MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 144         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 martie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

8. - Ordonantă de urgentă privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

217. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

218. - Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei începând cu luna martie 2003

 

Rectificări la: - Hotărârea Guvernului nr. 977/2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective din cadrul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, denumite în continuare societăti, beneficiază de măsurile de protectie socială prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, pe baza unui program de restructurare sau reorganizare a societătii, aprobat de institutia publică implicată în privatizare.

(2) Este considerată concediere colectivă disponibilizarea de personal efectuată potrivit art. 68 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

(3) Programele de restructurare sau reorganizare prevăzute la alin. (1) vor contine în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data întocmirii acestora, numărul de personal necesar pentru desfăsurarea activitătii, precum si numărul persoanelor care urmează să fie disponibilizate.

Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate în perioada 1 martie-30 iunie 2003 ca urmare a restructurării sau reorganizării societătilor prevăzute la art. 1 beneficiază de următoarele drepturi:

a) la momentul disponibilizării, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003 comunicat de Institutul National de Statistică;

b) indemnizatie de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net din ultimele 3 luni de activitate, dar mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003 comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de somaj, după cum urmează:

a) pe o perioadă de 13 luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de până la 15 ani;

b) pe o perioadă de 15 luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 si 25 de ani;

c) pe o perioadă de 17 luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.

(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj persoanele disponibilizate în conditiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal

cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni de activitate, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003 comunicat de Institutul National de Statistică.

Art. 3. - Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, de la articolul “Plăti compensatorii”.

Art. 4. - (1) Suma acordată la momentul disponibilizării, precum si venitul lunar de completare, prevăzute la art. 2, sunt exceptate de la plata contributiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat si către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se acordă si în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizatia de somaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizatii.

(3) Venitul de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.

Art. 5. - Persoanele disponibilizate potrivit art. 2 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum si de programele de măsuri active pentru combaterea somajului ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

Art. 6. - Lista societătilor care pot efectua concedieri colective potrivit art. 1, precum si numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă numai persoanele disponibilizate care la data intrării în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată încheiate până la 1 ianuarie 2003.

(2) Persoanale prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de venit de completare acordat în conditiile art. 2.

(3) Nu beneficiază de prevederile art. 2 persoanele prevăzute la alin. (1) care se reîncadrează în muncă în societătile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reîncadrării.

(4) Persoanele care se încadrează în muncă la alte societăti comerciale decât cele prevăzute la alin. (3) sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în conditiile art. 2 alin. (1).

Art. 8. - În situatia în care prin contractele colective de muncă încheiate în cadrul societătilor care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 sunt prevăzute plăti compensatorii, societătile care au încheiat exercitiul financiar al anului 2002 cu pierderi si care nu au prevăzute sume cu această destinatie în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003, aprobat potrivit legii, nu acordă personalului care beneficiază de prevederile art. 2 plătile compensatorii stipulate în aceste contracte.

Art. 9. - Persoanele disponibilizate în conditiile prezentei ordonante de urgentă nu au dreptul la plăti compensatorii acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 312/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Pentru plata consumului de energie electrică si gaze naturale aferent lunii decembrie 2002, facturat si neachitat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi societătilor din portofoliul său aflate în proces de privatizare.

(2) Împrumuturile se acordă din veniturile Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, altele decât veniturile din privatizare.

(3) Societătile care beneficiază de împrumuturile prevăzute la alin. (1), precum si conditiile în care se acordă aceste împrumuturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi în conditiile alin. (2) si (3) si pentru plata unei părti din consumul de energie electrică si gaze naturale aferent lunilor ianuarie-iunie 2003 pentru Societatea Comercială “Siderurgica Hunedoara” - S.A.

Art. 11. - În functie de situatia economico-financiară si de strategia de privatizare care urmează să fie aplicată pentru fiecare societate comercială creantele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, izvorâte din contractele de împrumut încheiate în baza prevederilor art. 10, inclusiv creantele neexigibile, pot fi stinse în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“c) scutirea la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, cuprinse în certificatele de obligatii bugetare eliberate de creditorii bugetari.”

2. Alineatul (6) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(6) Înlesnirile la plată prevăzute la alin. (1), (2) si (4) îsi pierd valabilitatea si în situatia în care societatea comercială nu îsi achită obligatiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data semnării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadentă obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile si penalitătile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal. Pentru societătile comerciale care au semnat contractul de vânzare-cumpărare de actiuni după data intrării în vigoare a prezentei legi si până la data de 31 decembrie 2002 si pentru care ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plată s-au comunicat societătilor după data de 1 decembrie 2002 sau se comunică în anul 2003, obligatiile bugetare cu termene scadente după data semnării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni si până la data de 31 decembrie 2002, împreună cu dobânzile si penalitătile de întârizere aferente, se vor achita în 90 de zile de la data semnării ordinului comun.”

3. Alineatul (62) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(62) Dobânzile si penalitătile de întârziere, aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, datorate si calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor până la data intrării în vigoare a ordinului comun al creditorilor bugetari si al institutiei publice implicate în procesul de privatizare, se achită conform prevederilor legale în vigoare.”

4. Articolul 19 se abrogă.

Art. 13. - La solicitarea institutiei publice implicate Guvernul poate aproba pentru societătile privatizate după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă extinderea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru obligatiile bugetare datorate si neachitate de către acestea la data de 31 decembrie 2002. Obligatiile bugetare ale societătilor comerciale care se privatizează nu pot fi stinse prin compensări care implică terte părti.

Art. 14. - (1) Creantele furnizorilor de utilităti reprezentând contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de tarif, datorate si neachitate până la data de 30 noiembrie 2002 de către societătile comerciale care se privatizează, se convertesc total sau partial în actiuni, iar majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente, calculate si neachitate furnizorilor de utilităti, se anulează. În situatia în care sumele nu se convertesc integral, diferenta se esalonează pe o perioadă de până la 5 ani.

(2) Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate în termen de 5 zile de la aprobarea conversiei, pe bază de protocol, Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun si la acelasi pret pe actiune cu vânzarea pachetului de actiuni detinut de aceasta.

(3) Suma încasată de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se distribuie proportional cu numărul de actiuni detinute de fiecare dintre creditori din pachetul comun, în termen de 10 zile de la încasare.

(4) Diferenta dintre valoarea nominală a pachetului de actiuni rezultat în urma conversiei si suma încasată din valorificarea acestuia se regularizează în cursul anului pe seama capitalurilor proprii.

(5) Furnizorii de utilităti sunt scutiti de la plata taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, pentru sumele aferente creantelor convertite în actiuni.

(6) Pentru societătile comerciale la care transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor a avut loc până la data de 28 decembrie 2002 se aplică prevederile art. 19 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare la data transferului dreptului de proprietate.

(7) Societătile comerciale aflate în procedura de privatizare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, precum si cele care se privatizează si care beneficiază de prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(8) Adunările generale extraordinare ale actionarilor din societătile comerciale furnizoare de utilităti, precum si cele care se privatizează, care intră sub incidenta prevederilor alin. (1), au obligatia să aprobe conversia creantelor în actiuni si, respectiv, majorarea capitalului social. Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, acestea se convoacă în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (7) si se tin în 5 zile lucrătoare de la convocare.

(9) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conversia în actiuni a creantelor detinute de furnizorii de utilităti la societătile comerciale care se privatizează reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.

Art. 15. - Se scutesc de la plată penalitătile pentru întârziere datorate si neachitate de Societatea Comercială “Republica” - S.A. Bucuresti către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, cu obligatia restituirii mărfurilor împrumutate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 16. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă cap. III si anexele nr. 6 si 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 noiembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 217.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Beneficiază de drepturile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, denumită în continuare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, familiile si persoanele singure care locuiesc în România, cu sau fără cetătenie română, precum si apatrizii.

Art. 2. - Familiile si persoanele singure care nu au cetătenie română beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) cetătenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legii;

b) cetătenii străini si apatrizii care au dobândit, în conditiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protectie umanitară prevăzută de lege;

c) apatrizii care au domiciliul sau, după caz, resedinta în România, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Modalităti de facturare a energiei termice

 

Art. 3. - Modalitatea de facturare a energiei termice în conditiile art. 1 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 se stabileste între furnizorii de energie termică si titularii de contract de furnizare a energiei termice, fie în baza unui nou contract comercial, fie în baza unui act aditional la contractul comercial încheiat anterior între cele două părti.

Art. 4. - (1) Sistemul de facturare convenit între părti nu poate fi modificat în cursul unui an calendaristic.

(2) Pentru anul 2003 noile contracte comerciale sau actele aditionale la contractele existente sunt valabile până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 5. - Pentru perioada februarie-decembrie 2003, pentru fiecare titular de contract de furnizare a energiei termice facturarea si plata, în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, se fac pe baza cantitătilor medii lunare consumate de către acestia în perioada februarie - decembrie 2002.

Art. 6. - (1) Livrările de energie termică în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 se facturează cel târziu până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se stabileste obligatia de plată.

(2) Taxa pe valoarea adăugată se calculează la nivelul cantitătilor facturate de furnizorii de energie termică.

Art. 7. - Furnizorii de energie termică, cu acordul titularilor de contract de furnizare a energiei termice, vor asigura cu prioritate transmiterea facturilor prin delegati proprii ai furnizorilor.

 

CAPITOLUL III

Ajutoare pentru încălzirea locuintei

SECTIUNEA 1

Ajutorul pentru încălzirea locuintei cu energie termică furnizată în sistem centralizat si cu gaze naturale

 

Art. 8. - Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat sau gaze naturale, beneficiază lunar de ajutor pentru încălzirea locuintei diferentiat în raport de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum si de sistemul de încălzire utilizat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003.

Art. 9. - (1) Cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei se depun si se înregistrează la primăria localitătii sau a sectorului municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială se află locuinta de domiciliu sau de resedintă, individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna în curs.

(2) Cererea si declaratia pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii se completează potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si se distribuie gratuit solicitantilor.

(3) La elaborarea formularelor prevăzute la alin. (2) se vor avea în vedere elementele cuprinse în anexele nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2001.

(4) Cererea si declaratia pe propria răspundere privind veniturile realizate, completate de solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuintei, vor fi însotite de documentele doveditoare privind componenta familiei si de actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară.

(5) Titularii de contract de furnizare a energiei termice vor depune la primăria localitătii sau a sectorului municipiului Bucuresti o copie de pe noul contract comercial sau de pe actul aditional la contractul comercial, în vederea stabilirii perioadei de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei, potrivit prevederilor art. 14.

Art. 10. - (1) Primarii verifică, inclusiv pe bază de anchetă socială, veridicitatea documentelor depuse si transmit lunar, până la data de 5 a lunii următoare depunerii cererii, fiecărei asociatii de proprietari/chiriasi sau beneficiarilor individuali de factură un borderou de plată în care sunt înscrise numele titularilor ajutoarelor bănesti si suma maximă de care poate beneficia fiecare titular. Borderoul de plată se semnează de primar si de secretar.

(2) Pentru familiile si persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 750.000 lei, beneficiare de ajutor social stabilit în conditiile prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, suma maximă de care poate beneficia fiecare titular se majorează cu până la 20%, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003.

(3) După repartizarea pe familii a cheltuielilor cu încălzirea locuintei sau la primirea facturii individuale comitetul executiv al asociatiei de proprietari/chiriasi ori beneficiarii de factură individuală vor completa pe propria răspundere, sub semnătură, coloana corespunzătoare din borderou cu sumele efectiv datorate de fiecare beneficiar al ajutorului bănesc.

(4) Borderourile completate potrivit prevederilor alin. (3) se transmit la primărie până cel târziu pe data de 20 a lunii următoare depunerii cererii, împreună cu o copie a facturii.

(5) Borderoul de plată se completează potrivit modelului aprobat prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 11. - Situatia privind familiile sau persoanele singure care nu îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, semnată de primar si de secretar, se transmite asociatiilor de proprietari/chiriasi sau, după caz, solicitantilor individuali.

Art. 12. - Asociatiile de proprietari/chiriasi sunt obligate să afiseze, în copie, atât borderoul cu titularii ajutoarelor de încălzire, cât si situatia privind familiile sau persoanele singure pentru care nu s-a aprobat acordarea ajutorului, transmise de primar.

Art. 13. - (1) Pe baza borderourilor prevăzute la art. 10 alin. (3) primarii vor stabili sumele reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuintei cuvenit titularilor, până cel târziu la data de 25 a lunii următoare depunerii cererii.

(2) După completarea borderourilor cu sumele stabilite potrivit alin. (1) primarii vor asigura achitarea ajutorului pentru încălzirea locuintei, după cum urmează:

a) dacă suma datorată este mai mică decât ajutorul cuvenit pentru încălzirea locuintei, primarii vor achita sumele care se acoperă de la bugetele locale la nivelul sumei datorate reprezentând cheltuieli cu energia termică sau gaze naturale;

b) dacă suma datorată este mai mare sau egală cu ajutorul cuvenit pentru încălzirea locuintei, primarii achită sumele care se acoperă de la bugetele locale la nivelul ajutorului, diferentele urmând să fie achitate de către titulari la asociatia de proprietari/chiriasi sau direct la furnizor.

(3) Primarii vor asigura stabilirea si plata drepturilor reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuintei, cu încadrarea în termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003.

Art. 14. - (1) Pentru modul de facturare si plată a contravalorii energiei termice, prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe o perioadă de 12 luni.

(2) Pentru modul de facturare si plată a contravalorii energiei termice, prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe perioada sezonului rece, respectiv pe o perioadă de 5 luni.

Art. 15. - Nivelul ajutoarelor pentru încălzirea locuintei prevăzut la art. 5, 6 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 se aplică începând cu drepturile aferente lunii februarie 2003.

Art. 16. - Pentru drepturile aferente lunii februarie 2003 termenele prevăzute la art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (4) si la art. 13 alin. (1) se decalează, după caz, cu 5 până la 10 zile calendaristice, cu încadrarea în termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003.

 

SECTIUNEA a 2-a

Ajutorul pentru încălzirea locuintelor cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri

 

Art. 17. - Familiile si persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuintei lemne, cărbuni si combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei dacă au stabilit dreptul la ajutor social, în conditiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 18. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă lunar, pe perioada sezonului rece, pe bază de cerere depusă de titularul de ajutor social la primăria localitătii în a cărei rază teritorială are domiciliul sau resedinta, cu 10 zile înainte de data stabilită pentru plata ajutorului social.

(2) Cererea se completează de titularul ajutorului social potrivit formularului aprobat prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si se distribuie gratuit solicitantilor.

Art. 19. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se aprobă prin dispozitie a primarului, pe baza documentelor doveditoare privind componenta familiei si a declaratiei pe propria răspundere, însotită de actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei.

(2) Documentele, declaratia pe propria răspundere si actele prevăzute la alin. (1) sunt cele depuse la stabilirea dreptului la ajutor social.

(3) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă titularului la data stabilită pentru plata ajutorului social.

Art. 20. - Ajutorul pentru încălzirea locuintei poate fi acordat si în natură, prin distribuirea de lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, în limita sumei prevăzute la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003.

 

CAPITOLUL IV

Facilităti acordate populatiei pentru plata energiei termice

 

Art. 21. - (1) Titularii contractelor de furnizare a energiei termice care nu înregistrează restante din perioadele anterioare beneficiază, în perioada ianuarie-martie 2003, de o reducere cu 10 % din valoarea sumelor facturate pe luna curentă, în cazul în care au achitat în termenul scadent contravaloarea integrală a acestora.

(2) Sumele reprezentând reducerea prevăzută la alin. (1) se operează în factura lunii următoare, se evidentiază separat în decontul justificativ pentru acordarea subventiei pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termică livrată populatiei si se adaugă la valoarea subventiei.

(3) Suma rezultată din aplicarea reducerii de 10 % se repartizează de către asociatiile de proprietari/chiriasi numai familiilor sau persoanelor singure care au achitat integral si la termen obligatiile de plată a întretinerii.

(4) Reducerea prevăzută la alin. (3) nu se aplică la sumele care reprezintă ajutorul pentru încălzirea locuintei.

Art. 22. - (1) Penalitătile amânate în vederea scutirii la plată, în conditiile art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, rămân în evidenta contabilă a furnizorilor de energie termică.

(2) În situatia în care, până la data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalitătilor îsi achită facturile de energie termică la termenele scadente, sunt scutiti de la plata penalitătilor, urmând ca si furnizorii de energie termică să le scadă din evidenta contabilă.

(3) În perioada următoare datei de 31 martie 2003, la prima nerespectare a termenului scadent pentru achitarea facturilor de energie termică, beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalitătilor sunt obligati la plata acestora.

Art. 23. - (1) Autoritătile administratiei publice locale, după efectuarea anchetelor sociale în conditiile prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, transmit la Ministerul Administratiei Publice situatia cu familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificările ulterioare, identificate dintre restantierii la plata întretinerii, care pot beneficia de ajutoare de urgentă, precum si sumele datorate pentru plata energiei termice.

(2) Ajutoarele de urgentă se acordă de la bugetele locale, din sumele alocate de la bugetul de stat prin hotărâre a Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Cheltuielile administrative necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuintei se suportă din bugetele locale.

Art. 25. - (1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, primarii vor întocmi si vor transmite directiilor generale de muncă si solidaritate socială, până la data de 10 a fiecărei luni, raportul statistic privind ajutoarele pentru încălzirea locuintei, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa poate fi modificată prin ordin al

ministrului muncii si solidaritătii sociale.

(2) Până la data de 20 a fiecărei luni directiile generale de muncă si solidaritate socială transmit Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale raportul statistic lunar privind ajutoarele pentru încălzirea locuintei la nivelul judetului, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.

Art. 26. - În aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Administratiei Publice pot emite precizări sau instructiuni care se aprobă prin ordin al ministrului.

 

ANEXĂ*)

la normele metodologice

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei începând cu luna martie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 81 alin. (2) si al art. 168 alin. (3) si (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 15 alin. (3) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002 si al art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna martie 2003 pensionarii din sistemul public de pensii ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plată, sunt mai mici sau egale cu suma de 6.797.103 lei, reprezentând echivalentul în lei, la 28 februarie 2003, al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiază de indexarea pensiilor în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Valoarea unui punct de pensie se actualizează prin indexare cu 3,5%.

(2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 2.345.001 lei.

Art. 3. - (1) În cazul persoanelor al căror punctaj mediu anual a fost stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, si corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.474/2002 privind aplicarea în luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public, pensia indexată rezultă prin aplicarea valorii actualizate a punctului de pensie asupra punctajului mediu anual.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1998-31 decembrie 2000, care beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plată, indexat cu un procent de 3,5%.

(3) De la prevederile alin. (1) se exceptează si persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie-31 martie 2001, care beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plată, indexat cu un procent de 2%.

(4) Cuantumul pensiei indexate potrivit prevederilor alin. (3) nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat corespunzător punctajului mediu estimat, pentru fiecare categorie de pensie.

(5) Punctajul mediu estimat, pe categorii de pensii, este cel prevăzut la art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul II al anului 2001.

(6) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2001 si al căror punctaj mediu anual este mai mare de 3 puncte nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, respectiv 7.035.003 lei.

Art. 4. - În situatia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul avantajos.

Art. 5. - (1) Pentru drepturile de pensie deschise în baza Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76 alin. (1) si (3) din legea mentionată mai sus, luându-se în considerare valoarea punctului de pensie în sumă de 2.345.001 lei, stabilită conform prevederilor art. 81 din acelasi act normativ.

(2) De la prevederile alin. (1) se exceptează persoanele ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plată în luna februarie 2003, sunt mai mari decât suma de 6.797.103 lei, reprezentând echivalentul în lei la data de 28 februarie 2003 al unui punctaj mediu anual de 3 puncte.

(3) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată, calculat conform prevederilor alin. (1) si (2) pentru pensionarii al căror punctaj mediu anual este mai mare de 3 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, în sumă de 7.035.003 lei.

Art. 6. - Pensiile militare, cuvenite sau aflate în plată în luna februarie 2003, stabilite în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se indexează cu un procent de 3,5%.

Art. 7. - Sumele rezultate din indexarea pensiilor în sistemul public, conform prevederilor prezentei hotărâri, se evidentiază distinct pe talonul de pensie.

Art. 8. - (1) Începând cu luna martie 2003 se indexează cu 3,5% următoarele venituri ale populatiei:

a) pensiile I.O.V.R.;

b) indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical;

c) indemnizatia de maternitate, precum si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, din a 91-a zi de concediu de maternitate, respectiv de concediu medical;

d) indemnizatia pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu pentru cresterea copilului;

e) indemnizatiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare;

f) indemnizatiile si sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor si văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată.

(2) Măsura de protectie socială prevăzută la alin. (1) se aplică indemnizatiilor mentionate la lit. b) si c), care au îndeplinit anterior lunii martie 2003 sau în cursul acestei luni conditia prevăzută de lege pentru acordarea indexării si ale căror cuantumuri nu depăsesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, respectiv 20.886.000 lei.

(3) Măsura de protectie socială prevăzută la alin. (1) se aplică indemnizatiilor mentionate la lit. d), care au îndeplinit anterior lunii martie 2003 sau în cursul acestei luni conditia prevăzută de lege pentru acordarea indexării si ale căror cuantumuri nu depăsesc valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, respectiv 6.962.000 lei.

Art. 9. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protectie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleasi fonduri ca si drepturile de bază.

Art. 10. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna martie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 218.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 si 699 bis din 24 septembrie 2002, se fac următoarele rectificări:

- în anexa nr. 1, la nr. crt. 2, col. 3, în loc de: “Timisoara (Cioca Nouă) CF nr. 13968 - Timisoara; nr. top 25061/9, 25062/1, 25062/2, 25063, 25064/1, 25064/2, 25065, 25066/1-7/1/1, 25067, 25068, 25069/3, 25069/1, 25069/2, suprafată teren 936431 mp” se va citi: “Timisoara, Calea Torontalului, km 3, CF nr. 13968 Timisoara, CF nr. 13 Timisoara si CF nr. 2 Timisoara. Suprafată teren 936431 mp”;

- în anexa nr. 71, la nr. crt. 89, col. 2, în loc de: “Străzi si ulite” se va citi: “Străzi si ulite cu pod peste canalul Bega”.