MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 316         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 mai 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 137 din 3 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

484. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 137

din 3 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie  ridicată de Romeo Badiu în Dosarul nr. 6.519/2002 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, sustinând că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 6.519/2002, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de inculpatul Romeo Badiu într-o cauză penală având ca obiect săvârsirea infractiunii de înselăciune prevăzute de art. 215 alin. 1, 2 si 3 din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 131 alin. (1) referitoare la statutul procurorilor, deoarece controlul ierarhic, ca principiu ce guvernează activitatea procurorilor, este incompatibil cu substituirea procurorului ierarhic superior în activitătile ce revin prin lege procurorului ierarhic inferior, nefiind de conceput ca procurorul ierarhic superior să si controleze si să-si aroge si dreptul de a efectua lucrări si desfăsura activităti ce revin celui pe care-l controlează.

Judecătoria Galati a opinat că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile legale supuse controlului sunt în concordantă cu dispozitiile Legii fundamentale, având în vedere că principiul controlului ierarhic se referă la functionalitatea Ministerului Public, instituind exercitarea controlului din interior asupra activitătii procurorilor pe linie ierarhică, în conditiile stabilite de lege.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece “Constitutia doar enuntă principiul controlului ierarhic care guvernează activitatea procurorilor, urmând ca legea să stabilească continutul concret al acestui principiu, ceea ce face însăsi Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, prin art. 27 si art. 28, care reglementează atributiile Ministerului Public.

Subordonarea pe linie ierarhică este cea care diferentiază statutul procurorilor de cel al judecătorilor. În temeiul acestei subordonări, legea prevede că procurorul poate să suspende, să infirme actele procurorilor din subordine, să dea dispozitii acestora si, mai mult, să îndeplinească atributiile procurorilor din subordine, în acord cu dispozitiile constitutionale si cu principiul potrivit căruia cine poate mai mult poate si mai putin. Este greu de imaginat cum procurorul ierarhic superior poate exercita controlul asupra lucrărilor procurorului, fără ca el însusi să aibă competenta de a le efectua”.

Avocatul Poporului consideră că “dispozitiile legale criticate prevăd posibilitatea procurorului ierarhic superior de a îndeplini oricare din atributiile procurorilor din subordine, iar prevederile art. 131 alin. (1) din Constitutia României reglementează cele trei principii care guvernează activitatea procurorilor, si anume: principiul legalitătii, principiul impartialitătii si principiul controlului ierarhic”. Din acest din urmă principiu rezultă “legătura între magistratii ce compun Ministerul Public” si, “în virtutea acestei legături, procurorii sunt obligati să se supună sefilor lor, adică să efectueze sau să se abtină de la efectuarea unor acte, din ordinul acestora”.

Controlul ierarhic permite procurorului ierarhic superior să efectueze el însusi actele si lucrările procurorilor din subordine si ar fi de neconceput ca această substituire să nu fie posibilă. Legiuitorul a instituit însă o serie de limitări ale controlului ierarhic, care trebuie realizat în conformitate cu legea.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare. Textul de lege criticat are următorul continut:

- Art. 28 alin. 3 teza întâi: “Procurorul ierarhic superior poate să îndeplinească oricare dintre atributiile procurorilor în subordine […].”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 131 alin. (1), care au următorul continut:

- Art. 131 alin. (1): “Procurorii îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate sunt incluse în capitolul I - “Dispozitii comune” al titlului III - “Ministerul Public” si prevăd posibilitatea procurorului ierarhic superior de a îndeplini oricare dintre atributiile procurorilor din subordine.

În opinia autorului, posibilitatea parchetului de pe lângă tribunal de a efectua activitatea de supraveghere pentru o infractiune care, conform dispozitiilor din Codul de procedură penală, urmează a fi judecată în primă instantă de judecătorie si de a sesiza instanta prin rechizitoriu echivalează cu adăugarea la principiile constitutionale ale activitătii procurorilor, mentionate mai sus, a încă unui principiu, acela al subordinii ierarhice, caracteristic organizării si functionării vechii procuraturi, care a fost înlăturat o dată cu adoptarea si intrarea în vigoare a Constitutiei din anul 1991.

În examinarea criticilor formulate, Curtea retine că principiul subordonării ierarhice sau al unitătii de actiune a membrilor Ministerului Public constituie o aplicare a prevederilor art. 131 alin. (1) din Constitutie si semnifică legătura existentă între membrii Ministerului Public, în virtutea căreia sunt obligati să se supună sefilor lor, adică să efectueze sau să se abtină de la efectuarea unor acte care intră în competenta lor, din ordinul acestora.

În virtutea organizării ierarhice, dispozitiile procurorului ierarhic superior, date în conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine. Procurorul ierarhic superior poate să îndeplinească oricare dintre atributiile procurorilor din subordine si să suspende ori să infirme actele si dispozitiile acestora, dacă sunt contrare legii.

Acest principiu diferentiază actiunea magistratilor procurori de cea a magistratilor judecători si se justifică prin rolul Ministerului Public în asigurarea aplicării unitare a legii.

Asadar, dispozitia legală ce formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate nu contravine art. 131 alin. (1) din Constitutie si nici unei alte norme consacrate prin Legea fundamentală, ci constituie o regulă de procedură, pe care legiuitorul are libertatea să o adopte, în conformitate cu art. 125 alin. (3) din Constitutie. Prevederile legale criticate nu aduc atingere temeiului constitutional invocat, ci, dimpotrivă, dezvoltă principiul controlului ierarhic în activitatea procurorilor, reprezentând totodată o garantie a respectării dispozitiilor constitutionale.

În sfârsit, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, prin Decizia nr. 293 din 5 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 4 decembrie 2002, în sensul că nu contravine Legii fundamentale.

Având în vedere că nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele Deciziei nr. 293/2002 îsi păstrează valabilitatea si în acest caz, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992, republicată, urmează a fi respinsă.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2) si al art. 131 alin. (1) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Romeo Badiu în Dosarul nr. 6.519/2002 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 aprilie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 766/2001 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 22 august 2001, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 484.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă

 

CAPITOLUL I

Cheltuieli ce pot fi efectuate pentru pregătirea si participarea la actiuni si competitii sportive interne si internationale

 

A. Actiuni interne

Art. 1. - (1) Cantonamentele, semicantonamentele si taberele de pregătire se aprobă de conducerea autoritătilor/institutiilor publice sau structurilor sportive care le initiază si se organizează cu:

a) sportivi care participă la etapele locale, de zonă si finale ale campionatelor nationale de seniori, tineret, juniori, copii, scolare si universitare, tabere de selectie si pregătire sportivă, centre nationale olimpice de pregătire a juniorilor;

b) sportivi care participă în superligă, liga natională, diviziile A, B, diviziile scolare si de juniori (tineret) si competitiile universitare.

(2) În cantonamente, semicantonamente si tabere, în afară de sportivi si antrenori pot participa, în functie de specificul ramurii de sport si de numărul sportivilor, câte un conducător de cantonament, respectiv conducător de lot, medic, asistent medical, masor, fizioterapeut, cercetător, operator video, alti specialisti si tehnicieni. În cazul pregătirii sportive a copiilor si elevilor pot participa, pentru asigurarea pregătirii scolare a acestora, si cadre didactice.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) beneficiază pe perioada cantonamentelor, semicantonamentelor si a  taberelor de aceleasi drepturi ca si sportivii. Se exceptează cazurile în care actiunile sunt organizate în localitătile în care îsi au domiciliul aceste persoane, iar organizatorii au stabilit ca unii dintre ei să nu locuiască cu sportivii cantonati, situatie  în care vor beneficia, după caz, de una-două mese pe zi.

(4) Numărul participantilor la cantonamente, semicantonamente si tabere se stabileste de către autoritătile/institutiile publice sau structurile sportive organizatoare, în functie de ramura de sport, de scopul actiunii si de posibilitătile financiare.

(5) Pe durata cantonamentelor, semicantonamentelor si taberelor de pregătire sportivă se pot efectua cheltuieli pentru activităti culturale si de presă în limita sumei de până la 40.000 lei/persoană/zi. Cheltuielile de refacere după efort, recuperare si igienă personală se efectuează la tarife negociate cu unitătile prestatoare, dar care nu vor fi mai mari decât cele practicate pentru alti clienti.

(6) Persoanele care controlează loturile de sportivi aflati în cantonamente, semicantonamente si tabere de pregătire sportivă, indiferent de functia si de natura controlului, nu pot servi masa la nivelul alocatiei acordate sportivilor sau tehnicienilor; ele beneficiază numai de diurna de deplasare stabilită potrivit normelor legale.

(7) Persoanele care îndeplinesc functia de sef de cantonament pot beneficia la masă de drepturile pe care le au antrenorii, în perioada în care sunt delegate de conducătorii structurii sportive care angajează cheltuiala, numai dacă folosesc si servicii de cazare.

(8) Pe perioada deplasării si participării la competitii sportive interne, antrenorii si tehnicienii care însotesc  sportivii beneficiază de aceleasi drepturi privind cazarea si masa ca acestia.

Art. 2. - Numărul maxim de sportivi si tehnicieni care se pot deplasa la competitii sportive interne este cel prevăzut în regulamentele de organizare si desfăsurare ale acestora.

Art. 3. - Cheltuielile de participare la toate competitiile interne sunt asigurate de cluburile sportive, iar cele cu organizarea, de către organizatorii acestora, cu exceptia situatiilor în care federatiile sportive nationale fac alte precizări în regulamentele competitionale.

Art. 4. - (1) Transportul sportivilor si al însotitorilor la actiuni sportive se poate face cu mijloace de transport  proprii ale autoritătilor/institutiilor publice sau structurilor sportive ori închiriate, cu cele în comun - autobuz, microbuz, tren, avion -, folosindu-se mijlocul de transport cel mai avantajos ca durată si cost. În cazul deplasării pe distante mai mari de 300 km se va putea călători cu tren Intercity, cu tren clasa I ori cu vagon de dormit sau cu avion.  Călătoria cu vagonul de dormit sau cu avionul se poate face, cu aprobarea conducătorului autoritătii/institutiei publice sau structurii sportive respective si numai în situatii de strictă necesitate. Se pot folosi si autoturisme personale, cu decontarea cheltuielilor conform prevederilor legale care se aplică în cazul deplasării salariatilor institutiilor publice.

(2) Pentru participarea la competitii sau antrenamente, sportivii si însotitorii acestora se pot deplasa de la hotel sau de la restaurant la bazele sportive cu mijloace de transport proprii, închiriate sau cu cele în comun, cheltuielile urmând a fi decontate în cadrul actiunilor respective.

Art. 5. - (1) Cazarea participantilor la actiunile sportive se va face, cu prioritate, în unitătile de cazare pentru sportivi, în cămine, internate scolare sau studentesti, moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria trei stele inclusiv. Spatiile din unitătile de cazare pentru sportivi se vor folosi în primul rând pentru actiunile sportive si, în limita locurilor disponibile, si pentru actiuni cu alt caracter.

(2) Detinătorii de baze sportive din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului si Comitetului Olimpic Român vor practica pentru activitătile sportive tarife diferentiate în functie de confort, stabilite anual prin ordin al ministrului tineretului si sportului, respectiv al presedintelui Comitetului Olimpic Român.

(3) Pentru delegatiile sportive străine, invitate de Ministerul Tineretului si Sportului, institutiile din subordinea acestuia, de Comitetul Olimpic Român sau de federatiile sportive nationale, pe bază de reciprocitate, tariful de cazare va fi acelasi cu cel perceput pentru sportivii români.

Art. 6. - Transportul materialelor, echipamentelor, aparaturii, al medicamentelor necesare pentru antrenamente si competitii se poate efectua cu mijloace de transport proprii sau închiriate, decontându-se cheltuielile efective.

Art. 7. - (1) Pentru organizarea de consfătuiri, conferinte stiintifice, analize anuale, întruniri cu caracter metodic, schimburi de experientă, cursuri de perfectionare a cadrelor tehnice, conferinte de presă, gale si manifestări sportive si alte actiuni similare, Ministerul Tineretului si Sportului, institutiile din subordinea sa, Comitetul Olimpic Român si federatiile sportive nationale pot efectua cheltuieli privind:

a) cazarea si transportul participantilor;

b) închirierea de spatii, instalatii (de sonorizare, de traducere simultană), aparatură audio-video, calculatoare si echipamente periferice si de alte bunuri necesare desfăsurării actiunilor;

c) transportul materialelor;

d) materiale consumabile, pavoazare, aranjamente florale;

e) plata lectorilor si translatorilor.

(2) De asemenea, se pot efectua cheltuieli cu masa pentru fiecare participant, în limita diurnei legal stabilite, pentru asigurarea de gustări, sucuri, cafea si altele asemenea.

B. Actiuni internationale

Art. 8. - Numărul participantilor care compun delegatiile sportive străine la actiuni internationale organizate în tară sau care compun delegatiile sportive române care se deplasează la actiuni sportive si la competitii în străinătate, numărul de zile, precum si conditiile de participare sunt cele stabilite prin conventii si protocoale încheiate cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu Comitetul Olimpic Român si cu federatiile sau cluburile respective, prin comunicări ale organizatorilor sau prin prevederi ale regulamentelor organismelor internationale.

Art. 9. - Transportul intern al delegatiilor sportive străine se poate efectua cu avion, autocar, microbuz sau autoturism din dotare ori închiriat, inclusiv cu tren Intercity, tren clasa I, indiferent de distantă, sau cu vagon de dormit, urmărindu-se realizarea lui în conditii cât mai apropiate de cele oferite, pe bază de reciprocitate, de parteneri.

Art. 10. - (1) Pentru cazarea delegatiilor sportive străine, participante la actiuni sau la competitii internationale organizate în tară, se pot folosi hoteluri până la categoria patru stele inclusiv. Plata cazării pentru aceste actiuni poate fi asigurată de către organizatori, în limita sumelor legale.

(2) În cazul folosirii hotelurilor care apartin societătilor comerciale de turism cu capital exclusiv sau majoritar de stat, pentru delegatiile sportive din străinătate, în situatii bine justificate, la propunerea Ministerului Tineretului si Sportului si cu avizul Ministerului Turismului, se vor practica tarife similare celor pentru sportivii români.

(3) Pentru specialistii străini implicati în pregătirea loturilor sportive olimpice si nationale ministrul tineretului si sportului poate aproba gratuitate pentru plata cazării numai în spatiile din cadrul complexurilor sportive nationale.

(4) Pentru cazarea unor delegatii străine în componenta cărora sunt inclusi demnitari sau mari personalităti sportive se pot folosi hoteluri categoria cinci stele.

Art. 11. - Membrilor delegatiilor sportive străine li se pot asigura cheltuieli pentru activităti culturale, refacere după efort, igienă personală si transport local, în limita bugetului actiunii, la tarife negociate cu unitătile prestatoare, dar care nu vor fi mai mari decât cele practicate pentru alti clienti.

Art. 12. - Sumele în lei care se acordă drept cheltuieli zilnice delegatiilor sportive străine pe perioada sederii în România sunt cele stabilite conform protocoalelor sau conventiilor încheiate de Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Român sau de către federatiile sportive nationale, pe bază de reciprocitate, cu organismele similare din tările partenere, cu respectarea normativelor în vigoare.

Art. 13. - La întâlnirile si actiunile sportive internationale organizate în tară, ocazie cu care au loc conferinte de presă sau întâlniri protocolare, autoritătile/institutiile publice sau structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru fiecare sedintă tehnică în limita sumei de 50.000 lei/persoană.

Art. 14. - (1) Cu ocazia competitiilor si actiunilor internationale, delegatiilor sportive străine li se pot oferi atentii simbolice, cadouri, după cum urmează:

(2) Costul materialelor de promovare a activitătii, cum ar fi: cupe, tricouri, cravate cu însemne, diplome, medalii, fanioane, pliante, plachete, insigne, brelocuri, flori si altele asemenea, nu se include în valoarea cadourilor.

Art. 15. - (1) Arbitrii si observatorii străini, delegati la competitii internationale organizate în tară, beneficiază de aceleasi drepturi ca si participantii la acestea.

(2) Indemnizatia de arbitraj se plăteste în lei sau în valută, după caz, corespunzător prevederilor regulamentelor si în cuantumul stabilit de organismele sportive internationale.

Art. 16. - Reprezentantii organizatorilor, care însotesc delegatiile străine participante la actiuni internationale desfăsurate în tară, si translatorii vor beneficia de aceleasi drepturi privind transportul, cazarea si hrana ca si delegatiile străine.

Art. 17. - Pentru delegatiile sportive care se deplasează în străinătate, autoritătile/institutiile publice sau structurile sportive pot efectua cheltuieli în valută pentru diurnă, cazare, transport si alte cheltuieli, în conditiile legii.

Cuantumul diurnei care se acordă pentru deplasări în străinătate se poate stabili de către ordonatorii de credite bugetare sau, după caz, de către conducerea structurilor sportive, fără a se depăsi nivelurile prevăzute prin actele normative în vigoare.

Art. 18. - Autoritătile, institutiile publice si structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru achizitionarea de materiale sportive, echipament sportiv si tinută de prezentare, după caz, în vederea pregătirii, participării la competitii sportive, precum si pentru derularea altor actiuni sportive în cadrul programelor sportive, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie în bugetele proprii.

C. Alocatii de hrană

Art. 19. - (1) Alocatiile zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performantă internă si internatională, potrivit normelor legale în vigoare, se diferentiază pe categorii de actiuni, după cum urmează:

Activitatea sportivă de performantă:

a) la competitiile si actiunile internationale organizate în tară:

 

Beneficiari

Finantarea cheltuielilor

Valoarea

Sportivii

Cluburile sportive sau federatiile sportive nationale

până la 100.000 lei/persoană

Conducătorii adjuncti, antrenorii, arbitrii, care fac parte din delegatie

Cluburile sportive sau federatiile sportive nationale

până la 180.000 lei/persoană

Conducătorul  delegatiei,  arbitrii internationali si observatorii, delegati

ai forurilor internationale

Cluburile sportive sau federatiile sportive nationale

 

 

până la 270.000 lei/persoană

Membrii delegatiilor sportive oficiale străine care participă la actiuni organizate de Ministerul Tineretului sI Sportului, Comitetul Olimpic Român sau alte institutii centrale

Organizatorul actiunii

până la 1.200.000 lei/persoană

 

b) la competitiile si actiunile internationale organizate în străinătate:

 

Actiunea

Finantarea cheltuielilor

Valoarea

Întâlniri bilaterale

Cluburile sportive sau federatiile sportive nationale

până la 1.800.000 lei/actiune

Concursuri, turnee internationale, cantonamente si tabere internationale

Cluburile sportive sau federatiile sportive nationale

până la 3.700.000 lei/actiune

Campionate mondiale si europene, cupe mondiale si europene

Federatiile sportive nationale

până la 7.500.000 lei/actiune

Universiade, campionate mondiale universitare, militare, feroviare etc.

Ministerele de resort

până la 6.000.000 lei/actiune

Congrese si conferinte ale organismelor europene si internationale

Titularul actiunii

până la 9.000.000 lei/actiune

Schimburi bilaterale si multilaterale, întâlniri oficiale pe probleme sportive

 

până la 4.500.000 lei/actiune

Jocurile olimpice

Comitetul Olimpic Român

până la 22 000.000 lei/ramură de sport

 

Actiunea

Plafoane valorice

La cantine

(exclusiv regia)

La restaurante

(inclusiv regia)

a) Competitii sportive interne:

 

 

- etapa pe localitate

până la 165.000

până la 260.000

- etapa judeteană

până la 165.000

până la 260.000

- etapa de zonă si divizia B

până la 225.000

până la 375.000

- etapa finală, cupe, competitii cu etape direct finale, divizia A, superligă

până la 225.000

până la 375.000

b) Cantonamente, semicantonamente, întruniri cu caracter metodic si tabere, schimburi de experientă, cursuri de perfectionare a cadrelor tehnice si alte actiuni similare, la care se desfăsoară activităti practice, organizate, după caz, de:

 

 

- directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, cluburile sportive cu sportivii din sectiile acestora

până la 225.000

până la 375.000

- autoritătile/institutiile publice sau structurile sportive cu sportivi din loturile olimpice si nationale

până la 300.000

până la 500.000

c) Competitii sportive internationale si actiuni sportive internationale (congrese si conferinte ale organismelor europene si mondiale, schimburi bilaterale si multilaterale, întâlniri oficiale pe problemele sportului), organizate de:

 

 

- directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului  Bucuresti, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, cluburile sportive

până la 310.000

 

 

 

până la 435.000

 

 

 

- federatiile sportive nationale

până la 350.000

până la 500.000

- Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educatiei si Cercetării, alte ministere si institutii centrale si autoritătile administratiei publice locale

până la 400.000

până la 570.000

(2) Pentru celelalte actiuni sportive, altele decât cele de performantă, alocatiile de hrană zilnice sunt următoarele:

Actiunea

La cantine

(exclusiv regia)

La restaurante

(exclusiv regia)

Competitii sportive interne

până la 150.000

până la 230.000

Cantonamente, semicantonamente si tabere

până la 150.000

până la 230.000

Competitii sportive internationale

până la 210.000

până la 300.000

 

(3) Directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, cluburile sportive, complexurile sportive nationale din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, care detin unităti de alimentatie pentru sportivi, percep sume pentru cheltuielile de regie de maximum 35% din valoarea alocatiei de masă în cazul servirii mesei de către sportivii din loturile olimpice si nationale, din cluburile sportive, precum si de către alti participanti la actiuni cu caracter sportiv; în cazul Complexului Sportiv National “Piatra Arsă” se percep sume pentru cheltuieli de regie de maximum 45%.

(4) Preturile percepute pentru servirea mesei în cazul altor actiuni decât cele sportive sunt stabilite în conditiile legii.

(5) Alocatiile de hrană stabilite în prezentul articol reprezintă plafoane maxime. Cuantumul concret al alocatiei de hrană se stabileste de către ordonatorul de credite, respectiv conducătorul structurii sportive, în functie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură hrana, în limita prevederilor bugetare aprobate. Alocatia de hrană se repartizează, în principiu, pe durata unei zile, astfel:

- masa de dimineată 20%

- masa de prânz 40%

- masa de seară 40%.

Alocatia de hrană astfel stabilită se acordă pe perioada desfăsurării actiunii prevăzute în calendarele sportive competitionale si în programele autoritătilor/institutiilor publice sau structurilor sportive.

(6) La actiunile interne si internationale sunt interzise includerea si decontarea în cadrul alocatiei de hrană a băuturilor alcoolice.

(7) Delegatiilor sportive străine li se va putea acorda la plecare hrană rece, pe durata călătoriei până la destinatie, în limita alocatiei de care au beneficiat în tară si în conditiile prevăzute la alin. (5), numai dacă transportul se efectuează cu trenul, autobuzul sau autoturismul.

(8) La încheierea actiunilor sportive internationale se va putea organiza o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii si oficialii participanti, precum si cu un număr limitat de alte persoane care au contribuit la organizarea actiunii, în limita sumei de 300.000 lei la cantină sau de 500.000 lei la restaurant, de persoană. În acest caz alocatia de hrană pentru masa de seară nu se mai foloseste. În cadrul meselor oficiale se pot deconta si băuturi alcoolice.

(9) În cazul deplasării în străinătate cu trenul, cu autobuzul sau cu autoturismul, delegatiile sportive române beneficiază de hrană rece la nivelul alocatiei de cantonament numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.

(10) La competitiile programate în tară în cadrul superligii, a diviziilor A si B, la finalele campionatelor nationale si ale competitiilor internationale, organizatorii pot asigura spor- tivilor răcoritoare în sumă de până la 35.000 lei/persoană/joc sau reuniune.

(11) Nivelul alocatiilor de hrană prevăzut în prezentul articol poate fi majorat dacă asigurarea diferentei se realizează de către sponsori.

(12) În cadrul sumelor prevăzute la alin. (1), (2), (8) si (11) este inclusă si taxa pe valoarea adăugată.

D. Alimentatia de efort

Art. 20. - (1) Pentru asigurarea unei alimentatii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentatie de efort - în hrană, alimente sau în numerar -, acordată după cum urmează:

a) de către federatii sportive nationale, cluburi sportive, pentru sportivii din loturile olimpice si nationale, la toate categoriile de vârstă - până la 5.000.000 lei lunar;

b) de către directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, cluburile sportive, pentru sportivii de performantă din sectiile cluburilor si ale asociatiilor sportive, la toate categoriile de vârstă - până la 3.000.000 lei lunar.

(2) Criteriile de acordare vor fi stabilite de federatiile sportive nationale, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, de cluburi sportive, în raport cu valoarea sportivului, cu efortul depus si cu rezultatele obtinute.

Art. 21. - Alimentatia de efort se acordă, pentru aceeasi perioadă, de către o singură structură sportivă sau de către directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 22. - Pe perioada cantonamentelor si taberelor structurile sportive si directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti nu pot acorda si alimentatie de efort.

Art. 23. - Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii si juniori, care se pregătesc conform normelor stabilite de federatii, pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau altele cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 45.000 lei/sportiv.

Art. 24. - (1) Comitetul Olimpic Român si federatiile sportive nationale pot să procure vitamine, sustinătoare de efort si medicamente, în baza referatului de necesitate prezentat de medicul lotului, pentru actiunile de pregătire si competitionale organizate, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:

a) vitamine si sustinătoare de efort, în sumă de până la 200.000 lei/zi pentru fiecare sportiv;

b) medicamente si materiale sanitare, unguente si produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere-recuperare după traumatisme si îmbolnăviri, în sumă de până la 50.000 lei/zi pentru fiecare sportiv.

(2) Celelalte structuri sportive, precum si directiile pentru tineret si sport judetene pot să procure:

a) vitamine si sustinătoare de efort, în sumă de până la 100.000 lei/zi pentru fiecare sportiv;

b) medicamente, materiale sanitare, unguente si produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere-recuperare după traumatisme si îmbolnăviri, în sumă de până la 25.000 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

(3) Sustinătoarele de efort sunt: substante sintetice sau naturale cu efecte ergo ori profotrope, utilizate în  vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ si accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la sustinerea biologică a efortului următor, substante care nu sunt incluse pe listele doping ale Agentiei Mondiale Antidoping (WADA).

(4) Aplicarea prevederilor lit. a) si b) ale alin. (1) si (2) se realizează în baza prescriptiei medicale.

E. Alte cheltuieli

Art. 25. - (1) La competitiile sau la actiunile sportive interne si internationale se pot aloca fonduri pentru: materiale consumabile, pavoazare, panouri publicitare, multiplicări, rechizite, aranjamente florale la preturile de piată, asistentă medicală si salvare, ordine publică, servicii de pază contra incendiilor.

(2) Pentru participarea la actiunile si competitiile sportive internationale se pot efectua cheltuieli cu taxe de participare, de viză, asigurare medicală, taxă de parcare si altele asemenea.

(3) Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Român, federatiile sportive nationale pot efectua cheltuieli privind contributiile si cotizatiile anuale la organismele internationale cu profil sportiv la care sunt afiliate, conform actelor normative în vigoare.

(4) Pentru buna desfăsurare si optimizare a activitătilor de documentare, sinteză si prognoză din domeniul sportului, precum si pentru perfectionarea personalului de specialitate, autoritătile/institutiile publice - structurile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate si cu respectarea dispozitiilor legale, pot efectua:

a) cheltuieli pentru studii de cercetare si documentare în domeniul educatiei fizice si sportului;

b) cheltuieli pentru procurarea de cărti si alte publicatii cu profil sportiv;

c) cheltuieli pentru traduceri, tipărituri, multiplicări si alte materiale de specialitate din domeniu;

d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video metodice si de promovare a activitătii sportive;

e) cheltuieli pentru servicii de consultantă în domeniul sportului;

f) achizitii de licente pentru software de bază si upgrade, servicii de programare si de întretinere pentru aplicatii software, inclusiv lucru on-line, în domeniul sportului.

(5) Cluburile sportive detinătoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine si sustinătoare de efort.

(6) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizatiei pentru parteneri (sparring partener) până la valoarea de 2.000.000 lei/meci.

(7) Comitetul Olimpic Român poate acorda lunar burse olimpice sportivilor din categoria juniori si tineret, cu calităti deosebite si care se pregătesc într-un sistem organizat, pentru a participa la competitii nationale si internationale.

Bursa olimpică cuprinde costurile de asigurare a mesei într-un sistem controlat si în cuantumul stabilit pentru sportivii componenti ai centrelor olimpice nationale de pregătire a juniorilor.

(8) Structurile sportive pot să efectueze cheltuieli pentru investigatii medicale de înaltă tehnicitate (rezonantă magnetică nucleară, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi etc.) privind starea de sănătate a sportivilor de performantă, precum si pentru realizarea interventiilor chirurgicale si a tratamentelor postoperatorii ale acestora, astfel:

a) Comitetul Olimpic Român, pentru sportivii loturilor olimpice;

b) federatiile sportive nationale, pentru sportivii loturilor nationale;

c) celelalte structuri sportive, pentru sportivii legitimati.

(9) Institutiile publice si structurile sportive care au în administrare baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale si aparatură sanitară si de refacere după efort, pentru acordarea asistentei medicale de urgentă, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

(10) Pentru realizarea controalelor doping autoritătile/institutiile publice sau structurile sportive pot efectua cheltuieli în lei pentru testele efectuate în tară sau în valută pentru cele impuse de reglementările internationale a fi efectuate în străinătate.

Art. 26. - (1) Pentru folosirea la antrenamente si competitii a bazelor sportive, institutiile publice si structurile sportive plătesc tarife de folosire a acestora. Detinătorii bazelor sportive din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului vor lua în calculul tarifelor de folosire a bazelor sportive cheltuielile de functionare si întretinere a acestora, precum si cheltuielile de personal ale salariatilor implicati direct în întretinerea bazelor sportive respective.

(2) În cazul folosirii simultane a unei baze sportive, respectiv culoare de înot, pistă de atletism, sală sportivă, de către mai multe sectii sportive, tariful de folosire a bazelor sportive se va împărti proportional cu gradul de folosire.

(3) Încasarea sumelor aferente tarifelor de folosire a bazelor sportive se efectuează conform contractului încheiat între părti.

(4) La folosirea bazelor sportive vor avea prioritate, în ordine, sportivii din loturile olimpice si nationale, sectiile de performantă care activează în superligă, diviziile A si B, de juniori, scolare, universitare si actiunile sportive organizate de directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti si asociatiile judetene si ale municipiuluiBucuresti pe ramuri de sport.

(5) Pentr u alte activităti în afara celor prevăzute la alin. (1), cum ar fi: spectacole, concerte, adunări si alte manifestări asemănătoare, care nu împiedică buna desfăsurare a activitătilor sportive, detinătorii de baze sportive percep tarife negociate prin contract, în conditiile legii.

(6) În situatia în care detinătorii de baze sportive din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului obtin venituri suplimentare din exploatarea acestora sau din alte surse, mai mari decât nivelul costurilor de întretinere si de functionare, acestia pot acorda structurilor sportive scolare si universitare o reducere a cuantumului tarifelor de folosire a bazelor sportive de până la 50%.

(7) Prin exceptie de la prevederile prezentului articol, Ministerul Tineretului si Sportului poate aproba punerea la dispozitie, în mod gratuit, a bazelor sportive aflate în administrarea institutiilor din subordine, la solicitarea Comitetului Olimpic Român, a federatiilor sportive nationale, a cluburilor sportive din subordine si a directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, numai pentru activitătile sportive ale acestora, cu prioritate pentru loturile olimpice si nationale.

Art. 27. - Persoanele care participă la actiuni sportive pot fi scoase de la locul de muncă, prin negociere între federatiile sportive nationale, cluburile sportive si unitătile în care îsi desfăsoară activitatea persoanele respective sau prin plata contravalorii drepturilor salariale pe perioada solicitată.

 

CAPITOLUL II

Premii, prime si alte drepturi

 

A. Premii pentru sportivi

Art. 28. - (1) Pentru performantele deosebite obtinute în competitii sportive Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Român, federatiile sportive nationale, Ministerul Educatiei si Cercetării, alte ministere si institutii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în functie de valoarea performantei, de importanta si amploarea competitiei, de aportul personal si în limita bugetului aprobat, premii în lei sau în obiecte până la valoarea brută a sumelor prevăzute în tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1*)

Pagina a 2-a

 

Premiile prevăzute mai sus se acordă după cum urmează:

 

Ramura/proba

Cuantumul lit. a)- h)

Cuantumul lit. i)- j)

A. Sporturi olimpice:

 

 

1. - probe olimpice

până la 100%

până la 100%

2. - probe neolimpice în cadrul sporturilor olimpice

până la 50%

până la 75%

B. Sporturi neolimpice

Pentru această categorie cuantumul premiilor pentru fiecare ramură de sport si disciplină se stabileste anual prin ordin al ministrului tineretului si sportului

până la 40%

până la 50%

 

(2) În mod exceptional, ministrul tineretului si sportului, respectiv presedintele Comitetului Olimpic Român, poate aproba, pentru câstigarea titlului mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv a locurilor I, II si III la jocurile olimpice, suplimentarea cu până la 100% a premiului prevăzut la alin. (1).

(3) În cadrul sporturilor individuale cu probe pe echipe sau pe echipaje, precum si al jocurilor sportive valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.

Art. 29. - (1) Sportivii premiati de Ministerul Tineretului si Sportului si de Comitetul Olimpic Român conform prevederilor de mai sus, clasati pe primele sase locuri la campionatele mondiale si europene, respectiv la jocurile olimpice, precum si antrenorii lor pot primi premii si din partea cluburilor sportive de care apartin ori a ministerelor si celorlalte institutii centrale cărora le sunt subordonate sau din partea directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti si din partea autoritătilor administratiei publice locale, din bugetul acestora, în sumă de până la 50% din valoarea premiului acordat de forul respectiv mentionat anterior, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(2) În situatia sportivilor care au dublă legitimare, acestia pot fi premiati de unul sau ambele cluburi la care sunt legitimati. Cuantumul premiilor nu va putea depăsi 50% din valoarea premiului acordat de Ministerul Tineretului si Sportului sau de Comitetul Olimpic Român.

Art. 30. - La ramurile de sport la care, pe baza rezultatelor obtinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, si clasamentele pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare medalie primită.

Art. 31. - La ramurile de sport la care, în conformitate cu reglementările oficiale, sunt prevăzute întâlniri internationale pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se poate face atât pentru rezultatele obtinute la probele individuale, cât si pentru cele obtinute în cadrul concursului pe echipe.

Art. 32. - La jocurile sportive, în cadrul etapelor campionatelor nationale, superligă, diviziile A si B, cluburile sportive pot acorda un premiu de până la: 5.000.000 lei/sportiv pentru meciurile câstigate în superligă, 4.000.000 lei pentru meciurile câstigate în divizia A si 3.000.000 lei pentru meciurile câstigate în divizia B, diferentiat în functie de valoarea jocurilor si de aportul fiecărui sportiv. Aceeasi prevedere se aplică si sporturilor individuale care au organizate si campionate nationale sub formă de divizie.

Art. 33. - Sportivilor români si străini, clasati pe locurile I, II si III la campionatele sau turneele internationale ale României, li se vor putea acorda, din bugetul federatiilor sportive nationale, separat de premiile în numerar, premii în obiecte în valoare de până la 5.000.000 lei/persoană, diferentiate în functie de locul ocupat în clasament si de valoarea performantei pe plan international.

Art. 34. - Sportivii clasati pe locurile I, II si III în competitiile interne neprevăzute la art. 28 vor putea primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte în valoare de până la 2.000.000 lei, 1.500.000 lei si, respectiv, 1.000.000 lei.

Art. 35. - Premiile sau alte drepturi materiale care se asigură de unele federatii sportive nationale cu activitate specifică la competitii interne si internationale sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme si vor fi finantate din bugetul propriu.

Art. 36. - Sportivii care, în baza ordinului ministrului tineretului si sportului, sunt distinsi cu titlul “Maestru emerit al sportului” vor putea primi un premiu în valoare de până la 8.000.000 lei, iar cei care sunt distinsi cu titlul de

“Maestru al sportului”, un premiu în valoare de până la 4.000.000 lei. Premiile se acordă de federatiile sportive nationale si pot fi suplimentate cu până la 50% de cluburile sportive la care au activat sau activează cei premiati, din bugetul propriu al acestora.

Art. 37. - (1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la valoarea sumelor prezentate mai jos:

 

- lei -

a)

Olimpic

 

170.000.000

b)

Mondial

 

 

 

- seniori

 

probe olimpice

170.000.000

 

 

probe neolimpice

70.000.000

 

- tineret

probe olimpice

100.000.000

 

 

probe neolimpice

50.000.000

 

- juniori

probe olimpice

70.000.000

 

 

probe neolimpice

40.000.000

c) European

 

 

 

 

- seniori

probe olimpice

125.000.000

 

 

probe neolimpice

50.000.000

 

- tineret

probe olimpice

75.000.000

 

 

probe neolimpice

40.000.000

 

- juniori

probe olimpice

50.000.000

 

 

probe neolimpice

30.000.000

d) National

 

 

 

 

- seniori

probe olimpice

20.000.000

 

 

probe neolimpice

8.000.000

 

- tineret

probe olimpice

12.000.000

 

 

probe neolimpice

6.000.000

 

- juniori I

probe olimpice

10.000.000

 

 

probe neolimpice

5.000.000

 

- juniori II

probe olimpice

8.000.000

 

 

probe neolimpice

4.000.000

 

- juniori III

probe olimpice

5.000.000

 

 

probe neolimpice

2.000.000

 

(2) Premiile pentru recordurile olimpice se asigură din bugetul Comitetului Olimpic Român, cele pentru recordurilemondiale si europene din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, iar cele pentru recordurile nationale din bugetul federatiilor sportive nationale.

(3) Cluburile sportive pot suplimenta cu până la 50% valoarea premiului acordat pentru performanta omologată.

(4) Premierea pentru recorduri poate fi acordată numai după omologarea acestora de către forurile sportive abilitate.

B. Premii pentru antrenori, specialisti si alti tehnicieni

Art. 38. - (1) Antrenorii sau profesorii care au contribuit la realizarea performantelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale si europene, precum si la alte competitii prevăzute la art. 28 vor putea fi premiati în raport cu: numărul sportivilor promovati la loturile olimpice si nationale, frecventa selectionării acestora si valoarea performantelor obtinute în competitii; responsabilitatea avută în pregătirea sportivilor; durata participării acestora la pregătirea sportivilor, calitatea muncii depuse; aportul personal la obtinerea performantelor; gradul de realizare a obiectivelor programate, după cum urmează:

a) La sporturile individuale:

- dacă au pregătit un singur sportiv premiat - un premiu până la valoarea celui acordat sportivului premiat;

- dacă au pregătit mai multi sportivi premiati – un premiu care cumulează valoarea unitară a premiilor sportivilor pregătiti.

La ramurile de sport individuale, la care pregătirea este asigurată de mai multi antrenori, iar competitia se desfăsoară separat pe mai multe probe la care se acordă titluri si medalii, premierea persoanelor respective se va face astfel:

- antrenorul principal - un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu, cumulat cu valoarea fiecăruia dintre celelalte premii obtinute de către sportivii pregătiti;

- antrenorii secunzi - câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu contributia adusă la obtinerea rezultatelor.

La probele pe echipe, echipaje sau stafete din cadrul sporturilor individuale antrenorul poate primi un premiu pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau stafete al cărui cuantum va fi echivalent cu cel mult premiul individual acordat unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai multi antrenori, premierea persoanelor respective se va face astfel:

- antrenorul principal - un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia dintre celelalte premii obtinute de către sportivii pregătiti;

- antrenorii secunzi - câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu aportul la obtinerea rezultatelor.

b) La jocurile sportive:

- antrenorul principal va putea beneficia de un premiu echivalent cu cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat cu până la 200%;

- antrenorii secunzi pot beneficia de un premiu de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal.

(2) În mod exceptional, ministrul tineretului si sportului, respectiv presedintele Comitetului Olimpic Român, poate aproba antrenorilor care au contribuit la câstigarea titlului mondial sau european de seniori la probele olimpice, respectiv a locurilor I, II si III la jocurile olimpice, suplimentarea cu până la 100% a premiului acordat conform prevederilor art. 28 coroborat cu alin. (1) din prezentul articol.

Art. 39. - (1) Ceilalti specialisti si tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice, aprobati de structurile sportive, cum ar fi: cadre medicale, cercetători, metodisti, specialisti pentru pregătirea fizică, operatori video, corepetitori, pianisti, maestri de balet, marangozi, armurieri si alt personal de specialitate din această categorie, vor putea primi un premiu individual de până la 35% din valoarea premiului antrenorului care a obtinut premiul cel mai mare.

(2) Valoarea globală a premiilor acordate acestor specialisti nu va putea depăsi premiul cuvenit antrenorului care a obtinut premiul cel mai mare.

(3) Pentru prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică dispozitiile art. 28 alin. (2) si ale art. 38 alin. (2).

Art. 40. - (1) Personalul de conducere si de specialitate, salariat al federatiilor sportive nationale, respectiv presedinte, secretar general, secretar federal, antrenor federal, expert sportiv, referent, instructor, contabil, economist, care a contribuit nemijlocit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la jocurile olimpice, la campionatele mondiale si europene, cupe mondiale si europene (reprezentative nationale de seniori), poate beneficia de un premiu la încheierea fiecăreia dintre aceste competitii, astfel:

a) pentru sporturile individuale, valoarea globală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat, prevăzută la art. 28 alin. (1), si se acordă din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului;

b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului corespunzător locului ocupat, prevăzută la art. 28 alin. (1), si se acordă din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.

(2) Pentru prevederile alin. (1) lit. a) si b) nu se aplică dispozitiile art. 28 alin. (2).

(3) În situatia în care o persoană salariată a unei federatii sportive nationale este nominalizată de organul de conducere al acesteia să îndeplinească functia de antrenor de lot national pe o perioadă limitată, conducerea federatiei poate să propună, iar Ministerul Tineretului si Sportului, respectiv Comitetul Olimpic Român, poate să aprobe celui în cauză acordarea drepturilor prevăzute la art. 38.

Art. 41. - Personalul salariat al cluburilor sportive, respectiv presedinte (director), vicepresedinte (director  adjunct), instructor, expert sportiv, contabil-sef si personal administrativ, care a contribuit nemijlocit la obtinerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I-VI la jocurile olimpice si la campionatele mondiale si europene, cupe mondiale si cupe europene (reprezentative nationale de seniori), conform prevederilor art. 29, sau a unor medalii la celelalte competitii, poate beneficia de un premiu la încheierea fiecărei competitii. Valoarea globală a acestui premiu este de 40% din suma valorii unitare a premiilor efectiv plătite sportivilor de către club din bugetul propriu.

Presedintele (directorul) clubului va putea primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalti salariati îndreptătiti să primească premii, cuantumul individual al acestora va fi stabilit de presedintele (directorul) clubului sportiv.

Art. 42. - Cu ocazia jocurilor olimpice membrii comisiilor si cei ai colectivelor multidisciplinare ale Comitetului Olimpic Român si Ministerului Tineretului si Sportului, precum si salariatii acestora, care pe parcursul ciclului olimpic au sprijinit pregătirea sportivilor olimpici, pot fi premiati cu un premiu individual de până la 75.000.000 lei. Valoarea globală a acestor premii nu va depăsi 10% din valoarea totală a premiilor acordate.

Art. 43. - Antrenorii sau profesorii care au depistat si au initiat sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialisti, s-au clasat pe locurile I-VI la jocurile olimpice, I-III la campionatele mondiale ori europene si cupe mondiale sau europene (reprezentative nationale de seniori) ori care au realizat recorduri olimpice, mondiale sau europene vor putea fi recompensati de către Ministerul Tineretului si Sportului sau Comitetul Olimpic Român, pentru fiecare dintre aceste performante, cu câte un premiu de până la 15% din valoarea celui acordat sportivului depistat si initiat.

Art. 44. - Titlul de “Antrenor emerit” se acordă, la propunerea federatiilor sportive nationale, prin ordin al ministrului tineretului si sportului. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de până la 10.000.000 lei si se asigură din bugetul federatiilor sportive nationale.

Art. 45. - În afara premiilor în numerar prevăzute în aceste norme, la competitiile interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda, după caz, din bugetul propriu aprobat, premii sub formă de medalii, tricouri, diplome, cupe, conform regulamentelor competitiilor respective.

C. Indemnizatii si prime de lot

Art. 46. - (1) Sportivii componenti ai loturilor nationale, antrenorii si profesorii lor, precum si membrii colectivelor tehnice aprobati de organele de conducere ale federatiilor sportive nationale pot primi pe perioada de pregătire centralizată, respectiv cantonament, participare la competitii, recuperare si refacere o indemnizatie de lot national, care se acordă din bugetul federatiilor sportive nationale respective.

 

Valoarea lunară brută a acestei indemnizatii se acordă după cum urmează:

 

(2) Criteriile de acordare a indemnizatiilor vor fi stabilite de Ministerul Tineretului si Sportului, la propunerea federatiilor sportive nationale.

(3) Pentru aceeasi perioadă sportivii si componentii colectivelor tehnice vor beneficia de o singură indemnizatie.

Art. 47. - (1) Comitetul Olimpic Român poate acorda lunar, pe perioadele de pregătire centralizată, respectiv cantonament, participare la competitii, recuperare si refacere, prima de lot olimpic*) sportivilor, antrenorilor, medicilor, consultantilor stiintifici, metodistilor, cercetătorilor stiintifici, psihologilor, coregrafilor, corepetitorilor, asistentilor medicali-masori, asistentilor medicali, masorilor si celorlalti specialisti, cum ar fi: armurieri, marangozi, mecanici, electronisti, operatori video, operatori calculator, din cadrul loturilor olimpice.


*) La art. 47, notiunea prima de lot olimpic se asimilează cu notiunea premiu.

 

(2) Valoarea acestei prime este de până la 7.000.000 lei si se acordă din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Comitetului Olimpic Român.

(3) Criteriile de acordare vor fi stabilite de Comisia tehnică olimpică si vor fi aprobate de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic Român. Cuantumul primei de lot olimpic va fi acordat astfel:

- sportiv până la 7.000.000 lei = 100%

- antrenor principal 100%

- antrenor de lot 80%

- medic de lot, consultant stiintific, metodist,  cercetător stiintific, psiholog 75%

- coregraf, corepetitor 70%

- asistent medical-masor, biochimist, kinetoterapeut 60%

- asistent medical 55%

- masor 50%

- ceilalti specialisti: armurieri, marangozi, mecanici, electronisti, operatori video, operatori calculator 40%

(4) Pentru aceeasi perioadă sportivilor, antrenorilor, medicilor, consultantilor stiintifici, metodistilor, cercetătorilor stiintifici, psihologilor, coregrafilor, corepetitorilor, asistentilor medicali-masori, asistentilor medicali, masorilor si celorlalti specialisti, cum ar fi: armurieri, marangozi, mecanici, electronisti, operatori video, operatori calculator, li se va putea acorda o singură indemnizatie sau primă de lot.

(5) Comitetul Olimpic Român poate acorda lunar, la propunerea federatiilor, indemnizatii antrenorilor, medicilor, consultantilor stiintifici, metodistilor, cercetătorilor stiintifici, psihologilor, coregrafilor, corepetitorilor, asistentilor medicalimasori, asistentilor medicali, masorilor si celorlalti specialisti, cum ar fi: armurieri, marangozi, mecanici, electronisti, operatori video, operatori calculator, din centrele nationale olimpice de pregătire a juniorilor.

(6) Nivelul indemnizatiei prevăzute la alin. (5) este în sumă de până la 2.500.000 lei si se acordă pentru perioadele de pregătire centralizată, respectiv cantonament, participare la competitii, recuperare si refacere.

(7) Comitetul Olimpic Român poate acorda lunar o indemnizatie antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizatii este în sumă de până la 1.000.000 lei si se acordă pentru perioadele de pregătire.

D. Premii pentru alte activităti

Art. 48. - (1) La sfârsitul fiecărui an Ministerul Tineretului si Sportului împreună cu Comitetul Olimpic Român vor putea stabili cel mai bun sportiv, la masculin si feminin, pentru rezultatele obtinute în anul respectiv, si acorda “premiul national pentru sport”; acesta constă într-un trofeu si un premiu individual în obiecte sau în numerar, până la valoarea sumei de 30.000.000 lei, care se va acorda de Ministerul Tineretului si Sportului.

(2) Anual aceleasi foruri vor stabili primii 10 sportivi, la masculin si feminin, care au obtinut rezultate deosebite pe plan international, cărora le vor putea acorda trofee, precum si premii în obiecte sau în numerar până la valoarea individuală de 20.000.000 lei. Diferentierea va fi stabilită de Ministerul Tineretului si Sportului si de Comitetul Olimpic Român în raport cu locul ocupat în clasament.

(3) La nivelul directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti si al structurilor sportive valoarea globală a premiilor acordate primilor 10 sportivi ai anului, la masculin si feminin, seniori si juniori, stabiliti conform rezultatelor obtinute, va fi de până la 75.000.000 lei.

Art. 49. - Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Român pot acorda anual unui număr de până la 40 de sportivi si antrenori “premii speciale pentru activitate deosebită” în valoare de maximum 7.500.000 lei/persoană/an.

Art. 50. - Directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti pot acorda anual, din venituri proprii, premii individuale de până la 2.700.000 lei pentru activul voluntar. Valoarea globală a acestor premii este de maximum 60.000.000 lei.

Art. 51. - Cluburile sportive de drept public pot acorda anual din venituri proprii premii individuale de până la 2.300.000 lei pentru activul voluntar. Valoarea globală a acestor premii este de maximum 60.000.000 lei.  

Art 52. - Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi de valoare internatională sau a unor cadre tehnice cu o îndelungată activitate în domeniul sportului si cu rezultate deosebite la nivel international, precum si al unor actiuni speciale, autoritătile/institutiile publice sau structurile sportive pot acorda trofee sportive, precum si premii în bani sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 20.000.000 lei/persoană.

Art. 53. - Ministrul tineretului si sportului, presedintele Comitetului Olimpic Român si presedintii federatiilor sportive nationale pot acorda ca recompensă unor personalităti din tară si din străinătate, care sprijină în mod deosebit dezvoltarea activitătii sportive, trofee, plachete, cupe, albume, insigne, brelocuri, alte obiecte simbolice, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 54. - (1) În conformitate cu prevederile legale, sponsorii si partenerii structurilor sportive sau ai  sportivilor pot acorda, suplimentar fată de premiile prevăzute la cap. II, premii în valută, în lei sau în obiecte pentru rezultatele obtinute atât în competitiile internationale, cât si în competitiile nationale. Valoarea acestor premii individuale se stabileste de către sponsor sau partener.

(2) În cazul competitiilor interne amicale, cu prilejul cărora institutiile sau structurile sportive organizatoare realizează venituri proprii, acestea pot acorda câstigătorilor premii în obiecte sau în numerar până la valoarea de 5.000.000 lei, din veniturile realizate.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii comune

 

Art. 55. - (1) Cuantumul taxelor si al cotizatiilor percepute pentru organizarea si desfăsurarea activitătii competitionale interne se stabileste pe ramuri de sport de către federatiile sportive nationale de specialitate, conform prevederilor statutelor si regulamentelor proprii.

(2) Pentru organizarea campionatelor judetene si locale taxele se vor stabili de către directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti la niveluri minimale, tinându-se seama de posibilitătile financiare ale structurilor sportive din fiecare judet.

Art. 56. - (1) Numărul arbitrilor la competitiile interne si internationale se stabileste de fiecare federatie sportivă natională prin regulamente proprii, corelate cu prevederile regulamentelor federatiilor internationale.

(2) În cazul în care arbitrii participanti la o competitie nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăsurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea contravalorii alocatiei de hrană în numerar, la baremele prevăzute în conventii, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

(3) Asociatiile judetene pe ramuri de sport si a municipiului Bucuresti vor respecta regulile în acest domeniu si le vor adapta specificului activitătii lor.

(4) Federatiile sportive nationale si cluburile sportive pot finanta, pentru arbitri si oficialii delegati la competitii interne si internationale desfăsurate în tară, cheltuieli de transport, cazare, hrană si pentru scoaterea de la locul de muncă în aceleasi conditii ca si pentru sportivii români, conform normativelor si tarifelor legale în vigoare, precum si indemnizatia de arbitraj prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 57. - Pentru organizarea competitiilor interne si internationale, precum si pentru pregătirea loturilor nationale si a altor actiuni sportive se poate folosi personal ocazional, cum ar fi: organizatori, casieri, personal de ordine, muncitori si alt personal similar care va fi plătit conform prevederilor legale, în functie de numărul de ore efectiv lucrate.

Art. 58. - Cheltuielile pentru încheierea de asigurări de risc si accidente pentru componentii loturilor sportive pot fi efectuate astfel:

Nr.crt.

Categoria de asigurati

Finantarea cheltuielilor

 

Perioada

 

1.

Sportivi, antrenori, tehnicieni ai

clubului si cei aflati în pregătire în cadrul centrelor olimpice nationale

de pregătire a juniorilor

Cluburile sportive sau Comitetul

Olimpic Român

 

Anual

 

 

 

2.

Sportivi, antrenori si tehnicieni din cadrul loturilor nationale si olimpice

- Federatiile  sportive  nationale pentru loturile nationale

- Comitetul Olimpic Român pentru loturile olimpice

Pe perioada pregătirilor centralizate si a competitiilor internationale ale

loturilor nationale sI olimpice

3.

Membrii delegatiilor participante la ocurile olimpice

Comitetul Olimpic Român

 

Pe perioada actiunii

4.

 

Materiale, echipament, mijloace de ransport si alte bunuri

Titularul actiunii

 

Pe perioada actiunii

 

Art. 59. - (1) Cluburile sportive pot efectua încasări pentru transferarea sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu prevederile grilelor sau normelor de transfer ale federatiilor sportive nationale de specialitate.

(2) Cluburile sportive pot efectua plăti pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile proprii realizate, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer mentionate la alin. (1).

Art. 60. - Autoritătile/institutiile publice sau structurile sportive au dreptul să procure instalatii, materiale si echipament sportiv de antrenament, concurs si reprezentare pentru sportivii, antrenorii si ceilalti tehnicieni, cu încadrarea în sumele prevăzute în bugetul propriu.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 61. - Organizarea contabilitătii patrimoniului structurilor sportive, complexurilor sportive nationale, directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti se va face potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 62. - Premiile, primele si alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii.

Art. 63. - (1) Prezentele norme se aplică autoritătilor si institutiilor publice care finantează activitatea sportivă, precum si structurilor sportive de drept privat pentru sumele acordate acestora de autoritătile administratiei publice centrale si locale în vederea finantării programelor sportive.

(2) Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finantele publice.

(3) Pentru realizarea actiunilor si activitătilor sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăti în avans, în conditiile existentei unor contracte ferme, încheiate în conditiile legii, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului.

(4) Finantarea structurilor sportive de drept privat se poate realiza din fonduri publice alocate de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, precum si din veniturile proprii ale autoritătilor si institutiilor publice destinate finantării programelor sportive ale acestora.

Art. 64. - (1) Problemele financiare în domeniul activitătii sportive care nu sunt cuprinse în prezentele norme, vizând situatii specifice, se vor reglementa prin ordin al ministrului tineretului si sportului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(2) Asimilarea unor competitii sportive pe baza prezentelor norme se face prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

Art. 65. - Prin delegatie sportivă, în sensul prezentelor norme, se întelege delegatia română sau străină, alcătuită din sportivi, tehnicieni, alti specialisti, personal din cadrul federatiilor sportive nationale, al directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, al cluburilor sportive, al ministerelor si institutiilor cu atributii în activitatea sportivă, al altor structuri sportive care îndeplineste misiuni legate de problemele sportului.

Art. 66. - Pentru personalul salariat al Complexului Sportiv National “Piatra Arsă”, care îsi desfăsoară nemijlocit activitatea la altitudine, la solicitarea conducătorului acestei institutii, ministrul tineretului si sportului poate aproba cazarea gratuită a acestora.

Art. 67. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

PREMII ÎN OBIECTE SAU NUMERAR

care pot fi acordate cu prilejul actiunilor din domeniul de activitate al unor federatii sportive nationale

 

I. Federatia Sportivă Natională “Sportul pentru Persoanele cu Handicap”

1. Premiile în obiecte sau în numerar acordate primilor trei clasati la campionatele sportive nationale ale persoanelor cu nevoi speciale vor fi asigurate de către federatie, până la valoarea sumelor prevăzute, astfel:

- locul I 8.000.000 lei

- locul II 6.000.000 lei

- locul III 4.000.000 lei

2. La campionatele mondiale, paralimpice si europene, Ministerul Tineretului si Sportului poate acorda premii în obiecte sau în numerar astfel:

- lei -

 

Campionate mondiale si paralimpice

Campionate europene

locul I

80.000.000

60.000.000

locul II

60.000.000

40.000.000

locul III

40.000.000

20.000.000

 

3. La celelalte competitii internationale, organizatiile în numele cărora persoanele cu nevoi speciale participă pot acorda premii în obiecte sau în numerar, din bugetul propriu, până la 75% din valoarea premiului corespunzător locului ocupat, prevăzut la pct. 2 pentru campionatele europene.

II. Federatia Sportivă Natională “Sportul pentru Toti”

Pentru activitătile specifice sportului pentru toti pot fi efectuate cheltuieli de către Federatia Sportivă Natională “Sportul pentru Toti”, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, autoritătile administratiei publice locale, până la cuantumurile prevăzute în prezentele norme, pentru fiecare categorie de cheltuieli, tip de actiune sau nivel de organizare.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

INDEMNIZATIA DE ARBITRAJ

 

A. Repartizarea sporturilor pe grupe

Grupa I de sporturi (jocuri sportive cu mare audientă la public):

- indemnizatie/meci: baschet, handbal, volei, hochei pe gheată, polo, rugby.

Grupa a II-a de sporturi:

- indemnizatie/meci: tenis

- indemnizatie/reuniune: atletism, box, canotaj, gimnastică, haltere, judo, caiac-canoe, lupte, natatie, pentatlon modern, scrimă, schi, biatlon, tir, tenis de masă.

Grupa a III-a de sporturi:

- indemnizatie/meci: badminton, baseball, hochei pe iarbă, oină;

- indemnizatie/reuniune: badminton, patinaj, popice, bob-sanie, aeronatică, alpinism, arte martiale, bridge, călărie, ciclism, culturism, go, modelism, moto, orientare sportivă, radioamatorism, scrabble, sportul pentru persoane cu handicap (persoane cu nevoi speciale), sportul pentru toti, sah, tir arc, iahting, alte sporturi necuprinse mai sus.

Medicii vor primi 75% din indemnizatia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistentii medicali 75% din indemnizatia medicilor.

B. Nivelul indemnizatiei de arbitraj

- arbitru principal - 100%;

- arbitru secund - 50% din indemnizatia arbitrului principal

- Pentru activitatea de secretariat desfăsurată înaintea sau după derularea competitiei, la ramurile de sport la care se impune, pot fi plătite 1-2 indemnizatii, în functie de nivelul competitiei.