MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 142         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

202. - Hotărâre privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Craiova

 

212. – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)

 

214. - Hotărâre privind finantarea proiectului “Promovarea imaginii României de către Patriarhia Română” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

215. - Hotărâre privind aprobarea finantării cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în România, în perioada 4-5 aprilie 2003, a Reuniunii informale a prim-ministrilor statelor invitate să adere la NATO cu ocazia Summitului de la Praga

 

216. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Editarea si tipărirea albumului Chivotele lui Petru Rares si modelul lor ceresc” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Craiova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Craiova.

Art. 2. - (1) Organele teritoriale apartinând Ministerului de Interne, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Sănătătii si Familiei asigură personalul necesar pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat - vamal si sanitar-uman, conform anexei nr. 1.

(2) Spatiile si utilitătile necesare pentru desfăsurarea activitătii de control pentru trecerea frontierei de stat si pentru activitatea vamală se asigură de Regia Autonomă “Aeroportul Craiova”, conform anexelor nr. 2 si 3.

Art. 3. - Programul de functionare a punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si a biroului vamal de control si vămuire la frontieră, înfiintate conform art. 1, este acelasi cu cel al Aeroportului Craiova.

Art. 4. - În punctul de control pentru trecerea frontierei de stat si în biroul vamal de control si vămuire la frontieră, deschise în temeiul prezentei hotărâri, se asigură operatiunile specifice pentru toti pasagerii si mărfurile fiecărui zbor international.

Art. 5. - Cheltuielile privind personalul si dotarea corespunzătoare a punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră, precum si asigurarea mijloacelor de transport necesare în vederea bunei desfăsurări a activitătii se suportă din bugetul institutiilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 202.

 

ANEXA Nr. 1

 

NECESARUL

de posturi pentru Punctul de control pentru trecerea frontierei de stat “Aeroportul Craiova”

 

1. Ministerul de Interne: 5 posturi de ofiteri de politie de frontieră si 12 posturi de agenti de politie de frontieră

2. Ministerul Finantelor Publice: 6 posturi de lucrător vamal operativ

3. Ministerul Sănătătii si Familiei: 1-2 posturi de medic specialist

 

 

ANEXA Nr. 2

 

SPATIILE

si utilitătile necesare pentru Punctul de control pentru trecerea frontierei de stat “Aeroportul Craiova”

 

1. o încăpere pentru seful Punctului de control pentru trecerea frontierei de stat;

2. o încăpere pentru sefii de tură;

3. o încăpere pentru ofiterul de serviciu si dispecerat;

4. o încăpere pentru agentii operativi;

5. o încăpere pentru efectuarea cercetării penale;

6. o încăpere pentru biroul criminalistic (expertize, cercetarea falsurilor etc.);

7. 3 tonete cu câte două posturi pentru sensul de intrare din tară;

8. 3 tonete cu câte două posturi pentru sensul de iesire din tară;

9. o încăpere pentru persoanele retinute (străini declarati indezirabili, făptuitori etc.);

10. o încăpere pentru solicitantii de azil, cu amenajările corespunzătoare pentru o sedere de până la 20 de zile;

11. o zonă de tranzit aeroportuar delimitată;

12. 5 calculatoare;

13. 3 imprimante;

14. un server;

15. un rastel pentru armament si munitie;

16. 8 fisete;

17. 6 dulapuri tip vestiar;

18. un copiator;

19. o linie telefonică interurbană;

20. o linie telefonică pentru transmitere de date;

21. o linie telefonică inter C;

22. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere,

conform destinatiei acesteia.

 

ANEXA Nr. 3

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru Biroul vamal de control si vămuire la frontieră “Aeroportul Craiova”

 

- o încăpere pentru seful Biroului vamal de control si vămuire la frontieră “Aeroportul Craiova”;

- o încăpere pentru personalul vamal de serviciu;

- o încăpere pentru controlul vamal corporal;

- o încăpere pentru bunuri retinute sau confiscate;

- o încăpere pentru personalul cu atributii privind

datoria vamală (financiar-contabilitate);

- un calculator;

- o linie telefonică interurbană;

- mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de implementare a prevederilor Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 decembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1.5 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.5. autoritatea competentă - autoritatea desemnată de statul parte la CLC, 1992. În România autoritatea competentă este Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale si de autoritate de stat în domeniul transporturilor navale, care eliberează Certificatul de asigurare sau altă garantie financiară în legătură cu răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, prin Autoritatea Navală Română.”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Activitătile de prevenire si constatare a poluării pe Dunărea maritimă, litoralul românesc, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă si în zona economică exclusivă a României sunt asigurate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, prin inspectoratele de protectie a mediului Tulcea si Constanta si prin Administratia Natională «Apele Române» - Directia Apelor Dobrogea - Litoral, de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Autoritatea Navală Română, si de Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române - Directia Politiei de Frontieră Constanta si inspectoratele judetene ale politiei de frontieră.”

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - La observarea unei poluări inspectoratele judetene ale politiei de frontieră, comandantii navelor maritime care arborează pavilionul statului român, conducătorii unitătilor de foraj marin, ai porturilor si instalatiilor de manipulare a hidrocarburilor vor informa imediat Autoritatea Navală Română, Administratia Natională «Apele Române» - Directia Apelor Dobrogea - Litoral si inspectoratele de protectia mediului, care, împreună, constată poluarea. În functie de gravitatea acesteia, Autoritatea Navală Română poate dispune retinerea poluatorului prin orice mijloace prevăzute de lege, prin forte proprii, prin inspectoratele judetene ale politiei de frontieră sau de către nave ale marinei militare, în vederea investigării, precum si a stabilirii cauzelor si responsabilitătilor de către instanta competentă potrivit art. IX din CLC, 1992, sau, după caz, de către părti ori reprezentantii autorizati ai acestora si asigurători sau garanti.”

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Coordonarea măsurilor de eliminare a efectelor poluării si a măsurilor preventive se va face pe litoralul românesc, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă si zona economică exclusivă, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de către Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marină, organism de planificare si coordonare a activitătilor în caz de poluare marină cu hidrocarburi, în conformitate cu Planul national de pregătire, cooperare si răspuns în caz de poluare cu hidrocarburi, aprobat în conditiile legii, iar pe Dunărea maritimă, de către prefectii judetelor limitrofe.”

5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Valoarea fondului prevăzut la art. 1 pct. 1.8 va fi estimată de Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marină prin Administratia Natională «Apele Române» - Directia Apelor Dobrogea - Litoral, inspectoratele de protectia mediului, împreună cu Autoritatea Navală Română si cu consultarea tuturor părtilor care participă la aplicarea măsurilor de eliminare a efectelor poluării si a măsurilor preventive, precum si a celor care ar putea suferi pierderi sau daune ulterioare, cauzate de măsurile preventive.”

6. În cuprinsul anexei următorii termeni se înlocuiesc astfel:

a) “Ministerul Transporturilor” cu “Autoritatea Navală Română”;

b) “Directia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor” cu “Autoritatea Navală Română”;

c) “Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., prin căpităniile de port” cu “Autoritatea Navală Română”;

d) “Ministerul Transporturilor, prin Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., denumit în continuare I.N.C.” cu “Autoritatea Navală Română, denumită în continuare A.N.R.”;

e) “Inspectoratul Navigatiei Civile” cu “Autoritatea Navală Română”;

f) “I.N.C.” cu “A.N.R.”;

g) “Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului” cu “Ministerul Apelor si Protectiei Mediului”;

h) “Ministerul Finantelor” cu “Ministerul Finantelor Publice”.

7. Anexele nr. 1 si 2 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 212.

 

ANEXA Nr. 1*)

(anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

 

ANEXA Nr. 2*)

(anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea proiectului “Promovarea imaginii României de către Patriarhia Română” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. e) si k) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Promovarea imaginii României de către Patriarhia Română”, propus de Patriarhia Română.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 7 din 27 februarie 2003, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului aprobat pentru anul 2003, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 4 miliarde lei.

Art. 3. - Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Secretariatul General al Guvernului si Patriarhia Română, cu plata în avans în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 214.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în România, în perioada 4-5 aprilie 2003, a Reuniunii informale a prim-ministrilor statelor invitate să adere la NATO cu ocazia Summitului de la Praga

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă finantarea, cu suma de 2 miliarde lei, a cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în România, în perioada 4-5 aprilie 2003, a Reuniunii informale a prim-ministrilor statelor invitate să adere la NATO cu ocazia Summitului de la Praga.

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 8 din 27 februarie 2003, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 2 miliarde lei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 215.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Editarea si tipărirea albumului Chivotele lui Petru Rares si modelul lor ceresc” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Editarea si tipărirea albumului Chivotele lui Petru Rares si modelul lor ceresc”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 5 din 13 februarie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice cu suma de 693 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Informatiilor Publice si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 aprilie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Informatiilor Publice pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 216.