MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 137         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 martie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            266/3.299. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii, cursuri de zi, din învătământul de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 266 din 24 februarie 2003

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 3.299 din 18 februarie 2003

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii, cursuri de zi, din învătământul de stat

 

În temeiul prevederilor articolului unic al Ordonantei Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si ale art. 5 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, în conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafată si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiază elevii si studentii din învătământul de stat si din învătământul particular acreditat,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul educatiei si cercetării emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată pentru elevii din învătământul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si pentru studentii din învătământul superior de stat, cursuri de zi, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Normele metodologice privind acordarea facilitătilor de transport cu metroul pentru elevii din învătământul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si pentru studentii din învătământul superior de stat, cursuri de zi, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Normele metodologice prevăzute în anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 360/4.005/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevi si studenti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 25 iulie 2002, si Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 1.067/4.203/2002 pentru completarea Ordinului comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 360/4.005/2002 se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată pentru elevii din învătământul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si pentru studentii din învătământul superior de stat, cursuri de zi

 

Art. 1. - (1) Pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată a elevilor din învătământul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si a studentilor din învătământul superior de stat, cursuri de zi, se utilizează:

a) bilet carton 50% reducere elevi/studenti – pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată a elevilor si studentilor;

b) abonament lunar pentru elevi si studenti pentru tren de persoane - cu număr nelimitat de călătorii pe distante de până la 300 km, al cărui tarif reprezintă 50% din tariful abonamentelor lunare cu număr nelimitat de călătorii pe zone km pentru tren de persoane clasa a II-a (modelul nr. 1);

c) bilet de călătorie în grup - pentru care se acordă reducerea de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a pentru toti membrii grupului, inclusiv pentru cadrul didactic însotitor.

(2) Biletul carton 50% reducere elevi/studenti, abonamentul lunar pentru elevi si studenti pentru tren de persoane si biletul de călătorie în grup vor fi denumite legitimatii de călătorie cu 50% reducere.

Art. 2. - (1) Legitimatiile de călătorie cu 50% reducere se eliberează la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de cale ferată de către casierul de serviciu, pe baza carnetului de elev, respectiv a legitimatiei de student pentru reducere transport.

(2) În momentul emiterii legitimatiei de călătorie cu 50% reducere casierul de serviciu completează un tabel cu denumirea unitătii/institutiei de învătământ, numărul si seria legitimatiei de student pentru reducere transport, respectiv numărul carnetului de elev, distanta km pentru care a fost emisă legitimatia de călătorie si valoarea călătoriei, conform tabelului nr. 1.

Art. 3. - (1) Legitimatiile de călătorie cu 50% reducere sunt valabile numai însotite de carnetul de elev, pentru elevi, respectiv de legitimatia de student pentru reducere transport, pentru studenti, vizate la zi pentru anul scolar/universitar în curs, prin aplicarea în clar a stampilei rotunde a unitătii/institutiei de învătământ. Astfel, la controlul legitimatiilor de călătorie în tren, utilizatorul trebuie să prezinte atât legitimatia de călătorie cu 50% reducere, cât si actele prevăzute mai sus.

(2) La cererea organelor de control elevii si studentii vor prezenta si un act de identitate care să dovedească identitatea acestora. Elevii din învătământul primar si gimnazial vor prezenta numai legitimatia de călătorie cu 50% reducere si carnetul de elev.

(3) Legitimatiile de student pentru reducere transport, pe baza cărora studentii de la cursurile de zi din învătământul de stat vor dobândi legitimatii de călătorie cu 50% reducere, se vor tipări de Ministerul Educatiei si Cercetării si se vor repartiza institutiilor de învătământ superior de stat în vederea distribuirii către studentii beneficiari prevăzuti de prezentele norme metodologice, prin secretariatele institutiilor de învătământ.

(4) Institutiile de învătământ superior de stat poartă responsabilitatea în ceea ce priveste distribuirea legitimatiilor de student pentru reducere transport numai către beneficiarii prevăzuti la art. 1 alin. (1).

(5) Formatul legitimatiilor de student pentru reducere transport este cel prevăzut în modelul nr. 2.

(6) Carnetele de elev si legitimatiile de student pentru reducere transport sunt netransmisibile. Călătoria pe bază de documente apartinând altor beneficiari determină retinerea acestor documente, restituirea către unitătile/institutiile de învătământ, anularea lor si pierderea, pentru un an, a dreptului de a beneficia de facilităti de transport.

(7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alt model de legitimatie de student pentru reducere de transport decât cel prevăzut în modelul nr. 2 îsi pierde valabilitatea.

Art. 4. - (1) Pentru transportul feroviar acordarea reducerilor de tarife cu 50% se face din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a.

(2) Călătoria elevilor si studentilor pe bază de bilete de călătorie cu reducere 50%, de abonamente si de bilete în grup pentru elevi si studenti se poate efectua si la clasa I, la trenurile accelerate, rapide si Intercity, dar numai cu plata de către utilizator a diferentei de clasă, a suplimentelor de tren corespunzătoare si, după caz, a tichetului de rezervare.

Art. 5. - Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică si elevilor si studentilor, cursuri de zi, cuprinsi în unitătile/institutiile de învătământ aflate în subordinea Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei si Serviciului Român de Informatii.

Art. 6. - Institutiile de învătământ superior de stat vor elibera legitimatii de transport numai pentru studentii, cursuri de zi, cuprinsi în cifra de scolarizare aprobată de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 7. - (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu trenul se va face de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., pe baza centralizatoarelor întocmite la nivelul fiecărei regionale de transport feroviar de călători. Statiile unde se eliberează legitimatii de călătorie pentru elevi si studenti vor înainta la sfârsitul lunii tabelele completate în momentul emiterii legitimatiilor de călătorie la serviciile statistice din cadrul regionalei de transport feroviar de călători, iar la serviciile verificarea veniturilor vor transmite o recapitulatie privind veniturile ce revin Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. din transportul elevilor si studentilor, conform tabelului nr. 2. În recapitulatie se va evidentia pe tip de legitimatie 50% reducere călători expediati, călători km si valoarea prestatiei, la abonamente evidentiindu-se si numărul acestora. Serviciile verificarea veniturilor din cadrul regionalei de transport feroviar de călători vor întocmi tabele centralizatoare la nivelul regionalelor de transport feroviar de călători pentru prestatiile efectuate, conform tabelului nr. 3.

(2) Cheltuielile aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor prevăzuti la art. 1 alin. (1) si la art. 5 pentru transportul pe calea ferată, inclusiv cele legate de tipărirea de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. a abonamentelor pentru elevi si studenti, se finantează din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002. Modelul formularului de centralizare a deconturilor este prezentat în tabelul nr. 4.

(3) Decontarea de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. a facilitătilor de transport acordate elevilor si studentilor se va efectua lunar prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generală economică si relatii bugetare, pe baza situatiei centralizatoare întocmite conform tabelului nr. 4.

(4) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. răspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.

Art. 8. - Modelele nr. 1 si 2 si tabelele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

Tabelul nr. 1

RTFC

Statia …

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând prestatiile efectuate pentru călătoria elevilor si studentilor pe luna ... 2003

 

Nr. crt.

Unitatea/institutia de învătământ

Nr. de legitimatiei student sau nr. carnetului de elev

km

Călători expediati

Călători km

Valoarea

(lei)

1.

 

45217

43

1

43

12.000

2.

 

123758

25

42*)

1.050

168.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1.093

180.000

TOTAL:

din care abonamente

Nr.

1 buc.**)

 


*) În cazul emiterii de abonamente.

**) Se evidentiază numărul de abonamente emis pentru a se putea deconta valoarea de confectionare.

Casier,

 

Tabelul nr. 2

 

RTFC

Statia ...

 

RECAPITULATIE FACILITĂTI

pe luna ... 2003

 

 

Nr. crt.

Denumirea facilitătii

Actul normativ

Codul statistic

Călători expediati

Călători km

Valoarea

prestatiei (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi/studenti

Hotărârea Guvernului nr. 309/1996

3.3 pret fix

1

43

12.000

3.4 bianco

 

 

 

3.7 grup

 

 

 

4.1-4.17 abonamente

42

(1)

1.050

168.000

 

Casier,

 

Tabelul nr. 3

 

SNTFC “C.F.R. Călători” - S.A.

RTFC ...

 

SITUATIA DECONTURILOR

rezultate din aplicarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

si al ministrului educatiei si cercetării nr. 266/3.299/2003 în transportul pe calea ferată

în luna ... anul 200…

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii prestatoare

Călători expediati

Călători km

Valoarea

prestatiei

Nr. de abonamente

Valoarea imprimatului

Total - valoarea

confectionării (lei)

1.

Statii C.F.R.

43

1.093

180.000

1

 

 

2.

C.F.R. Voiaj - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

43

1.093

180.000

 

 

1

 

 

 

Director RTFC,

 

Tabelul nr. 4

 

SNTFC “C.F.R. Călători” - S.A.

Serviciul evidente ...

 

DECONTUL

biletelor speciale de călătorie pentru elevi si studenti pe calea ferată - cod statistic ..., rezultate din aplicarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 266/3.299/2003, în luna … 2003

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii prestatoare

Călători expediati

Călători km

Valoarea

prestatiei

Nr. de abonamente

Valoarea imprimatului

Total - valoarea

confectionării (lei)

1.

RTFC Bucuresti

43

1.093

180.000

2.

RTFC Craiova

 

 

 

 

RTFC

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

43

1.093

180.000

 

SNTFC:

1

 

 

Director general,

Director general adjunct economic,

 

Vizat C.F.P.

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea facilitătilor de transport cu metroul pentru elevii din învătământul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si pentru studentii din învătământul superior de stat, cursuri de zi

 

Art. 1. - Pentru călătoria cu tarif redus cu metroul a elevilor din învătământul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si a studentilor din învătământul superior de stat, cursuri de zi, Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., denumită în continuare “Metrorex” - S.A., eliberează abonamente lunare sub formă de cartele magnetice cu reducere 50%, denumite în continuare abonamente lunare.

Art. 2. - (1) Abonamentele lunare cu 50% reducere se eliberează pentru elevii si studentii prevăzuti la art. 1, care urmează cursurile la unitătile si institutiile de învătământ de stat cu sediul în municipiul Bucuresti, sau pentru elevii si studentii care au domiciliul în municipiul Bucuresti si se încadrează în prevederile art. 1.

(2) Abonamentele lunare cu 50% reducere se eliberează pe baza carnetelor de elev sau a legitimatiilor de student pentru reducere transport.

Art. 3. - (1) Abonamentul lunar pentru elevi si studenti se eliberează la centrele special amenajate în statiile de metrou, de către casierul de serviciu, care completează un tabel nominal cu următoarele date: numele si prenumele utilizatorului, numărul si seria actului doveditor (carnet de elev/legitimatie de elev sau legitimatie de student pentru reducere transport, toate vizate la zi de unitatea/institutia de învătământ, act de identificare), numărul cartelei emise.

(2) Abonamentul lunar pentru elevi si studenti este valabil numai însotit de actele de identificare. Astfel, la controlul legitimatiilor de călătorie la accesul în metrou sau în tren, utilizatorul trebuie să prezinte atât cartela de călătorie, cât si un act de identificare care să dovedească calitatea de elev sau student, beneficiar al reducerii la transportul cu metroul.

Art. 4. - (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se va face de către “Metrorex” - S.A. pe baza centralizatoarelor întocmite în statiile unde se eliberează abonamentele lunare pentru elevi si studenti.

(2) Cheltuielile aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se finantează din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

Art. 5. - Tipărirea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se efectuează de către “Metrorex” - S.A., iar costul tipăririi intră în pretul abonamentului.

Art. 6. - Decontarea de către “Metrorex” - S.A. a abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se va efectua prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generală economică si relatii bugetare, lunar, pe baza unui centralizator însotit de un exemplar al tabelelor nominale emise de fiecare centru de eliberare.

Art. 7. - Modelul abonamentului lunar pentru elevi si studenti este prezentat în anexa nr. 1, modelul tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti este prezentat în anexa nr. 2, modelul formularului centralizator al vânzărilor de abonamente lunare pentru elevi si studenti este prezentat în anexa nr. 3 si modelul formularului centralizator de decont este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 8. - “Metrorex” - S.A. răspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.

Art. 9. - Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică si elevilor si studentilor, cursuri de zi, din învătământul de stat, cuprinsi în unitătile/institutiile de învătământ aflate în subordinea Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei si Serviciului Român de Informatii.

Art. 10. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1*)

la normele metodologice

 

MODELUL

abonamentului lunar pentru elevi si studenti

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

S.C. “Metrorex” - S.A.

 

TABEL NOMINAL

pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti

- Model -

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Solicitantul (E sau S)

Nr. si seria legitimatiei de student sau ale carnetului de elev

B.I. - seria si numărul

Nr. cartelei emise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

E = elev

S = student

 

Casier statie,

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

S.C. “Metrorex” - S.A.

 

CENTRALIZATOR

al vânzărilor de abonamente lunare cu 50 % reducere pentru elevi si studenti

- Model -

 

Luna …

Statii - case speciale reducere 50%

Total bucăti

Total valoare

50%

Anul …

Statia…

Statia…

Statia...

Statia...

Statia...

Statia…

 

 

Ziua …

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua …

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua …

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua …

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua …

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total bucăti:

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

valoare - lei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef Sectie comercial,

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

S.C. “Metrorex” - S.A.

 

FORMULAR CENTRALIZATOR DE DECONT

Luna …

- Model -

 

Nr. crt.

Numărul abonamentelor eliberate

Valoarea unitară a abonamentului

- lei -

Valoarea totală

- lei -

Valoare

cu reducere 50%

- lei -

0

1

2

3=1x2

4=3x50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

Director economic,

 

Vizat C.F.P.