MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 326         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 mai 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

260. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

500. - Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi din Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe

 

512. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru Comitetul Olimpic Român

 

513. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul privat al municipiului Sibiu, judetul Sibiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

117. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru modificarea anexei nr. 12 la Procedura de autorizare a activitătilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata internă sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna sălbatică, precum si a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 647/2001

 

418. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 327/2003 privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti

 

628. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocă a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe, pentru a recompensa serviciile deosebite aduse statului român în procesul de integrare euroatlantică,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor persoanei prevăzute în anexa*) care face parte din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 260.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului de posturi din Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu 68 de posturi, cu scopul redimensionării Ambasadei României în Irak, cu sediul la Bagdad, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Afacerilor Externe, conform Hotărârii Guvernului nr. 648/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, se majorează corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 500.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru Comitetul Olimpic Român

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului, la capitolul “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, cu suma de 25 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru Comitetul Olimpic Român.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează de Comitetul Olimpic Român pentru finantarea unor lucrări de proiectare si constructie la obiective sportive din Complexul Izvorani.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2003.

Art. 3. - Până la 20 decembrie 2003 Ministerul Tineretului si Sportului va solicita reîntregirea Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 cu sumele rămase neutilizate.

Art. 4. - Ministerul Tineretului si Sportului si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 512.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul privat al municipiului Sibiu, judetul Sibiu

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din constructie aflată în curs de executie si terenul aferent, situat în municipiul Sibiu, Str. Independentei, judetul Sibiu, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei - Directia de Sănătate Publică a Judetului Sibiu în domeniul privat al municipiului Sibiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu destinatia de “Bloc de locuinte pentru tineret”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 513.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului în domeniul privat al municipiului Sibiu, judetul Sibiu

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Sibiu, Str. Independentei

fără număr administrativ, judetul Sibiu

- Statul român - domeniul privat

- Ministerul Sănătătii si Familiei prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Sibiu

- Municipiul Sibiu - domeniul privat

- Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

judetul Sibiu

Teren:

Suprafată = 2.601 m2, înscris în C.F. Sibiu, nr. 25.075, sub nr. topo 3.681 si 3.614/1/2

Clădire:

Suprafata construită = 1.875,69 m2, din care:

- corp principal = 1.246,08 m2

- corp anexă = 38,25 m2

- centrală termică = 591,36 m2

Regim de înăltime:

- corp principal: D+P+5E+M

- corp anexă: P

- centrală termică: P

Suprafata desfăsurată a corpului principal = 8.916,72 m2

- arie desfăsurată demisol: 1.246,08 m2

- arie desfăsurată parter: 1.246,08 m2

- arie desfăsurată etaj I: 1.246,08 m2

- arie desfăsurată etaj II: 1.246,08 m2

- arie desfăsurată etaj III: 1.246,08 m2

- arie desfăsurată etaj IV: 1.102,08 m2

- arie desfăsurată etaj V: 792,12 m2

- arie desfăsurată mansardă: 792,12 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 12 la Procedura de autorizare a activitătilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata internă sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna sălbatică, precum si a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 647/2001

 

În temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul Directiei de protectie si conservare a biodiversitătii, arii protejate si monumente ale naturii,

ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Tarifele care se încasează de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pentru analiza solicitărilor si a documentatiilor care se prezintă în vederea emiterii acordurilor de mediu pentru export si a permiselor CITES, prevăzute în anexa nr. 12 la Procedura de autorizare a activitătilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si comercializare pe piata internă sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna sălbatică, precum si a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 647/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 26 iulie 2001, se modifică si se înlocuiesc potrivit anexei la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Directia de protectie si conservare a biodiversitătii, arii protejate si monumente ale naturii, inspectoratele teritoriale pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

(2) Inspectoratele teritoriale pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” vor folosi mijloacele de informare existente în teritoriu pentru informarea populatiei, a autoritătilor administratiei publice locale si a agentilor economici cu privire la măsurile stabilite prin prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 5 mai 2003.

Nr. 117.

 

ANEXĂ

(anexa nr. 12 la procedură)

 

TARIFELE

care se încasează de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului în vederea emiterii acordurilor de mediu pentru export si a permiselor CITES

 

Sectiunea I:

Tarife care se încasează în vederea emiterii acordurilor de mediu pentru export

Tipul resurselor care se exportă Tariful

a) ciuperci comestibile în stare proaspătă sau semiprelucrată 300 lei/kg

b) plante din flora sălbatică, medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante, sub formă întreagă sau părti din acestea (rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, seminte si muguri) în stare vie, proaspătă sau prelucrată 150 lei/kg

c) plante din flora sălbatică - stuf (sub formă întreagă sau părti din acestea) 30 lei/kg

d) seminte de specii forestiere si alte specii de floră sălbatică (resurse genetice) 2.000 lei/kg

e) fructe din flora sălbatică, în stare proaspătă sau semiprelucrată 150 lei/kg

f) melci în stare vie 10.000 lei/kg

g) carne de melc decochiliată congelată 1.000 lei/kg

h) cochilii de melc 250 lei/kg

i) scoici, broaste si raci, în stare vie 10.000 lei/kg

j) scoici, broaste si raci, în stare semiprelucrată 2.500 lei/kg

k) alte organisme acvatice (viermi, crustacee si altele) 5.000 lei/kg

l) iepuri si alte mamifere sălbatice mici în stare vie (resursă genetică) 100.000 lei/exemplar

m) iepuri si alte mamifere sălbatice mici sacrificate prin diverse metode, conform legii 1.000 lei/kg

n) mamifere sălbatice mari vii (resursă genetică) 500.000 lei/exemplar

o) mamifere sălbatice mari, împuscate 1.000 lei/kg

p) păsări vii din fauna sălbatică (resursă genetică) 25.000 lei/exemplar

r) păsări din fauna sălbatică, împuscate 2.000 lei/kg

Sectiunea II:

Tarife care se încasează în vederea eliberării permiselor CITES

Tipul resurselor care se exportă Tariful

a) speciile de mamifere sălbatice (trofee de vânătoare) 1.500.000 lei/exemplar

b) specii de reptile 250.000 lei/exemplar

Tipul resurselor care se exportă Tariful

c) icre de sturioni 100.000 lei/kg

d) carne si alte produse de sturioni 10.000 lei/kg

e) lipitori 10.000 lei/kg

f) alte specii de animale sălbatice 150.000 lei/exemplar

g) specii de plante 150.000 lei/kg

h) animale pentru grădini zoologice si de circ 50.000 lei/exemplar

i) altele 500.000 lei/permis

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 327/2003 privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 327/2003 privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 12 aprilie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Începând cu data prezentului ordin serviciile de transport nemedicalizat (fără personal medico-sanitar), efectuate până în prezent de serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, pot fi externalizate.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat se va face prin licitatie, conform legislatiei aplicabile în domeniul achizitiilor publice.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 6 mai 2003.

Nr. 418.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocă a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocă a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 7/1999,

în temeiul prevederilor art. 3 pct. 16 si 48 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Regia Autonomă “Registrul Auto Român” este desemnată ca serviciu administrativ competent pentru aplicarea prevederilor Acordului privind adoptarea de conditii uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocă a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997.

Art. 2. - (1) Reprezentantele Regiei Autonome “Registrul Auto Român” sunt desemnate drept centre de inspectie tehnică abilitate pentru efectuarea testelor de inspectie si certificarea conformitătii cu cerintele de

inspectie ale regulilor aplicabile, anexate la Acordul de la Viena din 1997. Lista centrelor de inspectie tehnică abilitate este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Categoriile de autovehicule supuse inspectiei tehnice periodice cu recunoastere internatională, precum si planul de operatiuni pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Regia Autonomă “Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2003.

Nr. 628.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

centrelor de inspectie tehnică care efectuează inspectii tehnice periodice cu recunoastere internatională

 

Nr. crt.

Centrul de inspectie tehnică

1.

RAR ALBA

2.

RAR ARAD

3.

RAR ARGES

4.

RAR BACĂU

5.

RAR BIHOR

6.

RAR BISTRITA-NĂSĂUD

7.

RAR BOTOSANI

8.

RAR BRASOV

9.

RAR BRĂILA

10.

RAR BUCURESTI

11.

RAR BUZĂU

12.

RAR CARAS- SEVERIN

13.

RAR CĂLĂRASI

14.

RAR CLUJ

15.

RAR CONSTANTA

16.

RAR COVASNA

17.

RAR DÂMBOVITA

18.

RAR DOLJ

19.

RAR GALATI

20.

RAR GIURGIU

21.

RAR GORJ

22.

RAR HARGHITA

23.

RAR HUNEDOARA

24.

RAR IALOMITA

25.

RAR IASI

26.

RAR MARAMURES

27.

RAR MEHEDINTI

28.

RAR MURES

29.

RAR NEAMT

30.

RAR OLT

31.

RAR PRAHOVA

32.

RAR SATU MARE

33.

RAR SĂLAJ

34.

RAR SIBIU

35.

RAR SUCEAVA

36.

RAR TELEORMAN

37.

RAR TIMIS

38.

RAR TULCEA

39.

RAR VASLUI

40.

RAR VÂLCEA

41.

RAR VRANCEA

 

ANEXA NR. 2

 

Categorii de autovehicule care efectuează inspectia tehnică cu recunoastere internatională si periodicitatea de efectuare a acestor inspectii

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a