MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 150       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

201. - Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a 8-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si a celei de-a 9-a Reuniuni a Comitetului director politico-militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE)

 

204. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Justitiei din România si Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în vederea realizării unui sistem de publicitate imobiliară eficient, care să asigure succesul economiei de piată în România, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Justitiei din România si Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în vederea realizării unui sistem de publicitate imobiliară eficient, care să asigure succesul economiei  de piată în România

 

208. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor

 

219. - Hotărâre privind trecerea unui imobil compus din clădire în curs de executie din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Slobozia, judetul Ialomita, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia

 

224. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Sporirea capacitătii de circulatie pe DN 7 - km 11+200-km 31+600 si DN 71 - km 0+000-km 11+200”, judetele Ilfov si Dâmbovita

 

227. - Hotărâre privind aprobarea conditiilor pentru instalarea, operarea, întretinerea si mentinerea la nivelul cerintelor a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si pentru înfiintarea unei activităti pe lângă Serviciul de Telecomunicatii Speciale, finantată integral din venituri proprii

 

231. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Consiliului National al Audiovizualului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.147/2002. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri

 

1.215. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România a celei de-a 8-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si a celei de-a 9-a Reuniuni a Comitetului director politico-militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE)

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România, în luna martie 2003, a celei de-a 8-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si a celei de-a 9-a Reuniuni a Comitetului director politico-militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE).

Art. 2. - (1) Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1, pentru 55 de personalităti străine, se vor încadra în limitele stabilite de normele legale în vigoare si se vor suporta din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pe anul 2003.

(2) Pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1) se aprobă derogarea de la prevederile cap. II pct. 2 si, respectiv, pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 201.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Justitiei din România si Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în vederea realizării unui sistem de publicitate imobiliară eficient, care să asigure succesul economiei de piată în România, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Justitiei din România si Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în vederea realizării unui sistem de publicitate imobiliară eficient, care să asigure succesul economiei de piată în România, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 204.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Ministerul Justitiei din România si Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în vederea realizării unui sistem de publicitate imobiliară eficient, care să asigure succesul economiei de piată în România

 

Ministerul Justitiei din România si Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, denumite în continuare părti,

încredintate de necesitatea creării unui sistem de publicitate imobiliară eficient în România, menit să asigure succesul economiei de piată si să contribuie la accelerarea procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile îsi exprimă acordul privind realizarea unui program care să sprijine modernizarea sistemului de publicitate imobiliară din România, în completarea si în sprijinul asistentei asigurate de către Banca Mondială, având următoarele obiective:

a) sprijinirea de către Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, a dotării cu sisteme electronice de bază, compatibile cu sistemul informatic integrat, dezvoltat în cadrul Proiectului Băncii Mondiale pentru România;

b) identificarea regulilor de lucru eficiente pe baza cărora personalul din birourile de carte funciară să îsi poată desfăsura activitatea;

c) punerea la dispozitie de către Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, de tehnică de calcul si programe de calculator pentru realizarea unui centru-pilot de scanare a hărtilor existente la cartea funciară;

d) oferirea de către Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, a unor programe de calculator suplimentare pentru operarea înregistrărilor în cartea funciară;

e) asistarea, dezvoltarea si extinderea sistemului informatic de publicitate imobiliară existent în România, prin oferirea de tehnică de calcul suplimentară de către Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

f) elaborarea de manuale standard si norme practice pentru personalul birourilor de carte funciară;

g) asigurarea de consultantă asupra modalitătilor de realizare a unei activităti de publicitate imobiliară eficientă economic, prin furnizarea de informatii financiare si de management de către Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

 

ARTICOLUL 2

 

Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, va asigura oportunitatea, pentru reprezentantii oficiali desemnati de Ministerul Justitiei din România, cu experientă în domeniul publicitătii imobiliare si în implementarea Proiectului Băncii Mondiale pentru România, precum si pentru reprezentantii birourilor de carte funciară, de a efectua vizite de studiu în Anglia si Tara Galilor, în scopul cunoasterii:

a) practicilor, procedurilor si politicilor de înregistrare a proprietătii imobiliare;

b) organizării si structurii Biroului Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

c) implementării si utilizării tehnologiei informatiei în procesul de înregistrare si în cartografie;

d) metodelor de formare profesională, în special a pregătirii asistate de calculator.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile îsi exprimă acordul privind următoarele etape de realizare a programului, definite în cadrul misiunii de prospectare din luna aprilie 2002, efectuate în România de către echipa Proiectului desemnată de Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord:

Etapa 1 - Începând cu luna august 2002

Echipa Proiectului se va deplasa în România pentru a analiza sistemul informatic de prelucrare a datelor de publicitate imobiliară, în raport cu cerintele utilizatorului, la un birou de publicitate imobiliară, pentru a propune un sistem de scanare a hărtilor existente la cartea funciară.

Etapa a 2-a - Începând cu luna octombrie 2002 Echipa Proiectului se va deplasa în România pentru a implementa un sistem de prelucrare automată a datelor, inclusiv cel de scanare a hărtilor existente la cartea funciară, bazat pe o retea de PC-uri, la un alt birou de publicitate imobiliară.

Etapa a 3-a - Începând cu luna martie 2003 Echipa Proiectului se va deplasa în România pentru a implementa un sistem de prelucrare automată a datelor de publicitate imobiliară, inclusiv pentru înregistrarea ipotecilor si sarcinilor imobilelor, cu o retea de PC-uri, la un birou de publicitate imobiliară bazat pe registrul de inscriptiuni-transcriptiuni.

Etapa a 4-a - Începând cu luna aprilie 2003

Ministerul Justitiei din România va desemna persoane cu atributii în domeniul publicitătii imobiliare, pentru a efectua vizite de studiu la Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

Etapa a 5-a - Începând cu luna mai 2003

Echipa Proiectului se va deplasa în România pentru a face, împreună cu reprezentantii Ministerului Justitiei din România, o evaluare postimplementare a rezultatelor programului.

 

ARTICOLUL 4

 

Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, va asigura realizarea actiunilor din cadrul etapelor mentionate la art. 3, pe baza următorului plan de actiune:

1. identificarea personalului echipei Proiectului de către Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, pentru punerea în aplicare a acestui proiect. Personalul Proiectului:

a) va stabili împreună cu partenerii români agenda desfăsurării activitătii la birourile de carte funciară, până în luna septembrie 2002;

b) va identifica si va pune la dispozitie echipamente de lucru pentru:

(i) realizarea facilitătilor de scanare într-un birou de carte funciară, până în luna septembrie 2002;

(ii) extinderea utilizării facilitătilor de scanare si realizarea unui sistem de înregistrare în cartea funciară bazat pe o retea de PC-uri într-un birou de carte funciară, până în luna noiembrie 2002;

(iii) realizarea unui sistem bazat pe o retea de PC-uri într-un fost birou de publicitate imobiliară bazat pe registrul de inscriptiuni-transcriptiuni, până în luna aprilie 2003;

c) va pregăti documentatia standard a sistemului si instructiunile de lucru, până în luna aprilie 2003;

d) va pregăti un raport continând recomandări privind utilizarea datelor de management statistice si recuperarea costurilor efective în luna aprilie 2003;

2. identificarea surselor de finantare pentru realizarea vizitei de studiu prevăzute la art. 2, până în luna martie 2003.

 

ARTICOLUL 5

 

Ministerul Justitiei din România va asigura realizarea actiunilor din cadrul etapelor mentionate la art. 3, prin delegarea partenerilor români care să lucreze cu echipa Proiectului stabilită de Biroul Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, si prin punerea la dispozitie a datelor necesare, precum si a facilitătilor de lucru pe perioada misiunilor acestuia în România.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul memorandum de întelegere se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părtilor.

Orice modificări ulterioare se pot efectua prin acordul părtilor si vor intra în vigoare potrivit dispozitiilor art. 7.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări transmise pe cale diplomatică, prin care părtile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

 

Semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, în două exemplare originale, în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Din partea Ministerului Justitiei din România,

p. Ministrul justitiei,

Alexe Costache Ivanov,

secretar de stat

Din partea Biroului Regal de Publicitate Imobiliară din Anglia si Tara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii

si Irlandei de Nord, p. Lordul cancelar al Marii Britanii,

Richard Peter Ralph,

ambasadorul Marii Britanii si Irlandei de Nord în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(4) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Industriei si Resurselor, împreună cu unitătile subordonate (Institutul de Management si Informatică, Agentia Română pentru Conservarea Energiei si Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor, organe de specialitate) este de 505, exclusiv demnitarii si functiile aferente cabinetului ministrului, din care 10 posturi vor fi utilizate pentru personalul care îsi va desfăsura activitatea în străinătate, ca reprezentanti ai Ministerului Industriei si Resurselor pentru îndeplinirea atributiilor specifice de integrare în structurile europene si pentru promovarea proiectelor de investitii si de privatizare din aria de activitate a ministerului. Numărul de posturi necesar pentru fiecare directie si compartiment din structura organizatorică a ministerului si atributiile personalului din străinătate se stabilesc prin ordin al ministrului. Cheltuielile privind sustinerea activitătii personalului din străinătate se suportă din bugetul Ministerului Industriei si Resurselor.”

2. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea în structura organizatorică si numărul de personal aprobat se va realiza în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 208.

 

ANEXĂ 1)

 

Numărul total de posturi - 505

(exclusiv demnitarii si posturile

aferente cabinetului ministrului)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil compus din clădire în curs de executie din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Slobozia, judetul Ialomita, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului, compus din clădire în curs de executie, situat în municipiul Slobozia, judetul Ialomita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Slobozia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia, judetul Ialomita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

Art. 3. - La darea în folosintă a blocului, în baza unui nou protocol, Ministerul de Interne redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 219.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Slobozia, judetul Ialomita, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia

 

Imobilul care se transmite si locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Slobozia, Str. Răzoare nr. 10, bl. 16, judetul Ialomita

Statul român Ministerul de Interne

Municipiul Slobozia Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judetul Ialomita

Suprafata construită Ac = 637,39 m2

Valoarea lucrării

executate = 400.222,3 mii lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Sporirea capacitătii

de circulatie pe DN 7- km 11+200-km 31+600 si DN 71 - km 0+000-km 11+200”, judetele Ilfov si Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Sporirea capacitătii de circulatie pe DN 7- km 11+200-km 31+600 si DN 71 - km 0+000-km 11+200”, judetele Ilfov si Dâmbovita, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii si în completare de la bugetul de stat, din veniturile cu destinatie specială pentru drumurile publice, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 224.


*) Anexa se comunică Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conditiilor pentru instalarea, operarea, întretinerea si mentinerea la nivelul cerintelor a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si pentru înfiintarea unei activităti pe lângă Serviciul de Telecomunicatii Speciale, finantată integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desemnează Serviciul de Telecomunicatii Speciale ca autoritate competentă să instaleze, să opereze, să întretină si să mentină la nivelul cerintelor Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, în conformitate cu conditiile prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă înfiintarea pe lângă Serviciul de Telecomunicatii Speciale a activitătii privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, finantată integral din venituri proprii, în conditiile prevăzute în anexă.

Art. 3. - Serviciile specializate de interventie ale politiei, pompierilor, ambulantei, precum si altele, stabilite prin acte normative, vor colabora cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru ca acesta să îsi poată îndeplini obligatiile ce îi revin în legătură cu Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 617/2001 privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 842/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind colectarea tarifului necesar finantării functionării Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă si pentru recuperarea investitiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si pentru stabilirea tarifului care se colectează de către furnizorul de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 22 august 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 227.


*) Anexa se comunică Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Consiliului National al Audiovizualului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.           

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului National al Audiovizualului cu suma de 1.800.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru realizarea “Sondajului de configurare al serviciului national de măsurare a audientei TV”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Consiliului National al Audiovizualului pe anul 2003.

Art. 3. - Consiliul National al Audiovizualului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate, potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 231.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor,

ministrul apelor si protectiei mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cerintele cuprinse în normativul tehnic mentionat la art. 1 privind procedura de emitere a acordului de mediu si a autorizatiei de mediu pentru depozitele de deseuri completează specific procedurile-cadru de emitere a acordului/autorizatiei de mediu pentru activitătile cu impact asupra mediului.

Art. 3. - (1) Normativul tehnic va fi revizuit periodic în functie de modificările cerintelor legislative nationale si ale conditiilor tehnico-economice.

(2) Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor este public si poate fi consultat la sediul institutiilor autoritătii centrale si teritoriale pentru protectia mediului.

Art. 4. - Directia generală de deseuri si substante chimice periculoase din cadrul autoritătii centrale pentru protectia mediului si autoritătile teritoriale pentru protectia mediului duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 90 de zile de la publicare.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2002.

Nr. 1.147.

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor

 

În conformitate cu prevederile art. 54 pct. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, si ale art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul apelor si protectiei mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normativul tehnic privind incinerarea deseurilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cerintele cuprinse în normativul tehnic mentionat la art. 1 privind procedura de emitere a acordului de mediu si a autorizatiei de mediu pentru activitatea de incinerare a deseurilor completează în mod specific procedurile-cadru de emitere a acordului/autorizatiei de mediu pentru activitătile cu impact asupra mediului.

Art. 3. - (1) Normativul tehnic privind incinerarea deseurilor va fi revizuit periodic în functie de modificările cerintelor legislative nationale si ale conditiilor tehnico-economice.

(2) Normativul tehnic privind incinerarea deseurilor este public si poate fi consultat la sediul institutiilor autoritătii centrale si teritoriale pentru protectia mediului.

Art. 4. - Directia generală de deseuri si substante chimice periculoase din cadrul autoritătii centrale pentru protectia mediului si autoritătile teritoriale pentru protectia mediului duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 90 de zile de la publicare.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 1.215.


*) Anexa se publică ulterior.