MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 149         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 martie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 346 din 10 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

163. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Gospodăria Comunală” - S.A. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, în proprietatea publică a statului si în administrarea Muzeului Carpatilor Răsăriteni

 

164. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.409/2002 privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Timisoara

 

165. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea  consiliilor judetene respective

 

170. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a orasului Huedin si în administrarea Consiliului  Local al Orasului Huedin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

87. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori  medicamente cu efecte similare acestora)

 

95. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Hotărârii Consiliului Stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului nr. 7 din 17 ianuarie 2003 referitoare la modificarea încadrării unor preparate farmaceutice în categoria Separanda sau  Venena, din Farmacopeea Română, editia a X-a

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

15. - Decizie privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României

 

38. - Decizie privind publicitatea politică si publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 346

din 10 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, exceptie ridicată de Sandor Szenntenai si Rozalia Szenntenai în Dosarul nr. 311/2002 al Tribunalului Brasov.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, arătând că textul criticat nu contravine prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 311/2002, Tribunalul Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, exceptie ridicată de Sandor Szenntenai si Rozalia Szenntenai într-un proces civil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile criticate contravin prevederilor art. 41 si 135 din Constitutie, fără a se indica în ce constă această încălcare.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, dat fiind că “notarea în cartea funciară nu are ca efect restrângerea dreptului de proprietate cu cele trei atribute ce intră în continutul său juridic, ci doar realizarea elementului de publicitate imobiliară specific sistemului cărtilor funciare”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că “notarea în cartea funciară nu are ca efect restrângerea dreptului de proprietate, ci doar realizarea unuia dintre aspectele ce tin de publicitatea imobiliară, specifică sistemului cărtilor funciare, sistem pe care Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, îl generalizează”.

Guvernul observă, de asemenea, în punctul său de vedere că “notarea în cartea funciară nu are ca efect restrângerea dreptului de proprietate, ci doar realizarea unei publicităti complexe si integrale a tuturor actelor si faptelor juridice care au legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Critica de neconstitutionalitate are ca obiect prevederile art. 81 din Decretul-lege nr. 115/1938, al căror continut este următorul:

- Art. 81: “Se vor putea nota în cartea funciară:

1. Incapacitatea sau restrângerea capacitătii;

2. Administratia vremelnică si curatelele speciale;

3. Conventiunea matrimonială, modificarea sau înlocuirea ei, fie chiar judecătorească;

4. Oprirea înstrăinării sau grevării privitoare la un drept înscris;

5. Modalitătile obligatiunii de a strămuta sau de a greva;

6. Contractul de locatiune;

7. Cesiunea de venituri;

8. Vânzarea spre tăiere a unei păduri;

9. Dreptul de preemtiune;

10. Promisiunea stipulată prin conventia de a încheia un contract viitor;

11. Intentiunea de a înstrăina ori a ipoteca;

12. Schimbarea rangului ipotecii;

13. Contractul de gaj asupra unei creante ipotecare;

14. Ipotecile colective;

15. Notările prevăzute în legea urmăririlor silite;

16. Delăsarea imobilului ipotecat;

17. Separatia de patrimonii;

18. Actiunea pentru anularea declaratiunii de moarte;

19. Actiunea de rectificare a înscrierilor din cartea funciară, precum si declaratia prevăzută de art. 37 alin. 4;

20. Actiunea pentru desfiintarea sau desfacerea actului juridic pentru cauze posterioare încheierii lui;

21. Actiunea pauliană;

22. Actiunea prevăzută de art. 24;

23. Actiunea în împărteală;

24. Actiunea prevăzută de art. 47 alin. 2;

25. Încheierea de respingere a cererii de înscriere în cartea funciară, apelul si recursul potrivit celor prevăzute de art. 125 alin. 2, art. 127 alin. 5, art. 128 alin. 2;

26. Notările prevăzute de art. 99, art. 100 si art. 135 alin. 3;

27. Orice fapt, drept personal sau alte raporturi juridice, ori actiune, a căror notare este îngăduită de lege.”

Curtea constată că, potrivit textului ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, în cartea funciară se poate nota un mare număr de fapte, drepturi personale, actiuni ori raporturi juridice; enumerarea acestora prin lege nu este de altfel limitativă, ceea ce rezultă din prevederea cuprinsă la pct. 27 al art. 81 din Decretul-lege nr. 115/1938.

Printre aceste drepturi, acte, fapte juridice se află unele ce izvorăsc nemijlocit din lege, ca, de exemplu, notările privind incapacitătile, preemtiunea ori cele prevăzute de legea urmăririi silite; altele dau expresie unor cereri adresate instantelor judecătoresti (actiunea pauliană, cea de împărteală, actiunea în rezolutiune ori reziliere a actului juridic); altele îsi produc efectele în considerarea unor conventii ale părtilor ori a unor acte juridice unilaterale (intentia de a înstrăina ori de a ipoteca, contractul de locatiune).

Asadar, textul nu are în vedere ipoteze în care exercitarea dreptului înscris în cartea funciară ar fi supusă unor conditii ori chiar limitări, deoarece acestea decurg din acte si fapte juridice prevăzute de lege, iar nu din notarea situatiilor juridice în cartea funciară. Într-adevăr, notarea acestora are în vedere exclusiv publicitatea drepturilor reale imobiliare, asadar opozabilitatea lor în toate situatiile juridice ce pot interesa pe terti.

De aceea, oricât de mult l-ar putea favoriza pe titularul dreptului înscris în cartea funciară ascunderea fată de terti a unor informatii incomode cât priveste situatia juridică a bunului ori a dreptului înscris, nu se poate pretinde că aducerea la cunostinta publică - spre a fi opozabile ergaomnes - a acelor informatii, prin notarea lor în cartea funciară, ar contraveni unor texte ori principii constitutionale.

Dimpotrivă, aplicarea prevederilor legale respective asigură securitatea dinamică a circuitului civil si contribuie la ocrotirea dreptului de proprietate imobiliară.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, exceptie ridicată de Sandor Szenntenai si Rozalia Szenntenai în Dosarul nr. 311/2002 al Tribunalului Brasov.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 decembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Gospodăria Comunală” - S.A. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, în proprietatea publică a statului si în administrarea Muzeului Carpatilor Răsăriteni

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (3) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea, cu plată, a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale “Gospodăria Comunală” - S.A. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, în proprietatea publică a statului si în administrarea Muzeului Carpatilor Răsăriteni.

Art. 2. - Muzeul Carpatilor Răsăriteni va lua măsuri în vederea amenajării imobilului prevăzut la art. 1 ca punct muzeal, reprezentând prima scoală românească.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 163.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din patrimoniul Societătii Comerciale “Gospodăria Comunală” - S.A. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, în proprietatea publică a statului si în administrarea Muzeului Carpatilor Răsăriteni

 

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care trece imobilul

Persoana juridică la care trece imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Sfântu Gheorghe,

str. Varadi Jozsef nr. 38,

judetul Covasna

 

Societatea Comercială

“Gospodăria Comunală” - S.A.

Sfântu Gheorghe, judetul

Covasna

Statul român, în administrarea

Muzeului Carpatilor Răsăriteni

 

- Suprafata construită = 84,15 m2

- Suprafata desfăsurată = 84,15 m2

- CF nr. 3.541

- Nr. topo 519/1-520/1

- Suprafata terenului = 488 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.409/2002 privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Timisoara

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.409/2002 privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Timisoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 18 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a judetului Timis”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren agricol, situat în extravilanul municipiului Timisoara, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis, în vederea amenajării unui deponeu ecologic zonal.”

3. Articolul 2 se abrogă.

4. Anexa se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. I se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 164.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al judetului Timis, în vederea amenajării unui deponeu ecologic zonal

 

Locul

unde este situat

terenul

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

 

Extravilanul municipiului Timisoara, pe teritoriul administrativ al acestuia, la 8 km nord de Timisoara si la est de DN 69 Timisoara-Arad, la circa 1,0 km de sosea, fiind cuprins pe următoarele numere cadastrale:

A 241  -S = 16,11 ha

A 256  -S = 3,96 ha

F 254  -S = 0,30 ha

Ps 237 -S = 4,56 ha

Ps 246 -S = 35,07 ha

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

Judetul Timis, în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

- suprafata terenului = 60 ha

- teren agricol de clasa a III-a de folosintă, sărăturat si neproductiv

- amplasat în afara culoarului de zbor

- în zonă nu există lucrări centralizate de alimentare cu apă, de canalizare sau retele de gaze naturale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene respective

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, se completează după cum urmează:

1. La judetul Galati se introduce nr. crt. 6, cu următorul cuprins:

“6. Spitalul de Psihiatrie Cronici Nicoresti Nicoresti 691”.

2. La judetul Ilfov se introduce nr. crt. 6, cu următorul cuprins:

“6. Spitalul Clinic Judetean Municipiul Bucuresti 1001”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 165.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a orasului Huedin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a orasului Huedin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin, judetul Cluj.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi pus la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Huedin.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 170.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în proprietatea privată a orasului Huedin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Huedin, judetul Cluj

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Orasul Huedin, în administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin

Teren - amenajare pomicolă Suprafata totală = 70,00 ha

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) si ale art. 79 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si tabelele-anexă nr. I-IV la Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală si programe nr. DB 908 din 3 februarie 2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă lista substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia generală asistentă medicală si programe si Directia generală farmaceutică din Ministerul Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele cu retea sanitară proprie si unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 3 februarie 2003.

Nr. 87.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie

Grupa A (conducători amatori)

 

Medicină internă

Boli ale aparatului cardiovascular:

1. Cardiopatie ischemică gravă cu:

a) angor instabil;

b) infarct miocardic acut în ultimele 6 luni sau infarct miocardic recidivant

2. Insuficientă cardiacă decompensată

3. Aritmii cardiace severe si tulburări de conducere severe

4. Insuficientă circulatorie vertebrobazilară cu tulburări grave de echilibru si/sau pierderi ale cunostintei

5. Hipertensiune arterială esentială cu valori persistente ale TA max. peste 200 mm Hg sau cu modificări ale fundului de ochi - gradul III

6. Stenoză aortică severă

7. Sindroame de ischemie periferică cu claudicatie intermitentă sau tulburări trofice

8. Malformatii vasculare grave: anevrism aortic, malformatii cerebrale

Boli ale aparatului respirator:

9. Insuficientă respiratorie cronică restrictivă/obstructivă cu reducerea peste 60% a capacitătii respiratorii

Boli ale aparatului renal:

10. Insuficientă renală cronică stadiul IV-V, care nu beneficiază de dializă. Pentru pacientii aflati în program de dializă cronică, este necesar avizul suplimentar al medicului nefrolog curant.

Boli ale aparatului digestiv:

11. Ciroză hepatică decompensată si alte cauze de encefalopatie portală severă

Boli reumatice:

12. Artrite cronice evolutive cu impotentă functională motorie severă

Boli hematologice:

13. Sindroame anemice severe (Hb < 7 g/dl)

14. Boli cronice si degenerative în stadii avansate, care antrenează incapacitate motorie sau alterări ale functiei cerebrale

15. Afectiuni maligne depăsite terapeutic

Oftalmologie

1. Afectiuni ale globului ocular sau ale anexelor, care afectează acuitatea vizuală sau efortul vizual, până la vindecare

2. Boli însotite de atrofia nervilor optici, cu scăderea acuitătii vizuale si/sau a câmpului vizual

3. Orice leziune cicatriceală a polului anterior sau orice retinopatie care conduce la scăderea severă a acuitătii vizuale si a câmpului vizual

4. Discromatopsii

5. Afachia a cărei corectie nu determină o limită admisă a vederii

6. Astigmatism cu componentă hipermetropică peste

2,5 d.sf. în limitele de acuitate vizuală admise, cu exceptia celor corectate

7. Anizometropie peste 3 d.sf.

8. Reducerea câmpului vizual sub 80Ľ temporal si sub 50Ľ nazal

9. Scăderea acuitătii vizuale sub 0,5 la ambii ochi cu corectie optică

10. Vicii de refractie care nu se pot corecta

11. Diferenta de corectie aeriană între ochi peste 5 d.sf.

12. Nistagmus care este asociat cu scăderea acuitătii vizuale

13. Hemeralopie

14. Strabism paralitic, cu acuitate vizuală sub limita admisă, fără vedere binoculară si cu deviere mai mare de 20Ľ

15. Ptoză palpebrală sau deformări cicatriceale palpebrale, dacă acoperă mai mult de jumătate din cornee, necorectabile chirurgical

16. Pterigion întins cu caracter evolutiv

17. Conducătorii de autovehicule care au pierdut un glob ocular, organic sau functional sub limitele baremului, nu au dreptul să conducă pe drumuri un autovehicul timp de 6 luni, iar după acest interval, numai cu conditia ca ochiul restant să aibă un câmp vizual normal si AV de cel putin 0,6 cu corectie optică, dacă este cazul.

ORL

1. Afectiuni vestibulare centrale sau periferice necompensate sau necorectabile prin tratament

2. Surditate totală bilaterală

3. Deficientă auditivă peste 50%, necorectabilă prin protezare auditivă

Neurologie

1. Sindroame ataxice cronice sau recurente, necorectate prin tratament, prin leziuni cerebeloase sau prin cordoane posterioare

2. Sindroame extrapiramidale evolutive sau sechelare severe

3. Afectiuni neurologice însotite de pareze, paralizii ale membrelor, evolutive sau sechelare

4. Sindroame epileptice

5. Boli neurodegenerative cerebrale

Psihiatrie

1. Demente de orice etiologie

2. Tulburări mintale datorate unor disfunctii sau leziuni cerebrale si ale unei afectiuni somatice

3. Tulburări de personalitate

4. Schizofrenie si tulburări delirante persistente

5. Tulburări psihotice acute si tranzitorii pe durata evolutiei

6. Tulburări afective majore cu manifestări psihotice

7. Tulburări disociative de intensitate psihotică

8. Retard mintal

9. Alcoolism cronic

Chirurgie - Ortopedie

1. Afectiuni evolutive sau sechelare însotite de impotentă functională medie-severă a membrelor, de anchiloze sau redori articulare

2. Malformatii segmentare congenitale, scurtări de segmente, lipsuri segmentare care afectează în mod semnificativ functionalitatea aparatului locomotor, necorectate prin protezare functională

3. Fracturi si/sau luxatii, până la vindecare cu recuperarea integritătii functionale a membrelor

Grupa B (conducători cu atestat profesional)

Medicină internă

Boli ale aparatului cardiovascular:

1. Cardiopatie ischemică gravă cu:

a) angor instabil;

b) infarct miocardic acut în primele 6 luni sau infarct miocardic recidivant

2. Cardiopatie ischemică dureroasă cu crize de angor pectoris frecvente, având modificări obiective EKG

3. Insuficientă cardiacă decompensată

4. Aritmii cardiace severe si tulburări de conducere severe

5. Insuficientă circulatorie vertebrobazilară cu tulburări grave de echilibru si/sau pierderi ale cunostintei

6. Hipertensiune arterială esentială cu valori persistente ale TA max. peste 200 mm Hg sau cu modificări ale fundului de ochi - gradul III

7. Stenoză aortică severă

8. Sindroame de ischemie periferică cu claudicatie intermitentă sau tulburări trofice

9. Malformatii vasculare grave: anevrism aortic, mal- formatii cerebrale

Boli ale aparatului respirator:

10. Insuficienta respiratorie cronică restrictivă sau obstructivă, cu reducerea peste 60% a capacitătii respiratorii

11. Astm bronsic sever

12. Bronhopneumopatie cronică obstructivă cu insuficientă respiratorie

Boli ale aparatului renal:

13. Insuficientă renală cronică stadiul IV-V

Boli ale aparatului digestiv:

14. Ciroză hepatică decompensată si alte cauze de encefalopatie portală severă

Boli reumatice:

15. Artrite cronice evolutive cu impotentă functională motorie severă

16. Spondilită anchilopoietică

17. Hernie de disc netratată

Boli hematologice:

18. Sindroame anemice severe (Hb < 7g/dl)

Boli metabolice:

19. Diabet zaharat insulino-dependent

Altele:

20. Boli cronice si degenerative în stadii avansate, care antrenează incapacitate motorie sau alterări ale functiei cerebrale

21. Afectiuni maligne depăsite terapeutic

Oftalmologie

1. Afectiuni ale globului ocular sau ale anexelor, care afectează acuitatea vizuală sau efortul vizual, până la vindecare

2. Boli însotite de atrofia nervilor optici, cu scăderea acuitătii vizuale si/sau a câmpului vizual

3. Orice leziune cicatriceală a polului anterior sau orice retinopatie care conduce la scăderea severă a acuitătii vizuale si a câmpului vizual

4. Discromatopsii

5. Afachia a cărei corectie nu determină o limită admisă a vederii

6. Hipermetropia peste 3 d.sf. în limitele de acuitate vizuale admise, cu exceptia celor corectate

7. Astigmatism cu componentă hipermetropică peste 2,5 d.sf. în limitele de acuitate vizuală admise, cu exceptia celor corectate

8. Anizometropie peste 3 d.sf.

9. Reducerea câmpului vizual sub 80Ľ temporal si sub 50Ľ nazal

10. Scăderea acuitătii vizuale sub 0,5 la ambii ochi cu corectie optică

11. Miopie cu -5 d.sf. sau cu leziuni evolutive de FO, cu exceptia celor corectate

12. Diferenta de corectie aeriană între ochi peste 5 d.sf.

13. Glaucom

14. Lipsa unui glob ocular

15. Obstructia căilor lacrimale cu epifora

16. Nistagmus care este asociat cu scăderea acuitătii vizuale

17. Corpi străini intraoculari (leziuni bilaterale irecuperabile)

18. Hemeralopie

19. Discromatopsii

20. Strabism paralitic, cu acuitate vizuală sub limita admisă, fără vedere binoculară si cu deviere mai mare de 20Ľ

21. Ptoză palpebrală sau deformări cicatriceale palpebrale, dacă acoperă mai mult de jumătate din cornee, necorectabile chirurgical

22. Pterigion întins cu caracter evolutiv

ORL

1. Afectiuni vestibulare centrale sau periferice necompensate sau necorectabile prin tratament

2. Surditate totală bilaterală

3. Deficientă auditivă peste 30%, necorectabilă prin protezare auditivă

Neurologie

1. Sindroame ataxice cronice sau recurente, necorectate prin tratament, prin leziuni cerebeloase sau de cordoane posterioare

2. Sindroame extrapiramidale evolutive sau sechelare severe

3. Afectiuni neurologice însotite de pareze, paralizii ale membrelor, evolutive sau sechelare

4. Sindroame epileptice

5. Boli neurodegenerative cerebrale

Psihiatrie

1. Demente de orice etiologie

2. Tulburări mintale datorate unor disfunctii sau leziuni cerebrale si ale unei afectiuni somatice

3. Tulburări de personalitate

4. Schizofrenie si tulburări delirante persistente

5. Tulburări psihotice acute si tranzitorii pe durata evolutiei

6. Tulburări afective majore cu manifestări psihotice

7. Tulburări disociative de intensitate psihotică

8. Retard mintal

9. Alcoolism cronic

Obstetrică - Ginecologie

1. Menometroragii repetate care conduc la anemie post-hemoragică severă

2. Tumori inoperabile din sfera genitală sau a sânului

Chirurgie - Ortopedie

1. Afectiuni evolutive sau sechelare însotite de impotentă functională medie-severă a membrelor, de anchiloze sau redori articulare

2. Malformatii segmentare congenitale, scurtări de segmente, lipsuri segmentare care afectează în mod semnificativ functionalitatea aparatului locomotor, necorectate prin protezare functională

3. Fracturi si/sau luxatii, până la vindecare cu recuperarea integritătii functionale a membrelor

 

ANEXA Nr. 2*)

 

LISTA

substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)

 

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Hotărârii Consiliului Stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului nr. 7 din 17 ianuarie 2003 referitoare la modificarea încadrării unor preparate farmaceutice în categoria Separanda sau Venena, din Farmacopeea Română, editia a X-a

 

Având în vedere prevederile alin. (9) al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002,

văzând Referatul de aprobare nr. DB 964 din 5 februarie 2003 al Directiei generale farmaceutice, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si  Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Hotărârea Consiliului Stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului nr. 7 din 17 ianuarie 2003 referitoare la modificarea încadrării unor preparate farmaceutice în categoria Separanda sau Venena, din Farmacopeea Română, editia a X-a, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, ministerele cu retea sanitară proprie, agentii economici si toate unitătile care desfăsoară activităti în scop medical cu substantele si produsele prevăzute în anexa la prezentul ordin vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

HOTĂRÂRE A Nr. 7

din 17 ianuarie 2003

referitoare la modificarea încadrării unor preparate farmaceutice în categoria Separanda sau Venena, din Farmacopeea Română, editia a X-a

 

Consiliul Stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului, constituit în baza ordinelor ministrului sănătătii si familiei nr. 30/2002 si nr. 995/2002, întrunit la convocarea presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului în sedinta ordinară din data de 17 ianuarie 2003,

în conformitate cu art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă eliminarea termenilor Separanda si Venena privind conditiile de conservare prevăzute în monografiile preparatelor farmaceutice din Farmacopeea Română, editia a X-a, înscrise în anexa nr. I*).

Art. 2. - Se aprobă modificarea tabelelor Separanda si Venena din Farmacopeea Română, editia a X-a, conform anexelor nr. II*) si III*), în concordantă cu prevederile art. 1.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se va aproba prin ordin al ministrului sănătătii si familiei si va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului,

acad. prof. dr. Victor Voicu

 


*) Tabelele Separanda si Venena, modificate prin prezenta hotărâre, precum si precizarea conditiilor de conservare la monografiile din anexa nr. I vor fi publicate în Suplimentul 2003 al Farmacopeei Române, editia a X-a.

 

ANEXA Nr. I1)

la hotărâre

 

Pagina a 2-a

 

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. II*)

la hotărâre

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în scopul asigurării transparentei mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual,

în scopul armonizării legislatiei românesti cu prevederile Directivei europene “Televiziunea fără frontiere”,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) si d) si ale art. 75 alin. (2) si (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Serviciile de programe difuzate de radiodifuzori aflati sub jurisdictia unui stat membru al Uniunii Europene si care intră sub incidenta art. 75 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, fiind receptionate pe teritoriul unuia sau al mai multor state membre ale Uniunii Europene, pot fi retransmise în România fără o autorizare prealabilă.

(2) Subtitrarea sau dublarea în limba română nu constituie o cauză de înlăturare a prevederilor alin. (1).

Art. 2. - În scopul stabilirii regimului juridic, reprezentantii radiodifuzorilor ale căror servicii de programe se retransmit în România vor pune la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului copii ale următoarelor documente, în limba originală si în traducere:

a) documentul de autorizare a serviciului de programe retransmis în România, eliberat de autoritatea de reglementare în domeniul audiovizual din tara de origine;

b) un document oficial, eliberat de autoritatea de reglementare în domeniul audiovizual din tara de origine, din care să rezulte că serviciul de programe retransmis în România este receptionat în aceleasi conditii si pe teritoriul unuia sau al mai multor state membre ale Uniunii Europene.

Art. 3. - (1) Publicitatea si teleshoppingul adresate exclusiv publicului din România, inserate în serviciile de programe prevăzute în art. 1, vor respecta legislatia română în aceleasi conditii ca si publicitatea si teleshoppingul difuzate de radiodifuzorii aflati sub jurisdictia României.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, radiodifuzorii ale căror servicii de programe se retransmit în România si care se încadrează în prevederile art. 1 vor notifica Consiliului National al Audiovizualului dacă difuzează sau nu publicitate ori teleshopping adresat exclusiv publicului din România.

Art. 4. - În sensul prezentei decizii, publicitatea si teleshoppingul sunt considerate ca fiind adresate exclusiv publicului din România dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) prezentarea se face si în limba română;

b) sunt promovate bunuri, inclusiv imobile si necorporale, sau servicii oferite publicului din România;

c) spoturile publicitare sau de teleshopping sunt identice cu cele difuzate de serviciile de programe ale radiodifuzorilor aflati sub jurisdictia României.

Art. 5. - (1) În situatiile în care Consiliul National al Audiovizualului constată, în cadrul serviciilor de programe prevăzute la art. 1, o încălcare a prezentei decizii, va notifica în scris acest fapt radiodifuzorului în cauză,

solicitându-i un punct de vedere privind măsurile pe care intentionează să le adopte.

(2) Consiliul National al Audiovizualului poate restrânge temporar retransmisia în România a serviciului de programe, în conditiile si conform procedurii prevăzute în art. 75 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, caz în care sunt aplicabile dispozitiile art. 7 din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2003.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 15.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind publicitatea politică si publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Publicitatea politică este interzisă, cu exceptia perioadelor de campanie electorală.

(2) În sensul prezentei decizii, constituie publicitate politică clipurile publicitare care promovează un partid, un om politic sau un mesaj politic în scop electoral.

Art. 2. - (1) Este interzisă publicitatea pentru cabinetele notariale si pentru orice formă de exercitare a profesiei de avocat.

(2) Este interzisă publicitatea care promovează executori judecătoresti si experti judiciari.

Art. 3. - (1) Membrii activi ai Baroului de avocati nu pot realiza sau modera emisiuni în care se dezbat cazuri aflate în cercetare sau pe rolul instantelor de judecată.

(2) Participarea si interventiile avocatilor în emisiunile audiovizuale în care se dezbat cazuri aflate în cercetare sau pe rolul instantelor de judecată si în care acestia sunt angajati vor respecta normele deontologice ale profesiei de avocat.

Art. 4. - (1) Este interzisă orice formă de publicitate pentru cabinetele medicale private.

(2) Participarea si interventia medicilor în emisiuni sau programe pe teme medicale vor respecta principiile deontologice înscrise în Codul de deontologie medicală adoptat de Colegiul Medicilor din România.

(3) În emisiunile audiovizuale pe teme medicale nu se vor recomanda medicamente, identificate prin marcă sau denumire comercială, tratamente medicale si cabinete medicale private.

Art. 5. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 alin. (1) si ale art. 4 alin. (1) si (3) se sanctionează conform prevederilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

(2) În celelalte cazuri de nerespectare a prezentei decizii Consiliul National al Audiovizualului va sesiza Uniunea Avocatilor din România sau Colegiul Medicilor din România, solicitându-le să analizeze în ce măsură au fost respectate principiile deontologice stabilite de acestea si să sanctioneze conduitele necorespunzătoare în conformitate cu prevederile statutare.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 18 februarie 2003.

Nr. 38.