MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 374              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Sâmbătă, 31 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

233. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

349. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

541. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Sistemului intensificat de inspectii aplicabil navelor comerciale maritime care arborează pavilionul român si efectuează voiajuri internationale

 

595. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea Cerintelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român

 

653. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor tehnice privind constructia si echiparea navelor maritime de pescuit cu lungimea de 24 m sau mai mare, cod MLPTL.ANR-NPESC-2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7 din 27 februarie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 februarie 2003, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. – Termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale, aprobată cu modificări si completări prin legea nr. 347/2002, astfel cum a fost prorogat prin Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 123/2002, prin Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 151/2002 si prin Ordonanta Guvernului nr. 16/2003, se prorogă până la data intrării în vigoare a noilor reglementări privind regimul juridic al adoptiilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilar art. 74 alin, (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 mai 2003.

Nr. 233.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale si se dispune publi­carea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 mai 2003.

Nr. 349.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALlTATE ALE ADMINlSTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului intensificat de inspectii aplicabil navelor comerciale maritime care arborează pavilionul român si efectuează voiajuri internationale

 

În conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, ale art. 4 lit. J pd. 7 din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Navale Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Navale Române, ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale si acceptarea unor amendamente la Convertia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convertia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, si la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, aprobată prin Legea nr. 23/2001, si ale Legii nr. 6/1993 pentru aderarea României la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978,

în temeiul art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 53/1999 si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Sistemul intensificat de inspectii aplicabil vrachierelor care arborează pavilionul român si efectuează voiajuri internationale, prevăzut în anexa nr. I*).

Art. 2. - Se aprobă Sistemul intensificat de inspectii aplicabil petrolierelor care arborează pavilionul romăn si efectuează voiajuri internationale, prevăzut în anexa nr. II*).

Art. 3. - Sistemul intensificat de inspectii prevăzut la art. 1 se aplică, după caz, si celorlalte nave comerciale maritime de transport mărfuri care arborează pavilionul român si efectuează voiajuri intemationale.

Art. 4. - Competentele ce revin Autoritătii Navale Române în aplicarea inspectiilor prevăzute la art. 1-3 pot fi delegate, total sau partial, unor organizatii recunoscute, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 169/2003 pentru aprobarea: Sistemului privind certificarea conformitătii navelor care arborează pavilionul român cu regulile si reglementările tehnice aplicabile; Criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o societate de clasificare în vederea delegării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a compentelor privind emiterea certificatelor statutare navelor care arborează pavilionul român; Listei societătilor de clasificare care îndeplinesc cri­teriile minime stabilite de Uniunea Europeană si ale căror reguli de clasificare sunt recunoscute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, urmând pro­cedura stabilită la art. 6 din anexa nr. 1 la acelasi ordin.

Art. 5. - Autoritatea Navală Română va duce la înde­plinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 aprilie 2003.

Nr. 541.


*) Anexele nr. I si II se publică utterior.

 

MISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea Cerintelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român

 

Având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale Directivei Consiliului 82/714/CEE din 4 octombrie 1982, care stabileste pre­scriptiile tehnice pentru navele de navigatie interioară,

în temeiul art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Cerintele tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român, prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - Cerintele tehnice prevăzute la art. 1 se aplică:

a) navelor fluviale având o capacitate de încărcare mai mare de 15 tone sau navelor fluviale care nu sunt desti­nate transportului de mărfuri, al căror deplasament este mai mare sau egal cu 15 m3;

b) remorcherelor si împingătoarelor, inclusiv acelora al căror deplasament este mai mic de 15 m3, cu conditia ca ele să fi fost construite pentru a remorca, a împinge sau a deplasa în cuplu cu alte nave.

Art. 3. - Prin exceptie de la prevederile art. 2, cerintele tehnice prevăzute la art. 1 nu se aplică următoarelor cate­gorii de nave:

a) navelor de pasageri;

b) feriboturilor;

c) mijloacelor plutitoare;

d) constructiilor si materialelor plutitoare, inclusiv acelora care sunt deplasate dintr-un loc în altul;

e) ambarcatiunilor de agrement;

f) navelor de serviciu ale autoritătilor de control si nave­lor de serviciu pentru stingeea incendiilor;

g) navelor militare;

h) navelor maritime, inclusiv remorcherelor si împingătoa­relor maritime care navighează în ape cu maree sau se bazează pe acestea ori care se află temporar pe căile de navigatie interioară, având o autorizatie valabilă de navigatie;

i) remorcherelor si împingătoarelor al căror deplasament este mai mic de 15 m3, care au fast construite pentru a remorca, a impinge sau a deplasa în cuplu numai cu nave al căror deplasament este mai mic de 15 m3.

Art. 4. - Cerintele tehnice prevăzute la art. 1 sunt obli­gatorii pentru navele care arborează pavilionul român, care navighează pe Dunăre, pe bratele Chilia, Sfântu Gheorghe si pe celelalte brate secundare ale Dunării, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si Poarta Albă-Midia-Năvodari, precum si pe căile navigabile europene prevăzute în anexa nr. 2*).

Art. 5. - Navele fluviale care arborează pavilionul român, prevăzute la art. 4, sunt obligate să respecte, pe lângă cerintele tehnice minime prevăzute în prezentul ordin, si Normele tehnice privind clasificarea si inspectia navelor de navigatie interioară, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 306/1999 pentru aprobarea Normelor teh­nice privind clasificarea si constructia navelor de navigatie interioară - cod MT.RNR-NI-99.

Art. 6. - Navele fluviale care arborează pavilionul român, inclusiv cele prevăzute la art. 3, care navighează pe celelalte căi navigabile interioare ale României, altele decât cele prevăzute la art. 4, sl pe celelalte ape nationale ale României, sunt obligate să respecte normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 306/1999.

Art. 7. - (1) Navele fluviale care arborează pavilionul român sunt obligate să aibă la bord si Certificatul tehnic de navigatie interioară valabil, eliberat de Autoritatea Navală Românâ.

(2) Certificatul tehnic de navigatie interioară se elibe­rează în urma efectuării de către Autoritatea Navală Română a unai inspectii prin care se verifică conformitatea navei cu prevederile cerintelor tehnice minime prevăzute la art. 1 si ale normelor tehnice prevăzute la art. 5.

(3) Forma si continutul Certificatului tehnic de navigatie interioară sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

Art. 8. - (1) Durata de valabilitate a Certificatului tehnic de navigatie interioară este de 5 ani, cu conditia confirmării stării tehnice prin inspectiile periodice stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 5.

(2) Autoritatea Navală Română poate, în mod exceptional, să prelungească valabilitatea Certificatului teh­nic de navigatie interioară pe o perioadă de maximum 12 luni. Această prelungire se va mentiona în mod expres în certificat.

Art. 9. - (1) În cazul în care o navă fluvială suferă modificări sau reparatii care afectează soliditatea corpului ori caracteristicilor navei, nava va fi supusă unei inspectii conform prevederilor art. 7 alin. (2).

(2) În urma acestei inspectii Autoritatea Navală Română va elibera un nou certificat tehnic de navigatie interioară.

Art. 10. - Dacă în urma inspectiilor efectuate conform prevederilor art. 7 alin. (2) Autoritatea Navală Română ia decizia de a nu elibera unei nave Certificatul tehnic de navigatie interioară, această decizie si motivele pentru care a fost luată vor fi comunicate proprietarului navei în scris, în temen de 5 zile de la data efecturării inspectiei, care va fi informat si despre căile de contestare a acestei decizii.

Art. 11. - (1) Autoritatea Navală Română poate veri­fica în orice moment dacă certificatul prevăzut la art. 7 alin. (1) se află la bordul navei si este valabil si dacă nava este conformă cu conditiile de eliberare a acestuia.

(2) În cazul în care se constată lipsa Certificatului tehnic de navigatie interioară sau faptul că nava nu este conformă, dar aceasta nu prezintă pericol pentru siguranta navigatiei, comandantul, operatorul sau proprietarul navei, după caz, este obligat să ia toate măsurile pentru remedierea situatiei constatate, în termenul stabilit de Autoritatea Navală Română.

(3) Dacă lipsa Certificatului tehnic de navigatie interioară sau neconformitatea navei pune în pericol siguranta navigauei, Autorrtatea Navală Română va opri nava din navigatie până la remedierea deficientelor.

(4) În cazul în care o navă prezintă în mod repetat neconformităti care pun în pericol siguranta navigatiei, Autoritatea Navală Română îi va retrage Certificatul tehnic de navigatie interioară si va aplica procedurile prevăzute la art. 7 alin. (2).

(5) În situatiile prevăzute la alin. (2), (3) si (4) Autoritatea Navală Română va informa comandantul, ope­ratorul sau proprietarul navei, după caz, despre cele con­statate si despre măsurile dispuse.

Art. 12. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2003.

Nr. 595.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind constructia si echiparea navelor maritime de pescuit cu lungimea de 24 m sau mai mare, cod MLPTL.ANR-NPESC-2003

 

Având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere intre România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 2011993, ale Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 97/70/CE din 11 decembrie 1997 referitoare la stabilirea unui regim armonizat de sigurantă pentru navele de pescuit cu lungimea de 24 m sau mai mare, astfel cum a fost amendată prin Directiva Comisiei Uniunii Europene nr. 1.999/19/CE din 18 martie 1999, precum si prin Directiva Comisiei Uniunii Europene nr. 2.002/35/CE din 25 aprilie 2002,

în temeiul dispozitiilor art. 22 alin. (3), art. 101 alin. (1) si ale art. 102 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, ale art. 2 pct. 5 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele tehnice privind con­structia si echiparea navelor maritime de pescuit cu lun­gimea de 24 m sau mai mare, cod MLPTL.ANR­NPESC-2003, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin si denumite în continuare norme tehnice.

(2) Normele tehnice prevăzute la alin. (1) se aplică:

a) navelor de pescuit care arborează pavilion român; sau

b) navelor de pescuit, indiferent de pavitionul pe care îl arborează, care operează în apele nationale navigabiie ale României în conformitate cu prevederile legale; ori

c) navelor de pescuit, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care descarcă încărcătura de peste în porturi românesti.

(3) Prevederile normelor tehnice nu se aplică ambarcatiunilor de agrement cu care se efectuează acti­vităti de pescuit în scop necomercial.

Art. 2. - În întelesul prezentului ordin, termenii utilizati se definesc după cum urmează:

a) navă de pescuit - orice navă echipată sau utilizată în scop comercial pentru prinderea pestelui sau a altor vietuitoare marine;

b) navă nouă de pescuit - o navă de pescuit:

1. al cărei contract de constructie sau de modificare majoră a constructiei a fost semnat la 1 ianuarie 1999 ori după această dată; sau

2. al cărei contract de constructie sau de modificare majoră a constructiei a fost semnat înainte de 1 ianuarie 1999 si care urmează să fie livrată la cel putin 3 ani de la data semnării contractului; ori

3. căreia, în absenta unui contract de constructie, la 1 ianuarie 1999 sau după această dată:

(i) i-a fost pusă chila; sau

(ii) constructia începută are caracteristicile unui tip specific de navă; ori

(iii) constructia deja începută cuprinde cel putin 50 tone sau 1% din greutatea totală estimată a corpului, luându-se în considerare valoarea care este mai mică;

c) navă nouă de pescuit construită la 1 ianuarie 2003 sau după această dată - o navă de pescuit:

1. al cărei contract de constructie sau de modifirare majoră a constructiei a fost semnat la 1 ianuarie 2003 ori după această dată; sau

2. al cărei contract de constructie sau de modificare majoră a constructiei a fost semnat înainte de 1 ianuarie 2003 si care urmează să fie livrată la cel putin 3 ani de la data semnării contractului; ori

3. căreia, în absenta unui contract de constructie, la 1 ianuarie 2003 sau după această dată:

(i) i-a fost pusă chila; sau

(ii) constructia începută are caracteristicile unui tip specific de navă; ori

(iii) constructia deja incepută cuprinde cel putin 50 tone sau 1% din greutatea totală estimată a corpului, luându-se în considerare valoarea care este mai mică;

d) navă de pescuit existentă - o navă de pescuit, alta decât cele definite la lit. b) si c);

e) certificat - certificatul de conformitate cu cerintele normelor tehnice, la care va fi permanent anexată lista echipamentului, precum si certificatul de scutire, dacă acesta a fost emis;

f) lungime - 96% din lungimea totală la linia de plutire situată la 85% din înăltimea teoretică de constructie cea mai mică, măsurată de la linia chilei, sau lungimea de la extremitatea etravei la axul cârmei la acea linie de plutire, dacă aceasta este mai mare si dacă nu se prevede altfel. La navele proiectate cu chila înclinată linia de plutire pe care se măsoară această lungime va fi paralelă cu linia de plutire proiectată;

g) operare - prinderea sau prinderea si prelucrarea pestelui ori a altor vietuitoare marine fără a prejudicia drep­tul la trecerea inofensivă prin apele teritoriale si libertatea de a naviga prin zona economică exclusivă de 200 mile marine măsurate de la liniile de bază;

h) organizatie recunoscută - o societate de clasificare recunoscută conform criteriilor stabilite de legislatia Uniunii Europene;

i) Autoritatea Navală Română - organ tehnic de specia­litate din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei căruia i se deleagă competentele privind aplicarea prevederilor normelor teh­nice, denumit în continuare ANR.

Art. 3. - (1) Conformitatea unei nave de pescuit care arborează pavilion român cu cerintele normelor tehnice se atestă prin certificatul de conformitate emis de către ANR.

(2) Certificatul de conformitate si certificatul de scutire vor fi emise unei nave de pescuit care arborează pavilion român în baza inspectiilor tehnice stabilite prin normele tehnice si efectuate de inspectori specializati din cadrul ANR sau din cadrul organizatiilor recunoscute.

(3) Conformitatea unei nave de pescuit care arborează pavilion străin cu cerintele normelor tehnice se atestă printr-un certificat de conformitate emis de către autoritatea competentă a statului pavilionului sau de către o orga­nizatie recunoscută de aceasta.

Art. 4. - (1) ANR are dreptul si obligatia de a controla si de a monitoriza toate navele de pescuit care arborează pavilion român în ceea ce priveste respectarea de către acestea a normelor tehnice.

(2) ANR are dreptul si obligatia de a controla si de a monitoriza navele de pescuit care arborează pavilion străin, fără discriminare în ceea ce priveste pavilionul sau nationa­litatea operatorului lor, în vederea verificării dacă acestea respectă normele tehnice, pe perioada cât operează în apele nationale navigabile ale României, sau dacă acestea descarcă încărcătura de peste în porturile românesti.

(3) Navele de pescuit care arborează pavilion străin si care nu operează în apele nationale navigabile ale României si nici nu descarcă încărcătura de peste în por­turile românesti, dar se află într-un port românesc, vor fi supuse controlului statului portului, fără discriminare în ceea ce priveste pavilionul sau nationalitatea operatorului lor, în vederea verificării dacă acestea respectă normele tehnice.

(4) Controlul se efectuează de inspectori specializati din cadrul ANR.

(5) Controalele se vor desfăsura indiferent dacă statul de pavilion al navei de pescuit a adoptat sau nu în legislatia sa natională normele tehnice.

(6) În cazul în care se constată nerespectarea normelor tehnice de către o navă de pescuit, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, si în functie de gravitatea deficientelor constatate, ANR, prin căpităniile de port, poate lua următoarele măsuri până la remedierea deficientelor:

a) să interzică operarea navei de pescuit în apele nationale navigabile ale României;

b) să interzică intrarea navei de pescuit în port;

c) să interzică plecarea navei de pescuit din port si, după caz, să oprească operatiunile de încărcare/descărcare a navei.

(7) ANR va comunica Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor: numele, numărul IMO sau alte date de identificare a navelor de pescuit cărora li s-a interzis operarea în apele nationale navigabile ala României.

Art. 5. - (1) Echipamentul maritim mentionat în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 582/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor si produselor pentru nave maritime, prevăzute de conventiile internationale la care România este parte, cod MLPTL.ANR-EM-2003, si care corespunde cerintelor respectivului ordin, în situatia în care este amplasat la bordul unei nave de pescuit pentru îndeplinirea cerintelor normelor tehnice, va fi implicit considerat că îndeplineste normele tehnice.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) ANR nu va solicita aprobări sau teste suplimentare pentru respectivul echipa­ment.

Art. 6. - (1) Standardele pentru reconstructia, moderni­zarea si întretinerea corpului, a masinilor principale si auxi­liare, a instalatiilor electrice si de automatizare ale unei nave de pescuit existente sau ale unei nave noi de pescuit sunt regulile în vigoare la data constructiei sale, elaborate de către ANR sau de alte organizatii recunoscute.

(2) Proiectarea, constructia, reconstructia, modernizarea si întretinerea corpului, a masinilor principale si auxiliare, a instalatiilor electrice si de automatizare pentru o navă nouă de pescuit construită la 1 ianuarie 2003 sau după această dată trebuie să se realizeze numai în baza unor docu­mentatii tehnice prin care să se asigure conformitatea cu regulile si reglementările unei organizatii recunoscute.

Art. 7. - Autoritatea Navală Română va duce la înde­plinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 215/2000 pentru aprobarea Normelor tehnice privind constructia si echiparea navelor de pescuit maritime cu lungimi de 24 metri sau mai mari, cod MT.RNR-NPES-2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 24 iulie 2000.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tuneanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 653.


*) Anexa se publică ulterior.