MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 319      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 mai 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

479. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, si al art. 62 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 477/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 28 iunie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 479.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, denumită în continuare ordonanta de urgentă, prin agenti economici se întelege persoanele fizice si juridice, precum si orice alte entităti care efectuează cu plată, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, livrări de bunuri si/sau prestări de servicii direct către populatie, cu exceptia institutiilor publice.

(2) Agentii economici care au obligatia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale sunt denumiti în continuare utilizatori.

Art. 2. - Activitătile de livrări de bunuri sau prestări de servicii, efectuate direct către populatie, pentru care agentii economici sunt obligati să emită facturi fiscale, sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 3. - (1) Bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obtinut avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgentă, denumită în continuare comisie.

(2) Bonurile fiscale emise de casele de schimb valutar se semnează si se stampilează de emitent.

(3) În cazul în care în acelasi spatiu se efectuează, direct către populatie, atât livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care este obligatorie emiterea de facturi fiscale, cât si livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care nu există această obligatie, utilizatorii pot emite pentru încasarea facturilor bon fiscal în locul chitantei cod 14-4-1.

Art. 4. - (1) Agentii economici care efectuează atât activităti de vânzare cu amănuntul, cât si cu ridicata vor organiza respectivele activităti în spatii comerciale separate, cu gestiuni distincte pentru fiecare activitate, iar în contabilitate operatiunile vor fi reflectate corespunzător.

(2) În cazul vânzărilor cu amănuntul efectuate prin magazine către agenti economici ori către alte categorii de cumpărători decât populatia, utilizatorii sunt obligati să emită bon fiscal si, la cerere, factură fiscală.

Art. 5. - (1) Distribuitorul autorizat de aparate de marcat electronice fiscale este agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

(2) Agentii economici inclusi în reteaua de distributie si service a distribuitorului autorizat au calitatea de reprezentant legal al acestuia în teritoriu, acreditat pentru comercializarea si/sau efectuarea de service la aparatele furnizate de distribuitorul autorizat, denumiti în continuare unităti acreditate.

Art. 6. - (1) În situatia defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de interventii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data si ora la care au anuntat defectarea acestuia si păstrează confirmarea scrisă, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anuntarea defectării aparatului de marcat electronic fiscal.

(2) Până la repunerea în functiune a aparatului defect, utilizatorii, cu exceptia taximetristilor, înregistrează tranzactiile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără stersături sau fără spatii neutilizate.

(3) Registrul special se întocmeste conform modelelor prezentate în anexele nr. 2 a) si 2 b).

(4) Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat si stampilat de către organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe, cu precizarea numărului de pagini continut de acesta, si va fi prezentat de către utilizator pentru vizare o dată cu depunerea declaratiei de instalare a aparatului la organul fiscal teritorial în a cărui rază a fost instalat acesta.

(5) La repunerea în functiune a aparatului tehnicianul unitătii de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a tranzactiilor efectuate de utilizator, data si ora începerii functionării aparatului, sub semnătura si numele în clar ale tehnicianului de service.

Art. 7. - (1) Până la repunerea în functiune a aparatului defect utilizatorii, cu exceptia caselor de schimb valutar, eliberează clientilor facturi fiscale, la cererea acestora.

(2) Pe perioada nefunctionării aparatului de marcat electronic fiscal casele de schimb valutar eliberează clientilor buletin de schimb valutar, iar datele privind tranzactiile efectuate în această perioadă vor fi introduse în aparate după repunerea în functiune a acestora.

Art. 8. - (1) În situatia întreruperii curentului electric în momentul emiterii unui bon fiscal, acesta se păstrează de către utilizator împreună cu raportul fiscal de închidere zilnică prevăzut la art. 33 pct. C lit. a).

(2) Pentru tranzactiile efectuate în perioada întreruperii curentului electric utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) si ale art. 7.

(3) În registrul special, înainte de înregistrarea tranzactiilor, se notează data si ora întreruperii curentului electric, iar în final, data si ora la care aparatul începe să functioneze, sub semnătura si stampila utilizatorului.

Art. 9. - Vânzarea de pâine si produse de panificatie, precum si de ziare si reviste, în alte conditii decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) si d) din ordonanta de urgentă, atrage neîncadrarea acestor activităti în exceptia prevăzută de lege.

Art. 10. - Activitătile de vânzare a biletelor de călătorie si a abonamentelor pentru transportul public de călători, ca activităti anexe transportului, intră în exceptia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. e) din ordonanta de urgentă.

Art. 11. - (1) Bonurile cu valoare fixă prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) din ordonanta de urgentă se tipăresc în conditiile prevăzute de reglementările în vigoare privind formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, suma fixă percepută de la client fiind pretipărită pe documentul eliberat acestuia.

(2) Vânzarea de timbre fiscale, postale, judiciare, precum si de rovignete, cărti postale sau altele asemenea, care se comercializează la valoarea nominală pretipărită pe acestea, intră în exceptia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. f) din ordonanta de urgentă.

Art. 12. - Activitătile de parcare a autovehiculelor si jocurile de noroc intră sub incidenta prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din ordonanta de urgentă numai în cazul în care se încasează de la clienti o sumă fixă care este pretipărită pe biletul de acces si, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului.

Art. 13. - (1) Agentii economici care desfăsoară activităti de amanetare sunt exceptati de obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, numai pentru serviciile de creditare.

(2) La vânzarea direct către populatie a bunurilor amanetate, ca urmare a neachitării împrumutului de către deponentul bunului amanetat, se emite bon fiscal, cu exceptiile prevăzute de lege.

Art. 14. - În întelesul art. 2 alin. (1) lit. g) din ordonanta de urgentă, casele de schimb valutar apartinând persoanelor juridice autorizate sunt casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Natională a României.

Art. 15. - Intră sub incidenta prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanta de urgentă:

a) activitătile desfăsurate în cadrul cabinetelor individuale de către notari, avocati, experti autorizati, medici, experti-contabili, contabili autorizati, arhitecti, precum si de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul stiintific, literar, artistic si educativ;

b) activitătile de comert si prestări de servicii desfăsurate, potrivit legii, în mod independent, inclusiv prin practicarea unei meserii, de către persoane fizice, exclusiv activitătile de taximetrie auto.

Art. 16. - În cazul în care în acelasi spatiu agentii economici efectuează direct către populatie atât livrări de bunuri si/sau prestări de servicii pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, cât si de bunuri si/sau servicii pentru care nu există această obligatie, acestia sunt obligati să organizeze gestiuni si evidente contabile distincte pentru aceste activităti.

 

CAPITOLUL II

Aparatele de marcat electronice fiscale

SECTIUNEA 1

Configuratia aparatelor de marcat electronice fiscale

 

Art. 17. - Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi:

a) case de marcat electronice cu structură închisă, izolate.

Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de functii, bază de date proprie si functionează izolat, neputând fi cuplate într-o retea. Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicatie si cel de control din modulul fiscal sunt plasate într-o memorie fixă;

b) case de marcat electronice cu structură închisă, integrabile într-o retea.

Suplimentar fată de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfată de retea prin care se asigură cooperarea cu un program de aplicatie extern. Interfatarea furnizează un set limitat de comenzi de modificare sau de completare a bazei de date interne si de citire a unor categorii de date, asigurând securitatea comunicării, impusă de această clasă de aparate;

c) case de marcat electronice computerizate.

Aceste case de marcat sunt realizate pe o structură de calculator standard, în care este inclusă o placă fiscală ce contine un modul fiscal cu hardware si program de control proprii, care se interfatează cu programul de aplicatie al aparatului de marcat electronic fiscal, care rulează pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfatare adecvat acestei categorii de aplicatii. Eventuala comunicare pentru integrarea într-o retea este controlată de programul de aplicatie în limitele acceptabile pentru această clasă de aplicatii;

d) aparate sau terminale cu functii de case de marcat electronice.

Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structură si program aplicativ, care includ o placă fiscală ce contine un modul fiscal. Interfatarea aplicatiei cu modulul fiscal conferă acestora si functii de casă de marcat, în afara altor functii specifice;

e) imprimante fiscale.

Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, memorie fiscală si periferice controlabile de către acesta; nu au program de aplicatie propriu si se interfatează ca periferice cu un sistem de calcul, cu structură hardware si program aplicativ identificabil;

f) case de marcat electronice utilizate ca imprimantă fiscală.

Aceste case de marcat au structura închisă si tastatura dezactivată si, suplimentar fată de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), dispun de o interfată care asigură functionarea ca periferice cu un sistem de calcul, cu structură hardware si program aplicativ identificabil.

Art. 18. - (1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a) si b) pot fi stationare, alimentate cu energie electrică din reteaua de curent alternativ si/sau portabile, cu alimentare autonomă de la baterii ori acumulatori.

(2) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-f), împreună cu programul aplicativ identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare.

(3) Comercializarea de către distribuitorii autorizati a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-f) fără programul aplicativ identificabil avizat potrivit ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice, precum si instalarea acestora cu un alt program aplicativ decât cel avizat sunt interzise.

 

SECTIUNEA a 2-a

Caracteristicile aparatelor de marcat electronice fiscale

 

Art. 19. - Din punct de vedere constructiv, aparatele de marcat electronice fiscale sunt realizate, după caz:

a) unitar, respectiv în carcasă unică ce include componentele aparatului;

b) modular, respectiv sisteme de module functionale, la care se asigură integritatea si continuitatea legăturii cu modulul fiscal si cu perifericele controlate de acesta.

Art. 20. - Aparatele de marcat electronice fiscale, destinate activitătilor de taximetrie, sunt case de marcat cu structură închisă, realizate numai în sistem unitar, care includ un taximetru prin intermediul căruia se măsoară timpul si distanta parcursă si care calculează automat sumele datorate de client.

Art. 21. - Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate de casele de schimb valutar sunt numai aparate de tipul celor prevăzute la art. 17 lit. c)-e), care au ca destinatie exclusivă schimbul valutar.

Art. 22. - Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

A. să contină un modul fiscal propriu cu un set minim de functii accesibile prin comenzi de interfatare, prin intermediul căruia controlează:

a) o memorie fiscală de tip (E)PROM sau OTP;

b) un dispozitiv de afisaj client special cu caractere de minimum 7 mm, cu numărul minim de caractere suficient pentru afisarea valorii maxime pentru totalul de bon si care asigură o bună lizibilitate pentru client în orice conditii de lumină ambiantă. Sunt exceptate aparatele de marcat electronice fiscale destinate exclusiv activitătilor hoteliere, precum si de alimentatie publică atunci când plata se face la masă.

Dispozitivul de afisaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie este înglobat în carcasa acestor aparate si va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legală referitoare la taximetrie;

c) un dispozitiv de imprimare care să asigure tipărirea bonurilor fiscale si a rolei-jurnal, prevăzut cu senzori pentru fiecare rolă utilizată pentru emiterea documentelor respective, cu minimum 18 caractere pe linie document si caractere de minimum 2,5 mm înăltime;

d) un afisaj operator.

Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie sunt dotate cu un dispozitiv unic de afisaj client-operator;

e) o tastatură pentru accesarea functiilor aparatului;

f) un sistem pentru stabilirea regimului de lucru;

B. să functioneze autonom, oferind local un set minimal de functii de casă de marcat, si să se interfateze cu modulul fiscal pentru executia lor;

C. să asigure securitatea procesului de culegere de date prin efectuarea de verificări înainte de a afecta ansamblul datelor stocate;

D. să asigure continuitatea memoriei RAM si a ceasului de timp real, astfel încât să fie permise reluarea unei operatiuni întrerupte de căderea tensiunii de alimentare si finalizarea corectă a acesteia;

E. să controleze dispozitivul propriu de imprimare si afisajul client, exclusiv prin intermediul modulului  fiscal, respectiv prin comenzile de interfatare oferite de acesta.

Dispozitivul propriu de imprimare poate fi:

a) dublu, caz în care asigură tipărirea bonului fiscal, a rapoartelor si a rolei-jurnal;

b) simplu, specific aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu jurnal electronic, caz în care asigură tipărirea rolei-jurnal în mod obligatoriu înaintea emiterii raportului fiscal de închidere zilnică sau în cazul epuizării capacitătii de stocare a jurnalului electronic.

Aparatele de marcat electronice fiscale portabile, precum si cele destinate activitătilor de taximetrie pot fi  dotate cu dispozitiv propriu de imprimare simplu;

F. să înregistreze pe termen lung în memoria fiscală din modulul fiscal datele la nivelul zilei de lucru si modificarea parametrilor si a evenimentelor care au implicatii în interpretarea datelor stocate;

G. să asigure inviolabilitatea accesului neautorizat prin:

a) sigilare si prin elemente fizice de securizare a accesului la operatiuni privilegiate, accesibile doar personalului de service;

b) existenta unor regimuri de lucru protejate, accesibile numai printr-un bloc de chei sau parole de minimum 4 cifre;

c) asigurarea continuitătii si integritătii legăturilor implicate în fluxul de date si emiterea de documente pe dispozitivul propriu de imprimare;

d) controlul comunicatiei prin interfete;

H. să verifice:

a) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare si cu afisajul client;

b) prezenta si corectitudinea functionării memoriei fiscale;

c) tensiunea de alimentare si bateria de sustinere, implicate în continuitatea memoriei de date si a ceasului de timp real;

d) integritatea si coerenta datelor stocate si a documentelor emise, blocând functionarea atunci când se depistează situatii anormale;

I. să asigure proceduri de recuperare în caz de anomalii de functionare nedeterminate de defectarea aparatului.

Art. 23. - Pe lângă conditiile prevăzute la art. 22, aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătii de aximetrie trebuie să îndeplinească si următoarele conditii:

a) să asigure programarea datei si orei de zi si de noapte, a orei de vară si de iarnă, a datei în anii bisecti, precum si schimbarea acestora;

b) să asigure ca viteza de comutare limită să fie de 10 km/h;

c) să tipărească bonul client cu datele de pe afisajul client si să steargă automat aceste date o dată cu trecerea din pozitia PLATĂ;

d) să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului;

e) să intre în functiune doar în momentul în care au fost activate de dispozitivul de comandă fixat în una dintre pozitiile de operare autorizate.

Art. 24. - (1) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să asigure functionarea aparatelor de marcat electronice fiscale în conformitate cu specificatiile de utilizare.

(2) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale este compus din programul de control al aparatelor de marcat electronice fiscale, localizat în modulul fiscal, si din programul de aplicatie al aparatelor de marcat electronice fiscale. Prin interactiunea celor două programe se asigură functionalitatea de ansamblu si protectia fluxului de date si a emiterii de documente cu caracter fiscal. Partajarea fizică si modul de comunicatie dintre cele două componente depind de varianta constructivă a aparatelor de marcat electronice fiscale.

(3) Programul de aplicatie al aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de schimb valutar trebuie să asigure baza de date necesară întocmirii si transmiterii la Banca Natională a României a raportărilor lunare în forma si în structura prevăzute de Normele N.R.V.2 la Regulamentul valutar.

(4) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie trebuie să asigure accesul la regimul de lucru programare numai după îndepărtarea sigiliului fiscal.

Art. 25. - (1) Modulul fiscal ese un subansamblu hardware-software din componenta aparatelor de marcat electronice fiscale cu resurse de procesare, de stocare de date, de program, de ceas de timp real si de asigurare a protectiei si integritătii datelor proprii, care izolează sectiunea critică din aparatul de marcat electronic fiscal, responsabilă pentru siguranta gestionării datelor si documentelor cu caracter fiscal, oferind un set limitat de comenzi de interfatare cu restul aplicatiei aparatului de marcat electronic fiscal.

(2) Modulul fiscal captează toate datele trimise spre dispozitivul propriu de imprimare al aparatelor de marcat electronice fiscale, gestionând independent si asigurând sinteza acestor date pe termen scurt, respectiv zilnic în totalizatoare si în contoare distincte pe categorii de operatiuni permise, si pe termen lung, respectiv pe durata de utilizare a memoriei fiscale înglobate; controlează datele afisate pentru client si asigură integritatea, protectia datelor colectate si a documentelor emise.

(3) Modulul fiscal asigură stocarea datelor si functionarea ceasului de timp real minimum 1.440 de ore în absenta tensiunii de alimentare.

Art. 26. - (1) Capacitatea registrelor interne din modulul fiscal al aparatelor de marcat electronice fiscale, cu exceptia celor destinate activitătilor de taximetrie, este de minimum: 7 cifre de introducere, 8 cifre la totalizatoarele de bon si 10 cifre la totalizatoarele zilnice.

(2) La aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie capacitatea registrelor interne din modulul fiscal este cea stabilită prin normele de metrologie legală referitoare la taximetre.

(3) Capacitatea registrelor interne la totalizatoarele de bilant asigură redarea bilantului întregului continut al memoriei fiscale în care s-a înregistrat numărul maxim de închideri zilnice permise de aparat.

Art. 27. - Datele de sinteză stocate în memoria fiscală sunt inviolabile si se păstrează pe timp nelimitat.

Functionarea modulului fiscal este asigurată de programul de control al aparatului, care este localizat în memoria fixă din acest modul. Acest program asigură si functiile de autodiagnoză.

Art. 28. - (1) Modulul fiscal poate folosi aceleasi resurse hardware cu restul aplicatiei aparatului numai în cazul în care acesta are structură închisă.

(2) Fiecare aparat de marcat electronic fiscal are propriul său modul fiscal.

(3) Modulul fiscal contine elemente de control pentru restrictionarea operatiunilor permise numai personalului de service, elemente de detectie a căderii tensiunii de alimentare si pentru controlul bateriei de sustinere si elemente de securizare.

Art. 29. - Programul de aplicatie din ansamblul aparatelor de marcat electronice fiscale, implementat sau nu pe aceeasi structură hardware ca modulul fiscal, în functie de varianta constructivă, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să devină activ automat după cuplarea tensiunii;

b) să permită numai setul de comenzi de tastatură si de interfată de comunicatie din specificatiile de utilizare si să nu permită executia de comenzi care necesită comunicarea cu modulul fiscal fără a coopera cu acesta;

c) să acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfatare ale acestuia, pentru a comunica cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat, cu afisajul si cu memoria fiscală;

d) să acceseze modulul fiscal pentru citirea cotelor curente de taxă pe valoarea adăugată, a datei si orei locale întretinute de ceasul de timp real al acestuia, a indicatorilor de stare si, optional, pentru citirea valorii unor totalizatoare si contoare zilnice;

e) să asigure continuitatea propriei memorii de date;

f) să gestioneze baza de date pentru articole si să asigure asocierea articol-cotă de taxă pe valoarea adăugată;

g) să asigure sinteza la nivelul zilei de lucru a datelor gestionate prin alte comenzi decât cele specifice setului minimal impus de comenzi si să permită raportarea acestora la nivel de tip de comandă;

h) să controleze comunicatia cu alte periferice auxiliare si/sau cu altă retea.

Art. 30. - (1) Optional, la aparatele de marcat electronice fiscale pot fi cuplate dispozitive ca balante  electronice, cititoare de coduri de bare, cititoare de cărti de credit si altele asemenea.

(2) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie pot fi dotate optional cu o cheie cu memorie electronică utilizată pentru identificarea taximetristului, colectarea datelor si pentru programarea tarifelor.

În situatia functionării taxiului cu mai multi taximetristi alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare dintre acestia începe activitatea prin accesarea identitătii sale în programul aparatului de marcat electronic fiscal, prin introducerea cheii electronice prin intermediul căreia se poate executa si controlul asupra activitătii depuse de acesta.

Art. 31. - Comunicatia aparatului de marcat electronicfiscal cu perifericele specifice domeniului si cu dispozitivul  de imprimare propriu, cu exceptia cazului în care acesta are caracter fiscal, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să permită introducerea unică de articol fără a interveni asupra informatiilor legate de sistemul de taxare;

b) să nu permită tipărirea prin alte mijloace decât prin intermediul modulului fiscal a documentelor pe  dispozitivul de imprimare propriu;

c) să nu permită modificarea directă, prin comenzi de interfată, a continutului memoriei de date din modulul fiscal.

Art. 32. - Când aparatul de marcat electronic fiscal are posibilităti de cuplare într-o retea, interfata trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

A. pentru baza de date:

a) să permită completarea acesteia în cursul unei zile de lucru deschise;

b) să permită modificarea taxei pe valoarea adăugată doar după emiterea unui raport fiscal de închidere zilnică;

B. să nu permită scrierea sau stergerea memoriei operationale a modulului fiscal.

Art. 33. - Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să asigure, prin comenzi de la tastatură, realizarea în mod cumulativ a minimum următoarelor functii:

A. în regim de programare:

a) fiscalizarea memoriei fiscale.

Prin operatiunea de fiscalizare, în sensul ordonantei de urgentă, se întelege identificarea memoriei fiscale si a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, respectiv seria fiscală a aparatului, antetul bonului fiscal, data si ora la care se activează memoria. Operatiunea de fiscalizare se efectuează în momentul instalării aparatului la utilizator, conform prevederilor art. 103;

b) programarea antetului bonului fiscal.

Antetul bonului fiscal se tipăreste pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal si contine cel putin denumirea si codul fiscal/codul unic de înregistrare ale utilizatorului, adresa de la locul de instalare a aparatului sau, după caz, mentiunea “comert ambulant” ori “taxi”.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie, precum si al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, după caz, si numărul de înmatriculare a taxiului, numărul autorizatiei taxi, numărul certificatului aprobării metrologice de model emis pentru taximetru, numărul de telefon si de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent si, respectiv, codul statistic atribuit de Banca Natională a României la punctele de schimb valutar;

c) programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, respectiv a minimum 4 niveluri de cotă, cu exceptia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie, de schimb valutar si de comercializare a mărfurilor în regim de duty-free, la care se programează o singură cotă de taxă pe valoarea adăugată;

d) programarea asocierii articol - cota de taxă pevaloarea adăugată;

e) programarea datei;

f) programarea coeficientului “K” al taximetrului si a seturilor de tarife de lucru, pentru aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie.

Un set de tarife de lucru contine minimum tariful de pornire, tariful pe km parcurs si tariful pe oră/minut de 3stationare.

Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie lucrează cu minimum două seturi de tarife, de zi si de noapte. Setul de tarife de zi se aplică între orele 6,00-22,00, iar setul de tarife de noapte între orele 22,00 si 6,00;

g) programarea comisionului si a cursului de schimb valutar pentru vânzarea si cumpărarea de valută, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de schimb valutar;

B. în regim de înregistrare:

a) înregistrarea livrării de bunuri sau prestări de servicii, concomitent cu calculul taxei pe valoarea adăugată aferente, cu specificarea nivelului de cotă de taxă pe valoarea adăugată pentru fiecare operatiune sau a faptului că operatiunea nu este supusă taxării;

b) imprimarea bonurilor fiscale conform prevederilor ordonantei de urgentă;

c) posibilitatea de corectie a erorilor numai înainte de emiterea bonului fiscal.

Corectarea unei erori sau anularea unei vânzări se evidentiază pe bonul fiscal si se poate efectua numai cu conditia ca valoarea totală a acestuia să nu devină negativă. Dacă aparatul permite reduceri/majorări de sume, acestea sunt explicitate în bonul fiscal. La aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie nu sunt permise reduceri/majorări de sume;

d) tipărirea mesajelor în limba română;

C. în regim de raportare:

a) emiterea raportului fiscal “Z” de închidere zilnică, denumit în continuare raportul Z, pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, însotit de înscrierea datelor cu caracter fiscal, care caracterizează sintetic ziua de lucru, în memoria fiscală ca operatiune indivizibilă, urmat de operatiunea efectivă de golire zilnică, respectiv de stergere a totalizatoarelor si a contoarelor zilnice.

Atunci când capacitatea de înregistrare liberă a memoriei fiscale scade sub minimum 60 de înregistrări de golire zilnică, în fiecare raport Z se tipăreste numărul de închideri zilnice rămase până la umplerea memoriei fiscale;

b) emiterea raportului nefiscal “X”, care reprezintă o vizualizare a valorilor curente cumulate în totalizatoarele zilnice, de la ultimul raport Z până la momentul tipăririi acestuia.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie, raportul nefiscal “X” este raportul taximetristului, ce contine date corespunzătoare activitătii unui taximetrist din raportul Z, în conditiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi si alti taximetristi;

c) emiterea de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidentierea fiecărei înregistrări din memoria fiscală si de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor cumulate din înregistrările din memoria fiscală pentru perioada de raportare. În rapoartele fiscale periodice se tipăresc sub antet data, ora si minutul introducerii în exploatare, precum si perioada de raportare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Functii interzise aparatelor de marcat electronice fiscale

 

Art. 34. - Functiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale sunt următoarele:

a) înregistrarea tranzactiilor doar valoric, fără identificarea bunurilor sau a serviciilor, precum si a celor care nu au specificată cota de taxă pe valoarea adăugată asociată sau faptul că nu sunt taxabile, ori înregistrarea de vânzări înainte de programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată;

b) functionarea aparatului în conditiile deconectării memoriei fiscale, a dispozitivului de imprimare ori a dispozitivului de afisaj client, atunci când acesta este obligatoriu;

c) emiterea de bonuri cu valori totale negative;

d) modificarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, a coeficientului “K” al taximetrului sau a setului de tarife la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie, fără obtinerea în prealabil a raportului Z;

e) înregistrarea returului de marfă;

f) corectarea sau anularea înregistrării unei operatiuni după emiterea bonului fiscal;

g) initializarea contorului Z pentru raportul fiscal de închidere zilnică si a totalizatoarelor generale, întretinute pe toată durata de utilizare a unei memorii fiscale;

h) emiterea de copii de pe bonul fiscal;

i) schimbarea datei si a orei în alte conditii decât cele prevăzute în ordonanta de urgentă si în prezentele norme metodologice;

j) stergerea totalului general de vânzări;

k) programarea ceasului de timp real din modulul fiscal cu o dată calendaristică anterioară celei a ultimei înregistrări din memoria fiscală, atunci când memoria fiscală este activată;

l) emiterea primului bon fiscal fără tipărirea automată a raportului Z, dacă au trecut 24 de ore de la ultimul raport emis si în acest interval de timp s-au efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii.

Art. 35. - Functiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie sunt cele prevăzute la art. 34 lit. a)-k), precum si următoarele functii:

a) functionarea în conditiile deconectării lămpii taxi;

b) efectuarea de modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vară la ora de iarnă si invers sau a unei variatii mai mari de ± 10 minute.

Art. 36. - Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operatiuni după emiterea bonului fiscal utilizatorul întocmeste un dosar care va cuprinde:

a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat gresit operatiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum si a numărului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei si minutului emiterii acestuia;

b) decizia scrisă de aprobare a corectării operatiunii gresit efectuate, emisă de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de altă persoană care răspunde de gestionarea patrimoniului unitătii;

c) copie de pe nota sau notele de receptie si constatare de diferente, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit pretul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate gresit în aparatul de marcat electronic fiscal;

d) nota de contabilitate care reflectă operatiunea efectuată.

Art. 37. - (1) În cazul returului de marfă utilizatorul întocmeste un dosar care va cuprinde:

a) nota de receptie si constatare de diferente cod 14-3-1A, întocmită în baza bonului fiscal emis anterior pentru marfa respectivă;

b) dispozitia de plată-încasare către casierie cod 14-4-4;

c) factura sau factura fiscală în rosu, după caz.

(2) Returnarea ambalajelor refolosibile, a căror contravaloare este inclusă în pretul produsului vândut, poate fi mentionată înainte de emiterea bonului fiscal prin înscrierea sumei aferente a acestora ca valoare negativă si cu specificatia “ambalaj refolosibil”.

Art. 38. - (1) Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să se blocheze automat, dacă:

a) nu este conectată memoria fiscală;

b) nu este conectat sistemul de imprimare sau afisajul client, atunci când acesta este obligatoriu;

c) lipseste hârtia din mecanismul propriu de imprimare;

d) s-a epuizat capacitatea memoriei fiscale de înmagazinare a datelor;

e) se produce o eroare de înregistrare în memoria fiscală, moment din care să se poată efectua numai citirea acesteia.

f) în cazul echipării cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, dacă la epuizarea capacitătii memoriei jurnalului electronic sau înainte de emiterea raportului Z nu se emite automat rola-jurnal.

(2) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie trebuie să se blocheze automat si în cazul când:

a) nu este conectată lampa taxi;

b) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport Z se încearcă tipărirea primului bon fiscal fără emiterea automată a raportului Z pentru perioada respectivă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Memoria fiscală

 

Art. 39. - (1) Memoria fiscală este un dispozitiv tip memorie fixă unic inscriptibilă, care asigură arhivarea secventială a datelor cu caracter fiscal si garantează protectia acestora împotriva pierderii, modificărilor si stergerilor.

(2) Memoria fiscală face parte din modulul fiscal si poate fi accesată numai prin intermediul programului de control propriu al acestuia.

(3) Fiecare locatie de memorie poate fi accesată o singură dată pentru înscriere si ori de câte ori este nevoie pentru citire.

(4) Cerintele pentru acest dispozitiv sunt neconvertibilitatea, inaccesibilitatea si securitatea dublă.

(5) Memoria fiscală trebuie să asigure păstrarea nealterată a datelor pe perioada de utilizare si minimum 10 ani după umplere.

Art. 40. - Securitatea memoriei fiscale se asigură prin:

a) posibilitatea acesteia de a retine datele stocate pe termen lung în absenta tensiunii de alimentare si prin includerea în structura de date a unor elemente de control al integritătii datelor stocate;

b) înglobarea într-un material opac care împiedică dezasamblarea fără distrugere a memoriei si care să nu permită denaturarea sau stergerea datelor stocate;

c) fixarea memoriei în interiorul aparatului astfel încât să nu permită scoaterea acesteia fără distrugerea sigiliului.

Art. 41. - Sigilarea memoriei fiscale se face de către distribuitorul autorizat sau, după caz, de către unitatea de service acreditată, în prezenta organului fiscal teritorial, cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (5) si (6) si ale art. 49 alin. (1) si (2).

Art. 42. - Memoria fiscală devine activă numai în urma fiscalizării, operatiune care se execută de către tehnicianul unitătii de service acreditate, la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal.

Art. 43. - (1) Datele care trebuie înregistrate si stocate în memoria fiscală sunt următoarele:

a) antetul bonului fiscal;

b) data, ora si minutul introducerii în exploatare;

c) logotipul si seria fiscală ale aparatului;

d) ziua, luna, anul si ora emiterii raportului Z;

e) numărul de ordine al raportului fiscal de închidere zilnică, progresiv numerotat;

f) numărul bonurilor fiscale emise zilnic;

g) nivelul cotelor de taxă pe valoarea adăugată;

h) semnalizarea evenimentului reset de stergere a memoriei de date din modulul fiscal, făcută atunci când se întrerupe continuitatea stocării datelor în memoria de date din modulul fiscal si când se reinitializează această memorie în conditii de avarii;

i) valoarea totală zilnică a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adăugată;

j) valoarea totală zilnică a operatiunilor si taxa pe valoarea adăugată, defalcată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;

k) valoarea totală zilnică a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată;

l) valoarea totală zilnică a sumelor care nu se includ în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

(2) De asemenea, în memoria fiscală trebuie să se înregistreze orice eveniment de natură să permită modificarea interpretării datelor.

Art. 44. - În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie, pe lângă datele prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-h) si alin. (2), se vor înregistra si stoca si următoarele date:

a) coeficientul “K” al taximetrului;

b) seturile de tarife de lucru si modificările lor;

c) parcursul total zilnic, în km;

d) parcursul total zilnic cu călători, în km;

e) valoarea totală zilnică încasată;

f) valoarea totală zilnică a taxei pe valoarea adăugată.

Art. 45. - În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătii de schimb valutar, pe lângă datele prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-h) si alin. (2), se vor înregistra si se vor stoca si următoarele date:

a) valoarea totală zilnică a comisionului obtinut din vânzarea si cumpărarea de valută, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;

b) valoarea totală zilnică a taxei pe valoarea adăugată rezultată din valoarea totală a comisionului;

c) valoarea totală zilnică a sumelor obtinute din vânzarea de valută, exclusiv comisionul;

d) valoarea totală zilnică a sumelor obtinute din cumpărarea de valută, exclusiv comisionul.

Art. 46. - (1) Memoria fiscală trebuie să aibă o capacitate pentru a stoca minimum:

a) 30 de înregistrări de modificări de cote de taxă pe valoarea adăugată;

b) 60 de înregistrări de modificare a coeficientului “K” al taximetrului si a setului de tarife, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie;

c) 1.830 de înregistrări de închidere zilnică;

d) 200 de înregistrări de semnalizare a evenimentului reset.

(2) Fiecare înregistrare este identificabilă cu data calendaristică si cu valoarea contorului Z, iar evenimentul reset si raportul Z sunt însotite si de oră. Înregistrarea datelor trebuie completată cu indicatori care să permită asigurarea mecanisnului de control al integritătii datelor înregistrate.

 

CAPITOLUL III

Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale

 

Art. 47. - (1) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale se face cu sigiliul fiscal al distribuitorului autorizat prevăzut la art. 50 alin. (1) si (2) sau, după caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service prevăzut la art. 50 alin. (4), în conditiile prevăzute de prezentele norme metodologice.

(2) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale constă în aplicarea sigiliului atât asupra aparatului, cât si pe memoria fiscală, după distinctiile prevăzute la alin. (3)-(5).

(3) La aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e) si f) sigiliul se aplică pe suruburile de prindere a părtilor componente ale carcasei casei de marcat electronice sau imprimantei fiscale, astfel încât să nu se permită dezasamblarea aparatului si accesul la componentele acestuia în urma sigilării.

(4) La aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c) si d) sigiliul se aplică pe suruburile ce fixează placa fiscală de sasiul calculatorului ori al aparatului sau terminalului cu functii de casă de marcat electronică.

(5) Memoria fiscală se sigilează, în functie de varianta constructivă a aparatului de marcat electronic fiscal, prin:

a) aplicarea sigiliului pe suruburile ce fixează memoria fiscală în modulul fiscal si/sau în sasiul aparatului, în cazul aparatelor cu memorii fiscale detasabile;

b) aplicarea sigiliului pe suruburile ce fixează modulul fiscal de sasiul aparatului, în cazul aparatelor la care memoriile fiscale sunt implementate în cablajul modulului fiscal;

c) aplicarea sigiliului direct pe memoria fiscală, în cazul aparatelor la care memoria fiscală este solidară cu carcasa inferioară a aparatului.

(6) Sigiliul se aplică prin amprentare pe o pastilă de ceară sau plastilină ori plumb, amplasată în locurile prevăzute la alin. (3)-(5).

(7) Orice interventie a utilizatorilor sau a altor persoane neautorizate asupra aparatelor de marcat electronice fiscale, cu exceptia operatiunilor de înlocuire a rolelor de hârtie si/sau a ribonului, este interzisă.

(8) Unitătile de service acreditate sunt obligate ca, de îndată ce prin intermediul tehnicianului de service au constatat orice interventie neautorizată asupra aparatului de marcat electronic fiscal, să sesizeze asupra acestui fapt în scris, prin telex, fax sau altele asemenea, organul teritorial al Gărzii financiare în a cărui rază se află unitatea utilizatorului în cauză.

(9) Conform prevederilor alin. (8) se va proceda si în cazul refuzului utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea reviziilor periodice asupra aparatului de marcat electronic fiscal ori de a pune la dispozitie acestuia cartea de interventii a aparatului.

Art. 48. - Pe carcasa aparatului livrat utilizatorului se aplică vizibil o etichetă care indică distribuitorul autorizat si, dacă este cazul, unitatea acreditată pentru distributie, unitatea de service acreditată, marca si seria aparatului, numărul avizului eliberat de comisie.

Art. 49. - (1) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale si a memoriei fiscale se efectuează cu sigiliul fiscal înainte de livrarea aparatelor de către distribuitorii autorizati, în prezenta organului fiscal teritorial la care acestia sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe.

(2) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale aduse în parametrii tehnici ai modelului avizat conform art. 110-114, sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal si a memoriei fiscale se face cu sigiliul fiscal sau, după caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service, în prezenta organului fiscal în a cărui rază teritorială se instalează aparatul.

(3) La sigilare se întocmeste, în două exemplare, un proces-verbal care se semnează de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, după caz, al unitătii de service acreditate, precum si de organul fiscal.

(4) Reprezentantul organului fiscal teritorial este obligat ca înainte de sigilare să verifice dacă pentru aparatele de marcat electronice fiscale a fost obtinut avizul de distributie si de utilizare eliberat de comisie.

Art. 50. - (1) Sigiliul fiscal are amprenta de forma unei elipse cu axele de 8 mm si 6 mm, cu inscriptia literelor M si F, sub care sunt înscrise două caractere alfabetice reprezentând judetul sau municipiul Bucuresti în care îsi are sediul distribuitorul autorizat si două caractere numerice reprezentând numărul de ordine atribuit fiecărui sigiliu de către comisie.

(2) Sigiliul fiscal se păstrează de către distribuitorul autorizat.

(3) Înlăturarea sigiliului fiscal prevăzut la alin. (1) se efectuează numai de către tehnicianul unitătii de service acreditate de care apartine utilizatorul aparatului, cu ocazia operatiunilor de întretinere sau de reparare a acestuia, cu obligatia ca la finalizarea operatiunilor respective acesta să aplice sigiliul de identificare prevăzut la alin. (4) si să completeze cartea de interventii a aparatului.

(4) Sigiliul de identificare a tehnicianului de service are inscriptionat un simbol caracteristic al unitătii de service, constând în două caractere alfabetice si trei caractere numerice, reprezentând numărul de identificare a tehnicianului de service, atribuite de către comisie.

(5) Numărul de identificare a tehnicianului de service se înscrie în legitimatia acestuia, confectionată de unitatea de service acreditată, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3.

(6) Legitimatiile tehnicienilor de service se prezintă, prin intermediul distribuitorilor autorizati, pentru înregistrare la comisie.

Art. 51. - (1) Sigiliile fiscale si sigiliile de identificare a tehnicienilor de service sunt asigurate de către distribuitorii autorizati.

(2) Confectionarea sigiliilor fiscale si a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service se efectuează de către Regia Autonomă “Monetăria Statului”, la comanda distribuitorilor autorizati, vizată de către secretarul comisiei.

Art. 52. - (1) Pierderea sau furtul sigiliilor de identificare ori a legitimatiilor tehnicienilor de service se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si se comunică în scris comisiei, în termen de maximum 10 zile de la data producerii evenimentului.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însotită de copia documentului prin care se atestă efectuarea demersurilor de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii sau furtului.

Art. 53. - (1) Pe lângă sigilarea fiscală efectuată în conditiile prevăzute la art. 47-49, aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie se sigilează si cu:

a) sigiliul de protectie a cablajului de conectare a aparatului;

b) sigiliul metrologic aplicat pe taximetru.

(2) Filiala judeteană a Biroului Român de Metrologie Legală, prin reprezentantul său autorizat, verifică metrologic taximetrul si aplică sigiliul de protectie si sigiliul metrologic după montarea acestuia pe taxi, eliberând buletinul de verificare metrologică.

(3) Unitatea de service acreditată instalează aparatele pe taxi, introduce, testează si verifică programele de lucru necesare si are dreptul să înlăture si să aplice sigiliul de protectie cu ocazia interventiilor asupra aparatului.

 

CAPITOLUL IV

Documentele emise cu aparatele de marcat electronice fiscale. Registrul special

SECTIUNEA 1

Bonul fiscal. Seria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale

 

Art. 54. - (1) Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal cu ocazia efectuării livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii si cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea, în functie de specificul activitătii desfăsurate.

(2) Tipărirea bonului fiscal se efectuează în următoarea structură:

a) antet;

b) continut;

c) parte finală.

(3) Pe bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de comercializare a mărfurilor în regim de duty-free, în functie de tipul magazinului, se tipăreste si:

a) sintagma “DUTY-FREE EXPORT”, în cazul magazinelor duty-free;

b) textul “Mărfuri numai pentru uzul reprezentantelor diplomatice si al personalului acestora”, în limbile română si engleză, în cazul magazinelor duty-free diplomatice.

Art. 55. - Antetul bonului fiscal cuprinde toate datele prevăzute la art. 33 pct. A lit. b) si contine minimum 18 caractere pe fiecare rând.

Art. 56. - (1) Continutul bonului fiscal, cu exceptia bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de schimb valutar si de taximetrie, cuprinde:

a) data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;

b) numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;

c) numele sau codul operatorului;

d) denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat;

e) pretul sau tariful unitar;

f) cantitatea;

g) valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei acesteia;

h) valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;

i) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;

j) valoarea totală a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată;

k) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

(2) În continutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătii de schimb valutar se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum si următoarele date:

a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tara, actul de identitate, rezident, nerezident;

b) suma încasată de la client;

c) cursul de schimb valutar;

d) comisionul practicat si nivelul cotei de taxă pe valoarea adăugată;

e) suma plătită clientului;

f) valoarea taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia.

(3) În continutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum si următoarele date, pe fiecare set de tarife folosit:

a) numărul cursei;

b) numărul setului de tarif si cota de taxă pe valoarea adăugată asociată;

c) tariful de pornire;

d) tariful pe km parcurs;

e) distanta parcursă si valoarea;

f) tariful pe oră/minut de stationare;

g) durata stationării si valoarea;

h) tariful orar pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;

i) durata prestatiei de încărcare/descărcare, dacă este cazul;

j) valoarea totală a serviciului;

k) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia.

Dacă în timpul unei călătorii se practică mai multe seturi de tarife, în finalul continutului bonului fiscal se calculează valoarea totală a călătoriei si valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată.

(4) În continutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor duty-free se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum si următoarele date:

a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tipul si numărul documentului de trecere a frontierei de stat;

b) numărul cursei, în cazul transportului aerian.

(5) În continutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor duty-free diplomatice se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum si următoarele date:

a) numărul bonului fiscal emis începând cu data de 1 ianuarie pentru fiecare an calendaristic;

b) numărul carnetului de identitate CD eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, aferent clientului.

Art. 57. - Partea finală a bonului fiscal cuprinde logotipul si seria fiscală a aparatului, iar în cazul când acesta operează în cadrul unui sistem de gestiune, numărul aparatului de marcat electronic fiscal.

Art. 58. - (1) Datele înscrise pe bonul fiscal trebuie să fie lizibile si univoce.

(2) Tipărirea datei se face numai în ordinea următoare: ziua, luna, anul.

(3) Valorile se calculează cu minimum două zecimale.

Valorile tipărite si afisate se rotunjesc la întreg, dacă este cazul, conform următoarei reguli:

a) pentru valori mai mici de 0,50 de unităti, rotunjire la întregul inferior;

b) pentru valori egale sau mai mari de 0,50 unităti, rotunjire la întregul superior.

Art. 59. - (1) Logotipul si seria fiscală servesc la identificarea fiscală a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal.

(2) Logotipul este asocierea stilizată într-un singur semn grafic a literelor R si L, realizată respectându-se raportul dimensional redat în anexa nr. 4

(3) Seria fiscală a aparatului este formată, după caz, din unul sau două caractere alfabetice, precum si din 10 caractere numerice. Caracterele alfabetice ale seriei fiscale reprezintă denumirea prescurtată a municipiului Bucuresti si, respectiv, a judetului unde se instalează aparatul de marcat electronic fiscal. Primele 4 caractere numerice din seria fiscală a aparatului reprezintă numărul avizului de distributie si de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale. Următoarele 6 caractere reprezintă numărul de ordine din Registrul de evidentă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judet sau în municipiul Bucuresti.

Art. 60. - (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti întocmesc Registrul de evidentă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judet sau în municipiul Bucuresti, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

(2) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale solicită directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, în a cărei rază se va instala aparatul, pe bază de cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, atribuirea numărului de ordine din registrul prevăzut la alin. (1).

(3) Directiile generale ale finantelor publice au obligatia ca, în termen de 5 zile de la data primirii cererii prevăzute la alin. (2), să comunice utilizatorului numărul de ordine atribuit pentru fiecare aparat.

(4) Utilizatorii care desfăsoară activităti cu caracter ambulant solicită atribuirea numărului de ordine directiei generale a finantelor publice în a cărei rază îsi au sediul social/domiciliul.

Art. 61. - (1) Cererea de atribuire a numărului de ordine din registrul prevăzut la art. 60 alin. (2) va fi însotită de următoarele documente:

a) copia facturii si a documentului de plată care atestă achizitionarea aparatului de marcat electronic fiscal sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauza expresă privind asumarea obligatiei părtilor că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;

b) copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale si a aparatului de marcat electronic fiscal;

c) copia procesului-verbal de aducere a aparatelor de marcat electronice fiscale la parametrii specifici tipului si modelului de aparat avizat, pentru utilizatorii prevăzuti la art. 110 si la art. 114 alin. (1);

d) declaratie pe propria răspundere privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal, sau, după caz, declaratie privind desfăsurarea activitătii în regim ambulant ori în regim de taxi.

(2) Directiile generale ale finantelor publice pot solicita utilizatorilor si alte documente necesare verificării modului de îndeplinire a conditiilor pentru atribuirea numărului de ordine din Registrul aparatelor de marcat electronice fiscale instalate.

Art. 62. - (1) În cazul încetării activitătilor de livrări de bunuri si prestări de servicii direct către populatie, utilizatorii vor solicita în scris directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, anularea numărului de ordine atribuit din Registrul aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, anexând la cerere documente probatoare ale motivelor încetării activitătii, respectiv închiderea punctului de lucru, înstrăinarea aparatului, lichidarea, fuziunea, divizarea sau altele, după caz, precum si dovada predării memoriei fiscale la organul fiscal teritorial, potrivit prezentelor norme metodologice.

(2) Conform prevederilor alin. (1) se va proceda si în cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal instalat de la un punct de lucru la altul situat în judete diferite, ambele puncte de lucru apartinând aceluiasi utilizator. Pentru instalarea aparatului în cauză se urmează procedura prevăzută de prezentele norme metodologice.

(3) Prevederile alin. (1), cu exceptia celor referitoare la dovada predării memoriei fiscale, sunt aplicabile si în cazul furtului sau distrugerii aparatului de marcat electronic fiscal instalat. Utilizatorii aflati în această situatie sunt obligati să anunte de îndată organele de politie si să se doteze cu un nou aparat de marcat electronic fiscal, în termen de maximum 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru tranzactiile efectuate în acest interval de timp utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) si ale art. 7.

 

SECTIUNEA a 2-a

Rola-jurnal

 

Art. 63. - (1) Rola-jurnal este documentul de control pe care se înscriu toate informatiile din bonurile fiscale.

(2) Atunci când aparatul de marcat electronic fiscal este echipat cu un dispozitiv dublu de imprimare, rola-jurnal se tipăreste concomitent cu rola client.

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare asigură tipărirea rolei-jurnal cu ajutorul jurnalului electronic înscris într-o memorie electronică tip EEPROM sau FLASH, care asigură stocarea a cel putin 100 de bonuri fiscale.

(4) Rola-jurnal emisă cu jurnalul electronic trebuie să contină:

a) antetul bonului fiscal;

b) continutul bonurilor fiscale emise;

c) partea finală a bonului fiscal.

(5) Datele înscrise pe rola-jurnal trebuie să se mentină lizibile pe perioada de arhivare prevăzută de ordonanta de urgentă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Raportul Z. Registrul special

 

Art. 64. - (1) Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru, care contine în mod detaliat date ce se vor înregistra în memoria fiscală ca date de sinteză pe termen lung, o dată cu emiterea acestui raport. Comanda de închidere zilnică a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unică.

(2) În raportul Z, cu exceptia celui emis cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de schimb valutar si de taximetrie, se înscriu următoarele date:

a) antetul bonului fiscal;

b) numărul de ordine al raportului Z, care va fi numai crescător si care se înregistrează în contorul Z;

c) data emiterii raportului Z, respectiv ora, ziua, luna si anul;

d) numărul avariilor care determină stergerea memoriei RAM si ora producerii acestora. În cazul stergerii memoriei RAM utilizatorul are obligatia de a reintroduce datele înscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul stergerii memoriei RAM;

e) numărul bonurilor fiscale emise în ziua raportată;

f) logotipul si seria fiscală ale aparatului;

g) valoarea totală zilnică a operatiunilor si totalul taxei pe valoarea adăugată;

h) valoarea totală zilnică a operatiunilor si taxa pe valoarea adăugată defalcată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;

i) valoarea totală zilnică a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată;

j) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

(3) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie, în raportul Z se înscriu datele prevăzute la alin. (2) lit. a)-f), precum si următoarele date:

a) pentru fiecare set de tarif, totalurile pe fiecare tarif, distanta si totalul sumei plătite de client;

b) numărul fiecărei curse efectuate;

c) parcursul total zilnic, în km;

d) parcursul total zilnic cu călători, în km;

e) valoarea totală zilnică încasată;

f) valoarea totală zilnică a taxei pe valoarea adăugată.

Dacă pe parcursul unei zile au activat pe autovehiculul-taxi în schimburi mai multi taximetristi, elementele prevăzute la lit. b)-e) se înscriu în raportul Z si pentru fiecare taximetrist.

(4) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de schimb valutar, în raportul Z se înscriu datele prevăzute la alin. (2) lit. a)-f), precum si următoarele date:

a) numărul bonurilor fiscale emise pentru operatiunile de cumpărare, vânzare, anulare;

b) totalul zilnic al sumelor încasate din cumpărare de valută cu comision inclus;

c) totalul zilnic al sumelor încasate din vânzare de valută cu comision inclus;

d) totalul comisionului încasat din cumpărare si vânzare de valută, precum si cota de taxă pe valoarea adăugată;

e) totalul taxei pe valoarea adăugată;

f) totalul zilnic al sumelor încasate din cumpărare de valută fără comision inclus;

g) totalul zilnic al sumelor încasate din vânzare de valută fără comision inclus.

Art. 65. - (1) Utilizatorii sunt obligati să asigure arhivarea si păstrarea registrului special prevăzut la art. 6 alin. (2) si al raportului Z pe o perioadă de 10 ani.

(2) Datele înscrise în documentele mentionate la alin. (1) trebuie să rămână lizibile pe perioada de păstrare, utilizându-se consumabile care au garantată perioada de păstrare impusă.

(3) Registrul special si raportul Z reprezintă documentele pe baza cărora se înregistrează veniturile din activitatea de comert si prestări de servicii către populatie în evidenta contabilă a utilizatorului.

 

CAPITOLUL V

Înlocuirea memoriei fiscale

 

Art. 66. - (1) În momentul constatării defectării sau umplerii memoriei fiscale utilizatorul este obligat să anunte distribuitorul autorizat, unitatea de service acreditată, precum si organul fiscal teritorial la care s-a depus declaratia de instalare a aparatului prevăzută la art. 104 alin. (1).

(2) Distribuitorul autorizat si unitatea de service acreditată au obligatia să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la anuntare, înlocuirea memoriei fiscale defecte sau umplute si repunerea în functiune a aparatului de marcat electronic fiscal.

(3) Înlocuirea, sigilarea si activarea memoriei fiscale se efectuează la locul de instalare a aparatului de către tehnicianul de service, în prezenta reprezentantului organului fiscal teritorial prevăzut la alin. (1).

(4) Pentru a nu fi afectată perioada obligatorie de repunere în functiune a aparatului utilizatorul va solicita, în scris si prin prezentare la sediul organului fiscal teritorial, participarea reprezentantului acestuia la înlocuirea memoriei fiscale.

(5) Operatiunea de înlocuire a memoriei fiscale trebuie să fie înregistrată în cartea de interventii a aparatului de către tehnicianul de service si confirmată de reprezentantul organului fiscal teritorial.

(6) De asemenea, în situatia înlocuirii aparatului de marcat electronic fiscal în perioada de garantie, memoria fiscală a aparatului înlocuit se predă reprezentantului organului fiscal teritorial conform prevederilor prezentelor norme metodologice, iar aparatul nou va fi instalat în termen de maximum 15 zile de la data înlocuirii celui defect.

(7) Pentru tranzactiile efectuate în perioada de înlocuire a memoriei fiscale ori a aparatului utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) si ale art. 7.

Art. 67. - (1) La înlocuirea memoriei fiscale se va efectua citirea acesteia, iar rola pe care sunt înregistrate datele din memoria fiscală va fi preluată de reprezentantul organului fiscal prevăzut la art. 66 alin. (1), cu exceptia prevăzută la alin. (2).

(2) Atunci când natura defectiunii nu permite citirea memoriei fiscale cu aparatul de marcat electronic fiscal, distribuitorii autorizati sunt obligati ca, în maximum 7 zile de la înlocuirea memoriei fiscale, să asigure citirea acesteia prin mijloace proprii.

(3) În cazul si în intervalul de timp prevăzute la alin. (2) utilizatorii sunt obligati să predea organului fiscal teritorial memoria fiscală si rola pe care sunt înregistrate datele din aceasta.

Art. 68. - (1) Reprezentantul organului fiscal teritorial prevăzut la art. 66 alin. (1) preia memoria fiscală înlocuită si rola pe care sunt înregistrate datele din aceasta, pe baza unui proces-verbal în care se consemnează datele necesare identificării utilizatorului si a aparatului de marcat electronic fiscal, precum si motivul predării memoriei, respectiv umplere, defectare sau altele, după caz.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se întocmeste în 4 exemplare si se semnează de către reprezentantul organului fiscal, de utilizator si de tehnicianul de service.

(3) Originalul procesului-verbal se preia de către reprezentantul organului fiscal teritorial, o copie revine utilizatorului si două copii vor fi preluate de către tehnicianul de service, dintre care una se transmite distribuitorului autorizat prin grija unitătii de service acreditate.

(4) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) si rola pe care sunt înregistrate datele din memoria fiscală se păstrează la organul fiscal teritorial la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe o perioadă de 10 ani.

(5) În cazul utilizatorilor care au puncte de lucru situate în alte localităti/sectoare ale municipiului Bucuresti decât cea/cel în care îsi au sediul social, organul fiscal prevăzut la art. 66 alin. (1) procedează la predarea procesului-verbal prevăzut la alin. (1), a memoriei fiscale si a rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta la organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe.

(6) Organul fiscal teritorial la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe predă memoria fiscală înlocuită directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în vederea păstrării.

Art. 69. - (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sunt obligate să organizeze si să asigure păstrarea si arhivarea memoriilor fiscale o perioadă de minimum 10 ani.

(2) Evidenta primirii memoriilor fiscale predate se tine într-un registru de evidentă, întocmit conform anexei nr. 7, care contine numărul de ordine, numărul si data procesului-verbal de predare-primire a memoriei fiscale, motivele predării memoriei, seria fiscală a aparatului si datele de identificare a utilizatorului.

(3) Pe fiecare memorie fiscală primită spre păstrare va fi aplicată o etichetă cuprinzând numărul de ordine din registrul de evidentă a acestora si datele de identificare a utilizatorului.

(4) Memoriile fiscale vor fi arhivate pe ani, în functie de numărul de ordine din registrul de evidentă.

Art. 70. - Dispozitiile privind citirea si predarea memoriei fiscale prevăzute de prezentele norme metodologice se aplică si în cazul în care aparatele de marcat electronice fiscale urmează a fi înstrăinate, confiscate potrivit legii sau preluate spre valorificare de societătile comerciale bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achizitionarea acestor aparate, precum si în cazul încetării activitătii utilizatorului.

Art. 71. - Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizată până la umplere, în următoarele cazuri:

a) la schimbarea atributului fiscal al codului unic de înregistrare/codului fiscal al utilizatorului;

b) la schimbarea formei de constituire a societătii comerciale fără modificarea denumirii acesteia;

c) la mutarea unui punct de lucru apartinând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeasi adresă.

 

CAPITOLUL VI

Consumabilele si piesele de schimb destinate aparatelor de marcat electronice fiscale

 

Art. 72. - (1) Consumabilele destinate aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să asigure mentinerea lizibilitătii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de ordonanta de urgentă.

(2) Utilizatorii sunt obligati să achizitioneze consumabile pentru aparate de marcat electronice fiscale numai de la distribuitorul autorizat sau de la unitatea acreditată de acesta, de la care a cumpărat aparatul.

(3) Consumabilele destinate aparatelor de marcat electronice fiscale vor fi personalizate prin inscriptionarea acestora cu datele necesare identificării distribuitorului autorizat, astfel cum acesta este definit la art. 5 alin. (1). Efectuarea de publicitate pe documentele emise cu aparatele de marcat electronice fiscale, care împiedică personalizarea rolelor de hârtie cu datele distribuitorului autorizat, este interzisă.

(4) Comercializarea de consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de către alti agenti economici decât distribuitorii autorizati si unitătile acreditate de acestia este interzisă.

(5) Unitătile acreditate sunt obligate să achizitioneze consumabile, precum si piese de schimb si subansambluri numai de la distribuitorul autorizat care le-a acreditat. În cazul epuizării temporare a stocurilor distribuitorului autorizat si cu acordul scris al acestuia, o unitate acreditată se poate aproviziona cu consumabile, piese de schimb si subansambluri de la o altă unitate acreditată inclusă în reteaua aceluiasi distribuitor autorizat.

Art. 73. - Producătorii rolelor de hârtie destinate aparatelor de marcat electronice fiscale si distribuitorii autorizati răspund în conditiile legii pentru calitatea hârtiei furnizate utilizatorilor.

 

CAPITOLUL VII

Predarea raportului memoriei fiscale

 

Art. 74. - (1) Utilizatorii au obligatia ca lunar, o dată cu Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat, să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.

(2) Utilizatorii persoane juridice, plătitori de impozit pe veniturile din salarii, care au puncte de lucru stabile înregistrate fiscal potrivit legii, depun raportul memoriei fiscale, o dată cu Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat, la organele fiscale în a căror rază teritorială se află punctele de lucru.

(3) Alti utilizatori decât cei prevăzuti la alin. (2) depun lunar raportul memoriei fiscale pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale instalate la sediu si/sau punctele de lucru înfiintate si declarate potrivit legii, la organele fiscale la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe.

(4) Agentii economici care nu intră sub incidenta ordonantei de urgentă depun o dată cu Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat o declaratie pe propria răspundere privind inexistenta obligatiei lor de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

(5) În cazul nedepunerii rapoartelor lunare ale memoriilor fiscale, precum si în cazul în care agentii economici depun declaratii pe propria răspundere privind inexistenta obligatiei lor de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, organele fiscale vor lua operativ măsuri de verificare a modului de respectare a prevederilor ordonantei de urgentă de către agentii economici în cauză.

(6) Pentru punctele de lucru apartinând agentilor economici prevăzuti la alin. (3), situate în alte localităti/sectoare ale municipiului Bucuresti decât cea/cel în care se află sediul agentului economic, verificarea se face de organul fiscal teritorial în a cărui rază se află punctul de lucru, la sesizarea organului fiscal la care agentul economic este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe.

 

CAPITOLUL VIII

Comisia de avizare a distributiei si utilizării aparatelor

de marcat electronice fiscale

 

Art. 75. - (1) Comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgentă este formată din 7 membri si un secretar, după cum urmează:

a) presedinte - reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, secretar de stat;

b) vicepresedinte - reprezentant al Ministerului Industriei si Resurselor;

c) membri - 2 reprezentanti ai directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

d) membru - reprezentant al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor;

e) membru - reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Garda Financiară Centrală;

f) membru - reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorului;

g) secretar - reprezentant al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(2) Comisia îsi desfăsoară activitatea la sediul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Numirea membrilor comisiei se efectuează prin ordine ale ministrului finantelor publice, ministrului industriei si resurselor si, respectiv, prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorului.

(4) În scopul îndeplinirii de către comisie a atributiilor prevăzute de prezentele norme metodologice functionează în cadrul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice un secretariat tehnic.

Art. 76. - Atributiile comisiei sunt următoarele:

a) analizează documentele depuse de agentii economici, în scopul verificării îndeplinirii conditiilor impuse de ordonanta de urgentă si de prezentele norme metodologice;

b) emite avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;

c) stabileste elementele necesare pentru realizarea sigiliilor fiscale si a celor de identificare a tehnicienilor de service;

d) înregistrează legitimatiile tehnicienilor de service din unitătile de service acreditate;

e) formulează propuneri privind perfectionarea cadrului legislativ existent în domeniu;

f) informează conducerile institutiilor reprezentate în comisie despre problemele apărute în activitatea de avizare;

g) retrage dreptul de distributie si comercializare a aparatelor, obtinut în baza avizelor privind distributia si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorilor care nu respectă conditiile care au stat la baza acordării acestor avize;

h) acreditează unitătile de comercializare si/sau de service, altele decât cele pentru care distribuitorul autorizat a obtinut acreditarea în momentul eliberării avizului;

i) retrage acreditarea unitătilor de comercializare si/sau de service pentru care distribuitorul autorizat a reziliat contractele încheiate;

j) transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând distribuitorii autorizati si tipurile si modelele de aparate de marcat electronice fiscale avizate, precum si lista distribuitorilor autorizati cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a acestor aparate.

Art. 77. - Membrii comisiei au următoarele atributii si competente:

A. presedintele comisiei:

a) coordonează activitatea comisiei;

b) reprezintă comisia în relatiile cu tertii;

c) semnează avizele eliberate de comisie, pe baza proceselor-verbale încheiate în sedintele de lucru, alte acte emise de comisie, precum si circularele emise de

Ministerul Finantelor Publice în vederea aplicării deciziilor comisiei;

d) propune ordinea de zi a sedintei de lucru si temele de lucru ale comisiei între sedinte;

e) se pronuntă prin vot asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia hotărâri;

B. vicepresedintele comisiei:

a) participă la sedintele de lucru ale comisiei;

b) suplineste pe presedinte si îi preia atributiile în lipsa acestuia;

c) se pronuntă prin vot asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia hotărâri;

C. membrii:

a) participă la dezbaterile din cadrul sedintelor de lucru;

b) se pronuntă prin vot asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia hotărâri;

D. secretarul:

a) contrasemnează avizele emise de comisie;

b) convoacă comisia în sedinte de lucru;

c) pregăteste documentatia de avizare si orice alte materiale pe care le prezintă în sedintele de lucru.

Art. 78. - (1) Comisia se întruneste la sediul Ministerului Finantelor Publice lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui acesteia.

(2) Hotărârile comisiei se iau cu votul majoritătii simple din numărul total al membrilor comisiei, în sedintele de lucru, la care este obligatorie prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui si a secretarului.

(3) În cadrul fiecărei sedinte de lucru se încheie un proces-verbal, semnat de către toti membrii prezenti ai comisiei, în care se consemnează dezbaterile si deciziile adoptate.

 

CAPITOLUL IX

Avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

 

Art. 79. - (1) Pot solicita eliberarea avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale agentii economici care îndeplinesc următoarele conditii:

a) detin avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut în anexa nr. 9, eliberat de persoana juridică notificată în acest sens de Ministerul Industriei si Resurselor;

b) au prevăzută în obiectul lor de activitate comercializarea cu ridicata si cu amănuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale si a tehnicii de calcul - cod CAEN 5184/5186 si 5248;

c) nu au datorii fiscale restante la bugetul de stat;

d) asigură în judetele si în municipiul Bucuresti, în care distribuie aparate de marcat electronice fiscale, asistenta tehnică si întretinerea aparatelor prin cel putin două unităti specializate de service;

e) asigură piesele de schimb pentru perioada de garantie si postgarantie pe perioada normală de functionare a aparatelor de marcat electronice fiscale, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) asigură materialele consumabile care corespund prevederilor ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice.

(2) Pe lângă conditiile prevăzute la alin. (1), agentii economici care solicită eliberarea avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie trebuie să aibă cel putin o unitate acreditată pentru comercializare în judetele si în municipiul Bucuresti, în care distribuie astfel de aparate.

(3) Conditia prevăzută la alin. (1) lit. b) referitoare la comercializarea cu amănuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si conditia prevăzută la alin. (1) lit. c) sunt obligatorii si în cazul unitătilor propuse la acreditare pentru comercializare.

Art. 80. - Agentii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. a) trebuie să depună la persoana juridică notificată în acest sens de către Ministerul Industriei si Resurselor următoarele:

a) cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic;

b) un aparat, ca model de referintă, pentru efectuarea testelor si o memorie fiscală goală, accesibilă;

c) manualele de utilizare, programare si documentatia de service, în original, precum si manualul de utilizare în limba română, pentru aparatele de marcat electronice fiscale, provenite din import;

d) rapoartele de testare privind rezistenta la conditiile de mediu, obtinute de producător la certificarea aparatului de marcat electronic fiscal, traduse în limba română, în cazul celor provenite din import;

e) copia certificatului aprobării de model al taximetrului inclus în aparatul de marcat electronic fiscal destinat activitătii de taximetrie, emis de Biroul Român de Metrologie Legală.

Art. 81. - Persoana juridică notificată de Ministerul Industriei si Resurselor să elibereze avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal va verifica si/sau va testa:

a) îndeplinirea functiilor si conditiilor tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice, cu exceptia celor prevăzute la art. 23 lit. b), c) si e) si la art. 33 pct. A lit. f) pentru care verificarea se asigură de Biroul Român de Metrologie Legală;

b) îndeplinirea cerintelor generale prevăzute la art. 82;

c) programarea aparatului de marcat electronic fiscal;

d) functiile obligatorii;

e) imposibilitatea accesului la functiile interzise, cu exceptia celei prevăzute la art. 35 lit. a) pentru care verificarea se asigură de Biroul Român de Metrologie Legală;

f) memoria fiscală;

g) functionarea în cadrul unui sistem de gestiune, dacă este cazul;

h) inaccesibilitatea la componentele aparatului de marcat electronic fiscal si programul de operare;

i) posibilitatea iesirii din situatiile de pană.

Art. 82. - (1) Cerintele generale pentru aparatele de marcat electronice fiscale sunt:

a) semnalizarea cuplării de alimentare pe documente, dacă a apărut o întrerupere de tensiune în cursul emiterii acestora;

b) asigurarea continuitătii memoriei de date si a ceasului de timp real, precum si a reluării operatiunilor întrerupte de căderi de tensiune si a finalizării corecte a acestora;

c) tensiune de alimentare corespunzătoare.

Aparatul de marcat elecronic fiscal trebuie să fie adaptat pentru alimentarea cu energie electrică din reteaua de  curent alternativ cu o frecventă nominală de 50 Hz si cu o tensiune nominală de 220 V.

Aparatele portabile prevăzute cu alimentare de la baterii sau acumulatori trebuie să asigure o autonomie functională de cel putin 24 de ore.

Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie utilizează bateria autovehiculului care trebuie să asigure o tensiune de alimentare de 9 Vcc - 12 Vcc;

d) rezistenta la conditiile de mediu.

(2) Rapoartele de testare privind parametrii de functionare trebuie să ateste operarea corectă si sigură a aparatului în următoarele conditii:

a) temperatura mediului înconjurător cuprinsă între +5şC si +40şC, cu exceptia aparatelor portabile si a celor destinate activitătii de taximetrie, care trebuie să functioneze la temperaturi cuprinse între -10şC si +40şC si, respectiv, între -30şC si +55şC;

b) umiditatea relativă a aerului fără condens între 40-80%.

Art. 83. - Testarea programării aparatului de marcat electronic fiscal constă în programarea parametrilor, în lis- tarea documentelor si în verificarea respectării prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 84. - Testarea functiilor obligatorii se efectuează prin apelarea functiilor obligatorii prevăzute la art. 33 si prin verificarea rezultatelor obtinute.

Art. 85. - Programul aparatului de marcat electronic fiscal corespunde cerintelor, dacă îndeplineste conditiile prevăzute la art. 24-29, si nu permite accesul la functiile interzise.

Art. 86. - Testarea memoriei fiscale constă în activarea acesteia si în efectuarea programului de înregistrare, pe baza instructiunilor de folosire a aparatului de marcat electronic fiscal.

Se verifică rezultatele înregistrărilor cu prevederile prezentelor norme metodologice si se fac încercări de schim- bare a înregistrărilor din memoria fiscală sau de stergere a acestora.

Memoria fiscală va corespunde numai dacă satisface prevederile referitoare la securitatea datelor înregistrate.

Art. 87. - (1) Testarea operării în cadrul unui sistem de gestiune se efectuează prin simularea functionării terminalului aparatului de marcat electronic fiscal într-o configuratie identică cu cea prevăzută pentru utilizarea tipului respectiv, prin verificarea programului de operare a sistemului care trebuie să corespundă cerintelor unei case de marcat electronice fiscale si prin listarea documentelor în concordantă cu prevederile ordonantei de urgentă.

(2) Modulul fiscal al terminalului aparatului de marcat electronic fiscal trebuie să fie instalat astfel încât să nu permită accesul la el fără înlăturarea sigiliului.

(3) Setul integral de comenzi al interfetelor de comunicatie trebuie specificat detaliat. El nu trebuie să permită comenzi care ar necesita cooperarea cu modulul fiscal fără a coopera cu acesta si afectarea datelor înregistrate în modulul fiscal în alt mod decât prin procedurile normale de lucru. Trebuie asigurată autonomia de functionare a terminalului aparatului de marcat electronic fiscal pentru realizarea functiilor obligatorii.

Art. 88. - Verificarea posibilitătilor de înlăturare a situatiilor de pană constă în provocarea unor situatii deîntrerupere a functionării aparatului de marcat electronic fiscal si de blocare a operării acestuia, conform prevederilor art. 38 alin. (1) si alin. (2) lit. b), precum si în urmărirea comportării aparatului, în sensul neafectării datelor stocate si asigurării continuitătii înregistrărilor.

Art. 89. - (1) După efectuarea testelor si a verificărilor, dacă aparatul de marcat electronic fiscal corespunde tuturor cerintelor, se eliberează avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal.

(2) Avizul tehnic favorabil prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de maximum 5 zile de la data finalizării testelor care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 80-88.

(3) O copie a avizului tehnic, certificată pentru conformitate de către persoana juridică notificată de Ministerul Industriei si Resurselor, va fi transmisă prin grija acesteia comisiei, în termen de 3 zile de la data emiterii avizului tehnic.

(4) Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic va fi înseriat de către persoana juridică notificată de Ministerul Industriei si Resurselor, care aplică o etichetă ce cuprinde numărul seriei, data si numărul avizului tehnic.

Eticheta este asigurată de către persoana juridică notificată si va fi aplicată astfel încât să nu poată fi înlocuită.

Art. 90. - În vederea obtinerii avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici care au obtinut avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. a) prezintă comisiei următoarele documente:

a) cererea prin care solicită eliberarea avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie să contină datele de identificare a distribuitorului, tipul aparatului si denumirea comercială a acestuia, numărul si data avizului tehnic, datele de identificare a producătorului rolelor de hârtie destinate aparatului respectiv, cu care s-a încheiat contract ferm de livrare; prezentarea tabelară, pe judete, a retelei de distributie si service, care va cuprinde denumirea, adresa sediului social, codul fiscal/codul unic de înregistrare, numărul de telefon si de fax ale unitătii incluse în retea, tipul activitătii desfăsurate, lista tehnicienilor de service si, după caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service, precum si numărul si data avizului cu care a fost acreditată unitatea;

b) declaratia de conformitate emisă de producătorul hârtiei destinate aparatului respectiv, care atestă îndeplinirea conditiilor de mentinere a lizibilitătii datelor pe perioada de arhivare impusă de ordonanta de urgentă, tradusă si legalizată, în cazul hârtiei din import, însotită de o mostră de referintă a rolei de hârtie, certificată de producătorul acesteia si personalizată cu datele de identificare a distribuitorului autorizat;

c) copiile certificatelor de înmatriculare si de înregistrare fiscală sau, după caz, copia certificatului de înregistrare continând codul unic de înregistrare - pentru distribuitor si pentru unitătile propuse pentru acreditare;

d) copia actului constitutiv al societătii comerciale - pentru distribuitor si pentru unitătile propuse pentru acreditare;

e) originalul adeverintei eliberate de organul fiscal teritorial, din care să rezulte că agentul economic nu are datorii fiscale restante la bugetul de stat - pentru distribuitor si pentru unitătile propuse la acreditare pentru comercializare, dacă este cazul.

Nu se consideră obligatii fiscale restante la bugetul de stat sumele pentru care agentii economici au obtinut înlesnire la plată potrivit legii, precum si sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale si care se află în diferite stadii de contestare sau judecată;

f) copiile contractelor ferme încheiate între distribuitor si unitătile pentru care se propune acreditarea pentru comercializare si/sau service, cu clauza expresă privind judetele în care se vor desfăsura aceste activităti;

g) fisa de personal, semnată si stampilată de unitatea de service, pentru fiecare tehnician de service angajat cu contract individual de muncă, pentru care se solicită acreditarea, care cuprinde: numele si prenumele, domiciliul, seria si numărul documentului de identitate, studiile, specialitatea, vechimea în specialitate; copia documentului care atestă absolvirea unei forme de învătământ cu profil tehnic, eliberat de o unitate sau institutie din sistemul national de învătământ;

h) certificatul de cazier judiciar pentru tehnicienii de service, în original sau, după caz, copie legalizată, atunci când în cadrul termenului de valabilitate a acestuia se solicită acreditarea tehnicianului respectiv pentru efectuarea de service la mai multe tipuri de aparate de marcat electronice fiscale;

i) copia autorizatiei de fabricatie sau de import de taximetre, emisă de Biroul Român de Metrologie Legală - pentru distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie;

j) copiile autorizatiilor pentru activitătile de comercializare si, respectiv, de reparare a taximetrelor, emise de Biroul Român de Metrologie Legală - pentru unitătile propuse la acreditare pentru comercializare si/sau service de aparate de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie.

Art. 91. - În cazul în care distribuitorii autorizati pentru distributia si utilizarea unor aparate de marcat electronice fiscale solicită eliberarea avizului pentru alte tipuri si modele de aparate la care comercializarea si service-ul vor fi asigurate prin agenti economici inclusi în reteaua proprie de distributie si service, acestia depun documentele prevăzute la art. 90 lit. a), b), e), f), h) si, după caz, lit. i) si j), precum si:

a) un document datat, emis sub semnătura si stampila unitătilor acreditate anterior, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social, codul fiscal sau, după caz, codul unic de înregistrare, numărul de telefon/fax, lista tehnicienilor de service acreditati care vor efectua service la noul tip de aparat si elementele de identificare a acestora;

b) copii xerox de pe legitimatiile tehnicienilor de service înregistrate la comisie.

Art. 92. - În situatia în care, ulterior eliberării avizului, distribuitorii autorizati solicită extinderea retelei de distributie si service prin includerea unor unităti acreditate anterior de către alti distribuitori autorizati, acestia depun pentru res- pectivele unităti documentele prevăzute la art. 90 lit. e), f),

h) si, după caz, lit. j), precum si la art. 91 lit. a) si b).

Art. 93. - (1) Comisia analizează cererile depuse si, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, se pronuntă asupra aprobării sau respingerii solicitării.

(2) Hotărârea comisiei este adusă la cunostintă solicitantului.

(3) Avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se eliberează numai după confectionarea sigiliilor fiscale si a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service si înregistrarea la comisie a legitimatiilor acestora.

Art. 94. - (1) Avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale este valabil o perioadă de un an începând cu data eliberării, cu posibilitatea reconfirmării anuale a acestuia.

(2) Până la expirarea perioadei de valabilitate a avizului, distribuitorii autorizati pot solicita reconfirmarea acestuia prezentând documentele prevăzute la art. 90 lit. e), f), h) si, după caz, lit. i) si j), precum si la art. 91 lit. a).

(3) Nesolicitarea reconfirmării avizului de distribuire si utilizare ori respingerea de către comisie a acesteia atrage retragerea dreptului de distributie si comercializare a aparatelor obtinut în baza avizului respectiv.

Art. 95. - (1) Agentii economici care până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice au obtinut avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale vor solicita, în termen de 18 luni de la această dată, reconfirmarea avizului conform graficului prevăzut la alin. (2), în caz contrar dreptul de distributie si comercializare a aparatelor obtinut în baza avizului respectiv considerându-se ca fiind retras de drept de la data expirării termenului stabilit prin grafic.

(2) Solicitarea reconfirmării avizului prevăzut la alin. (1) se va face esalonat, prin prezentarea documentelor prevăzute la art. 90 lit. b) si la art. 94 alin. (2), conform graficului stabilit prin decizie a comisiei.

(3) Prin grija secretariatului comisiei, decizia prevăzută la alin. (2) va fi adusă de îndată la cunostintă fiecărui distribuitor autorizat si va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 96. - (1) Solicitarea reconfirmării avizului se face prin includerea în reteaua de distributie si/sau de service a tuturor unitătilor cu care sunt încheiate contracte ferme în derulare, astfel cum acestea au fost acreditate prin avizul de bază si/sau suplimentele ulterioare ale acestuia obtinute până la data solicitării reconfirmării avizului, si cu respectarea conditiei prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. d).

(2) Ulterior reconfirmării avizului, acesta poate fi modificat numai în sensul retragerii acreditării unor unităti ori includerii în reteaua de distributie si/sau de service a unor noi unităti.

Art. 97. - În cazul nereconfirmării de către comisie a acreditării unei unităti de service, precum si în cazul retragerii acreditării unei astfel de unităti la solicitarea distribuitorului autorizat, acesta este obligat să asigure prin intermediul tehnicienilor de service proprii sau prin alte unităti de service din reteaua proprie preluarea în service a tuturor aparatelor de marcat electronice fiscale la care ser- vice-ul a fost asigurat de unitatea a cărei acreditare a fost respinsă sau retrasă.

Art. 98. - Distribuitorul autorizat are obligatia să păstreze ca model de referintă aparatul de marcat electronic fiscal care a fost supus verificării în vederea obtinerii avizului tehnic prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. a) si să îl prezinte comisiei, la solicitarea acesteia, ori de câte ori este necesar.

Art. 99. - Distribuitorul autorizat este obligat să anunte comisia, în termen de 10 zile, despre orice modificare intervenită în reteaua de comercializare sau de service.

Art. 100. - În cazul distribuirii de aparate de marcat electronice fiscale cu modificări de structură, software sau cu parametri tehnici diferiti fată de modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat, este necesară o nouă avizare în conditiile prevăzute de prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL X

Alte obligatii ale distribuitorilor autorizati, ale unitătilor acreditate si ale utilizatorilor

 

Art. 101. - Pe lângă celelalte obligatii prevăzute de prezentele norme metodologice, după obtinerea avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorul autorizat trebuie:

a) să livreze numai aparate de marcat electronice fiscale conforme cu modelul avizat;

b) să emită certificate de garantie pentru aparatele de marcat electronice fiscale distribuite;

c) să asigure suportul hard/soft necesar, în cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal urmează să fie integrat ca parte a unui sistem de gestiune, iar prin personalul din reteaua de service acreditată să verifice integrarea corectă a aparatului în sistem;

d) să notifice în scris secretariatului tehnic al comisiei, cu minimum 30 de zile înainte de încheierea contractului, intentia achizitionării rolelor de hârtie de la un alt producător decât cel indicat în cererea de eliberare a avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Notificarea va fi însotită de declaratia de conformitate si de mostra de referintă prevăzute la art. 90 lit. b);

e) să furnizeze, la cererea organelor de control si a comisiei, toate informatiile privitoare la activitătile de comercializare si service pentru aceste aparate.

Art. 102. - (1) Distribuitorul autorizat are obligatia să furnizeze o dată cu aparatul de marcat electronic fiscal si manualul de utilizare în limba română, precum si cartea de interventii prevăzute la art. 5 alin. (3) din ordonanta de urgentă.

(2) Distribuitorii autorizati pentru distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie furnizează o dată cu aparatul dotarea tehnică si procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea si pot fi obtinute informatiile continute în memoria fiscală.

(3) Cartea de interventii prezentată în anexa nr. 1 se completează, în momentul vânzării aparatului de marcat electronic fiscal către utilizator, cu datele prevăzute la paginile 2-5 din aceasta.

(4) Pentru utilizatorii prevăzuti la art. 110, cartea de interventii se tipăreste de către acestia si se completează de către unitatea de service acreditată.

Art. 103. - (1) La instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizator, tehnicianul de service notează în cartea de interventii datele sale de identificare, ultimul număr al raportului de închidere zilnică rezultat la sfârsitul operatiunilor de probă si de initiere a operatorului care va utiliza aparatul.

(2) Bonurile emise în timpul operatiunilor de probă si de initiere, precum si rapoartele de închidere zilnică emise în faza de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal poartă inscriptia “probă” si se păstrează de utilizator.

(3) Instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se face în prezenta organului fiscal teritorial în a cărui rază se instalează aparatul, care va verifica integritatea sigiliului fiscal, datele înscrise în bonul fiscal, precum si provenienta si modul de personalizare a rolelor de hârtie.

Art. 104. - (1) După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se întocmeste “Declaratia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale”, denumită în continuare declaratie, conform modelului prezentat în anexa nr. 10, în patru exemplare, semnată de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal, de tehnicianul de service care a efectuat instalarea si de reprezentantul organului fiscal.

(2) Originalul declaratiei se depune de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal la organul fiscal în a cărui rază este instalat aparatul, a doua zi după instalare, în vederea luării în evidentă a acestuia, o copie rămâne la utilizator si două copii la unitatea de service.

(3) Unitatea de service acreditată trimite o copie de pe declaratie distribuitorului autorizat, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Nerespectarea dispozitiilor prevăzute la alin. (2) si (3) se sanctionează cu amendă contraventională, conform art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgentă.

(5) Lunar, până la data de 10 a lunii în curs, organele fiscale în a căror rază au fost instalate aparatele de marcat electronice fiscale vor transmite directiei generale a finantelor publice de care apartin situatia privind aparatele instalate în luna precedentă.

(6) Utilizatorii care desfăsoară activităti cu caracter ambulant depun declaratia la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi au sediul social/domiciliul. În acelasi mod vor proceda si utilizatorii care desfăsoară activităti de taximetrie, cu exceptia situatiilor în care operatorul de transport în regim de taxi are filiale sau sucursale deschise în alte judete decât cel în care are sediul social, caz în care declaratia de instalare se va depune conform alin. (2).

Art. 105. - (1) O dată cu declaratia prevăzută la art. 104 alin. (1), utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal prezintă organului fiscal cartea de interventii a aparatului si registrul special.

(2) Organul fiscal înscrie în cartea de interventii numărul de pagini, aplicând stampila, si vizează registrul special pe ultima pagină.

Art. 106. - (1) Unitătile care fac parte din reteaua de service trebuie să aibă mentionată în obiectul lor de activitate activitatea de service pentru aparate de marcat electronice fiscale, cod CAEN 7250, si să dispună de minimum 2 tehnicieni de service specializati în domeniu.

(2) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau al unitătilor de service acreditate, să asigure:

a) interventia promptă si gratuită, la solicitarea organelor de control;

b) instalarea aparatului nou si repunerea în functiune ori înlocuirea aparatului defect, în termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului;

c) instruirea utilizatorului, completarea cărtii de interventii a aparatului si semnarea declaratiilor de instalare;

d) efectuarea a cel putin o verificare anuală a aparatelor de marcat electronice fiscale si îndeplinirea oricăror alte obligatii ce revin unitătilor de service potrivit ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice.

Art. 107. - (1) Operatiile prevăzute la art. 106 alin. (2) lit. b)-d) se fac gratuit în perioada de garantie, iar în perioada de postgarantie contra cost, pe bază de contract încheiat de utilizator cu unitatea de service acreditată.

(2) Pentru semnarea contractului de service în perioada de postgarantie, utilizatorii pot opta pentru oricare dintre unitătile de service incluse în reteaua distribuitorului autorizat, cu următoarele conditii:

a) notificarea distribuitorului autorizat asupra optiunii;

b) unitatea de service pentru care se optează să fie acreditată să efectueze service în judetul sau în municipiul Bucuresti, unde este instalat aparatul.

(3) Distribuitorii autorizati pot comercializa aparatele de marcat electronice fiscale pentru care au obtinut avizul comisiei pe tot teritoriul tării, cu respectarea conditiei prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. d), iar cei care dispun de tehnicieni de service proprii sunt autorizati să efectueze operatiuni de service la toate aparatele livrate utilizatorilor, direct sau prin intermediul unitătilor acreditate de acestia, indiferent de judetele în care sunt instalate aparatele.

(4) Refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a încheia contracte de service pentru perioada de postgarantie echivalează cu renuntarea voluntară la utilizarea acelui aparat de marcat electronic fiscal si adoptarea deciziei de a achizitiona un alt tip de aparat.

(5) În cazul în care organele de specialitate prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanta de urgentă constată neutilizarea aparatului de marcat electronic fiscal ca urmare a defectării si nerepunerii în functiune a acestuia datorită inexistentei unui contract valabil de service pentru perioada de postgarantie încheiat în conditiile mentionate la alin. (2), acestea vor aplica agentului economic în cauză amenda contraventională prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă si vor suspenda activitatea unitătii până la achizitionarea si instalarea unui alt aparat.

Art. 108. - (1) Personalul tehnic care asigură service pentru aparatele de marcat electronice fiscale consemnează în cartea de interventii din dotarea aparatului următoarele:

a) data si ora solicitării interventiei din partea utilizatorului;

b) data si ora începerii interventiei;

c) observatii asupra stării sigiliului, descrierea sumară a defectiunii constatate;

d) numărul ultimului bon fiscal si al raportului Z înainte de începerea interventiei;

e) ultimul număr al raportului fiscal de închidere zilnică rezultat după efectuarea interventiei;

f) data si ora finalizării interventiei, semnătura si numele în clar ale tehnicianului de service;

g) eventualele resetări din timpul interventiei.

(2) În momentul instalării aparatului de marcat electronic fiscal tehnicianul de service consemnează în cartea de interventii ultimul număr al bonului fiscal si al raportului Z, emise la finalul operatiunilor de probă, instruirea operatorului si integritatea sigiliului.

Art. 109. - Distribuitorii autorizati sunt obligati să asigure gratuit piesele de schimb si subansamblurile necesare efectuării de service în perioada de garantie si, contra cost, în perioada de postgarantie, pe durata normală de functionare a aparatului de marcat electronic fiscal, conform Legii nr. 15/1994, republicată, precum si consumabile care să asigure mentinerea lizibilitătii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de lege.

Art. 110. - Avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale eliberate distribuitorilor autorizati pot constitui, la cerere, avize de utilizare pentru aparatele de acelasi tip si model, cu exceptia celor destinate activitătii de taximetrie, achizitionate de agentii economici utilizatori înainte de intrarea în vigoare a ordonantei de urgentă, cu următoarele conditii:

a) aducerea de către distribuitorii autorizati, direct sau prin unitătile de service acreditate, a aparatelor în cauză la parametrii tehnici specifici tipului si modelului de aparat de marcat electronic fiscal avizat, urmată de sigilarea fiscală a acestora potrivit dispozitiilor prezentelor norme metodologice;

b) aparatele să apartină utilizatorilor situati în zonele pentru care se asigură service.

Art. 111. - (1) Aducerea aparatelor de marcat electronice fiscale în parametrii tehnici specifici tipului si modelului de aparat avizat este atestată prin întocmirea, în 4 exemplare, a unui proces-verbal de conformitate semnat de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, după caz, al unitătii de service acreditate, precum si de reprezentantul utilizatorului.

(2) Primul exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1) este preluat de distribuitorul autorizat sau, după caz, de unitatea de service acreditată, exemplarul al doilea rămâne la utilizator, iar exemplarele al treilea si al patrulea vor fi anexate de utilizator la cererea prin care solicită atribuirea numărului de ordine din Registrul aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judet/municipiul Bucuresti si, respectiv, la declaratia de instalare a aparatului.

(3) În cazul în care adaptarea aparatelor se face prin unitătile de service acreditate, acestea transmit distribuitorului autorizat o copie xerox a procesului-verbal de conformitate, în termen de 5 zile de la data efectuării operatiunii.

Art. 112. - Sigilarea fiscală a memoriei fiscale si a aparatului de marcat electronic fiscal adus în parametrii tehnici specifici tipului si modelului de aparat avizat se face în prezenta organului fiscal în a cărui rază se va instala aparatul.

Art. 113. - Pentru aparatele de marcat electronice fiscale aduse în parametrii tehnici specifici tipului si modelului avizate potrivit art. 110-112, distribuitorii autorizati unitătile de service acreditate desemnate de acestia, precum si utilizatorii vor duce la îndeplinire toate obligatiile ce le revin potrivit ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice.

Art. 114. - (1) Prevederile art. 110-113 se aplică si în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale achizitionate de utilizatori de la distribuitorii autorizati, ulterior intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, atunci când asupra tipului respectiv de aparat s-au făcut modificări în conditiile prevăzute la art. 100.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), în termen de maximum 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de conformitate prevăzut la art. 111 alin. (1), se procedează la predarea memoriei fiscale si la reinstalarea aparatului respectiv, potrivit prezentelor norme metodologice.

(3) Pentru tranzactiile efectuate în perioada neutilizării aparatului ca urmare a aducerii acestuia în parametri conform alin. (1) si până la reinstalarea acestuia, utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) si ale art. 7.

Art. 115. - (1) Distribuitorii autorizati care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligatiile ce le revin conform prevederilor ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice, pentru aparatele livrate.

(2) Drepturile si obligatiile ce revin distribuitorilor autorizati si unitătilor acreditate incluse în reteaua de distributie si service a acestora în baza prevederilor ordonantei de urgentă si a prezentelor norme metodologice, precum si în baza avizelor eliberate de comisie nu se cesionează.

(3) În cazul dizolvării distribuitorului autorizat prin fuziune ori prin divizare, drepturile si obligatiile ce îi revin acestuia în baza avizelor de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale se transmit în conditiile legii către societatea comercială sau societătile comerciale existente ori care iau fiintă în urma acestor operatiuni, fără a fi necesară reavizarea potrivit prezentelor norme metodologice.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor distribuitorului autorizat privind fuziunea sau divizarea va fi notificată comisiei în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia, în conditiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 116. - (1) Utilizatorii pot înstrăina aparatele de marcat electronice fiscale achizitionate numai prin distribuitorii autorizati sau prin unitătile acreditate de acestia, de la care au cumpărat aparatele respective.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul încetării activitătii utilizatorului în conditiile legii.

(3) În cazul încetării activitătii prin fuziune sau divizare, întrăinarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va face înainte de transmiterea patrimoniului utilizatorului către societatea comercială sau societătile comerciale beneficiare.

Art. 117. - (1) Clientii sunt obligati să solicite bonurile fiscale si să le prezinte la cerere organelor de control.

(2) Utilizatorii aparatelor de marcat eletronice fiscale sunt obligati să afiseze la loc vizibil, inclusiv la locul de amplasare a aparatelor, în cazul în care clientii au acces în unitate, anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a solicita si de a păstra bonul fiscal pentru prezentarea acestuia la un eventual control.

Art. 118. - Anunturile prevăzute la art. 117 alin. (2), cu exceptia celor afisate în interiorul autovehiculelor-taxi, vor fi scrise cu litere de tipar având înăltimea minimă de 3 cm.

 

CAPITOLUL XI

Controlul respectării prevederilor ordonantei de urgentă

 

Art. 119. - (1) Verificarea modului de respectare de către agentii economici a obligatiilor ce le revin potrivit ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice se face de către organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, Garda financiară si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare organe de control, organizate în echipe independente formate din minimum două persoane.

(2) În traficul rutier organele de control prevăzute la alin. (1) vor efectua verificarea taxiurilor numai împreună cu reprezentanti ai politiei rutiere.

(3) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor finaliza actiunea de inventariere a tuturor unitătilor agentilor economici care, la data intrării în vigoare a acestor norme, desfăsoară pe raza judetului/municipiului Bucuresti activităti de livrări de bunuri si prestări de servicii direct către populatie, pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, si împreună cu organele teritoriale ale Gărzii financiare vor proceda la verificarea acestora potrivit alin. (1).

(4) Pentru agentii economici înregistrati/autorizati potrivit legii ulterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, organele competente vor lua măsurile corespunzătoare pentru verificarea existentei obligatiei acestora de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, urmând ca în termen de 30 de zile de la data începerii activitătii unitătilor agentilor economici în cauză să verifice modul de respectare de către acestia a prevederilor ordonantei de urgentă.

Art. 120. - (1) Obiectivele controlului privind modul de respectare de către agentii economici a obligatiilor ce le revin potrivit ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice vizează verificarea:

a) dotării agentilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale, potrivit legii;

b) emiterii bonului fiscal cu denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat, cantitatea si pretul sau tariful unitar pentru toate bunurile livrate si/sau serviciile prestate, precum si cu celelalte date prevăzute de ordonanta de urgentă si de prezentele norme metodologice;

c) datelor înscrise în registrul special si în raportul Z cu cele înscrise în evidenta contabilă a utilizatorului;

d) modului de îndeplinire de către utilizatori a obligatiei privind anuntarea distribuitorului autorizat si a unitătii de service acreditate în momentul defectării aparatului de marcat electronic fiscal;

e) respectării de către utilizatori si de către unitătile acreditate pentru comercializare si/sau service a prevederilor referitoare la sursele de aprovizionare cu consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si depistarea si sanctionarea, potrivit legii, a agentilor economici, altii decât distribuitorii autorizati si unitătile acredi- tate de acestia, care comercializează astfel de consumabile;

f) afisării de către utilizatori a anunturilor prevăzute la art. 117 alin. (2);

g) modului de personalizare a consumabilelor utilizate pentru aparatele de marcat electronice fiscale, precum si a modului în care acestea asigură mentinerea lizibilitătii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de lege;

h) livrării de către distribuitorii autorizati, direct sau prin unitătile acreditate pentru comercializare, a dispozitivului de afisaj client împreună cu aparatul de marcat electronic fiscal, conform art. 22 pct. A lit. b);

i) respectării prevederilor art. 18 alin. (3);

j) modului de îndeplinire a oricăror alte obligatii ce revin agentilor economici în baza ordonantei de urgentă si a prezentelor norme metodologice.

(2) Obiectivele mentionate la alin. (1) vor fi incluse în tematica de control a organelor prevăzute la art. 119 alin. (1), indiferent de obiectul controlului.

Art. 121. - (1) Nerespectarea obligatiei distribuitorilor autorizati de instalare a aparatelor noi, de repunere în functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte ori de înlocuire a acestora, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) din ordonanta de urgentă, se sanctionează cu amendă contraventională, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă.

(2) În cazul în care organele de control vor constata, pentru a doua oară la acelasi utilizator, că aparatul defect nu a fost repus în functiune ori nu a fost înlocuit în termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, pe lângă aplicarea amenzii contraventionale vor propune comisiei si retragerea dreptului de distributie si comercializare a aparatelor respective, obtinut de distribuitorul autorizat în baza avizului în cauză.

(3) Fapta prevăzută la alin. (2) va fi consemnată într-un proces-verbal semnat de reprezentantii organului de control si de reprezentantul utilizatorului.

(4) În termen de 3 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la alin. (3), organele de control vor transmite originalul procesului-verbal comisiei, o copie distribuitorului si o copie agentului economic în a cărui unitate s-a constatat că aparatul de marcat electronic fiscal este defect.

(5) Comisia se va întruni în sedintă în termen de 3 zile de la primirea procesului-verbal, în vederea analizării celor constatate de către organele de control si a emiterii deciziei de retragere definitivă a dreptului de distributie si comercializare a aparatelor respective distribuitorului în cauză. Decizia va fi întocmită în 3 exemplare.

(6) În termen de 48 de ore de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (5), originalul acesteia va fi transmis distribuitorului si o copie organului de control care a întocmit procesul-verbal, prin grija secretariatului tehnic al comisiei.

Art. 122. - (1) De la data înmânării către distribuitor a deciziei prevăzute la art. 121 alin. (5) ori de la data transmiterii prin postă a acesteia, în cazul refuzului sau neprezentării pentru ridicarea ei, distribuitorului i se interzic distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Aparatele detinute în stoc la acea dată pot fi livrate numai unui alt distribuitor autorizat pentru distributia si utilizarea aceluiasi tip si model de aparat de marcat electronic fiscal.

(2) Distribuitorii cărora le-a fost retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru toate obligatiile ce le revin conform prevederilor ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice, pentru toate aparatele livrate până la data comunicării retragerii acestui drept.

(3) Neîndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. (2) se sanctionează cu amendă contraventională, conform art. 11 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgentă.

(4) Comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distributie si comercializare a acestora se sanctionează cu amendă contraventională, iar în cazul repetării faptei, si cu confiscarea încasărilor obtinute de agentul economic contravenient din această activitate, conform art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 13 alin. (2) din ordonanta de urgentă.

(5) Amenda si sanctiunea complementară prevăzute la alin. (4) se aplică si în cazul comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale de către alti agenti economici decât distribuitorii autorizati si unitătile acreditate de acestia.

Art. 123. - Neîndeplinirea obligatiei agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenul legal se sanctionează cu amendă contraventională, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă, si cu suspendarea activitătii unitătii agentului economic contravenient până în momentul înlăturării cauzelor care au generat aceasta.

Art. 124. - (1) Suspendarea activitătii unitătilor agentilor economici contravenienti se face în baza proceselor-verbale încheiate de echipe de control independente, constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si la nivelul Gărzii financiare, formate din 2 inspectori si, respectiv, 2 comisari.

(2) Pe toată durata de suspendare a activitătii unitatea va fi sigilată. Sigilarea se efectuează de către echipa de control constituită potrivit alin. (1), începând cu data încheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei.

(3) Concomitent cu sigilarea unitătii se afisează la loc vizibil anuntul “Unitate închisă pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale”. Anuntul va fi scris cu litere de tipar având înăltimea minimă de 10 cm.

(4) În cazul activitătilor cu caracter ambulant, o dată cu încheierea procesului-verbal de control se va proceda la retinerea autorizatiei de functionare a agentului economic contravenient, eliberată de autoritătile administratiei publice locale pentru această activitate.

(5) În cazul activitătilor de taximetrie, o dată cu încheierea procesului-verbal de control se va proceda la suspendarea sau la anularea autorizatiei taxi, conform dispozitiilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere.

(6) Pe întreaga perioadă de suspendare a activitătii unitătii respective organele de control vor urmări conformarea utilizatorului cu sanctiunea primită.

Art. 125. - Continuarea livrării de bunuri si prestarea de servicii după suspendarea activitătii unitătii se sanctionează cu amendă contraventională si cu confiscarea sumelor încasate din aceste activităti, conform art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din ordonanta de urgentă.

Art. 126. - (1) În vederea ridicării sanctiunii de suspendare a activitătii, agentul economic a cărui unitate a fost sigilată va proceda după cum urmează:

a) după achizitionarea aparatului de marcat electronic fiscal sau, după caz, după aducerea aparatului în parametrii specifici tipului si modelului avizate, în cazul utilizatorilor prevăzuti la art. 110, va solicita în scris directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti pe a cărei rază urmează să fie instalat aparatul atribuirea numărului de ordine din Registrul aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, anexând la cerere documentele prevăzute la art. 61.

Directiile generale ale finantelor publice vor comunica numărul de ordine atribuit, în termen de 3 zile de la data primirii solicitării;

b) după primirea numărului de ordine va solicita unitătii de service acreditate instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, informând directia generală a finantelor publice sau, după caz, Garda financiară, în functie de apartenenta organului de control care a dispus sanctionarea, asupra datei si orei la care urmează să se facă instalarea aparatului.

(2) Desigilarea unitătii se face de către echipa de control care a dispus suspendarea activitătii unitătii, moment în care se va proceda la instalarea aparatului potrivit prezentelor norme metodologice, o copie xerox a declaratiei de instalare întocmite conform art. 104 alin. (1) fiind preluată de organul de control si atasată la procesul-verbal de desigilare a unitătii.

(3) În vederea ridicării sanctiunii de suspendare a activitătilor cu caracter ambulant si de taximetrie, agentul economic va prezenta organului de control copia declaratiei de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal, vizată de organul fiscal teritorial prevăzut la art. 104 alin. (6).

Art. 127. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a