MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 342         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

195. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

 

287. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

 

196. - Lege privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

288. - Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

291. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            517. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            148. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R4-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnică a nacelelor si platformelor autoridicătoare”

 

            305. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului afacerilor externe nr. 18/102C/2002 privind instituirea sistemului de licente de import automate, emise în scop statistic, pentru importurile de grâu si făină de grâu

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 186 din 12 decembrie 2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 decembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia

României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 mai 2003.

Nr. 195.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 mai 2003.

Nr. 287.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire si combatere a pornografiei, în scopul protejării demnitătii persoanei, a pudorii si a moralitătii publice.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, prin pornografie se întelege actele cu caracter obscen, precum si materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte.

(2) Prin acte cu caracter obscen se întelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârsite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificatia lor aduc ofensă la pudoare, precum si orice alte forme de manifestare indecentă privind viata sexuală, dacă se săvârsesc în public.

(3) Prin materiale cu caracter obscen se întelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicatii, filme, înregistrări video si audio, spoturi publicitare, programe si aplicatii informatice, piese muzicale, precum si orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală.

Art. 3. - (1) Dispozitiile prezentei legi nu se aplică în cazul operelor de artă sau stiintifice.

(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, stiintific, al cercetării, educatiei sau al informării.

 

CAPITOLUL II

Prevenirea si controlul activitătilor cu caracter pornografic

 

Art. 4. - (1) Persoanele care detin sau administrează localuri în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice trebuie să asigure următoarele conditii:

a) desfăsurarea acestor activităti în spatii inaccesibile privirilor din exterior;

b) interzicerea accesului minorilor în aceste localuri;

c) afisarea la intrare a listei de preturi la programele oferite.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie autorizate si înscrise la Registrul comertului, iar localurile administrate de acestea trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să detină toate avizele necesare unei unităti de alimentatie publică;

b) să aibă o suprafată de minimum 100 m2;

c) să aibă pază asigurată;

d) să detină cel putin o scenă;

e) să nu folosească o reclamă stradală indecentă;

f) să fie amplasate la o distantă mai mare de 250 m2

fată de scoli, de internate sau de lăcasuri de cult.

Art. 5. - (1) Publicatiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore si vor fi marcate cu un pătrat de culoare rosie pe prima copertă a acestora si vor fi comercializate în ambalaje care nu permit răsfoirea publicatiei la stand.

(2) Publicatiile prevăzute la alin. (1), care redau explicit pe coperte acte sexuale, trebuie comercializate în spatii special amenajate, autorizate conform legii.

Art. 6. - Activitătile prevăzute la art. 4 si 5 se autorizează de către o comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte si reprezentanti ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Turismului.

Art. 7. - (1) Persoanele care comercializează publicatiile prevăzute la art. 5 sunt obligate să avertizeze cumpărătorii asupra caracterului acestora.

(2) Afisarea de materiale cu caracter obscen în vitrinele spatiilor de comercializare a publicatiilor este interzisă.

Art. 8. - (1) Persoanele care realizează site-uri cu caracter pornografic sunt obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai după ce s-a plătit o taxă pe minut de utilizare, stabilită de realizatorul site-ului si declarată la organele fiscale.

(2) Persoanele care realizează sau administrează site-uri trebuie să evidentieze clar numărul accesărilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligatiilor fiscale prevăzute de lege.

(3) Activitătile prevăzute în prezentul articol se autorizează de către o comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte reprezentanti ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(4) Se interzic realizarea si administrarea site-urilor având caracter pedofil, zoofil sau necrofil.

Art. 9. - Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spatii cu destinatie specială, autorizate de comisia prevăzută la art. 6, si nu vor fi închiriate sau vândute minorilor.

 

CAPITOLUL III

Infractiuni si contraventii

 

Art. 10. - Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficiente psihofizice în acte cu caracter obscen se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 11. - Organizarea de reuniuni la care participă sau asistă minori si în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 12. - (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezintă imagini cu minori având un comportament explicit sexual, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se pedepseste si detinerea de materiale prevăzute la alin. (1), în vederea răspândirii lor.

Art. 13. - Dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea specială a bunurilor se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei următoarele fapte:

a) permiterea accesului minorilor în spatiile destinate comercializării materialelor cu caracter obscen;

b) amenajarea de spatii destinate vânzării de materiale cu caracter obscen la o distantă mai mică de 250 m2 fată de scoli si de internate, precum si de lăcasuri de cult;

c) vânzarea materialelor cu caracter obscen fără ambalajele corespunzătoare;

d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 alin. (2) în alte spatii decât cele autorizate;

e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclamă, a unor publicatii având caracter pornografic, fără ca destinatarul să fi solicitat acest lucru;

f) expunerea în spatii publice sau în vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit;

g) oferirea, punerea la dispozitie, vânzarea, difuzarea ori detinerea, în vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, în alte spatii decât cele amenajate;

h) initierea, organizarea, finantarea ori desfăsurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter obscen, cu nerespectarea dispozitiilor art. 4;

i) nerespectarea dispozitiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui pătrat de culoare rosie pe coperta publicatiilor destinate adultilor sau pe paginile tipăriturilor care publică ocazional materiale cu caracter obscen;

j) nerespectarea dispozitiilor art. 7, referitoare la avertizarea cumpărătorilor asupra caracterului unor publicatii ca fiind destinate persoanelor majore;

k) nerespectarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), referitoare la obligatia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic si de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.

Art. 15. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii poate primi sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8.

(2) În cazul primirii unei sesizări si al verificării continutului site-ului, Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii solicită furnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul în cauză.

(3) Nerespectarea de către furnizorii de servicii pentru Internet a obligatiei de a bloca accesul la site-urile care nu respectă prevederile art. 8, în termen de 48 de ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. 2 din partea Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.

Art. 16. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 14 si 15 se fac de către organele de politie din cadrul Ministerului de Interne.

Art. 17. - Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 18. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 19. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul de Interne si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei vor elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, care să detalieze procedura de obtinere a avizelor necesare functionării localurilor, cea a creării unor site-uri pe Internet, precum si componenta si modul de functionare a comisiilor prevăzute în prezenta lege.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 mai 2003.

Nr. 196.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind prevenirea si combaterea pornografiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 mai 2003.

Nr. 288.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru deosebita contributie la promovarea de către Statele Unite ale Americii a unor politici de largă deschidere si cooperare pe multiple planuri cu statele central- si est-europene, finalizate prin acceptarea acestora în structurile Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter domnului Zbigniew Brzezinski.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 mai 2002.

Nr. 291.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 517.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renuntarea la cetătenia română în temeiul art. 26

din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Tuschak Mirela-Elena, născută la data de 16 mai 1979 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Băbănău Gheorghe si Sanda, cu domiciliul actual în Austria, 1010 Viena, Raxstr. 27 F/6/11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Gloriei nr. 4, bl. 333, ap. 17, judetul Brasov.

2. Dianova Sarlota, născută la 30 martie 1974 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Suba Anton si Sarlota, cu domiciliul actual în Slovacia, Vlkanova, Matuskova 184/33, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Vămii nr. 51, judetul Bihor.

3. Eisner Alexandra-Eugenia, născută la 24 decembrie 1973 în localitatea Câmpina, judetul Prahova, România, fiica lui Visa Mircea si Silvia, cu domiciliul actual în Germania, 79194 Gundelfingen, Waldstr. 35, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpina, str. Dr. Constantin Istrati nr. 12, judetul Prahova.

4. Suba Iaroslav, născut la 21 aprilie 1972 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Suba Anton si Sarlota, cu domiciliul actual în Slovacia, 96653 Hronsky, Benadik 331, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Vămii nr. 51, judetul Bihor.

5. Nemtanu Cristina, născută la 1 iulie 1967 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fiica lui Varvarici Vasile si Eleonora, cu domiciliul actual în Finlanda, 45150 Kouvola, Tolkkilankatu 8 A 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, str. Alexandru Lăpusneanu nr. 31, judetul Bacău.

6. Nemtanu Constantin, născut la 14 mai 1966 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, fiul lui Nemtanu Ilie si Lucia, cu domiciliul actual în Finlanda, 45150 Kouvola, Tolkkilankatu 8 A 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, str. Alexandru Lăpusneanu nr. 31, judetul Bacău.

7. Pertea Ana-Magdalena, născută la 9 septembrie 1967 în localitatea Târgoviste, judetul Dâmbovita, România, fiica lui Pertea Constantin si Rodica, cu domiciliul actual în Danemarca, 2400 Copenhaga NV, Granlien 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgoviste, Str. Armoniei nr. 8, bl. 8, sc. C, ap. 60, judetul Dâmbovita.

8. Dobrescu Cornel-Horatiu, născut la 27 septembrie 1973 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, fiul lui Dobrescu Gică si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 22523 Hamburg, Elbganstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, bd. Ferdinand nr. 91, bl. R24, sc. A, ap. 2, judetul Constanta.

9. Mateescu Mihai, născut la 16 aprilie 1956 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fiul lui Mateescu Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 12207 Berlin, Goerzallee 109, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Feleacu nr. 13, bl. 12B, sc. 3, ap. 39, sectorul 1.

10. Costan Mihaela-Veronica, născută la 29 iulie 1975 în localitatea Simleu Silvaniei, judetul Sălaj, România, fiica lui Costan Nicolae si Lucia Floare, cu domiciliul actual în Germania, 13187 Berlin, Schözerstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Simleu Silvaniei, str. Closca nr. 9A, judetul Sălaj.

11. Felger Lia-Monica, născută la 1 decembrie 1967 în localitatea Gurbănesti, judetul Călărasi, România, fiica lui Boeru Teodor si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 13127 Berlin, Schötzenstr. 67 a, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc. 5, ap. 98, sectorul 3.

12. Fischer Ana-Mihaela, născută la 23 octombrie 1968 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiica lui Anghel Victor-Valentin si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 38106 Braunschweig, Gliesmaroderstr. 108, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Cluj nr. 5, ap. 35, judetul Sibiu.

13. Sandhof Manuela-Aida, născută la 5 aprilie 1971 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, fiica lui Cernea Dumitru si Constantina, cu domiciliul actual în Germania, 24306 Plon, Langestr. 51, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Anul 1848 nr. 69, judetul Dolj.

14. Altmann Ana, născută la 5 februarie 1976 în localitatea Luncavita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Iova Iacob si Calina, cu domiciliul actual în Germania, 83342 Tacherting, Baujuwarenstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Ardealului bl. 4, sc. B, ap. 11, judetul Caras-Severin.

15. Beissmann-Daniluc Anton-Ioan, născut la 16 august 1971 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Daniluc Veronica, cu domiciliul actual în Germania, Erlenbach am Main, Altwiesenring 3 a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad bl. A41, sc. A, ap. 10, judetul Timis.

16. Br uhauser Anna, născută la 25 septembrie 1959 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Parnesz Iosif si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 80933 München, Stoesserstr. 29, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Ion Hateg nr. 2, judetul Timis.

17. Geser Elena, născută la 11 aprilie 1963 în localitatea Gârbesti, judetul Iasi, România, fiica lui Fandarac Mihai si Paraschiva, cu domiciliul actual în Germania, 68799 Reilingen, Hockenheimerstr. 48, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Voiteg nr. 1, judetul Timis.

18. Geser Vasile, născut la 14 ianuarie 1951 în localitatea Voiteg, judetul Timis, România, fiul lui Asavoaie Gheorghe si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 68799 Reilingen, Hockenheimerstr. 48, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Voiteg nr. 1, judetul Timis.

19. Gyuris Adalbert, născut la 23 august 1953 în localitatea Vermes, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Gyuris Eugen si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 86167 Augsburg, Ernst Moritz Arndtstr. 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bocsa, Str. Victoriei bl. 7, sc. 1, ap. 4, judetul Caras-Severin.

20. Kliba Camelia, născută la 11 octombrie 1965 în localitatea Onesti, judetul Bacău, România, fiica lui Popescu Gheorghe si Aneta, cu domiciliul actual în Germania, 91448 Emskirchen, Georg Bögelstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgoviste, Str. Evolutiei nr. 45, judetul Dâmbovita.

21. Lepple Mircea, născut la 7 septembrie 1953 în Bucuresti, România, fiul lui Marinca Vasile si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 88690 Uhldingen-Mühlhofen, Aachstr. 35, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Cetatea Veche nr. 2A, bl. 5, ap. 45, sectorul 4.

22. Marian Iosif-Constantin, născut la 30 mai 1935 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, fiul lui Marian Vasile si Anuta, cu domiciliul actual în Germania, 83404 Mitterfelden, Heubergstr. 108 a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Ion B. Deleanu nr. 7 A, judetul Cluj.

23. Pluschke Tünde-Agota, născută la 25 octombrie 1959 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiica lui Schmotzer Ioan si Aurica, cu domiciliul actual în Germania, 81737 München, Schmidbauerstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. George Cosbuc nr. 25, ap. 73, judetul Maramures.

24. Schreiner Lenuta, născută la 1 octombrie 1956 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Golea Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 87787 Wolfertschwenden, An der Pfarrpfründe 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Aleea Alunisului nr. 3, judetul Caras-Severin.

25. Schuller Mihaela-Carmen, născută la 27 august 1954 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Pătan Nicolae si Gertrud-Hilda, cu domiciliul actual în Germania, 90429 Nürnberg, Austr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Constantin Nottara nr. 8, ap. 42, judetul Sibiu.

26. Schuster Daniela, născută la 30 ianuarie 1971 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiica lui Szabo Iulius si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 70372 Stuttgart, Sichelstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în Ighisu Nou, Str. Sondelor nr. 18, judetul Sibiu.

27. Schuster Iuliana, născută la 18 iulie 1974 în localitatea Victoria, judetul Brasov, România, fiica lui Simion Stelian si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 74858 Aglasterhausen, An der Klinge 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Victoria, str. Mihai Eminescu bl. 7, ap. 8, judetul Brasov.

28. Teleki Gheorghe-Viorel, născut la 31 octombrie 1968 în localitatea Buzias, judetul Timis, România, fiul lui Tăpuc Viorel si Aurelia, cu domiciliul actual în Germania, 78570 Muhlheim, Beethovenstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Buzias, str. Ion Vidu nr. 2, judetul Timis.

29. Triscă Verona, născută la 18 martie 1960 în localitatea Răducăneni, judetul Iasi, România, fiica lui Triscă Petru si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 90459 Nürnberg, Siebenkeesstr. 34, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Irlanda nr. 54, bl. 141, ap. 16, judetul Timis.

30. Vieriu Mircea-Aurel, născut la 10 iunie 1960 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Vieriu Aurel si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 77933 Lahr/Schwarzwald, Im oberen Garten 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Toamnei nr. 1, judetul Bistrita-Năsăud.

31. Weber Paul-Angelo, născut la 28 octombrie 1972 în localitatea Moldovita, judetul Suceava, România, fiul lui Oniceag Gheorghe si Trisciuc Vasilena, cu domiciliul actual în Germania, 71034 B.blingen, Steinbeisstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jimbolia, str. Clarii-Vii nr. 1, judetul Timis.

32. Balizs El-Malla Irma-Csilla, născută la 23 iulie 1967 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiica lui Balizs Iosif si Irma-Piroska, cu domiciliul actual în Germania, 56564 Neuuwied, Weinbergstr. 78, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, str. Hunedoara nr. 14, ap. 4, judetul Mures.

33. Bardoczi Adina, născută la 14 ianuarie 1965 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, fiica lui Blendea Liviu si Sofia, cu domiciliul actual în Germania, 60599 Frankfurt am Main, Wiener str. 110, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, Bd. Unirii bl. 3B, sc. 1, ap. 12, judetul Brasov.

34. Cioară Astrid-Isabela-Susana, născută la 12 februarie 1980 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Kharl Robert-Ioan si Cioară Otilia, cu domiciliul actual în Germania, 90765 Furth, Erlanger str. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Deliblata bl. C4, ap. 18, judetul Timis.

35. Cristea Monica-Elena, născută la 5 iunie 1977 în Bucuresti, România, fiica lui Cristea Ilie si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 52146 Wurselen, Mittelstr. 26, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 51, bl. 22B, ap. 111, sectorul 6.

36. Gobbels Zsuzsanna, născută la 31 martie 1968 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiica lui Tanko Janos-Kalman si Paula, cu domiciliul actual înGermania, 52511 Geilenkirchen, Drosselweg 63, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfântu Gheorghe, Str. Sporturilor nr. 6, bl. 1, ap. 4, judetul Covasna.

37. Xenakis-Petruc Cristina-Diana, născută la 12 ianuarie 1953 în localitatea Cernavodă, judetul Constanta, România, fiica lui Xenakis Ovidiu-Phrixos si Agripina, cu domiciliul actual în Germania, 45131 Essen, Alfried Kruppstr. 55, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Athanasie Enescu nr. 45, sectorul 1.

38. Klann Camelia, născută la 19 august 1970 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Gazsi-Csapai Jen. si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 45896 Gelsenkirchen, Polsumerstr. 95, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 20, ap. 54, judetul Cluj.

39. Maniu Rodica-Aurelia, născută la 28 decembrie 1959 în localitatea Nucet, judetul Dâmbovita, România, fiica lui Nichiteanu Efrim si Aurelia, cu domiciliul actual în Germania, 53347 Alfter, Landgraben 133, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Camil Ressu nr. 12, bl. B5 bis, sc. 1, ap. 59, sectorul 3.

40. Markel Gabriela, născută la 11 februarie 1968 în localitatea Ocna Mures, judetul Mures, România, fiica lui Pusa Valentin si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 67273 Dackenheim, Weisenheimer str. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ocna Mures, Aleea Independentei bl. 5, sc. D, ap. 6, judetul Alba.

41. Rheindt Cristina, născută la 22 septembrie 1969 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Chereches Vasile si Muresan Floarea, cu domiciliul actual în Germania, 74889 Sinsheim, Grabengasse 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Padin nr. 2, ap. 11, judetul Cluj.

42. Salm Maria, născută la 28 decembrie 1964 în localitatea Săcele, judetul Brasov, România, fiica lui Aldulea Ioan si Iordana, cu domiciliul actual în Germania, 75438 Knittlingen, Franz Liszt weg 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Mercur nr. 2, bl. 29, sc. B, ap. 6, judetul Brasov.

43. Sand Eleonora, născută la 2 octombrie 1968 în localitatea Carei, judetul Satu Mare, România, fiica lui Man Iuliu si Ilenuta-Rodica, cu domiciliul actual în Germania, 66128 Saarbrucken, In der Sitters 33, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Carei, Cartier Mihai Viteazul II bl. G7, ap. 18, judetul Satu Mare.

44. Schuller Daniela-Maria, născută la 14 iulie 1974 în localitatea Blaj, judetul Alba, România, fiica lui Mara Aurel si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 61381 Friedrichsdorf, Im Dammwald 18, cu ultimul domiciliu din România în Jidvei, Str. Unirii nr. 61, judetul Alba.

45. Fuger Adriana-Otilia, născută la 27 august 1974 în localitatea Sebes, judetul Alba, România, fiica lui Negru Adrian-Alexandru si Otilia, cu domiciliul actual în Germania, 90537 Feucht, Schlesierstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sebes, str. S. Nentia nr. 83, judetul Alba.

46. Gereben Rita-Margareta, născută la 20 octombrie 1974 în localitatea Ardud, judetul Satu Mare, România, fiica lui Menyhart Stefan si Margareta, cu domiciliul actual în Germania, 91126 Schwabach, Wilhelm Albrecht str. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Carei, Intr. Viitorului nr. 2, bl. IV2, ap. 17, judetul Satu Mare.

47. G.bbel Olimpia, născută la 18 noiembrie 1972 în localitatea Mociu, judetul Cluj, România, fiica lui Pop Iosif si Victoria, cu domiciliul actual în Germania, 80995 München, Max Woennerstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mociu nr. 226, judetul Cluj.

48. Gutu Oana-Bianca, născută la 18 ianuarie 1974 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiica lui Gutu Nicolae si Emiliana, cu domiciliul actual în Germania, 88046 Friedrichshafen, Orionstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Str. Ceahlăului nr. 27, bl. 7, ap. 6, judetul Timis.

49. Hehn Luciana, născută la 19 iunie 1971 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Nap Sergiu-Corneliu si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 68163 Mannheim, Lindenhof str. 52/54, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 2, bl. 20, ap. 20, judetul Cluj.

50. Leib Ramona, născută la 9 octombrie 1978 în localitatea Sântana, judetul Arad, România, fiica lui Kling Andrei si Moldanciuc Ileana, cu domiciliul actual în Germania, 85055 Ingolstadt, Friedensstr. 65, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sântana, Str. Ciocârliei nr. 8, judetul Arad.

51. Matei Ramona-Lavinia, născută la 21 august 1977 în localitatea Pitesti, judetul Arges, România, fiica lui Matei Paul si Petra, cu domiciliul actual în Germania, 72488 Sigmaringen, Jagerstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pitesti, Str. Petrochimistilor bl. B5A, sc. C, ap. 15, judetul Arges.

52. Mayer Emese-Piroska, născută la 25 iunie 1974 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Biczok Iosif si Estera, cu domiciliul actual în Germania, 78532 Tuttlingen, Rontgenstr. 53, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Platanilor nr. 1, ap. 10, judetul Timis.

53. Michaelis Maria-Magdalena, născută la 22 august 1969 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, fiica lui Both Emeric si Margareta, cu domiciliul actual în Germania, 70839 Gerlingen, Laichlestr. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ulmeni, Str. Salcâmilor nr. 9, judetul Maramures.

54. Paulini Veronica-Doronina, născută la 11 septembrie 1974 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Muntean Ioan si Dorina, cu domiciliul actual în Germania, 71634 Ludwigsburg, Johannes Buhlstr. 29, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Pictor Luchian nr. 34, judetul Brasov.

55. Popp Liviu-Gheorghe (fost Pop), născut la 24 aprilie 1955 în localitatea Târnăveni, judetul Mures, România, fiul lui Pop Teofil si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 90439 Nürnberg, Bernadottestr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Avram Iancu nr. 5, judetul Sibiu.

56. Schwarz Adrian, născut la 4 martie 1956 în localitatea Câmpulung, judetul Arges, România, fiul lui Eustafievici Agenor si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 954405 Landau a.d. Isar, Danzigerstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 62, sectorul 1.

57. Somodi-Reinbold Agneta, născută la 4 mai 1972 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Somodi Francisc si Margareta, cu domiciliul actual în Germania, 72202 Nagold, Steinbergstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Mărăsesti nr. 36, ap. 8, judetul Arad.

58. Szöcs-Kosa Hajnalka-Tünde, născută la 13 martie 1970 în localitatea Rupea, judetul Brasov, România, fiica lui Szocs Teodor si Elvira, cu domiciliul actual în Germania, 90763 F.rth, Gerhart Hauptmannstr. 79, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Rupea, Str. Pietii nr. 13, judetul Brasov.

59. Dumitru Marioara, născută la 5 octombrie 1957 în localitatea Dognecea, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Dumitru Alexa si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Pillweinstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Bd. Muncii nr. 17, sc. 7, ap. 3, judetul Caras-Severin.

60. Pal Emanuel-Paul, născut la 11 iulie 1969 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fiul lui Pal Petre si Mariana, cu domiciliul actual în Austria, 1080 Viena, Alserstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, str. Veniamin Costachi nr. 5, sc. A, ap. 7, judetul Bacău.

61. Cornea Ion Dionisie, născut la 10 februarie 1964 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Cornea Ion si Emilia, cu domiciliul actual în Austria, 8112 Gratwein, Anna Kockstr. 1/1/9, cu ultimul domiciliu din România în satul Poiana nr. 132, comuna Buchin, judetul Caras-Severin.

62. Cornea Erica, născută la 12 noiembrie 1960 în localitatea Onesti, judetul Bacău, România, fiica lui Galeancu Ilie si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 8112 Gratwein, Anna Kockstr. 1/1/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Frunzei nr. 1/A, ap. 13, judetul Timis.

63. Blescun Camelia-Aurora, născută la 20 mai 1970 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiica lui Vîrlan Mitrită si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8932 Wei§enbach an der Enns nr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Aleea Cetinei nr. 3, ap. 11, judetul Timis.

64. Ilascu Stefan, născut la 16 iunie 1955 în localitatea Oniceni, judetul Neamt, România, fiul lui Ilascu Vasile si Szabo Elena, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Simmering Hauptstr. 142-150 15/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Aleea Albăstrelelor bl. 1, sc. 4, ap. 12, judetul Caras-Severin.

65. Ilascu Viorica, născută la 1 aprilie 1960 în localitatea Răchitele, judetul Cluj, România, fiica lui Suciu Ioan si Sabina, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Simmering Hauptstr. 142-150 15/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Aleea Albăstrelelor bl. 1, sc. 4, ap. 12, judetul Caras-Severin.

66. Olari Virgil-Tudose, născut la 9 iulie 1968 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiul lui Olari Emanuil si Szabo Virginia, cu domiciliul actual în Austria, 8243 Pinggau, Gmoosweg 2/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, str. Avram Iancu nr. 16, ap. 55, judetul Hunedoara.

67. Olari Liliana-Minodora, născută la 4 august 1967 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiica lui Brăduscă Sabin si Georgeta, cu domiciliul actual în Austria, 8243 Pinggau, Gmoosweg 2/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, str. Traian nr. 2, ap. 21, judetul Hunedoara.

68. Rosu Tănase, născut la 27 noiembrie 1960 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiul lui Rosu Tănase si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 8042 Graz, St. Peter Hauptstr. 36/2/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, str. Dacia nr. 41, ap. 50, judetul Hunedoara.

69. Rosu Mariana, născută la 18 octombrie 1962 în localitatea Găiceana, judetul Bacău, România, fiica lui Purghel Mitică si Mina, cu domiciliul actual în Austria, 8042 Graz, St. Peter Hauptstr. 36/2/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, str. Dacia nr. 41, ap. 50, judetul Hunedoara.

70. Andras Ildiko, născută la 8 octombrie 1969 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiica lui Andras Albert si Roza, cu domiciliul actual în Austria, 9800 Spittal/Drau, Bahnhofstr. 3/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Băile Tusnad, Str. Oltului nr. 150, judetul Harghita.

71. Rosus Petru, născut la 31 decembrie 1963 în localitatea Micula, judetul Satu Mare, România, fiul lui Rosus Stefan si Vaselina, cu domiciliul actual în Austria, 8182 Puch bei Weiz, Harl 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Micula, judetul Satu Mare.

72. Rosus Maria, născută la 20 iunie 1970 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiica lui Cocârcă Vasile si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8182 Puch bei Weiz, Harl 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Micula, judetul Satu Mare.

73. Dicher Andronic, născut la 2 decembrie 1961 în localitatea Seulia, judetul Mures, România, fiul lui Dicher Andronic si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 6923 Lauterach, Damm str. 10 A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Seulia de Mures nr. 235, judetul Mures.

74. Kerschbaumer Livia, născută la 19 iunie 1965 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, fiica lui Isac Ion si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Alpenstr. 35, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Lipova nr. 3, sc. II, ap. 18, judetul Caras-Severin.

75. Stephani Mariana, născută la 11 martie 1955 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Costea Roman si Frida, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Fendigasse 30/21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Fructelor nr. 6, ap. 9, judetul Timis.

76. Reghin Nicolae, născut la 15 martie 1962 în localitatea Cetatea de Baltă, judetul Alba, România, fiul lui Reghin Nicolae si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8786 Rottenmann, Barndorf 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cugir, str. George Cosbuc nr. 26, ap. 32, judetul Alba.

77. Reghin Olga, născută la 21 aprilie 1967 în localitatea Aninoasa, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Butnaru Nicolae si Capsa Victoria, cu domiciliul actual în Austria, 8786 Rottenmann, Barndorf 3, cu ultimul domiciliu din România înlocalitatea Cugir, str. George Cosbuc nr. 26, ap. 32, judetul Alba.

78. Tamas-Szora Emeric, născut la 13 noiembrie 1955 în localitatea Ditrău, judetul Harghita, România, fiul lui Tamas-Szora Blasiu si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 3335 Weyer, Waidhofnerstr. 29, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Joseni nr. 811, judetul Harghita.

79. Ardelean Sidorel-Florin, născut la 3 iulie 1972 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Ardelean Aurel si Persida, cu domiciliul actual în Austria, 3500 Krems an der Donau, Landersdorfer str. 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Luceafărului nr. 7, sc. A, ap. 10, judetul Timis.

80. Ardelean Mirela-Nicoleta, născută la 6 iulie 1971 în localitatea Oravita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Peia Nicolae si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 3500 Krems an der Donau, Landersdorfer str. 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Charles Darwin nr. 2, sc. 2, ap. 1, judetul Timis.

81. Voican Ramona-Elena, născută la 31 octombrie 1970 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fiica lui Bortă Ioan si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Steingasse 10-14/1/23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, str. Regimentul 11 Siret nr. 9, bl. I 3, ap. 19, judetul Galati.

82. Kozma George-Dan, născut la 2 septembrie 1970 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiul lui Kozma Gheorghe si Floare, cu domiciliul actual în Austria, 6020 Innsbruck, Hottingergasse 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Grănicerilor nr. 100, ap. 34, judetul Maramures.

83. Dobrican Alexandru, născut la 9 decembrie 1961 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiul lui Dobrican Alexandru si Cătălina, cu domiciliul actual în Austria, 8233 Lafnitz 136/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Seini, Piata Unirii bl. 22, ap. 3, judetul Maramures.

84. Dobrican Mihaiela-Elena, născută la 15 iulie 1970 în localitatea Seini, judetul Maramures, România, fiica lui Lucut Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8233 Lafnitz 136/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Seini, Piata Unirii bl. 22, ap. 3, judetul Maramures.

85. Matic Mihai, născut la 10 decembrie 1967 în localitatea Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, fiul lui Seleverdeanu Pătru si Doina, cu domiciliul actual în Austria, 3465 Konigsbrunn, Blumentalstr. 44, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mangalia, str. Negru Vodă nr. 3, bl. T2, ap. 28, judetul Constanta.

86. Röder Elena, născută la 10 aprilie 1948 în localitatea Menti (Mentii din Fată), judetul Mehedinti, România, fiica lui Curici Alecsandru si Pipina, cu domiciliul actual în Germania, 67360 Lingenfeld, Berlinerstr. 48, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Intr. Crângului nr. 4, sc. A, ap. 13, judetul Timis.

87. Daum Violeta, născută la 15 octombrie 1972 în localitatea Mizil, judetul Prahova, România, fiica lui Stefan Gheorghe si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 58642 Iserlohn, Im Nordfeld 33, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mizil, Str. Blajului bl. 22, ap. 16, judetul Prahova.

88. Ifrim Daniel, născut la 18 septembrie 1960 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Ifrim Alexandru si Jeana, cu domiciliul actual în Germania, 63741 Aschaffenburg, Tauberstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. G-ral Grigorescu bl. 51, ap. 7, judetul Bistrita-Năsăud.

89. Schiller Simona, născută la 2 iunie 1978 în localitatea Codlea, judetul Brasov, România, fiica lui Bănică Stefan si Hudescu Elena, cu domiciliul actual în Germania, 30952 Ronnenberg, Mattfeldstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Codlea, str. Muntisor bl. 3, sc. A, ap. 1, judetul Brasov.

90. Schulz Silvia-Cornelia, născută la 4 septembrie 1942 în localitatea Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, România, fiica lui Voicescu Alexandru si Paraschiva, cu domiciliul actual în Germania, 42653 Solingen, Herbergerstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Râmnicu Vâlcea, Aleea Doinei nr. 4, bl. P1, sc. E, ap. 4, judetul Vâlcea.

91. Trăistaru Iulia, născută la 18 septembrie 1961 în localitatea Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, România, fiica lui Trăistaru Ion si Elisabeta, cu domiciliul actual în Belgia, 1050 Bruxelles, 22 Avenue Des Courses, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 126, bl. D25, ap. 18, sectorul 2.

92. Botykai Eva, născută la 13 aprilie 1969 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiica lui Fedor Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Wambacherstr. 41, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Sprie, str. Micro Vest bl. 20, ap. 39, judetul Maramures.

93. Fieraru Luminita-Mariana, născută la 7 septembrie 1972 în localitatea Slatina, judetul Olt, România, fiica lui Fieraru Ion si Constanta, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Haggenmullergasse 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Slatina, Aleea Plopilor bl. 1D15, sc. C, ap. 22, judetul Olt.

94. Muresan Petru, născut la 13 ianuarie 1959 în localitatea Vad, judetul Cluj, România, fiul lui Muresan Dănilă si Matrona, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Gundrungstr. 17/2/14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânnicolau Mare, Str. Republicii nr. 10, bl. H, sc. B, ap. 5, judetul Timis.

95. Chis Dănut, născut la 4 februarie 1970 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, fiul lui Chis Petru si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4870 Vöcklamarkt, Frankenburgerstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Saravale nr. 754, judetul Timis.

96. Chis Maria-Daniela, născută la 5 octombrie 1968 în localitatea Uivar, judetul Timis, România, fiica lui Costin Traian si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4870 Vöcklamarkt, Frankenburgerstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Comuna din Paris nr. 37, judetul Timis.

97. Gherghel Ioan, născut la 9 noiembrie 1955 în localitatea Spermezeu, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Gherghel Gavrilă si Raveca, cu domiciliul actual în Austria, 4230 Pregarten, Bindergasse 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Petru Rares nr. 3, ap. 17, judetul Maramures.

98. Oniu Elena, născută la 7 noiembrie 1959 în localitatea Bosanci, judetul Suceava, România, fiica lui Oniu Lazăr si Aspazia, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Schreyergasse 8/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bosanci, judetul Suceava.

99. M.sl Maria, născută la 3 iulie 1957 în localitatea Bacani, judetul Vaslui, România, fiica lui Grădinaru Gheorghe si Tinca, cu domiciliul actual în Austria, 5083 Gartenau, Drachenlochstr. 1 C, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Rimski Korsakov nr. 12, judetul Sibiu.

100. Runcan Liviu-Dumitru, născut la 8 februarie 1968 în localitatea Sângeorz-Băi, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Runcan Liviu si Mera Letitia, cu domiciliul actual în Austria, 8650 Kindberg, Alpinestr. 36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sângeorz-Băi, str. Izvoarele bl. C, ap. 3, judetul Bistrita-Năsăud.

101. Runcan Gabriela-Simona, născută la 16 iunie 1979 în localitatea Turulung, judetul Satu Mare, România, fiica lui Pop Stefan si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 8650 Kindberg, Alpinestr. 36, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Satu Mare, str. Păulesti bl. UP20, ap. 2, judetul Satu Mare.

102. David Gheorghe, născut la 18 noiembrie 1957 în localitatea Almas, judetul Arad, România, fiul lui David Gheorghe si Zamfira, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Steuerberg, Graben 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Almas nr. 153, judetul Arad.

103. David Maria, născută la 11 mai 1957 în localitatea Sicula, judetul Arad, România, fiica lui Covaci Petru si Gizela, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Steuerberg, Graben 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Almas nr. 153, judetul Arad.

104. David Flavius-Ciprian, născut la 1 iulie 1980 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui David Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Steuerberg, Graben 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Almas nr. 153, judetul Arad.

105. David Janina-Lavinia, născută la 20 septembrie 1981 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui David Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Steuerberg, Graben 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Almas nr. 153, judetul Arad.

106. Puskas Janos, născut la 16 iunie 1969 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Puskas Ioan si Eva, cu domiciliul actual în Austria, 4470 Enns, Wienerstr. 12/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Victor Babes bl. 41, ap. 65, judetul Maramures.

107. Doroga Tatiana-Dana, născută la 17 noiembrie 1969 în localitatea Reghin, judetul Mures, România, fiica lui Cica Gheorghe si Pelaghia, cu domiciliul actual în Germania, 93073 Neutraubling, Albertus Magnusstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Reghin, str. Iernuteni bl. 30, ap. 19, judetul Mures.

108. Dragalina Monica-Laura, născută la 26 mai 1979 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Papafil Gheorghe si Onorina, cu domiciliul actual în Germania, 78532 Tuttlingen, Olgastr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bocsa bl. 6, sc. 1, ap. 10, judetul Caras-Severin.

109. Groos Brigitte, născută la data de 16 martie 1979 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiica lui Klusch Hans-Robert si Katharina, cu domiciliul actual în Germania, 90574 Rosstal, Wilhelm Lohestr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mălâncrav nr. 306, judetul Sibiu.

110. Grunewald Eva-Melinda, născută la 2 noiembrie 1972 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiica lui Szakats Peter si Ghizela, cu domiciliul actual în Germania, 79539 Lorrach, Oscar-Grether str. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, str. Mihai Viteazul nr. 19, judetul Mures.

111. Heinrich Angela, născută la 14 august 1971 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiica lui Petrisor Ioana si Angela-Margareta, cu domiciliul actual în Germania, 88255 Baindt, Rosenstr. 42, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, bd. Traian bl. 22, ap. 115, judetul Maramures.

112. Hellmann Stefania, născută la 1 aprilie 1956 în localitatea Giurgiu, judetul Giurgiu, România, fiica lui Sârbu Vasile si Ileana, cu domiciliul actual în Germania, 71638 Ludwigsburg, Jagerhofallee 49, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Drumul Sării nr. 11-17, ap. 83, sectorul 6.

113. Kramer Marita-Ramona, născută la 1 martie 1979 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiica lui Cojocaru Ioan si Vasilica, cu domiciliul actual în Germania, 88515 Langenenslingen-Friedingen, Im Unterdorf 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Saros pe Târnave, Str. Luncii nr. 44, judetul Sibiu.

114. Lurtz Simona, născută la 9 august 1967 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Zsigmond Layos si Eugenia, cu domiciliul actual în Germania, 83098 Branenburg, Angerweg 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. 8 Martie nr. 23, judetul Brasov.

115. Mai Adina-Manuela, născută la 24 iulie 1969 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Miron Timoftei si Otilia, cu domiciliul actual în Germania, 88316 Isny im Allgau, Panoramastr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Olteniei nr. 5, ap. 5, judetul Sibiu.

116. Mocanu Ioana, născută la 5 ianuarie 1978 în localitatea Tălmaciu, judetul Sibiu, România, fiica lui Cotora Gheorghe si Viorica, cu domiciliul actual în Germania, 91578 Leutershausen, Badgasse 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tălmaciu, str. Ioan Lebel nr. 2, judetul Sibiu.

117. Oloeriu Constantin, născut la 5 aprilie 1975 în localitatea Sinesti, judetul Iasi, România, fiul lui Oloeriu Viorel si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 70199 Stuttgart, Boheimstr. 46, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Jepilor nr. 32, bl. A33, sc. B, ap. 22, judetul Brasov.

118. Rimner Eszter-Anita, născută la 7 noiembrie 1974 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Szentpali Dionisie si Aros Estera, cu domiciliul actual în Germania, 74078 Heilbronn, Frankenbacherstr. 65, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, Str. 13 Decembrie bl. 12 B, judetul Brasov.

119. Ritzinger Carmen, născută la 16 martie 1968 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Dani Vendelin si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 72488 Sigmaringen, Hohentwielstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, aleea Ulise nr. 4, bl. Y10, sc. B, ap. 38, judetul Arad.

120. Rokhzad Simona, născută la 23 iunie 1964 în localitatea Deta, judetul Timis, România, fiica lui Ilie Gheorghe si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 84034 Landshut, Nik.-Alex.-Mairstr. 8 a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Aleea Actorilor bl. B29, ap. 15, judetul Timis.

121. Sauer Ileana-Rodica, născută la 15 septembrie 1944 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Hurgoi Gheorghe si Ileana, cu domiciliul actual în Germania, 68169 Mannheim, Frohlichstr. 35, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Dâmbovita nr. 26/A, ap. 6, judetul Timis.

122. Schnelzer Daniela, născută la 20 septembrie 1959 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Bara Mircea si Eugenia, cu domiciliul actual în Germania, 70734 Fellbach, Sonnenbuhlstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Călugăreni nr. 3, bl. G3, ap. 67, judetul Bihor.

123. Steiner Elena, născută la 27 august 1974 în localitatea Vulturesti, judetul Suceava, România, fiica lui Munteanu Gheorghe si Aspazia, cu domiciliul actual în Germania, 71069 Sindelfingen, Schwenninger str. 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Giarmata, Str. Bătrână nr. 266, judetul Timis.

124. Tăran Aurora, născută la 12 martie 1953 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Labadi Stefan si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 81373 München, Zillertalstr. 64, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Naturii nr. 6, judetul Timis.

125. Vătui Anghel-Darie-Ioan, născut la 21 februarie 1956 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Vătui Mihail si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 70184 Stuttgart, Stafflenbergstr. 40, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Media, Str. Grădinarilor nr. 6, judetul Sibiu.

126. Brenkusova Maria, născută la 1 noiembrie 1976 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Chudi Antal si Ana, cu domiciliul actual în Slovacia, 96001 Zvolen, str. Generala Svobodu nr. 1.995/48, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Matei Corvin nr. 210, judetul Bihor.

127. Stochită Florin, născut la 6 august 1966 în localitatea Nicolae Bălcescu, judetul Constanta, România, fiul lui Stochită Gheorghe si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Hakelgasse 9/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Nicolae Bălcescu, judetul Constanta.

128. Stochită Camelia, născută la 3 decembrie 1971 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, fiica lui Panait Stefan si Valeria, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Hakelgasse 9/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Nicolae Bălcescu, judetul Constanta.

129. Roman Lucia, născută la 18 iulie 1961 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, fiica lui Rotariu Ioan si Aglaia, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Fockygasse 12/12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Bd. Independentei bl. UH.6, ap. 3, judetul Satu Mare.

130. Pitic Elena, născută la 24 august 1966 în localitatea Poroina Mare, judetul Mehedinti, România, fiica lui Cîmpeanu Constantin si Georgeta, cu domiciliul actual în Germania, 09599 Freiberg, Poststr. 3 A, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Sold. Modoran Ene nr. 94, ap. 1, sectorul 5.

131. Stamminger Mirela-Florina, născută la 28 ianuarie 1978 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Slătar Emilian si Paraschiva, cu domiciliul actual în Austria, 1190 Viena, Boschstr. 19/94/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădie, Piata Nouă bl. J, ap. 1, judetul Sibiu.

132. Dumitrascu Costel, născut la 5 octombrie 1960 în localitatea Silistea Crucii, judetul Dolj, România, fiul lui Dumitrascu Stan si Curcă Alexandra, cu domiciliul actual în Austria, 8053 Graz, Am Wagrain 64, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Silistea Crucii, judetul Dolj.

133. Fieger Gabriela, născută la 12 august 1958 în Bucuresti, România, fiica lui Fieger Romulus si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 73230 Kirchheim unter Teck, Hahnweide 1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. sold. Nicolae Sebe nr. 11, bl. S21, ap. 7, sectorul 3.

134. Ordace Nicolaie, născut la 28 martie 1965 în localitatea Parva, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Ordace Gheorghe si Saveta, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, 10 Oktoberstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Năsăud, str. Miron Cristea bl. 67, sc. B, ap. 9, judetul Bistrita-Năsăud.

135. Ordace Lidia, născută la 2 noiembrie 1968 în localitatea Romuli, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Horj Stefan si Raveca, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, 10 Oktoberstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Năsăud, str. Miron Cristea bl. 67, sc. B, ap. 9, judetul Bistrita-Năsăud.

136. Horj Ioan, născut la 16 ianuarie 1960 în localitatea Moisei, judetul Maramures, România, fiul lui Horj Vasile si Ierina, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, 10 Oktoberstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Moisei nr. 295, judetul Maramures.

137. Horj Lucretia-Lidia, născută la 11 iulie 1964 în localitatea Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Tomi Dioniza si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, 10 Oktoberstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Năsăud.

138. Manită Vasile, născut la 26 ianuarie 1967 în localitatea Bixad, judetul Satu Mare, România, fiul lui Manită Petru si Măricuta, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Deublergasse 23/27/28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bixad, judetul Satu Mare.

139. Manită Domnica, născută la 8 iunie 1975 în localitatea Bixad, judetul Satu Mare, România, fiica lui Zele Gheorghe si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Deublergasse 23/27/28, cu ultimul domiciliu din România în satul Trip nr. 826, comuna Bixad, judetul Satu Mare.

140. Stoicovici Florin, născut la 16 iulie 1967 în localitatea Sebes, judetul Alba, România, fiul lui Stoicovici Petre si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 9400 Wolfsberg, Redingerstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sebes, str. Surianu nr. 23, judetul Alba.

141. Stoicovici Elisabeta, născută la 17 martie 1972 în localitatea Săsciori, judetul Alba, România, fiica lui Mirion Petru si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 9400 Wolfsberg, Redingerstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petresti nr. 308, judetul Alba.

142. Halisch Cornelia, născută la 17 aprilie 1975 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Sevaciuc Romeo si Victoria, cu domiciliul actual în Germania, 94152 Neuhaus am Inn, Rabensteinfeld 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Caen nr. 3, sc. 1, ap. 12, judetul Caras-Severin.

143. Poptelecan Ioan, născut la 28 septembrie 1967 în localitatea Zahla, judetul Sălaj, România, fiul lui Poptelecan Traian si Emilia, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Agsdorf-Gegend 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zalha, judetul Sălaj.

144. Poptelecan Nadia, născută la 6 noiembrie 1965 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, fiica lui Pop Eugen si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Agsdorf-Gegend 14, cu ultimul domiciliu din România în comuna Jichisu de Jos, judetul Cluj.

145. Vlădoi Petruta, născută la 26 august 1957 în localitatea Ciuslea, judetul Vrancea, România, fiica lui Gheorghe Ion si Aneta, cu domiciliul actual în Finlanda, 20760 Kaarina, Piispanristi, Korsuvuorenkatu 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Rusănesti, judetul Olt.

146. Cîmpian Maria-Ana, născută la 26 septembrie 1967 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, fiica lui Cîmpian Dumitru si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 5261 Helpfau-Uttendorf, Uttendorf str. 41, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, Aleea Păcii bl. A4, ap. 67, judetul Hunedoara.

147. Gaceu Cosmin-Alin, născut la 3 septembrie 1981 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Gaceu Partenie si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Hinterezollamts str. 9/18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Leonardo da Vinci nr. 18, bl. PC, ap. 26, judetul Bihor.

148. M.ller Ruxandra-Iuliana, născută la 5 iunie 1968 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fiica lui Negrea Constantin si Adriana-Carmen, cu domiciliul actual în Germania, 50321 Bruhl, Franzstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgoviste, Str. Brazilor nr. 78, sc. B, ap. 28, judetul Dâmbovita.

149. Doloiu Niculai, născut la 22 septembrie 1962 în localitatea Mărgăritesti, judetul Buzău, România, fiul lui Neculai si Ioana, cu domiciliul actual în Danemarca, 3000 Helsingor, Folehaven 6, st. tv, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Grebanu, judetul Buzău.

150. Crîmu Lidia, născută la 31 mai 1981 în localitatea Corabia, judetul Olt, România, fiica lui Crîmu Florentin si Becheanu Mariana, cu domiciliul actual în Germania, 53119 Bonn, Sudetenstr. 69, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tia Mare, judetul Olt.

151. Marcu Corina, născută la 29 iunie 1979 în Bucuresti, România, fiica lui Marcu Maria, cu domiciliul actual în Germania, 90513 Zirndorf, Richard Wagner str. 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, Str. Rapsodiei nr. 4, bl. 143, sc. A, ap. 15, judetul Prahova.

152. Iancu Claudiu, născut la 19 noiembrie 1977 în localitatea Jimbolia, judetul Timis, România, fiul lui Iancu Ioan si Frigli Catita-Ecaterina, cu domiciliul actual în Austria, 4873 Frankenburg am Hausruck, Wurfelspielstr. 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Iancu Văcărescu nr. 19, ap. 18, judetul Timis.

153. Munteanu Răzvan, născut la 27 ianuarie 1966 în Bucuresti, România, fiul lui Munteanu Aurel si Elisabeta-Aurelia, cu domiciliul actual în Germania, 12524 Berlin, Besenbinderstr. 20, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10, sc. 1, et. 2, ap. 7, sectorul 3.

154. Pop Vasile, născut la 17 iunie 1968 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Pop Vasile si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Landscha 88, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Stefan cel Mare nr. 71, bl. D14, ap. 9, judetul Bihor.

155. Pop Silvia-Elena, născută la 9 noiembrie 1967 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Vesa Mihaiu-Aurel si Paraschiva, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Landscha 88, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Stefan cel Mare nr. 71, bl. D14, ap. 9, judetul Bihor.

156. Stolte Laura-Gabriela, născută la 16 iunie 1968 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Comisarschi Petru si Eva-Elvira, cu domiciliul actual în Germania, 33729 Bielefeld, Dengelstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Aleea Narcisei nr. 1, sc. 2, ap. 12, judetul Caras-Severin.

157. Frenka Ioan, născut la 24 iunie 1968 în localitatea Plopis, judetul Sălaj, România, fiul lui Frenka Petru si Maria, cu domiciliul actual în Cehia, 373 73 Lisov, Dolni Miletin 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alesd, cartierul Soimul bl. C3, ap. 39, judetul Bihor.

158. Frenka Ana, născută la 4 iulie 1967 în localitatea Plopis, judetul Sălaj, România, fiica lui Pisek Vicentiu si Antonia, cu domiciliul actual în Cehia, 373 73 Lisov, Dolni Miletin 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alesd, cartierul Soimul bl. C3, ap. 39, judetul Bihor.

159. Popa Emilia, născută la 8 aprilie 1953 în localitatea Ocnita, judetul Dâmbovita, România, fiica lui Burlacu Alexandru si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Margetinstr. 8/4, cu ultimul domiciliu din România în satul Mija bl. B2, sc. B, ap. 14, comuna I. L. Caragiale, judetul Dâmbovita.

160. Urzică Ionel, născut la 1 aprilie 1954 în localitatea Ortisoara, judetul Timis, România, fiul lui Urzică Alexandru si Nicolae Maria, cu domiciliul actual în Austria, 2442 Unter-Walterdorf, Hauptstr. 1/3/6, cu ultimul domiciliu din România în satul Cornesti, comuna Ortisoara, judetul Timis.

161. Urzică Florica, născută la 10 august 1959 în localitatea Anina, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Raicu Francisc si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 2442 Unter-Walterdorf, Hauptstr. 1/3/6, cu ultimul domiciliu din România în satul Cornesti, comuna Ortisoara, judetul Timis.

162. Bobis Ioana-Lacrima, născută la 28 ianuarie 1975 în Bucuresti, România, fiica lui Bobis Teodor si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 40217 D.sseldorf, Talstr. 95, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Aleea Compozitorilor nr. 30, bl. OD15, sc. A, ap. 12, sectorul 6.

163. Lefcu Adrian, născut la 25 septembrie 1975 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiul lui Lefcu Anton-Renaldin si Carolina, cu domiciliul actual în Austria, 5270 Mauerkirchen, Unterbrunningerstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Str. Muncii nr. 36, ap. 9, judetul Mures.

164. Haucap Alina-Diana, născută la 8 martie 1977 în localitatea Sângeorz-Băi, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Andronesi Viorel si Măriuta, cu domiciliul actual în Germania, 41812 Erkelenz, Oidtmannhof 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sângeorz-Băi, Str. Mierlei nr. 2, judetul Bistrita-Năsăud.

165. Porumbaru Antoaneta, născută la 19 iunie 1951 în Bucuresti, România, fiica lui Livitchi Anton si Moraru Gheorghita, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Paletzgasse 17/5/1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 24, bl. 10, sc. 1, ap. 32, sectorul 4.

166. Zimbru Valentin-Adrean, născut la 2 august 1965 în localitatea Halmeu, judetul Satu Mare, România, fiul lui Zimbru Grigore si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Hirtstr. 17-3/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpia Turzii, Str. Plopilor nr. 4, ap. 26, judetul Cluj.

167. Zimbru Valeria-Dorina, născută la 10 iunie 1971 în localitatea Zau de Câmpie, judetul Mures, România, fiica lui Năznean Marcu si Valeria, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Hirtstr. 17-3/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpia Turzii, Str. Plopilor nr. 4, ap. 26, judetul Cluj.

168. Maier Valentin-Adrian, născut la 17 iulie 1969 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiul lui Maier Valeriu si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 9433 St. Andra, Wolzing Fischering 84/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Vasile Aron nr. 28, ap. 1, judetul Sibiu.

169. Maier Aurica, născută la 26 februarie 1968 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Damian Aurel si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 9433 St. Andra, Wolzing Fischering 84/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Vasile Aron nr. 28, ap. 1, judetul Sibiu.

170. Iorgu Cornel, născut la 2 martie 1967 în Bucuresti, România, fiul lui Iorgu Gheorghe si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Werner von Siemensstr. 46, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Almas nr. 30, sectorul 1.

171. Chioreanu Ana-Lorena, născută la 9 iulie 1984 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, fiica lui Chioreanu Lucian si Marinela, cu domiciliul actual în Germania, 10559 Berlin, Quitzowstr. 127, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, bd. Maresal Antonescu nr. 1, bl. 19, sc. 1, ap. 11, judetul Dolj.

172. Tizler Carol, născut la 5 decembrie 1948 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Tizler Carol si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 351 34 Skalna, Novy Kostel partea Spalena nr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 37, judetul Caras-Severin.

173. Tizler Maria, născută la 17 ianuarie 1954 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Bradaci Iosif si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 351 34 Skalna, Novy Kostel partea Spalena nr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 37, judetul Caras-Severin.

174. Tizler Ventel, născut la 19 august 1979 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Tizler Carol si Maria, cu domiciliul actual în Cehia, 351 34 Skalna, Novy Kostel partea Spalena nr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 37, judetul Caras-Severin.

175. Alexandru Mihăită, născut la 10 octombrie 1962 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, fiul lui Alexandru Zaharia si Oprina, cu domiciliul actual în Germania, 58093 Hagen, Flensburgstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brăila, str. Apollo nr. 56, judetul Brăila.

176. Hruza Francisc, născut la 31 mai 1975 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Hruza Alois si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 350 02 Cheb, Simackova 32, cu ultimul domiciliu din România în satul Sfânta Elena nr. 150, comuna Coronini, judetul Caras-Severin.

177. Hruzova Vlasta, născută la 10 octombrie 1975 în localitatea Moldova-Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Pec Ventel si Ecaterina, cu domiciliul actual în Cehia, 350 02 Cheb, Simackova 32, cu ultimul domiciliu din România în satul Sfânta Elena nr. 150, comuna Coronini, judetul Caras-Severin.

178. Seidl Amalia, născută la 11 august 1958 în localitatea Sfânta Elena, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Pec Ventel si Ecaterina, cu domiciliul actual în Cehia, 351 34 Skalna, Cheb, Sadova 195, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Moldova-Nouă str. 1 Mai nr. 166, judetul Caras-Severin.

179. Cristea Silvian-Liviu, născut la 28 mai 1957 în localitatea Tomesti, judetul Hunedoara, România, fiul lui Cristea Nicolae si Lidia, cu domiciliul actual în Austria, 3372 Blindenmarkt, Neugasse 5, cu ultimul domiciliu din România în satul Tomesti nr. 24, comuna Tomesti, judetul Hunedoara.

180. Cristea Ofemia, născută la 8 august 1959 în localitatea Tomesti, judetul Hunedoara, România, fiica lui Sicoie Dumitru-Sabin si Valeria, cu domiciliul actual în Austria, 3372 Blindenmarkt, Neugasse 5, cu ultimul domiciliu din România în satul Tomesti nr. 24, comuna Tomesti, judetul Hunedoara.

181. Kristof Rodica, născută la 17 octombrie 1969 în localitatea Ipatele, judetul Iasi, România, fiica lui Carp Gheorghe si Valerica, cu domiciliul actual în Austria, 2870 Aspang Markt, Hammergasse 32/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Roman, Str. Mărului nr. 45, judetul Neamt.

182. Rolnic Martin, născut la 10 martie 1970 în localitatea Marca, judetul Sălaj, România, fiul lui Rolnic Martin si Elisabeta, cu domiciliul actual în Cehia, 382 32 Velesin, Sidliste 375, cu ultimul domiciliu din România în satul Vâlcelele nr. 10, comuna Suplacu de Barcău, judetul Bihor.

183. Rolnic Cristina-Ana, născută la 21 decembrie 1969 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, fiica lui Pisek Carol si Terezia, cu domiciliul actual în Cehia, 382 32 Velesin, Sidliste 375, cu ultimul domiciliu din România în satul Vâlcelele nr. 10, comuna Suplacu de Barcău, judetul Bihor.

184. Dumitrescu Mihai, născut la 17 februarie 1954 în localitatea Galati, judetul Galati, România, fiul lui Dumitrescu Petre si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 09599 Freiberg, Poststr. 08, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, Str. Brăilei nr. 50, bl. BR 1B, ap. 54, judetul Galati.

185. Müller Camelia, născută la 10 noiembrie 1971 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Rada Gheorghe si Felicia, cu domiciliul actual în Germania, 79108 Freiburg i. Br., Grunlandstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, ap. 1, judetul Sibiu.

186. Neatu Germinia, născută la 10 aprilie 1960 în localitatea Măcesu de Jos, judetul Dolj, România, fiica lui Sercău Mihai si Stana, cu domiciliul actual în Austria, 4352 Munzbach, Untergaisberg 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, Str. Lăpusului nr. 1, bl. CM1, ap. 106, judetul Dolj.

187. Constantinescu Răzvan, născut la 13 ianuarie 1963 în Bucuresti, România, fiul lui Constantinescu Virgiliu-Dan si Constanta, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Kellaugasse 2, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Siriului nr. 39, bl. 19D, sc. 2, ap. 25, sectorul 1.

188. Constantinescu Adriana, născută la 7 mai 1953 în localitatea Călărasi, judetul Călărasi, România, fiica lui Florea si Tudorita, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Kellaugasse 2, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Siriului nr. 39, bl. 19D, sc. 2, ap. 25, sectorul 1.

189. Alexandru Daniel, născut la 12 septembrie 1969 în localitatea Soimari, judetul Prahova, România, fiul lui Alexandru Gheorghe si Margareta, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Stollenweg 13/2, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Surani, judetul Prahova.

190. Alexandru Corina-Mihaela, născută la 28 aprilie 1973 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fiica lui Radu Stelian si Constanta, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Stollenweg 13/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Surani, judetul Prahova.

191. Chirilă Ovidiu, născut la 12 august 1970 în localitatea Cugir, judetul Alba, România, fiul lui Chirilă Victor si Făcălet Sabina, cu domiciliul actual în Austria, 8225 Schonegg bei Pollau, Winzendorf 70, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cugir, str. George Enescu nr. 28, judetul Alba.

192. Chirilă Laura-Nicoleta, născută la 30 noiembrie 1975 în localitatea Drăgoiesti, judetul Suceava, România, fiica lui Popescu Ioan si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 8225 Schonegg bei Pollau, Winzendorf 70, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drăgoiesti, judetul Suceava.

193. Burlacu Fanuel, născut la 10 aprilie 1977 în localitatea Nehoiu, judetul Buzău, România, fiul lui Burlacu Gheorghe si Silvia, cu domiciliul actual în Austria, 4053 Haid bei Ansfelden, Hauptplatz 3/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, Str. Cameliei nr. 3, bl. 51, ap. 26, judetul Prahova.

194. Tenkei Iren-Ibolya, născută la 18 septembrie 1958 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica Tenkel Irina-Pirosca, cu domiciliul actual în Austria 4020 Linz, Muldenstr. 13/EB/2, cu ultimul domiciliu din România în Oradea, str. Matei Corvin nr. 61, judetul Bihor.

195. Vladu Cristiana, născută la 10 martie 1970 în localitatea Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, fiica lui Roibu Dumitru si Roibu Nicolita, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Hauptwohnsitz, Klostermaierhofweg 8/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Gh. Ionescu Sisesti nr. 69, bl. 3, sc. 5, ap. 9, judetul Mehedinti.

196. Ionescu Eduard Cornel, născut la 28 octombrie 1965 în Bucuresti, România, fiul lui Ionescu Emilian si Felicia, cu domiciliul actual în Germania, 83555 Gars Bahnhof, Erlenstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Aleea Barajul Sadului nr. 2, bl. Z11, sc. 5, ap. 70, sectorul 3.

197. Iordache Titi, născut la 1 iunie 1962 în localitatea Berezeni, judetul Vaslui, România, fiul lui Octav si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Vogelweiderstr. 38b/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Învătătorului nr. 6, ap. 13, judetul Timis.

198. Mühlmann Erika-Maria, născută la 21 august 1969 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiica lui Papp Imre si Maria Anghela, cu domiciliul actual în Germania, 35279 Neustadt, Gebr.- Grimm-Weg 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 5, ap. 116, judetul Cluj.

199. Hruza Tomas, născut la 12 august 1967 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Iaroslan si Elisaveta, cu domiciliul actual în Cehia, 438 01 Zatec, 2734 Volynskych Cechu, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfânta Elena nr. 174, judetul Caras-Severin.

200. Hruza Emilia, născută la 20 martie 1974 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Carbula Stefan si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 438 01 Zatec, 2734 Volynskych Cechu, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfânta Elena nr. 174, judetul Caras-Severin.

201. Stepnicica Iosif, născut la 21 octombrie 1977 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Stefan si Ecaterina, cu domiciliul actual în Cehia, 438 01 Zatec, Ruzova 2700, cu ultimul domiciliu din România în loca- litatea Sfânta Elena nr. 26, judetul Caras-Severin.

202. Hruza Francisc, născută la 7 februarie 1977 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Petru si Bietca, cu domiciliul actual în Cehia, 438 01 Zatec, Radiceves 59, cu ultimul domiciliu din România în satul Sfânta Elena nr. 5, comuna Coronini, judetul Caras-Severin.

203. Lovin Paul-Iulian, născut la 14 iulie 1968 în Bucuresti, România, fiul lui Neculai si Georgeta, cu domiciliul actual în Germania, 85737 Ismaning, Bahnhofstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. George Călinescu nr. 45 bis, sectorul 1.

204. Dragu Mihai, născut la 28 mai 1953 în Bucuresti, România, fiul lui Constantin si Speranta, cu domiciliul actual în Germania, 90522 Oberasbach, Windsheimerstr. 32, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 1, bl. C6, sc. 2, ap. 16, judetul Dolj.

205. Dunăreanu Ramona Mirabela, născută la 23 iunie 1981 în Bucuresti, sectorul 5, România, fiica lui Adrian Iulian si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Weiglgasse 19/16, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Prelungirea Ghencea nr. 12, bl. R2, ap. 44, sectorul 5.

206. Susnea Raftopol Antonio Mihail, născut la 7 august 1948 în Bucuresti, România, fiul lui Ovidiu si Maria, cu domiciliul actual în Danemarca, 3520 Farum, Paltholmterrasserne 39E, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Veniamin Costache nr. 20, sectorul 5.

207. Luchian Gheorghe, născut la 26 mai 1951 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, fiul lui Filaret si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4810 Gmunden, Ohlsdorferstr. 42a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, str. Bradului nr. 16, bl. B2, sc. C, et. 4, ap. 18, judetul Iasi.

208. Crăciun Cornel, născut la 7 iunie 1957 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Dumitru si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 6830 Rankveil-Brederis Vorarlberg, Oberer Paspelsweg 3/20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Moldovei nr. 88, bl. AN23, ap. 13, et. 3, judetul Bihor.

209. Stefanova Juliana, născută la 24 februarie 1979 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, fiica lui Ferencz si Ana, cu domiciliul actual în Slovacia, Skalica, Malleho 19, cu ultimul domiciliu din România în satul Voivozi nr. 589, comuna Popesti, judetul Bihor.

210. Ianosteac Milan Jan, născut la 15 mai 1962 în localitatea Derna, judetul Harghita, România, fiul lui Carol si Ana, cu domiciliul actual în Slovacia, Topolcianky, str. SNP 688/5, cu ultimul domiciliu din România în satul Budoi nr. 109, comuna Popesti, judetul Bihor.

211. Bumb Mihai, născut la 19 decembrie 1967 în localitatea Călinesti-Oas, judetul Satu Mare, România, fiul lui Vasile si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Elisabethstr. 55, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Călinesti-Oas, judetul Satu Mare.

212. Martin Radu, născut la 20 octombrie 1963 în localitatea Simleu Silvaniei, judetul Sălaj, România, fiul lui Gheorghe si Emilia, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Thannhausen, Oberdorf 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Stefan cel Mare nr. 112, bl. D7, ap. 8, judetul Bihor.

213. Martin Florica, născută la 9 aprilie 1960 în localitatea Spinus, judetul Bihor, România, fiica lui Pavel si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Thannhausen, Oberdorf 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Stefan cel Mare nr. 112, bl. D7, ap. 8, judetul Bihor.

214. Hruzova Maria, născută la 21 aprilie 1974 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Winsch Francisc si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 353 01 Marianske Lazne, Valy 65, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin.

215. Panes Ana, născută la 10 aprilie 1959 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Căpit Vasile si Nemecec Terezia, cu domiciliul actual în Cehia, 331 41 Bilov 38, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 60, judetul Caras-Severin.

216. Florea Victor, născut la 23 august 1967 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fiul lui Corneliu si Maria, cu domiciliul actual în Finlanda, 21250 Masku, Tammialhontie 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, Str. Nufărului nr. 9, bl. 9, sc. A, ap. 5, judetul Bacău.

217. Florea Carmen, născută la 4 octombrie 1969 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fiica lui Măgureanu Dumitru si Leonora, cu domiciliul actual în Finlanda, 21250 Masku, Tammialhontie 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, Str. Nufărului nr. 9, bl. 9, sc. A, ap. 5, judetul Bacău.

218. Panes Iosif, născut la 14 august 1980 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Francisc si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 331 41 Bilov 38, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 60, judetul Caras-Severin.

219. Panes Francisc, născut la 13 martie 1979 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Francisc si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 331 41 Bilov 38, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 60, judetul Caras-Severin.

220. Nedved Carol, născut la 13 decembrie 1966 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Vasile si Maria, cu domiciliul actual în Cehia 334 52 Merklin, Ptenin 88, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 160, judetul Caras-Severin.

221. Nedved Maria, născută la 27 septembrie 1974 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Mizera Iosif si Ecaterina, cu domiciliul actual în Cehia 334 52 Merklin, Ptenin 88, cu ultimul domiciliu în România în localitatea Gârnic nr. 160, judetul Caras-Severin.

222. Tripsa Stefan, născut la 28 octombrie 1964 în localitatea Alba Iulia, judetul Alba, România, fiul lui Stefan si Cornelia, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Mengergasse 66-70/6/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, Str. Streiului nr. 10, judetul Alba.

223. Danninger Maria, născută la 21 iulie 1970 în localitatea Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, România, fiica lui Oprea Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4710 Schlusslberg, Hermann Erdpresser Siedlung 27/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Râmnicu Vâlcea, Str. Păcii nr. 4, bl. B13, sc. C, ap. 8, judetul Vâlcea.

224. Bartha Julia Krisztina, născută la 27 octombrie 1975 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiica lui Bartha Moise si Vilhelmina, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Leopold-Bauerstr. 31/2/11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, Bd. Timisoarei nr. 40, ap. 7, judetul Harghita.

225. Budea Verginia Ana, născută la 7 decembrie 1962 în localitatea Mălâncrav, judetul Sibiu, România, fiica lui Valeriu si Verginia, cu domiciliul actual în Germania, 83410 Laufen, Tittmoningerstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, str. Hermann Oberth nr. 4, judetul Mures.

226. Budea Vasile, născut la 10 iunie 1983 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, fiul lui Vasile si Verginea Ana, cu domiciliul actual în Germania, 83410 Laufen, Tittmoningerstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, str. Hermann Oberth nr. 4, judetul Mures.

227. Bouda Iosif, născut la 5 ianuarie 1973 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Ventel si Iohana, cu domiciliul actual în Cehia 100 00 Praga 10-Strasnice, V predpoli 5/1.305, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 107, judetul Caras-Severin.

228. Bouda Iosefina, născută la 27 iunie 1975 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Roth Francisc si Ana, cu domiciliul actual în Cehia 100 00 Praga 10-Strasnice, V predpoli 5/1.305, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 107, judetul Caras-Severin.

229. Bouda Irco, născut la 19 august 1972 în localitatea Socol, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Ventel si Maria, cu domiciliul actual în Cehia 106 00 Praga 10, Pensiunea Zahradni mesto, str. Topolova 2.916/14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Moldova Nouă, Aleea Mihai Viteazul bl. 27, sc. 1, ap. 1, judetul Caras-Severin.

230. Pesici Iosif, născut la 25 august 1957 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Carol si Maria, cu domiciliul actual în Cehia, 347 01 Tachov, Skolni 1.380, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 237, judetul Caras-Severin.

231. Muresan Gheorghe, născut la 26 iunie 1941 în localitatea Văleni, judetul Olt, România, fiul lui Petru si Finia, cu domiciliul actual în Germania, 60313 Frankfurt am Main, Seilerstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, calea Floreasca nr. 136, sectorul 1.

232. Muresan Natalia, născută la 6 ianuarie 1954 în localitatea Turnu Măgurele, judetul Teleorman, România, fiica lui Medelet Ioan si Elisaveta, cu domiciliul actual în Germania, 60313 Frankfurt am Main, Seilerstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Barbu Văcărescu nr. 4, bl. 1, sc. 3, ap. 73, sectorul 2.

233. Szabo Attila, născut la 3 mai 1975 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Francisc si Agneta, cu domiciliul actual în Germania, 78224 Singen, Schnaidholzstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Lunca Sighet nr. 23, judetul Satu Mare.

234. Stoia Mihaela-Gabriela, născută la 7 noiembrie 1973 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, fiica lui Vasile si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 8430 Leibnitz, Franz-List Gasse 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Victoria, Str. Chimistilor bl. 26, ap. 34, judetul Brasov.

235. Feier Olimpia, născută la 17 ianuarie 1962 în localitatea Spermezeu, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Moraru Ioan si Nastasa, cu domiciliul actual în Austria, 4840 V.cklabruck, Agerbogenstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Colibitei bl. 30, ap. 4, parter, judetul Bistrita-Năsăud.

236. Feier Florin, născut la 11 iulie 1966 în localitatea Sărmasu, judetul Mures, România, fiul lui Alexandru si Carolina, cu domiciliul actual în Austria, 4840 V.cklabruck, Agerbogenstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Colibitei bl. 30, ap. 4, judetul Bistrita-Năsăud.

237. Urbanec Iosif, născut la 8 februarie 1967 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Iosif si Ludmila, cu domiciliul actual în Cehia 289 11 Pecky, Pod Drahou 190, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Peregu Mare nr. 145, judetul Arad.

238. Urbanec Ana, născută la 16 aprilie 1973 în localitatea Nădlac, judetul Arad, România, fiica lui Koska Stefan si Maria, cu domiciliul actual în Cehia, 289 11 Pecky, Pod Drahou 190, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Nădlac, str. Nicolae Bălcescu nr. 29, judetul Arad.

239. Sărăsan Angelica Elena, născut la 22 mai 1973 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Octavian si Angela, cu domiciliul actual în Germania, 65779 KelKheim, Feldbergstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 40, bl. 40, sc. A, ap. 4, judetul Sibiu.

240. Magdău Ana, născută la 7 mai 1959 în localitatea Poienile de sub Munte, judetul Maramures, România, fiica lui Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Bahnhofstr. 30/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânicolau Mare, str. Gheorghe Lazăr nr. 7-9, bl. L7, sc. B, parter, ap. 1, judetul Timis.

241. Ciuha Ervis-Gheorghe, născut la 15 iunie 1969 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Peica Ilie si Olei Berta, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Stubalpenstr. 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Ardealului bl. 1C, sc. B, ap. 1, judetul Caras-Severin.

242. Ciuha Floarea, născută la 30 ianuarie 1966 în localitatea Cehal, judetul Satu Mare, România, fiica lui Ciuha Dumitru si Veturia, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Stubalpenstr. 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Ardealului bl. 1C, sc. B, ap. 1, judetul Caras-Severin.

243. Marcea Valeriu, născut la 27 mai 1959 în localitatea Galicea Mare, judetul Dolj, România, fiul lui Marcea Marin si Victoria, cu domiciliul actual în Germania, 74549 Wolpertshausen, Hopfacherstr. 5, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Craiova, str. Bucuresti nr. 11, bl. A11, sc. 2, ap. 10, judetul Dolj.

244. Pichler Nelu, născut la 8 iulie 1974 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Lucaci Ioan si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 4481 Asten, Kakteenstr. 4/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Aleea Rapsodiei bl. 3, sc. A, ap. 41, judetul Caras-Severin.

245. Urzica Cristian-Claudiu, născut la 24 iunie 1981 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Urzica Ionel si Florica, cu domiciliul actual în Austria, 2442 Unter-Walterdorf, Haupstr. 1/3/6, cu ultimul domiciliu din România în satul Cornesti, comuna Ortisoara, judetul Timis.

246. Bilc Alexandru, născut la 30 iulie 1973 în localitatea Zărnesti, judetul Brasov, România, fiul lui Alexandru si Aranka, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Mildeplatz 8/16, cu ultimul domiciliu din România localitatea Baia Mare, str. Petru Rares bl. 1, ap. 16, judetul Maramures.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R4-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnică a nacelelor si platformelor autoridicătoare”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT R4-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnică a nacelelor si platformelor autoridicătoare”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 14 martie 2003.

Nr. 148.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului afacerilor externe nr. 18/102C/2002 privind instituirea sistemului de licente de import automate, emise în scop statistic, pentru importurile de grâu si făină de grâu

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Nota nr. 141.125 din 10 aprilie 2003 a Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice privind eliminarea barierelor comerciale în comertul cu produse agricole,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 iunie 2003 se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului afacerilor externe nr. 18/102C/2002 privind instituirea sistemului de licente de import automate, emise în scop statistic, pentru importurile de grâu si făină de grâu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 17 ianuarie 2002.

Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 aprilie 2003.

Nr. 305.