MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 346              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Miercuri, 21 mai 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            522. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            105. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor - NTLH-040 si apro- barea componentelor nominale ale comisiei centrale si comisiilor teritoriale de avizare

 

            Rectificări

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 522.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

 

CAPITOLUL I

Organizarea formării profesionale a adultilor

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, denumită în continuare ordonantă.

Art. 2. - (1) Furnizorii de formare profesională, prevăzuti la art. 6 alin. (1) din ordonantă, sunt prestatorii de servicii de formare profesională, persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, care au prevăzut în actul de înfiintare sau, după caz, în autorizatia pentru desfăsurarea unor activităti independente activităti de formare profesională.

(2) Potrivit art. 6 alin. (3), respectiv art. 22 alin. (3) din ordonantă, furnizori de formare profesională pot fi si filialele acestora, precum si centrele de formare profesională fără personalitate juridică, înfiintate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat.

(3) Persoanele fizice pot avea calitatea de furnizori de formare profesională numai pentru organizarea uceniciei la locul de muncă.

Art. 3. - (1) Nivelurile de pregătire prevăzute la art. 7 din ordonantă reprezintă nivelurile de calificare stabilite prinRegistrul national al calificărilor profesionale din România, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) se utilizează nivelurile de calificare prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Conditiile pentru obtinerea nivelurilor de calificare, precum si functionarea sistemului de credite transferabile, prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonantă, se stabilesc prin Registrul national al calificărilor profesionale din România.

Art. 4. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetării solicită, în temeiul art. 8 alin. (1) din ordonantă, ministerelor, agentiilor nationale si altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autoritătilor administratiei publice locale, să pună la dispozitie strategiile sectoriale si teritoriale de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv cele de formare profesională.

Art. 5. - (1) Conform art. 11 alin. (1) din ordonantă, programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupatii cuprinse în Clasificarea Ocupatiilor din România - C.O.R., precum si pentru competente profesionale comune mai multor ocupatii.

(2) În situatii deosebite, cu aprobarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, furnizorii de formare profesională care solicită autorizarea pot propune programe de formare profesională pentru grupări de ocupatii care permit folosirea unei programe de pregătire comune în proportie de minimum 70%. În acest caz furnizorii de formare profesională achită o singură dată taxa de autorizare prevăzută la art. 26 din ordonantă.

(3) Programele de formare profesională prin care se realizează calificarea sau recalificarea adultilor se vor organiza pentru calificările cuprinse în Registrul national al calificărilor profesionale din România.

Art. 6. - (1) Registrul national al calificărilor profesionale din România, prevăzut la art. 11 alin. (2) din ordonantă, cuprinde calificările recunoscute la nivel national. Acesta are la bază nivelurile de calificare, competentele profesionale si sistemul de credite transferabile, corespunzător cerintelor pietei muncii.

(2) Până la intrarea în vigoare a Registrului national al calificărilor profesionale din România, nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare se stabileste de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si de Ministerul Educatiei si Cercetării si se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - (1) Programele de formare profesională se elaborează, potrivit art. 12 alin. (1) din ordonantă, în concordantă cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national, aprobate în conditiile reglementărilor legale în vigoare.

(2) Standardele ocupationale pot fi obtinute de către furnizorii de formare profesională în conditiile stabilite de organismul abilitat, potrivit legii, cu gestionarea acestora.

Art. 8. - (1) Persoanele cu nevoi speciale, prevăzute la art. 14 alin. (3) din ordonantă, sunt persoane care se încadrează, în conditiile legii, într-o categorie de persoane cu handicap.

(2) Programele de formare profesională la care participă persoanele cu nevoi speciale respectă particularitătile acestei categorii de persoane atât în privinta conditiilor materiale, cât si a programei de pregătire.

Art. 9. - Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel national încheie cu participantii la aceste programe, potrivit art. 16 alin. (1) din ordonantă, contracte de formare profesională, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 10. - Organizarea si desfăsurarea uceniciei la locul de muncă, prevăzută la art. 17 alin. (1) din ordonantă, se reglementează prin lege specială.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea furnizorilor de formare profesională

 

Art. 11. - Potrivit art. 18 alin. (1) din ordonantă, sunt supusi autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere natională. Ceilalti furnizori de formare profesională pot organiza programe de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii, care nu sunt însă certificate cu recunoastere natională.

Art. 12. - Institutiile de învătământ superior acreditate se supun autorizării potrivit prezentelor norme pentru programele de formare profesională care nu intră sub incidenta prevederilor art. 18 alin. (2) din ordonantă.

Art. 13. - În temeiul art. 19 alin. (1) din ordonantă, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională, asa încât aceasta să se desfăsoare în mod unitar în întreaga tară, scop în care:

a) poate înfiinta comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, conform art. 19 alin. (2) din ordonantă;

b) îndeplineste atributiile prevăzute la art. 25 din ordonantă;

c) centralizează datele cu privire la comisiile de autorizare, precum si la activitatea acestora;

d) elaborează si transmite instructiuni comisiilor de autorizare si secretariatelor tehnice;

e) semnalează Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerului Educatiei si Cercetării, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, asociatiilor patronale si organizatiilor sindicale deficientele constatate în activitatea comisiilor de autorizare;

f) tine evidenta profesiilor sau ocupatiilor pentru care există cerinte speciale la organizarea pregătirii profesionale în colaborare cu autoritătile de reglementare, în conditiile legii;

g) acordă consultantă de specialitate privind formarea profesională;

h) întocmeste si actualizează Registrul national al furnizorilor de formare profesională a adultilor, care cuprinde toti furnizorii de formare profesională autorizati.

Art. 14. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face de către comisii de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Conform art. 20 alin. (1) din ordonantă, comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională sunt formate din 5 membri, din care un presedinte care este directorul general al directiei generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) În vederea înfiintării comisiilor de autorizare, în temeiul art. 20 alin. (2) lit. a)-c) din ordonantă, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor solicită Ministerului Educatiei si Cercetării, Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Muncă, organizatiilor sindicale si asociatiilor patronale reprezentative la nivel judetean să îsi nominalizeze reprezentantii în comisiile de autorizare, persoane cu experientă în domeniul formării profesionale.

Art. 15. - În sensul art. 20 alin. (2) lit. d) si e) din ordonantă, reprezentative la nivel judetean sunt organizatiile sindicale si asociatiile patronale care reprezintă în plan judetean organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - Organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national stabilesc prin consens organizatiile ai căror reprezentanti vor fi desemnati în comisiile de autorizare la nivelul fiecărui judet si al municipiului Bucuresti si le comunică Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

Art. 17. - În cazul în care, din motive obiective, membrii titulari nu sunt disponibili, înlocuitorii acestora, desemnati în scris de autoritătile publice, organizatiile sindicale si asociatiile patronale prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezentele norme, vor participa cu drept de vot la sedintele de lucru ale comisiei de autorizare.

Art. 18. - (1) După nominalizarea membrilor de către autoritătile publice, organizatiile sindicale si asociatiile patronale prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezentele norme, comisiile de autorizare sunt înfiintate prin hotărâre a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) Hotărârea de înfiintare a comisiilor de autorizare va fi comunicată Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerului Educatiei si Cercetării, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, asociatiilor patronale si organizatiilor sindicale, reprezentative la nivel national.

Art. 19. - (1) Comisiile de autorizare îsi desfăsoară lucrările în prezenta tuturor membrilor.

(2) În situatii exceptionale, lucrările se pot desfăsura în prezenta a minimum 3 membri, cu conditia ca presedintele si reprezentantii partenerilor sociali să fie prezenti.

Art. 20. - Hotărârile se iau cu minimum 3 voturi exprimate pentru acordarea, neacordarea sau retragerea autorizatiei, după caz.

Art. 21. - Potrivit art. 20 alin. (3) din ordonantă, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare pot folosi specialisti sau experti în domeniul ocupational, respectiv care verifică îndeplinirea de către furnizorul de formare profesională a criteriilor de evaluare în vederea autorizării.

Art. 22. - Nivelul indemnizatiilor membrilor comisiei de autorizare si a specialistilor pe domeniile ocupationale, folositi de către comisii, este stabilit anual de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor si este avizat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 23. - (1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul directiei generale de muncă si solidaritate socială din judetul în care se solicită autorizarea.

(2) Taxele de autorizare plătite de către furnizorii de formare profesională se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.

(3) Salariul mediu brut pe economie luat în calcul la plata taxelor de autorizare este cel comunicat de Institutul National de Statistică în luna precedentă celei în care se achită taxa de autorizare de către furnizorul de formare profesională.

Art. 24. - Cheltuielile pentru functionarea comisiilor de autorizare, respectiv cheltuielile curente si de capital, cheltuielile cu salarizarea personalului secretariatelor tehnice judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, plata indemnizatiilor membrilor comisiilor de autorizare si ale specialistilor pe domenii ocupationale se efectuează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, de către directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 25. - Pentru buna desfăsurare a activitătii comisiilor de autorizare si a secretariatelor tehnice ale acestora, conform art. 20 alin. (5) din Ordonantă, directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pun la dispozitie comisiilor de autorizare un spatiu corespunzător la sediul directiei.

Art. 26. - Pentru îndeplinirea atributiilor mentionate la art. 21 din ordonantă, comisiile de autorizare:

a) aprobă listele de specialisti si experti la care se poate apela pentru activitătile de evaluare a furnizorilor de formare profesională si de examinare a participantilor la programele de formare profesională;

b) emit decizii;

c) transmit Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor date privind activitatea de autorizare si monitorizare a furnizorilor de formare profesională;

d) desfăsoară alte activităti necesare pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin.

Art. 27. - (1) Secretariatele tehnice judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale comisiilor de autorizare ajută comisiile în exercitarea atributiilor ce le revin, asistând la lucrările comisiei si întocmind documentele în care se consemnează continutul si rezultatele acestor lucrări.

(2) Pentru realizarea atributiilor prevăzute în art. 21 alin. (2) din ordonantă, secretariatele tehnice judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale comisiilor de autorizare realizează următoarele activităti:

a) sprijină comisiile de autorizare în activitătile legate de evaluarea si monitorizarea furnizorilor de formare profesională;

b) rezolvă lucrările de secretariat legate de procesul de autorizare;

c) asigură comunicarea dintre Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, comisiile de autorizare, furnizorii de formare profesională, specialistii implicati în activitătile de evaluare a furnizorilor de formare profesională si de examinare a participantilor la programele de formare profesională;

d) oferă informatii publicului interesat despre procesul de autorizare si despre furnizorii de formare profesională autorizati.

Art. 28. - (1) Fiecare comisie de autorizare dispune de stampilă proprie si dispozitiv de aplicare a timbrului sec.

Modelele de stampilă si de timbru sec se aprobă de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor si se transmit comisiilor de autorizare.

(2) Cheltuielile necesare pentru procurarea stampilelor, a dispozitivului de aplicare a timbrului sec, tipizatelor si a celorlalte imprimate necesare în activitatea de autorizare se efectuează de către directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la solicitarea comisiilor de autorizare.

Art. 29. - (1) Problemele ivite în activitatea comisiilor de autorizare se solutionează de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) Institutiile si organizatiile reprezentate în comisiile de autorizare vor acorda tot sprijinul Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor pentru solutionarea problemelor care se pot ivi în activitatea comisiilor de autorizare.

Art. 30. - (1) Documentul prin care se certifică autorizarea, prevăzut la art. 22 alin. (4) din ordonantă, se numeste autorizatie si i se eliberează furnizorului de formare profesională pentru fiecare tip de program de formare profesională.

(2) Forma, continutul si regimul de eliberare a autorizatiei sunt cuprinse în metodologia de autorizare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Metodologia de autorizare cuprinde criteriile si procedurile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizatiei prevăzute la art. 25 lit. c) din ordonantă.

(4) Metodologia de autorizare se elaborează de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetării, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

Art. 31. - (1) Potrivit art. 22 alin. (2) din ordonantă, autorizarea se face pentru fiecare dintre ocupatiile, grupările de ocupatii sau calificările pentru care furnizorul de formare profesională organizează programe de formare profesională, conform art. 5 din prezentele norme.

(2) Furnizorii de formare profesională care sunt autorizati să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare cu recunoastere natională pot organiza si programe de initiere pentru dobândirea unora dintre competentele aferente programului de calificare respectiv, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere natională, în baza aceleiasi autorizatii.

Art. 32. - (1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. c) si la art. 25 lit. e) din ordonantă constă în urmărirea sistematică a îndeplinirii de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia, pentru organizarea unui program de formare profesională.

(2) Neîndeplinirea criteriilor care au stat la baza autorizării furnizorului de formare profesională, pentru organizarea programului de formare profesională, determină retragerea autorizatiei respective.

(3) Procedura de monitorizare, criteriile si procedura de retragere a autorizatiei fac parte integrantă din metodologia de autorizare prevăzută la art. 30 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 33. - (1) În cazul în care comisia de autorizare respinge cererea de autorizare a unui furnizor de formare profesională, acesta poate contesta decizia la Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) Modalitatea de solutionare a contestatiei este cuprinsă în metodologia de autorizare prevăzută la art. 30 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 34. - (1) În temeiul art. 27 din ordonantă, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor stabileste modalitătile de colectare si de organizare a datelor cuprinse în Registrul national al furnizorilor de formare profesională a adultilor.

(2) Aceste date sunt puse la dispozitie publicului interesat prin secretariatele tehnice ale comisiilor de autorizare, prin secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si prin Internet.

(3) Structura Registrului national al furnizorilor de formare profesională a adultilor, denumit în continuare prescurtat RNFFPA, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea si certificarea formării profesionale a adultilor

 

Art. 35. - (1) În temeiul art. 28 si 29 din ordonantă, examenele de absolvire sustinute de participantii la programele de formare profesională se organizează conform Metodologiei certificării formării profesionale a adultilor.

(2) Metodologia certificării formării profesionale a adultilor se elaborează de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, în temeiul art. 30 din ordonantă, se aprobă în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 36. - (1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoastere natională, prevăzute la art. 31 din ordonantă, sunt imprimate-tip, tipărite pe hârtie specială, având elemente de securizare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 si 5, si au regimul actelor de studii.

(2) Certificatele prevăzute la alin. (1) se eliberează însotite de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competentele profesionale dobândite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Cheltuielile pentru tipărirea certificatelor de calificare profesională si de absolvire, precum si a anexelor acestora sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 37. - (1) Procedura de evaluare si certificare a competentelor obtinute pe alte căi decât cele formale, prevăzută la art. 32 din ordonantă, se elaborează de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare în colaborare cu Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, se aprobă în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Procedura de evaluare si certificare a competentelor prevăzută la alin. (1) stabileste si modul de autorizare a centrelor care au dreptul să organizeze evaluarea si certificarea competentelor obtinute pe alte căi decât cele formale.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 38. - Cheltuielile cu pregătirea profesională a salariatilor, efectuate de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale, unitătile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii, precum si de către persoane fizice autorizate să desfăsoare activităti independente, înregistrate în contabilitatea proprie, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, respectiv al venitului impozabil.

Art. 39. - Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adultilor, prevăzută la art. 45 alin. (2) din ordonantă, se va elabora în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 40. - Pentru alcătuirea si completarea listei profesiilor si ocupatiilor pentru care există cerinte speciale la organizarea pregătirii profesionale prevăzute la art. 13 lit. f) din prezentele norme metodologice, ministerele, agentiile nationale si alte autorităti sau organizatii responsabile vor transmite Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, informatiile privind aceste profesii si ocupatii, cu mentionarea cadrului legislativ si a conditiilor de reglementare.

Art. 41. - (1) Activitatea de control prevăzută la art. 46 din ordonantă are în vedere:

a) activitatea de formare profesională desfăsurată de furnizorii de formare profesională;

b) activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională.

(2) Controlul asupra modului de organizare a activitătii de formare profesională desfăsurate de furnizorii de formare profesională se efectuează de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(3) Pentru realizarea controlului prevăzut la alin. (2), furnizorii de formare profesională vor pune la dispozitie persoanelor împuternicite să exercite controlul toate informatiile solicitate, referitoare la activitatea de formare profesională.

(4) Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor va întocmi periodic rapoarte privind activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională pe care o coordonează si le va pune la dispozitie ministrului muncii si solidaritătii sociale si ministrului educatiei si cercetării.

Art. 42. - Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contraventională, penală sau civilă a persoanelor vinovate, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 43. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

NIVELURILE DE CALIFICARE

 

Nivelul 1

Persoana este responsabilă de executia propriei activităti. Munca presupune în special activităti simple, de rutină.

Formare profesională care oferă acces la acest nivel: de regulă învătământ obligatoriu si initiere profesională.

Initierea profesională este dobândită fie în cadrul învătământului profesional prin scoala de ucenici, fie printr-un program de initiere profesională în sistemul de formare profesională a adultilor.

Nivelul 2

Persoana este responsabilă de executia propriei activităti. În plus există o responsabilitate colectivă în cadrul activitătilor desfăsurate, care presupune colaborarea cu colegii. Munca presupune o gamă largă de activităti realizate în contexte variate. Unele dintre aceste activităti sunt complexe sau nerutiniere.

Formare profesională care oferă acces la acest nivel: de regulă învătământ obligatoriu si calificare profesională prin învătământul profesional - scoală profesională - sau prin programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adultilor.

Nivelul 3

Persoana este responsabilă de executia propriei activităti, dar si de realizarea sarcinilor încredintate grupului din care face parte,  având atributii de coordonare si control. Munca presupune o gamă largă de activităti complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate.

Formare profesională care oferă acces la acest nivel: învătământ liceal - filiera tehnologică si vocatională sau învătământ postliceal ori învătământ liceal si program de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adultilor.

Nivelul 4

Persoana este responsabilă de executia propriei activităti, dar si de realizarea sarcinilor încredintate grupului din care face parte, putând desfăsura si activităti de tip managerial. Munca presupune aplicarea cunostintelor într-o gamă largă de activităti complexe, realizate într-o mare varietate de contexte, implicând combinarea de proceduri diverse sau definirea altora noi.

Formare profesională care oferă acces la acest nivel: formare tehnică postsecundară prin învătământ universitar.

Nivelul 5

Persoana este responsabilă de executia activitătilor proprii si ale grupului pe care îl conduce, având o autonomie personală ridicată. Munca presupune aplicarea unui complex de principii fundamentale într-o largă varietate de contexte, adesea imprevizibile. Presupune cunostinte si competente de nivel înalt atât legate de domeniile ocupationale, cât si inde- pendente de aceste domenii. Caracteristici esentiale ale nivelului sunt: capacitătile de analiză, diagnoză, structurare, planificare, executie si evaluare.

Formare profesională care oferă acces la acest nivel: învătământ universitar si postuniversitar.

NOTĂ:

1. Calificările dobândite în sistemul de educatie a adultilor, pentru care se organizează pregătirea, si prin sistemul de învătământ nu permit continuarea studiilor conform procedurilor care reglementează mobilitatea internă între nivelurile educationale stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării.

2. Persoanele care obtin o calificare în afara sistemului de învătământ si care doresc să continue studiile pot beneficia de recunoasterea achizitiilor de cunoastere, aptitudini si deprinderi dobândite prin sistemul creditelor transferabile reglementate în conditiile art. 3 alin. (3) din normele metodologice.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CONTRACT

de formare profesională

(model)

Nr. …. din ….

 

1. Părtile contractante:

A. ………………., în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentat prin …., având functia de …, cu sediul în …., str. ….. nr. .., judetul (sectorul) , telefon …, fax …, e-mail ..., cod fiscal/cod unic de înregistrare …, cont bancar la …, posesor al autorizatiei de furnizor de formare profesională pentru ocupatia …, seria … nr. …, înmatriculat în Registrul national al furnizorilor de formare profesională a adultilor cu nr. /

B. ………………., în calitate de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în …, str. ... nr. ..., judetul (sectorul) …, telefon ...

2. Obiectul contractului:

Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională, pentru ocupatia de …..

3. Durata contractului:

Durata contractului este de ... luni, reprezentând ore de pregătire teoretică si  ore de pregătire practică; derularea contractului începe la data de ….

4. Valoarea contractului:

Valoarea totală a contractului este de lei. Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în transe, până la data de …., prima transă fiind achitată până la data de , iar celelalte transe la datele de ... . Valoarea contractului, precum si modalitătile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părtilor, prin acte aditionale la prezentul contract.

5. Obligatiile părtilor:

A. Furnizorul se obligă:

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale si a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;

b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăsurării activitătii de formare profesională;

c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională si sustinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică si practică;

d) să asigure instructajul privind protectia muncii;

e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităti decât cele prevăzute în programul de formare profesională.

B. Beneficiarul se obligă:

a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a sustine examenul de absolvire;

b) să utilizeze resursele materiale, tehnice si altele asemenea potrivit scopului si destinatiei acestora si numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;

c) să păstreze ordinea, curătenia si disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;

d) să respecte normele privind protectia muncii.

6. Răspunderea contractuală

Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului partea vinovată răspunde potrivit legii.

În cazul în care beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul din motive absolut obiective, acesta va suporta doar cheltuielile efectiv efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai putin de 15%.

Nefinalizarea cursului din motive imputabile furnizorului conferă beneficiarului dreptul de a solicita si a obtine restituirea contravalorii taxei achitate, potrivit pct. 4.

7. Forta majoră

Forta majoră exonerează părtile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în conditiile legii.

Partea care, din cauză de fortă majoră, nu îsi poate respecta obligatiile contractuale va înstiinta în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situatiei de fortă majoră.

8. Solutionarea litigiilor

Părtile contractante vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neîntelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părtile se pot adresa instantei de judecată competente, potrivit legii.

9. Modificarea, suspendarea si încetarea contractului

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointă al părtilor, exprimat prin act aditional la prezentul contract.

Părtile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.

Prezentul contract poate înceta în următoarele conditii:

a) prin expirarea termenului si realizarea obiectului contractului;

b) prin acordul de vointă al părtilor;

c) prin reziliere.

În cazul în care una dintre părti nu îsi respectă obligatiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.

10. Clauze speciale

Părtile contractante pot stabili prin act aditional si alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.

11. Dispozitii finale

Prezentul contract reprezintă acordul de vointă al părtilor si a fost încheiat astăzi, …., în două exemplare, din care unul pentru furnizor si unul pentru beneficiar.

 

Furnizor,

……………………………

Beneficiar,

……………………………

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULTILOR

 

REGISTRUL NATIONAL

al furnizorilor de formare profesională a adultilor

 

Nr. de înmatriculare

Data

Denumirea furnizorului

Adresa

Forma de organizare sau statutul  juridic

Codul unic de înregistrare sau codul fiscal

Numărul de telefon, fax

Programul de formare autorizat

Autorizatia

Duplicat

Retragerea autorizatiei

Numele

Cod COR/Cod Nomenclator

Tipul

Seria Nr.

Data eliberării

Seria Nr.

Data eliberării

Decizia

Data comunicării

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 41)

la normele metodologice

 

ANEXA Nr. 51)

la normele metodologice

 

ANEXA Nr. 6*)

la normele metodologice

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor - NTLH-040 si aprobarea componentelor nominale ale comisiei centrale si comisiilor teritoriale de avizare

 

            Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996 si ale art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii,

            în temeiul prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 116/289/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare - NTLH-022 si a Metodologiei privind evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor si digurilor care realizează depozite de deseuri industriale - NTLH-023,

            în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”,

            în baza avizului tehnic consultativ al Biroului Operativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice din data de 3 aprilie 2003,

            în temeiul prevederilor art. 7 si ale anexei nr. 3 ale Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001,

            ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor - NTLH-040, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

            Art. 2. - Pentru barajele încadrate în categoriile de importantă A si B competentele de emitere a acordului si autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă revin Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

            Art. 3. - Pentru barajele încadrate în categoriile de importantă C si D competentele de emitere a acordului si autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă, precum si organizarea comisiilor teritoriale de avizare pentru aceste baraje revin Administratiei Nationale “Apele Române” si directiilor de ape bazinale aflate în structura sa, conform prevederilor Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor - NTLH-040, prevăzute în anexa nr. 1.

            Art. 4. - Se aprobă modelul de aviz privind documentatia de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor, prevăzut în anexa nr. 2.

            Art. 5. - Se aprobă modelul de autorizatie/acord de functionare în sigurantă a barajului, prevăzut în anexa nr. 3.

            Art. 6. - Se aprobă componentele nominale ale comisiilor centrale si teritoriale de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor prevăzute în anexele nr. 4-8 la prezentul ordin.

            Art. 7. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 8. - Directia sinteze, cadastru si resurse din cadrul Directiei generale de gospodărire a apelor din Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Administratia Natională “Apele Române” si directiile de ape bazinale aflate în structura sa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

            Art. 9. - Instructiunile prevăzute la art. 1 se aplică si pentru documentatiile de expertiză tehnică a stării de sigurantă în exploatare a barajelor evidentiate cu risc crescut de avariere, rapoartelor de expertiză, documentatiilor de contraexpertiză efectuate ca urmare a contestatiilor formulate de beneficiar sau de organele abilitate să controleze siguranta barajelor, dispuse de Comisia Natională pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice de pe lângă Ministerul Apelor si Protectiei Mediului sau de biroul operativ al acesteia, precum si documentatiilor întocmite în

conformitate cu prevederile Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor - NTLH- 033, aprobate prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 119/2002.

            Art. 10. - Pentru analiza documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor prevăzute la art. 9 în cadrul comisiilor de avizare, pentru emiterea avizului asupra acestor documentatii, precum si pentru emiterea autorizatiei si acordului de functionare în conditii de sigurantă se percep tarife care se stabilesc în conditiile prevăzute de lege, se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, se actualizează anual si se datorează Fondului apelor, constituit conform prevederii Legii apelor nr. 107/1996.

            Art. 11. - Anexele nr. 4-8 se pun la dispozitie celor interesati, la cererea scrisă adresată unitătilor precizate la art. 8.

            Art. 12. - La data emiterii prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 723/2002 pentru aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor - NTLH-040 si Decizia secretarului de stat pentru ape nr. 15.846/2002 de aprobare a componentei nominale a comisiilor centrale de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor, conform NTLH-040, îsi încetează valabilitatea.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2003.

Nr. 105.

 

ANEXA Nr. 1

 

INSTRUCTIUNI

de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă

în exploatare a barajelor - NTLH – 040

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

            Art. 1. - (1) Se supun prevederilor prezentelor instructiuni barajele aflate în toate etapele de realizare si de exploatare: proiectare, executie, exploatare în perioada de executie, exploatare curentă, postutilizare, conservare sau abandonare, încadrate în categorii de importantă conform Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importantă a barajelor - NTLH-021, aprobată prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 115/288/2002, denumite în continuare baraje.

            (2) Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2001, prin baraj se întelege orice lucrare hidrotehnică având o structură existentă sau propusă, care este capabilă să asigure acumularea, permanentă ori nepermanentă, de apă, de deseuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimică, industria energetică si din iazurile de decantare din industria minieră), precum si lucrările hidrotehnice speciale, a căror rupere poate produce pierderea necontrolată a continutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic si/sau natural.

            Art. 2. - (1) Conform Procedurii de emitere a acordului si autorizatiei de functionare în sigurantă a barajelor - NTLH-032, aprobată prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 118/2002, pentru barajele aflate în exploatare sau în fază provizorie de punere în exploatare detinătorul sau administratorul acestora, precum si beneficiarii sau titularii de investitie pentru barajele noi sunt obligati să obtină de la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului sau de la unitătile abilitate de minister autorizatia de functionare în conditii de sigurantă.

            (2) Pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifică parametrii de bază ai barajelor existente, beneficiarul sau titularul de investitie, în faza de proiectare, este obligat să obtină acordul de functionare în conditii de sigurantă.

            (3) Pentru barajele încadrate în categoriile de importantă A si B competentele de emitere a acordului si autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă revin Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, iar pentru barajele încadrate în categoriile de importantă C si D competentele revin Administratiei Nationale “Apele Române” si directiilor de ape bazinale aflate în structura sa, conform prevederilor prezentelor instructiuni, unităti denumite în continuare autorităti competente.

            Art. 3. - (1) Autorizatia/acordul de functionare în conditii de sigurantă se obtine pe baza documentatiei de evaluare a sigurantei barajului respectiv, semnată de un expert certificat/avizat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, a avizului asupra acestei documentatii si, după caz, a proiectului de urmărire a comportării în timp a barajului, conform prevederilor Procedurii de emitere a acordului si autorizatiei de functionare în sigurantă a barajelor - NTLH - 032, iar eliberarea autorizatiei/acordului de functionare în conditii de sigurantă se efectuează după achitarea tarifelor stabilite în conditiile prevăzute de lege si aprobate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

(2) Documentatiile de evaluare a sigurantei barajelor reprezintă concluzia expertizei tehnice cu caracter special privind starea de exploatare în conditii de sigurantă a barajelor, expertiză pe care, în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) si ale art. 68 din Legea apelor nr. 107/1996, detinătorii de baraje, cu orice titlu, au obligatia să o efectueze la termenele stabilite prin lege, indiferent de mărimea barajului sau de folosintele acestuia.

(3) În conformitate cu prevederile Legii nr. 466/2001, evaluarea sigurantei barajelor se realizează de experti tehnici atestati de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si ale actelor normative emise în aplicarea acestei legi, si certificati/avizati de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor, denumiti în continuare experti.

(4) Expertii care efectuează evaluarea sigurantei barajelor sunt certificati, respectiv avizati, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importantă A si B - NTLH-014 si cu Procedura de avizare a specialistilor pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importantă C si D - NTLH-015, aprobate prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 114/2002.

Art. 4. - (1) Documentatiile de evaluare a sigurantei barajelor se efectuează de către experti, în conformitate cu Metodologia privind evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare - NTLH-022 sau cu Metodologia privindevaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor si digurilor care realizează depozite de deseuri industriale - NTLH-023, aprobate prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 116/289/2002 sau, după caz, în conformitate cu normele specifice pentru lucrările care nu se încadrează în metodologiile specificate mai sus, denumite în continuare metodologii specifice.

(2) Avizarea documentatiilor se efectuează de către comisii de avizare constituite în conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni, denumite astfel în continuare.

(3) În functie de concluziile analizei, comisia de avizare poate emite avizul privind documentatia de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajului, pentru barajele existente, respectiv avizul privind proiectul barajului, pentru barajele noi, precum si avizul pentru celelalte documentatii prevăzute la art. 2 alin. (3), denumit în continuare aviz. Avizul este semnat de presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei de avizare a documentatiei pentru barajul respectiv. Comisia de avizare poate solicita completări la documentatie si reprogramează avizarea acesteia sau o poate respinge fără a fi emis un aviz asupra acesteia.

(4) În cazul unei documentatii în care expertul propune măsuri si lucrări de punere în sigurantă a barajului, comisia de avizare avizează documentatia, iar autoritatea competentă comunică detinătorului barajului concluziile din procesul-verbal al sedintei.

(5) După realizarea măsurilor si lucrărilor stabilite în sedinta comisiei de avizare expertul întocmeste un raport de conformare, prin care confirmă executia acestora, iar comisia de avizare reanalizează documentatia în vederea emiterii avizului. Raportul de conformare face parte integrantă din noua documentatie ce va fi analizată în cadrul comisiei de avizare.

(6) a) În cazul unei documentatii întocmite cu mai mult de un an înainte de data transmiterii acesteia pentru avizare la autoritatea competentă, detinătorul barajului va comanda expertului care a întocmit documentatia elaborarea unui raport de conformare. Raportul se va întocmi ca urmare a unei inspectii în teren a barajului si va confirma sau va infirma starea tehnică actuală si de sigurantă în exploatare a barajului.

b) În cazul confirmării concluziilor din documentatia initială raportul de conformare va face parte integrantă din documentatia ce va fi transmisă pentru avizare la autoritatea competentă. În cazul în care expertul constată că s-au produs evenimente recente de natură să modifice starea de sigurantă în functionare a barajului, detinătorul barajului va realiza măsuri si lucrări de punere în sigurantă a barajului propuse de expert, urmând apoi procedura prevăzută la alin. (5).

(7) În cazul în care s-au produs evenimente recente de natură să modifice starea de sigurantă în functionare a barajului, indiferent de data la care s-a întocmit documentatia de evaluare a sigurantei barajului supus avizării, raportul de conformare este obligatoriu sau detinătorul barajului va efectua o contraexpertiză, conform prevederilor legale.

(8) Avizul este obligatoriu pentru ca autoritătile competente să emită autorizatia/acordul de functionare în sigurantă a barajului sau, după caz, să ia decizia ce se impune, conform legii.

(9) Autorizatia de functionare în conditii de sigurantă se emite pe o perioadă determinată, de maximum 7 ani pentru barajele din categoria de importantă A si B si de maximum 10 ani pentru celelalte baraje, durata fiind stabilită prin autorizatie de autoritatea emitentă, si se reînnoieste la expirare sau în cazul producerii unor accidente ori incidente în exploatare. Autorizatia de functionare în conditii de sigurantă certifică îndeplinirea exigentelor de performantă în perioada de exploatare si este obligatorie pentru obtinerea autorizatiei de gospodărire a apelor si de protectia mediului pentru baraje.

(10) Acordul de functionare în conditii de sigurantă se referă la încadrarea în categoria de importantă a barajului conform legii, la adaptarea solutiilor de proiectare la conditiile de amplasament si la respectarea normelor si reglementărilor legale, precum si a experientei în domeniu. Acordul de functionare în conditii de sigurantă îsi mentine valabilitatea pe toată durata executiei lucrărilor, cu conditia respectării prevederilor cuprinse în acesta, iar dacă o perioadă de 2 ani de la data emiterii executia nu a început, acordul îsi pierde valabilitatea. Acordul de functionare în conditii de sigurantă poate fi reînnoit numai dacă se respectă integral prevederile documentatiei pentru care s-a emis acordul initial. Acordul de functionare în sigurantă este obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de constructie.

Art. 5. - (1) Coordonarea, îndrumarea si urmărirea activitătii de evaluare a sigurantei barajelor existente, în constructie si noi, sunt realizate de Comisia Natională pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice, denumită în continuare CONSIB, care functionează ca organism cu caracter consultativ pe lângă Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. CONSIB este constituită din reprezentanti ai ministerelor, regiilor autonome, societătilor comerciale de profil si ai institutiilor publice interesate si este condusă de un presedinte care este ministrul apelor si protectiei mediului.

(2) Pentru rezolvarea problemelor curente si luarea deciziilor operative între sedinte CONSIB desemnează un birou operativ, denumit în continuare B.O.-CONSIB, compus din 9 membri si condus de un presedinte executiv, care este secretarul de stat pentru ape din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(3) CONSIB sau B.O.-CONSIB dispune expertizarea barajelor evidentiate cu risc crescut de avariere si dispune, dacă este cazul, efectuarea de contraexpertize, ca urmare a contestatiilor formulate de beneficiar sau de autoritătile abilitate cu controlul sigurantei constructiilor. Aceste documentatii se analizează în cadrul comisiilor de avizare în regim de urgentă.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si competentele comisiilor de avizare

 

Art. 6. - Avizarea documentatiilor de evaluare a sigurantei barajelor încadrate în categoriile de importantă A si B se realizează în cadrul comisiei centrale de avizare, organizată de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, iar avizarea documentatiilor de evaluare a sigurantei barajelor încadrate în categoriile de importantă C si D se realizează în cadrul comisiilor teritoriale de avizare, organizate de către Administratia Natională “Apele Române”, denumite în continuare comisii de avizare.

Art. 7. - (1) Comisiile de avizare sunt formate din 21-24 de membri si membri supleanti si au următoarea structură organizatorică:

- un presedinte;

- un vicepresedinte;

- 13-15 membri;

- 5-7 membri supleanti;

- un secretar din cadrul unui secretariat format din 4-7 membri, dintre care un sef secretariat (pentru fiecare avizare a unei documentatii, dintre acestia va fi numit un secretar care devine membru al comisiei de avizare).

(2) Componenta nominală a comisiilor de avizare si structura organizatorică a acestora se propun de către Directia sinteze, cadastru si resurse din cadrul Directiei generale de gospodărire a apelor din Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si de către Administratia Natională “Apele Române”.

(3) Componenta nominală a comisiilor de avizare se vizează de secretarul de stat pentru ape, se analizează în cadrul B.O. - CONSIB si se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pe baza avizului consultativ al B.O.-CONSIB si a referatului secretarului de stat pentru ape.

Art. 8. - (1) Comisia centrală de avizare, denumit în continuare comisia centrală, este formată din membrii B.O.-CONSIB si din alti specialisti din cadrul corpurilor de experti certificati de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pentru evaluarea sigurantei barajelor încadrate în categoriile de importantă A si B.

(2) Comisia centrală cooptează ca membri supleanti specialisti din domeniile:

a) barajelor, digurilor si cuvetelor lacurilor de acumulare, inclusiv ale constructiilor si instalatiilor-anexă aferente acestora;

b) digurilor care realizează depozite de deseuri industriale;

c) lucrărilor hidrotehnice speciale.

(3) Comisia de avizare a unei documentatii este formată din presedinte, vicepresedinte, membrii prevăzuti la alin. (1) si secretar si se completează cu membrii supleanti prevăzuti la alin. (2), pe specificul barajului analizat în cadrul comisiei de avizare.

(4) Secretariatul comisiei centrale este asigurat de personalul de specialitate numit din cadrul Directiei sinteze, cadastru si resurse din Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Pentru o documentatie supusă avizării, această directie va numi un secretar din rândul membrilor secretariatului.

Art. 9. - (1) Administratia Natională “Apele Române” efectuează avizarea documentatiilor de evaluare a sigurantei barajelor în cadrul a 4 comisii teritoriale de avizare, denumite în continuare comisii teritoriale, organizate în următoarea arondare bazinală:

I. Comisia teritorială pentru zona Transilvania, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, aferentă barajelor de pe raza administrativă a Directiei Apelor Somes - Tisa, Directia Apelor Crisuri, Directiei Apelor Mures si Directiei Apelor Banat;

II. Comisia teritorială pentru zona de vest a Munteniei, cu sediul în municipiul Pitesti, aferentă barajelor de pe raza administrativă a Directiei Apelor Jiu, Directiei Apelor Olt si Directiei Apelor Arges - Vedea;

III. Comisia teritorială pentru zona de est a Munteniei, cu sediul în municipiul Buzău, aferentă barajelor de pe raza administrativă a Directiei Apelor Ialomita - Buzău si Directiei Apelor Dobrogea - Litoral;

IV. Comisia teritorială pentru zona Moldova, cu sediul în municipiul Iasi, aferentă lucrărilor de pe raza administrativă a Directiei Apelor Siret si Directiei Apelor Prut - Bârlad si Exploatarea complexă Stânca - Costesti.

(2) Sediile secretariatelor comisiilor teritoriale sunt la sediile celor patru directii de ape ale Administratiei Nationale “Apele Române”, precizate la alin. (1).

Art. 10. - (1) Membrii comisiilor teritoriale sunt specialisti din cadrul următoarelor structuri:

a) B.O. - CONSIB;

b) CONSIB;

c) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;

d) Administratia Natională “Apele Române”, inclusiv din cadrul directiilor de ape bazinale aflate în structura sa;

e) corpurile de experti certificati/avizati de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pentru evaluarea sigurantei barajelor;

f) membri ai inspectoratelor judetene în constructii, ai autoritătilor publice locale, ai unitătilor detinătoare de baraje, de proiectare si constructii, după caz, din judetul unde este amplasat barajul.

(2) Comisiile teritoriale cooptează ca membri supleanti specialisti din domeniile:

a) barajelor, digurilor si cuvetelor lacurilor de acumulare, inclusiv ale constructiilor si instalatiilor-anexă aferente acestora;

b) digurilor care realizează depozite de deseuri industriale;

c) lucrărilor hidrotehnice speciale.

(3) Comisia de avizare a unei documentatii este formată din presedinte, vicepresedinte, membrii prevăzuti la alin. (1) si secretar si se completează cu membrii supleanti prevăzuti la alin. (2), pe specificul barajului analizat în cadrul comisiei de avizare.

(4) Secretariatul comisiilor teritoriale este asigurat de personal de specialitate numit din cadrul tuturor directiilor de ape bazinale arondate la o comisie teritorială si este asigurat, pentru o documentatie supusă avizării, de către o persoană dintre acestia, numită de conducerea directiei.

Art. 11. - La sedintele de avizare ale comisiilor de avizare participă în calitate de invitati:

- delegatul detinătorului barajului, cu competente pentru participarea la avizare;

- expertul certificat care a elaborat documentatia de evaluare a barajului;

- raportorul care a întocmit referatul de conformitate;

- alti specialisti în domeniu, nominalizati de secretariat.

Art. 12. - (1) Comisiile de avizare sunt constituite statutar prin prezenta obligatorie a presedintelui sau a vicepresedintelui si a cel putin jumătate din numărul total al membrilor, inclusiv al membrilor supleanti cooptati pentru avizarea unei documentatii, iar deciziile sunt luate cu cel putin două treimi din numărul voturilor celor prezenti.

(2) În cazul în care un membru al comisiei de avizare convocat nu poate participa la sedinta de avizare, poate delega o altă persoană. În cazul în care nu se deleagă o altă persoană, secretariatul va completa componenta nominală a comisiei de avizare cu unul dintre membrii supleanti, pentru a se putea crea cadrul statutar al sedintei de avizare. Nominalizarea membrilor supleanti se poate face si telefonic.

(3) Componenta nominală a comisiilor de avizare se va actualiza periodic prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, dar nu mai devreme de 2 ani de la prima nominalizare si numai în cazul în care se schimbă cel putin jumătate din membrii comisiilor.

 

CAPITOLUL III

Procedura de avizare

 

Art. 13. - (1) Cererea de avizare, continând si datele de identificare a barajului (conform prevederilor modelului de aviz prevăzut în anexa nr. 2) si documentatia completă de evaluare a sigurantei barajului, în două exemplare, sunt înaintate de detinător la următoarele autorităti competente:

a) Directia sinteze, cadastru si resurse din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, pentru barajele încadrate în categoriile de importantă A si B;

b) directia de ape bazinale a Administratiei Nationale “Apele Române” pe teritoriul căreia se află amplasat barajul, pentru barajele încadrate în categoriile de importantă C si D.

(2) Prin documentatie completă de evaluare a sigurantei barajului se întelege:

a) documentatie care să cuprindă etapele de evaluare a sigurantei barajului în conformitate cu prevederile metodologiilor specifice si să contină concluzia expertului certificat/avizat de minister privind cele trei situatii posibile în care se află barajul: poate continua să fie exploatat în conditii normale, poate continua să fie exploatat în conditii de restrictii sau exploatarea trebuie oprită;

b) fisa de evidentă a barajului, actualizată la momentul în care se solicită avizarea.

(3) În cazul în care se propune oprirea exploatării, expertul trebuie să recomande si procedura de urmat, respectiv sistarea temporară a exploatării până la realizarea lucrărilor de punere în sigurantă a barajului sau propunerea de trecere în conservare, postutilizare ori abandonare a acestuia.

Art. 14. - (1) Pentru ca documentatia de evaluare a sigurantei unui baraj să poată fi analizată în cadrul comisiei de avizare, autoritatea compententă va analiza documentatia respectivă si va întocmi un referat de avizare. În referat se vor prezenta sintetic datele tehnice ale barajului si concluziile expertului, se va constata că documentatia este completă si se va propune data la care să fie convocată comisia de avizare sau, după caz, se va constata că documentatia este incompletă si se vor consemna elementele lipsă.

(2) În cazul unei documentatii incomplete, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii si a primirii documentatiei transmise de detinătorul barajului respectiv, autoritatea competentă îi va comunica acestuia în scris elementele necesare pentru supunerea documentatiei la avizare.

(3) În cazul în care din documentatia si din concluziile expertului care a efectuat evaluarea sigurantei barajului rezultă că barajul respectiv prezintă risc iminent de cedare sau are probleme grave privind siguranta în exploatare, autoritatea competentă va informa imediat detinătorul si autoritătile tutelare de resort si va propune convocarea de urgentă a unei sedinte lărgite a B.O.- CONSIB în vederea analizării situatiei si stabilirii măsurilor care se impun.

Art. 15. - În cazul documentatiei complete de evaluare a sigurantei barajelor încadrate în categoriile de importantă C si D, aceasta împreună cu referatul de avizare se înaintează la comisia teritorială la care este arondată directia de ape bazinale respectivă. Comisia teritorială va programa avizarea documentatiei si va anunta în scris detinătorul barajului.

Art. 16. - (1) Pentru a constata conformitatea întocmirii documentatiilor în baza prevederilor metodologiilor specifice, autoritatea competentă va numi un raportor care va analiza documentatia de evaluare a sigurantei barajului respectiv si va întocmi un referat de conformitate.

(2) În referat raportorul va face o prezentare generală a continutului documentatiei si va prezenta opinia sa pentru una dintre situatiile:

a) documentatia si concluziile expertului sunt suficiente pentru a fi analizate în cadrul comisiei de avizare;

b) concluziile asupra sigurantei în exploatare a barajului respectiv sunt diferite de cele ale expertului;

c) documentatia si concluziile expertului nu sunt suficiente pentru analiza în cadrul comisiei de avizare a stării de sigurantă în exploatare a barajului respectiv, propunând completarea sau respingerea documentatiei sau, după caz, măsurile ce se impun pentru rezolvarea situatiei constatate.

(3) Raportorii vor fi propusi de autoritătile competente din rândul membrilor corpurilor de experti certificati de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, pentru barajele din competenta comisiei centrale, si din rândul membrilor corpurilor de experti certificati/avizati de minister, pentru barajele din competenta comisiilor teritoriale.

(4) Raportorii vor fi propusi astfel încât să fie antrenati în mod echitabil toti membrii corpurilor de experti certificati/avizati de minister, iar un raportor să nu efectueze referate de conformitate la mai mult de o treime din numărul documentatiilor analizate în timpul unui an. Stabilirea raportorilor se poate face cu consultarea B.O. - CONSIB sau a corpurilor de experti.

(5) Autoritatea competentă transmite raportorului un exemplar din documentatia de evaluare si o copie a referatului de avizare în vederea întocmirii referatului de conformitate. Documentatia se restituie autoritătii competente o dată cu referatul întocmit de raportor.

(6) Raportorii prezintă referatele la sedintele de avizare a documentatiilor respective si participă la analiza si luarea deciziei finale a comisiei de avizare.

(7) Stabilirea datei unei sedinte de avizare se efectuează de autoritatea competentă cu 14 zile înainte, iar convocarea membrilor se face prin grija secretarului comisiei.

(8) Documentatia aflată la sediul secretariatului comisiei de avizare poate fi consultată de către membrii comisiei de avizare imediat după convocarea la sedinta de analiză. De asemenea, acestia pot solicita transmiterea prin fax sau e-mail a referatului de avizare.

(9) În functie de concluziile referatului de conformitate si analizei documentatiei, comisia de avizare hotărăste emiterea avizului cu una dintre recomandările de mai jos:

a) emiterea autorizatiei/acordului de functionare în sigurantă a barajului;

b) emiterea autorizatiei de functionare în conditii de restrictii privind siguranta barajului;

c) acceptarea documentatiei de evaluare si declansarea procedurii de conservare, postutilizare sau abandonare a barajului.

(10) În functie de concluziile referatului de conformitate si analizei documentatiei, comisia de avizare poate solicita completări si reprograma avizarea documentatiei.

(11) Modelul de aviz definit la art. 4 alin. (5) este prevăzut în anexa nr. 2.

(12) Avizul se emite în două exemplare, egal valabile, dintre care unul se transmite detinătorului barajului (exemplarul 1) si al doilea exemplar rămâne la autoritatea emitentă (exemplarul 2). În cazul aplicării procedurii de emitere a acordului, avizul se emite într-un singur exemplar si nu se transmite detinătorului barajului.

Avizul se emite în maximum o săptămână de la data tinerii sedintei.

(13) În termen de 10 zile de la data primirii cererii de autorizare sau a cererii pentru emiterea acordului de functionare în conditii de sigurantă a barajului, împreună cu documentele prevăzute la art. 22 alin. (2) din NTLH-032, autoritatea competentă va emite Autorizatia de functionare în conditii de sigurantă a barajului sau Acordul de functionare în conditii de sigurantă pentru proiectul barajului.

(14) Autorizatia/acordul de functionare în conditii de sigurantă se emite în două exemplare, egal valabile, dintre care un exemplar se transmite detinătorului barajului (exemplarul 1) si al doilea rămâne la autoritatea emitentă (exemplarul 2). Autorizatia/acordul de functionare în conditii de sigurantă se eliberează detinătorului în baza documentului de achitare a tarifului aprobat.

(15) Modelul de autorizatie/acord de functionare în conditii de sigurantă este prevăzut în anexa nr. 3.

(16) După terminarea procedurii de avizare si emiterea autorizatiei sau acordului de functionare în conditii de sigurantă, un exemplar din documentatia de evaluare, stampilat pentru neschimbare, se restituie detinătorului. Stampila va purta denumirea autoritătii competente, denumirea comisiei de avizare, sintagma “AVIZAT” si data avizării.

(17) În cazul pierderii sau distrugerii avizului, autorizatiei sau acordului de functionare în conditii de sigurantă, detinătorul barajului poate solicita o copie autentificată la autoritatea emitentă.

Art. 17. - (1) Exemplarul din documentatie care rămâne la autoritatea competentă, împreună cu avizul autoritătii competente, autorizatia/acordul de functionare în conditii de sigurantă emisă/emis de aceasta, precum si fisa de evidentă a barajului, alte documente ulterioare privind siguranta în exploatare a barajului respectiv se arhivează într-un dosar de obiectiv. Dosarul se păstrează la autoritatea emitentă, are regim de “secret de serviciu” si are termen de păstrare pe toată durata de existentă a barajului.

(2) Dosarele de obiectiv care contin informatii secrete se predau la Biroul documente secrete al autoritătii competente, conform prevederilor legale.

Art. 18. - (1) Ordinea de zi, locul si frecventa sedintelor comisiilor de avizare sunt stabilite din initiativa proprie a fiecărei comisii de avizare, în functie de documentatiile primite pentru avizare sau de termenele stabilite prin programele anuale de esalonare a obtinerii  autorizatiilor/acordurilor de functionare în conditii de sigurantă a barajelor, aprobate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

(2) O documentatie completă trebuie supusă analizei în cadrul comisiei de avizare, în maximum 60 de zile de la înregistrarea acesteia la autoritatea competentă, sau se propune avizarea în regim de urgentă, dacă starea de sigurantă a barajului constatată din documentatie impune acest lucru.

(3) În cazul în care, la propunerea detinătorului barajului ce urmează a fi analizat, sedinta de avizare se desfăsoară în alt loc decât sediul comisiei de avizare respective, cheltuielile de transport, cazare si masă ale membrilor comisiei de avizare sunt asigurate de detinătorul barajului.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile comisiilor de avizare

 

Art. 19. - Comisiile de avizare au următoarele atributii:

1. Analizează si verifică respectarea, în cadrul documentatiei de evaluare a sigurantei barajelor, a tratării tuturor punctelor stabilite în continutul metodologiilor de evaluare, în conformitate cu prevederile metodologiilor specifice.

2. Emit avize pentru documentatiile de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor care pot primi acordul/autorizatia de functionare în conditii de sigurantă, propunând si perioada pentru care poate fi valabilă autorizatia (acordul).

3. Emit avize pentru documentatiile tehnico-economice de conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor, indiferent de detinător/administrator.

4. Acceptă documentatiile de evaluare a stării de sigurantă în exploatare pentru barajele care nu îndeplinesc conditiile de emitere a autorizatiei sau acordului de functionare în conditii de sigurantă, stabilind conditiile suplimentare pentru reanalizarea documentatiei în cadrul altei sedinte de avizare.

5. Propun reesalonarea avizărilor pentru documentatiile incomplete, cu precizarea datelor suplimentare necesare si a termenului stabilit pentru obtinerea autorizatiei/acordului de functionare în conditii de sigurantă.

6. Recomandă trecerea barajului în procedură de conservare, postutilizare sau abandonare, cu propunerea perioadei de realizare a acesteia.

7. Constată încadrarea în termenele stabilite prin ordin al ministrului privitor la programul anual de esalonare a obtinerii autorizatiei de functionare în sigurantă a barajului.

8. Verifică dacă expertul care a elaborat documentatia de evaluare a sigurantei barajului nu intră în contradictie cu prevederile legale privind apartenenta sa la colectivul de elaborare a proiectului, la executia sau asigurarea exploatării barajului respectiv.

9. Validează încadrarea barajului în categoria de importantă stabilită de proiectant pentru lucrările noi sau în curs de executie. 10. Pot contesta încadrarea barajelor existente în categoria de importantă stabilită de comisiile de urmărire a comportării în timp ale detinătorilor de baraje si pot propune schimbarea categoriei de importantă, respectiv a indicelui de risc asociat respectivului baraj, cu prezentarea motivelor întemeiate care au condus la această decizie.

11. Solicită, după caz, de la comisiile de urmărire a comportării în timp ale detinătorilor de baraje la nivel central si teritorial, date suplimentare pentru asigurarea conformării cu datele tehnice detinute de acestea si utilizate în documentatiile de evaluare a stării de functionare în sigurantă a barajelor supuse avizării.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Contestatiile detinătorilor de baraje asupra deciziilor comisiilor de avizare vor fi adresate presedintelui executiv al B.O. - CONSIB, pentru documentatiile aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă A si B, si, respectiv, presedintelui CONSIB pentru documentatiile aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă C si D. Deciziile dispuse de acestia sunt definitive.

Art. 21. - (1) Membrii comisiilor de avizare beneficiază de o indemnizatie de sedintă al cărei cuantum va fi stabilit prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, potrivit art. 20 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în raport cu timpul lucrat în afara programului normal de lucru.

(2) Nivelul tarifelor pentru analiza documentatiilor în vederea eliberării avizului, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al comisiei de avizare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. Tarifele se actualizează anual pe baza indicelui de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică.

Art. 22. - Membrii comisiilor de avizare sunt obligati să respecte secretul profesional asupra informatiilor cuprinse în documentatiile de evaluare a stării de functionare în sigurantă a barajelor, în cazurile speciale prevăzute de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

(Model de aviz, conform prevederilor NTLH - 040)

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ADMINISTRATIA NATIONALĂ “APELE ROMÂNE”

 

Comisia centrală (teritorială...) de avizare a documentatiilor

de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor

 

AVIZ

privind documentatia de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajului (faza de proiectare baraj nou sau, după caz, faza de proiectare interventii constructive la barajul existent), amplasat pe râul , pe teritoriul localitătii ……, judetul ………….

nr. ….. din …..

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 466/2001 (art. 6, pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifică parametrii de bază ai barajelor existente), ale Procedurii de emitere a acordului si autorizatiei de functionare în sigurantă a barajelor - NTLH-032, aprobată prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 118/2002, si ale Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor - NTLH-040, aprobate prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 105/2003,

în urma solicitării .., înregistrată la  (unitatea detinătoare sau administratorul barajului) (autoritatea competentă: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului sau Administratia Natională “Apele Române” - Directia Apelor..) cu nr. .../..,

Comisia centrală (teritorială ..) de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor, aprobată prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 105/2003, a avizat în sedinta din data de starea de sigurantă în exploatare a barajului ..., având următoarele date de identificare si caracteristici: (faza de proiectare baraj nou sau, după caz, faza de proiectare interventii constructive la barajul existent)

1. denumire: ….

2. amplasament (râul, bazinul hidrografic, codul cadastral, localitatea proximă, judetul): …

3. detinător/administrator/proprietar: …

4. regimul juridic (în administrare/concesiune/proprietate, nr. de inventar Ministerul Finantelor Publice, nr. hotărârii Guvernului, actul de proprietate, alte documente juridice): ...

5. date privind proiectarea, executia si exploatarea, conform fisei de evidentă a barajului, actualizată: ….

6. categoria de importantă validată de B.O. - CONSIB: ...

7. concluziile expertului certificat/avizat privind siguranta în exploatare a barajului: Documentatia “Evaluarea finală (preliminară) a stării de sigurantă în exploatare a barajului ...”, după caz, Proiectul .., a fost întocmită de expertul .., certificat/avizat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului cu Certificatul de expert/Avizul nr. .../…, face obiectul Contractului nr. ../.., încheiat de ... (detinătorul barajului sau, după caz, beneficiarul sau titularul de investitie) cu ..., si este compusă, de la caz la caz, din .., conform (numele expertului sau unitatea care a întocmit documentatia)  (nr. volume) prevederilor NTLH-022 (NTLH-023), după caz, normativul , si cuprinde:

1. ...;

2. …

Documentatia este prezentată în anexa nr. 1.

Referatul de conformitate asupra documentatiei sus-mentionate a fost întocmit de domnul ………………., expert certificat/avizat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului cu Certificatul/Avizul nr. .../..., este înregistrat la ... (autoritatea competentă) cu nr. ... din si este prezentat în anexa nr. 2.

Având în vedere documentatia prezentată, referatul de conformitate si concluziile desprinse în urma discutiilor purtate în sedinta de avizare, consemnate în Procesul-verbal nr. ../.., prezentat în anexa nr. 3, comisia de avizare emite următorul

AVIZ

privind documentatia de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajului

cu recomandarea (de la caz la caz):

1. emiterii autorizatiei/acordului de functionare în conditii de sigurantă a barajului (faza de proiectare baraj nou sau, după caz, faza de proiectare interventii constructive la barajul existent), pentru o perioadă de ... ani;

2. emiterii autorizatiei de functionare în conditii de restrictii privind siguranta în exploatare a barajului, pentru o perioadă de … ani;

3. acceptării documentatiei de evaluare a sigurantei barajului si declansării procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajului.

Avizul este valabil până la data de ….

Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul aviz.

Un exemplar din documentatia de evaluare a sigurantei barajului, cu semnătura, data si parafa autoritătii competente si a comisiei de avizare, pentru neschimbare, se transmite detinătorului barajului.

Al doilea exemplar din documentatie, împreună cu o copie a avizului (exemplarul 2), se păstrează la … (autoritatea competentă) si se constituie în dosar de obiectiv, conform prevederilor NTLH-040.

 

Secretar de stat pentru ape,

(Director,)

Presedintele comisiei de avizare,

……………………………

(semnătura si parafa autoritătii competente)

Vicepresedinte,

Secretar,

 

            Avizul a fost emis în două exemplare, egal valabile (într-un exemplar, pentru acord).

 

Ex. nr. 1 din 2

(Ex. nr. 2 din 2)

 

ANEXA Nr. 3

[Model de autorizatie (acord), conform prevederilor NTLH - 040]

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ADMINISTRATIA NATIONALĂ “APELE ROMÂNE”

 

Directia Apelor …..

 

AUTORIZATIE (ACORD)

de functionare în sigurantă a barajului (faza de proiectare pentru baraj nou sau, după caz, faza de proiectare pentru interventii constructive la barajul existent), amplasat pe râul … pe teritoriul localitătii … judetul ….

nr. … din ….

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 466/2001 (art. 6, pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifică parametrii de bază ai barajelor existente), ale Procedurii de emitere a acordului si autorizatiei de functionare în sigurantă a barajelor - NTLH-032, aprobată prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 118/2002, si ale Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor - NTLH-040, aprobate prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 105/2003, în urma solicitării …., înregistrată la ….. (unitatea detinătoare sau administratorul barajului) (autoritatea competentă: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului sau Administratia Natională “Apele Române” –  Directia Apelor ….) cu nr. .../..,

în baza Avizului nr. …/, emis de Comisia centrală (teritorială …..) de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor pentru barajul ..., amplasat pe râul ..., pe teritoriul localitătii …….., judetul …, prevăzut în anexa nr. 1,  Ministerul Apelor si Protectiei Mediului (Administratia Natională “Apele Române” - Directia Apelor ...) emite

AUTORIZATIA (ACORDUL)

De la caz la caz se va înscrie:

1. de functionare în sigurantă a barajului …, de pe râul .., pentru o perioadă de …. ani, respectiv până la data de ;

2. de functionare în conditii de restrictii privind siguranta în exploatare a barajului …., de pe râul …., pentru o perioadă de .... ani, respectiv până la data de ;

3. de functionare în conditii de sigurantă a barajului …, faza de proiectare pentru baraj nou sau, după caz, faza de proiectare pentru interventii constructive la barajul existent).

 

Secretar de stat pentru ape,

(Director,)

………………………

(semnătura si parafa autoritătii competente)

 

Autorizatia (Acordul) a fost emisă/emis în două exemplare, egal valabile.

 

Ex. nr. 1 din 2

(Ex. nr. 2 din 2)

 

RECTIFICĂRI

 

            În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2003, se face următoarea rectificare:

            - la pct. 2.1 lit. A, în loc de: “... (este cazul Decretului nr. 232/1998 ...” se va citi: “... (este cazul Decretului nr. 232/1948 ...” .