MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 364         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 mai 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

545. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

870/2002. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru reflectarea în contabilitate a operatiunilor privind sumele primite si utilizate din contributia financiară nerambursabilă a Comunitătii Europene si cofinantarea de la bugetul de stat privind programul SAPARD

 

447. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

 

744. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aeroporturilor RACR-AD-AADC

 

1.008/220. - Instructiuni ale presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aplicarea art. 43 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile care au primit subventii de la bugetul local în perioada mai-decembrie 2003 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

 

Lista depozitelor speciale (completare)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se suplimentează bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la capitolul 63.01 “Servicii si dezvoltare publică si locuinte”, titlul “Cheltuieli de capital”, cu suma de 111.700.000.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în vederea plătii despăgubirilor pentru exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2002.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pe anul 2003, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 mai 2003.

Nr. 545.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Precizărilor pentru reflectarea în contabilitate a operatiunilor privind sumele primite si utilizate din contributia financiară nerambursabilă a Comunitătii Europene si cofinantarea de la bugetul de stat privind programul SAPARD

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001,

în baza Acordului multianual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001 si ratificat prin Legea nr. 316/2001,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană,  precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 6/2002,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările pentru reflectarea în contabilitate a operatiunilor privind sumele primite si utilizate din contributia financiară nerambursabilă a Comunitătii Europene si cofinantarea de la bugetul de stat privind programul SAPARD, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia contabilitătii publice, Directia generală a Fondului national de preaderare si Directia de buget si contabilitate internă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 870.

 

ANEXĂ*)

 

PRECIZĂRI

pentru reflectarea în contabilitate a operatiunilor privind sumele primite si utilizate din contributia financiară nerambursabilă a Comunitătii Europene si cofinantarea de la bugetul de stat privind programul SAPARD

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

 

În temeiul prevederilor art. 3 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001, ale art. 12 lit. w) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, prezentate în anexa nr. 1, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, prezentate în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin este obligatoriu pentru toate persoanele juridice al căror personal are responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si pentru persoanele fizice care prin activitatea lor au responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei.

(2) Prevederile prezentului ordin vor fi respectate de toate institutiile publice, companiile nationale, societătile nationale, societătile comerciale, regiile autonome din subordinea sau de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de cele care obtin licenta de transport de la autoritătile subordonate si de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si de societătile care detin căi ferate industriale.

Art. 3. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea persoanelor vinovate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 678/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 25 noiembrie 2002.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 martie 2003.

Nr. 447.


*) Anexele nr. 1-11 se publică ulterior.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aeroporturilor RACR-AD-AADC

 

În temeiul art. 4 lit. t) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, al art. 3 pct. 14, precum si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea aeroporturilor RACR-AD-AADC, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 744.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română.”

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

Nr. 1.008 din 20 mai 2003

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Nr. 220 din 12 mai 2003

 

INSTRUCTIUNI

privind aplicarea art. 43 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002

 

Art. 1. - Prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă se întelege agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

Art. 2. - Solicitarea trimestrială privind repartizarea de persoane cu handicap se realizează astfel:

1. persoana juridică întocmeste si comunică trimestrial Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă oferta de locuri de muncă vacante pentru persoanele cu handicap;

2. comunicarea ofertei de locuri de muncă vacante pentru persoanele cu handicap se poate face prin corespondentă, fax sau prin prezentarea persoanei juridice la sediul Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

3. oferta de loc de muncă pentru persoanele cu handicap cuprinde următoarele informatii complete:

A. datele de identificare ale persoanei juridice:

a) denumirea persoanei juridice/numele persoanei fizice;

b) codul fiscal/codul unic de înregistrare;

c) forma de proprietate;

d) forma de organizare;

e) mărimea persoanei juridice, numărul de salariati;

f) codul CAEN;

g) adresa sediului social sau, după caz, a punctului de lucru;

h) numărul de telefon, fax, e-mail;

i) persoana de contact;

j) conducătorul persoanei juridice;

k) perspectivele de dezvoltare sau de restrângere a activitătii pe termen scurt, mediu si lung;

B. numărul de locuri de muncă vacante pentru persoanele cu handicap, pe categorii si grad de handicap;

C. informatii despre locurile de muncă vacante:

a) meseria/specialitatea, conform Clasificării Ocupatiilor din România (COR);

b) codul COR;

c) natura postului, permanent sau temporar, cu program complet sau partial;

d) descrierea sarcinilor de lucru;

e) experienta, pregătirea profesională, calitătile personale, diplomele, certificatele, adeverintele prin care se atestă calificarea;

f) timpul de lucru;

g) modalitatea de selectie: examen/concurs/interviu;

h) data sustinerii examenului/concursului/interviului;

i) termenul limită de depunere a cererilor de angajare;

j) alte informatii despre cerintele postului;

k) data anuntării locului de muncă vacant;

l) informatii cu privire la locurile de muncă vacante, noi sau reluate;

m) durata contractului individual de muncă;

n) conditiile de muncă;

o) adresa locului de muncă;

p) adaptările si înlesnirile asigurate.

Art. 3. - (1) Oferta de loc de muncă pentru persoanele cu handicap este valabilă până în ultima zi lucrătoare a trimestrului în care a fost comunicată de persoana juridică.

(2) Data sustinerii examenului/concursului/interviului, stabilită de persoana juridică, nu poate depăsi 30 de zile de la data comunicării ofertei de loc de muncă pentru persoanele cu handicap.

(3) În cazul imposibilitătii satisfacerii ofertei de loc de muncă la data astfel stabilită, persoana juridică negociază cu Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă conditiile de ocupare a locului de muncă vacant si o nouă dată de sustinere a examenului/concursului/interviului.

Art. 4. - (1) Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă, în baza ofertei de loc de muncă pentru persoanele cu handicap primite de la persoana juridică, mediază persoanele cu handicap din evidenta sa.

(2) Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă asigură servicii de informare si consiliere profesională fiecărei persoane cu handicap înregistrate ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

(3) Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă eliberează, în termen de 30 de zile de la data înregistrării ofertei, un răspuns scris prin care informează persoana juridică cu privire la numele persoanelor cu handicap care au primit dispozitie de repartizare conform prevederilor legale si care se vor prezenta pentru angajare sau, după caz, cu privire la imposibilitatea satisfacerii pentru moment a ofertei de loc de muncă.

Art. 5. - (1) Solicitarea privind repartizarea de persoane cu handicap în vederea încadrării în muncă se dovedeste prin răspunsul scris al Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(2) Persoana juridică îi comunică Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă rezultatul probelor, în termen de 3 zile de la data sustinerii examenului/concursului/interviului.

Art. 6. - Prezentele instructiuni se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă,

Ioan Cîndrea

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Constantin Stoenescu

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU MURES

DIRECTIA ACTIVITĂTI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE

 

Serviciul coordonare sănătate, învătământ, culte, sport, cultură, agrement, turism si artă

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile care au primit subventii de la bugetul local în perioada mai-decembrie 2003 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumire asociatie/fundatie

Judetul/Municipiul

Cuantumul sumelor alocate pentru perioada mai-decembrie 2003

1.

Fundatia UnitarCoop

Municipiul Târgu Mures

50.000

2.

Fundatia Culturală Cezara Codruta Marica

Municipiul Târgu Mures

14.400

3.

Fundatia Oasis

Municipiul Târgu Mures

24.000

4.

Fundatia Curcubeu- Szivárvány-Rainbow

Municipiul Târgu Mures

54.400

5.

Fundatia Mâini Dibace

Municipiul Târgu Mures

60.000

6.

Fundatia Transilvană Alpha

Municipiul Târgu Mures

84.000

7.

Fundatia Speranta a Familiilor cu Copii Handicapati

Municipiul Târgu Mures

24.000

8.

Fundatia Rheum Care

Municipiul Târgu Mures

42.000

9.

Asociatia Caritas Greco-Catolic filiala Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures

42.000

10.

Fundatia Gecse Daniel

Municipiul Târgu Mures

31.200

11.

Fundatia Crestină Rhema

Municipiul Târgu Mures

24.000

 

 

TOTAL:

450.000

 

Primar,

dr. Dorin Florea

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA*)

agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

LISTA

depozitelor speciale (completare)

 

Nr. crt.

Denumire societate comercială autorizată

Cod unic de înregistrare

Număr de autorizare la Garda Financiară Centrală

Număr aviz pentru autorizare depozite speciale - Ministerul Industriei si Resurselor

Adresă depozit special

1.

S.C. KRONOS ENERGY - S.R.L. Bucuresti

1590848

393451/23.05.2003

38/23.05.2003

S.C. OIL TERMINAL - S.A. Constanta, str. Caraiman

nr. 2, judetul Constanta