MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 321         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

183. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate

 

267. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate

 

184. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si ale personalului acestora

 

268. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si ale personalului acestora

 

185. - Lege pentru înfiintarea comunei Râca, prin reorganizarea comunei Popesti, judetul Arges

 

269. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Râca, prin reorganizarea comunei Popesti, judetul Arges

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

516. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale  de sănătate

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

219. - Decizie pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 30 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 183.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 267.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si ale personalului acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 199 din 18 decembrie 2002 privind stingerea unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si ale personalului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 184.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si ale personalului acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si ale personalului acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 268.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Râca, prin reorganizarea comunei Popesti, judetul Arges

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Râca, judetul Arges, având în componentă satele Râca, Bucov si Adunati.

(2) Resedinta comunei se stabileste în satul Râca.

Art. 2. - (1) Comuna Popesti, judetul Arges, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componentă satele Popesti, Palanga, Slobozia si Purcăreni.

(2) Resedinta comunei Popesti rămâne în satul Popesti.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Râca, judetul Arges, rezolvarea problemelor curente se va asigura de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Râca.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Arges si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Arges si Consiliul Local al Comunei Popesti, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Popesti, între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Râca vor fi administrate si gestionate prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judetului Arges.

(3) Bugetul comunei Râca pe anul 2003 se va elabora de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Arges.

(4) Operatiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Popesti si delegatul desemnat prin ordin al prefectului cu atributii de primar al comunei Râca.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Popesti, judetul Arges vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 185.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Râca prin reorganizarea comunei Popesti, judetul Arges

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Râca, prin reorganizarea comunei Popesti, judetul Arges, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 269.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 18 decembrie 2002, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 516.


*) Anexele

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNATATE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 516/2003 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

- art. 141 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Referatul de aprobare nr. ET/3.475 al Directiei generale norme contractuale si relatii cu furnizorii,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003.

(2) Pentru medicamentele eliberate în tratamentul ambulatoriu cu contributie personală, casele de asigurări de sănătate decontează prescriptiile medicale la pretul de referintă.

(3) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 beneficiază de medicamente în tratamentul ambulatoriu în conditiile art. 26 alin. (1) din aceeasi ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Denumirile comerciale ale medicamentelor de care pot beneficia asiguratii cu si fără contributie personală pe bază de prescriptie medicală sunt cuprinse în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Presedintii directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice au obligatia de a pune în aplicare si de a respecta prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 12 mai 2003.

Nr. 219.


*) Anexe