MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 351         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

201. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

295. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

202. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice

 

296. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice

 

204. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

298. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

205. - Lege pentru înfiintarea comunei Negrilesti, prin reorganizarea comunei Bârsesti, judetul Vrancea

 

299. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Negrilesti, prin reorganizarea comunei Bârsesti, judetul Vrancea

 

206. - Lege pentru înfiintarea comunei Ploscuteni, prin reorganizarea comunei Homocea, judetul Vrancea

 

300. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Ploscuteni, prin reorganizarea comunei Homocea, judetul Vrancea

 

207. - Lege pentru înfiintarea comunei Popesti, prin reorganizarea comunei Urechesti, judetul Vrancea

 

301. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Popesti, prin reorganizarea comunei Urechesti, judetul Vrancea

 

208. - Lege pentru înfiintarea comunei Păulesti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judetul Vrancea

 

302. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Păulesti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judetul Vrancea

 

209. - Lege pentru înfiintarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judetul Suceava

 

303. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judetul Suceava

 

211. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

305. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            3. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

15. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “KOYO” - S.A. Alexandria si a Companiei Nationale a Lignitului Oltenia pentru locul de consum Exploatarea minieră Mehedinti

 

252. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 481/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare ale asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii

 

339. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Listei cuprinzând indicatiile geografice protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146 din 31 octombrie 2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Contul curent general al trezoreriei statului functionează la Banca Natională a României si este deschis în numele Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor trezoreriei statului din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si al administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”

2. Alineatul (8) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(8) Transferurile si subventiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si de la alte bugete regiilor autonome, societătilor sau companiilor nationale si societătilor comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unitătile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal si se utilizează numai potrivit destinatiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit.”

3. Litera c) a alineatului (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“c) efectuarea de plasamente prin operatiuni specifice la societăti bancare si institutii financiare autorizate să efectueze astfel de operatiuni, garantate de acestea cu titluri de stat detinute în portofoliul lor;”

4. Litera f) a alineatului (2) al articolului 7 se abrogă.

5. Alineatele (3), (5) si (7) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

“(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabileste prin conventii, iar nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. d) este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului de aprobare a acestora. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabileste în conditii de maximă eficientă a pietei financiare, probate cu documente specifice.

...

(5) Rata dobânzii pentru disponibilitătile utilizate, conform alin. (1) si alin. (2) lit. a), se determină la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului pentru disponibilitătile si depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii, în trezoreria statului.

...

(7) Pentru disponibilitătile rămase în contul curent general al trezoreriei statului la sfârsitul fiecărei zile, Banca Natională a României acordă o dobândă al cărei nivel este situat cel putin la nivelul mediu al ratei dobânzilor la depozitele atrase (BUBID), valabil în ziua respectivă. Dobânda încasată reprezintă venit la bugetul trezoreriei statului.”

6. Litera b) a articolului 8 va avea următorul cuprins:

“b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte institutii financiare, la un nivel al ratei dobânzii stabilit în conditii de maximă eficientă pentru stat, probate cu documente specifice, care să ateste prospectarea în totalitate a pietei financiare în scopul selectării celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie;”

7. Alineatele (1), (3), (5) si (6) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Disponibilitătile în valută gestionate de Ministerul Finantelor Publice, provenite din împrumuturi interne si externe contractate de stat, destinate finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice, precum si din alte surse prevăzute de lege se păstrează la Banca Natională a României în conturi purtătoare de dobândă, care functionează în afara contului curent general al trezoreriei statului, si se utilizează potrivit legii. Rata dobânzii se situează la nivelul ratei dobânzilor plătite de Banca Natională a României la rezervele minime obligatorii.

Ministerul Finantelor Publice poate efectua prin contul corespondent deschis la o bancă din străinătate operatiuni de încasări si plăti în valută.

(3) Dobânzile încasate pentru disponibilitătile în valută provenite din împrumuturi interne si externe contractate de stat, destinate finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice, se utilizează pe destinatiile prevăzute la alin. (2), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această destinatie.

…..

(5) Disponibilitătile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Finantelor Publice, se păstrează în conturi distincte, deschise la băncile nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitatie specifice institutiei creditoare internationale.

(6) Institutiile publice efectuează operatiunile de încasări si plăti în valută prin conturi deschise la bănci selectate de către acestea, urmărindu-se obtinerea celor mai avantajoase conditii în sensul minimizării riscului si a costurilor suportate de stat.”

8. Litera c) a alineatului (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“c) dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata creantelor bugetului trezoreriei statului;”

9. Alineatele (1) si (2) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Pentru neplata la termen a ratelor si dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în conditiile art. 7 alin. (2) lit. b) si d), se datorează dobânzi si penalităti de întârziere prevăzute de reglementările legale privind executarea creantelor bugetare.

(2) Dobânzile si penalitătile de întârziere calculate potrivit alin. (1) urmează regimul juridic al creantelor bugetare.”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 201.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 295.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 19 din 30 ianuarie 2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.13 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonantă stabileste cadrul general pentru functionarea sistemului electronic de colectare a datelor statistice, institutiile responsabile, precum si atributiile acestora în domeniu.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prezenta ordonantă completează prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu activităti adaptate la specificul societătii informationale.”

3. După litera b) a articolului 3 se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) institutie raportoare - autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si alte categorii de institutii publice - învătământ, sănătate si cultură.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Lista institutiilor raportoare va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului. Lista poate fi actualizată annual până cel târziu la data de 31 octombrie a anului anterior.

(2) Introducerea si extinderea utilizării sistemului electronic de către institutiile raportoare se vor face etapizat pe categorii de institutii publice.

(3) Institutiile raportoare au obligatia să răspundă chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic, ori de câte ori acest lucru este solicitat, precum si obligatia de a realiza orice comunicare, solicitare sau informare prevăzută în procesul de colectare a datelor statistice, prin intermediul acestui sistem.”

5. Articolele 5 si 6 se abrogă.

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Realizarea, implementarea si exploatarea sistemului electronic se vor face în două etape:

a) etapa de implementare, cu termen de finalizare 30 iunie 2004;

b) etapa de exploatare, începând cu 1 iulie 2004.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are următoarele atributii:

a) realizarea, testarea si dezvoltarea sistemului electronic până la finalizarea etapei de implementare;

b) operarea sistemului electronic în etapa de implementare prin Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(3) Institutul National de Statistică are următoarele atributii:

a) gestionarea colectării datelor statistice în etapa de implementare;

b) operarea sistemului electronic si gestionarea colectării datelor statistice în etapa de exploatare.

(4) La finalul etapei de implementare sistemul electronic va fi transferat de la Ministerul Comunicatiilor si

Tehnologiei Informatiei la Institutul National de Statistică.”

7. Articolul 8 se abrogă.

8. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3) prin încălcarea de către institutiile raportoare a obligatiei de a răspunde chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.”

9. După titlul capitolului IV se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:

“Art. 91. - Pregătirea si implementarea sistemului electronic se vor face prin cooperarea, în principal, a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu Institutul National de Statistică.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 202.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 296.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 173 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 14 decembrie 2002, cu următoarea completare:

            - La articolul I, alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

            “(3) Presedintele si vicepresedintii fac parte de drept din consiliul de administratie. Ceilalti 6 membri ai consiliului de administratie sunt numiti de ministrul finantelor publice, în conditiile prevăzute de legislatia bancară.”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 204.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 298.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Negrilesti, prin reorganizarea comunei Bârsesti, judetul Vrancea

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Negrilesti, judetul Vrancea, având în componentă satul Negrilesti, prin reorganizarea comunei Bârsesti din acelasi judet.

            (2) Resedinta comunei Negrilesti se stabileste în satul Negrilesti.

            Art. 2. - (1) Comuna Bârsesti, judetul Vrancea, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componentă satele Bârsesti si Topesti.

            (2) Resedinta comunei Bârsesti rămâne în satul Bârsesti.

            Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Negrilesti, judetul Vrancea, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

            (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Negrilesti.

            Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Vrancea si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Vrancea si Consiliul Local al Comunei Bârsesti, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Bârsesti între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

            (2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Negrilesti se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Vrancea.

            (3) Bugetul comunei Negrilesti pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Vrancea.

            (4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Bârsesti si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Negrilesti.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Bârsesti functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 205.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Negrilesti, prin reorganizarea comunei Bârsesti, judetul Vrancea

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Negrilesti, prin reorganizarea comunei Bârsesti, judetul Vrancea, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 299.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Ploscuteni, prin reorganizarea comunei Homocea, judetul Vrancea

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Ploscuteni, judetul Vrancea, având în componentă satele Ploscuteni si Argea, prin reorganizarea comunei Homocea din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Ploscuteni se stabileste în satul Ploscuteni.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Homocea are în componentă satele Homocea, Costisa si Lespezi.

(2) Resedinta comunei Homocea rămâne în satul Homocea.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Ploscuteni, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Ploscuteni.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Vrancea si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Vrancea si Consiliul Local al Comunei Homocea, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Homocea între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Ploscuteni se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Vrancea.

(3) Bugetul comunei Ploscuteni pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Vrancea.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Homocea si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Ploscuteni.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Homocea functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 206.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Ploscuteni, prin reorganizarea comunei Homocea, judetul Vrancea

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Ploscuteni, prin reorganizarea comunei Homocea, judetul Vrancea, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 300.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Popesti, prin reorganizarea comunei Urechesti, judetul Vrancea

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Popesti, judetul Vrancea, având în componentă satele Popesti si Terchesti, prin reorganizarea comunei Urechesti din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Popesti se stabileste în satul Popesti.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Urechesti are în componentă satul Urechesti.

(2) Resedinta comunei Urechesti rămâne în satul Urechesti.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Popesti, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Popesti.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Vrancea si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Vrancea si Consiliul Local al Comunei Urechesti, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Urechesti între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Popesti se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Vrancea.

(3) Bugetul comunei Popesti pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Vrancea.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Urechesti si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Popesti.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Urechesti functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 207.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Popesti, prin reorganizarea comunei Urechesti, judetul Vrancea

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Popesti, prin reorganizarea comunei Urechesti, judetul Vrancea, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 301.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Păulesti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judetul Vrancea

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Păulesti, judetul Vrancea, având în componentă satele Păulesti si Hăulisca, prin reorganizarea comunei Tulnici din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Păulesti se stabileste în satul Păulesti.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Tulnici are în componentă satele Coza, Gresu si Lepsa.

(2) Resedinta comunei Tulnici rămâne în satul Tulnici.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Păulesti, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Păulesti.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Vrancea si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Vrancea si Consiliul Local al Comunei Tulnici, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Tulnici între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Păulesti se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Vrancea.

(3) Bugetul comunei Păulesti pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Vrancea.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Tulnici si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Păulesti.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Tulnici functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 208.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Păulesti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judetul Vrancea

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Păulesti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judetul Vrancea, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 302.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judetul Suceava

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava, având în componentă satul Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Horodnic de Sus se stabileste în satul Horodnic de Sus.

Art. 2. - În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Horodnic îsi schimbă denumirea în Horodnic de Jos si are în componentă si ca resedintă satul Horodnic de Jos.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Horodnic de Sus.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Suceava si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Suceava si Consiliul Local al Comunei Horodnic, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Horodnic între comunele Horodnic de Jos si Horodnic de Sus.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Horodnic de Sus se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Suceava.

(3) Bugetul comunei Horodnic de Sus pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Suceava.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Horodnic si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Horodnic de Sus.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Horodnic de Jos functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 209.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judetul Suceava

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judetul Suceava, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 303.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate si a instalatiilor aferente, realizate după proiecte-tip în perioada 1950-1985, amplasate în zone urbane si racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice ale unitătilor administrativ-teritoriale, în contextul reducerii consumului energetic.”

2. La articolul 2, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pe baza prioritătilor stabilite pe criterii si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Conditiile de eligibilitate si criteriile de selectie a clădirilor de locuit multietajate ce se includ în programele anuale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Principalele criterii luate în considerare la stabilirea prioritătilor prevăzute la alin. (2) sunt următoarele:

a) vechimea constructiei;

b) zona climatică de amplasare;

c) densitatea populatiei din zona de amplasare;

d) pierderile termice ale constructiei.”

4. La articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) din bugetele locale, pentru locuintele si spatiile cu altă destinatie decât cea de locuintă, aflate în proprietatea unitătilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea statului, date în administrare unitătilor administrativ-teritoriale;”

5. La articolul 9, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

a) aprobă cu acordul majoritătii proprietarilor din imobilul supus reabilitării decizia de interventie si semnează conventia-cadru cu consiliile judetene, locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pentru derularea, în conditiile legii, a actiunilor pentru reabilitarea termică a clădirii;”

6. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Ratele se pot plăti si în avans fată de programul de rambursare stabilit de comun acord cu coordonatorii programelor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate.”

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 211.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 305.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

            În temeiul art. 67 alin. (2) si al art. 68 alin. (2) din Constitutia României, al art. 82 din cartea I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, precum si al art. 189 alin. 1 si al art. 198 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

            Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie, la data de 22 mai 2003, prezentată de domnul Adriean Videanu, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 36 Teleorman, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 mai 2003.

Nr. 3.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “KOYO” - S.A. Alexandria si a Companiei Nationale a Lignitului Oltenia pentru locul de consum Exploatarea minieră Mehedinti

 

În temeiul art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, al art. 5 pct. 10 si 29 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 48/2002 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pietei de energie,

în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/1999, modificat si completat prin ordinele presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2000 si nr. 34/2001, ale Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 16 mai 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează drept consumator eligibil de energie electrică Societatea Comercială “KOYO” - S.A. Alexandria si Compania Natională a Lignitului Oltenia pentru locul de consum Exploatarea minieră Mehedinti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială “KOYO” - S.A. Alexandria si Compania Natională a Lignitului Oltenia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentul dezvoltarea pietei de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei,

Horia Bogdan

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 15.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR


ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 481/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare ale asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii

 

            Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, aprobată si modificată prin Legea nr. 440/2001, văzând Scrisoarea nr. 3.474 din 24 martie 2003 a Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. privind modificarea cap. II, art. 3 pct. 2 lit. e) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. I. - Normele metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 384/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 1 noiembrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul II “Acordarea subventiilor pentru Societatea Natională ÇÎmbunătătiri FunciareČ - S.A., articolul 3 punctul 2, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) întretinerea si repararea lucrărilor din amenajările de irigatii, formate din prize de alimentare direct din sursă a statiilor de pompare de punere sub presiune, pentru pomparea apei pentru irigatii până la hidrant, retele de conducte îngropate si canale de sector din amenajările interioare, până la transferul acestora către asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii (domeniul privat al statului);fondurile fixe care necesită lucrări de întretinere si reparatii, cuprinse în anexa nr. 2 la Protocolul de transfer al infrastructurii de irigatii de la Societatea Natională Çîmbunătătiri FunciareČ - S.A. la asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, se transferă după executarea tuturor remedierilor.”

2. La capitolul V “Prevederi finale”, articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Agentii economici si institutiile publice, cu exceptia asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii care au amenajări de irigatii si de desecare în afara patrimoniului Societătii Nationale «Îmbunătătiri Funciare» - S.A. si a altor agenti economici care pompează apa pentru irigatii, îsi vor prevedea anual în bugetul propriu de venituri si cheltuieli sumele comunicate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în vederea acoperirii cheltuielilor cu energia electrică pentru pomparea apei de irigatii si a cheltuielilor pentru evacuarea apei din amenajările de desecare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice.”

Art. II. - Articolul 16 din Normele metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare ale asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 481/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002, se modifică după cum urmează:

“Art. 16. - Asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii îsi vor prevedea anual în bugetul de venituri si cheltuieli propriu sumele comunicate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în vederea acoperirii cheltuielilor cu energia electrică pentru pomparea apei de irigatii si a cheltuielilor de întretinere si reparatii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, în limita bugetului anual al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor cu această destinatie, cu obligatia încadrării cheltuielilor efectuate în prevederile bugetului de stat, aprobate pentru activitătile respective.”

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 aprilie 2003.

Nr. 252.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând indicatiile geografice protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare

 

            În temeiul prevederilor art. 67 alin. 2 si 3 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice, prin care indicatiile geografice care au dobândit sau vor dobândi protectie pe calea unei conventii bilaterale ori multilaterale încheiate cu România nu se supun procedurii de înregistrare, văzând Referatul de aprobare nr. 126.493 din 16 mai 2003, întocmit de Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice privind indicatiile geografice si mentiunile traditionale admise spre utilizare în România pentru produsele alimentare,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicatiile geografice protejate si recunoscute în România pentru produsele alimentare, a căror protectie este recunoscută prin acordul dintre România si Uniunea Europeană, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Lista prevăzută la art. 1 va fi transmisă Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, în vederea înscrierii ei în Registrul National al Indicatiilor Geografice, si va fi publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

            Art. 3. - Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 19 mai 2003.

Nr. 339.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând indicatiile geografice protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare

 

A. Produse din lapte

Lapte - de Dorna

- Cedra de Apuseni

- de Cluj

- de Covasna

- de Satu Mare

Iaurt - Cedra de Apuseni

- de Satu Mare

Cas - de Oas

- de Baschiu

- de Alba

Brânză - de Moeciu

- de Făgăras

- de Taga

- de Năsal

- de Vlădeasa

- de Mănăstur

- de Satu Mare

- de Moldova

- de Dorna

- de Napoca

- de Sibiu

- de Alba

- de Bistrita

- de Homorod

- de Brădet

Cascaval - de Rucăr

- de Bobâlna

- de Tarnita

- de Dej

- de Moeciu

- de Vidraru

- de Mateias

- de Râusor

- de Satu Mare

- de Carei

- de Napoca

- de Hârlău

- de Dobrogea

- de Fetesti

- de Penteleu

Telemea - de Brasov (de bivolită)

- de Huedin

- de Arges

- de Carei

- de Oas

- de Vâlcea

- de Sibiu

B. Produse din carne

Salam - de Napoca

- de Apuseni

- de Vâlcele

- de Vetis

- de Brasov

- de Sibiu

- Cindrelul

- de Nădlac

- Panduru de Dolj

- ardelenesc

Cârnati - de Cluj

- de Aries

- de Plescoi

- de Satu Mare

- de Carei

- de Vetis

- ardelenesti

- de Brasov

- de Harghita

- Cindrelul

- de Vâlcea

- de Sălaj

- oltenesti

Caltabos - de Feleac

- de Brasov

- bucovinesc

- de Banat

- de Vâlcea

Sângerete - de Suceava

Babic - de Buzău

Piept de porc - de Satu Mare

- de Brasov

- ardelenesc

Jambon - de Satu Mare

Tobă - Transilvania

- de Brasov

- de Vâlcea

- de Sălaj

Virsli - de Sălas

- de Brad

- de Alba

- de Hateg

Suncă - secuiască

- de Sălaj

Pulpă rulată - de Sibiu

Muschi - Azuga

- de Sălaj

C. Produse de panificatie

Pâine de casă - cu coajă bătută de Brasov

- de Carei

- cu coajă bătută de Covasna

- Bazna

- Târnava

- Medias

- cu coajă bătută de Alba

- Lotru

- bănăteană

- de Sălaj

Corn - Rupea

- Drăgăsani

Covrigi - de Brasov

- de Buzău

- dobrogeni

- ardelenesti

Colac - moldovenesc

- argesean

- ardelenesc

Cozonac - ardelenesc de Oas

- secuiesc Kurtos Kalacs

- dobrogean

Plăcintă - cu varză de Alba

- cu varză de Bihor

- cu cartofi de Alba

- moldovenească

- dobrogeană

D. Sucuri si băuturi răcoritoare

- suc concentrat de mere de Carei

- suc concentrat de mere de Râureni

- suc de mere Schamagochs de Ciumesti

- băutură răcoritoare de Livada

- băutură răcoritoare Soroli de Brăila

- băutură răcoritoare de Buzias

E. Ape minerale naturale

- de Vâlcele

- de Buzias

- de Dorna

- Podisul Moldovenesc

- de Biborteni

- de Sacosu Mare

- de Zizin

- de Stânceni

- Borsec

- Tusnad

- Tusnad Nou

- Perla Harghitei de Sâncrăieni

- Perla Harghitei de Chenderes

- Perla Harghitei de Casin

- Perla Harghitei de Iacobeni

- Perla Harghitei de Harghita

- Stâna de Vale