pentru analiza si solutionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plată se pot solicita si alte informatii si documente referitoare la contribuabil.

Art. 6. - (1) Pentru acordarea înlesnirilor la plată creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii.

(2) Pentru acordarea de înlesniri la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială, în cazul persoanelor fizice garantia este:

a) o sumă egală cu două rate medii din esalonare, reprezentând taxe notariale esalonate si dobânzi calculate, în cazul esalonărilor la plată;

b) o sumă rezultată din raportul dintre contravaloarea taxelor notariale amânate si dobânzile calculate si numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în cazul amânărilor la plată.

(3) Pentru acordarea de înlesniri la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială, în cazul persoanelor juridice garantia este de 100% din totalul creantei bugetare locale pentru care s-a acordat înlesnirea si poate fi sub formă de scrisoare de garantie bancară, gaj ori ipotecă, precum si sub orice altă formă de garantie prevăzută de lege.

(4) Neconstituirea garantiei prevăzute în conditiile alin. (2) si (3) conduce, de drept, la încetarea efectelor hotărârii consiliului local privind solutionarea cererii de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială.

Art. 7. - (1) Înlesnirile la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială se acordă în următoarele conditii:

a) de la data aprobării cererii de acordare a înlesnirilor la plată, pentru sumele esalonate sau amânate, se datorează si se calculează dobânzi conform prevederilor legale, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă;

b) pe perioada de gratie acordată la esalonare si pe perioada amânării la plată dobânzile datorate conform legii se achită lunar.

(2) Înlesnirile la plată se pot acorda si cu impunerea altor conditii care se consideră stimulative pentru încasarea veniturilor bugetare.

Art. 8. - Dacă prin cerere contribuabilul solicită reducerea sau scutirea la plată, iar din analiza întregii documentatii rezultă că acordarea unei înlesniri dintre cele mentionate anterior nu este oportună, se poate acorda, cu acceptul scris al contribuabilului, o altă înlesnire la plată, respectiv amânare sau esalonare.

Art. 9. - Nerespectarea înlesnirilor la plată, astfel cum au fost acordate, conduce la executarea silită pentru întreaga sumă neplătită si la obligatia de plată a dobânzilor si a penalitătilor de întârziere, calculate de la data la care termenul si/sau conditiile nu au fost respectate.

Art. 10. - Compartimentele de specialitate urmăresc permanent tinerea evidentei cererilor de acordare a înlesnirilor la plată, stadiul solutionării acestora, precum si respectarea termenelor de solutionare, potrivit legii.

Art. 11. - Cererile de acordare a înlesnirilor la plată, depuse si nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi solutionate conform acestor norme.

Art. 12. - În cazul înlesnirilor la plata taxelor de timbru serviciul notarial se va putea efectua de către notarul public pe baza hotărârii consiliului local al unitătii administrativ-teritoriale beneficiare a taxei de timbru.