MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 136         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 martie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

84. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 356 din 10 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

90/111. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea listei cuprinzând testele analitice si organoleptice aplicate pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată

 

3.215. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

78. - Decizie pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, pentru întreaga activitate stiintifică si de cercetare, pentru contributia deosebită la dezvoltarea si promovarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor în România,

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Nicolae Badea;

- domnului Dan Bedros;

- domnului Iosif Kaufmann;

- domnului Wilhelm Lowenfeld;

- domnului Dan Roman;

- domnului Armand Segal;

- domnului Victor Toma.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler următorilor:

- doamnei Doina Banciu;

- domnului Aurel Becea;

- domnului Mircea Bocu;

- domnului Gheorghe Farkas;

- domnului Nicolae Manea;

- domnului Corneliu Maschek;

- domnului Emil Muntean;

- domnului Mihai Rosu;

- domnului Adrian Stoica;

- domnului Dan Tonceanu.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Vasile Baltac;

- domnului Liviu Drăgan;

- doamnei Irina Socol;

- domnului Florin Talpes.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 februarie 2003.

Nr. 84.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 356

din 10 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de primarul municipiului Brasov, Ioan Ghise, în dosarele nr. 147/R/C/2002 si, respectiv, nr. 157/R/C/2002 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ, dosare conexate în sedinta publică din 3 decembrie 2002.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 3 decembrie 2002 si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea la 10 decembrie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierile din 20 iunie 2002 Curtea de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de primarul municipiului Brasov în dosarele nr. 147/R/C/2002 si nr. 157/R/C/2002 ale acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a arătat că art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 încalcă dispozitiile art. 21 din Constitutie privind liberul acces la justitie. În acest sens s-a arătat că, potrivit textului criticat, primarul nu poate ataca în fata instantelor de contencios administrativ hotărârile consiliului local pe care le consideră ilegale, având numai posibilitatea de a se adresa prefectului, care, la rândul său, are facultatea, dar nu si obligatia, de a sesiza instanta de contencios administrativ. De asemenea, autorul exceptiei a sustinut că, asa cum a decis si

Tribunalul Brasov, imposibilitatea primarului de a se adresa justitiei pe calea Legii nr. 215/2001 este însotită de imposibilitatea de a promova o actiune în contencios administrativ, în baza Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare. În acest sens s-a arătat că primarul nu are calitate procesuală activă în contencios administrativ, întrucât nu este o persoană vătămată în drepturile sale de o autoritate publică, ci, potrivit Legii nr. 215/2001, acesta reprezintă el însusi o autoritate publică locală.

Curtea de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că dispozitia criticată este constitutională, întrucât “prevederile constitutionale ale art. 21 se referă la liberul acces la justitie al persoanei fizice sau juridice si nicidecum al vreunei autorităti”. În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În esentă, se arată că “dispozitiile art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 care prevăd, pentru primar, numai dreptul de a sesiza prefectul în legătură cu existenta unei hotărâri ilegale a consiliului local, nu si dreptul de a ataca el însusi actul în fata instantelor judecătoresti, au la bază diferenta de natură juridică pe care legea o stabileste între consiliul local si primar; astfel, potrivit art. 21 din Legea nr. 215/2001, consiliul local este autoritatea deliberativă, iar primarul este autoritatea executivă a administratiei publice locale. Pozitia primarului este de autoritate publică, obligată să îndeplinească acele atributii pe care i le acordă legea, fără a putea, însă, să actioneze ca persoană fizică sau juridică – legea neacordându-i această calitate, astfel încât nu se pune problema aplicabilitătii dispozitiilor art. 21 din Constitutie”.

Avocatul Poporului consideră că textele atacate sunt constitutionale, întrucât, potrivit art. 120 alin. (1) si (2) din Constitutie si Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, “primarul nu exercită competenta în nume propriu, ci în numele colectivitătii care l-a ales, în scopul realizării autonomiei locale”; asadar, calitatea primarului, de autoritate executivă, este distinctă de calitatea de persoană fizică, titulară de drepturi si tinută de obligatii, iar art. 21 din Constitutie nu se referă la liberul acces la justitie al unei autorităti a administratiei publice, ci al persoanelor fizice sau juridice.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitia legală criticată, raportată la prevederile Constitutiei, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, text care are următorul cuprins:

“(1) Primarul îndeplineste următoarele atributii principale:

[...] b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situatia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect.”

În opinia autorului exceptiei textele criticate contravin prevederilor art. 21 din Constitutie, potrivit cărora:

“(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Examinând critica de neconstitutionalitate, Curtea constată că posibilitatea primarului de a se adresa justitiei depinde de calitatea în care acesta actionează în instantă. Astfel, potrivit art. 120 din Constitutie si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, primarul reprezintă autoritatea executivă a administratiei publice locale; în acelasi timp însă, conform art. 67 din acelasi act normativ, primarul este reprezentantul în justitie al colectivitătii locale, ca persoană juridică de drept public.

Curtea constată că, în calitate de autoritate executivă a administratiei publice locale, primarul exercită doar acele atributii care îi sunt conferite de lege. În acest sens art. 5 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 prevede: “Competentele si atributiile autoritătilor administratiei publice locale se stabilesc numai prin lege. Aceste competente sunt depline si exclusive, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.”

Pe de altă parte însă, autorul exceptiei a arătat că primarul poate actiona si în calitate de reprezentant al unitătii administrativ-teritoriale, care este un subiect de drept public. Din această perspectivă autorul exceptiei a sustinut că, datorită nerecunoasterii dreptului primarului de a se adresa direct instantelor de judecată, se restrânge, pe cale de consecintă, accesul liber la justitie al comunitătii locale pe care acesta o reprezintă. Astfel, potrivit art. 19 din Legea nr. 215/2001, “Comunele, orasele si judetele sunt persoane juridice de drept public [...]”, iar conform art. 67 alin. (1) din aceeasi lege, “Primarul reprezintă comuna sau orasul în relatiile cu alte autorităti publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum si în justitie”. Din prevederile art. 67 din Legea nr. 215/200 reiese că primarul este abilitat să reprezinte în justitie unitatea administrativ-teritorială, dar această dispozitie vizează numai raporturile colectivitătii locale cu tertii, nu si pe cele cu consiliul local, care este un organ al unitătii administrativ-teritoriale ca si primarul si are aceeasi legitimitate cu acesta.

Având aceeasi legitimitate, cele două autorităti locale emit acte cu efecte similare. Astfel, potrivit art. 46 si, respectiv, art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, atât hotărârile consiliului local, cât si dispozitiile primarului sunt fie acte cu caracter normativ, fie cu caracter individual.

Aceste acte sunt supuse unui control judecătoresc simetric, nici una dintre cele două autorităti neputând ataca, în mod direct, în contencios administrativ, actele emise de cealaltă. Autoritatea căreia îi incumbă sarcina de a veghea la respectarea legii în desfăsurarea activitătilor aferente exercitării autonomiei locale este prefectul, care actionează în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, în vederea sesizării instantei judecătoresti cu privire la pretinsa ilegalitate a unui act al consiliului local. Această competentă este, de altfel, prevăzută de art. 27 alin. (1) din lege, potrivit căruia: “Prefectul poate ataca, în total sau în parte, în fata instantei de contencios administrativ, hotărârile adoptate de consiliul local sau de consiliul judetean, precum si dispozitiile emise de primar sau de presedintele consiliului judetean, în cazul în care consideră aceste acte sau prevederi din ele ca fiind ilegale [É].”

Faptul că primarul nu dispune de o cale de atac directă împotriva hotărârilor consiliului local pe care le consideră ilegale nu echivalează însă cu excluderea posibilitătii ca aceste acte să fie deduse controlului instantelor de judecată. Pe lângă posibilitatea generală a prefectului de a ataca asemenea acte în contencios administrativ, există si situatii specifice în care controlul judecătoresc poate fi declansat la initiativa altor persoane, spre exemplu, în cazul prevăzut la art. 47 din Legea nr. 215/2001, când “actiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de primarul municipiului Brasov, Ioan Ghise, în dosarele nr. 147/R/C/2002 si nr. 157/R/C/2002 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 decembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 90 din 5 februarie 2003

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 111 din 13 februarie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea listei cuprinzând testele analitice si organoleptice aplicate pentru producerea

vinurilor cu denumire de origine controlată

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 124.297 din 30 ianuarie 2003 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

având în vedere prevederile art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul sănătătii si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista cuprinzând testele analitice si organoleptice aplicate pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând testele analitice si organoleptice aplicate pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată

 

I. Teste analitice ale vinului

1. Stabilitatea vinului:

a) expus la aer;

b) expus la frig

2. Examenul microbiologic al vinului:

a) vinul păstrat în etuvă;

b) aspectul vinului si al depunerilor (depozit)

3. Analizele fizice si chimice ale vinului:

a) densitatea;

b) tăria alcoolică;

c) extractul sec total (obtinut prin densimetrie);

d) zaharuri reducătoare;

e) zaharoză;

f) cenusă;

g) alcalinitatea cenusii;

h) aciditatea totală;

i) aciditatea volatilă;

j) aciditatea fixă;

k) pH;

l) dioxidul de sulf liber;

m) dioxidul de sulf total

II. Teste organoleptice ale vinului

1. Culoarea

2. Limpiditatea

3. Mirosul

4. Gustul

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 50 alin. (3), (4), (5) si (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2003.

Nr. 3.215.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitătile de învătământ pot beneficia de gradatia de merit, acordată prin concurs.

Art. 2. - (1) Această gradatie se acordă pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezintă 20% din salariul de bază al functiei sau postului persoanei în cauză.

(2) Gradatia de merit se include în salariul de bază.

Art. 3. - Gradatia de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani.

Art. 4. - (1) Personalul didactic care a beneficiat de gradatie de merit poate participa din nou la concurs.

(2) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.

 

CAPITOLUL II

Înscrierea pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 5. - La concursul pentru acordarea gradatiei de merit pot participa:

a) personalul didactic titular de predare, didactic auxiliar cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată si cel de conducere din unitătile de învătământ si din inspectoratele scolare, cu o vechime în învătământul preuniversitar de peste 3 ani;

b) personalul didactic titular în învătământul preuniversitar care îsi desfăsoară activitatea de formare continuă a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar la casa corpului didactic (C.C.D.), cu conditia să facă dovada unui număr minim de două ore/săptămână de formare, respectiv 72 de ore anual de formare, în ultimii 4 ani; acelasi regim se aplică si personalului didactic titular de la C.J.A.P.;

c) personalul didactic titular de la cluburile scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unităti de învătământ subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul Copiilor din Bucuresti;

d) personalul didactic auxiliar din unitătile conexe învătământului si de la cluburile si palatele copiilor.

 

CAPITOLUL III

Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 6. - Activitatea candidatilor înscrisi pentru acordarea gradatiei de merit se evaluează pe baza fisei elaborate de inspectoratul scolar, tinându-se seama de următoarele criterii care trebuie îndeplinite de candidat, în perioada ultimilor 4 ani de activitate:

1. Activităti complexe cu valoare instructiv-educativă, cum sunt:

a) rezultate deosebite obtinute în pregătirea prescolarilor si elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă, materializate în rezultate ale elevilor la clasă, la testări si examene nationale de sfârsit de ciclu, rezultatele obtinute cu clasa (de exemplu, ponderea elevilor cu performante în clasa următoare);

b) performante în pregătirea elevilor distinsi la concursurile si olimpiadele scolare, materializate în obtinerea locurilor I, II si III la faza internatională, faza natională sau faza judeteană;

c) pregătirea loturilor olimpice, participarea, în calitate de membru al juriului, al comitetului de organizare si de însotitor al elevilor, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale si internationale;

d) activităti educative organizate în scoală;

e) comunicarea cu părintii si cu autoritătile locale;

f) realizările de proiecte extracurriculare cu finantare extrabugetară;

g) rezultate obtinute în centrele de excelentă;

h) dezvoltarea unor activităti practice, educative pentru formarea de abilităti de comunicare, antreprenoriale si tehnice;

i) rezultate obtinute în proiectele de parteneriat educational.

2. Performante deosebite în inovarea didactică, materializate în:

a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, avizate de Ministerul Educatiei si Cercetării (M.E.C.), reviste scolare avizate de inspectoratul scolar sau de M.E.C.;

b) activitatea de mentorat, participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin C.C.D., în calitate de formator, contributia la cercetări stiintifice fundamentale în domeniul problematicii învătământului si educatiei sau în domeniul specializării.

3. Activităti educative desfăsurate în institutii, participarea la programe sau proiecte recunoscute la nivel judetean si national, cu cerinte educative speciale 4. Participarea la proiecte validate si confirmate de rezultatele obtinute în cadrul programelor de reformă educatională coordonate de inspectoratul scolar judetean (I.S.J.) sau de directiile generale din M.E.C. prin contributie personală

5. Cresterea prestigiului si a calitătii activitătii unitătii de învătământ, prin pozitia unitătii de învătământ în ierarhia stabilită prin concursul de admitere 2001, 2002 (astfel ierarhizarea liceelor după media celor admisi în 2001, 2002, iar ierarhizarea scolilor generale după ponderea elevilor admisi în licee pe transe de medii), a inspectoratului scolar si a unitătilor conexe, evaluate pe baza nivelului de dezvoltare institutională, a rezultatelor elevilor, în raport cu dezvoltarea economică si socială a localitătii/regiunii; în acest caz vor fi luate în considerare:

a) contributiile independente si în echipă la dezvoltarea teoriei si practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului;

b) realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare;

c) o foarte bună comunicare si colaborare cu reprezentantii comunitătii locale si regionale.

6. Rezultatele obtinute prin participare la examenele de capacitate, bacalaureat si de absolvire

Art. 7. - Pentru personalul didactic auxiliar criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite în fisa de evaluare a activitătii, elaborată de inspectoratul scolar, pe baza fisei postului.

Art. 8. - Nu poate beneficia de acordarea gradatiei de merit:

- personalul didactic încadrat prin: plata cu ora, contract de muncă pe perioadă determinată (suplinitor), cumul la pensie, cumul din alte domenii de activitate decât învătământul preuniversitar.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de acordare a gradatiei de merit

 

Art. 9. - Inspectorul scolar general numeste prin decizie comisia de coordonare a lucrărilor în vederea obtinerii gradatiei de merit si conditiile în care aceasta îsi desfăsoară activitatea. Această comisie este formată din:

a) presedinte - inspector scolar general adjunct;

b) secretar - referent de la compartimentul salarizare, normare;

c) membri - inspectori scolari de specialitate.

Art. 10. - În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit prin concurs se desfăsoară în următoarele faze:

1. Candidatul întocmeste si depune la conducerea unitătii de învătământ raportul de autoevaluare a activitătii desfăsurate, însotit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fisa de evaluare (elaborată de inspectoratul scolar).

2. Consiliul profesoral al unitătii de învătământ, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fisei de evaluare, formulează o apreciere sintetică asupra candidatului.

3. Directorul unitătii scolare transmite inspectorului scolar de specialitate de la inspectoratul scolar raportul de auto-evaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si propria apreciere obiectivă, cu referire si la deontologia profesională, la abilitătile de comunicare ale candidatului în cadrul organizatiei educationale. Aprecierea directorului coordonator al unitătii scolare va fi făcută de inspectorul de management si evaluare institutională.

4. În urma consultării consiliului consultativ de specialitate inspectorul de specialitate întocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate.

5. Comisia de coordonare a lucrărilor în vederea obtinerii gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitătii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examinează, stabileste lista candidatilor în ordinea punctajului acordat si o afisează la I.S.J./Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (I.S.M.B.)

6. Cadrele didactice au drept de contestatie la I.S.J./I.S.M.B., în conformitate cu graficul din anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Contestatiile se rezolvă de o comisie de solutionare a contestatiilor, condusă de inspectorul scolar general, iar rezultatul rămâne definitiv.

7. După rezolvarea contestatiilor consiliul de administratie al I.S.J./I.S.M.B. primeste lista candidatilor pe care îi discută.

8. Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum si stabilirea ponderii pe diferite specialităti si unităti de învătământ apartin inspectorului scolar general.

9. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar înaintează lista candidatilor admisi, după rezolvarea contestatiilor, la Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din M.E.C., pentru emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetării.

10. Lista transmisă la M.E.C. cu adresa de înaintare contine:

a) numărul total si modul de calcul al numărului de gradatii acordate la nivelul judetului;

b) avizul liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale din învătământ recunoscute la nivel national, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observator;

c) tabelul nominal cu candidatii admisi, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

Art. 11. - Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din M.E.C. verifică încadrarea în numărul de locuri si corectitudinea aplicării procedurii si elaborează ordinul ministrului educatiei si cercetării pentru acordarea gradatiei de merit cadrelor didactice de pe listele primite de la inspectoratele scolare.

Art. 12. - (1) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării) depun dosarele pentru gradatia de merit la M.E.C.

(2) Dosarul cuprinde:

a) raportul de autoevaluare;

b) avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar.

(3) Raportul de autoevaluare include două componente:

a) activitatea în functia didactică si de conducere la nivelul unitătii de învătământ unde a functionat, dacă este cazul;

b) activitatea în functia de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct, director C.C.D., de la data numirii în functie.

(4) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării) vor fi inclusi în listele inspectoratelor scolare, înaintate la M.E.C.

(5) Numărul gradatiilor de merit pentru inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii C.C.D. (numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării) face parte din numărul total de gradatii de merit aprobate judetului/municipiului Bucuresti.

Art. 13. - Pentru evaluarea raportului de autoevaluare a inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct si a directorului C.C.D. se vor avea în vedere următoarele criterii:

a) contributia concretă pentru punerea în aplicare a documentelor manageriale elaborate, pentru cresterea calitătii procesului de învătământ în unitătile scolare din judet/municipiul Bucuresti (10 puncte);

b) rezultatele obtinute în recrutarea, selectia si pregătirea în timp optim a resurselor umane, din unitătile de învătământ ale judetului/municipiului Bucuresti (10 puncte);

c) eficienta activitătii personalului didactic si nedidactic care lucrează în subordine (8 puncte);

d) rezultatele obtinute în ameliorarea si modernizarea bazei materiale din teritoriu, precum si operationalizarea deciziilor luate în identificarea de noi resurse materiale pentru unitătile de învătământ din reteaua scolară (8 puncte);

e) rezultatele obtinute în restructurarea retelei scolare (8 puncte);

f) rezultatele obtinute în proiectarea, organizarea, monitorizarea si evaluarea activitătii de formare a personalului didactic auxiliar, realizate la nivelul judetului (8 puncte);

g) modul concret de coordonare si implicare în relatiile comunitare si de parteneriat social (8 puncte);

h) activităti concrete cu relevantă managerială, didactică si stiintifică realizate în afara fisei postului, cu referire la domeniul învătământului (10 puncte);

i) realizarea performantelor scontate, pe fondul initiativelor si al creativitătii probate în activitătile solicitate de M.E.C. (10 puncte);

j) rezultatele diferitelor evaluări realizate de M.E.C. la nivelul inspectoratului scolar (10 puncte);

k) realizarea unei comunicări operative si eficiente între M.E.C. si scolile din teritoriu, precum si în sens invers, cu relevantă în progresul si randamentul scolar, în perfectionarea procesului de învătământ pe plan local si national (10 puncte).

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

GRAFICUL

desfăsurării concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2003

 

20 ianuarie-17 februarie 2003: depunerea dosarelor la registratura I.S.J.;

18 februarie-5 martie 2003: verificarea dosarelor de către inspectorii de specialitate;

18 februarie-5 martie 2003: verificarea dosarelor de către reprezentantii federatiilor sindicale si refacerea punctajelor, în situatia în care observatiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;

6 martie 2003: Consiliul de administratie al I.S.J. va valida dosarele propuse si va întocmi tabelul nominal final;

7 martie 2003: afisarea listei la avizierul I.S.J.;

10 martie-11 martie 2003: depunerea contestatiilor;

12 martie 2003: rezolvarea contestatiilor si validarea rezultatului concursului;

20 martie 2003: înaintarea la M.E.C., în vederea emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetării, a tabelului nominal cu personalul didactic, de îndrumare si control si de conducere reusit la concurs.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

TABEL NOMINAL

cu candidatii admisi

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Specialitatea

Vechimea în învătământ

Unitatea de învătământ

Punctajul obtinut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În cazul personalului didactic de îndrumare si control, în rubrica “Unitatea de învătământ” se va preciza unitatea de învătământ unde are obligatia de predare.

Adeverintele emise de unitătile de învătământ respective se vor anexa la lista transmisă.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- art. 1 alin. (1) lit. m) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.512/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2003;

- art. 1 alin. (1) lit. h) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2003;

- art. 1 alin. (1) lit. e), art. 29 alin. (1) lit. m) si art. 41 lit. n) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.511/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 9 ianuarie 2003;

- Referatul Directiei generale norme contractuale si relatii cu furnizorii nr. 143 din 6 februarie 2003, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală primară, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1a)-1i).

(2) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2a)-2i), anexei nr. 4 (“Scrisoare medicală”) si anexei nr. 5 (“Recomandare medicală pentru acordarea de servicii de îngrijiri la domiciliu”).

(3) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală spitalicească, serviciile de îngrijiri la domiciliu, serviciile medicale de urgentă si de transport sanitar, precum si serviciile de recuperare a sănătătii, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3a)-3f), anexei nr. 4 (“Scrisoare medicală”) si anexei nr. 5 (“Recomandare medicală pentru acordarea de servicii de îngrijiri la domiciliu”).

(4) Se aprobă utilizarea în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a formularelor tipizate “Factură fiscală”, fără T.V.A.

Art. 2. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Pentru anul 2003 furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale prestate în vederea decontării acestor servicii de către casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti si cele asimilate acestora, potrivit formularelor aprobate prin prezenta decizie.

Art. 4. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, îsi încetează valabilitatea la data de 31 decembrie 2002.

Art. 5. - Directia generală norme contractuale si relatii cu furnizorii, directiile de specialitate din Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti si cele asimilate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6. - (1) Prevederile prezentei decizii sunt valabile pentru anul 2003.

(2) Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 7 februarie 2003.

Nr. 78.


*) Anexele nr. 1-5 se publică ulterior.