MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 349         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 mai 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            537. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            189. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Metodologiei pentru certificarea si emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distractiei extreme

 

            190. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Metodologiei pentru certificarea si emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distractii si spatiilor de joacă

 

            262/533.- Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2003-2004, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

 

            338. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2003-14 mai 2004

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            97. - Decizie privind abrogarea unor decizii

 

            99. - Decizie pentru retragerea unor licente de emisie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 18 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti, persoană juridică română, în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 68-70 (fost 78), sectorul 2, prin reorganizarea Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări si Proiectări pentru Metale Rare si Radioactive - ICPMRR” - S.A. Bucuresti, care se  desfiintează.

            (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si ale regulamentului de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR Bucuresti are în principal ca obiect de activitate cercetarea fundamentală si aplicativă, ingineria, dezvoltarea tehnologică, studiile necesare în vederea elaborării strategiilor si consultanta în domeniul metalelor si resurselor radioactive.

            Art. 3. - (1) Structura organizatorică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

            (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti poate înfiinta, în cadrul structurii sale organizatorice, subunităti cu sau fără personalitate juridică, sectii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente si alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării obiectului de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

            Art. 4. - (1) Conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti este asigurată de consiliul de administratie format din 7 membri.

(2) Membrii consiliului de administratie se numesc prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării, la propunerea conducătorului unitătii de la care acestia provin.

(3) Conducerea executivă a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti este asigurată de directorul general, numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor, pe baza rezultatelor concursului organizat potrivit metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 91/2003, care este si presedintele consiliului de administratie.

(4) Conducerea operativă a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti este asigurată de un comitet de directie.

(5) Orientarea si coordonarea activitătii tehnico-stiintifice a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti sunt asigurate de consiliul stiintific.

(6) Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general, ale comitetului de directie si ale consiliului stiintific sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare.

Art. 5. - (1) Totalul activelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti, stabilit în baza situatiei financiare de la 31 decembrie 2002, este de 11.951.311 mii lei, din care active imobilizate în valoare de 6.008.717 mii lei si active circulante în valoare de 5.942.594 mii lei.

(2) Activul si pasivul Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări si Proiectări pentru Metale Rare si Radioactive - ICPMRR” - S.A. Bucuresti se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Bunurile aflate în patrimoniul Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări si Proiectări pentru Metale Rare si Radioactive - ICPMRR” - S.A. Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 2, trec în patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti, având acelasi regim juridic.

Art. 7. - Constructiile, anexele si terenul aferent, situate în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 68-70 (fost 78), în comuna Măgurele, Sos. de Centură nr. 48, judetul Ilfov, precum si în comuna Merisani, judetul Arges, în care a functionat Societatea Comercială “Institutul de Cercetări si Proiectări pentru Metale Rare si Radioactive - ICPMRR” - S.A. Bucuresti, trec în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări si Proiectări pentru Metale Rare si Radioactive - ICPMRR” - S.A. Bucuresti, în măsura în care potrivit reglementărilor legale sau contractuale ale acestuia nu se sting, si se substituie în toate litigiile în curs ale Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări si Proiectări pentru Metale Rare si Radioactive - ICPMRR” - S.A. Bucuresti.

Art. 9. - (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti se preia de la Societatea Comercială “Institutul de Cercetări si Proiectări pentru Metale Rare si Radioactive - ICPMRR” - S.A. Bucuresti si îsi păstrează salariile avute la data transferului până la negocierea noului contract colectiv de muncă.

(2) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli.

(3) Noul contract colectiv de muncă va fi negociat si înregistrat la Directia Generală de Muncă si Solidaritate Socială a Municipiului Bucuresti în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - (1) Finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti se asigură din surse proprii, alocatii de la bugetul de stat, din credite bancare si din alte surse atrase, în conditiile legii.

(2) Pentru anul în curs finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti se asigură din venituri proprii, din credite bancare si din alte surse atrase, în conditiile legii.

Art. 11. - Ministerul Industriei si Resurselor, în calitate de minister coordonator, poate cuprinde în bugetul său fondurile necesare Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR Bucuresti pentru realizarea unor investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministru delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării - pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 537.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR Bucuresti, denumit în continuare institut, este persoană juridică română, aflată în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, care functionează conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Structura organizatorică a institutului se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(2) Institutul poate propune înfiintarea, în cadrul structurii sale, de subunităti cu sau fără personalitate juridică, sectii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente si alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor în cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

Art. 3. - Institutul este înfiintat în scopul desfăsurării activitătii de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inginerie în domeniul metalelor si resurselor radioactive, participării la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si prin activităti de inginerie si consultantă pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul valorificării si procesării resurselor uranifere si de alte metale radioactive si rare.

Art. 4. - (1) Obiectul de activitate al institutului constă în:

A. Activităti de cercetare-dezvoltare:

a) în cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare realizează cercetări fundamentale si aplicative în domeniul extractiei, procesării si purificării uraniului destinat fabricării combustibililor nucleari, a altor metale radioactive si rare de structură, precum si în domeniul radioprotectiei si reabilitării ecologice a mediului afectat de activitătile tehnologice specifice domeniului, si anume:

- modele de analiză si decizie pentru modificări structurale, tehnologice si de management în sectorul uraniului si al altor metale rare si radioactive, destinate energeticii nucleare, în vederea unei dezvoltări economice si sociale durabile;

- modele si studii de planificare integrată a resurselor de materii prime necesare fabricării combustibililor nucleari pentru energetica nucleară natională;

- tehnologii de valorificare, procesare si purificare a resurselor uranifere, inclusiv a celorlalte metale radioactive, rare si/sau pretioase asociate sau necesare energeticii nucleare;

- tehnologii pentru reducerea impactului negativ asupra mediului, tratarea efluentilor radioactiv lichizi si managementul deseurilor slab radioactive provenite din industria minieră uraniferă si de procesare-purificare a uraniului;

- structuri si metode de stocare si tratare a deseurilor slab radioactive;

- sisteme avansate de management al proceselor din domeniul resurselor de metale radioactive si rare;

- tehnologii neconventionale de valorificare si procesare a resurselor de metale radioactive si rare si tehnologii ecologice specifice;

b) studii pentru elaborarea strategiilor de diagnoză si prognoză privind dezvoltarea domeniului stiintei si tehnologiei în sectorul extractiei si procesării minereurilor uranifere si altor resurse radioactive si de metale rare, purificarea si producerea oxizilor de uraniu nucleari puri, radioecologia si reabilitarea mediului înconjurător afectat de activitătile specifice domeniului;

c) cercetarea aplicativă si/sau dezvoltarea tehnologică pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul valorificării resurselor de metale radioactive si rare si de producere a materiilor prime pentru fabricarea combustibililor nucleari.

B. Activităti de inginerie si consultantă din domeniul resurselor de metale radioactive si rare:

a) probe si măsurători pentru echipamente tehnologice;

b) solutii pentru reabilitarea/modernizarea/retehnologizarea instalatiilor de exploatare, procesare si purificare a uraniului si altor metale radioactive si rare;

c) diagnoză, măsurători, teste, încercări, monitorizări;

d) tehnologii specifice echipamentelor din industria minieră si de procesare a materiilor prime radioactive;

e) studii de impact, bilanturi de mediu;

f) analize de risc radiologic si securitate nucleară;

g) expertize si puneri în functiune;

h) analize de avarii;

i) audituri, certificări;

j) asistentă juridică.

C. Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare:

a) receptia, administrarea si valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniu, finantate din fonduri publice;

b) consultantă de specialitate acordată institutiilor publice în pregătirea deciziilor de politică internă si externă în domeniu;

c) participarea la îndeplinirea obligatiilor României care decurg din acorduri si conventii semnate în domeniul energeticii nucleare;

d) participarea ca membru în organizatiile stiintifice interne si internationale de interes deosebit pentru România;

e) atragerea de fonduri pentru desfăsurarea programelor nationale de cercetare-dezvoltare din: industrie, sectorul bancar-financiar, alte organizatii interne si internationale;

f) integrarea cercetării în învătământ;

g) organizarea de manifestări tehnico-stiintifice si întâlniri pentru discutarea unor probleme de interes comun în domeniu;

h) sprijinirea prin actiuni specifice, inclusiv material, a afirmării cercetărilor si personalitătilor stiintifice din tară pe arena internatională;

i) asistentă tehnică, furnizare de servicii stiintifice si tehnologice agentilor economici sau oricăror beneficiari interesati;

j) testare si certificare de servicii si produse.

D. Elaborare de normative tehnice si economice si standarde de interes sectorial si national privind asigurarea cerintelor din domeniul resurselor de materii prime radioactive pentru ciclul combustibilului nuclear

E. Formarea si specializarea cercetătorilor, personalului tehnic de specialitate din domeniu din tară si străinătate

F. Activităti de informare-documentare si editare a publicatiilor de specialitate

G. Activitate de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării către alte unităti de cercetare interesate sau către agenti economici

H. Valorificarea rezultatelor cercetării din domeniul de activitate prin implementarea în industrie si în alte unităti interesate.

(2) Activitătile mentionate la alin. (1) pot fi efectuate si în cadrul unor programe sau contracte externe.

Art. 5. - Pentru realizarea obiectului său de activitate institutul are următoarele atributii principale:

1. asigură orientarea activitătii de cercetare stiintifică în functie de: nevoile sectorului energiei nucleare, reiesite din studii proprii si din programele abordate de Ministerul Industriei si Resurselor; nevoile de dezvoltare a institutului si de aliniere la nivelul stiintific mondial; programele nationale de cercetare ale Ministerului Educatiei si Cercetării;

2. încheie contracte de cercetare cu organisme nationale si internationale abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

3. initiază si încheie conventii de cooperare stiintifică cu institutii si organizatii nationale si internationale în domeniul său de activitate;

4. dirijează resursele umane si materiale în vederea realizării obiectivelor de cercetare stiintifică stabilite pentru fiecare etapă;

5. asigură asistenta tehnică de profil în vederea experimentării si aplicării tehnologiilor elaborate;

6. execută lucrări de consultantă tehnico-economică, pentru agentii economici interesati, în domeniile specifice;

7. furnizează servicii stiintifice si tehnologice agentilor economici sau oricăror beneficiari interesati;

8. execută testare si certificare de produse;

9. evaluează periodic stadiul de realizare a programelor de cercetare întreprinse;

10. urmăreste si sprijină, din punct de vedere organizatoric si material, difuzarea rezultatelor stiintifice proprii în circuitul stiintific national si international;

11. asigură, conform prevederilor legale, protectia rezultatelor stiintifice brevetabile;

12. asigură corelarea actiunilor de specializare si promovare a cadrelor proprii cu necesitătile dezvoltării programelor de cercetare ale institutului;

13. promovează si urmăreste aplicarea si fructificarea complexă a rezultatelor stiintifice;

14. pregăteste, negociează si contractează cu reprezentantii competenti volumul productiei;

15. fundamentează cheltuielile de productie, negociază si stabileste preturile de livrare a produselor;

16. coordonează si asigură realizarea tuturor lucrărilor de întretinere si reparatii ale aparaturii, instalatiilor, utilajelor din dotare, în vederea mentinerii capacitătii de cercetare, productie, asistentă tehnică, cu forte proprii sau cu tertii;

17. stabileste si răspunde de aplicarea măsurilor pentru protectia produselor, a mediului înconjurător, precum si protectia si securitatea muncii;

18. urmăreste si verifică modul de realizare a lucrărilor de investitii, în vederea respectării proiectelor de executie, si asigură conditiile de punere în functiune a noilor utilaje si obiective;

19. pregăteste executarea noilor obiective, retehnologizarea capacitătilor existente, potrivit reglementărilor legale;

20. asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice în toate sectoarele de activitate, pentru decizii operative în domeniul organizatoric si tehnico-economic, precum si pentru sustinerea documentării si cercetării stiintifice;

21. asigură respectarea disciplinei muncii, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de către întregul personal;

22. elaborează documentatiile pentru obtinerea de credite si de alte surse de finantare, inclusiv pentru fond valutar;

23. realizează programarea si executarea activitătii economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza executiei acestora si stabileste destinatia veniturilor conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 6. - (1) Totalul activelor institutului, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2002, este de 11.951.311 mii lei, din care active imobilizate în valoare de 6.008.717 mii lei si active circulante în valoare de 5.942.594 mii lei.

(2) Activele, datoriile si capitalurile proprii ale Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări si Proiectări pentru Metale Rare si Radioactive - ICPMRR” - S.A. Bucuresti se preiau pe bază de protocol de predare-preluare, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - (1) Institutul administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si alte bunuri dobândite în conditiile legii.

Bunurile proprietate publică si privată a statului, precum si cele dobândite din fonduri publice se află în administrarea institutului si se evidentiază distinct în patrimoniul acestuia.

(2) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin institutului, în calitate de persoană juridică executantă, si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a institutului, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002.

(3) În exercitarea drepturilor sale institutul posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.

(4) Concesionarea unor subunităti, servicii sau activităti se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare, în conditiile prevederilor legale si cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, în calitate de organ coordonator, si cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare./

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 8. - (1) Institutul poate avea în structură subunităti cu sau fără personalitate juridică, sectii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente si alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării obiectului său de activitate.

(2) În functie de specificul activitătii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii sau în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

Art. 9. - (1) Modificările în structura organizatorică si functională a institutului se propun de directorul general, se avizează de consiliul de administratie si se aprobă de ministrul industriei si resurselor.

(2) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitătile aflate în structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului.

Art. 10. - Conducătorii subunitătilor din structura institutului răspund în fata consiliului de administratie si a directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 11. - (1) Conducerea institutului este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

(2) Organizarea activitătii de cercetare stiintifică, coordonarea si evaluarea periodică a activitătii stiintifice a institutului sunt asigurate de către consiliul stiintific.

Consiliul de administratie

Art. 12. - Consiliul de administratie este format din 7 membri numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, iar cel mult 4 din numărul membrilor pot fi înlocuiti la fiecare 2 ani.

Art. 13. - (1) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului - presedinte;

b) un reprezentant al Ministerului Industriei si Resurselor;

c) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării;

d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

f) presedintele consiliului stiintific;

g) un specialist din domeniul de activitate al institutului, propus de Ministerul Industriei si Resurselor.

(2) Consiliul de administratie îsi desemnează prin vot vicepresedintele dintre membrii săi.

Art. 14. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducătorului autoritătii de la care acestia provin.

(2) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de către acelasi organ care a făcut numirea.

Art. 15. - Membrii consiliului de administratie sunt cetăteni români si îsi păstrează calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care derivă din această calitate.

Art. 16. - (1) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie:

a) cei care au suferit condamnări;

b) cei care, personal ori sotul/sotia, copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelasi timp, patroni sau asociati la societătile comerciale cu acelasi profil sau cu care institutul se află în relatii comerciale directe ori concurente.

(2) Una si aceeasi persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administratie sau să participe la societăti comerciale cu care institutul întretine relatii economice sau are interese contrare.

Art. 17. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de functionare, avizat de ministrul industriei si resurselor, si cu respectarea legislatiei în vigoare. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 18. - Remunerarea membrilor consiliului de administratie pentru activitatea desfăsurată în această calitate se face potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 19. - Consiliul de administratie se întruneste o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia făcându-se de către presedinte sau la solicitarea a cel putin 3 membri ai consiliului de administratie. Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedinte.

Art. 20. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 21. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institut sau un reprezentant al salariatilor în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 22. - Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate.

Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 23. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au împotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si dacă au comunicat în scris despre aceasta organului coordonator.

Art. 24. - Consiliul de administratie are în principal următoarele atributii:

a) avizează modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura institutului;

b) aprobă propunerile consiliului stiintific, strategia si programele concrete de cercetare-dezvoltare ale institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu;

c) aprobă Programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare, pe care îl înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării;

d) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează să fie realizate de institut în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finantate din surse proprii, alocatii de la buget si credite bancare;

e) analizează si avizează, în conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli al institutului;

f) răspunde de modul de administrare a întregului patrimoniu, de integritatea acestuia si de modul de utilizare a mijloacelor financiare ale unitătii, potrivit prevederilor legale;

g) propune spre aprobare, în conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunităti de productie din patrimoniul institutului;

h) aprobă asocierea institutului cu terte persoane juridice, în vederea realizării de activităti comune care prezintă interes pentru asociati si care se încadrează în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

j) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute si stabileste modul de rambursare a acestora în conditiile legii;

k) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută, înconditiile legii;

l) aprobă, în conditiile legii, sistemul de salarizare, modul de corelare stimulativă a salariilor cu nivelul studiilor, cu competenta si cu munca efectiv prestată, respectându-se prevederile contractului colectiv de muncă la nivelul institutului;

m) aprobă mandatul încredintat directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă;

n) aprobă modul de functionare a consiliului stiintific, ale cărui competentă, constituire si atributii se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;

o) asigură legătura permanentă cu sindicatele din unitate si cu reprezentantii salariatilor pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfăsurării optime a activitătilor institutului;

p) aprobă regulamentul de ordine interioară privind respectarea statutului personalului, disciplina tehnologică, protectia si securitatea muncii;

r) propune, negociază si, după caz, stabileste tarife pentru produsele si prestatiile sale, în conformitate cu dispozitiile legii;

s) orice alte atributii si dispune măsuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit legii, în competenta altor organe.

Art. 25. - În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administratie prezintă Ministerului Industriei si Resurselor un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pe anul în curs.

Comitetul de directie

Art. 26. - Conducerea curentă a institutului este asigurată de un comitet de directie compus din directorul general si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului.

Art. 27. - Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia propunerilor de dezvoltare a institutului;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) programul anual de productie;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii produselor (metalelor si resurselor radioactive) si a activitătilor de servicii de specialitate;

f) îndeplinirea sarcinilor ce revin institutului din contractele si conventiile de colaborare în domeniul cercetării, productiei, actiunilor de supraveghere a stării de sănătate;

g) bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 28. - Comitetul de directie are următoarele atributii:

a) repartizează sarcinile profesionale si economico-financiare pe unităti componente, asigurând realizarea activitătilor;

b) organizează activitătile institutului, asigură baza materială din tară si din import în limita resurselor financiare, precum si contractarea si desfacerea productiei;

c) stabileste răspunderile si competentele pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice, precum si relatiile dintre acestea;

d) aplică măsurile stabilite de consiliul de administratie pentru paza bunurilor unitătii, protectia patrimoniului si a datelor, respectarea ordinii si disciplinei tehnologice si ierarhic administrative;

e) exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului, aprobate de consiliul de administratie.

Art. 29. - Comitetul de directie se întruneste decadal si ori de câte ori interesele institutului o impun.

Directorul general

Art. 30. - Conducerea executivă a institutului este asigurată de directorul general, numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării, pe baza rezultatelor concursului organizat potrivit metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 91/2003.

Art. 31. - Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă institutul în relatiile cu organele statului, precum si cu persoane fizice sau juridice;

b) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut, cu încadrarea în fondul de salarii aprobat în bugetul de venituri si cheltuieli, împreună cu comitetul de directie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

c) angajează prin semnătură unitatea în relatiile cu tertii, în limita competentelor aprobate de consiliul de administratie si prin prezentul regulament;

d) aprobă angajarea si desfacerea contractului individual de muncă al salariatilor institutului, în conditiile prevăzute de lege;

e) aprobă normele privind disciplina tehnologică si administrativă din unitate;

f) dispune măsuri în vederea recuperării pagubelor aduse unitătii, în conformitate cu prevederile legale;

g) numeste si revocă conducătorii unitătilor si subunitătilor din structura institutului;

h) premiază sau sanctionează personalul din unităti, la propunerea sefilor locurilor de muncă;

i) aprobă comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetător stiintific si cercetător stiintific principal gradele I, II si III, la propunerea consiliului stiintific;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator tertiar de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002;

k) propune modificarea structurii organizatorice a institutului;

l) exercită orice alte atributii care îi sunt delegate de consiliul de administratie;

m) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.

Art. 32. - Organele de conducere ale institutului vor îndeplini si alte atributii stabilite prin actele normative.

Consiliul stiintific

Art. 33. - (1) Orientarea, coordonarea si evaluarea activitătii de cercetare-dezvoltare a institutului sunt asigurate de consiliul stiintific, care este format din 11 membri reprezentând toate compartimentele stiintifice din cadrul institutului. Din consiliul stiintific fac parte si 4 specialisti din domeniu din alte institutii din tară sau străinătate.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite, cu capacitate de sinteză si de prospectare în domeniu, cadre didactice din învătământul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut sau numiti de comitetul de directie.

(3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe o perioadă de 2 ani, prin vot secret, de către membrii consiliului.

(4) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 34. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie Programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului;

d) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si ale Programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică;

e) examinează si avizează proiectele de cercetare stiintifică, precum si realizarea acestora;

f) propune măsuri pentru perfectionarea profesională si pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare si promovare a personalului de cercetare;

h) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirmă rezultatele concursului pentru functiile de cercetător stiintific principal gradele I, II si III si de cercetător stiintific;

i) organizează si coordonează desfăsurarea actiunilor cu caracter stiintific;

j) avizează actiunile de cooperare interne si internationale cu scop stiintific;

k) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate;

l) avizează acordarea de premii stiintifice.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executarea acestuia.

Relatii financiare

 

Art. 35. - (1) Institutul întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, situatia financiară anuală, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatia financiară anuală se avizează de consiliul de administratie al institutului si se supune spre aprobare Ministerului Industriei si Resurselor, în conditiile legii.

Art. 36. - (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli, pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de Ministerul Industriei si Resurselor si se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 37. - Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată, institutul determină anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.

Art. 38. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli, stabilit potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului industriei si resurselor, în functie de gradul de îndeplinire a criteriilor de performantă, potrivit reglementărilor legale.

Art. 39. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Industriei si Resurselor.

Art. 40. - (1) Institutul hotărăste cu privire la investitiile care urmează să fie realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin Ministerul Industriei si Resurselor, potrivit legii.

(2) În cazul investitiilor finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aprobă o dată cu legile de adoptare a acestuia, iar institutul are obligatia ca în executia bugetului de venituri si cheltuieli să se încadreze în alocatiile bugetare aprobate.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă pe bază de licitatie publică, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.

Art. 41. - (1) Institutul poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei, prin casieria proprie, cu respectarea plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutară, stabilite prin acte normative în vigoare.

(2) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior, potrivit legii. Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 42. - Institutul îsi va organiza auditul intern si controlul financiar preventiv propriu, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Relatii comerciale

 

            Art. 43. - Preturile si tarifele pentru produsele si prestatiile executate de institut se supun legilor si reglementărilor legale privind preturile.

            Art. 44. - Relatiile comerciale pentru desfacerea productiei proprii către persoane juridice se desfăsoară pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii, potrivit reglementărilor legale.

 

CAPITOLUL VIII

Reglementarea litigiilor

 

            Art. 45. - Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecătoresti române de drept comun.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

            Art. 46. - (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completează cu dispozitiile legale referitoare la activitatea institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

            (2) Modificările si completările regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor si cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării.

            Art. 47. - Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reînnoieste periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

BUNURILE

aflate în patrimoniul Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări si Proiectări pentru Metale Rare si Radioactive - ICPMRR” - S.A. Bucuresti

           

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

            1. Bunuri din domeniul public al statului, care, potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, sunt inalienabile

2. Bunuri proprietate privată a statului, care, potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, sunt inalienabile

2.1. Departamentul cercetare - Măgurele

3.1. Bunuri proprii

Clădiri si terenuri

3.2. Alte bunuri proprii

Echipamente, aparatură, mijloace de transport si obiecte de inventar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru certificarea si emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distractiei extreme

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare, ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru certificarea si emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distractiei extreme, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 28 martie 2003.

Nr. 189.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru certificarea si emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distractii si spatiilor de joacă

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru certificarea si emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distractii si spatiilor de joacă, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 28 martie 2003.

Nr. 190.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 262 din 9 aprilie 2003

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

Nr. 533 din 9 aprilie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2003-2004, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, si ale art. 35 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 lit. B.m) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările ulterioare,

în baza Avizului nr. 2/2003 al Consiliului National de Vânătoare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul apelor si protectiei mediului emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2003-2004, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3a), 3b) si 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Perioada legală de vânare a speciilor de păsări la care vânătoarea este permisă, pe fondurile de vânătoare arondate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, începe la 15 septembrie.

Art. 3. - Realizarea cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin se va face pentru fiecare specie si pentru fiecare fond de vânătoare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la autorizarea, organizarea si practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversitătii faunei cinegetice si păstrarea echilibrului ecologic.

Art. 4. - Gestionarii fondurilor de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” răspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin, iar directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” si oficiile cinegetice competente din punct de vedere teritorial sunt responsabile cu controlul aplicării prevederilor lui.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

ANEXA Nr. 1*)

 

COTELE DE RECOLTĂ

aprobate pentru sezonul de vânătoare 2003-2004 la căprior, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

 

 

ANEXA Nr. 2

 

COTELE DE RECOLTĂ

aprobate pentru sezonul de vânătoare 2003-2004 la speciile mistret, iepure, fazan si potârniche, pe fondurile de vânătoare constituite în teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

 

ANEXA Nr. 3a)

 

COTELE DE RECOLTĂ

aprobate pentru sezonul de vânătoare 2003-2004 la speciile porumbei sălbatici, gugustiuc, prepelită, graur, ciocârlie, stăncută, gâste sălbatice si gârlită mare, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

 

 

ANEXA Nr. 3b)

 

COTELE DE RECOLTĂ

aprobate pentru sezonul de vânătoare 2003-2004 la speciile rate sălbatice, lisită, găinusă de baltă, sitari, becatină comună, cormoran mare si bătăus pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

 

 

ANEXA Nr. 4

 

COTELE DE RECOLTĂ

aprobate pentru sezonul de vânătoare 2003-2004 la speciile viezure, vulpe, câine enot, sacal, jderi, dihori, nevăstuică, hermelină si bizam, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2003-14 mai 2004

 

            În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, în temeiul prevederilor art. 5 lit. B.m) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2003-14 mai 2004, prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - (1) Realizarea cotelor de recoltă aprobate se face pentru fiecare specie si pentru fiecare fond de vânătoare, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversitătii faunei cinegetice si păstrarea echilibrului ecologic.

            (2) Cotele de recoltă aprobate pentru vânătorii cetăteni străini, prevăzute în anexele nr. 1-3, sunt maximale si pot fi realizate cu vânătorii cetăteni străini în functie de solicitările existente si de hotărârile organelor de conducere competente ale gestionarilor fondurilor de vânătoare.

Art. 3. - (1) În situatii temeinic justificate, impuse de dinamica conditiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond de vânătoare si a miscărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2003-2004, la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare, inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic pot aviza, pe baza documentelor de constatare, reasezarea, între fondurile de vânătoare învecinate si în limita cotelor de recoltă aprobate pe gestionar, a cotelor de recoltă aprobate pe fonduri de vânătoare, la speciile de vânat cuprinse în anexele nr. 1-4.

(2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic vor înainta directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, lunar, situatia actualizată a avizelor de reasezare a cotelor de recoltă, emise în baza dispozitiilor alin. (1).

Art. 4. - (1) În cazul efectuării în cursul sezonului de vânătoare 2003-2004 a unor actiuni de populare a fondurilor de vânătoare cu fazani sau cu alte specii de vânat sedentar, directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate aproba, cu viza inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare care au făcut obiectul actiunilor de populare, suplimentarea cotelor de recoltă aprobate initial pentru speciile de vânat care au făcut obiectul actiunilor de populare.

(2) Eventualele solicitări formulate de gestionarii fondurilor de vânătoare pentru suplimentarea, respectiv reducerea cotelor de recoltă aprobate potrivit prevederilor prezentului ordin se solutionează prin note aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, întocmite de către directia de specialitate din minister, în baza rapoartelor întocmite de inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic.

Art. 5. - Solicitările prevăzute la art. 3 si 4, formulate de organizatiile vânătoresti afiliate la Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, vor fi însotite si de viza acesteia.

Art. 6. - Gestionarii fondurilor de vânătoare răspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin, iar directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, precum si Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, în cazul organizatiilor vânătoresti afiliate, exercită controlul aplicării lor.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 1, 2, 3 si 4 se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare si inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 mai 2003.

Nr. 338.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind abrogarea unor decizii

 

            Întruniti în sedinta publică din 24 aprilie 2003, în temeiul art. 17 alin. (1) si cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

            membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

            Articol unic. - Începând cu data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 224 din 14 septembrie 2000 privind regimul difuzării programelor axate pe jocuri de noroc, în scopul protectiei minorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 9 octombrie 2000, si Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 6 din 25 ianuarie 2001 privind modificarea Deciziei nr. 224/2000 referitoare la regimul difuzării programelor axate pe jocuri de noroc, în scopul protectiei minorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 97.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru retragerea unor licente de emisie

 

            În conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

           

            Consiliul National al Audiovizualului decide:

 

            Articol unic. - Având în vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licenta de emisie, acordată în conformitate cu Legea nr. 48/1992 în prezent abrogată, se retrag, la cerere, licentele de emisie următoarelor societăti:

CATV

 

Nr. crt.

Titularul licentei de emisie  (societatea comercială)

Numărul licentei de emisie/data eliberării

Localitatea (judetul)

Data solicitării

1.

FORESTA PREST - S.R.L.

C1.482/18 decembrie 1997

Pătârlagele (Buzău)

20 februarie 2003

2.

CINEXIM PRODSERVCOM - S.R.L.

C2.840/11 iulie 2001

Valea Mare (Vâlcea)

3 martie 2003

3.

COMPANIA DE MANAGEMENT - S.R.L.

C3.316/4 iulie 2002

Avram Iancu (Bihor)

28 martie 2003

4.

 

C3.317/4 iulie 2002

Sintea Mare (Arad)

 

5.

 

C3.318/4 iulie 2002

Misca (Arad)

 

6.

 

C3.319/4 iulie 2002

Apateu (Arad)

 

7.

ARTEMICO - S.R.L.

C2.607/15 martie 2001

Cernisoara (Vâlcea)

23 aprilie 2003

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 14 mai 2003.

Nr. 99.