MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 353         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 mai 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 146 din 10 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

153. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 146

din 10 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de Iulian Oprea în Dosarul nr. 2.019/2002 al Judecătoriei Fetesti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 56C/2003, nr. 60C/2003, nr. 74C/2003, nr. 118C/2003.si nr. 129C/2003, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Zoran Coicici în Dosarul nr. 4.668/2002 al Judecătoriei Resita, de Constantin Gavrilă în Dosarul nr. 1.773/2002 al Tribunalului Galati – Sectia penală, de Vasile Oltean în Dosarul nr. 202/2003 al Judecătoriei Brasov, de Viorel Decuseară în Dosarul nr. 2.621/P/2002 al Tribunalului Galati - Sectia penală si de Petru Bunea în Dosarul nr. 303/2003 al Judecătoriei Medias.

La apelul nominal în dosarele nr. 56C/2003, nr. 60C/2003, nr. 74C/2003, nr. 118C/2003 si nr. 129C/2003 se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că în Dosarul nr. 118C/2003 partea Maria Mancas a depus o cerere de judecare în lipsă, iar partea Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca a depus o cerere prin care se solicită amânarea judecării cauzei pentru lipsă de procedură.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că procedura de citare cu partea Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca a fost legal îndeplinită si apreciază că nu sunt îndeplinite conditiile pentru amânarea judecării cauzei.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a judecării cauzei.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, având în vedere continutul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate. Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si al art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 56C/2003, nr. 60C/2003, nr. 74C/2003, nr. 118C/2003

si nr. 129C/2003 la Dosarul nr. 46C/2003, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul, pe fond, reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 28 ianuarie 2003, 21 noiembrie 2002, 4 noiembrie 2002, 30 ianuarie 2003, 21 februarie 2003 si 3 martie 2003, pronuntate în dosarele nr. 2.019/2002 al Judecătoriei Fetesti, nr. 4.668/2002 al

Judecătoriei Resita, nr. 1.773/2002 al Tribunalului Galati - Sectia penală, nr. 202/2003 al Judecătoriei Brasov, nr. 2.621/P/2002 al Tribunalului Galati – Sectia penală si nr. 303/2003 al Judecătoriei Medias, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de Iulian Oprea, Zoran Coicici, Constantin Gavrilă, Vasile Oltean, Viorel Decuseară si Petru Bunea în cadrul unor cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia consideră că dispozitia legală criticată contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, precum si celor ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se arată că în situatia existentei a doi infractori care au comis aceeasi infractiune înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 543/2002, cel condamnat definitiv, datorită rapiditătii desfăsurării procesului penal în privinta sa, are un avantaj nejustificat fată de cel care nu a fost condamnat definitiv, din motive neimputabile lui. Se sustine că unei persoane i se poate agrava situatia în propria cale de atac, încălcându-se principiul non reformatio in pejus, deoarece promovarea apelului ori recursului de către persoana respectivă sau de către procuror în favoarea acesteia si nesolutionarea căii de atac promovate până la intrarea în vigoare a legii de gratiere duc la pierderea beneficiului acordat de lege.

Exprimându-si opinia, instantele de judecată au apreciat, în esentă, că textul criticat încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece între o persoană care, din cauze neimputabile ei, nu fusese judecată definitiv până la data intrării în vigoare a legii si o altă persoană care a săvârsit aceeasi infractiune, în acelasi moment, dar care, datorită celeritătii judecării cauzei sale, a fost judecată definitiv până la data intrării în vigoare a legii se creează o inegalitate de tratament. Se apreciază că textul contestat contravine tehnicii legislative în domeniu, respectiv Legii nr. 137/1997 privind gratierea unor pedepse si Legii nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordării gratierii.

Judecătoria Resita consideră că exceptia este neîntemeiată deoarece textul criticat nu vine în contradictie cu art. 16 alin. (1) din Constitutie. Se arată că legea de gratiere este impersonală, acordarea beneficiului clementei numai pentru cei condamnati prin hotărâri definitive la data intrării în vigoare a legii leare o motivare rezonabilă, constând în aceea că s-ar afecta buna desfăsurare a procesului penal în situatia în care s-ar cunoaste incidenta acestui beneficiu în cauzele în curs de solutionare, sau incidenta beneficiului ar fi conditionată de aplicarea unei anumite pedepse. Prin urmare, la situatii diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit, în conditiile în care există o motivare rezonabilă”.

Tribunalul Galati - Sectia penală apreciază că exceptia este neîntemeiată deoarece gratierea nu constituie un drept al persoanei si nici o obligatie a puterii legiuitoare întemeiată pe art. 72 alin. (3) lit. g) din Constitutie. Statul este acela care poate obliga inculpatul la executarea pedepsei ori poate acorda gratierea, fără a avea o obligatie constitutională ori legală în acest sens. “Chiar dacă la baza adoptării legii de gratiere stau considerente de natură politică, socială sau penală - nimeni în afara Parlamentului nu are dreptul de a impune acordarea unei gratieri colective sau conditiile de acordare ale acesteia.”

Se apreciază că admiterea exceptiei, în lipsa posibilitătii legale de a interveni pozitiv asupra textului, face ca legea să devină inaplicabilă, deoarece va lipsi precizarea conditiei de timp de la care se va aplica actul de clementă, Parlamentul fiind singura autoritate care va putea rezolva eventuala inechitate. Se concluzionează că textul criticat nu încalcă art. 16 alin. (1) ori alte texte din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile art. 8 din Legea nr. 543/2002 nu creează privilegii sau discriminări, neîncălcându-se nici unul dintre criteriile egalitătii în drepturi, enumerate în art. 4 alin. (2) din Constitutie. De asemenea, se arată că interpretarea dată de autorii exceptiei principiului egalitătii în fata legii, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, este în vădită contradictie cu jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie. În acest sens se citează Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, în care s-a statuat că “Principiul egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea el nu exclude ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite pentru situatii diferite”. Se mai apreciază că gratierea colectivă constituie un act de clementă al Parlamentului, conditiile de acordare si de aplicare a acesteia fiind stabilite prin lege organică în temeiul art. 72 alin. (3) lit. g) din Constitutie. Destinatarii legii prin care se acordă gratierea colectivă au vocatia de a beneficia de prevederile sale numai dacă îndeplinesc conditiile prevăzute în continutul acesteia, iar conditia continută de art. 8 din Legea nr. 543/2002 nu încalcă principiul egalitătii în fata legii.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitia legală criticată este neconstitutională. Se arată că Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni este atât un act de vointă politică, cât si un act de clementă ce apartine Parlamentului. Criteriile pe baza cărora se acordă gratierea colectivă se stabilesc în exclusivitate de legiuitor care are obligatia de a respecta principiile Constitutiei. Continutul art. 8 din lege încalcă însă atât principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, consfintit de art. 16 alin. (1) din Constitutie, cât si principiul aplicării legii penale mai favorabile, reflectat la rândul său de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală. De asemenea, se sustine că lălegea mai favorabilă se exprimă printr-un tratament mai blând, inclusiv prin acte de clementă ale statului”. Textul de lege supus controlului de  constitutionalitate lipseste de tratamentul juridic mentionat persoanele care nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă.

Se consideră că art. 8 “ar putea fi constitutional numai dacă se referea la data săvârsirii faptei si nu la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitia legală criticată, raportată la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, dispozitii care au următorul cuprins:

“Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate prin hotărâri judecătoresti definitive pronuntate până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Aceste dispozitii sunt considerate de autorii exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) Constitutie, privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, precum si cu cele ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la interzicerea discriminării.

În legătură cu acest text de lege, ulterior sesizării cu exceptia de neconstitutionalitate ce formează obiectul prezentului dosar, Curtea Constitutională s-a pronuntat în alte cauze prin Decizia nr. 86 din 27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003, si Decizia nr. 89 din 27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 martie 2003. Prin aceste decizii Curtea a statuat că prevederile art. 8 din Legea nr. 543/2002 sunt neconstitutionale, întrucât lnlimitează aplicarea legii la pedepse, măsuri si sanctiuni stabilite prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data intrării în vigoare a legii, excluzând pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate ulterior pentru fapte săvârsite până la această dată”. În consecintă, în speta ce face obiectul prezentei decizii, având în vedere prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora lăNu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a căror constitutionalitate a fost stabilită potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie sau prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”, rezultă că, în temeiul alin. (6) din acelasi articol, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 a devenit inadmisibilă.

De altfel, ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor mentionate a fost adoptată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2003, modificare care are următorul continut:

“Art. 8. - Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate pentru fapte săvârsite până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.” Ca urmare a modificării textului, criticile de neconstitutionalitate au rămas fără obiect.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002, exceptie ridicată de Iulian Oprea în Dosarul nr. 2.019/2002 al Judecătoriei Fetesti, de Zoran Coicici în Dosarul nr. 4.668/2002 al Judecătoriei Resita, de Constantin Gavrilă în Dosarul nr. 1.773/2002 al Tribunalului Galati – Sectia penală, de Vasile Oltean în Dosarul nr. 202/2003 al Judecătoriei Brasov, de Viorel

Decuseară în Dosarul nr. 2.621/P/2002 al Tribunalului Galati - Sectia penală si de Petru Bunea în Dosarul nr. 303/2003 al Judecătoriei Medias.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 aprilie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

Având în vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,

văzând Referatul de aprobare al Directiei politici de dezvoltare, programe Banca Mondială si privatizare nr. DB 1.759/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. - Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevăzută în anexa nr. 2. Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, precum si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sănătătii si de Colegiul Medicilor din România si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum si anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 84/1998 privind autorizatia de liberă practică medicală din România îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 26 februarie 2003.

Nr. 153.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Furnizarea serviciilor medicale în regim ambulatoriu se realizează prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unitătilor medicale cu personalitate juridică înfiintate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura institutiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată.

Art. 2. - Indiferent de forma de înfiintare si functionare a cabinetelor medicale, activitatea în cadrul acestor unităti medicale se va organiza si se va desfăsura cu respectarea următoarelor principii fundamentale:

a) au dreptul să lucreze în cabinetele medicale medici si personal medical autorizat;

b) medicului i se vor respecta independenta profesională si dreptul de initiativă;

c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea functională si administrativă a unitătii medicale, ordinea interioară si de disciplina la locul de muncă;

d) activitatea medicală se desfăsoară conform reglementărilor în vigoare, Regulamentului Colegiului Medicilor din România si Codului de deontologie medicală;

e) în cabinetul medical se vor desfăsura numai acele activităti pentru care a fost autorizat cabinetul medical;

f) solutionarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competenta comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din România.

 

CAPITOLUL II

Cabinetul medical fără personalitate juridică

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 3. - Cabinetele medicale fără personalitate juridică se vor înfiinta si vor functiona fie în structura institutiilor, unitătilor cu personalitate juridică prevăzute la art. 1, fie în una dintre formele de exercitare a profesiei de medic.

Art. 4. - (1) Cabinetele medicale se pot înfiinta si vor furniza servicii medicale numai în specialitatea sau/si competenta medicului titular sau a asociatilor, în cazul formelor asociative.

(2) Medicii care au mai multe specialităti sau competente pot înfiinta cabinetul medical pentru una sau mai.multe dintre specialitătile sau/si competentele medicale dobândite.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică si medicilor de medicină generală si medicilor stomatologi.

Art. 5. - (1) Medicul este liber să îsi schimbe forma de exercitare a profesiunii prevăzută la art. 6 sau să-si modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în functie de specialitătile, supraspecializările ori competentele dobândite.

(2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, se va face cu autorizarea directiei de sănătate publică în a cărei rază teritorială functionează cabinetul medical.

(3) În cazul modificării obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, directiile de sănătate publică vor elibera un certificat-anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Formele de exercitare a profesiunii de medic ca profesiune liberală

 

Art. 6. - Cabinetele medicale fără personalitate juridică, ca formă de exercitare a profesiei, se pot înfiinta de medicii cu drept de liberă practică în una dintre următoarele forme:

a) cabinet medical individual;

b) cabinete medicale grupate;

c) cabinete medicale asociate;

d) societate civilă medicală.

Art. 7. - Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea medicul titular, singur sau împreună cu alti medici si cu alte categorii de personal medical autorizat. Acestia au calitatea de salariat sau de colaborator, în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul creării de facilităti economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului si/sau a salariatilor ori a colaboratorilor.

(2) Cabinetele medicale grupate îsi păstrează individualitatea în relatiile cu tertii.

(3) Conditiile grupării sunt stabilite prin contractul dintre părti, încheiat în formă scrisă, cu respectarea Codului civil si a prezentelor norme metodologice.

(4) Contractul de grupare va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:

- părtile contractului;

- obiectul si scopul contractului;

- sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;

- coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitătile economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor comune;

- durata contractului si modalitătile de încetare a acestuia.

Art. 9. - (1) Cabinetele medicale asociate se constituie din două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitării în comun a activitătii si al asigurării accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete.

(2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intră în relatii cu tertii în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor si a responsabilitătilor individuale prevăzute de lege.

(3) Conditiile asocierii sunt convenite între părti prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile si a prezentelor norme metodologice.

(4) Contractul de asociere va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

- părtile contractului si denumirea asocierii;

- scopul si obiectul asocierii;

- sediul profesional al asocierii;

- coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului si modalitătile de încetare a acestuia.

Art. 10. - (1) Cabinetele medicale grupate si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin contractul de grupare sau de asociere.

(2) Patrimoniul comun este destinat, în exclusivitate, realizării obiectului de activitate al cabinetelor medicale.

Art. 11. - Contractele de grupare si asociere a cabinetelor medicale se vor înregistra la administratia financiară si câte un exemplar al contractului se va depune la directia de sănătate publică si la colegiul medicilor.

Art. 12. - (1) Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai multi medici asociati, cu respectarea dispozitiilor art. 1491, 1492 si 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civilă particulară, si a dispozitiilor prezentelor norme metodologice.

(2) Contractul de societate civilă va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:

- părtile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;

- sediul profesional al societătii civile medicale;

- patrimoniul social al societătii civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile si imobile ori în munca medicilor societari;

- organul de conducere al societătii civile medicale si precizarea functiilor membrilor acestuia;

- durata contractului de societate si modalitătile de încetare a acestuia.

Art. 13. - (1) Societatea civilă medicală este condusă de adunarea asociatilor.

(2) În conditiile actului constitutiv si ale statutului asociatiei, poate functiona si un consiliu de administratie ce va conduce societatea civilă medicală între sedintele adunării asociatilor.

Art. 14. - (1) Componenta consiliului de administratie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor si cauzele de încetare a mandatului acestora vor fi prevăzute în statutul societătii civile medicale.

(2) Societatea civilă medicală este reprezentată în relatiile cu tertii de un reprezentant desemnat prin hotărâre a adunării asociatilor.

Art. 15. - (1) Conducerea curentă operativă a societătii civile medicale este încredintată unui director executiv, desemnat de consiliul de administratie dintre membrii acesteia.

(2) Directorul executiv poate fi si o persoană din afara societătii civile medicale.

Art. 16. - Organizarea si functionarea societătii civile medicale vor fi prevăzute în detaliu în statutul său.

Art. 17. - (1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate si societatea civilă medicală pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariati sau colaboratori, medici si alte categorii de personal medical autorizat, precum si personal auxiliar si de altă specialitate.

(2) Contractul individual de muncă si conventia de colaborare se încheie între salariati ori colaboratori si angajator: medicul sau, după caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, directorul executiv al societătii civile medicale ori alt medic împuternicit în acest sens.

(3) Modalitatea de selectare a personalului angajat la cabinetele medicale private se stabileste de titularul cabinetului sau de asociati, în cazul societătii civile medicale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Înfiintarea cabinetelor medicale si a societătii civile medicale

 

Art. 18. - Cabinetul medical se înfiintează la cererea medicului titular sau a medicilor asociati din cadrul societătii civile medicale.

Art. 19. - Actul de înfiintare a cabinetului medical ori a societătii civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Art. 20. - (1) Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:

a) cerere de înfiintare;

b) autorizatia de liberă practică a medicului titular sau a asociatilor;

c) dovada detinerii legale a spatiului în care urmează să functioneze cabinetul medical;

d) avizul Colegiului Medicilor din România;

e) actul constitutiv si statutul societătii civile medicale.

(2) Existenta dotării minime necesare functionării cabinetelor medicale se va verifica de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin inspectori delegati.

Art. 21. - (1) Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza autorizatiei de liberă practică si a dovezii detinerii legale a spatiului si numai după verificarea existentei dotării minime a cabinetului medical.

(2) Dotarea minimă va fi verificată de către directiile de sănătate publică pentru toate activitătile medicale ce urmează a fi mentionate în obiectul de activitate al cabinetului medical.

(3) În cazul societătilor civile medicale, un exemplar al actului constitutiv si al statutului se va depune si la colegiul medicilor care emite avizul de înfiintare.

(4) În avizul eliberat de colegiul medicilor se vor mentiona serviciile medicale furnizate, numărul de cabinete, în cazul societătii civile medicale, si existenta dotării minime corespunzătoare activitătii medicale desfăsurate.

Art. 22. - (1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:

a) în cazul cabinetului medical individual – numele medicului titular, urmat de sintagma licabinet medical de...” (se trece activitatea medicală principală ce se desfăsoară în cabinet);

b) în cazul societătilor civile medicale - numele cel putin al unuia dintre asociati, urmat de sintagma lisi asociatii - societate civilă medicală” sau numele asociatilor si sintagma lisocietate civilă medicală”. Pe firma societătii civile medicale vor fi mentionate activitătile medicale desfăsurate sau doar cele mai semnificative.

(2) Numele vor fi precedate de titulatura medicală.

(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor si ale societătilor în conditiile stabilite de Codul de deontologie medicală.

 

CAPITOLUL III

Înregistrarea unitătilor medico-sanitare înfiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si a cabinetelor din structura organizatiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicată

 

Art. 23. - (1) Unitătile medicale cu personalitate juridică, înfiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, vor functiona cu îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege.

(2) Asociatiile si fundatiile vor putea înfiinta cabinete medicale numai dacă au prevăzut în obiectul de activitate acest gen de activităti.

Art. 24. - (1) Înregistrarea acestor unităti se face la directiile de sănătate publică în a căror rază teritorială functionează unitatea respectivă.

(2) Înregistrarea unitătii se va efectua numai dacă unitatea medico-sanitară înfiintată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, îndeplineste conditiile prevăzute la art. 15 alin. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicată.

Art. 25. - (1) Înregistrarea unitătii si emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se fac în baza următoarelor documente:

a) cererea reprezentantului legal al unitătii medicosanitare;

b) certificatul de înregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiintare sau actul de acordare a personalitătii juridice;

c) actul constitutiv;

d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevăzute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicată;

e) dovada legală a detinerii spatiului în care se organizează si functionează cabinetul medical;

f) autorizatia sanitară de functionare;

g) avizul colegiului medicilor.

(2) Existenta dotării minime necesare functionării cabinetelor medicale se va verifica de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin inspectori delegati.

Art. 26. - (1) În cererea de înregistrare si în certificatul emis de către directiile de sănătate publică se vor mentiona activitătile cu caracter medical ce urmează să fie furnizate de unitatea medico-sanitară, precum si numărul de cabinete medicale ce vor functiona în cadrul unitătii.

(2) Certificatul mentionat la alin. (1) se emite pe numele unitătii, organizatiei, institutiei care a solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.

Art. 27. - Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza următoarelor documente:

a) cererea organului de conducere;

b) certificatul de înregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiintare sau actul de acordare a personalitătii juridice;

c) actul constitutiv al societătii;

d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevăzute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicată;

e) dovada detinerii legale a spatiului în care urmează să functioneze cabinetul/cabinetele medicale;

f) declaratia prevăzută la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice;

g) regulamentul de organizare si functionare;

h) fisele de atributii ale posturilor;

i) raportul favorabil privind existenta dotării minime corespunzătoare activitătilor medicale desfăsurate si numărului de cabinete, document întocmit de inspectori delegati din partea Colegiului Medicilor din România;

j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitătii.

Art. 28. - (1) Colegiul medicilor va elibera avizul corespunzător numai dacă:

a) fată de activitătile medicale si cabinetele medicale declarate există asigurată dotarea minimă corespunzătoare;

b) organul de conducere al unitătii se obligă în scris printr-o declaratie să respecte independenta profesională a medicilor si să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;

c) regulamentul de organizare si functionare asigură independenta profesională si dreptul de decizie ale personalului medical;

d) fisele de atributii ale posturilor respectă competenta profesională specifică fiecărei specialităti ori competenta medicală, precum si conditia prevăzută la lit. c).

(2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde mentiuni referitoare la activitătile medicale ce urmează să fie furnizate de societate, numărul de cabinete medicale ce vor functiona, precum si existenta dotării minime pentru fiecare cabinet medical.

Art. 29. - (1) Modificarea ori completarea numărului de cabinete medicale din cadrul unitătii se va face în conditiile prezentelor norme metodologice.

(2) În baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existenta dotării minime si a îndeplinirii conditiilor si pentru noile cabinete medicale înfiintate, directiile de sănătate publică vor emite un supliment la certificatul de înregistrare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 30. - (1) Controlul prevăzut la art. 6 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicată, se exercită de comisii mixte formate din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai unitătilor sale subordonate, ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, ai Colegiului.Medicilor din România si ai altor organe abilitate, în conditiile legii.

(2) În acest sens, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, cele 3 institutii vor încheia protocoale privind modalitătile de desfăsurare a controalelor în cabinetele medicale si tematica de control.

Art. 31. - (1) Cabinetele medicale, în conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice, pot înfiinta puncte secundare de lucru în localitatea în care functionează sau în alte localităti, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Pentru punctele secundare de lucru directiile de sănătate publică, în baza avizului eliberat de colegiul medicilor, vor emite un certificat de înregistrare.

Art. 32. - Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobată de Colegiul Medicilor din România si va fi comunicată directiilor de sănătate publică.

Art. 33. - (1) Cabinetele de medicina muncii se pot organiza fie în una dintre formele liberale de exercitare a profesiei de medic, fie ca societate medicală înfiintată potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările

ulterioare.

(2) Înfiintarea cabinetelor de medicina muncii se va face potrivit prezentelor norme metodologice.

Art. 34. - Cabinetele medicale din structura unitătilor cu capital de stat sau privat se înfiintează, se organizează si functionează în conformitate cu prezentele norme metodologice. Aceste cabinete medicale vor furniza servicii medicale numai angajatilor unitătilor în care sunt înfiintate.

Art. 35. - În acelasi spatiu nu pot coexista două forme diferite de exercitare a profesiei, conform art. 6 din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 2

 

DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE

pentru cabinetele medicale de specialitate

 

Anatomie patologică

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

Anestezie si terapie intensivă

Dotare generală (pentru terapia durerii si anestezie/terapie intensivă în conditii de chirurgie de o zi - one day surgery):

- trusă de resuscitare respiratorie si cardiocirculatorie;

- sursă de oxigen;

- medicamente de urgentă;

- catetere periferice;

- perfuzie endovenoasă;

- monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);

- stetoscop si tensiometru.

Dotare specifică

Pentru terapia durerii:

- truse sterile pentru tehnici loco-regionale si anestezice locale.

Pentru anestezie-reanimare:

- anestezice generale;

- defibrilator;

- capnografie (pentru laparoscopie);

- aparat de anestezie.

Recuperare, medicină fizică si balneologie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- negatoscop;

- aparat curenti diadinamici sau aparat curenti de joasă frecventă-impulsuri etc.;

- aparat curenti interferentiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;

- aparat terapie cu ultrasunete;

- dotări minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglindă etc.);

- termometru;

- ciocan reflexe.

Cardiologie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială;

- oscilometru;

- termometru;

- electrocardiograf;

- optional: ecocardiograf;

- echipament pentru testare de efort;

- aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).

Chirurgie vasculară

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- oscilometru;

- aparat EKG;.- doppler vascular;

- optional: ecograf cord;

- termometre;

- trusă chirurgicală minimă.

Chirurgie generală

Dotare:

- pense anatomice;

- pense chirurgicale;

- pense hemostatice Pean si Kocher;

- foarfece drepte si curbe;

- bisturiu, inclusiv electrocauter;

- termometre;

- portace Mathieu;

- ace chirurgicale;

- ace de punctie;

- pensa porttampon;

- depărtătoare Farabeuf;

- trusă traheostomie si canule;

- sticlete butonate, sondă canelată;

- pipă Guedell;

- seringi de unică folosintă;

- tensiometru, stetoscop;

- eprubete;

- sonde uretrale;

- atele Kramer;

- mănusi chirurgicale;

- tăvite renale.

Chirurgie plastică - Microchirurgie

reconstructivă

Dotare:

- bisturiu cu lame de unică folosintă;

- foarfece de diferite dimensiuni;

- pense chirurgicale de diferite dimensiuni;

- pense Pean, Kocher;

- portace;

- trusă rinocorectii;

- electrocauter;

- termometru.

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Dotare:

- tensiometru, stetoscop, oscilometru;

- cântar de persoane, cu tija pentru înăltime;

- oftalmoscop;

- electrocardiograf;

- diapazon pentru diagnosticul polinevritei;

- seringi de unică folosintă pentru insulină;

- panglică pentru măsurarea circumferintelor (abdominală, fesieră);

- aparat pentru determinarea în urgentă a glicemiei;

- colaborare directă cu un laborator clinic pentru determinări de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie – cu reactivi sau teste.

Endocrinologie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- cântar pentru adulti;

- taliometru;

- centimetru;

- ciocan reflexe;

- exoftalmometru;

- sfingomanometru;

- instrument de antropometrie.

Explorări functionale

Dotare:

- electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fonomecano-cardiografice si de puls carotidian (poligraf electromecano-fono);

- bicicletă ergonomică;

- defibrilator;

- sistem Holter;

- ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D si Doppler pulsatil, continuu si color Transducer echo abdominal;

- dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;

- spirograf;

- flowscreen;

- pulsoximetru.

Gastroenterologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- gastroscop;

- colonoscop;

- linie dezinfectie aparatură optică;

- optional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologică.

Alergologie si imunologie clinică

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

Boli infectioase

Dotare:

- stetoscop;

- specul de consultatie otică, narinară (eventual otoscop);

- oftalmoscop;

- tensiometru;

- termometru;

- frigider pentru produse biologice;

- echipament de interventie de urgentă în insuficiente respiratorii acute (pipă, tub de oxigen, mască, burduf comandat manual);

- apăsătoare limbă de unică folosintă;

- eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;

- colaborare directă cu un laborator clinic;

- sursă mobilă de lumină directionabilă sau lampa frontală tip ORL.

Medicină de familie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- masă ginecologică;

- cântar pentru adulti;

- taliometru;

- pelvimetru;

- negatoscop pentru radiografii;

- apăsător limbă;

- deschizător gură;

- ciocan reflexe;

- canule rectale;

- canule uretrale;

- canule vaginale;

- trusă completă de mică chirurgie;

- valve ginecologice si pense de col;

- centimetru de croitorie;

- seringă Guyon pentru spălături auriculare;

- atele Kramer;

- termometru.

Medicină internă

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- oscilometru (cabinetele gr. 1);

- electrocardiograf (cabinetele gr. 1);

- cântar pentru adulti;

- ciocan reflexe;

- pense diferite;

- termometru;

- eprubete diverse.

Nefrologie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- cântar pentru adulti;

- taliometru;

- negatoscop pentru radiografii;

- ciocan reflexe;

- centimetru de croitorie;

- electrocardiograf;

- cântar;

- aparatură automată (analyser) pentru investigatii uzuale (maximum 10 tipuri de analize): uree, creatinină, hemoleucogramă, glicemie;

- determinări rapide ale componentelor urinare prin bandelete reactive;

- acces si colaborare directă în vederea dispensarizării;

- microscop uzual;

- ecograf general abdominal;

- optional: oftalmoscop, doppler vascular pentru monitorizarea fistulelor arteriovenoase si urmărirea transplantului renal - artera renală.

Neurologie

Dotare:

- otoscop;

- dinamometre;

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- oftalmoscop cu transformator;

- ciocan reflexe;

- diapazoane pentru explorarea sensibilitătii profunde;

- dinamometru pentru examinarea fortei segmentare;

- trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;

- optional: electroencefalograf.

Neurochirurgie

Dotare:

- aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale;

- stetoscop;

- oftalmoscop;

- termometru;

- ace chirurgicale de diferite dimensiuni;

- portac Hagedon cu gura dreaptă;

- agrafe Michel;

- bisturiu chirurgical;

- ciocan reflexe;

- chiuretă model Volkman de diferite dimensiuni;

- foarfece chirurgical drept cu vârful ascutit si cu vârful bont;

- foarfece chirurgical curb cu vârful ascutit si cu vârful bont;

- pensă anatomică de 14,5 cm lungime;

- pensă anatomică de 18 cm lungime;

- pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1x2 dinti;

- pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1x2 dinti;

- sondă Foley, Thiemann, Nelaton;

- pensă hemostatică model Kocher;

- pensă hemostatică Pean;

- pensă de aplicat si scos agrafele;

- centimetru;

- optional: aparat Doppler extra-intracranian;

- electroencefalograf portabil.

Oftalmologie

Dotare:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- optotip pentru distantă si aproape;

- trusă de lentile sau foropter;

- trusă de skiascopie sau refractometru;

- oftalmoscop;

- tonometru;

- biomicroscop;

- tabele pentru simt cromatic;

- lupă frontală.

Psihiatrie pediatrică

Dotare:

- trusă de interventie de urgentă;

- ciocan reflexe;

- negatoscop;

- oftalmoscop;

- tensiometru;

- stetoscop;

- diapazon;

- dinamometru;

- optional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.

Oncologie medicală

Dotare:

- chimioterapie în spital de zi (ambulatoriu);

- colaborare directă cu: cabinet de anatomie patologică, cabinet de radiologie (inclusiv mamomat), laborator de investigatii biochimice si hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie înaltă si curieterapie;

- optional: ecograf (în functie de competentă).

Otorinolaringologie

Dotare:

- sursă de oxigenoterapie cu barotaj;

- sursă de aspirat;

- apăsător limbă;

- specule nazale;

- specule auriculare;

- specul Siegel sau lupă;

- oglinzi laringiene;

- oglinzi cavum;

- oglindă frontală sau lampă Klar;

- set diapazoane;

- ace de aspiratie auriculară;

- seringă laringiană;

- deschizător gură;

- pensă în baionetă;

- pensa Lubet-Barbon;

- portvată auriculară;

- pensă de limbă;

- lampă de spirt;

- termometru;

- cristalizatoare;

- sonde Nelaton, sonde drenaj;

- scaun ORL;

- sort din cauciuc;

- substante anestezice, hemostatice, vasoconstrictoare.

Pediatrie

Dotare:

- stetoscop si tensiometru;

- ciocan reflexe

- oglindă frontală;

- cântar pentru sugari;

- cântar pentru adulti;

- pediometru;

- taliometru;

- reflector cu picior;

- branule de diferite dimensiuni;

- solutii perfuzabile pentru situatii de prim ajutor;

- mică trusă de prim ajutor;

- butelie mică de oxigen cu mască;

- aspirator portabil;

- lampă ultraviolete;

- nebulizator;

- sonde de aspiratie gastrică;

- glucoteste;

- optional: glicoteste, spirograf, peak-flow-meter;

- termometre;

- apăsătoare limbă;

- speculum auricular de diferite dimensiuni;

- centimetru;

- pense anatomice;

- pense chirurgicale;

- pense hemostatice Pean si Kocher;

- foarfece drepte si curbe;

- bisturiu;

- portace Mathieu;

- depărtătoare Farabeuf;

- trusă traheostomie si canule;

- stilete butonate;

- sonde canelate;

- deschizător gură;

- pipe Guedel;

- anuscop;

- pense de limbă;

- irigator: canule rectale;

- eprubete si lame de sticlă;

- sonde uretrale;

- atele Kramer.

Pneumologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- aspirator;

- termometru;

- spirometru;

- negatoscop;

- optional: trusă de punctie pleurală, ace pentru biopsie;

- colaborare directă cu cabinet de radiologie, laborator clinic si microbiologic;

- acces la investigatie bronhoscopică.

Radiologie - imagistică medicală

Dotare:

- aparat roentgen pentru radioscopii si radiografii;

- ecograf;

- negatoscop;

- casete cu filme radiografice;

- filme si ecrane;

- solutii pentru developat si fixat;

- uscător de filme;

- optional: masină automată de developat;

- sursă de oxigen;

- trusă de intubatie.

Medicină legală

Dotare:

- dotare minimă pentru evidenta si arhivarea datelor;

- nu necesită dotare medicală.

Reumatologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- negatoscop;

- goniometru;

- cântar pentru adulti;

- ciocan reflexe;

- centimetru.

Ortopedie si traumatologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- goniometru;

- negatoscop;

- ciocan reflexe;

- centimetru;

- fir cu plumb;

- depărtător Farabeuf;

- chiurete de diferite mărimi.

Genetică medicală

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- cântar pentru adulti;

- cântar pentru copii;

- pediometru;

- stachetă pentru măsurat înăltimea;

- taliometru;

- specule nazale si auriculare;

- apăsătoare limbă;

- lupă;

- vacutainere;

- oglindă frontală;

- reflector cu picior.

Geriatrie si gerontologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- negatoscop;

- electrocardiograf.

Psihiatrie

Dotare:

- tensiometru;

- ciocan reflexe;

- termometru;

- centimetru;

- eprubete diverse.

Urologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- negatoscop;

- masă ginecologică;

- lampă ultraviolete;

- citoscop de diferite mărimi;

- seringi Govon;

- portace Mathieu;

- trusă de benique;

- trusă de mică chirurgie;

- dilatator anal;

- sonde uretrale;

- sonde uretro-vezicale;

- irigator;

- pungi colectoare de urină;

- bujii fuliforme de la nr. 1-8, câte 5 bucăti din fiecare;

- bujii olivare exploratorii, 5 bucăti;

- bujii pentru dilatare de la nr. 10-20, câte 5 bucăti din fiecare;

- negatoscop;

- sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăti din fiecare;

- ecograf cu transductor abdominal si transrectal (în functie de competentă);

- uretroscop cu element lucrativ si pense de extractie.

Neurologie pediatrică

Dotare:

- tensiometru si stetoscop;

- ciocan reflexe;

- diapazon;

- dinamometru;

- oftalmoscop;

- electroencefalograf (optional);

- electromiograf;

- ecograf (optional);

- trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;

- otoscop.

Stomatologie

Dotare:

- unit dentar cu cel putin două piese terminale;

- fotoliu dentar;

- tensiometru si stetoscop;

- optional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.

Instrumentar si materiale:

- ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;

- freze Beutelrock scurte si lungi;

- bisturiu pentru mucoasă;

- clesti pentru extractie (maxilarul superior si maxilarul inferior);

- cleste crampon;

- chiurete tip Volkman - drepte si curbe;

- elevatoare drepte si curbe;

- foarfece chirurgicale drepte si curbe;

- canule metalice si de unică folosintă pentru aspiratie;

- oglinzi dentare;

- sonde dentare;

- pense dentare;

- spatule bucale metalice;

- excavatoare duble de diferite mărimi;

- pense Pean;

- lampă de spirt sau arzător de gaze;

- linguri metalice pentru amprente si/sau masă plastică (de unică folosintă sau sterilizabile);

- matrice, portmatrice Ivory;

- matrice, portmatrice circulare;

- separatoare de dinti Ivory;

- mandrine piesă dreaptă si unghi;

- seringă uniject cu ace;

- ace chirurgicale atraumatice (de unică folosintă);

- mandrine pentru piesă dreaptă si unghi;

- instrumentar de detartraj de diferite forme;

- freze pentru turbină din otel si diamantate;

- freze din otel si diamantate pentru piesa dreaptă si unghi;

- gume, perii, pufuri pentru lustruit obturatii fizionomice si de amalgam de Ag;

- bol de cauciuc;

- spatulă pentru malaxat gips;

- cutit pentru ceară;

- materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;

- materiale auxiliare pentru curătarea mecanică;

- materiale termoplastice;

- materiale pentru coafaj pulpar;

- materiale pentru obturatii provizorii;

- materiale pentru obturatii fizionomice;

- aliaj de Ag + Hg;

- cimenturi dentare diferite;

- materiale pentru terapia endodontică;

- solutii si pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;

- substante anestezice injectabile si de contact;

- echipament de protectie (halat, mască, mănusi, ochelari).

Dermatovenerologie

Dotare:

- tensiometru si stetoscop;

- masă ginecologică;

- lampă ultraviolete;

- reflector;

- electrocauter - dimensiuni medii sau mici;

- microscop de laborator;

- lupe cu mâner si cu bec de diferite dimensiuni;

- apăsător limbă;

- deschizător gură;

- termometre;

- ciocan reflexe;

- instrumentar chirurgical de specialitate;

- specul vaginal;

- specul anal;

- valvă ginecologică;

- chiurete Volkmann;

- extractor de comedoane;

- truse pentru recoltat secretii sau alte produse patologice;

- lampă de spirt;

- trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalină, efedrină, romergan injectabil, feniramin injectabil, solutii perfuzabile, truse de perfuzie);

- eprubete;

- lame din sticlă, lamele;

- setolonă, ată chirurgicală (nr. 5-10).

Sală de kinetoterapie

Dotare:

Conditii de spatiu:

- suprafata utilă a sălii va asigura cel putin 4,5-5 m 2 pentru fiecare pacient;

- sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;

- pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;

- cabină de dus (cu apă caldă permanentă) si WC;

- spatiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.

Dotări specifice:

- 1 spalier;

- 2 saltele;

- 1 oglindă de perete;

- 1 masă kineto simplă;

- 1 bancă;

- 2 instalatii-montaje scripete cu contragreutăti;

- greutăti de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;

- minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare functională din grupa lrdispozitive ajutătoare” (de exemplu: Pedalier, plansetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată si scărită pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilitătile mâinii etc.);

- cântar pentru persoane.

Dotări pentru urgentă:

- aparat de măsurat tensiunea arterială;

- trusă de urgentă:

- 2-3 tipuri de mărimi de atele;

- fesi simple si fesi elastice;

- pansamente sterile;

- dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);

- 2-3 tipuri de medicatie antialgică administrabilă oral sau rectal (algocalmin, piafen, paracetamol etc., câte 10 bucăti);

- 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);

- nitroglicerină, 10 tablete;

- nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguală;

- furosemid, 10 tablete;

- atenolol sau metoprolol, 10 tablete.

Ortopedie infantilă

Dotare:

- trusă de instrumente compusă din:

- 5 pense Kocher;

- 5 pense Pean;

- 2 foarfece;

- 2 pense anatomice;

- 2 pense chirurgicale;

- 4 raci Bachaus;

- portac;

- ace curbe triunghiulare;

- material sutură atraumatic;

- comprese sterile;

- fesi;

- stetoscop;

- negatoscop;

- tensiometru;

- fesi gipsate;

- trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);

- cântar;

- centimetru;

- ciocan reflexe.

Medicină sportivă

Dotare:

- atele Kramer;

- ace de sutură de diferite mărimi;

- agrafe;

- bandă hemostatică Esmarch;

- casoletă;

- cântar medical cu taliometru;

- cristalizator;

- dinamometre;

- miotonometru;

- pense Pean, pense Kocher;

- foarfece diferite (dreaptă, curbă, mică, mare);

- bisturiu;

- pensa en colur;

- fise-tip;

- găleată medicală cu capac;

- mănusi din cauciuc;

- pelvimetru;

- panglică metrică;

- pensă portac;

- spirometru cu canule;

- seringi de 5, 10, 20 cm 3 ;

- seringă Guyon;

- tăvită renală;

- tub din cauciuc;

- tub de oxigen;

- trusă antropometrică tip Ministerul Sănătătii si Familiei;

- trusă cu tensiometru, stetoscop;

- cronometru, metronom, scărită reglabilă;

- EKG cu un canal;

- cicloergometru;

- adipocentimetru;

- termometru cu mercur;

- specul nazal;

- otoscop;

- panou pentru acuitate vizuală (optotip);

- cărti pentru simtul cromatic.

Obstetrică-ginecologie

Dotare:

Aparatură medicală:

- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

- masă ginecologică;

- reflector cu picior;

- cântar pentru adulti;

- taliometru;

- sterilizator;

- etuvă-pupinel.

Instrumentar medical:

- instrumentar de specialitate - valve, specule vaginale, pense porttampon + buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie;

- pelvimetru;

- centimetru;

- stetoscop obstetrical;

- seringi diverse.

Medicină de laborator

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.