MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 344         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 mai 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

32. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare

 

530. - Hotărâre pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

532. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

533. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a complexului de sere Medias din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Legumicola” - S.A. Medias în domeniul public al municipiului Medias, judetul Sibiu, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias

 

534. - Hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetei de 5,19 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătătiri funciare, situat în comuna Tunari, judetul Ilfov

 

536. - Hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetei de 26,0775 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătătiri funciare, situat în comuna Popesti-Leordeni, judetul Ilfov

 

538. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Populare Chineze destinat combaterii epidemiei de pneumonie atipică (Sindromul Acut Respirator Sever)

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul 2 al articolului 37 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul continut:

“Modul de angajare, durata contractului, drepturile si îndatoririle militarilor angajati pe bază de contract sunt reglementate prin ordine ale ministrului apărării nationale, ministrului de interne, directorului Serviciului Român de Informatii si directorului Serviciului de Protectie si Pază.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 32.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii

aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii

aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor mentionate la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 530.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care trec din domeniul public

al statului în domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec

în domeniul privat al statului

1.

Localitatea Cluj-Napoca,

Ministerul Apărării Nationale judetul Cluj

Imobil 1191, nr. MF 106669

Pavilionul E3:

- suprafata construită = 134 m2

- valoarea contabilă = 115.000 lei

2.

Localitatea Brăila, judetul Brăila

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 493, nr. MF 107016

Pavilionul B1:

- suprafata construită = 1.442 m2

- valoarea contabilă = 855.000 lei

3.

Localitatea Ilia, judetul Hunedoara

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1730, nr. MF 103502

Pavilionul 44:

- suprafata construită = 25 m2

- valoarea contabilă = 2.000 lei

Pavilionul 47:

- suprafata construită = 57 m2

- valoarea contabilă = 23.000 lei

4.

Localitatea Rotunda-Tecuci, judetul Galati

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 3287, nr. MF 107048

Pavilionul A:

- suprafata construită = 60 m2

- valoarea contabilă = 72.400 lei

Pavilionul B:

- suprafata construită = 17 m2

- valoarea contabilă = 17.500 lei

5.

Localitatea Tecuci, judetul Galati

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 308, nr. MF 107038

Pavilionul E1:

- suprafata construită = 227 m2

- valoarea contabilă = 108.000 lei

Pavilionul E2:

- suprafata construită = 5,6 m2

- valoarea contabilă = 2.500 lei

Pavilionul I1:

- suprafata construită = 243 m2

- valoarea contabilă = 76.600 lei

Pavilionul J4:

- suprafata construită = 1.076,7 m2

- valoarea contabilă =129.200 lei

Pavilionul J5:

- suprafata construită = 1.076,7 m2

- valoarea contabilă = 129.200 lei

Pavilionul R1:

- suprafata construită = 58,12 m2

- valoarea contabilă = 24.700 lei

Pavilionul R2:

- suprafata construită = 95 m2

- valoarea contabilă = 52.250 lei

Pavilionul R3:

- suprafata construită = 73 m2

- valoarea contabilă = 40.150 lei

Pavilionul R4:

- suprafata construită = 164,9 m2

- valoarea contabilă = 50.000 lei

Pavilionul R5:

- suprafata construită = 70 m2

- valoarea contabilă = 5.000 lei

Pavilionul R6:

- suprafata construită = 171 m2

- valoarea contabilă = 42.750 lei

Pavilionul U:

- suprafata construită = 26,25 m2

- valoarea contabilă = 4.000 lei

Pavilionul U1:

- suprafata construită = 12,6 m2

- valoarea contabilă = 4.000 lei

Pavilionul V4:

- suprafata construită = 130 m2

- valoarea contabilă = 19.500 lei

Pavilionul X:

- suprafata construită = 140 m2

- valoarea contabilă = 27.000 lei

Pavilionul X1:

- suprafata construită = 116 m2

- valoarea contabilă = 34.800 lei

Pavilionul Y1:

- suprafata construită = 21 m2

- valoarea contabilă = 2.100 lei

Pavilionul Y2:

- suprafata construită = 20 m2

- valoarea contabilă = 3.000 lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, al art. 35 lit. e) din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare, si al art. 72 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din sapte clădiri si terenul aferent, situat în municipiul Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila, în vederea utilizării acestuia ca sediu al Centrului Militar Judetean Brăila.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 532.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

 

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

 

 

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

 

 

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului

Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

 

 

Municipiul Brăila, Sos. Buzăului nr. 5

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Judetean Brăila

- imobil 3065

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 107014

Suprafata construită = 1.665 m2

Suprafata desfăsurată = 2.812 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 6.081 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a complexului de sere Medias din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Legumicola” - S.A. Medias în domeniul public al municipiului Medias, judetul Sibiu, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8 alin. (3) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind

proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a complexului de sere Medias, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Legumicola” - S.A. Medias în domeniul public al municipiului Medias, judetul Sibiu, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias.

Art. 2. - Predarea-preluarea obiectivului prevăzut la art. 1, cu activul si pasivul aferente acestuia, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate de la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 533.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a activelor care se transferă din domeniul privat al statului aflat în patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului

si din exploatarea Societătii Comerciale “Legumicola” - S.A. Medias în patrimoniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias

 

Denumirea

si

adresa

activelor

Persoana

juridică

de la

care se

transferă

activele

Persoana

juridică

la care

se

transferă

activele

Tarla

 

Nr. top

cadastru

 

 

Suprafata

totală

(ha),

din

care:

Arabil

sere

 

 

Arabil

 

 

 

Curti,

constructii

 

 

Drum

exploatare

 

 

Fânete

 

Npr

 

 

Caracteristici

tehnice

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sere si

teren

aferent

Str.

Stadionului

nr. 95,

municipiul

Medias

Agentia

Domeniilor

Statului si

exploatarea

Societătii

Comerciale

“Legumicola”

- S.A.

Medias

 

Municipiul

Medias si

administrarea

Consiliului

Local al

Municipiului

Medias

3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

256

257

258

259

260

261/2

261/3

din

261/1

0,36

0,03

0,27

0,34

0,19

1,00

0,92

1,90

-

-

-

-

-

1,00

0,92

-

-

-

-

-

-

-

-

1,90

0,36

-

0,27

-

0,19

-

-

-

-

0,03

-

0,34

-

-

-

-

0,37

 

 

Suprafata

construită =

27.400 m2

Suprafata

desfăsurată =

27.400 m2

Terenul

aferent =

50.100 m2

Valoare de

inventar =

224.670 mii lei

 

 

 

TOTAL:

 

5,01

1,92

1,90

0,82

0,37

 

 

 

Sere si

teren

aferent

Str.

Sibiului f.n.,

municipiul

Medias

Agenţia

Domeniilor

Statului

si

exploatarea

Societăţii

Comerciale

“Legumicola”

- S.A.

Medias

Municipiul

Medias si

administrarea

Consiliului

Local al

Municipiului

Medias

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1539

1540

1541

0,34

0,30

2,39

0,16

0,49

0,04

0,03

0,20

0,24

0,23

0,12

0,29

0,11

0,14

0,06

0,04

0,02

0,43

-

-

2,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,49

0,04

-

-

0,24

-

-

0,29

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-

-

-

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

0,02

-

-

0,30

-

0,16

-

-

-

-

-

-

0,12

-

-

-

-

-

-

-

0,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,14

0,06

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03

-

-

0,23

-

-

-

-

-

-

-

-

Suprafaţa

construită =

27.200 m2

Suprafaţa

desfăsurată =

27.200 m2

Terenul

aferent =

56.300 m2

Valoare de

inventar =

158.505 mii lei

 

 

 

 

TOTAL

 

5,63

2,50

1,49

0,22

0,58

0,58

0,26

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetei de 5,19 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătătiri funciare, situat în comuna Tunari, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetei de 5,19 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătătiri funciare, situat în comuna Tunari, judetul Ilfov, aflat în proprietatea Societătii Comerciale “SUNNY ROM TRADING” - S.R.L., identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din functiune a amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente pe terenul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art. 1 se face cu plata taxelor prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe baza documentatiilor întocmite si aprobate conform prevederilor art. 94 din aceeasi lege.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 534.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor situate în comuna Tunari, judetul Ilfov, care se scot definitiv din circuitul agricol

 

Locul unde sunt situate terenurile

Titularul dreptului de proprietate

Datele de identificare a terenurilor

Comuna Tunari, judetul Ilfov

Societatea Comercială“SUNNY ROM TRADING” - S.R.L.

Suprafata totală = 5,19 ha

T: 40 parcela A 148

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetei de 26,0775 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătătiri funciare, situat în comuna Popesti-Leordeni, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu

modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

           

Art. 1. - Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetei de 26,0775 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătătiri funciare, situat în comuna Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, aflat în proprietatea unor persoane fizice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din functiune a amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente pe terenul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art. 1 se face cu plata taxelor

prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe baza documentatiilor întocmite si aprobate conform prevederilor art. 94 din aceeasi lege.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 536.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor situate în comuna Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, care se scot definitiv din circuitul agricol

 

Locul unde sunt situate terenurile

Titularul dreptului de proprietate

Datele de identificare a terenurilor

Comuna Popesti-Leordeni, judetul Ilfov

Chintescu George Andrei

Stefan Ion

Ivan Gheorghe

Suprafata totală = 26,0775 ha

T: 50 parcelele: A 670/2, A 670/10, A 670/11, A 670/12, A 670/13, A 670/14

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Populare Chineze destinat combaterii epidemiei de pneumonie atipică

(Sindromul Acut Respirator Sever)

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, destinat luptei împotriva epidemiei de pneumonie atipică (Sindromul Acut Respirator Sever) cu care se confruntă în prezent poporul chinez, constând în măsti de protectie, halate, mănusi textile, substante dezinfectante, vată medicinală si seringi de unică întrebuintare cu ac, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 770.925 milioane lei.

Art. 2. - În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, în mod gratuit, a cantitătilor de produse prevăzute în anexă.

Art. 3. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti”, după caz, în limita sumei de 365.297 milioane lei, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza procesului-verbal de predare-primire.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor rezerve de stat cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 2 se asigurădin bugetul de stat în anul 2004.

(3) Bunurile acordate de către Ministerul Sănătătii si Familiei se scad din evidentă pe baza procesului-verbal de predare-primire.

Art. 4. - Cheltuielile de ambalare si transport pe teritoriul României ale bunurilor, precum si alte cheltuieli interne ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002, iar pentru Ministerul Sănătătii si Familiei, din bugetul aprobat, în conditiile legii.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde pe cale diplomatică demersurile necesare în vederea predării ajutorului umanitar la destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

 

Bucuresti, 17 mai 2003.

Nr. 538.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se acordă ca ajutor umanitar Republicii Populare Chineze

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

Produse scoase din rezervele de stat

1.

Vată medicinală

kg

1.020

2.

Seringi de unică întrebuintare cu ac

buc.

108.000

Produse asigurate de Ministerul Sănătătii si Familiei

1.

Solutie dezinfectantă “Deconex 50 FF”

litri

200

2.

Substantă dezinfectantă “Javel”

kg

180

3.

Bonete albe

buc.

336

4.

Halate albe

buc.

900

5.

Mănusi din bumbac

per.

4.000

6.

Câmpuri de operatie

buc.

1.050