MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 357       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

200. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul

 

294. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 156 din 17 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

636. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru completarea anexelor nr. 1 si 2, ce cuprind produsele supuse accizelor, încadrate pe pozitii si coduri tarifare, la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2002

 

Lista cuprinzând agentii economici (societăti comerciale), avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002, nr. 349 din 24 mai 2002, nr. 598 din 13 august 2002, nr. 806 din 6 noiembrie 2002 si nr. 98 din 17 februarie 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul, adoptată în temeiul art. 1 lit. E pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În sensul prezentei ordonante, prin transport pe căile ferate române si pe reteaua de metrou se întelege.orice deplasare de persoane sau bunuri realizată cu vehicule feroviare de către operatori de transport pe infrastructura feroviară. Transportul feroviar si cu metroul, precum si serviciile conexe acestuia sunt considerate activităti de transport feroviar.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni, următoarele fapte ale persoanelor fizice si juridice care, în desfăsurarea activitătilor de transport feroviar, încalcă normele privind siguranta circulatiei, securitatea transporturilor, calitatea produselor si a serviciilor, precum si protectia mediului:

1. neasigurarea în statiile afectate transportului feroviar public din statiile de cale ferată si de metrou a cerintelor tehnice si de întretinere impuse instalatiilor de iluminat, încălzit, informare si avizare a publicului călător, ventilatie, distributie a apei potabile si evacuare a apelor uzate, precum si neîntretinerea si neasigurarea functionării grupurilor sanitare;

2. punerea în circulatie a trenurilor de călători sau de metrou fără să fie asigurată în vagoane functionarea instalatiilor sanitare, de încălzire, iluminat si ventilatie sau, după caz, fără a fi salubrizate si dotate cu materiale igienico-sanitare;

3. efectuarea serviciului de către personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei fără respectarea prevederilor din fisa postului cu privire la: organizarea si conducerea circulatiei trenurilor, autorizarea si efectuarea manevrelor, inclusiv a mijloacelor de interventie, conducerea vehiculelor feroviare motoare, manipularea instalatiilor de control al circulatiei sau a echipamentelor de sigurantă, efectuarea programelor de control stabilite;

4. nerespectarea normelor admise la linii, schimbătoare de cale si poduri, tuneluri, viaducte si podete;

5. nesemnalizarea trenurilor si, respectiv, a zonelor unde se efectuează lucrări la liniile de cale ferată;

6. neasigurarea contra fugirii a materialului rulant aflat în stationare pe liniile de cale ferată;

7. executarea de lucrări la linie pe calea ferată fără joante în perioada termperaturilor ridicate, fără efectuarea verificărilor temperaturii din sină sau neoprirea acestora la temperatura maximă admisă de lucru;

8. transportul mărfurilor în mijloace de transport, fără ca acestea să fie fixate si asigurate;

9. conducerea trenurilor de către mecanicul de locomotivă fără respectarea înscrisurilor din livretele de mers;

10. neefectuarea probelor de frână sau efectuarea acestora de către personal neautorizat;

11. neînscrierea în ordinul de circulatie a conditiilor privind efectuarea circulatiei si a manevrei;

12. nerespectarea conditiilor înscrise în ordinul de circulatie;

13. stationarea mijloacelor de transport în care sunt încărcate mărfuri periculoase în alte locuri decât cele stabilite prin planul tehnic de exploatare a statiei;

14. nesupravegherea activitătilor privind circulatia trenurilor si efectuarea manevrelor, precum si neîntocmirea dosarelor de cercetare privind trenurile de călători si marfă care au fost îndrumate sau au circulat fără a respecta mersul de tren stabilit;

15. punerea la dispozitia clientilor, pentru încărcarea mărfurilor, a unor mijloace de transport care nu pot asigura integritatea si păstrarea calitătii mărfurilor în timpul derulării contractului de transport;

16. luarea în primire a vagoanelor cu lipsuri, defectiuni si degradări care nu sunt notificate;

17. solicitarea sau iesirea cu întârziere a mijloacelor de interventie în cazul înzăpezirilor, precum si nerespectarea programului de lucru stabilit;

18. neavizarea sau avizarea cu întârziere a accidentelor sau a evenimentelor de cale ferată;

19. neîntocmirea sau întocmirea fără respectarea instructiunilor legale în vigoare a dosarelor de cercetare a accidentelor si a evenimentelor de cale ferată;

20. încadrarea eronată a accidentelor sau a evenimentelor de cale ferată sau neefectuarea si nerespectarea măsurilor si termenelor stabilite în dosarele de cercetare;

21. efectuarea de către agentii economici de activităti privind operatiuni de manevră, transpunere, transbordare sau intermediere a transporturilor feroviare prin case de expeditie, fără a detine licentă;

22. neaplicarea măsurilor stabilite pentru remedierea deficientelor constatate ca urmare a controalelor sau inspectiilor de stat efectuate de către personalul autorizat;

23. refuzul personalului de a da relatii sau de a rămâne la dispozitia comisiilor de cercetare a accidentelor sau a evenimentelor de cale ferată si de metrou;

24. refuzul accesului organelor competente, potrivit legii, în incinta unitătilor agentilor economici care desfăsoară activităti de transport feroviar;

25. refuzul personalului agentilor economici care desfăsoară activităti de transport feroviar de a prezenta organelor competente, potrivit legii, datele, informatiile si documentele solicitate sau netransmiterea acestora;

26. neactualizarea planului tematic de exploatare a statiei de cale ferată;

27. efectuarea de activităti de transport feroviar în statiile de cale ferată fără respectarea prevederilor din planul tehnic de exploatare a statiei;

28. neefectuarea reviziilor tehnice si a reparatiilor planificate la materialul rulant de cale ferată si de metrou la termenele prevăzute în reglementările specifice în vigoare;

29. neefectuarea la termen a lucrărilor de revizie sau întretinere la infrastructura feroviară, inclusiv la instalatiile de semnalizare, de control al circulatiei si alimentare cu energie electrică aferente căii ferate, precum si a lucrărilor de reparatii prevăzute în programele aprobate;

30. neefectuarea verificării stării tehnice la materialul rulant motor ori tractat sau la elementele infrastructurii feroviare, conform reglementărilor specifice în vigoare;

31. introducerea în compunerea trenurilor si punerea în circulatie a materialului rulant care nu îndeplineste conditiile tehnice de functionare;

32. mentinerea în exploatare a materialului rulant si a elementelor infrastructurii feroviare la care nu s-au efectuat reviziile si reparatiile planificate la termenele scadente, precum si a materialului rulant cu durata normată de functionare depăsită;

33. neîndeplinirea conditiilor tehnice de functionare a statiilor de cale ferată si de metrou;

34. instruirea profesională si autorizarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei în centre neautorizate;

35. punerea în exploatare a elementelor infrastructurii feroviare, inclusiv a componentelor instalatiilor de semnalizare, de control al circulatiei si de alimentare cu energie electrică aferente căii ferate, fără efectuarea receptiei tehnice sau fără ca acestea să fie autorizate din punct de vedere tehnic cu ocazia construirii, modernizării sau reparării acestora;

36. utilizarea de personal cu responsabilităti în siguranta circulatiei care nu este apt medical, apt psihologic, calificat sau autorizat, după caz, pentru functia pe care o îndeplineste sau activitatea pe care o desfăsoară la întretinerea, repararea si exploatarea infrastructurii feroviare si a materialului rulant;

37. utilizarea în cadrul desfăsurării activitătilor de transport feroviar a materialului rulant care nu este înmatriculat, inscriptionat sau autorizat, conform reglementărilor în vigoare;

38. permiterea accesului pe infrastructura feroviară publică a operatorilor de transport feroviar care nu detin, cumulativ, licentă de transport si certificat de sigurantă;

39. furnizarea de produse sau servicii fără respectarea reglementărilor specifice obligatorii pentru furnizorii feroviari cu privire la autorizarea, omologarea sau agrementarea tehnică;

40. achizitionarea sau utilizarea în activitătile de constructie, modernizare, reparare, întretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare a produselor sau a serviciilor fără respectarea reglementărilor specifice obligatorii cu privire la certificarea de conformitate, omologarea, atestarea sau agrementarea acestora;

41. utilizarea de laboratoare, standuri si dispozitive speciale pentru încercarea si verificarea caracteristicilor determinante pentru siguranta circulatiei ale produselor feroviare, fără ca acestea să fie autorizate, atestate sau recunoscute, după caz, de către Autoritatea Feroviară Română - AFER;

42. nerespectarea conditiilor care au stat la baza eliberării licentelor, autorizatiilor, certificatelor, atestatelor sau agrementelor emise de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau de către Autoritatea Feroviară Română - AFER;

43. executarea de lucrări neautorizate în zona de sigurantă si de protectie a căii ferate, fără autorizatie eliberată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau nerespectarea conditiilor impuse prin autorizatie.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârsite de persoane fizice, se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 800.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 1-16;

b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 15.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 17-24;

c) cu amendă de la 4.000.000 lei la 25.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 25-43.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârsite de persoane juridice, se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.600.000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 1-16;

b) cu amendă de la 4.000.000 lei la 30.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 17-24;

c) cu amendă de la 8.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 25-43.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 3 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Constatarea contraventiilor, încadrarea acestora si aplicarea amenzilor, în conditiile stabilite de prezenta ordonantă, se fac de personalul Autoritătii Feroviare Române - AFER, precum si de personalul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, posesori ai legitimatiei speciale emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Forma, modelul si continutul legitimatiei speciale, precum si personalul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Dispozitiile prezentei ordonante se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora si va publica în Monitorul Oficial al României,

Partea I, ordinul prevăzut la art. 6 alin. (2).”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 200

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 294.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 156

din 17 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dumitru Octavian Rădulescu în Dosarul nr. 582/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează asupra cererii formulate de apărătorul autorului exceptiei, pentru acordarea unui nou termen de judecată, având în vedere imposibilitatea de prezentare din motive medicale.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune acordării unui nou termen de judecată.

Deliberând, Curtea respinge cererea formulată.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca nefondată, arătând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate în motivarea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 decembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 582/2002, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Dumitru Octavian Rădulescu, inculpat în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale, deoarece judecarea infractiunilor de care sunt acuzati notarii publici direct de curtile de apel creează o situatie discriminatorie între notarii publici, pe de o parte, si ceilalti liber-profesionisti ori functionari publici, pe de altă parte, si îi privează de triplul grad de jurisdictie. Se mai arată că în acest mod se încalcă prevederile art. 1 alin. (3) si ale art. 16 alin. (1) din Constitutie, precum si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia.pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală este nefondată. Se arată că instituirea regulilor de desfăsurare a procesului este de competenta legiuitorului, conform art. 125 alin. (3) din Constitutie. Ca urmare, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale, fără a fi încălcat accesul liber la justitie, care nu înseamnă accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. Cu privire la căile de atac si la invocarea art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, se arată că prin Protocolul nr. 7 aditional la conventie s-a prevăzut la art. 2 dublul grad de jurisdictie în materie penală, ceea ce legea română prevede.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, potrivit căreia nu este contrară principiului egalitătii instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ceea ce priveste căile de atac,

cât timp ele asigură egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea lor. De asemenea, accesul liber la justitie nu înseamnă accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege. Pe de altă parte, necesitatea stabilirii de competente speciale în raport cu calitatea unor categorii de persoane este un principiu unanim admis. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a conventiei, Guvernul arată că dispozitiile legale criticate sunt în acord cu prevederile art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la conventie, referitoare la dreptul la un dublu grad de jurisdictie în materie penală. În fine, se arată că neprevederea căii de atac a apelului nu înseamnă că nu sunt garantate drepturile procesuale, deoarece, potrivit art. 385 6 alin. 3 din Codul de procedură penală, recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 385 9 , iar instanta este obligată să examineze cauza sub toate aspectele.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional. În acest sens se arată că dispozitiile art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală nu sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât situatia juridică a notarilor publici este diferită de a celorlalte categorii de liber-profesionisti ori functionari publici. Actele îndeplinite de ei sunt de autoritate publică si au forta probantă prevăzută de lege, ceea ce a determinat legiuitorul să-i alăture magistratilor, atribuind curtilor de apel competenta judecării infractiunilor săvârsite de notarii publici. Dispozitiile legale criticate nu contravin nici prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, deoarece acest concept nu presupune, în mod necesar, existenta mai multor grade de jurisdictie si a mai multor căi de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, nici posibilitatea exercitării acestora de către toate părtile din proces. De altfel, art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la conventie prevede dreptul la un dublu grad de jurisdictie în materie penală, ceea ce dispozitiile legale criticate respectă pe deplin. De asemenea, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege, iar potrivit art. 128 din Constitutie, părtile pot exercita căile de atac în conditiile legii, astfel încât nu se poate vorbi de încălcarea prevederilor Conventiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, care prevăd că sunt de competenta de judecată în primă instantă a curtii de apel “infractiunile săvârsite de judecătorii de la judecătorii si tribunale, de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instante, precum si de notarii publici”.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale mentionate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), referitoare la egalitatea în drepturi în fata legii si a autoritătilor publice, si ale art. 1 alin. (3), referitoare la România ca stat de drept în care dreptatea este valoarea supremă si garantată. De asemenea, aceleasi dispozitii sunt considerate contrare prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la judecarea în mod echitabil a cauzei sale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală nu contravin nici uneia dintre prevederile constitutionale invocate. Stabilirea competentei, inclusiv a celei după calitatea persoanei, este atributul exclusiv al legiuitorului [art. 125 alin. (3) din Constitutie]. Aceeasi competentă exclusivă revine legiuitorului si în stabilirea si reglementarea utilizării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti. Faptul că nu se poate folosi, în cauză, calea de atac a apelului nu afectează drepturile procesuale ale inculpatului, având în vedere dispozitiile art. 385 6 alin. 3 din Codul de procedură penală, care prevăd că recursul, în acest caz, nu se limitează la motivele de casare enumerate în art. 385 9 din Codul de procedură penală, iar instanta este obligată să examineze întreaga cauză sub toate aspectele.

Dispozitiile art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală nu încalcă nici prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece dreptul la un proces echitabil nu înseamnă, în mod necesar, existenta mai multor grade de jurisdictie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a art. 28 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dumitru Octavian Rădulescu în Dosarul nr. 582/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

pentru completarea anexelor nr. 1 si 2, ce cuprind produsele supuse accizelor, încadrate pe pozitii si coduri tarifare, la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2002

 

În baza art. I pct. 20 din Legea nr. 523/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor,

în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Lista nr. 1 cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize) pentru produse si grupe de produse, pe pozitii si coduri tarifare, prevăzută în anexa nr. 1, si Lista cuprinzând alte produse supuse accizelor, încadrate pe pozitii si coduri tarifare, prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Parta I, nr. 162 din 7 martie 2002, se completează astfel:

1. La anexa nr. 1, în lista nr. 1 la grupa A, pozitia 1.3 va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

 

Cod tarifar

“1.3.

Băuturi alcoolice distilate6)

hl alcool pur

ex. 22.04

(cu > 22% vol. alcool etilic)

 

 

 

ex. 22.05

(cu > 22% vol. alcool etilic)

 

 

 

ex. 2206.00

(cu > 22% vol. alcool etilic)

 

 

 

ex. 2208.20

 (altele decât produsele clasificate la 2208.20.40 si decât distilatele de origine agricolă clasificate la 2208.20.89)

 

 

 

2208.30

 

 

 

 

2208.40

 

 

 

 

2208.50

 

 

 

 

2208.60

 

 

 

 

2208.70

 

 

 

 

ex. 2208.90

(altele decât băuturile, cu < 15% vol. alcool etilic, rezultate ca amestecuri de băuturi nealcoolice cu băuturi alcoolice si altele decât cele clasificate la 2208.90.91 si la 2208.90.99)”

 

2. La anexa nr. 1, în lista nr. 1 la grupa A, pozitia 5 va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

 

Cod tarifar

“5.

Produse intermediare

hl/l grad alcoolic

ex. 2203.00

(10 < % vol. alcool etilic 22)

 

 

 

ex. 2204.21

 (18 < % vol. alcool etilic 22 si cu presiunea în sticlă 1 bar)

 

 

 

ex. 2204.29

(18 < % vol. alcool etilic 22 si cu presiunea în sticlă 1 bar)

 

 

 

ex. 2204.10

(15 < % vol. alcool etilic 22)

 

 

 

ex. 22.05

(15 < % vol. alcool etilic 22 si cu presiunea în sticlă 3 bari)

 

 

 

ex. 2204.21.10

(1,2 < % vol. alcool etilic < 9 si cu presiunea peste 1 bar, dar sub 3 bari)

 

 

 

ex. 2204.21.10

 (12 < % vol. alcool etilic 22 si cu presiunea peste 1 bar, dar sub 3 bari)

 

 

 

ex. 2204.29.10

(1,2 < % vol. alcool etilic < 9 si cu presiunea peste 1 bar, dar sub 3 bari)

 

 

 

ex. 2204.29.10

(12 < % vol. alcool etilic 22 si cu presiunea peste 1 bar, dar sub 3 bari)

 

 

 

ex. 22.05

(1,2 < % vol. alcool etilic < 9 si cu presiunea peste 1 bar, dar sub 3 bari)

 

 

 

ex. 22.05

 (12 < % vol. alcool etilic 22 si cu presiunea peste 1 bar, dar sub 3 bari)

 

 

 

ex. 2206.00

 (15 < % vol. alcool etilic 22 si amestecurile de băuturi alcoolice fermentate cu băuturi nealcoolice - cu 1,2 < % vol. alcool etilic < 15)

 

 

 

ex. 2208.90.69

 (băuturi cu 1,2 < % vol. alcool etilic < 15, rezultate ca amestecuri de băuturi nealcolice cu băuturi alcoolice)

 

 

 

ex. 2208.90.78

 (băuturi cu 1,2 < % vol. alcool etilic < 15, rezultate ca amestecuri de băuturi nealcoolice cu băuturi alcoolice)”

 

3. La anexa nr. 2, pozitia 11 va avea următorul cuprins:

“11. Aparate de luat imagini fixe 8525.40” si alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice numerice

4. Anexa nr. 2 se completează cu pozitia 15 care va avea următorul cuprins:

“15. Iahturi si bărci cu motor ex. 89.03 (iahturi si bărci cu motor pentru agrement)” pentru agrement

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 mai 2003.

Nr. 636.

 

LISTA

cuprinzând agentii economici (societăti comerciale), avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002, nr. 349 din 24 mai 2002, nr. 598 din 13 august 2002, nr. 806 din 6 noiembrie 2002 si nr. 98 din 17 februarie 2003

 

1. S.C. l.DANUBIUS EXIM” - S.R.L., Bucuresti, str. Trestiana nr. 3, bl. 8B, sc. A, ap. 4, sectorul 4, cod unic de înregistrare R6386718, telefon/fax: 021/250.34.39, 250.28.04:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0204 din 7 februarie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SMART CASH POS, model Datecs FP 550 T, configuratie: aplicatie PC: Smart Cash, imprimantă fiscală FP 550 T, display client, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 92 de agenti economici de distributie si 88 de agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0208 din 7 martie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip DATECS POS, model LETO, configuratie: Aplicatie PC: LETO, imprimanta fiscală FP 550 T, ver. 02, display client, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 93 de agenti economici de distributie si 89 de agenti economici de service

2. S.C. ROLLER COM - S.R.L., Bucuresti, Drumul Găzarului nr. 2, bl. 105, et. 4, ap. 55, sectorul 4, cod unic de înregistrare R 14570885, telefon/fax: 629.01.69:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0205 din 20 martie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT, model COLIBRI T. configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 8 agenti economici de distributie si 7 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0206 din 20 martie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT, model COMPACT, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 8 agenti economici de distributie si 7 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0207 din 20 martie 2003, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT, model COLIBRI, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service : 8 agenti economici de distributie si 7 agenti economici de service.

3. S.C. McDONALD’S ROMANIA - S.R.L., Bucuresti, intr. Străulesti nr. 35-45, sectorul 1, cod unic de înregistrare R 6205722, telefon/fax: 2026800:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0209 din 8 aprilie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip NCR, model Class 7454 - 3200, configuratie: PC : NCR 7454 - 3200, Aplicatie PC: NewPOS v.3.0.1.0. build 34, imprimantă fiscală FP 550T ver. 02, Display client 2X20, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, alimentatie publică, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

4. S.C. TIM - NET - S.R.L., Timisoara, str. Palanca nr. 2, et. 1, corp A, judetul Timis, cod unic de înregistrare R 9938760, telefon/fax: 0256/294090:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0210 din 22 aprilie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip TIM, model 02, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0211 din 22 aprilie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip TIM, model 02M, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

5. S.C. EXCEL COMP - S.R.L., Bucuresti, Str. Pecetei nr. 3, bl. 25, sc. A, ap. 1, sectorul 1, cod fiscal R 6330199, telefon/fax: 668.70.36:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0212 din 8 aprilie 2003, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip NIKKO, model Flora 150, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 31 de agenti economici de distributie si 29 de agenti economici de service.

6. S.C. BIT SOFT - S.R.L., Bucuresti, str. Dorneasca nr. 8, bl. P62, sc. 1, et. 5, ap. 21, sectorul 5, cod unic de înregistrare R 6520428, telefon/fax: 2426917:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0213 din 24 aprilie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip FIDELIO FISCAL, model 7, configuratie: aplicatie PC: Fidelio 7, imprimantă fiscală Epson MF România, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, alimentatie publică, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

7. S.C. EURO PLUS INTERNATIONAL - S.A., Bucuresti, str. Nicolae G. Caramfil nr. 26, bl. 1D, sectorul 1, cod unic de înregistrare R 6811850, telefon/fax: 021/2327191:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0214 din 24 aprilie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip MICRO, model MICROECR, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 8 agenti economici de distributie si 8 agenti economici de service.

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0215 din 24 aprilie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip A 100, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 8 agenti economici de distributie si 8 agenti economici de service.

 

NOTĂ:

Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificată prin acreditarea, respectiv retragerea acreditării unor agenti economici.

MODIFICARE:

În lista cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 23 mai 2000, la pozitia 5, si în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 24 mai 2002, la pozitia 10, denumirea Societătii Comerciale COMTEC PRODIMPEX - S.R.L. se schimbă în COMTEC NET - S.R.L., conform Certificatului de înmatriculare emis de Oficiul National al Registrului Comertului seria A nr. 418597, eliberat la data de 19 decembrie 2002.