MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 339            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 19 mai 2003

 

SUMAR

 

 

LEGI SI DECRETE

 

            186. - Lege privind promovarea culturii scrise

 

            270. - Decret pentru promulgarea Legii privind promovarea culturii scrise

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            519. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

            520. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Iasi

 

            521. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de transport international si sejur pentru trei invitati ai Ministerului Afacerilor Externe

 

            523. - Hotărâre pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2003 a Comitetului Mixt România - Asociatia Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată prin procedură scrisă la 23 ianuarie 2003, privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre România si Statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

 

            524. - Hotărâre pentru acceptarea Deciziei nr. 10/2003 a Comitetului mixt România - Turcia, adoptată prin procedură scrisă, privind modificarea Protocolului D al Acordului de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            185. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

            226. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazosi

 

            292. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă

 

            3.090. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Uzina Mecanică Băbeni” - S.A.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            225. - Decizie pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cărtii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

LEGI S I DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind promovarea culturii scrise

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - (1) Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru sustinerea si promovarea culturii scrise.

            (2) În sensul prezentei legi, prin cultură scrisă se întelege domeniul de referintă care cuprinde cărti, reviste si alte publicatii având caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport.

            Art. 2. - De prevederile prezentei legi beneficiază activitătile de creatie, productie editorială si tipografică, de difuzare si promovare a culturii scrise.

            Art. 3. - Nu fac obiectul prezentei legi tipăriturile de informare publicitară, publicatiile de modă, de decoratiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii si al radiodifuziunii, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicatiile pornografice si cele destinate jocurilor de noroc.

 

CAPITOLUL II

Stimularea activitătilor de creatie si de productie editorială

 

Art. 4. - (1) Autorii din domeniul culturii scrise beneficiază de protectia dreptului de proprietate intelectuală, potrivit legii.

(2) La solicitarea autorilor, Ministerul Culturii si Cultelor poate asigura asistentă juridică în cazul încălcării dreptului de autor sau a clauzelor contractuale.

Art. 5. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice pot subventiona partial sau integral, singure sau în colaborare, editarea unor lucrări din categoria celor mentionate la art. 1.

(2) Sumele reprezentând subventia acordată în colaborare pot acoperi costurile de productie si drepturile de autor, într-un cuantum de la 20% până la integral.

(3) Autoritătile administratiei publice locale si institutiile publice pot acorda subventiile prevăzute la alin. (1) si (2), la solicitarea editorului, numai pe baza avizului Comisiei de stiintă, învătământ, cultură, culte, artă a consiliului judetean.

Art. 6. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetării si alte ministere pot acorda, în baza unor proiecte, burse de documentare, în tară si în străinătate.

(2) Bursele în străinătate se pot acorda pe o perioadă de până la 3 luni, în cuantum de până la 10.000 euro, incluzând cheltuielile de transport.

(3) Bursele în tară se pot acorda pe o perioadă de până la 3 luni, într-un cuantum ce nu poate depăsi salariul mediu lunar pe economie, la care se adaugă cheltuielile de transport si cazare.

(4) Nefinalizarea proiectului în termenii prevăzuti în contractul de acordare a bursei atrage restituirea sumei acordate.

Art. 7. - Ministerul Culturii si Cultelor poate asigura autorilor cheltuielile de participare la lansarea lucrărilor proprii în străinătate.

Art. 8. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor, precum si alte autorităti ale administratiei publice centrale, singure sau în colaborare, pot acorda subventii pentru traducerea si editarea în străinătate de opere literare, stiintifice, filozofice si tehnice ale autorilor din România.

(2) Valoarea subventiilor prevăzute la alin. (1) include plata drepturilor de autor corespunzătoare si costurile de productie/editare, în proportie de la minimum 20% până la integral.

Art. 9. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale acordă subventiile si bursele prevăzute la art. 5, 6 si 8 pe baza propunerilor Comisiei Nationale pentru Subventionarea Culturii Scrise, respectiv ale Comisiei pentru promovarea în străinătate a culturii nationale scrise.

(2) Dosarele cu solicitările de subventie si burse prevăzute la alin. (1) se depun la Ministerul Culturii si Cultelor de către editorul interesat, respectiv prin serviciile culturale ale ambasadelor României în străinătate.

(3) Comisiile mentionate la alin. (1) analizează trimestrial proiectele depuse si decid cuantumul subventiilor acordate.

Art. 10. - (1) Comisia Natională pentru Subventionarea Culturii Scrise este formată din 13 membri, desemnati pe o perioadă de doi ani, după cum urmează:

a) Ministerul Culturii si Cultelor - 3 membri;

b) Ministerul Educatiei si Cercetării - 2 membri;

c) Academia Română - 2 membri;

d) organizatiile profesionale ale scriitorilor din România - 2 membri;

e) asociatiile de editori - 2 membri;

f) organizatiile patronale ale difuzorilor de carte - 2 membri.

(2) Comisia Natională pentru Subventionarea Culturii Scrise are următoarele atributii:

a) stabileste criteriile de acordare a subventiilor, urmărind, cu prioritate, realizarea de: enciclopedii, tratate, dictionare, atlase, editii critice ale scriitorilor clasici români si străini, editii definitive de autor, debut literar, literatură natională pentru copii;

b) recomandă nominalizările pentru subventii si cuantumul acestora, în baza examinării dosarelor depuse la directia de specialitate a Ministerului Culturii si Cultelor;

c) primeste si analizează contestatiile cu privire la acordarea subventiilor

Art. 11. - (1) Comisia pentru promovarea în străinătate a culturii nationale scrise este formată din 13 membri, desemnati pe o perioadă de 2 ani, după cum urmează:

a) Ministerul Culturii si Cultelor - 2 membri;

b) Ministerul Educatiei si Cercetării - 2 membri;

c) Ministerul Afacerilor Externe - 2 membri;

d) Ministerul Informatiilor Publice - 1 membru;

e) Academia Română - 2 membri;

f) organizatiile profesionale ale scriitorilor - 2 membri;

g) asociatiile de editori - 2 membri.

(2) Atributiile Comisiei pentru promovarea în străinătate a culturii nationale scrise sunt următoarele:

a) stabilirea criteriilor de acordare a burselor de documentare în tară;

b) stabilirea cuantumului si a perioadei burselor de documentare în străinătate;

c) stabilirea criteriilor de acordare a subventiilor pentru traduceri si lansări de carte în străinătate;

d) primirea si analizarea contestatiilor cu privire la deciziile de acordare a subventiilor si burselor.

 

CAPITOLUL III

Difuzarea si promovarea

 

            Art. 12. - Difuzarea publicatiilor prevăzute la art. 1 beneficiază pe teritoriul României de serviciile Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. la un tarif de 50% din cel aplicat pentru serviciul de difuzare a imprimatelor.

Art. 13. - (1) În bugetul Ministerului Culturii si Cultelor sunt prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru: organizarea de târguri, saloane, expozitii de carte si publicatii culturale si pentru participarea cu stand national, inclusiv în colaborare cu organizatiile profesionale, la târguri, saloane, expozitii internationale de acest gen.

(2) În cazul în care reprezentarea României la un târg international este asigurată numai de organizatiile profesionale, Ministerul Culturii si Cultelor poate contribui, în limita fondurilor prevăzute la alin. (1), la asigurarea sumelor necesare pentru organizarea standului.

Art. 14. - (1) Târgurile internationale de carte “Bookarest” si “Gaudeamus - carte de învătătură” din Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mures, precum si Târgul “Cart-Vest” din Timisoara si Târgul “Librex” din Iasi sunt evenimente culturale de interes national.

(2) Guvernul României poate stabili, prin hotărâre, ca fiind de interes national si alte târguri, saloane, expozitii nationale de carte si publicatii culturale.

(3) Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Educatiei si Cercetării sprijină realizarea acestor evenimente culturale.

Art. 15. - (1) În bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Educatiei si Cercetării sunt prevăzute distinct fonduri destinate achizitionării si expedierii publicatiilor prevăzute la art. 1 pentru biblioteci ale comunitătilor românesti, ale centrelor culturale si lectoratelor de limba română din străinătate.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor desfăsoară activitatea de achizitionare si expediere a publicatiilor prevăzute la alin. (1) prin intermediul Bibliotecii Nationale a României.

Art. 16. - Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetării si autoritătile administratiei publice locale includ în bugetele proprii fonduri distincte destinate achizitionării publicatiilor prevăzute la art. 1 pentru bibliotecile publice si scolare.

Art. 17. - În bugetele Ministerului Culturii si Cultelor si ale Ministerului Educatiei si Cercetării sunt prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru subventionarea editării publicatiilor prevăzute la art. 1.

Art. 18. - (1) Societatea Română de Radiodifuziune si Societatea Română de Televiziune difuzează, cel putin o dată pe săptămână, o emisiune de promovare a publicatiilor prevăzute la art. 1.

(2) Societatea Română de Radiodifuziune si Societatea Română de Televiziune acordă un procent de minimum 1% din spatiul destinat publicitătii pentru promovarea publicatiilor prevăzute la art. 1, aplicând o reducere de 75% fată de preturile practicate pentru publicitatea comercială.

Art. 19. - Autoritătile administratiei publice locale acordă o reducere de 50% a tarifelor reprezentând chiria pe metrul pătrat, percepute pentru spatiile comerciale destinate exclusiv difuzării publicatiilor prevăzute la art. 1, precum si pentru spatiile destinate publicitătii acestora.

 

CAPITOLUL IV

Aspecte fiscale

 

Art. 20. - (1) Pentru lucrările prevăzute la art. 1, care promovează cultura română în străinătate, potrivit prezentei legi, plata costurilor reprezentând editarea se face în moneda tării de unde provine cererea, prin transfer de credite în contul bancar al editurii.

(2) Pentru lucrările prevăzute la alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor poate acorda un avans de 30% din valoarea integrală a contractului, în conditiile legii.

Art. 21. - (1) Compania Natională “Loteria Română” - S.A. acordă 0,4% din profitul net pentru achizitia de publicatii prevăzute la art. 1 destinate bibliotecilor publice si pentru acordarea unor tichete valorice pentru achizitionarea publicatiilor prevăzute la art. 1 utilizatorilor din bibliotecile publice: elevi, studenti, persoane cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum si nevăzătorilor si surdo-mutilor.

(2) Fondul constituit potrivit prevederilor alin. (1) este gestionat de Ministerul Culturii si Cultelor, prin directia de specialitate, care asigură si distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 22. - Comisiile prevăzute la art. 10 alin. (1) si art. 11 alin. (1) se înfiintează prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor, al ministrului educatiei si cercetării, al ministrului afacerilor externe si, respectiv, al ministrului informatiilor publice, prin care se aprobă si regulamentele de functionare ale acestora, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 23. - (1) Editurile/editorii au obligatia să tipărească numerele internationale standard ISBN pentru cărti si, respectiv, ISSN pentru publicatiile seriale. 

(2) Editurile/editorii au obligatia să tipărească pe cărti descrierea C.I.P. a Bibliotecii Nationale a României.

(3) Editurile/editorii au obligatia să tipărească pe publicatiile lor codul de bare, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. - Societătile de difuzare pentru publicatiile prevăzute la art. 1 sunt obligate ca, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să asigure utilizarea codului de bare în evidenta computerizată a vânzărilor si a gestiunii.

Art. 25. - Începând cu anul scolar 2003-2004, Ministerul Educatiei si Cercetării va include formele de învătământ si disciplinele necesare în domeniile editării, tipăririi, difuzării si promovării publicatiilor.

Art. 26. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, Guvernul va aproba, prin hotărâre, norme privind emiterea si utilizarea tichetelor valorice pentru achizitionarea publicatiilor prevăzute la art. 1.

Art. 27. - Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, vânzarea în rate a spatiilor comerciale având destinatia de librărie se poate aproba aceluiasi cumpărător pentru mai multe spatii.

Art. 28. - (1) Încălcarea prevederilor art. 23 si 24 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către persoanele special împuternicite prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(3) Amenzile aplicate în temeiul prezentei legi se fac venit la bugetul de stat în cotă de 75%, diferenta de 25% revenind autoritătii sau institutiei publice din care face parte agentul constatator.

(4) Fondurile constituite potrivit dispozitiilor alin. (3) vor fi utilizate de către autoritătile publice pentru dotarea cu mijloace specifice activitătilor din domeniul de responsabilitate si, respectiv, de către institutiile publice pentru achizitii de carte.

Art. 29. - La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 186.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind promovarea culturii scrise

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind promovarea culturii scrise si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 270.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 519.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care s-a aprobat redobândirea cetăteniei române în temeiul art. 10 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Simionescu Constantin, cetătean suedez, născut la 19 septembrie 1926 în Bucuresti, România, fiul lui Simionescu Ioan si Tudorita, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Oltarului nr. 5, sectorul 2.

2. Richter Rudolf, cetătean german, născut la 19 aprilie 1950 în localitatea Cenad, judetul Timis, România, fiul lui Richter Petru si Terezia, cu domiciliul actual în Germania, 90471 Nurnberg, Annette Kolbstr. 49.

3. Moricz Emeric, cetătean suedez, născut la 2 decembrie 1931 în localitatea Buduslău, judetul Bihor, România, fiul lui Emeric si Elisabeta, cu domiciliul actual în Suedia, 451 71 Uddevalla, Romansvagen 7, lag 284.

4. Moricz Angela-Elena, cetătean suedez, născută la 15 mai 1933 în localitatea Câmpina, judetul Prahova, România, fiica lui Brăchilă Ioan si Steliana, cu domiciliul actual în Suedia, 451 71 Uddevalla, Romansvagen 7, lag 284.

5. Muntean Traian, apatrid, născut la 2 mai 1962 în localitatea Hateg, judetul Hunedoara, România, fiul lui Muntean Iota-Mihai si Elena, cu domiciliul actual în Franta, 77567 Lieusaint, R.T.A.G.V. Rue Rene Mayer.

6. Molnar Iosif-Arpad, apatrid, născut la 5 septembrie 1960 în localitatea Deta, judetul Timis, România, fiul lui Molnar Iosif si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 74321 Bietigheim-Bissingen, Sudstr. 71.

7. Nedelcu Peter (Petrică), cetătean german, născut la 28 iunie 1956 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Nedelcu Dumitru si Susana, cu domiciliul actual în Germania, 70188 Stuttgart, Landhausstr. 213.

8. Mihai Spirea, cetătean suedez, născut la 7 martie 1927 în localitatea Preasna, judetul Călărasi, România, fiul lui Mihai Marin si Ioana, cu domiciliul actual în Suedia, 447 33 Vargarda, Backgardsgatan 3A.

9. Gorny Ana, apatrid, născută la 6 august 1967 în localitatea Osica de Sus, judetul Olt, România, fiica lui Delcea Gheorghe si Sevastita, cu domiciliul actual în Germania, 30880 Laatzen-Mitte, Im Langen Feld 43.

10. Ilie Ecaterina, cetătean suedez, născută la 29 august 1932 în localitatea Obreja Veche, Moldova, fiica lui Stefănescu Dumitru si Elena, cu domiciliul actual în Suedia, 226 54 Lund, Gunnesbov. 229.

11. Ciobanu-Morogan Matei-Dimitrie, cetătean suedez, născut la 5 septembrie 1973 în localitatea Bucuresti, România, fiul lui Ciobanu Victor si Morogan Elena-Maria, cu domiciliul actual în Suedia, 113 41 Stockholm, Norrbackagatan 78,3 tr.

12. Morogan Elena-Maria, cetătean suedez, născută la 17 ianuarie 1939 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Morogan Gheorghe si Paula, cu domiciliul actual în Suedia, 11341 Stockholm, Norrbackagatan 72,3 tr.

13. Buros Iosif, apatrid, născut la 27 ianuarie 1961 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Buros Ioan si Magdalena, cu domiciliul actual în Germania, 74379 Ingersheim, Kehrsbachstr. 7.

14. Petre Eleonora, apatrid, născută la 31 august 1954 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, fiica lui Negrea Constantin si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 79108 Freiburg, Kehlerstr. 40.

15. Babcan Melaniea, cetătean german, născută la 1 ianuarie 1954 în localitatea Grivita, judetul Ialomita, România, fiica lui Stanciu Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 40225 Düsseldorf, Schlossmannstr. 25.

16. Huber Carmen-Silvia, cetătean german, născută la 25 octombrie 1955 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Becherescu Vasile-Petre si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 80686 M.nchen, Hufnagelstr. 4.

17. Fercal Rudi (Dumitru), cetătean german, născut la 27 septembrie 1952 în localitatea Vatra Moldovitei, judetul Suceava, România, fiul lui Fercal Vasile si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 82054 Sauerlach, Wettlkamer-weg 6.

18. Milling Gabriela, apatrid, născută la 3 mai 1977 în localitatea Bucuresti, România, fiica lui Socol Constantin si Sanda, cu domiciliul actual în Germania, 35117 Munchhausen, Lindenberg 7.

19. Cîrpaci Dorel, apatrid, născut la 3 februarie 1965 în localitatea Chisineu-Cris, judetul Arad, România, fiul lui Cîrpaci Domnica, cu domiciliul actual în Franta, 03000 Moulins, str. Champmilan BT D N 199.

20. Cîrpaci Angelica, apatrid, născută la 22 martie 1971 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiica lui Iosif si Ana, cu domiciliul actual în Franta, 03000 Moulins, str. Champmilan BT D N 199.

21. Zlatar Iosif, apatrid, născut la 15 ianuarie 1969 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Zlatar Dimitrie si Mihai Ana, cu domiciliul actual în Franta, 03000 Moulins, 2 Bld. Ledru Rollin.

22. Mihai-Căldăras Felicia, apatrid, născută la 3 noiembrie 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Căldăras Sofia, cu domiciliul actual în Franta, 03000 Moulins, Rue de Barbuz Bat J 4 Apt. 348.

23. Georgescu Artemiza-Claudia, cetătean suedez, născută la 28 septembrie 1947 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fiica lui Constantinescu Leonida si Ecaterina, cu domiciliul actual în Suedia, 434 43 Kungsbacka, Syrengatan 10B.

24. Schreier Florin, cetătean american, născut la 10 august 1937 în Bucuresti, România, fiul lui Schreier Iosef si Isa, cu domiciliul actual în municipiul Brasov, Str. Rozelor nr. 37, judetul Brasov.

25. Schreier Filofteia, cetătean american, născută la 16 august 1933 în localitatea Făgetelu, judetul Olt, România, fiica lui Lipă Aurel si Elena, cu domiciliul actual în municipiul Brasov, Str. Rozelor nr. 37, judetul Brasov.

26. Schreier Stefan-Jack, cetătean american, născut la 10 noiembrie 1968 în Bucuresti, România, fiul lui Schreier Florin si Sîncrean Filofteia, cu domiciliul actual în municipiul Brasov, Str. Rozelor nr. 37, judetul Brasov.

27. Sayed Rodica, cetătean suedez, născută la 20 mai 1946 în localitatea Măgura, judetul Teleorman, România, fiica lui Lepădatu Stefan si Floarea, cu domiciliul actual în Suedia, 215 27 Malm., Paskliljegatan 25.

28. Dragomirescu Dan-Octavian (Drago Dan), cetătean israelian, născut la 10 martie 1978 în Bucuresti, România, fiul lui Dragomirescu Mircea-Ion-Stelian si Ruxandra, cu domiciliul actual în Israel, Safed, Menahem Begin, str. Haore nr. 9.

29. Teodorescu Stefan, cetătean suedez, născut la 17 aprilie 1951 în Bucuresti, România, fiul lui Teodorescu Dumitru si Eufimia, cu domiciliul actual în Suedia, 360 71 Norrhult, Norrhultsv. 46.

30. Doganay Cader, cetătean turc, născută la 9 iulie 1969 în localitatea Medgidia, judetul Constanta, România, fiica lui Normambet Memet si Sucurie, cu domiciliul actual în Turcia, Denizli, Deniz Karanfil sokak nr. 12 D.1.

31. Vasilescu Petru, apatrid, născut la 23 aprilie 1956 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Gheorghe si Elena, cu domiciliul actual în localitatea Caransebes, str. Balta Sărată bl. 8, sc. B, ap. 8, judetul Caras-Severin.

32. Barbu Adrian, cetătean suedez, născut la 3 mai 1956 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Barbu Ilie si Maria, cu domiciliul actual în Suedia, 818 32 Valbo, Spikasv. 43.

33. Barbu Maria, cetătean suedez, născută la 11 iulie 1955 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Negut Nicolae si Paraschiva, cu domiciliul actual în Suedia, 818 32 Valbo, Spikasv. 43.

34. Schipor Genoveva, cetătean suedez, născută la 2 iunie 1968 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, fiica lui Schipor Maria, cu domiciliul actual în Suedia, 556 11 Jonkoping, Havsornsgatan 145.

35. Tomescu Aurel, cetătean suedez, născut la 3 august 1946 în localitatea Gârbovi, judetul Ialomita, România, fiul lui Tomescu Vasile si Ioana, cu domiciliul actual în Suedia, 447 33 Vargarda, Tragardsgatan 2B.

36. Wild-Zossima Lucia, cetătean german, născută la 6 august 1932 în localitatea Dochia, judetul Neamt, România, fiica lui Vild Anton si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 81669 M.nchen, Rosenheimerstr. 204.

37. Wild-Zossima Odette (Elena-Cecilia-Odet), cetătean german, născută la 29 iulie 1935 în localitatea Sascut, judetul Bacău, România, fiica lui Vild Anton si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 80933 M.nchen, Fortnerstr. 35/1.

38. Cîrpaci Filip, apatrid, născut la 21 iulie 1970 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Cîrpaci Binon si Stancu Populara, cu domiciliul actual în Franta, 57220 Metz, 31 Rue Franiatte.

39. Munteanu Octavian-Mircea, apatrid, născut la 23 februarie 1956 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiul lui Munteanu Vasile si Georgeta, cu domiciliul actual în Germania, 31515 Wunstorf, Hinter den Hofen 1b.

40. Socol Robert-Cristian, apatrid, născut la 14 iulie 1979 în Bucuresti, România, fiul lui Socol Constantin si Sanda, cu domiciliul actual în Germania, 35117 Munchhausen, Lindenberg 7.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Iasi

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României, al art. 30 din Legea privind finantele publice nr. 500/2002 si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 15.000.000 mii lei, pentru judetul Iasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Judetean Iasi pentru plata partială a ratelor de capital si a dobânzii aferente acestora din creditul extern contractat de Regia Autonomă Judeteană Apă Canal Iasi pentru finantarea obiectivului de investitii “Retehnologizarea, modernizarea, completarea si dezvoltarea Statiei de epurare a municipiului Iasi”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

            Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 520.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor de transport international si sejur pentru trei invitati ai Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acoperirea cheltuielilor ocazionate de invitarea în România a domnilor Regis Passerieux, Alain Pellet si James Crawford, specialisti în drept, pentru consultări cu autoritătile române si pentru sustinerea unor conferinte pe teme de drept international.

Art. 2. - Cheltuielile aferente activitătii prevăzute la art. 1, în sumă de 254.717 mii lei, se suportă din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 521.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2003 a Comitetului mixt România-Asociatia Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată prin procedură scrisă la 23 ianuarie 2003, privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre România si Statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acceptă Decizia nr. 1/2003 a Comitetului Mixt România - Asociatia Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată prin procedură scrisă la 23 ianuarie 2003, privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre România si Statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 19/1993.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 523.

 

ANEXĂ

 

DECIZIA COMITETULUI MIXT ROMÂNIA - A.E.L.S. Nr. 1/2003*)

(adoptată prin procedură scrisă la 23 ianuarie 2003)

Amendamente la Protocolul B

 

Comitetul mixt,

având în vedere Protocolul B al Acordului dintre România si Statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, denumit în cele ce urmează acord, referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, amendat prin deciziile nr. 1/1997, nr. 2/1998, nr. 1/1999, nr. 1/2000 si nr. 1/2001 ale Comitetului mixt România-A.E.L.S.,

            luând notă de faptul că o eroare de ordin tehnic a fost descoperită la regula de la pozitia ex4114 din anexa II la Protocolul B, având în vedere art. 32 din acord care împuterniceste Comitetul mixt să amendeze prevederile Protocolului B la acord, decide:

 

            1. Regula de la pozitia ex4114 din anexa II la Protocolul B va fi înlocuită după cum urmează:

 

Pozitia S.A. nr.

(1)

Denumirea mărfurilor (2)

Prelucrare sau transformare aplicată materialelor neoriginare

si care conferă caracterul de produs originar (3) sau (4)

ex4114

 

Fabricare din materiale de la pozitiile 4104 la 4106, 4107, 4112 sau 4113 cu conditia ca valoarea lor totală să nu depăsească 50% din pretul de uzină al produsului

 

            2. Secretariatul General al Asociatiei Europene a Liberului Schimb va depune textul acestei decizii la statul depozitar.


*) Traducere din limba engleză.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru acceptarea Deciziei nr. 10/2003 a Comitetului mixt România-Turcia, adoptată prin procedură scrisă, privind modificarea Protocolului D al Acordului de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acceptă Decizia nr. 10/2003 a Comitetului mixt România-Turcia, adoptată prin procedură scrisă, privind modificarea Protocolului D al Acordului de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 218/1997.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 524.

 

DECIZIA Nr. 10/2003

privind modificarea Protocolului D referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă*)

(adoptată prin procedură scrisă)

 

Comitetul mixt,

având în vedere Protocolul D la Acordul de comert liber dintre România si Republica Turcia, semnat la 29 aprilie 1997, denumit în continuare acord, referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, amendat prin deciziile nr. 2/1999, nr. 3/1999, nr. 6/2000 si nr. 8/2001 ale Comitetului mixt România-Turcia, luând notă de faptul că o modificare de ordin tehnic a fost făcută de către serviciile Comisiei Europene la regula de la pozitia ex4114 din anexa II la protocoalele privind regulile de origine din cadrul Sistemului cumulului paneuropean de origine a mărfurilor,

în contextul schimbărilor intervenite în anul 2002 în Sistemul armonizat de descriere si codificare a mărfurilor (Sistemul armonizat - SA), luând în considerare faptul că protocoalele privind regulile de origine aplicate între tările participante la Sistemul cumulului paneuropean de origine a mărfurilor trebuie să fie identice, având în vedere dispozitiile art. 38 din Protocolul D al acordului, care împuterniceste Comitetul mixt să amendeze prevederile acestui protocol, a decis după cum urmează:


*) Traducere din limba engleză.

 

ARTICOLUL 1

 

Regula de la pozitia ex4114 din anexa II la Protocolul D al acordului, referitor la definirea conceptului de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, va fi înlocuită după cum urmează:

 

ex4114

Piei tăbăcite si piei lăcuite sau

placate; piei metalizate

 

Fabricare din materiale de la pozitiile 4104 la 4106, 4107, 4112 sau 4113 cu conditia ca valoarea lor totală să nu depăsească 50% din pretul de uzină

al produsului

 

ARTICOLUL 2

 

Această decizie va fi validă de la 1 ianuarie 2003 si va intra în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care s-a primit pe cale diplomatică ultima notificare, confirmând ca toate procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a acestei decizii au fost îndeplinite.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ORDIN

privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) si ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, referitoare la recipientele simple sub presiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 13/2002 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 185.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Număr de referintă

Titlu

1.

 SREN 286-1:1998

Recipiente sub presiune, simple, nesupuse la flacără, destinate să contină aer si azot

Partea 1: Recipiente sub presiune pentru utilizări generale

2.

SREN 286-3:1994

Recipiente sub presiune, simple, nesupuse la flacără, destinate să contină aer si azot

Partea 3: Recipiente sub presiune executate din otel pentru echipamente pneumatice de frânare auxiliare si echipamente pneumatice pentru material rulant feroviar

3.

SREN 286

4:1994 Recipiente sub presiune, simple, nesupuse la flacără, destinate să contină aer si azot

Partea 2: Recipiente sub presiune executate din aliaj de aluminiu pentru echipamente pneumatice de frânare auxiliare si echipamente pneumatice pentru material rulant feroviar

4.

 SREN 286 - 2:2000

Recipiente sub presiune, simple, nesupuse la flacără, destinate să contină aer si azot

Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare si circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere si remorcile lor

5.

SREN 571-1:1999

Examinări nedistructive

Examinări cu lichide penetrante

Partea 1: Principii generale

6.

SREN 583 - 1:2001

Examinări nedistructive Examinări cu ultrasunete Partea 1: Principii generale

7.

SREN 1011 - 1:2001

Sudare Recomandări pentru sudarea materialelor metalice

Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric

8.

SREN 1290:2000

Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate

9.

SREN 1330-3:2001

Examinări nedistructive

Terminologie

Partea 3: Termeni utilizati la examinarea radiografică industrială

10.

SREN 1714:2000

Examinări nedistructive ale sudurilor

Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate

11.

SREN ISO 6520 -1:1999

Sudare si procedee conexe Clasificarea imperfectiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice

Partea 1: Sudare prin topire

12.

SREN 12062:2001

Reguli generale pentru materiale Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate metalice

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazosi

 

În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazosi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se abrogă prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 50/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazosi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 28 februarie 2002.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 226.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazosi

 

1. Tipurile de gaze utilizate pe teritoriul României, destinate consumului la aparatele si echipamentele definite conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, se clasifică astfel:

a) gaze naturale bogate în metan, care, în functie de indicele Wobbe1), cuprind două subgrupe:

- subgrupa AL: gaz cu putere calorifică scăzută, cu indicele Wobbe cuprins între valorile de: 37,8 ÷ 46,8 MJ/m3

- subgrupa AH: gaz cu putere calorifică ridicată, cu indicele Wobbe cuprins între valorile de: 46,1 ÷ 56,6 MJ/m3

Ambele subgrupe de gaze au densitatea relativă2) cuprinsă între 0,55 si 0,7 kg/m3;

b) gaze petroliere lichefiate (GPL) cuprind:

- subgrupa propan comercial, cu putere calorifică inferioară3) de minimum 92,22 MJ/m3

Densitatea în stare gazoasă4) a propanului comercial: 2,018 kg/m3

- subgrupa amestecuri propan-butan, cu putere calorifică inferioară de minimum 112,86 MJ/m3

Densitatea în stare gazoasă a amestecului propan-butan: 2,55 kg/m3

2. Presiunile de alimentare utilizate la aparatele si echipamentele definite conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se clasifică astfel:

- pentru gazele naturale, subgrupele AL si AH:

minimă 15 mbar;

maximă 25 mbar;

normală 20 mbar;

- pentru gazele petroliere lichefiate, subgrupele propan si amestecuri propan-butan:

minimă 20 mbar;

maximă 35 mbar;

normală 29 mbar.


1) Este determinat în conditii normale (temperatura de 273,15 K si presiunea de 101,325 KPa).

2) Este determinată în raport cu densitatea aerului în conditii normale (temperatura de 273,15 K si presiunea de 101,325 KPa).

3) Este determinată în conditii normale (temperatura de 273,15 K si presiunea de 101,325 KPa).

4) Este determinată în conditii normale (temperatura de 273,15 K si presiunea de 101,325 KPa).

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) si ale art. 9 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea echilibrării cantitative a componentelor din productia internă si din import si pentru asigurarea unei structuri echitabile a livrărilor de gaze naturale către consumatorii finali,

ministrul industriei si resurselor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii finali se realizează în amestec, constituit din gaze naturale din productia internă si din import, denumit în continuare amestec de gaze naturale.

Art. 2. - Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale determină lunar structura amestecului de gaze naturale, în conditiile acoperirii integrale a cererii pietei, structură pe care o supune spre avizare Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN).

Art. 3. - (1) Titularii de acorduri petroliere au obligatia de a disponibiliza întreaga productie de gaze naturale pentru asigurarea componentei din productia internă în structura amestecului de gaze naturale.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) cantitătile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redeventei, în conditiile legii;

b) gazele naturale noi din productia internă, valorificate conform Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale (ANRM), în calitate de concedent în acordurile petroliere, are obligatia de a certifica lunar cantitătile de gaze naturale care se încadrează în prevederile art. 3 alin. (2) lit. a).

Art. 5. - Obligatia de a respecta structura amestecului de gaze naturale, determinată în conditiile art. 2, revine:

a) operatorilor licentiati, pentru cantitătile de gaze naturale furnizate consumatorilor captivi;

b) consumatorilor eligibili;

c) operatorilor din sectorul gazelor naturale, pentru cantitătile de gaze naturale destinate consumului propriu, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) si b).

Art. 6. - ANRM, ANRGN, Directia restructurare si piata sector petrol si gaze naturale din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor, Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale, consumatorii eligibili, precum si operatorii din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 292.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Uzina Mecanică Băbeni” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Uzina Mecanică Băbeni” - S.A.,

ministrul industriei si resurselor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Uzina Mecanică Băbeni” - S.A., cu sediul în localitatea Băbeni, Str. Uzinei nr. 1, judetul Vâlcea, având numărul de înregistrare la registrul comertului J/38/481/2001, denumită în continuare societatecomercială, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si supravegherii financiare în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de ministrul industriei si resurselor.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la aceasta, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar si, în mod obligatoriu, pentru modificarea statutului, în sensul separării functiei de presedinte al consiliului de administratie de cea de director general;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv pentru institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

d) notificarea tuturor creditorilor, furnizorilor, clientilor, partenerilor sau tertilor privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară, în sensul că toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale înainte sau după instituirea supravegherii financiare se suspendă pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare. Pe durata supravegherii financiare se suspendă orice termene de prescriptie a actiunilor prevăzute mai sus;

e) solicitarea, împreună cu Ministerul Industriei si Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2003.

Nr. 3.090.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cărtii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

Având în vedere:

- prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;

- prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a prevederilor titlului I “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cărtii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Directia control si urmărirea creantelor din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si serviciile de specialitate din cadrul caselor de asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 12 mai 2003.

Nr. 225.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a prevederilor titlului I “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cărtii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

1. În vederea descurajării acumulării de obligatii restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate de către contribuabili, persoane juridice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate aduce la cunostintă publică lista contribuabililor, cu exceptia microîntreprinderilor, astfel cum au fost definite prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, care înregistrează obligatii restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contributii, dobânzi si penalităti de orice fel.

2. Lista va cuprinde: numele debitorilor, totalul obligatiilor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anii fiscali precedenti în care s-au înregistrat obligatii restante, cuantumul obligatiilor restante, pe total si defalcat pe contributii, dobânzi si penalităti de orice fel, atât pentru angajator, cât si pentru asigurati, si modalitătile de colectare aplicate de organele competente ale caselor de

asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumite în continuare case de asigurări.

3. Structura înregistrărilor referitoare la un contribuabil este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentele instructiuni.

4. În sensul prezentelor instructiuni, contribuabilii mari sunt cei administrati în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov în cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov si în baza Ordinului ministrului finantelor nr. 1.173/2000 privind organizarea activitătii de administrare si control financiar fiscal la marii contribuabili, restul contribuabililor încadrându-se în categoria contribuabililor mijlocii si mici, cu exceptia microîntreprinderilor, astfel cum au fost definite prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2001.

5. Informatiile referitoare la obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate ale debitorilor se stabilesc pe baza evidentei analitice pe plătitori.

6. Informatiile referitoare la obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate ale contribuabililor care îsi desfăsoară activitatea si prin sucursale si/sau puncte de lucru înregistrate ca plătitoare de contributie la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în alte judete vor cuprinde atât obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate datorate de persoana juridică pentru activitatea proprie, cât si obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate datorate de sucursalele si/sau punctele de lucru care-i apartin.

7. Contribuabililor, persoane juridice, în privinta cărora a fost declansată procedura reorganizării judiciare si a falimentului, reglementată de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu li se aplică prevederile Legii nr. 161/2003.

8. Obligatiile bugetare stabilite prin titluri de creantă, împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, nu sunt făcute publice până la solutionarea căilor de atac.

9. De corectitudinea acestor informatii care vor fi transmise Directiei tehnologia informatiei si statistică în vederea publicării pe site-ul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate răspund directorii generali ai caselor de asigurări de sănătate în a căror rază sunt înregistrati plătitorii de contributie la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate care au obligatii restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

10. Modalitatea de transmitere a informatiilor, în vederea publicării acestora pe site-ul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate la termenele prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, este următoarea:

a) pentru marii contribuabili:

- până la data de 18 mai 2003 casele de asigurări de sănătate unde contribuabilii mari sunt înregistrati ca plătitori de contributie la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate vor inventaria din evidenta analitică pe plătitori toti debitorii cu obligatii restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate la data de 31 decembrie 2002, inclusiv sucursalele si punctele de lucru ale debitorilor înregistrati în alte judete;

- până la data de 19 mai 2003 casele de asigurări de sănătate unde sucursalele si/sau punctele de lucru sunt înregistrate ca plătitoare de contributie la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în alte judete transmit caselor de asigurări de sănătate la care este înregistrat contribuabilul mare, persoană juridică, informatiile referitoare la obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate la data de 31 decembrie 2002, pentru activitatea desfăsurată de sucursalele si/sau punctele de lucru care îi apartin;

- până la data de 19 mai 2003 casele de asigurări de sănătate vor proceda, în cazul în care nu s-a procedat până la această dată, la notificarea si punerea de acord cu debitorii asupra obligatiilor restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pe care le gestionează Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

- după punerea de acord cu debitorii asupra obligatiilor restante, acestia vor semna că recunosc realitatea informatiilor ce urmează a fi incluse pe site-ul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- dacă debitorii nu se prezintă, în urma notificării, la casa de asigurări de sănătate pentru punerea de acord asupra obligatiilor restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, se consideră că fiind datorate sumele existente în evidenta analitică pe plătitori;

- până la data de 20 mai 2003 se vor definitiva informatiile referitoare la obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate ale contribuabililor mari si se vor transmite Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- pe data de 20 mai 2003 informatiile referitoare la obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate ale contribuabililor mari vor fi transmise Directiei tehnologia informatiei si statistică pentru publicarea pe site;

- pe data de 21 mai 2003 va fi publicată, pe site-ul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, lista contribuabililor mari care înregistrează obligatii restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate la data de 31 decembrie 2002, conform anexei care face parte integrantă din prezentele instructiuni;

b) pentru contribuabilii mijlocii si mici:

- până la data de 25 mai 2003 casele de asigurări de sănătate unde contribuabilii mijlocii si mici sunt înregistrati ca plătitori de contributie la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate vor inventaria din evidenta analitică pe plătitori toti debitorii cu obligatii restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate la data de 31 decembrie 2002, inclusiv sucursalele si punctele de lucru ale debitorilor înregistrati în alte judete;

- până la data de 30 mai 2003 casele de asigurări de sănătate unde sucursalele si/sau punctele de lucru sunt înregistrate ca plătitoare de contributie la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate transmit informatiile referitoare la obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate datorate de acestea casei de asigurări de sănătate unde este înregistrat contribuabilul, persoană juridică, de care apartin sucursalele si/sau punctele de lucru;

- până la data de 10 iunie 2003 se procedează la notificarea si punerea de acord cu debitorii asupra obligatiilor totale restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, gestionate la nivelul caselor de asigurări de sănătate;

- după punerea de acord cu debitorii asupra obligatiilor restante, acestia vor semna că recunosc realitatea informatiilor ce urmează a fi incluse pe site-ul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- dacă debitorii nu se prezintă, în urma notificării, la casa de asigurări de sănătate pentru punerea de acord asupra obligatiilor restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, se consideră ca fiind datorate sumele existente în evidenta analitică pe plătitori;

- până la data de 15 iunie 2003 se vor definitiva informatiile referitoare la obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate ale contribuabililor mici si mijlocii si se vor transmite Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- până la data de 10 iulie 2003 informatiile referitoare la obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate ale contribuabililor mijlocii si mici vor fi transmise Directiei tehnologia informatiei si statistică pentru publicarea pe site;

- pe data de 18 iulie 2003 va fi publicată pe site-ul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate lista contribuabililor mijlocii si mici care înregistrează obligatii restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate la data de 31 decembrie 2002, potrivit modelului prezentat în anexă.

11. Actualizarea informatiilor cuprinse pe site-ul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, referitoare la obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate la datele de 30 iunie 2003, 30 septembrie 2003 si, respectiv, 31 decembrie 2003, se face până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, respectiv 31 iulie 2003, 31 octombrie 2003 si, respectiv, 31 ianuarie 2004.

Pentru contribuabilii mijlocii si mici următoarea actualizare după cea din data de 18 iulie 2003 se face până la data de 31 octombrie 2003, pentru obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate la data de 30 septembrie 2003 si, în continuare, la data de 31 ianuarie 2004 pentru obligatiile restante la 31 decembrie 2003.

12. În continuare actualizarea listei debitorilor si a obligatiilor restante înregistrate de către acestia se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

NOTĂ:

a) Se vor întocmi liste separate pe categorii de contribuabili, respectiv contribuabili mari si, separat, contribuabili mici si mijlocii.

b) Dacă debitorul are organizate sucursale si/sau puncte de lucru, situatia se va întocmi pentru fiecare sucursală si/sau punct de lucru.

c) Coloana 4 se va completa cu obligatii constituite în perioada 1998-2002 conform evidentei analitice pe plătitori.

d) Coloana 13 “Observatii” se va completa, după caz, astfel:

- s-au acordat înlesniri la plată;

- s-a început procedura de executare silită.

 

ANEXĂ

la instructiuni

 

LISTA

contribuabililor care înregistrează obligatii restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate la data de 31 decembrie 2002

 

Nr.

crt.

 

Denumirea

debitorului

 

Codul

unic

de

înregistrare

 

Debitoru

are

organizat

sucursale

si/sau

puncte

de lucru

(Da/Nu)

 

Obligatiile

către Fondul

national unic

de asigurări

sociale

de sănătate

constituite

în anii fiscali

precedenti

în care s-au

înregistrat

obligatii

restante

Obligatiile restante la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

Observatii

Total,

din care:

 

Contributie

angajator

 

Contributie

asigurati

 

Dobânzi

aferente

contributiei

angajatorului

Dobânzi

aferente

contributiei

asiguratilor

 

Penalităti

de

întârziere

aferente

contributiei

angajatorului

 

Penalităti

de

întârziere

aferente

contributiei

asiguratilor

 

Penalităti

stopaj

la sursă