MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 370              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Vineri, 30 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

213. - Lege pentru ratificarea Conventiei europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, înche­iată la Strasbourg la 11 mai 2000

 

Conventia europeană asupra promovării serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret

 

310. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratifica­rea Conventiei europene asupra promovării servi­ciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 1 mai 2000

 

230. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice in România

 

328. - Decret privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

553. - Hotărâre privind modificarea si completarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.602/2002

 

554. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Asco” - S.A.

 

555. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Constructii Bomex” - S.R.L.

 

556. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea ComercialăForadex” - S.A.

 

557. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată intre Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Belevion Impex” - S.R.L.

 

569. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 11 (1 - 6, 9-11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2003 pentru companiile, societătile natianale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

570. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hatărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

571. - Hotărâre privind contractarea unui imprumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominate în euro

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGI SI DECRETE

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, înche­iată la Strasbourg la 11 mai 2000

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se ratifică Conventia europeană asupra promovării serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000.

Art. 2. – Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se va formula următoarea declaratie: “Organismul de coordonare desemnat în conformitate cu art. 4 paragraful 1 din Conventia europeană asupra promovării serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000.

Art. 2. – Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se va formula următoarea declaratie:

“Organismul de coordoanre desemnat în conformitate cu art. 4 paragraful 1 din Conventia europeană asupra promovării serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000, să în aplicare dispozitiile Conventiei este Ministerul Tineretului si Sportului, cu sediul în România, municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.”

Art. 3. – Riscurile în materie de sănătate, accidente si răspundere civilă vor fi suportate pe baza prevederilor din legislatia natională, urmând ca Ministerului Tineretului si Sportului sa opteze pentru una dintre variantele prevăzute la art. 11 paragraful 11 din conventie.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinţa din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în Sedinţa din 6  mai 2003, cu respectarea prevederilar art. 74 alin, (1) din Constituţia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

BucureSti, 22 mai 2003.

Nr. 213.

 

CONSILIUL EUROPEI

 

CONVENTIA EUROPEANĂ

asupra promovării serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret

 

Strasbourg, 11 mai 2000

Seria de tratate europene – 175

 

PREAMBUL

 

         Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte state părti la Conventia culturală europeană, semnatare ale prezentei conventii,

         având în vedere că scopul Consilului Europei este de a realiza o mai strânsă legătură între membrii săi,

         având în vedere că promovarea serviciului de voluntariat transnational pe termen lung este o parte importantă a politii guvernamentale fată de tienri,

         recunoscând în mod deosebit necesitatea dezvoltării si promovării serviciului de voluntariat transnational pe termen lung, sub toate formele sale, la nivel european,

         având în vedere că serviciului de voluntariat transnational efectuat peste hotare împreună cu alti tineri contribuie la educatia civică, la proiecte interculturale si la formarea unei constiinte europene,

         fiind încredintate că serviciului de voluntariat transnational pe termen lung, pe lângă faptul că oferă un cadru de educatie nonformală pentru voluntari si colaboratorii acestora, reprezintă pentru tineri un prilej de a deprinde si a promova solidaritatea, precum si de a fi folositori societătii,

         constiente fiind că tinerii voluntari care doresc sa îndeplinească serviciului de voluntariat transnational în străinătate întâmpină greutăti,

         subliniind importanta sanselor egale pentru tineri si considerând că serviciul de voluntariat transnational pe termen lung trebuie să fie accesibil tuturor tinerilor, indiferent de posibilitătile lor financiare,

         tinând seama de faptul că autoritătile publice pot contribui la asigurarea si la controlul punerii în practică a prin­cipiilor de mai sus în cadrul legislatiei nationale si în conformitate cu reglementările din tările respective, au convenit cele ce urmează:


*) Traducere.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

3. Dispozitiile prezentei conventii nu vor afecta prevede­rile mai favorabile din legislatia natională în ceea ce priveste statutul sau regimul legal al serviciului de voluntariat.

 

ARTICOLUL 1

Obiectul si scopurile serviciului de voluntariat

 

1. Serviciul de voluntariat urmăreste scopuri educative si contine elemente de initiere interculturală, fiind efectuat de voluntari aflati în responsabilitatea unor organizatii, după cum sunt definite la art. 2 alin. 2 din prezenta conventie.

2. Serviciul de voluntariat trebuie să se bazeze pe o activitate neremunerată si pe o decizie liber consimtită a voluntarului.

3. Serviciul de voluntariat transnational pe termen lung nu înlocuieste serviciul national obligatoriu, acolo unde acesta există, si nu se poate substitui unei activităti remu­nerate.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

Pentru scopurile prezentei conventii:

1. voluntar înseamnă o persoană care are resedinta legală pe teritoriul uneia dintre părti si se află pe teritoriul altei părti pentru o perioadă neîntreruptă, nu mai mică de 3 luni si nu mai mare de 12 luni, pentru a desfăsura acti­vităti cu normă întreagă în cadrul serviciului de voluntariat. Voluntarul poate fie să apartină de organizatiile trimitătoare sau de organizatiile gazdă mentionate la alin. 2, fie să co­opereze cu acestea;

2. organizatii trimitătoare sau organizatii gazdă înseamnă:

- organizatii neguvernamentale si nonprofit care îsi asumă serviciul de voluntariat în beneficiul societătii si care contribuie la dezvoltarea democratiei si solidaritătii; sau

- organizatii de tineret, întelegând prin acestea orga­nizatii neguvernamentale care functionează pentru tineri si sunt conduse de tineri; sau

- autorităti publice locale; sau

- orice alte organizatii doritoare să dezvolte proiectele specifice de voluntariat care vor fi aprobate de organismele de coordonare definite la alin. 4;

3. serviciu de voluntariat transnational pe termen lung înseamnă o activitate voluntară desfăsurată în străinătate, fără nici un fel de remuneratie pentru voluntar si prin care se creează un proces de educatie nonformală ce se răsfrânge atât asupra voluntarului, cât si asupra persoanelor cu care acesta colaborează;

4. organism de coordonare înseamnă orice autoritate desemnată de către una dintre părti, în conformitate cu dis­pozitiile art. 4 din prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 3

Obligatiile părtilor

 

1. Părtile se obligă să îsi asigure reciproc un cadru cât mai larg de cooperare cu privire la serviciul de voluntariat transnational pe termen lung, în conformitate cu dispozitiile prezentei conventii.

2. Părtile se obligă totodată să promoveze dezvoltarea unui concept comun asupra serviciului de voluntariat transnational pe termen lung.

 

ARTICOLUL 4

Organismele de coordonare

 

1. Părtile desemnează organisme de coordonare care sunt însărcinate cu îndeplinirea măsurilor descrise în pre­zenta conventie.

2. Fiecare parte, în momentul semnării sau al depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau ade­rare, comunică secretarului general al Consiliului Europei numele si adresa organismului de coordonare desemnat în conformitate cu alin. 1.

3. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta va acorda recunoastere orga­nizatiilor trimitătoare si organizatiilor gazdă din tara respec­tivă în aplicarea dispozitiilor prezentei conventii.

4. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta este împuternicit să aprobe acti­vitătile serviciului de voluntariat transnational pe termen lung care se desfăsoară pe teritoriul său cu 30 de zile înainte de începerea serviciului, certificând că acestea sunt în conformitate cu prevederile legislatiei nationale si cu pre­vederile art. 6 din prezenta conventie.

5. În scopul punerii în practică a conventiei, organismele de coordonare sau organismele desemnate de către aces­tea vor face schimb de informatii referitor la protectia împo­triva riscurilor mentionate la art. 11 si vor depune toate eforturile să asigure îndrumarea si evaluarea corespunzătoare a activitătilor serviciului de voluntariat transnational pe termen lung.

6. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta va depune toate eforturile pentru a facilita rezolvarea oricăror dificultăti pe care le poate ridica derularea unui contract încheiat în conformitate cu dispozitiile art. 6.

 

CAPITOLUL II

Activitătile serviciului de voluntariat transnational pe termen lung

 

ARTICOLUL 5

Limita de vârstă

 

1. Voluntarii nu vor avea vârsta sub 18 ani sau peste 25 de ani la începutul serviciului de voluntariat transnational pe termen lung.

2. Părtile pot totusi încheia acorduri bilaterale sau multi­laterale între ele, cu derogări de la dispozitiile alin. 1.

 

ARTICOLUL 6

Contractul

 

1. Orice activitate va constitui obiectul unui contract si se va desfăsura in conformitate cu legislatia tării gazdă.

2. Un model de contract, orientativ si fără caracter obli­gatoriu, este prevăzut în anexa nr. I la prezenta conventie.

3. Un exemplar al contractului mentionat la alin. 1 se depune la organismul de coordonare din tara gazdă sau la organismul desemnat de către acesta.

4. Contractul specifică, interalia, conditiile în care volun­tarul trebuie să desfăsoare activităti în organizatia gazdă.

 

ARTICOLUL 7

Certificatul medical

 

Fiecare parte se asigură că organizatia trimitătoare pune la dispozitie un certificat medical eliberat de autoritătile publice responsabile cu sănătatea, întocmit cu mai putin de 3 luni înainte de începerea serviciului de voluntariat, si care indică starea generală de sănătate a voluntarului.

 

ARTICOLUL 8

Formarea voluntarilor

 

ARTICOLUL 11

Asigurări impotriva riscului

 

1. Riscurile în materie de sănătate si accidente, precum si răspunderea civilă sunt suportate fie pe baza prevederi­lor din legislatia natională, fie prin acordurile bilaterale sau multilaterale în vigoare sau, în lipsa acestora, printr-o asi­gurare individuală încheiată si plătită de către voluntarul respectiv ori în numele acestuia.

2. Fiecare parte comunică, printr-o declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei, mijloacele de acoperire a riscurilor mentionate. Orice modificare a acestor mijloace este adusă la cunostintă secretarului general al Consiliului Europei de către părti.

3. Nivelul despăgubirilor va corespunde nivelului prevăzut în legislatia natională sau în acordurile bilaterale sau multilaterale.

1. Fiecare parte, prin organismele de coordonare, se asigură că organizatia trimitătoare si/sau organizatia gazdă adoptă măsuri corespunzătoare pentru a oferi voluntarilor, înainte de începerea serviciului de voluntariat, o pregătire si o formare adecvate activitătii pe care voluntarii urmează să o desfăsoare.

2. Voluntarii vor fi informati îndeosebi asupra principale­lor prevederi legislative, structuri sociale si economice ale tării gazdă si vor primi notiuni generale despre limba, cul­tura si istoria tării gazdă.

 

ARTICOLUL 9

Drepturile voluntarilor

 

1. Voluntarilor li se asigură cazare si masă de către organizatia gazdă.

2. Voluntarilor li se asigură posibilităti corespunzătoare pentru o dezvoltare profesională, interculturală si lingvistică. În acest scop li se acordă toate facilitătile care au legătură cu organizarea activitătii pe care o desfăsoară.

3. Voluntarii au cel putin o zi întreagă liberă pe săptămână, iar într-o lună cel putin una dintre aceste zile libere este la alegerea voluntarului.

4. Voluntarii primesc ca bani de buzunar o sumă cores­punzătoare, care se stabileste de comun acord între orga­nizatiile trimitătoare si organizatiile gazdă.

5. Aceste drepturi sunt acordate cu respectarea cadrului legislativ al tării gazdă.

 

ARTICOLUL 10

Reglementări financiare

 

1. Sprijinul financiar pentru activitătile serviciului de voluntariat transnational pe termen lung poate fi asigurat prin:

a) contributii de la autoritătile publice nationale, regio­nale si locale, de la organizatiile internationale si organis­mele de coordonare desemnate în conformitate cu dispozitiile art. 4 din prezenta conventie;

b) contributii de la organizatii nonprofit recunoscute;

c) contributii de la societăti private, în conformitate cu dispozitiile alin. 2;

d) contributii personale sau altele;

e) orice combinare a surselor mai sus mentionate.

2. Contributiile în conformitate cu dispozitiile alin. 1, contributiile în natură sau donatiile nu pot obliga voluntarii să desfăsoare activităti lucrative în numele unei societăti comerciale sau să facă publicitate pentru aceasta.

 

ARTICOLUL 12

Certificate

 

Fiecare parte, prin organismele sale de coordonare, se asigură că, pe durata perioadei activitătii de voluntariat transnational pe termen lung, cât si la încheierea progra­mului serviciului de voluntariat, organizatia gazdă, la cere­rea voluntarului, eliberează un certificat de participare în conformitate cu modelul indicat în anexa nr. II la prezenta conventie. Anexa nr. II este doar orientativă si fără carac­ter obligatoriu.

 

ARTICOLUL 13

Formalităti administrative

 

1. Candidatii pentru serviciul de voluntariat transnational pe termen lung, care se adresează autoritătilor responsa­bile în scopul obtinerii unui permis de rezidentă temporară pe durata serviciului lor de voluntariat, vor prezenta contractul semnat de către cele trei părti si documentul de identitate.

2. Fiecare parte se va strădui pe cât posibil să reducă obstacolele administrative care restrictionează mobilitatea voluntarilor.

 

CAPITOLUL III

Consultări multilaterale

 

ARTICOLUL 14

Consultări multilaterale

 

1. Părtile, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a conventiei si din 5 în 5 ani după aceea, eventual mai frecvent dacă majoritatea părtilor solicită astfel, vor desfăsura consultări multilaterale pentru a examina aplicarea prezentei conventii si dacă este recomandabilă revizui­rea sau extinderea oricăreia dintre dispozitiile acesteia.

2. Orice parte poate fi reprezentată la consultările multi­laterale de către unul sau mai multi delegati. Fiecare delegatie are un singur vot. Părtile vor stabili regulile de procedură pentru consultări.

3. Orice stat la care face trimitere art. 16 alin. 1 sau Comunitatea Europeană si care nu este parte la prezenta conventie poate fi reprezentat la consultările multilaterale de către un observator.

4. După fiecare întâlnire părtile vor prezenta Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei un raport asupra consultării si aplicării dispozitiilor prezentei conventii.

 

CAPITOLUL IV

Amendamente

 

ARTICOLUL 15

Amendamente

 

1. Orice amendament la art. 1-15 ale prezentei con­ventii, propus de către una dintre părti sau de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va fi adus la cunostintă secretarului general al Consiliului Europei si înaintat de către acesta statelor membre ale Consiliului Europei, celor­lalte state părti la Conventia culturală europeană, Comunitătii Europene si oricărui stat care a aderat sau care a fost invitat să adere la prezenta conventie, în con­formitate cu dispozitiile art. 17.

2. Orice amendament propus în conformitate cu dis­pozitiile alin. 1 va fi examinat într-o consultare multilaterală nu înainte de două luni de la data comunicării sale de către secretarul general al Consiliului Europei. Textul va fi adoptat cu o majoritate de două treimi din numărul părtilor.

3. Orice amendament adoptat într-o consultare multilate­rală va fi supus spre aprobare Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei. După aprobarea sa textul va fi înaintat părtilor spre acceptare.

4. Orice amendament va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni după ce toate părtile l-au informat pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la acceptarea amenda­mentului.

 

CAPITOLUL V

Clauze finale

 

ARTICOLUL 16

Semnarea si intrarea in vigoare

 

1. Conventia este deschisă spre semnare statelor mem­bre ale Consiliului Europei si celorlalte state părti la Conventia culturală europeană. Aceste state îsi pot exprima consimtământul de a deveni părti prin:

a) semnare fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau

b) semnare în vederea ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

3. Prezenta conventie va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 5 state, dintre care cel putin 4 membre ale Consiliului Europei, îsi vor fi exprimat consimtământul de a deveni părti la prezenta conventie, în conformitate cu dis­pozitiile alin. 1.

4. Pentru orice stat semnatar care îsi va exprima ulterior consimtământul de a fi parte la prezenta conventie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data exprimării con­simtământului de a fi parte la conventie, în conformitate cu dispozitiile alin. 1.

 

ARTICOLUL 17

Aderarea

 

1. După intrarea în vigoare a prezentei conventii Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei, în urma con­sultării părtilor care au aderat la conventie, va putea invita orice stat care nu este mentionat la art. 16 alin. 1, precum si Comunitatea Europeană să adere la prezenta conventie, printr-o hotărâre luată de către majoritatea prevăzută la art. 20.d din statutul Consiliului Europei si cu unanimitatea reprezentantilor statelor contractante cu drept de a face parte din Comitetul Ministrilor.

2. Pentru orice stat care aderă sau pentru Comunitatea Europeană, in eventualitatea aderării, prezenta conventie va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirări unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 18

Aplicabilitate teritorială

 

1. Orice stat sau Comunitatea Europeană poate, la momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratifi­care, acceptare, aprobare ori aderare, să specifice teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta conventie.

2. Orice stat poate, la orice dată ulterioară, printr-o declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei conventii asupra oricărui alt teritoriu specificat în declaratie. În ceea ce priveste acest teritoriu, prezenta conventie va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii respectivei declaratii de către secretarul general.

3. Orice declaratie formulată în baza celor două para­grafe precedente poate, fată de orice teritoriu specificat în declaratia respectivă, să fie retrasă printr-o notificare adre­sată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de eătre secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 19

Raporturi cu alte tratate si cu legislata comunitară

 

1. Dispozitiile prezentei conventii nu vor afecta prevede­rile tratatelor internationale care sunt deja în vigoare sau care ar putea intra în vigoare, prin care se acordă sau vor fi acordate voluntarilor drepturi mai avantajoase.

2. În relatiile lor reciproce părtile care sunt membre ale Comunitătii Europene aplică regulile Comunitătii Europene si, prin urmare, nu vor aplica regulile care rezultă din pre­zenta conventie, cu exceptia situatiei în care nu există o regulă comunitară referitoare la tema respectivă.

3. Părtile pot încheia între ele întelegeri bilaterale sau multilaterale asupra temelor care reprezintă obiectul pre­zentei conventii, în scopul de a-i completa si de a-i întări dispozitiile sau de a facilita aplicarea principiilor incluse în conventie.

 

ARTICOLUL 20

Rezerve

 

Nu sunt admise rezerve la prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 21

Denuntarea

 

1. Orice parte poate, în orice moment, să denunte pre­zenta conventie printr-o notificare adresată secretarului general al Corisiliului Europei.

2. Denuntarea va produce efecte din prima zi a lunii ce urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primi­rii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 22

Notificări

 

Secretarul general al Consiliului Europei va aduce la cunostintă statelor membre ale Consiliului Europei, celor­lalte state părti la Conventia culturală europeană, Comunitătii Europene si oricărui stat care a aderat sau a fost invitat să adere la prezenta conventie:

a) orice semnare;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei conventii, în conformitate cu art. 16 si 17;

d) orice declaratie formulată în conformitate cu art. 4 alin. 2;

e) orice declaratie formulată în conformitate cu art. 11 alin. 2;

f) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta conventie.

Drept care subsemnatii deplin împuterniciti semnează prezenta conventie.

Încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000, în limbile engleză si franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va trimite copii certificate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, celorlalte state părti la Conventia culturală euro­peană si oricărui stat nemembru care a fost invitat să adere la prezenta conventie si Comunitătii Europene.

 

ANEXA Nr. I

 

CONTRACT

 

Prin prezentul contract

I. Organizatia trimitătoare ............................................................, autorizată de organismul de coordonare ...................................., se angajează:

- să îl (o) trimită pe domnul/doamna/domnisoara ..................................... în ..................... pentru a participa la următoarea activitate în cadrul serviciului de voluntariat transnational pe ter­men lung: ..................................................................................................................................................

Durata acestei activităti este de la ................................................ până la .................................

Domnul/doamna/domnisoara ............................................... va avea următoarele obligatii:

- ..................................................................................................................................................., în cunostintă de faptul că aceste activităti nu vor înlocui o muncă remunerată si că serviciul de voluntariat transnational pe termen lung nu înlocuieste în nici o împrejurare serviciul national obligatoriu;

- să asigure următoarele:

• cursuri de formare:

• cursuri de limbă:

• informatii despre tara gazdă:

• certificat medical eliberat în data de .......................................... de către .................................;

- să suporte:

• cheltuielile de transport dus-întors ale domnului/doamnei/domnisoarei ............................. de la .......................... la ..............................

• cheltuielile de asigurare ale domnului/doamnei/domnisoarei .................... , în eventualitatea că această persoană nu beneficiază de o asigurare în nume propriu.

Asigurarea acoperă următoarele riscuri:

II. Organizatia gazdă......................................................................., autorizată de organismul de coordonare ..........................................., se angajează:

- să îndeplinească formalitătile administrative si altele (viză, permis de rezidentă, garantarea unor mijloace etc.);

- să asigure acoperirea următoarelor riscuri: ................................................. ;

- să elibereze un certificat de participare;

- să suporte:

- cazarea si masa pentru domnulldoamna/domnisoara ................................,............... în perioada de la .................... până la ...................;

- banii de buzunar în sumă de ................... pe zi/pe săptămănă/pe lună;

- participarea la următoarele cursuri:

Organizatia garantează că:

- activitatea nu va depăsi .......................... ore pe zi si ...................... ore pe săptămănă;

- domnul/doamna/domnisoara ....................... va avea cel putin o zi liberă pe săptămână;

- domnul/doamna/domnisoara .................... nu va fi obligat/obligată să presteze activităti lucrative pentru o societate comercială sau să facă publicitate pentru aceasta.

 

III. Domnul/doamna/domnisoara ..............................., care participă la serviciul de voluntariat pe termen lung descris mai sus, declară că el/ea a luat cunostintă despre drepturile si obligatiile lui/ei si se angajează să îsi îndeplinească obligatiile pe care le implică această activitate, îndeosebi să încheie o asigurare în nume propriu, dacă această obligatie nu poate fi îndeplinită de către organizatia trimitătoare si/sau de organizatia gazdă.

Aprobat de organismul de coordonare din:

- tara trimitătoare

- tara gazdă

Voluntarul si organizatia trimitătoare - Organizatia gazdă


1. Această prevedere se aplică doar în situatia în care tara gazdă nu asigură protectia voluntarului din punct de vedere social.

2. Cel putin o zi pe lună va fi la alegerea voluntarului.

 

ANEXA Nr. II

 

CERTIFICAT

 

1. Numele ................................ 2. Prenumele ........................... 3. Data nasterii (ziua/luna/anul)

4. Locul nasterii ........................................................................................................................

5. Domiciliat în ........................................................................................................................

6. Cetătean al ........................................................................................................................

7. Numele si tipul organizatiei gazdă .........................................................................................

8. Tipul activitătii ........................................................................................................................

9. Durata activitătii: de la ........................................................... pănă la ....................................

10. Domeniul de activitate .............................................................................................................

11. Certificat(e) primit(e) pe durata programului si anexat(e) ....................................................

12. Programul a cuprins următoarele activităti (rugăm a se oferi informatii detaliate) ............

13. Exceptii/deplasări în străinătate ..............................................................................................

 

Data

..........................

Semnătura

..........................

Functia

..........................

Stampila

..........................

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene  asupra promovării serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei euro­pene asupra promovării serviciului de voluntariat transnational pe termen lung pentru tineret, încheiată 1a Strasbourg la 11 mai 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 310.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 78 din 24 august 2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admi­terii în circulatie pe drumurile publice din România, adop­tată în temeiul art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate pentru circulatia pe drumurile publice din România numai după omologarea acestora de către Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, denumită în continuare R.A.R., organism teh­nic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Pentru vehiculele rutiere supuse înmatriculării pentru circulatia pe drumurile publice din România docu­mentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elemente de securizare, eliberată de R.A.R.”

3. Articolul 3 va avea următonrl cuprins:

“Art. 3. - (1) Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice este de tip sau individuală, după cum urmează:

a) omologarea de tip reprezintă procedura prin care R.A.R. certifică conformitatea unui anumit tip de vehicul rutier nou, fabricat, importat sau introdus în tară de regulă pentru comercializare, cu cerintele prevăzute în regle­mentările si normele tehnice specifice privind admiterea acestui tip în circulatie pe drumurile publice din România;

b) omologarea individuală reprezintă procedura prin care R.A.R, atestă că un vehicul rutier fabricat, importat sau introdus în tară, prezentat pentru omologare, respectă reglementările si normele tehnice privind admiterea acestuia în circulatie pe drumurile publice din România.

(2) Pentru vehiculele rutiere omologate de tip în una dintre tările Uniunii Europene, prezentate pentru omologare de tip în România, în conditiile alin. (1) lit. a), procedura de omologare cuprinde numai certificarea conformitătii tipu­lui de vehicul rutier prezentat cu tipul de vehicul omologat în Uniunea Europeană, pe baza documentatiei respective privind omologarea de tip existentă sau prezentată la R.A.R.

(3) Prin vehicule rutiere noi, în sensul prezentei ordo­nante, se întelege vehiculele rutiere fabricate, importate sau introduse în tară, aflate înaintea primei inmatriculări.”

4. Articolul 4 va avea următonrl cuprins:

“Art. 4. - (1) Omologarea individuală se efectuează la cererea detinătorului, persoană fizică sau juridică română, persoană fizică străină care are sau îsi stabileste resedinta în România, pentru:

a) vehiculele rutiere noi, fabricate, importate sau intro­duse în România, în număr de cel mult 10 bucăti de acelasi tip, de către aceeasi persoană juridică sau fizică;

b) vehiculele rutiere la care ultima înmatriculare a fost înregistrată în altă tară;

c) vehiculele rutiere construite din piese, echipamente si/sau subansambluri detasate;

d) vehiculele rutiere înmatriculate în România, dar care au suferit modificări constructive semnificative fată de varianta originală.

(2) Vehiculele rutiere omologate individual, de regulă, nu pot face obiectul comercializării înainte de înmatriculare.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Omologarea de tip si extinderea omo­logării de tip se acordă de către R.A.R.

(2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R. prin reprezentantele judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, în functie de localitatea în care îsi are domiciliul sau sediul persoana care solicită omologarea.

(3) Vehiculele rutiere vor fi destinate comercializării numai cu conditia existentei omologării de tip, a extinderii omologării fie tip sau a omologării individuale, după caz, solicitată de constructorii români sau de reprezentantii auto­rizati ai acestora, de reprezentantii autorizati ai constructo­rilor străini, precum si ai importatorilor autorizati, persoane juridice române.

(4) Extinderea omologării de tip se acordă de R.A.R. pentru vehiculele rutiere anterior omologate de tip în România.

(5) Persoanele juridice care au obtinut omologarea de tip sau extinderea omologării de tip vor fi numite în conti­nuare solicitanti.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Dacă, în urma efectuării procedurii de omo­logare de tip, vehiculul rutier corespunde normelor tehnice de sigurantă a circulatiei si de protectie a mediului, precum si folosintei căreia îi este destinat sau, după caz, este con­form cu tipul omologat în Uniunea Europeană, R.A.R. eliberează un certificat de omologare de tip pentru circulatie, cu valabilitate natională, continând descrierea sumară a elementelor care caracterizează acest tip de vehicul.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Solicitantul omologării de tip sau, după caz, al extinderii omologării de tip pentru fiecare vehicul rutier comercializat va furniza cumpărătorului o copie a certifica­tului de omologare de tip sau a extinderii omologării de tip pe care se va atesta conformitatea vehiculului rutier livrat cu tipul omologat.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Eliberarea certificatelor de omologare internatională pentru vehiculele rutiere si componentele acestora se face în conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescriptii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor si componen­telor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte la Acordul din 1958, ca departament administrativ si, respectiv, serviciu tehnic.”

9. Articolul 9 se abrogă.

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Cartea de identitate a vehiculului contine date despre vehicul si proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.

(2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R.

(3) Datele despre proprietari se înscriu de către autori­tatea competentă care efectusază înmatricularea, potrivit legii.

(4) Autoritatea competentă care efectuează înmatricula­rea înscrie proprietarul vehiculului la rubrica “detinători” din cartea de identitate a vehiculului.

(5) La înstrăinarea vehiculului ultimul proprietar al aces­tuia are obligatia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.”

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Eliberarea cărtii de identitate se face în următoarele conditii:

a) în cazul omologării individuale, precum si în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate în România, dacă vehiculul poate fi identificat, corespunde normelor tehnice de sigurantă a circulatiei, de protectie a mediului, precum si folosintei căreia îi este destinat;

b) în cazul omologării de tip sau al extinderii omologării de tip, în baza documentului prevăzut la art. 7 si a veri­ficării conformitătii vehiculului prezentat cu tipul omologat.”

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Vehiculele rutiere care nu pot fi identi­ficate de către R.A.R. datorită alterării sau lipsei numerelor de identificare a acestora, asa cum au fost ele prevăzute de către constructor, nu vor fi omologate pentru circulatie.

(2) Vehiculele rutiere înmatriculate in România, care nu pot fi identificate, nu pot obtine eliberarea sau modificările în cartea de identitate a vehiculului.

(3) Pentru identificarea vehiculelor rutiere în cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), R.A.R. solicită expertizarea de către serviciile specializate ale Ministerului de Interne.”

13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) La înmatriculare detinătorii vehiculelor rutiere vor face dovada certificării autenticitătii vehiculelor sau a identificării acestora, după caz.

(2) Certificarea autenticitătii unui vehicul rutier reprezintă atestarea de către R.A.R. sau de către reprezentantii auto­rizaii ai acesteia a faptului că vehiculul respectiv si princi­palele sale elemente de identificare sunt originale si/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate, precum si a faptului că documentele de provenientă a vehiculului, elibe­rate de autoritătile competente străine, sunt autentice. La certificarea autenticitătii se atestă si faptul că vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din tară sau din străinătate, la data solicitării, potrivit bazelor de date la care R.A.R. are acces.

(3) Identificarea unui vehicul rutier în vederea înmatri­culării acestuia se efectuează de către R.A.R. si constă în verificarea si atestarea identitătii vehiculului în raport cu datele mentionate în cartea de identitate a acestuia, coro­borate cu verificarea conformitătii componentelor principale ale vehiculului cu numărul de identificare a acestuia.

(4) Prevederile alin. (1) referitoare la certificarea autenti­citătii nu se aplică vehiculelor rutiere noi, care detin omolo­gare de tip, extindere de omologare de tip sau omologare individuală, iar cele referitoare la identificare nu se aplică vehiculelor rutiere noi, care detin omologare de tip sau extindere de omologare de tip.

(5) Pentru vehiculele rutiere aflate la prima înmatriculare în România certificarea autenticitătii sau identificarea este inclusă în procedura de omologare individuală, după caz.

(6) Certificarea autenticitătii unui vehicul rutier sau dovada de identificare a acestuia este valabilă timp de 30 de zile de la data efectuării acestora.”

14. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

“Art. 131. - R.A.R. are acces la baza de date nece­sare, referitoare la evidenta vehiculelor rutiere înmatriculate in tară sau in străinătate, pe bază de protocoale încheiate cu detinătorii acestor baze de date.”

15. Articolul 14 se abrogă.

16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

Art. 15. - (1) Pe lângă atributiile prevăzute in Ordonanta Guvernului nr. 4411997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin R.A.R., înde­plineste următoarele atributii referitoare la omologarea de tip:

a) controlează la solicitantul omologării de tip, respectiv la solicitantul extinderii omologării de tip, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulatie si retrage, în caz de neconformitate, omologarea de tip;

b) impune solicitantilor prevăzuti la lit. a) remedierea defectiunilor de fabricatie constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelasi tip si care pun sau pot pune în pericol siguranta circulatiei ori protectia mediului.

(2) În functie de neconformitătile constatate, R.A.R. poate impune solicitantilor omologării de tip, respectiv extin­derii omologării de tip, măsuri privind sistarea comercia­lizării si/sau retragerea lotului respectiv de vehicule, cu interdictia comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulatie a vehiculelor.

(3) Cheltuielile datorate retragerii din circulatie, remedie­rii neconformităiilor si repunerii în circulatie a vehiculelor sau, după caz, a lotului de vehicule se suportă de către solicitantii omologării de tip si ai extinderii omologării de tip.”

17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Cărtile de identitate sunt si rămân vala­bile pe toată durata existentei vehiculului.

(2) La epuizarea spatiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a detinătorilor, R.A.R. este obligat să elibereze un duplicat.

(3) Pentru situatii speciale, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate aproba eliberarea cărtilor de identitate cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an.”

18. După articolul 16 se introduc articolele 161 si 162, cu următorul cuprins:

“Art. 161. - În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărtii de identitate a vehiculului, R.A.R. poate emite un duplicat la cartea de identitate, cu avizul autoritătii compe­tente care a efectuat inmatricularea.

Art. 162. - Pierderea, furtul sau distrugerea cărtii de identitate a vehiculului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.”

19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va emite reglementările si normele tehnice privind omologarea vehi­culelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România.

(2) Reglementările si normele tehnice privind omologa­rea vehiculelor rutiere, eliberarea cărtii de identitate a vehi­culelor rutiere si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România, se reactualizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuitei si se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 60 de zile de la data publicării in Monitorui Oficial al României, Partea I, a legii de apro­bare a prezentei ordonante.

(3) Instructiunile privind completarea cărtii de identitate la înmatricularea vehiculelor se reactualizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si de autoritatea competentă care efectuează înmatricularea si se aprobă prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, ministrului finantelor publice si ministrului autoritătii competente care efectuează înmatricularea, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(4) Reglementărite, normele tehnice si instructiunile prevăzute la alin. (1), (2) si (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se actualizează ori de câte ori este nevoie.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identi­tate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe dru­murile publice din România, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 mai 2003.

Nr. 230.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 328.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.602/1002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.602/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera a) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“a) aprobă strategia C.E.C. - S.A. si programul anual de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar următor;”

2. Litera c) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“c) aprobă situatiile financiare anuale: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative, raportul administratorilor si raportul auditorilor asupra situatiilor anuale, repartizarea profitului;”

3. Litera e) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“e) numeste membrii consiliului de administratie, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintilor;”

4. Litera f) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“f) aprobă nivelul remuneratiei presedintelui si vicepresedintilor;”

5. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) C.E.C. - S.A. este condusă de un con­siliu de administratie format din 11 membri, numiti pentru

un mandat de 4 ani. Conducerea executivă a C.E.C. ­S.A. este asigurată de un presedinte si 4 vicepresedinti numiti de primul-ministru. Presedintele si vicepresedintii C.E.C. - S.A. fac parte de drept din consiliul de administratie. Ceilalti 6 membri ai consiliului de administratie sunt numiti de ministrul finantelor publice. Membrii consiliului de administratie trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de legislatia bancară si în exercitarea mandatului încheie contracte de administrare cu reprezentantul actionarului unic, Ministerul Finantelor Publice.”

6. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Pentru activitatea depusă si participarea la dezbaterea si luarea deciziilor în exercitarea atributiilor ce revin consiliului de administratie, cei 6 membri ai consiliului de administratie, numiti de ministrul finantelor publice, primesc o indemnizatie lunară reprezentând 20% din salariul de bază lunar al presedintelui.”

7. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(3) La sedintele consiliului de administratie, dacă pro­blemele ce urmează a fi discutate o impun, pot fi invitati de către presedintele consiliului de administratie directori sau alti specialisti ai C.E.C. - S.A., precum si conducătorul sindicatului.”

8. Litera a) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“a) desemnează 1 sau 2 administratori care să asigure conducerea activitătii zilnice în situatia în care cei putin 4 dintre conducătorii sau toti cei 5 conducători, aprobati de Banca Natională a României, sunt în imposibilitate de a-si exercita mandatul, până la încetarea situatiei ce a determi­nat imposibilitatea exercitării mandatului sau pana la numi­rea noilor conducători si aprobarea acestora de către Banca Natională a României;”

9. Litera d) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“d) dezbate si supune aprobării Ministerului Finantelor Publice strategia C.E.C. - S.A., programul anual de activi­tate, bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru exercitiul financiar următor;”

10. Litera e) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“e) analizează si îsi însuseste situatiile financiare anuale: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modi­ficărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative, pe care împreună cu raportul administratorilor si raportul auditorilor asupra situatiilor anuale le supune spre aprobare Ministerului Finantelor Publice;”

11. La articolul 14, după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:

“e1) aprobă angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane fizice si/sau juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România;”

12. Alineatul (3) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru deciziile luate în sedintele la care adminis­tratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunostintă de procesul-­verbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor­-verbale.”

13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Membrii Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A. nu pot ocupa posturi de salariati, adminis­tratori sau auditori financiari în alte societăti bancare.”

14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. – Directia Centrala C.E.C. - S.A. si din unitătile teritoriale nu pot conduce alte societăti bancare, comerciale sau agricole, nu pot participa în alte societăti de acest fel în calitate de administratori sau auditori finan­ciari, în afară de cazurile în care exercită aceste functii cu autorizarea consiliului de administratie, în conditiile legii.”

15. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Conducerea executivă si coordonarea activitătii zilnice a C.E.C. - S.A. sunt asigurate de presedinte si de 4 vicepresedinti.”

16. După articolul 24 se introduc două articole noi, articolele 241 si 242, cu următorul cuprins:

“Art. 241. - Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. va încheia contracte de asigurare a servi­ciilor de audit financiar cu auditori financiari, persoane fizice si/sau juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România să desfăsoare această activitate pe teritoriul României.

Art. 242. - Întinderea si efectele răspunderii auditorilor financiari sunt determinate în functie de atributiile ce le revin conform dispozitiilor legale si contractelor încheiate de C.E.C. - S.A. cu auditorii financiari, aprobate, în conformi­tate cu prevederile legale si cu reglementările cu caracter normativ intern în vigoare, de către Consiliul de adminis­tratie al C.E.C. - S.A.”

17. Articolele 25-30 se abrogă.

Art. II. - Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.602/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Ntionale a României,

Cristian Popa,

viceguvernator

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 553.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, incheiată intre Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Asco” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 21 alin. (1) si a1 art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Asco” - S.A. din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, în calitate de concesionar, în perimetrul Palanca din localitatea Palanca, judetul Bacău, prevăzută în anexa”) care face parte inte­grantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

(2) Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se sta­bileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61l2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modi­ficări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan loan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 554.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMRNIEI

 

HOTĂRĂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Constructii Bomex” - S.R.L.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvemul României adoptă prezenta hotărăre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Constructii Bomex” - S.R.L, cu sediul în Mediesu Aurit, str. Locuri Vechi nr. 846, judetul Satu Mare, în calitate de concesionar, a zăcământului de nisip si pietris în perimetrul Potău-Mărtinesti (Eteni­-Băbăsesti, Eteni Nord, Culciu-Băbăsesti si Odoreu), prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezanta hotărâre.

Art. 2. - (1) Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

(2) Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se sta­bileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 12 din Ordonanta Guvemului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modi­ficări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărări în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resursetor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria luliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 555.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRĂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Foradex” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvenul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Foradex” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Milcov nr. 5, sectorul 1, în cali­tate de concesionar, în perimetrul Porumbacu, localitatea Porumbacu, judetul Sibiu, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, - (1) Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevazute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

(2) Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modi­ficări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan loan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Ageniiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria luliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 556.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată intre Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială ”Betevion Impex” - S.R.L.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Belevion Impex” ­S.R.I., cu sediul în municipiul Bucuresti, calea Dorobanti nr. 49/6, sectorul 1, în calitate de concesionar, în perimetrul Păulis-Hada, localitatea Păulis, judetul Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărăre.

(2) Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se sta­bileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 12 din Ordonanta Guvemului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modi­ficări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan loan Popeacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 557.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRĂRE

pentru modificarea anexelor nr. II (1-6, 9-11) la Hotărârea Guvernului nr.1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transfenrrilor pentru societătile comerciale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. II (1-6, 9-11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2003, se modifică pentru trimestrul 1 al anului 2003 si se înlocuiesc cu anexele nr. II (1-6 9-11) la prezenta hotărâre în vederea asigurării sumelor pentru acordarea veniturilor de completare nece­sare plătilor compensatorii pentru personalul ce urmează a fi disponibilizat.

Art. II. - Până la aprobarea bugetului rectificat pe anul 2003, subventia pe produse si activităti se va elibera în baza deconturilor justificative în care se vor utiliza cele două subventii unitare prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Art. III. - Pe data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvemului nr. 213/2003 pentru modificarea anexelor nr. II (1-6, 10-11) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 6 martie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan loan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 569.


*) Anexele nr. 11 (1-6, 9-11) se comunică Ministrului Industriei si Resurselor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRĂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Prevederile referitoare la codul tarifar 2903.21.00 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 27 decembrie 2002, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Cod tarifar

Denumirea mărfii

Taxa vamală maximă

Taxa vamală 2003

”2903.21.00

Clorură de vinil (cloretilenă)

20

ex”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Mihai Berinde,

secretar de stat Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 570.

 

HOTĂRÂRE

privind contractarea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominate în euro

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 18 lit. b) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, contractează un împrumut prin lansarea unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capi­tal, în limita sumei de 500 milioane euro, cu scadentă la 7 ani. Lansarea emisiunii se face cu discont fată de valoarea nominală si este administrată de către consortiul format din băncile de investitii Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan si UBS Warburg.

Art. 2. - Valuta obtinută din împrumut, mai putin valoa­rea discontului si comisionul de administrare, care se deduc din valoarea împrumutului, se virează în contul de valută al Ministerului Finantelor Publice, deschis la Banca Natională a României, si se utilizează de către Ministerul Finantelor Publice pe măsura necesitătilor privind finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice.

Art. 3. - Plata dobânzilor si a altor costuri aferente se suportă din bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 571.