MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 365         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

227. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

325. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

229. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

 

327. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

541. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere

 

548. - Hotărâre privind atributiile Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie si componenta, modul de functionare si atributiile comandamentelor judetene de analiză a realizării programului anual de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (41) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“(41) Ansamblul de vehicule cu mai mult de 6 osii si care depăseste limitele maselor totale maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 va fi considerat atipic si va fi tarifat în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.”

2. La articolul I punctul 3, literele c) si d) ale alineatului (1) al articolului 60 vor avea următorul cuprins:

“c) nerespectarea prevederilor autorizatiilor speciale de transport pentru mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

d) lipsa autorizatiilor speciale de transport pentru mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei.”

3. Articolul III va avea următorul cuprins:

“Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 23 mai 2003.

Nr. 227.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 325.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 5 din 16 ianuarie 2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Consiliile judetene pe a căror rază administrativ-teritorială se află trasee turistice montane si/sau pârtii de schi organizează, până la data de 30 septembrie 2003, servicii publice judetene “Salvamont” care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane si de salvare în munti a persoanelor accidentate si supraveghează activitatea de amenajare, întretinere si reabilitare a traseelor montane din judet.

(2) Consiliile locale pe a căror rază administrativ-teritorială există pârtii de schi organizează, până la data de 30 septembrie 2003, servicii publice locale “Salvamont”.

(3) Compania Natională “Apele Române” - S.A. sau agentii economici care au în administrare plaje de litoral au obligatia să înfiinteze, până la data de 30 iunie 2003, servicii publice “Salvamar” si posturi de prim ajutor medical.

(4) Consiliile locale si agentii economici care au în administrare stranduri sau plaje, altele decât cele de litoral, au obligatia să înfiinteze, până la data de 30 iunie 2003, servicii publice locale de salvare sau posturi de salvare, după caz, precum si posturi de prim ajutor medical.

(5) Finantarea serviciilor publice judetene si locale “Salvamont” se asigură din bugetele locale ale judetelor, respectiv ale municipiilor, ale oraselor sau comunelor, după caz.

(6) Finantarea serviciilor publice “Salvamar”, a posturilor de salvare si a posturilor de prim ajutor medical, precum si a serviciilor publice locale de salvare se asigură din bugetul propriu de către administrator, respectiv Compania Natională “Apele Române” - S.A., consiliile locale sau agentii economici, după caz.

(7) Prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, se aprobă normele privind prevenirea accidentelor montane si organizarea activitătii de salvare în munti, precum si cele privind organizarea posturilor de salvare si a posturilor de prim ajutor pe plaje si în stranduri.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 23 mai 2003.

Nr. 229.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 327.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 42 alin. 2 lit. b) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, al art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, si al art. 81 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere.

Art. 2. - În întelesul prezentei hotărâri, definitiile termenilor folositi sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică instalatiilor de ardere a căror putere termică nominală este egală cu sau mai mare de 50 MW, denumite în  continuare instalatii mari de ardere, indiferent de tipul de

combustibil utilizat.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instalatiilor mari de ardere care utilizează în mod direct produsele de ardere în procesele tehnologice, cum sunt:

a) instalatii în care produsele de ardere sunt utilizate pentru reîncălzirea sau încălzirea directă, uscarea sau pentru orice alt tratament aplicat obiectelor ori materialelor, ca de exemplu: cuptoare de reîncălzire si cuptoare pentru tratamente termice;

b) instalatii de postardere, ca de exemplu instalatiile de epurare a gazelor reziduale si care nu functionează ca instalatii de ardere independente;

c) instalatii de regenerare a catalizatorilor pentru cracare catalitică;

d) instalatii de conversie a hidrogenului sulfurat în sulf;

e) reactoare utilizate în industria chimică;

f) baterii de cocs;

g) caupere;

h) orice instalatie utilizată pentru propulsia unui vehicul, a unei nave maritime, fluviale sau a unei aeronave;

i) turbine cu gaze utilizate pe platforme maritime;

j) turbine cu gaze în functiune, autorizate sau care au fost supuse procedurii de autorizare de către autoritatea publică competentă pentru protectia mediului, în conformitate cu legislatia în vigoare, înainte de 27 noiembrie 2002, cu conditia ca acestea să fie puse în functiune cel mai târziu la 27 noiembrie 2003, fără a încălca prevederile art. 12 alin. (1) si ale anexei nr. 2 sectiunile A si B.

(3) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instalatiilor actionate de motoare diesel, de motoare alimentate cu benzină sau cu carburant gazos.

Art. 4. - Dacă două sau mai multe instalatii mari de ardere de tipurile II si III, distincte, sunt montate astfel încât, luând în considerare factorii tehnici si economici, gazele lor reziduale să poată fi evacuate, cu avizul autoritătilor publice competente pentru protectia mediului, printr-un cos comun, combinatia formată din astfel de instalatii este considerată o singură instalatie.

Art. 5. - (1) Functionarea instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II este permisă, cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia atmosferei si prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, dacă se încadrează în una dintre următoarele conditii:

a) respectă valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute în anexele nr. 3-7 sectiunea A;

b) sunt incluse în Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere de tipurile I si II, prevăzut la art. 7 alin. (1);

c) le sunt aplicabile si respectă prevederile art. 10 alin. (1), art. 12 si 13, după caz.

(2) Instalatiile mari de ardere de tipurile I si II pot fi exceptate de la prevederile alin. (1) în cazul în care titularul activitătii unei astfel de instalatii se angajează printr-o declaratie scrisă, prezentată autoritătii publice competente pentru protectia mediului, cel mai târziu până la 30 iunie 2004, să nu exploateze instalatia mai mult de 20.000 ore în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 si 31 decembrie 2015.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) titularul activitătii are obligatia de a prezenta anual autoritătii competente pentru protectia mediului un raport cuprinzând evidenta orelor de functionare utilizate si neutilizate din timpul acordat pentru rămânerea în exploatare a instalatiei mari de ardere de tipurile I si II.

Art. 6. - (1) Titularii activitătilor instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, care nu respectă valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute în anexele nr. 3-7 sectiunea A, elaborează, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, propuneri de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, în vederea atingerii acestor valori limită de emisie, după cum urmează:

a) până la data de 1 ianuarie 2012, pentru instalatiile mari de ardere de tip I;

b) până la data de 1 ianuarie 2007, pentru instalatiile mari de ardere de tip II.

(2) Programele de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi cuprind termenele si modalitătile de implementare.

(3) Programele de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se negociază si se aprobă ca parte a programelor pentru conformare prevăzute de art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.

(4) Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se aprobă prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului, al ministrului industriei si resurselor si al ministrului administratiei publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza programelor de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi prevăzute la art. 6, se elaborează Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere de tipurile I si II, denumit în continuare Program national, care se aprobă prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului, al ministrului industriei si resurselor si al ministrului administratiei publice.

(2) Programul national trebuie să asigure o reducere a emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi până la nivelurile emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi care ar fi fost obtinute prin aplicarea valorilor limită de emisie, prevăzute în anexele nr. 3-7 sectiunea A, instalatiilor mari de ardere aflate în exploatare în anul 2000. În Programul national sunt incluse si instalatiile mari de ardere care au constituit în anul 2000 obiectul unui program pentru conformare în vederea reducerii emisiilor de poluanti în atmosferă, aprobat de către autoritatea publică competentă pentru protectia mediului.

(3) Stabilirea nivelurilor de emisii totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute la alin. (2), se face în functie de durata de exploatare anuală reală a fiecărei instalatii, de tipul combustibilului utilizat si de puterea termică a instalatiei, calculate pentru perioada 1996-2000 inclusiv.

(4) Programul national contine obiective, măsuri si termenele de realizare a acestora, precum si mecanismul de monitorizare a îndeplinirii obiectivelor si măsurilor propuse, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 655/2001, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.

(5) Programul national stabileste etapele de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, precum si procedurile de implementare.

(6) Reducerile de emisii rezultate în urma aplicării Programului national se raportează la emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi aferente anului 1980.

(7) În cursul realizării Programului national determinarea emisiilor anuale totale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(8) Ca urmare a închiderii unei instalatii mari de ardere care este inclusă în Programul national nu este permisă cresterea, prin redistribuire, a emisiilor anuale totale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi la celelalte instalatii mari de ardere care fac obiectul acestui program.

Art. 8. - În situatia în care o schimbare substantială si neasteptată în cererea de energie, în disponibilitatea anumitor combustibili sau în functionarea anumitor instalatii de productie creează dificultăti tehnice importante în realizarea prevederilor Programului national, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru industrie si resurse si/sau a autoritătii publice centrale pentru administratie publică, acordă derogări privind valorile maxime ale emisiilor anuale totale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere de tipurile I si II si/sau termenele calendaristice de reducere progresivă a acestora.

Art. 9. - Proiectarea, executarea si/sau punerea în functiune a unei instalatii mari de ardere de tip III se fac cu respectarea valorilor limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute în anexele nr. 3-7 sectiunea B.

Art. 10. - (1) Prin derogare de la prevederile anexei nr. 3, instalatiilor mari de ardere cu putere termică nominală egală cu sau mai mare de 400 MW le este aplicabilă, pentru emisiile de dioxid de sulf, o valoare limită de 800 mg/Nm3, cu conditia ca durata de utilizare anuală a acestora, calculată ca medie pe o perioadă de 5 ani, să nu depăsească următoarele valori:

a) 2.000 ore, până la 31 decembrie 2015;

b) 1.500 ore, începând de la 1 ianuarie 2016.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică instalatiilor mari de ardere de tip III pentru care autorizatia integrată de mediu se acordă în conditiile prevederilor art. 9.

Art. 11. - În cazul instalatiilor mari de ardere de tip III sau în cazul instalatiilor de ardere a căror putere termică nominală este mărită cu cel putin 50 MW, titularii activitătii au obligatia de a examina oportunitatea tehnică si economică a aplicării productiei combinate de energie electrică si termică. În cazul în care această oportunitate este confirmată si corespunde cererii de energie, optiunea dezvoltării unor astfel de instalatii este prioritară.

Art. 12. - (1) Autorizatiile integrate de mediu pentru instalatiile mari de ardere de tipurile I, II si III, emise cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 9, trebuie să cuprindă proceduri referitoare la situatiile de functionare necorespunzătoare sau de întrerupere a functionării echipamentelor de reducere a emisiilor.

(2) În cazul functionării necorespunzătoare sau al întreruperii functionării echipamentelor de reducere a emisiilor titularul activitătii are următoarele obligatii:

a) să reducă sau să sisteze functionarea instalatiei mari de ardere, dacă revenirea la functionarea normală nu este posibilă în 24 de ore, sau să utilizeze combustibili mai putin poluanti;

b) să informeze în cel mai scurt timp autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului;

c) să ia măsurile necesare ca durata cumulată de functionare fără echipament de reducere a emisiilor să nu depăsească 120 de ore anual.

(3) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, la propunerea autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului, acordă derogări de la limitele de timp prevăzute la alin. (2) lit. a) si c) în următoarele cazuri:

a) dacă există o necesitate imperioasă de mentinere a furnizării de energie;

b) dacă înlocuirea instalatiei mari de ardere oprite pentru o perioadă limitată de timp nu se poate face decât cu o altă instalatie, a cărei functionare prezintă riscul cresterii generale a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi.

(4) La propunerea autoritătii publice centrale pentru industrie si resurse si/sau a autoritătii publice centrale pentru administratie publică, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului suspendă pe o durată de maximum 6 luni obligatia titularului activitătii de a respecta valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute la art. 5 alin. (1) si la art. 9, atunci când aceste valori nu pot fi respectate la instalatiile mari de ardere care folosesc în mod normal combustibil cu continut redus de sulf, datorită întreruperii aprovizionării acestui combustibil, ca urmare a unei situatii de criză gravă.

(5) În cazul în care o instalatie mare de ardere care foloseste în mod normal numai combustibil gazos trebuie să recurgă, în mod exceptional si numai pentru o perioadă de maximum 10 zile, la utilizarea altor combustibili, din cauza unei întreruperi imprevizibile a alimentării cu acest combustibil gazos, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, la propunerea autoritătii teritoriale pentru protectia mediului, poate acorda titularului activitătii o derogare de la obligatia de a se conforma cu valorile limită la emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute la art. 5 alin. (1) si la art. 9, chiar dacă nu există o necesitate imperioasă de a mentine furnizarea energiei.

Art. 13. - Stabilirea valorilor limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, în cazul instalatiilor mari de ardere echipate cu focar mixt, se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 8.

Art. 14. - (1) În cazul măririi puterii termice a unei instalatii de ardere cu cel putin 50 MW, valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute în anexele nr. 3-7 sectiunea B, aplicabile noii

părti a instalatiei, se determină în functie de puterea termică a întregii instalatii.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică instalatiilor prevăzute în anexa nr. 8 pct. 2 si 3.

(3) În cazul modificării substantiale a unei instalatii mari de ardere, asa cum este definită în anexa nr. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, aceasta trebuie să respecte valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi prevăzute în anexele nr. 3-7 sectiunea B.

Art. 15. - (1) Evacuarea gazelor reziduale de la instalatiile mari de ardere se efectuează în mod controlat, prin intermediul unui cos.

(2) Autorizatiile integrate de mediu pentru instalatiile mari de ardere de tipurile I, II si III, emise cu respectarea dispozitiilor legale, stabilesc conditiile de evacuare a gazelor reziduale.

(3) Autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului verifică, în mod special, ca înăltimea cosului să asigure conditiile de evacuare a gazelor reziduale fără să afecteze sănătatea populatiei si mediul.

Art. 16. - În cazul proiectării, executării si/sau punerii în functiune a unor instalatii mari de ardere care pot avea efecte importante asupra mediului altor state, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului comunică si pune la dispozitie informatiile necesare, în conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.

Art. 17. - Monitorizarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatiile mari de ardere se realizează de către titularul activitătii în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 sectiunea A.

Art. 18. - Titularul activitătii are obligatia de a informa autoritătile publice competente pentru protectia mediului asupra rezultatelor măsurătorilor continue, măsurătorilor discontinue, controlului echipamentelor de măsurare, precum si asupra tuturor celorlalte operatii legate de activitatea de monitorizare a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatiile mari de ardere, în scopul evaluării conformării cu programul de conformare, acordul sau autorizatia integrată de mediu si cu Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere.

Art. 19. - (1) În cazul efectuării măsurătorilor continue la instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute în anexele nr. 3-7 sectiunea A, se consideră a fi respectate dacă rezultatele acestor măsurători efectuate pentru orele de functionare dintr-un an calendaristic, exceptând perioadele la care se face referire în art. 12 si perioadele de pornire/oprire, îndeplinesc toate conditiile următoare:

a) nici una dintre valorile medii lunare calendaristice pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu depăseste valorile limită de emisie corespunzătoare;

b) 97% din toate valorile medii la 48 de ore pentru dioxidul de sulf si pulberi nu depăsesc 110% din valorile limită de emisie corespunzătoare;

c) 95% din toate valorile medii la 48 de ore pentru oxizii de azot nu depăsesc 110% din valorile limită de emisie corespunzătoare.

(2) În cazul instalatiilor mari de ardere de tip III, supuse prevederilor art. 9, valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi aferente orelor de functionare dintr-un an calendaristic, exceptând perioadele la care se face referire în art. 12 si perioadele de pornire/oprire, sunt considerate ca fiind respectate dacă îndeplinesc următoarele două conditii:

a) nici o valoare medie zilnică validată pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu este superioară valorilor limită de emisie corespunzătoare prevăzute în anexele nr. 3-7 sectiunea B;

b) 95% din toate valorile medii orare validate pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu depăsesc cu 200% valorile limită de emisie corespunzătoare, prevăzute în anexele nr. 3-7 sectiunea B, în cursul unui an calendaristic.

(3) În cazul efectuării măsurătorilor discontinue sau a altor proceduri adecvate de determinare, valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute în anexele nr. 3-7, se consideră ca fiind respectate dacă rezultatele fiecărei serii de măsurători sau ale altor proceduri de determinare aprobate de autoritătile competente pentru protectia mediului nu depăsesc aceste valori limită de emisie.

(4) Valorile medii validate pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se determină în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 sectiunea A pct. 5.

Art. 20. - Emisiile anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi si concentratiile acestor poluanti în gazele reziduale se calculează cu respectarea prevederilor art. 17, 18 si 19.

Art. 21. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului împreună cu autoritatea publică centrală pentru industrie si resurse si/sau autoritatea publică centrală pentru administratie publică pot elabora cerinte mai stricte decât cele prevăzute în prezenta hotărâre în următoarele situatii:

a) atunci când se constată că în anumite zone geografice sau pe întreg teritoriul tării se impune respectarea unor valori limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi mai stricte decât cele prevăzute de prezenta hotărâre;

b) atunci când se impune stabilirea unor valori limită de emisie si pentru alti poluanti proveniti din instalatiile mari de ardere, precum si a unor conditii suplimentare fată de prevederile prezentei hotărâri;

c) atunci când este necesară adaptarea conditiilor de exploatare a acestor instalatii la progresul tehnic.

(2) Cerintele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului, al ministrului industriei si resurselor si/sau al ministrului administratiei publice.

Art. 22. - (1) În cazul în care valorile limită ale emisiilor de dioxid de sulf, prevăzute în anexa nr. 3 sectiunea A, nu pot fi respectate de instalatiile mari de ardere de tip II care utilizează combustibil solid indigen, altul decât lignit, doar prin aplicarea unei tehnologii excesiv de costisitoare, datorită caracteristicilor particulare ale combustibilului, se autorizează functionarea acestor instalatii până la 1 ianuarie 2008 numai în conditiile realizării valorilor ratei de desulfurare stabilite în anexa nr. 9 sectiunea A.

(2) Până la 1 ianuarie 2008 autoritatea publică competentă pentru protectia mediului poate autoriza functionarea instalatiilor mari de ardere de tip II care utilizează drept combustibil lignit indigen, în conditiile depăsirii valorilor limită ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute în anexele nr. 3-7 sectiunea A, dacă, prin aplicarea celei mai bune tehnologii disponibile care nu necesită costuri excesive, titularul activitătii demonstrează că apar dificultăti majore în respectarea acestor valori limită de emisie, datorate caracteristicilor lignitului, si se face dovada că lignitul indigen este o sursă esentială de combustibil pentru aceste instalatii.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) se consideră că valoarea gradului de desulfurare este respectată dacă evaluarea măsurătorilor efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 9 sectiunea B indică faptul că toate valorile medii lunare calendaristice sau toate valorile medii pe 30 de zile consecutive ale emisiilor de dioxid de sulf respectă valoarea impusă pentru rata de desulfurare. Perioadele de functionare aferente pornirii/opririi instalatiei, precum si cele la care se face referire în art. 12 sunt exceptate.

Art. 23. - (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se organizează, în cadrul autoritătii publice centrale si al celor teritoriale pentru protectia mediului, secretariate tehnice pentru controlul activitătilor instalatiilor mari de ardere.

(2) Organizarea si functionarea Secretariatului tehnic se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

Art. 24. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei nerespectarea prevederilor privind:

a) obligatia titularilor activitătii de a prezenta anual autoritătii competente pentru protectia mediului raportul cuprinzând evidenta orelor de functionare utilizate si neutilizate din timpul acordat pentru rămânerea în exploatare a instalatiei mari de ardere, prevăzută la art. 5 alin. (3);

b) obligatia titularilor activitătii de a elabora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, propunerile de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, în vederea atingerii valorilor limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, cuprinse în anexele nr. 3-7 sectiunea A, prevăzută la art. 6 alin. (1);

c) obligatia titularilor activitătii de a informa în cel mai scurt timp autoritatea publică competentă pentru protectia mediului asupra situatiior de functionare necorespunzătoare sau de întrerupere a functionării echipamentelor de reducere a emisiilor, prevăzută la art. 12 alin. (2) lit. b).

(2) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 150.000.000 lei la 200.000.000 lei nerespectarea prevederilor privind:

a) conditiile de functionare a instalatiilor mari de ardere cu o putere termică nominală egală cu sau mai mare de 400 MW, prevăzute la art. 10 alin. (1);

b) obligatia titularilor activitătii, mentionată la art. 18, constând în informarea autoritătilor competente pentru protectia mediului asupra rezultatelor măsurătorilor continue, măsurătorilor discontinue, controlului echipamentelor de măsurare, precum si asupra tuturor celorlalte operatii legate de activitatea de monitorizare a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi;

c) obligatia titularilor activitătii, mentionată la art. 12 alin. (2) lit. a), de a reduce sau de a sista functionarea instalatiei mari de ardere, dacă revenirea la functionarea normală nu este posibilă în 24 de ore, sau de a utiliza combustibili mai putin poluanti în situatiile de functionare necorespunzătoare ori de întrerupere a functionării echipamentelor de reducere a emisiilor;

d) obligatia titularilor activitătii, mentionată la art. 12 alin. (2) lit. c), de a asigura că durata cumulată de functionare fără echipament de reducere a emisiilor nu depăseste în nici un caz 120 de ore anual, în situatiile de

functionare necorespunzătoare sau de întrerupere a functionării echipamentelor de reducere a emisiilor.

(3) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 300.000.000 lei nerespectarea prevederilor privind:

a) valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute la art. 5 alin. (1) si la art. 9;

b) conditiile de functionare a instalatiilor mari de ardere de tip I, prevăzute la art. 5 alin. (1);

c) evacuarea controlată, prin cos, a gazelor reziduale provenite de la instalatiile mari de ardere, conform prevederilor art. 15 alin. (1);

d) reducerea progresivă a emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, în conformitate cu Programul national prevăzut la art. 7;

e) realizarea activitătilor de monitorizare conform prevederilor anexei nr. 2.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul autoritătilor publice centrale si teritoriale pentru protectia mediului.

(5) Prevederile referitoare la contraventii, prevăzute la alin. (1), (2), (3) si (4), se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 25. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 mai 2003.

Nr. 541.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINITII

 

1. emisie - evacuarea în aer a substantelor provenite de la instalatiile de ardere;

2. gaze reziduale - evacuări în stare gazoasă, care contin emisii solide, lichide sau gazoase; debitul volumetric se exprimă în m3/h la temperatura si presiunea standard (273 K, 101,3 kPa), corectat cu presiunea partială a vaporilor de apă; unitatea de măsură a debitului volumetric se notează Nm3/h;

3. valoarea limită de emisie - cantitatea admisibilă a unei substante continută în gazele reziduale provenite din instalatia de ardere, care poate fi evacuată în aer într-o perioadă de timp dată; se calculează ca masă de substantă raportată la volumul de gaze reziduale, considerând continutul de oxigen în gazul rezidual de 3% în volum, în cazul combustibililor lichizi sau gazosi, de 6% în volum, în cazul combustibililor solizi, si de 15% în volum, în cazul turbinelor cu gaz; se exprimă în mg/Nm3;

4. rata de desulfurare - raportul, exprimat în procente, dintre cantitatea de sulf care nu este emisă în aer din instalatia de ardere, într-o perioadă de timp dată, si cantitatea de sulf continută în combustibilul utilizat în instalatia de ardere, în aceeasi perioadă de timp;

5. titularul activitătii - orice persoană fizică sau juridică ce exploatează sau controlează instalatia mare de ardere ori care este delegată cu putere economică decisivă în ceea ce priveste functionarea acesteia;

6. combustibil - orice material combustibil solid, lichid sau gazos cu care se alimentează instalatia mare de ardere, cu exceptia deseurilor a căror ardere este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor;

7. combustibil determinant - combustibilul care are cea mai ridicată valoare limită de emisie dintre toti combustibilii utilizati într-o instalatie mare de ardere, la un moment dat, sau, în cazul în care 2 dintre acesti combustibili au aceeasi valoare limită de emisie, combustibilul care are puterea termică nominală cea mai ridicată;

8. instalatie mare de ardere - orice echipament tehnic în care combustibilii sunt oxidati în scopul utilizării energiei termice astfel produse, a cărui putere termică nominală este egală cu sau mai mare de 50 MW;

9. instalatie mare de ardere de tip I - orice instalatie mare de ardere pentru care a fost acordată o autorizatie de constructie sau, în lipsa unei astfel de proceduri, o autorizatie de exploatare înaintea datei de 1 iulie 1987;

10. instalatie mare de ardere de tip II - orice instalatie mare de ardere pentru care a fost acordată o autorizatie de constructie sau, în lipsa unei astfel de proceduri, o autorizatie de exploatare ori care a fost autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea publică competentă pentru protectia mediului în perioada 1 iulie 1987 si până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu conditia ca această instalatie să fie pusă în functiune până la 27 noiembrie 2003;

11. instalatie mare de ardere de tip III - orice instalatie mare de ardere supusă procedurii complete de autorizare integrată de către autoritatea competentă pentru protectia mediului, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

12. focar mixt - orice instalatie de ardere care poate fi alimentată simultan sau alternativ cu două ori mai multe tipuri de combustibil;

13. biomasă - produs compus partial sau în totalitate dintr-o materie vegetală agricolă ori forestieră, ce poate fi utilizată drept combustibil cu scopul recuperării continutului energetic, precum si următoarele deseuri utilizate drept combustibil:

a) deseuri vegetale, agricole sau forestiere;

b) deseuri vegetale din sectorul industrial de prelucrare a produselor alimentare, dacă energia termică rezultată din procesul de ardere este valorificată;

c) deseuri vegetale fibroase din productia de paste celulozice naturale si din productia de hârtie fabricată din pastă celulozică, dacă acestea sunt incinerate la locul de fabricatie si dacă energia produsă de instalatia de incinerare este valorificată;

d) deseuri de plută;

e) deseuri de lemn, cu exceptia celor care pot contine compusi organici halogenati sau metale grele, în urma aplicării unui tratament de protectie ori de conservare a lemnului, si care includ în mod special deseurile provenite din constructii sau demolări;

14. turbină cu gaze - orice masină rotativă ce converteste energia termică în lucru mecanic, constând în principal dintr-un compresor, o cameră de ardere si turbina cu gaze propriu-zisă.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODE DE MĂSURARE

a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi

SECTIUNEA A

Proceduri pentru măsurarea si evaluarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere

 

1. Până la data de 27 noiembrie 2004:

a) Pentru instalatiile mari de ardere de tip II având o putere termică nominală mai mare de 300 MW, supuse prevederilor art. 5 alin. (1) din hotărâre, concentratiile de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se monitorizează în flux continuu.

b) Prin derogare de la prevederile lit. a), se pot utiliza, cu aprobarea autoritătii publice competente pentru protectia mediului, măsurători discontinue sau alte proceduri adecvate de determinare a dioxidului de sulf si a pulberilor, dacă acestea permit obtinerea concentratiilor poluantilor mentionati.

c) Pentru instalatiile mari de ardere de tip II având o putere termică nominală cuprinsă între 50 si 300 MW, supuse prevederilor art. 5 alin. (1) din hotărâre, autoritatea publică competentă pentru protectia mediului decide asupra necesitătii solicitării măsurătorilor continue.

d) În cazul nesolicitării măsurătorilor continue, se utilizează cu o frecventă regulată, cu aprobarea autoritătii publice competente pentru protectia mediului, măsurători discontinue sau alte proceduri de determinare adecvate, pentru a evalua cantitatea de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi aflate în gazele reziduale.

2. a) De la data de 27 noiembrie 2004, pentru instalatiile mari de ardere de tip II, si de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru instalatiile mari de ardere de tip III, se efectuează măsurători continue ale concentratiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din gazele reziduale ale fiecărei instalatii mentionate, având o putere termică nominală egală cu sau mai mare de 100 MW.

b) Nu se solicită măsurători continue în următoarele cazuri:

- pentru instalatiile mari de ardere a căror durată de viată este mai mică de 10.000 de ore de functionare;

- pentru emisiile de dioxid de sulf si pulberi provenite din procesul de ardere a gazului natural în boilere sau în turbinele cu gaze;

- pentru emisiile de dioxid de sulf provenite de la turbinele cu gaze sau de la boilerele care ard produse petroliere cu un continut cunoscut de sulf, în cazul în care acestea nu detin echipamente de desulfurare;

- pentru emisiile de dioxid de sulf provenite de la boilere care utilizează în procesul de ardere biomasă, cu conditia ca titularul activitătii să justifice din punct de vedere tehnic că emisiile de dioxid de sulf nu pot fi în nici un caz mai mari decât valorile limită de emisie stabilite.

c) În cazul nesolicitării măsurătorilor continue, autoritatea publică competentă pentru protectia mediului cere efectuarea măsurătorilor discontinue sau alte proceduri de determinare adecvate, verificate si aprobate de aceasta, care conduc la evaluarea cantitătilor de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, cu o frecventă de cel putin o dată la 6 luni.

d) Procedurile de determinare prevăzute la lit. c) trebuie să fie în concordantă cu standardele CEN.

e) În cazul în care standardele CEN nu sunt disponibile, se utilizează standardele ISO sau standarde nationale, cu conditia asigurării unor date de calitate stiintifică echivalentă.

3. Autoritătile publice competente pentru protectia mediului trebuie informate asupra schimbărilor substantiale referitoare la tipul de combustibil folosit, precum si asupra modului de functionare a instalatiei.

Autoritatea publică competentă pentru protectia mediului decide dacă obligatiile de monitorizare prevăzute la pct. 2 se pot mentine sau dacă este necesară o adaptare a acestora.

4. a) Măsurătorile continue realizate în conformitate cu pct. 2 includ parametri relevanti în procesul de functionare a instalatiei mari de ardere, pentru continutul de oxigen, temperatura, presiunea si continutul de vapori de apă.

Măsurarea continuă a continutului de vapori de apă din gazele reziduale nu este necesară dacă proba de gaz rezidual este uscată înainte ca aceasta să fie analizată.

b) Măsurătorile reprezentative ale poluantilor relevanti din punct de vedere al prelucrării si analizei lor, ale parametrilor de proces, precum si calibrarea sistemelor automate de măsură folosind metode de referintă se realizează în conformitate cu prevederile standardelor CEN referitoare la măsurarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi.

c) În cazul în care standardele CEN referitoare la măsurarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu sunt disponibile, se utilizează standarde ISO sau standarde nationale referitoare la măsurarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, cu conditia asigurării unei exactităti echivalente.

d) Sistemele de măsurare continuă se supun anual controlului utilizând măsurători paralele prin metode de referintă.

5. a) Valorile pentru intervalele de sigurantă 95% ale rezultatului unei singure măsurători nu trebuie să depăsească următoarele procente din valoarea limită a emisiilor:

SO2 - 20%;

NOx - 20%;

Pulberi - 30%.

b) Valorile medii orare si zilnice validate trebuie determinate din valorile orare medii validate după ce s-a scăzut valoarea intervalului de sigurantă corespunzător, prevăzute la lit. a); în cazul în care mai mult de 3 valori medii orare dintr-o zi sunt invalidate datorită functionării sau întretinerii defectuoase a sistemului de măsurare continuă, măsurătorile din această zi sunt invalidate.

c) Dacă măsurătorile aferente unui număr mai mare de 10 zile dintr-un an sunt invalidate datorită functionării sau întretinerii defectuoase a sistemului de măsurare, autoritatea publică competentă pentru protectia mediului cere titularului activitătii luarea măsurilor adecvate pentru îmbunătătirea sigurantei sistemului de monitorizare continuă.

 

SECTIUNEA B

Determinarea emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere

 

1. Titularii activitătilor instalatiilor mari de ardere comunică autoritătilor publice competente pentru protectia mediului valorile emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere de tipurile II si III, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

2. În cazul utilizării monitorizării continue, titularul activitătii însumează separat, pentru fiecare poluant, masa poluantului emis în fiecare zi, în functie de debitul volumetric al gazelor reziduale.

3. În cazul în care nu este utilizată monitorizarea continuă, titularul activitătii instalatiei mari de ardere efectuează estimări ale emisiilor totale anuale conform sectiunii A pct. 1, în vederea respectării obligatiilor fată de autoritătile publice competente pentru protectia mediului.

4. Începând cu anul 2004 si pentru fiecare an următor, autoritătile publice competente pentru protectia mediului elaborează pe baza raportării valorilor emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, transmise de către titularii activitătilor, inventarul emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere.

5. În cazul detinerii pe acelasi amplasament a mai multor instalatii mari de ardere, de către un singur titular de activitate, acestuia îi revine obligatia de a transmite autoritătii publice competente pentru protectia mediului următoarele date:

a) emisiile totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi (particule totale în suspensie);

b) puterea termică totală anuală, evidentiată pe fiecare categorie de combustibil utilizat (biomasa, alti combustibili solizi, combustibili lichizi, gaz natural, alti combustibili gazosi), calculată ca produs între puterile calorifice inferioare aferente fiecărei categorii de combustibil mentionat si debitele utilizate de combustibili.

6. O dată la 3 ani, în termen de 12 luni de la terminarea perioadei de 3 ani luate în calcul, autoritătile publice competente pentru protectia mediului întocmesc o sinteză a rezultatelor inventarului emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere, realizat pentru fiecare instalatie, evidentiindu-se în mod separat emisiile din rafinării.

Titularii activitătilor sunt obligati să pună la dispozitie autoritătilor publice competente pentru protectia mediului inventarele anuale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, pentru fiecare instalatie.

7. Începând cu 1 ianuarie 2008 si pentru fiecare an următor, autoritătile publice competente pentru protectia mediului elaborează pe baza rapoartelor prevăzute la art. 5 alin. (3) din hotărâre, transmise de către titularii activitătilor instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, inventarul national al orelor de functionare utilizate si neutilizate din timpul acordat pentru rămânerea în exploatare a acestor instalatii.

 

SECTIUNEA C

Determinarea emisiilor totale anuale provenite din instalatiile mari de ardere de tipurile I si II în anul 2003

 

1. Autoritătile publice competente pentru protectia mediului elaborează în cursul anului 2003 un inventar complet al emisiilor de dioxid de sulf si oxizi de azot, după cum urmează:

a) pentru fiecare instalatie, în cazul instalatiilor mari de ardere a căror putere termică nominală este mai mare de 300 MW si pentru instalatiile mari de ardere din rafinării;

b) global, în cazul celorlalte instalatii mari de ardere.

2. Metodologia utilizată pentru aceste inventare trebuie să fie compatibilă cu cea folosită pentru determinarea emisiilor de dioxid de sulf si oxizi de azot din instalatiile de ardere în anul de referintă 1980.

 

ANEXA Nr. 3

 

VALORILE LIMITĂ DE EMISIE

pentru dioxid de sulf (SO2), aplicabile instalatiilor mari de ardere, în cazul utilizării combustibililor solizi

 

SECTIUNEA A

 

Valorile limită de emisie pentru SO2, exprimate în mg/Nm3 (la un continut de O2 de 6% în gazele reziduale), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotărâre, sunt:

 

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru SO2 (mg/Nm3)

50 P < 100

2000

100 P < 500

2400-4P*)

P 500

400


*) P reprezintă puterea termică.

 

În situatia în care valorile limită de emisie nu pot fi respectate ca urmare a caracteristicilor combustibilului, se aplică următoarele rate de desulfulare:

 

Puterea termică (P) (MWt)

Rata de desulfurare (%)

P 100

60

100 < P 300

75

P > 300

90

P > 500

minim 94 sau minim 92*)

 


*) Pentru instalatiile mari de ardere prevăzute cu echipamente de desulfurare sau de injectare a varului, montate înainte de 1 ianuarie 2001.

 

SECTIUNEA B

 

Valorile limită de emisie pentru SO2, exprimate în mg/Nm3 (la un continut de O2 de 6% în gazele reziduale), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip III, reglementate prin art. 9, cu exceptia turbinelor de gaz, sunt:

 

Tipul de combustibil

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru SO2 (mg/Nm3)

Biomasa

50 P < 100

200

 

100 < P 300

200

 

P > 300

200

Cazul general al utilizării unui combustibil solid

50 P < 100

850

 

100 < P 300

200

 

P > 300

200

 

 

În situatia în care valorile limită de emisie nu pot fi respectate ca urmare a caracteristicilor combustibilului, se vor aplica următoarele rate de desulfurare:

 

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru SO2 (mg/Nm3)

Rata de desulfurare(%)

P 300

300

92

P 300

400

95

 

ANEXA Nr. 4

 

VALORILE LIMITĂ DE EMISIE

pentru dioxid de sulf (SO2), aplicabile instalatiilor mari de ardere, în cazul utilizării combustibililor lichizi

 

SECTIUNEA A

 

Valorile limită de emisie de SO2, exprimate în mg/Nm3 (la un continut de O2 de 3% în gazele reziduale), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotărâre, sunt:

 

 

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru SO2 (mg/Nm3)

50 P 300

1700

300 < P < 500

3650-6,5 P

P500

400

 

SECTIUNEA B

 

Valorile limită de emisie pentru SO2, exprimate în mg/Nm3 (la un continut de O2 de 3% în gazele reziduale), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipul III, reglementate prin art. 9 din hotărâre, cu exceptia turbinelor cu gaze, sunt:

 

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru SO2 (mg/Nm3)

50 P 100

850

100 < P 300

400-200*)

P > 300

200


*) Descrestere liniară 500-P.

 

ANEXA Nr. 5

 

VALORILE LIMITĂ DE EMISIE

pentru dioxid de sulf (SO2), aplicabile instalatiilor mari de ardere, în cazul utilizării combustibililor gazosi

 

SECTIUNEA A

 

Valorile limită de emisie pentru SO2, exprimate în mg/Nm3 (la un continut de O2 de 3% în gazele reziduale),

aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotărâre, sunt:

 

Tipul de combustibil gazos

Valorile limită de emisie pentru SO2 (mg/Nm3)

Combustibil gazos în general

35

Gaz lichefiat

5

 Gaz cu putere calorifică mică, provenit din gazeificarea reziduurilor din rafinării sau  din cuptoarele de cocs

Gaz de furnal cu putere calorifică mică

800

 

SECTIUNEA B

 

Valorile limită de emisie pentru SO2, exprimate în mg/Nm3 (la un continut de O2 de 3% în gazele reziduale), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip III, reglementate prin art. 9 din hotărâre, sunt:

 

Tipul de combustibil gazos

Valorile limită de emisie pentru SO2 (mg/Nm3)

Combustibil gazos în general

35

Gaz lichefiat

5

Gaz cu putere calorifică mică, provenit din cuptor de cocs

400

Gaz cu putere calorifică mică, provenit din gazele de furnal

200

 

ANEXA Nr. 6

 

VALORILE LIMITĂ DE EMISIE

pentru oxizi de azot (NOx), măsurati ca dioxid de azot, aplicabile instalatiilor mari de ardere

 

SECTIUNEA A

 

Valorile limită de emisie pentru NOx, exprimate în mg/Nm3 (la un continut de O2 de 6% în gazele reziduale, pentru combustibili solizi, si de 3% în gazele reziduale, pentru combustibili lichizi si gazosi), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotărâre, sunt:

 

Tipul de combustibil

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru NOx (mg/Nm3)

Solid 50

500

600

 

> 500

5001), 2)

Solid (valori limită de emisie aplicabile de la data de 1 ianuarie 50 2016)

500

600

 

>500

200

Lichid 50

500

450

 

>500

400

Gazos 50

500

300

 

>500

200

 


1) Până la 31 decembrie 2015 valoarea limită de emisie este de 600 mg/Nm3 pentru instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, cu o putere termică mai mare de 500 MW, a căror utilizare anuală (calculată ca medie pe o perioadă de 5 ani) nu depăseste 2.000 de ore, începând cu anul 2008.

Valoarea limită de emisie este de 450 mg/Nm3 pentru instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, cu o putere termică mai mare de 500 MW, a căror utilizare anuală (calculată ca medie pe o perioadă de 5 ani) nu depăseste 1.500 de ore, începând cu 1 ianuarie 2016.

2) Până la 1 ianuarie 2018 instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, care au functionat în cele 12 luni ce au precedat datei de 1 ianuarie 2001 si care, după această dată, îsi continuă functionarea, utilizând combustibil solid cu un continut de compusi organici volatili mai mic de 10%, trebuie să respecte o valoare limită de emisie de 1.200 mg/Nm3.

 

SECTIUNEA B

 

Valorile limită de emisie pentru NOx, exprimate în mg/Nm3, aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip III, reglementate prin art. 9 din hotărâre, cu exceptia turbinelor cu gaz, sunt:

Pentru combustibili solizi (continut de O2 de 6%)

 

Tipul de combustibil

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisiepentru NOx (mg/Nm3)

Biomasa

50 P 100

400

 

100 < P 300

300

 

P > 300

200

Combustibil solid în general

50 P 100

400

 

100 < P 300

200

 

P > 300

200

 

Combustibili lichizi (continut de O2 de 3%)

 

Tipul de combustibil

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru NOx (mg/Nm3)

Combustibil lichid în general

50 P 100

400

 

100 < P 300

200

 

P > 300

200

 

Combustibili gazosi (continut de O2 de 3%)

 

Tipul de combustibil

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru NOx (mg/Nm3)

Gaz natural

50 P 300

150

 

P>300

100

Alti combustibili gazosi

50 P 300

200

 

P > 300

200

 

Turbine cu gaze

 

Valorile limită de emisie pentru NOx, exprimate în mg/Nm3 (la un continut de O2 de 15% în gazele reziduale), aplicabile individual turbinelor cu gaz reglementate prin art. 9 din hotărâre (valorile limită se aplică numai în cazul regimurilor de functionare de peste 70%), sunt:

 

Tipul de combustibil

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru NOx (mg/Nm3)

Gaz natural*)

P>50

50**)

Combustibil lichid***)

P>50

120

Combustibili gazosi (altii decât gazul natural)

P>50

120

 

Sunt exceptate de la respectarea acestor valori limită turbinele cu gaze utilizate în cazuri de urgentă, a căror durată de functionare nu depăseste 500 de ore/an. Titularul activitătii are obligatia să transmită autoritătii publice pentru protectia mediului un raport anual privind orele de functionare.


*) Compozitia gazului natural este, în principal, constituită din metan si maximum 20% în volum gaze inerte si alti constituenti.

**) Dacă randamentul turbinei cu gaze este determinat pe baza conditiilor ISO, valoarea limită de emisie pentru NOx este de 75 mg/Nm3, în cazurile:

- turbinelor cu gaze folosite în sisteme de cogenerare (sisteme de producere combinată a energiei electrice si termice), având randamentul global al ciclului mai mare de 75%;

- turbinelor cu gaze utilizate în sisteme de cogenerare, având un randament mediu anual mai mare de 55%;

- turbinelor cu gaze utilizate pentru actionări mecanice.

Pentru turbinele cu gaze care nu se încadrează în nici una dintre categoriile de mai sus, dar care au un randament mai mare de 35%, determinat pe baza conditiilor ISO, valoarea limită a emisiilor este: 50h/35, unde (h) este randamentul turbinei cu gaz, exprimat în procente (determinat pe baza conditiilor ISO).

***) Valoarea limită de emisie nu se aplică turbinelor cu gaze care utilizează combustibil distilat usor sau combustibil distilat mediu.

 

ANEXA Nr. 7

 

VALORILE LIMITĂ DE EMISIE

pentru pulberi, aplicabile instalatiilor mari de ardere

 

SECTIUNEA A

 

Valorile limită de emisie pentru pulberi, exprimate în mg/Nm3 (la un continut de O2 de 6% în gazele reziduale, pentru combustibilii solizi, si de 3% pentru combustibilii lichizi si gazosi), aplicabile instalatiilor mari de ardere de tipurile I si II, reglementate prin art. 5 alin. (1) din hotărâre, sunt:

 

Tipul de combustibil

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru pulberi (mg/Nm3)

Solid

500

50**)

 

< 500

100

Lichid *)

Toate instalatiile

50

Gazos

Toate instalatiile

5 - ca regulă generală

 

 

10 – pentru gazele de furnal

 

 

50 – pentru gazele provenite din siderurgie, care pot fi utilizate în alte amplasamente

 


*) Valoarea limită de 100 mg/Nm3 este aplicată instalatiilor cu o putere termică mai mică de 500 MW, care utilizează combustibil lichid cu un continut de cenusă mai mare de 0,06%.

**) Valoarea limită de 100 mg/Nm3 este aplicată instalatiilor reglementate prin art. 5 din hotărâre, cu o putere termică egală cu sau mai mare de 500 MW, care utilizează combustibil solid care are o putere calorifică mai mică de 5.800 KJ/kg (putere calorifică inferioară), cu o umiditate mai mare de 45% în greutate, un continut combinat de

umiditate si cenusă mai mare de 60% în greutate si cu un continut de oxizi de calciu mai mare de 10%.

 

SECTIUNEA B

 

Valorile limită de emisie pentru pulberi, exprimate în mg/Nm3, aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip III, reglementate prin art. 9 din hotărâre, cu exceptia turbinelor cu gaz, sunt:

 

Tipul de combustibil

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru pulberi (mg/Nm3)

Combustibil solid

50 P 100 MW

50

(continut de O2 de 6%)

P > 100 MW

30

Combustibil lichid

50 P 100 MW

50

(continut de O2 de 3%)

P > 100 MW

30

Combustibil lichid (continut de O2 de 3%)

P > 50 MW

5

Gaze de furnal

P > 50 MW

10

Gaze din siderurgie utilizate în alte instalatii mari de ardere

P > 50 MW

30

 

ANEXA Nr. 8

 

STABILIREA

valorilor limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatii mari de ardere cu focar mixt

 

1. La autorizarea unei instalatii mari de ardere de tipurile I, II sau III, reglementate conform prevederilor art. 5, 9 si 15 din hotărâre, echipată cu focar mixt care implică folosirea simultană a 2 sau mai multi combustibili, autoritatea publică competentă pentru protectia mediului stabileste valorile limită de emisie, după cum urmează:

a) se stabileste valoarea limită de emisie pentru fiecare poluant, corespunzătoare fiecărui combustibil, în raport cu puterea termică nominală a instalatiei mari de ardere si în conformitate cu prevederile anexelor nr. 3-7;

b) se determină valorile limită de emisie ponderate pentru fiecare combustibil. Aceste valori sunt obtinute prin înmultirea valorilor limită de emisie individuale stabilite conform prevederilor lit. a) cu puterea termică corespunzătoare fiecărui combustibil, rezultatul fiind raportat la suma puterilor termice corespunzătoare combustibililor utilizati;

c) se însumează valorile limită de emisie ponderate pe combustibil.

2. La autorizarea instalatiilor de ardere echipate cu focar mixt, care utilizează pentru consum propriu reziduuri de distilare si de conversie de la rafinarea titeiului sau amestecuri ale acestora cu alti combustibili, pentru stabilirea valorilor limită de emisie, se aplică, prin exceptie de la dispozitiile pct. 1, prevederile referitoare la combustibilul cu cea mai mare valoare de emisie (combustibilul determinant), dacă în timpul functionării instalatiei de ardere puterea termică furnizată de acest combustibil reprezintă cel putin 50% în raport cu suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati.

În situatia în care puterea termică furnizată de către combustibilul determinant reprezintă mai putin de 50% în raport cu suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati, valoarea limită de emisie este determinată proportional cu cantitatea de căldură furnizată de fiecare combustibil utilizat, tinând seama de suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati, după cum urmează:

a) în primul rând, prin adoptarea valorii limită de emisie pentru fiecare poluant corespunzătoare fiecărui combustibil, în functie de puterea termică nominală a instalatiei, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 3-7;

b) în al doilea rând, calculând valoarea limită de emisie a combustibilului determinant; această valoare este obtinută prin multiplicarea cu factorul doi a valorii limită de emisie pentru acest combustibil, prevăzută în anexele nr. 3-7, si scăzând din rezultat valoarea limită de emisie a combustibilului cu cea mai mică valoare limită de emisie;

c) în al treilea rând, prin determinarea valorilor limită de emisie ponderate pe combustibil; aceste valori sunt obtinute prin multiplicarea valorii limită de emisie, calculată a combustibilului, cu puterea termică furnizată de combustibilul determinant si multiplicarea fiecăreia dintre celelalte valori limită de emisie cu puterea termică furnizată de fiecare combustibil si împărtind rezultatul multiplicării la suma puterilor termice furnizate de toti combustibilii utilizati;

d) în al patrulea rând, prin însumarea valorilor limită de emisie ponderate pe combustibil.

3. La autorizarea instalatiilor prevăzute la pct. 2, se pot aplica si valori limită de emisie medii pentru dioxidul de sulf, indiferent de combinatia de combustibil utilizată, după cum urmează:

a) pentru instalatiile mari de ardere de tipurile I si II, prevăzute la art. 5 din hotărâre, valoarea limită de emisie de 1.000 mg/Nm3, ca medie pentru toate instalatiile de acest tip dintr-o rafinărie;

b) pentru instalatiile mari de ardere de tip III, prevăzute la art. 9 din hotărâre, valoarea limită de emisie de 600 mg/Nm3, ca medie pentru toate instalatiile de acest tip din rafinărie, cu exceptia turbinelor cu gaz.

Aplicarea prevederilor lit. a) si b) nu trebuie să determine, în nici un caz, cresterea emisiilor provenite de la instalatiile existente.

4. Instalatiile mari de ardere de tipurile I, II sau III, reglementate conform prevederilor art. 5, 9 si ale art. 15 alin. (1) din hotărâre, echipate cu focar mixt care implică utilizarea alternativă a 2 sau mai multi combustibili, trebuie să respecte valorile limită de emisie prevăzute în anexele nr. 3-7 corespunzătoare fiecărui tip de combustibil utilizat.

 

ANEXA Nr. 9

 

VALORI

ale ratei de desulfurare, aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip II în situatiile prevăzute la art. 22 din hotărâre. Metode de măsurare a emisiilor provenite din instalatiile mari de ardere de tip II în situatiile prevăzute la art. 22 din hotărâre

 

SECTIUNEA A

Valori ale ratei de desulfurare, aplicabile instalatiilor mari de ardere de tip II în situatiile prevăzute la art. 22 din hotărâre

 

Puterea termică (P) (MWt)

Rata de desulfurare(%)

50 P 100

Se stabileste prin autorizatia de mediu si nu depăseste 40%

100 P 167

40

167 < P < 500

(0.15 P+15)

P 500

90

 

SECTIUNEA B

Metode de măsurare a emisiilor provenite din instalatiile mari de ardere de tip II în situatiile prevăzute la art. 22 din hotărâre

 

1. Pentru instalatiile mari de ardere de tip II, având o putere termică nominală mai mare de 300 MW, supuse prevederilor art. 22 din hotărâre, concentratiile de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi si oxigen se monitorizează în flux continuu.

Prin derogare de la prevederile de mai sus, se pot utiliza, cu aprobarea autoritătii publice competente pentru protectia mediului, măsurători discontinue sau alte proceduri adecvate de determinare a dioxidului de sulf si a pulberilor, dacă acestea permit obtinerea concentratiilor poluantilor mentionati.

Pentru instalatiile mari de ardere de tip II, având o putere termică nominală cuprinsă între 50 si 300 MW, supuse prevederilor art. 22 din hotărâre, autoritatea publică competentă pentru protectia mediului decide asupra necesitătii solicitării măsurătorilor continue.

În cazul nesolicitării măsurătorilor continue se utilizează, cu o frecventă regulată, cu aprobarea autoritătii publice competente pentru protectia mediului, măsurători discontinue sau alte proceduri de determinare adecvate, pentru a evalua cantitatea de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi si oxigen aflate în gazele reziduale.

2. În cazul instalatiilor mari de ardere de tip II, prevăzute la art. 22 alin. (1) din hotărâre, care trebuie să respecte valorile ratelor de desulfurare din sectiunea A, se aplică cerintele referitoare la măsurarea emisiilor de dioxid de sulf, mentionate la pct. 1. Suplimentar, continutul de sulf al combustibilului solid utilizat în instalatia mare de ardere trebuie să fie monitorizat cu o frecventă regulată, aprobată de către autoritatea publică competentă pentru protectia mediului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atributiile Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie si componenta, modul de functionare si atributiile comandamentelor judetene de analiză a realizării programului anual de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 29 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Înfiintarea perdelelor forestiere de protectie se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie si se fundamentează prin studii întocmite de institute si statiuni de cercetare agricolă si silvică, sub conducerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(2) Studiile de fundamentare prevăzute la alin. (1), pentru toate categoriile de perdele forestiere prevăzute la art. 2 din Legea nr. 289/2002, se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.

(3) Întocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru înfiintarea perdelelor forestiere de protectie de către institutiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 289/2002 se face după aprobarea studiilor de fundamentare prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) Realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie este o actiune continuă. Sistemul national de perdele forestiere de protectie rezultă în urma înfiintării perdelelor forestiere de protectie, pe baza studiilor de fundamentare aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Anual, până la data de 30 august, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, împreună cu celelalte ministere interesate în crearea de perdele forestiere de protectie, va stabili programul de realizare a acestora pentru anul următor, în functie de prioritătile stabilite prin studiile de fundamentare aprobate în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (2) si de fondurile identificate în conditiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 289/2002.

(3) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor coordonează punerea în aplicare a Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, având în acest sens următoarele atributii:

a) analizează si propune Guvernului, spre aprobare, studiile de fundamentare pentru înfiintarea perdelelor forestiere de protectie, cu avizul, după caz, al Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si Ministerului Industriei si Resurselor;

b) stabileste programul anual de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie;

c) coordonează activitatea comandamentelor judetene pentru realizarea programului anual de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie;

d) centralizează si tine evidenta datelor referitoare la realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie;

e) prezintă anual Guvernului raportul privind situatia identificării si împăduririi terenurilor destinate realizării Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie;

f) întocmeste, împreună cu celelalte ministere interesate si cu comandamentele judetene, până la data de 30 mai a fiecărui an, situatia fondurilor existente, destinate realizării programului anual de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie, pentru anul următor, întocmit conform anexei nr. 1;

g) solicită anual, până la data de 30 mai, fondurile necesare pentru finantarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protectie, pentru a fi incluse în bugetul de stat pentru anul următor, cu destinatia respectivă;

h) transmite comandamentelor judetene aflate sub responsabilitatea directă a prefectilor programul anual de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie;

i) propune spre aprobare Guvernului măsuri de adaptare a structurii si activitătii Regiei Nationale a Pădurilor în teritoriu, în vederea realizării Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor alocă în fiecare an fondurile necesare realizării perdelelor forestiere de protectie a terenurilor agricole, pentru prevenirea si combaterea fenomenului de secetă si a desertificării.

Art. 4. - Atribuirea lucrărilor de proiectare si executie a perdelelor forestiere de protectie se face în conditiile legii, în functie de sursele de finantare.

Art. 5. - Ministerele interesate în realizarea tipurilor de perdele forestiere de protectie prevăzute la art. 2 din Legea nr. 289/2002 pot face propuneri Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, desemnat coordonator al Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, pentru realizarea acestora.

Art. 6. - La nivelul fiecărui judet, în care se creează retele de perdele forestiere de protectie, functionează un comandament judetean sub responsabilitatea directă a prefectului judetului respectiv, având următoarea componentă:

a) prefectul judetului - seful comandamentului;

b) inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic - membru permanent;

c) directorul general al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară - membru permanent;

d) inspectorul-sef al inspectoratului pentru protectia mediului - membru permanent;

e) directorul directiei silvice care apartine Regiei Nationale a Pădurilor - membru permanent;

f) conducătorul sistemului de gospodărire a apelor al Companiei Nationale “Apele Române” - S.A. de pe raza judetului respectiv - membru permanent;

g) conducătorul oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie - membru permanent;

h) conducătorul sucursalei Agentiei Domeniilor Statului - membru permanent;

i) conducătorul directiei de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrări publice din cadrul consiliului judetean - membru permanent;

j) conducătorul oficiului de studii pedologice si agrochimice - membru permanent;

k) conducătorul directiei judetene de drumuri - membru permanent;

l) primarii localitătilor în raza cărora există ori urmează să se amplaseze perdele forestiere de protectie - membri;

m) conducătorul regionalei de cale ferată căreia îi apartine calea ferată care trece prin judetul respectiv - membru;

n) conducătorul structurii teritoriale din subordinea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” - membru;

o) reprezentantul executantului documentatiilor tehnico-economice de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie - invitat, fără drept de vot;

p) executantul lucrărilor de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie - invitat, fără drept de vot.

Art. 7. - În vederea realizării programului anual de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie în judet, transmis de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în corelare cu studiile de fundamentare aprobate prin hotărâri ale Guvernului si documentatiile tehnico-economice pentru înfiintarea perdelelor forestiere de protectie, comandamentele judetene prevăzute la art. 6 au următoarele atributii:

a) analizează, trimestrial si ori de câte ori se impune, stadiul realizării programului anual de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie si transmite autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură rezultatele obtinute;

b) transmit, la cererea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, informatiile necesare coordonării si monitorizării Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie si a resurselor financiare destinate realizării acestuia;

c) fac propuneri Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru înfiintarea de perdele forestiere de protectie si în legătură cu sursele de finantare, conform anexei nr. 2;

d) colaborează cu executantii studiilor de fundamentare si ai documentatiilor tehnico-economice de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie si le acordă sprijinul necesar;

e) acordă sprijin pentru întocmirea, pe localităti, a situatiei prevăzute în anexa nr. 3;

f) acordă sprijinul logistic necesar, cu specialistii în cadastru, executantului lucrărilor de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie;

g) iau măsuri pentru gospodărirea durabilă a perdelelor forestiere de protectie în conditiile legii si ale normelor tehnice silvice pentru înfiintarea, îngrijirea si conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie.

Art. 8. - (1) Comandamentele judetene prevăzute la art. 6 se convoacă în scris de prefectul judetului, care are obligatia de a comunica ordinea de zi a sedintei.

(2) Fiecare sedintă a comandamentului se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii prezenti. (3) Membrii comandamentelor prevăzuti la art. 6 lit. l), precum si invitatii prevăzuti la art. 6 lit. o) si p) sunt convocati numai la sedintele în care se dezbat probleme legate de localitatea pe care o reprezintă, respectiv probleme legate de documentatiile sau lucrările executate de acestia.

Art. 9. - (1) Comandamentele judetene, având componenta prevăzută la art. 6, îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor.

(2) Hotărârile comandamentelor judetene se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

Art. 10. - Finantarea realizării studiilor de fundamentare, a documentatiilor tehnico-economice si a realizării perdelelor forestiere de protectie se face, în conditiile legii, de către institutiile finantatoare, cu respectarea programului anual stabilit de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru fiecare judet.

Art. 11. - Pentru derularea în conditii optime a acestei actiuni de importantă natională se înfiintează în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor un compartiment de lucru cu activitate exclusiv în domeniul perdelelor forestiere de protectie, sub directa coordonare a secretarului de stat care răspunde de silvicultură.

Art. 12. - În conformitate cu obligatiile ce decurg din prevederile Legii nr. 289/2002 si ale prezentei hotărâri, ministerele si celelalte institutii interesate în realizarea perdelelor forestiere de protectie vor completa regulamentul de organizare si functionare cu obligatiile si responsabilitătile ce le revin.

Art. 13. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ion Bazac,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 mai 2003

Nr. 548

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

PROGRAMUL

pentru anul .. de realizare a Sistemului national de perdele forestiere de protectie pentru judetul 1)

 

- milioane lei -

Tipuri de perdele forestiere de protectie conform art. 2 din Legea nr. 289/2002

Fondul de ameliorare a fondului funciar

Alocatii de la bugetul de stat

Alocatii de la bugetele locale

Contributia benevolă a persoanelor fizice si juridice

Sponsorizări de la agenti economici

Credite externe rambursabile

Surse financiare externe nerambursabile

Daune prin poluare

Despăgubiri

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

a) pentru protectia terenurilor agricole contra limatici dăunători  si pentru ameliorarea conditiilor climaterice  din perimetrul apărat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) pentru protectia căilor de comunicatie si de transport, în special împotriva înzăpezirilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) pentru protectia digurilor si a malurilor contra curentilor, viiturilor, ghetii si altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) pentru protectia localitătilor si a diverselor obiective economice si sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat,

 


1) Este însotit de situatia perdelelor forestiere care se realizează în anul ....... în judetul ....... .

 

ANEXA Nr. 2

 

Comandamentul judetean pentru analiza realizării Programului anual de înfiintare

a perdelelor forestiere de protectie

 

PROPUNERI

privitoare la realizarea de perdele forestiere de protectie si identificarea fondurilor necesare pentru întocmirea de studii de fundamentare, documentatii tehnico-economice si pentru înfiintarea de perdele forestiere de protectie în judetul .........................., în anul ................1)

 

- milioane lei -

Tipuri de perdele forestiere de protectie conform art. 2 din Legea nr. 289/2002

Fondul de ameliorare a fondului funciar

Alocatii de la bugetul de stat

Alocatii de la bugetele locale

Contributia benevolă a persoanelor fizice si juridice

Sponsorizări de la agenti economici

Credite externe rambursabile

Surse financiare externe nerambursabile

Daune prin poluare

Despăgubiri

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

a) pentru protectia terenurilor agricole contra limatici dăunători  si pentru ameliorarea conditiilor climaterice  din perimetrul apărat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) pentru protectia căilor de comunicatie si de transport, în special împotriva înzăpezirilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) pentru protectia digurilor si a malurilor contra curentilor, viiturilor, ghetii si altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) pentru protectia localitătilor si a diverselor obiective economice si sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefect,

 


1) Propunerile înscrise sunt însotite de anexe întocmite după acelasi model pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, propuneri ce cuprind si listele perdelelor pe tipuri si dimensiuni.

2) Se includ numai sumele certe, alocate la nivel de unitate administrativ-teritorială.

 

ANEXA Nr. 3

 

SITUATIA

terenurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, pentru care se impune schimbarea folosintei actuale în categoria de teren cu vegetatie forestieră situată în afara fondului forestier national, în scopul creării de perdele forestiere de protectie

 

Judetul ……………... Localitatea ..…………….Studiul de fundamentare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ../...

Nr. crt.

Numele si prenumele proprietarului terenului agricol

Domiciliul

Actul de identitate

Datele de identificare a   terenului

Suprafata pentru care a fost obtinut acordul proprietarului de schimbare a categoriei de folosintă (ha)1)

Observatii2

Tarlaua

Parcelele cadastrale

Suprafata care face obiectul schimbării folosintei (ha)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarul localitătii,

Sef proiect,

 


1) Acordul scris, conform procedurilor legale, al proprietarilor de teren pentru schimbarea categoriei de folosintă a terenului, dacă este cazul, si pentru împădurirea terenului conform documentatiei tehnico-economice.

2) Propuneri de expropriere, eventuale solutii alternative si altele asemenea.