MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 139         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            189. - Hotărâre pentru aprobarea finantării unui proiect pentru promovarea imaginii externe a României

 

            196. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului National Român al Retelei Universitătilor de la Marea Neagră

 

            203. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public

 

            205. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

            207. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru refacerea si consolidarea drumurilor comunale afectate de calamităti din satul Pintec, comuna Tulghes, judetul Harghita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            22. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Standardelor de calitate pentru serviciile furnizate în institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap

 

            64. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

            46. - Decizie privind concentrarea economică realizată de consortiul format din societătile MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia, Societatea Comercială “Conef”-S.A. Bucuresti si MARCO INTERNATIONAL Inc. S.U.A. prin dobândirea controlului în comun (69,92%) la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            7. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării unui proiect pentru promovarea imaginii externe a României

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea proiectului “Democratia în tranzitie - demersuri pentru integrarea României în structurile euroatlantice”.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 6 din 20 februarie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 3.350 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(3) Finantarea se face pa bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Afacerilor Externe si Fundatia “The Project on Transitional Democracies”, cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.

(4) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 iunie 2003.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 189.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului National Român al Retelei Universitătilor de la Marea Neagră

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează Secretariatul National Român (S.N.R.) al Retelei Universitătilor de la Marea Neagră (R.U.M.N.), denumit în continuare S.N.R.- R.U.M.N., institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) S.N.R.-R.U.M.N. are sediul în municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 124, la Universitatea “Ovidius” din Constanta.

Art. 2. - Spatiile de lucru, mobilierul, echipamentele si utilitătile aferente sediului S.N.R.-R.U.M.N. sunt asigurate de Universitatea “Ovidius” din Constanta pe baza protocolului de predare-preluare încheiat între părtile interesate si a bilantului contabil de la data de 31 decembrie 2002, precum si din alte surse, în conditiile legislatiei în vigoare.

Art. 3. - (1) S.N.R.-R.U.M.N. este institutia oficială de reprezentare, la nivel national, în activitatea curentă a Retelei Universitătilor de la Marea Neagră, denumită în continuare R.U.M.N.

(2) S.N.R.-R.U.M.N. are următoarele atributii principale:

a) promovează R.U.M.N. si difuzează sistematic informatii despre activitătile din cadrul R.U.M.N. către universităti din tară si din străinătate, institutii si alte organizatii interesate;

b) sustine realizarea si dezvoltarea activitătilor asumate de către universitătile, institutiile si organizatiile membre ale R.U.M.N.;

c) promovează interesele universitătilor din România si sprijină comunicarea dintre universitătile, institutiile si organizatiile membre ale R.U.M.N.;

d) actualizează si dezvoltă sectiunea privind România din baza de date a R.U.M.N.;

e) diseminează informatiile specifice prin studii de impact si buletine informative;

f) utilizează resursele financiare si materiale potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 4. - (1) În anul 2003 finantarea S.N.R.-R.U.M.N. se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, în limita sumelor alocate.

(2) Cu începere din anul 2004 finantarea S.N.R.- R.U.M.N. se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Veniturile proprii ale S.N.R.-R.U.M.N. se constituie din: contributii ale universitătilor membre ale R.U.M.N., contributii ale agentilor economici, realizarea de proiecte, acordarea de consultantă, sponsorizări, donatii si alte surse în conditiile legii.

(4) S.N.R.-R.U.M.N. prezintă Ministerului Educatiei si Cercetării propuneri de buget si situatii financiare elaborate în conformitate cu normele metodologice specifice emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale S.N.R.-R.U.M.N. se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) S.N.R.-R.U.M.N. este condusă de un director numit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în conditiile legii.

(3) Cheltuielile de personal si numărul de posturi aferente S.N.R.-R.U.M.N. se încadrează în fondurile si în numărul maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Educatiei si Cercetării. Numărul maxim de posturi aferent S.N.R.-R.U.M.N. este de 5.

(4) Salarizarea personalului se face potrivit legislatiei în vigoare.

(5) S.N.R.-R.U.M.N. poate angaja colaboratori externi în conditiile legii.

Art. 6. - Litera A “Institutii de învătământ si alte unităti subordonate” din anexa nr. 3 “Institutiile si unitătile care functionează în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, exceptând unitătile de cercetare stiintifică” la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitia XXXII cu următorul cuprins: “XXXII. Secretariatul National Român al Retelei Universitătilor de la Marea Neagră - Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 196.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, prevăzut în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Se aprobă Normele metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public, prevăzute în anexa nr. 2.

            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 650/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 26 iulie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 203.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat

 

Art. 1. - Activitatea de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat constituie o componentă a activitătii de cercetare-dezvoltare în domeniile mentionate, care valorifică rezultatele acesteia, cuprinzând elaborarea de reglementări tehnice si efectuarea unor activităti specifice.

Art. 2. - (1) Reglementările tehnice în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, mentionate la art. 1, sunt acte cu caracter de directivare, a căror aplicare este obligatorie în vederea asigurării cerintelor de calitate în constructii si a mediului construit, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare.

(2) Reglementările tehnice se elaborează pentru fiecare cerintă de calitate, pentru toate etapele de existentă a constructiilor - proiectare, executie, urmărire a comportării în exploatare, interventii în timp si postutilizare -, precum si pentru cerintele de asigurare a calitătii mediului construit, în urbanism si amenajarea teritoriului.

(3) Reglementările tehnice se stabilesc potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, si cuprind:

a) regulamente pentru componentele sistemului calitătii în constructii;

b) proceduri pentru cerintele de calitate în constructii si ale mediului construit: coduri/normative, ghiduri/metodologii, specificatii tehnice.

(4) Reglementările tehnice se aprobă în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Activitătile specifice, mentionate la art. 1, constau în elaborarea/realizarea de cercetări, testări, documentatii, studii, audit, bănci de date, prototipuri.

(2) Cercetările cuprind cercetări experimentale, documentări si sinteze documentare, achizitii de publicatii de specialitate din tară si din străinătate, traduceri, inclusiv traduceri ale standardelor, valorificarea activitătii de reglementare si diseminarea informatiilor tehnice prin publicare-tipărire de cărti, imprimate, publicatii, difuzare pe suport magnetic, Internet, participare si/sau organizare de manifestări tehnico-stiintifice si/sau schimburi de experientă între specialisti, în tară si în străinătate, inclusiv asigurarea protocolului, dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar, birotică, consumabile, service, întretinerea si dezvoltarea retelelor nationale de înregistrări seismice pentru constructii.

(3) Testările cuprind încercări si/sau experimentări in situ ori în laboratoare sau poligoane privind tehnologiile si/sau comportarea în exploatare a constructiilor, subansamblurilor, elementelor, materialelor si instalatiilor aferente constructiilor, monitorizare, inspectii si/sau deplasări în teritoriu, inclusiv cu mijloace auto, la obiective în constructie sau existente, privind aplicabilitatea reglementărilor tehnice în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat.

(4) Documentatiile cuprind planuri de amenajare a teritoriului si planuri de urbanism, inclusiv regulamentele aferente acestora si ilustrările urbanistice, documentatii tehnico-economice, de cadastru si geodezie, hărti de riscuri naturale, expertize tehnice si/sau energetice la constructii existente, evaluări de bunuri imobile, suporturi de curs si organizare de activităti de instruire si/sau perfectionare profesională a specialistilor din domeniile mentionate.

(5) Studiile cuprind expertize tehnico-economice, studii de fezabilitate, de impact, de prognoză, de piată, sociologice, de caz, pilot, urbanistice, concursuri de solutii cu premii organizate de institutii publice si/sau asociatii profesionale.

(6) Auditul cuprinde consultantă, audit energetic, audit al conducerii si asigurării sistemului calitătii în constructii.

(7) Băncile de date cuprind date, informatii, ilustrări grafice, planuri, hărti, înregistrări ale miscărilor seismice.

(8) Prototipurile cuprind realizarea de constructii si/sau subansambluri ori elemente de constructii in situ sau în laborator, standuri ori poligoane, realizarea de programepilot de proiectare, executie si de urmărire a comportării în exploatare pentru introducerea de solutii constructive, materiale si/sau tehnologii noi, realizarea de programe privind consolidarea si/sau reabilitarea termică a constructiilor existente, prevenirea si atenuarea efectelor riscurilor naturale.

Art. 4. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei gestionează, potrivit legii, activitatea de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, astfel cum este detaliată la art. 2 si 3, scop în care efectuează cheltuieli curente - cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii - si cheltuieli de capital, din fondul constituit cu această destinatie din veniturile proprii încasate potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.

(2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al fondului mentionat la alin. (1) se reportează în anul următor, cu aceeasi destinatie, potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Art. 5. - (1) Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(2) Programele privind activitatea de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 6. - Specificatiile tehnice, manualele, solutiile si programele-cadru de calcul care au fost elaborate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament îsi păstrează valabilitatea în forma aprobată.

 

ANEXA Nr. 2

NORME METODOLOGICE

privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin constructie vulnerabilă si care prezintă pericol public se întelege constructia existentă în proprietatea/administrarea autoritătilor publice, a celorlalte institutii publice si, după caz, în proprietatea persoanelor fizice/juridice, amplasată într-o zonă de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundatii si/sau alunecări de teren si care, din punct de vedere al cerintei de rezistentă si stabilitate, prezintă pericol de prăbusire/avariere a unor elemente de constructie si a instalatiilor aferente, care poate produce pierderi de vieti omenesti si/sau răniri grave de persoane, distrugeri de bunuri materiale, culturale si/sau artistice de valoare.

(2) Zonele de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundatii si/sau alunecări de teren sunt definite în Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural.

(3) La constructiile definite la alin. (1) se pot aplica programe-pilot de expertizare, proiectare, executie si urmărire a comportării în exploatare, monitorizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru introducerea de solutii constructive, materiale si/sau tehnologii noi.

Art. 2. - Constructiile vulnerabile si care prezintă pericol public pot fi incluse în programe anuale pentru executarea si, după caz, expertizarea tehnico-economică si proiectarea lucrărilor de interventie în primă urgentă, denumite în continuare programe anuale.

Art. 3. - (1) La elaborarea documentatiei - raport de expertiză tehnică si proiect -, precum si în executarea lucrărilor de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public se vor respecta Normativul pentru proiectarea antiseismică a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P100-92, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 3/N din 14 aprilie 1992, publicat în “Reglementări în constructii – INCERC Bucuresti” nr. 23-24-25/1994, cu modificările si completările ulterioare, si celelalte reglementări tehnice si acte normative în vigoare la elaborarea documentatiei, respectiv la executarea lucrărilor de interventie în primă urgentă.

(2) Contractarea elaborării documentatiei si a executării lucrărilor de interventie în primă urgentă se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 4. - La nominalizarea constructiilor vulnerabile si care prezintă pericol public si stabilirea prioritătilor pentru includerea în programele anuale privind executarea si, după caz, expertizarea tehnică si proiectarea lucrărilor de interventie în primă urgentă se vor avea în vedere următoarele criterii:

1. destinatia constructiei si functiile acesteia pentru:

a) coordonarea actiunilor de apărare împotriva dezastrelor;

b) operatiuni de salvare;

2. criterii tehnice:

a) clasa de importantă, conform Normativului pentru proiectarea antiseismică a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P100-92;

b) riscul natural al zonei în care este amplasată constructia;

c) perioada de proiectare/construire;

d) dimensiuni în plan/deschideri/înăltimi/volume;

e) comportarea în timp a constructiei;

f) actiunea unor factori cu consecinte agravante asupra rezistentei si stabilitătii;

g) interventii întreprinse asupra constructiei;

3. valoarea de patrimoniu si/sau arhitecturală;

4. numărul de persoane existent:

a) permanent;

b) temporar;

5. existenta spatiilor publice;

6. amplasarea constructiei, vecinătăti, consecinte la scară urbană în caz de prăbusire/avariere a constructiei;

7. existenta documentatiei pentru lucrări de interventie în primă urgentă:

a) expertiză tehnică;

b) proiect;

8. participarea detinătorului constructiei la cofinantarea lucrărilor de interventie în primă urgentă.

Art. 5. - (1) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu participarea specialistilor din comisiile tehnice de specialitate, pe baza prioritătilor stabilite de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al municipiului Bucuresti, avizate de comisiile judetene de apărare împotriva dezastrelor, respectiv de Comisia Municipiului Bucuresti de apărare împotriva dezastrelor.

(2) Programele anuale se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 6. - (1) Primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, actionează în aria lor de autoritate pentru:

a) identificarea si inventarierea constructiilor vulnerabile si care prezintă pericol public ce necesită lucrări de interventie în primă urgentă;

b) întocmirea fiselor de identificare pentru constructiile definite la lit. a), împreună cu experti tehnici atestati pe categorii de constructii;

c) emiterea autorizatiilor necesare lucrărilor de interventie în primă urgentă, cu respectarea actelor normative în vigoare;

d) transmiterea către consiliile judetene a listelor cuprinzând inventarierea constructiilor vulnerabile si care prezintă pericol public ce necesită lucrări de interventie în primă urgentă.

(2) Fisele de identificare cuprind informatiile corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 4, însotite de:

a) datele de identificare a constructiei si, după caz, documentele prevăzute la art. 4 pct. 7;

b) notă de constatare întocmită de inspectoratul în constructii judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, la solicitarea autoritătii publice locale;

c) concluziile fundamentate ale expertilor tehnici atestati, însusite de consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, privind oportunitatea si necesitatea executării si, după caz, expertizării tehnice si proiectării lucrărilor de interventie în primă urgentă în vederea asigurării cerintei de rezistentă si stabilitate;

d) fotografii color pe suport electronic, din care să rezulte amplasarea în zonă, fatade, detalii exterioare/interioare care sustin necesitatea interventiilor.

(3) Primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, răspund pentru necesitatea si oportunitatea executării si, după caz, expertizării tehnice si proiectării lucrărilor de interventie în primă urgentă.

Art. 7. - Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, actionează în aria lor de competentă pentru:

a) stabilirea prioritătilor;

b) întocmirea si transmiterea la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a listelor de priorităti, însotite de fisele de identificare pentru sustinerea includerii constructiilor vulnerabile si care prezintă pericol public în programele anuale pentru executarea si, după caz, expertizarea tehnică si proiectarea lucrărilor de interventie în primă urgentă.

Art. 8. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei monitorizează derularea programelor anuale pentru executarea si, după caz, expertizarea tehnică si proiectarea lucrărilor de interventie în primă urgentă la constructiile vulnerabile si care prezintă pericol public, scop în care efectuează transferuri de sume către Compania Natională de Investitii - S.A., denumită în continuare “CNI” - S.A., societate pe actiuni aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în limita fondului constituit cu această destinatie din veniturile proprii încasate potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare.

(2) Transferurile de sume definite la alin. (1), în limita devizelor generale aprobate, includ cheltuielile forfetare stabilite potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “CNI” - S.A., aprobată si modificată prin Legea nr. 117/2002, în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de constructii-montaj definite la art. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiecte de investitii si lucrări de interventii.

(3) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al fondului mentionat la alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie, potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Art. 9. - (1) “CNI” - S.A. nominalizează în lista proprie de investitii constructiile vulnerabile si care prezintă pericol public, cuprinse în programele anuale aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru executarea si, după caz, expertizarea tehnică si proiectarea lucrărilor de interventie în primă urgentă.

(2) Solutia de interventie fundamentată în raportul de expertiză tehnică si detaliată în proiect se avizează din punct de vedere tehnic de către Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al constructiilor si, împreună cu indicatorii tehnico-economici, se aprobă în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 10. - (1) “CNI” - S.A. răspunde pentru derularea programelor anuale, scop în care va lua măsurile necesare pentru:

a) încheierea conventiilor în conditiile legii între “CNI” - S.A., în calitate de investitor, si detinătorul constructiei, în calitate de beneficiar, si contractarea executării si, după caz, a expertizării si proiectării lucrărilor de interventie în primă urgentă, cu respectarea procedurilor de achizitie publică;

b) receptia documentatiilor;

c) organizarea împreună cu detinătorii constructiei a receptiei la terminarea lucrărilor de interventie, precum si a receptiei finale la expirarea perioadei de garantie;

d) asigurarea inspectorilor de santier autorizati;

e) verificarea documentelor de plată, întocmirea centralizatorului deconturilor justificative si acordarea vizei de control financiar preventiv;

f) înregistrarea centralizatorului deconturilor justificative la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

(2) Prin conventia mentionată la alin. (1) lit. a) se stabilesc sursele si modul de finantare, precum si obligatiile părtilor pentru executarea si, după caz, expertizarea si proiectarea lucrărilor de interventie în primă urgentă.

(3) Continutul-cadru al centralizatorului deconturilor justificative prevăzute la alin. (1) lit. e) este prezentat în anexa A.

Art. 11. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei examinează centralizatorul deconturilor justificative, întocmeste nota de fundamentare conform modelului prezentat în anexa B si, în limita sumelor disponibile, virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, într-un cont special deschis de “CNI” - S.A. la Directia trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti.

Art. 12. - (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor în cont, “CNI” - S.A. va efectua plătile în conturile executantilor persoane juridice, nominalizati în deconturile justificative.

(2) “CNI” - S.A. răspunde pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost transferate.

            Art. 13. - Anexele A si B*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA A

la normele metodologice

 

ANEXA B

la normele metodologice

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 100 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2003, familiilor si persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de o explozie datorată scurgerii de gaze naturale, precum si pentru ajutorarea familiilor ai căror membri au fost accidentati în acest eveniment.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 205.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru refacerea si consolidarea drumurilor comunale afectate de calamităti din satul Pintec, comuna Tulghes, judetul Harghita

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, a sumei de 2.000 milioane lei, pentru refacerea si consolidarea drumurilor comunale afectate de calamităti din satul Pintec, comuna Tulghes, judetul Harghita.

            Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul comunei Tulghes pe anul 2003, la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

            Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 207.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind aprobarea Standardelor de calitate pentru serviciile furnizate în institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 436/2002 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Standardele de calitate pentru serviciile furnizate în institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Standardele de calitate devin obligatorii în sistemul de protectie specială a adultilor cu handicap de tip rezidential.

Art. 3. - Directorii institutiilor de protectie specială a adultilor cu handicap aflate în coordonarea metodologică a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap vor lua toate măsurile necesare pentru implementarea standardelor prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Directiile de specialitate din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat

pentru Persoanele cu Handicap,

Constantin Stoenescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2003.

Nr. 22.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii si solidaritătii sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Contractul individual de muncă încheiat între angajator si salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru.

(2) Prin negociere între părti contractul individual de muncă poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 28 februarie 2003.

Nr. 64.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat si înregistrat sub nr. .../... în registrul general de evidentă a salariatilor*)

 

            A. Părtile contractului

            Angajator - persoana juridică/fizică ....., cu sediul/domiciliul în ....., înregistrată la registrul comertului/autoritătile administratiei publice din .... sub nr. ......, cod fiscal ....., telefon ......, reprezentată legal prin ......, în calitate de ....,  

            si

            salariatul/salariata - domnul/doamna ..., domiciliat/domiciliată în localitatea ....., str. .... nr. ......, judetul ...., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate/pasaportului seria .... nr. .., eliberat/eliberată de ...... la data de ..., CNP ....., permis de muncă seria ...... nr. .... din data ......,  am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele conditii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului: ...

C. Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata ... urmând să înceapă activitatea la data de ......;

b) determinată, de ..... luni, pe perioada cuprinsă între data de ...... si data de ..../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.


*) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu mentionarea pe contract a acestui număr.

 

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăsoară la .

2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăsura activitatea astfel: ...

E. Felul muncii

Functia/meseria  conform Clasificării ocupatiilor din România

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevăzute în fisa postului, anexă la contractul individual de muncă*).

G. Conditii de muncă

1. Activitatea se desfăsoară în conditii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucrează în conditii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.

2. Activitatea prestată se desfăsoară în conditii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

H. Durata muncii

1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .. ore/zi,  ore/săptămână.

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:  (ore zi/ore noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

2. O fractiune de normă de .. ore/zi (cel putin 2 ore/zi), .. ore/săptămână.

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:  (ore zi/ore noapte).

b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de fortă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecintelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de  zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fractiune de normă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de …

J. Salarizare

1. Salariul de bază lunar este de  lei, din care:

a) sporuri ;

b) indemnizatii ;

c) alte adaosuri ;

2. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

3 Data/datele la care se plăteste salariul este/sunt ... .

K. Drepturi specifice legate de sănătatea si securitatea în muncă:

a) echipament de protectie ;

b) echipament de lucru ..;

c) antidoturi ..;

d) alimentatie de protectie ..;

e) alte drepturi si obligatii privind sănătatea si securitatea în muncă ... .

L. Alte clauze:

a) perioada de probă este de ...;

b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de  zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

d) în cazul în care salariatul urmează să-si desfăsoare activitatea în străinătate, informatiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi si în contractul individual de muncă;

e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale părtilor

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic si săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la securitate si sănătate în muncă;

f) dreptul la formare profesională, în conditiile actelor aditionale.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de fidelitate fată de angajator în executarea atributiilor de serviciu;

d) obligatia de a respecta măsurile de securitate si sănătate a muncii în unitate;

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitătii lor;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) să constate săvârsirea abaterilor disciplinare si să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil si regulamentului intern.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligatii:

a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil si din lege;

b) să asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă si conditiile corespunzătoare de muncă;

c) să informeze salariatul asupra conditiilor de muncă si asupra elementelor care privesc desfăsurarea relatiilor de muncă;

d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

e) să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, înregistrat sub nr. ../.. la Directia generală de muncă si solidaritate socială a judetului/municipiului .../Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt solutionate de instanta judecătorească competentă material si teritorial, potrivit legii.

 

Angajator,

………………………

Salariat,

………………………

Reprezentant legal,

………………………

 

            Pe data de ... prezentul contract încetează în temeiul art.  Din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

 

Angajator,


*) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu mentionarea pe contract a acestui număr.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de consortiul format din societătile MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia, Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucurestisi MARCO INTERNATIONAL Inc. S.U.A. prin dobândirea controlului în comun (69,92%) la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice înregistrate cu nr. RS-351 din 23 decembrie 2002 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-351 din 23 decembrie 2002;

9. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, luând în considerare următoarele:

1. Operatiunea de concentrare economică se realizează prin achizitionarea de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 44 din 19 decembrie 2002 semnat în acest scop de consortiul format din societătile MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia, Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti si MARCO INTERNATIONAL Inc. S.U.A., a unui număr de 4.767.142 actiuni reprezentând 69,9236% din capitalul social al Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina. Consortiul a fost constituit de societătile mentionate, prin contractul de asociere semnat în acest scop si autentificat sub nr. 499 din data de 24 septembrie 2002. Conform Contractului de asociere si Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, dreptul de proprietate asupra actiunilor vândute de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în procesul de privatizare a Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina va fi dobândit de către membrii consortiului si exercitat de către societatea MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia - reprezentant desemnat al consortiului.

Anterior achizitionării pachetului de actiuni reprezentând 69,92% din capitalul social al Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina, MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia detinea 99,9511% din capitalul social al Societătii Comerciale “Conef” - S.A. Bucuresti si 6,64% din capitalul social al Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina, iar Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti detinea 10,66% din capitalul social al Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina.

Astfel, având în vedere că dreptul de proprietate asupra actiunilor emise de Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina va fi transferat către toti membrii consortiului, în conformitate cu contractul de asociere si Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 44 din 19 decembrie 2002, doar exercitarea acestora revenind, în temeiul art. 102 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, societătii MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia, putem aprecia că operatiunea de concentrare economică se realizează prin achizitionarea controlului în comun de către membrii consortiului asupra Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina.

2. Societătile achizitoare au obiecte de activitate diferite. Astfel, MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia functionează exclusiv ca o societate de tip holding, detinând participatii la Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială “Alro” - S.A. Slatina si la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina; MARCO INTERNATIONAL Inc. S.U.A. are ca activitate de bază comertul international cu metale, minerale si materii prime, iar Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti are ca activitate de bază intermedierile în comertul cu produse diverse (între care produse si minereuri metalice).

3. Anterior dobândirii controlului societătile membre ale consortiului, MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia si MARCO INTERNATIONAL Inc. S.U.A., nu au fost prezente pe piata relevantă, iar Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti a fost doar un intermediar în comertul cu laminate din aluminiu si aliaje din aluminiu, produse de Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina.

4. Societatea achizitionată, Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina, are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea de laminate din aluminiu si aliaje din aluminiu de tipul barelor, tevilor, tablelor, benzilor, plăcilor, rondelelor, foliilor si profilelor din aluminiu.

5. Piata relevantă aferentă concentrării economice analizate a fost definită ca fiind:

- piata laminatelor din aluminiu si din aliaje de aluminiu, pe întregul teritoriu al României.

6. Fiind singurul producător român de laminate din aluminiu si aliaje din aluminiu, pentru aceste produse existând importuri relativ scăzute, Societatea Comercială “Alprom”-S.A Slatina detine cvasimonopolul (cu un segment de piată de 87,50%) pe piata relevantă analizată. Prin concentrarea economică realizată, segmentul detinut de Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina pe piata relevantă definită nu se modifică.

7. Pe piata relevantă analizată cererea este reprezentată de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în industria constructiilor de masini, industria aeronautică, industria materialelor electrice (instalatii si retele electrice) si a aparatelor de măsură si control, industria alimentară etc. Din cauza declinului sectorului industrial, piata românească a metalelor neferoase a cunoscut în ultimii 10 ani descresteri continue ale cererii.

8. Analizându-se această concentrare economică, se constată că nu se întrevăd posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piata laminatelor din aluminiu primar si aliaje din aluminiu. Pozitia Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina (controlată de consortiu) nu se modifică.

9. Operatiunea de concentrare economică realizată de consortiul format din societătile MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia, MARCO INTERNATIONAL Inc. S.U.A. si Societatea Comercială “Conef” - S.A. Slatina prin dobândirea controlului în comun la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă, ci se realizează o integrare pe verticală,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale pct. 124 din cap. II, partea a II-a, din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică realizată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996 este de 789.435.000 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280051302, deschis la Banca Natională a României - Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria Municipiului Bucuresti, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 (treizeci) de zile de la data emiterii prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Conef” - S.A. Bucuresti.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul General al Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se va comunica de către Secretariatul General al Consiliului Concurentei:

I. societătilor achizitoare:

1. Denumirea: MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia (societate care achizitionează pachetul de actiuni al Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina, membră a consortiului) Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate engleză

Forma juridică: Societate cu răspundere limitată

Sediul social: Anglia, Londra, Brook Street nr. 61, WIK 4BL

Nr. de înregistrare: 3891484

2. Denumirea: Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti (societate membră a consortiului)

Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate română

Forma juridică: Societate pe actiuni

Sediul social: Bucuresti, str. Pitar Mos nr. 6, sectorul 1

Nr. de înregistrare la Oficiul registrului comertului: J40/377/1991

Cod fiscal: R15551077

Telefon: 210.03.00

Fax: 210.05.94

3. Denumirea: MARCO INTERNATIONAL Inc. S.U.A. (societate membră a consortiului) Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate americană

Sediul social: S.U.A., New York, One Penn Plaza NY 10119

Nr. de înregistrare: 03.11.1985 la Departamentul de Stat al statului New York

Prin împuternicit, Cristina CIOCAN, avocat RACOTI, PREDOIU si ASOCIATII

Str. Batistei nr. 30

Bucuresti, sectorul 2

Tel.: 311.05.17/Fax: 311.05.18

II. societătii achizitionate:

Denumirea: Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina

Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate română

Forma juridică: Societate pe actiuni

Sediul social: Slatina, str. Milcov nr. 1, judetul Olt

Nr. de înregistrare la Oficiul registrului comertului: J28/11/1991

Cod fiscal: R1541764

Telefon: 0249.432.520, 0249.432.524

Fax: 0249.433.883

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 26 februarie 2003.

Nr. 46.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2003

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna martie 2003 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 18,4% pe an.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 martie 2003.

Nr. 7.