MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 151         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            139. - Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Tulcea, judetul Tulcea

 

            143. - Hotărâre pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme

 

            144. - Hotărâre pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

 

ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI

 

            6. - Ordin privind stabilirea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            12. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            36. - Decizie privind publicitatea la băuturi alcoolice distilate

 

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Tulcea, judetul Tulcea

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă stema municipiului Tulcea, judetul Tulcea, prevăzută în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 139.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

municipiului Tulcea, judetul Tulcea

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIA

elementelor însumate ale stemei municipiului Tulcea, judetul Tulcea

 

Descrierea stemei:

Stema municipiului Tulcea, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut tăiat de o fascie îngustă neagră. În partea superioară, în câmp albastru, central, este Monumentul de Independentă, în culori naturale. În vârful scutului, în câmp de argint, cu brâu undat albastru, brosează o ancoră neagră. În dreapta scutului, în franc cartier, în câmp de aur, se află un pelican în culori naturale. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu sapte turnuri crenelate.

Semnificatia elementelor însumate:

Monumentul de Independentă atestă reintegrarea Dobrogei la România în anul 1878.

Ancora simbolizează activitatea portuară si de constructii navale a municipiului.

Pelicanul sugerează că municipiul Tulcea reprezintă poarta Deltei Dunării.

Coroana murală cu sapte turnuri crenelate simbolizează faptul că Tulcea este municipiu resedintă de judet.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă metodologiile privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - În relatiile contractuale cu utilizatorii organismele de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producătorilor de fonograme pot face reduceri ale cotelor procentuale sau sumelor forfetare prevăzute în anexele nr. 1 si 2, în măsura în care sunt abilitate de membrii lor.

            Art. 3. - Organismele de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producătorilor de fonograme garantează utilizatorilor, prin contractele încheiate cu acestia, pentru absenta oricăror alte pretentii din partea titularilor de drepturi pe care îi reprezintă.

            Art. 4. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

            a) refuzul nejustificat de a plăti remuneratiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2, cu amendă de 100.000.000 lei la 500.000.000 lei;

            b) nerespectarea obligatiilor prevăzute la pct. 8 sau 9 din anexa nr. 1, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei;

            c) utilizarea muzicii în serviciile de programe ale organismelor de televiziune peste ponderea declarată potrivit pct. 9 din anexa nr. 1, cu amendă de la 100.000.000 lei la 250.000.000 lei.

            (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si persoanelor juridice.

            Art. 5. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 4 si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

            Art. 6. - Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 4 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, fiind aplicabile

inclusiv dispozitiile art. 28.

            Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 71/2000 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizările prestatiilor artistice muzicale fixate pe fonograme si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 3 februarie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general al Oficiului Român

pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 143.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, de către organismele de radiodifuziune, televiziune si distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme

 

1. Organismele de radiodifuziune, de televiziune si distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu pot utiliza în cadrul propriilor servicii de programe fonograme publicate în scop comercial sau reproducerile acestora numai în baza unor autorizatii prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Utilizatorii au obligatia de a obtine autorizatiile de la organismele de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme si de a plăti remuneratiile corespunzătoare, inclusiv cele restante, potrivit tabelelor nr. 1-5.

2. Autorizatiile eliberate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme acordă utilizatorilor dreptul de a emite, de a transmite sau de a retransmite orice fonogramă publicată în scop comercial ori o reproducere a acesteia.

3. În cazul utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de radio, de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe prin cablu, în generice de emisiuni sau rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al producătorului de fonograme, care va fi comunicat în cel mult două zile de la solicitare.

4. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 si 2 au obligatia să plătească o remuneratie unică reprezentând drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, calculată procentual din încasările lunare constând în veniturile brute, potrivit tabelelor nr. 1, 2 si 3.

 

TABELUL Nr. 1

 

Organisme de radiodifuziune

 

Anul

% lunar

2002

2,5

2003

2,7

2004 si următorii

2,7

 

TABELUL Nr. 2

 

Organisme de televiziune si Societatea Română de Televiziune

 

Ponderea muzicii în programe/ Anul

Până la 10% inclusiv

Peste 10% până la 30% inclusiv

Peste 30% până la 50% inclusiv

Peste 50%

2002

0,2%

0,9%

1,1%

1,6%

2003

0,25%

1%

1,2%

1,7%

2004 si următorii

0,3%

1,1%

1,4%

1,8%

 

TABELUL Nr. 3

 

Distribuitori prin cablu

 

Anul

% lunar

2002

0,7

2003

0,8

2004 si următorii

0,9

 

            5. Prin exceptie de la prevederile pct. 4, Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) are obligatia să plătească o remuneratie unică reprezentând drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, calculată procentual din încasările lunare constând în veniturile brute, potrivit tabelului nr. 4.

 

TABELUL Nr. 4

 

Societatea Română de Radiodifuziune

 

Anul

% lunar

2002

1,9

2003 si următorii

2

 

            6. Remuneratiile stabilite potrivit pct. 4 si 5 nu pot fi mai mici decât sumele prevăzute în tabelul nr. 5.

 

TABELUL Nr. 5

 

Remuneratii minime lunare

 

 

Anul

Organisme

de radiodifuziune,

inclusiv SRR

Organisme de televiziune

Distribuitori

prin cablu

Până la 10%

inclusiv muzică

în programe

Peste 10% până

la 30% inclusiv muzică în programe

Peste 30% până

la 50% inclusiv

muzică în programe

Peste 50% muzică

în programe

 

2002 si

următorii

10.000.000 lei

5.000.000 lei

15.000.000 lei

25.000.000 lei

50.000.000 lei

10.000.000 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

            7. Baza de calcul a remuneratiei prevăzute la pct. 4 si 5, reprezentând drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, o constituie totalitatea încasărilor brute lunare din care se scad taxa pe valoarea adăugată, taxa locală de publicitate, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, taxa pentru fondul cinematografic national si alocatia bugetară, după caz. Pentru

distribuitorii de programe de televiziune prin cablu baza de calcul o constituie totalitatea încasărilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adăugată.

            8. Organismele de radiodifuziune si de televiziune au obligatia să pună la dispozitie organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme lista completă a fonogramelor utilizate în serviciile de programe. Distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu au obligatia să furnizeze lista completă a serviciilor de programe retransmise.

            Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă respective si vor fi comunicate trimestrial, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor.

            9. O dată cu efectuarea plătilor organismele de televiziune au obligatia să pună la dispozitie organismelor de gestiune colectivă o situatie din care să rezulte ponderea muzicii în durata totală a serviciului de programe, pe baza înregistrărilor obligatorii, integrale si simultane, în timp real, păstrate o perioadă de 30 de zile după data difuzării.

            10. În situatia în care organismele de radiodifuziune sau de televiziune utilizează serviciile unor societăti de intermedierea serviciilor publicitare, baza de calcul a remuneratiei reprezentând drepturile artistilor interpreti sau executanti si ale producătorilor de fonograme o constituie încasările societătii de intermediere în contul publicitătii difuzate de utilizatorii respectivi, astfel:

            a) dacă încasările din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mari de 60% din încasările societătii de intermediere,

baza de calcul a remuneratiei este reprezentată de încasările organismului de radiodifuziune sau de televiziune;

            b) dacă încasările din publicitate ale utilizatorilor sunt mai mici de 60% din încasările societătii de intermediere, baza de calcul a remuneratiei este de 60% din încasările societătii de intermediere.

            11. Plata remuneratiilor datorate de organismele de radiodifuziune si de televiziune se efectuează trimestrial. Termenul limită de plată este data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata.

            12. Plata remuneratiilor datorate de distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu se efectuează lunar. Termenul limită de plată este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

            13. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme

 

            1. Prin comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora se întelege comunicarea acestora în spatii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării, prin întrebuintarea unor mijloace mecanice sau electroacustice (instalatii de amplificare, aparatură de redare a înregistrărilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio sau televizoare, echipament informatic etc.).

            2. Sunt utilizatori, în sensul prezentei metodologii, orice persoane fizice sau juridice autorizate, care folosesc cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere etc.) spatii în care sunt comunicate fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora.

            3. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producătorilor de fonograme autorizatia pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si să plătească remuneratii lunare, potrivit tabelului din prezenta anexă, indiferent de durata efectivă a utilizării.

            4. Obligatia de plată a remuneratiilor revine detinătorului, cu orice titlu, al spatiului în care are loc comunicarea publică.

            5. În situatia subînchirierii partiale a unui spatiu în care are loc comunicarea publică, detinătorii, cu orice titlu, ai spatiilor închiriate vor plăti remuneratii distincte dacă utilizează surse proprii de sunet sau de sunet si imagine.

            6. Organismele de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producătorilor de fonograme pot numi unul sau doi delegati pentru monitorizarea comunicării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora.

            Delegatii au acces liber la concerte, discoteci, baruri, spectacole etc. numai în baza legitimatiilor emise de organismele de gestiune colectivă si a delegatiilor care indică ora si scopul accesului.

            Delegatii pot utiliza echipamente de înregistrare audio portabile în spatiile în care sunt comunicate fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora.

            7. Comunicarea către utilizatori a modificării remuneratiilor pe baza prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe se face de către organismele de gestiune colectivă prin cel putin două anunturi succesive publicate în două ziare de difuzare natională.

            8. Plata remuneratiilor datorate de utilizatori se efectuează lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii respective.

            9. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii  de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

 

TABEL

cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial si a reproducerilor acestora

 

Utilizatori

Renumeratii (lei)

Producători de fonograme

Artisti interpreti sau executanti

0

1

2

A. Unităti de alimentatie (restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast fooduri cofetării sau unităti asimilate), săli de jocuri ori cazinouri*)

 

 

1. În orase sau în statiuni turistice:

 

 

a) cu suprafata de până la 100 m2 inclusiv

50.000

50.000

b) cu suprafata cuprinsă între 101 m2 si 200 m2 inclusiv

75.000

75.000

c) cu suprafata cuprinsă între 201 m2 si 500 m2 inclusiv

100.000

100.000

d) cu suprafata de peste 500 m2

150.000

150.000

2. În comune si sate:

 

 

a) cu suprafata de până la 50 m2 inclusiv

25.000

25.000

b) cu suprafata de peste 50 m2

30.000

30.000

B. Discoteci

1,5% din încasările brute

1,5% din încasările brute

C. Unităti comerciale sau de prestări de servicii**)

 

 

1. În orase si în statiuni turistice:

 

 

a) cu suprafata de până la 100 m2 inclusiv

25.000

25.000

b) cu suprafata cuprinsă între 101 m2 si 200 m2 inclusiv

50.000

50.000

c) cu suprafata cuprinsă între 201 m2 si 500 m2 inclusiv

75.000

75.000

d) cu suprafata de peste 500 m2

100.000

100.000

2. În comune si sate:

 

 

a) cu suprafata de până la 200 m2 inclusiv

25.000

25.000

b) în spatii cu suprafata de peste 201 m2

40.000

40.000

3. Standuri mobile, vehicule publicitare care activează în spatii publice

50.000

50.000

D. Sport si agrement

 

 

1. Stadioane:

 

 

a) până la 10.000 de locuri inclusiv

125.000

125.000

b) peste 10.000 de locuri 50

lei/scaun

50 lei/scaun

2. Piscine, plaje, stranduri, pârtii de schi

25.000

25.000

3. Patinoare deschise publicului

50.000

50.000

4. Scoli de dans, scoli de balet, centre de sănătate si de gimnastică

50.000

50.000

5. Săli de sport, patinoare si piscine de antrenament sportiv

25.000

25.000

6. Parcuri de distractie

75.000

75.000

7. Orăsele ale copiilor, serbări, alte activităti dedicate copiilor

50.000

50.000

E. Turism***)

 

 

1. Hoteluri până la categoria trei stele, situate în statiuni turistice:

 

 

a) cu capacitate de cazare mică

25.000

25.000

b) cu capacitate de cazare medie (31-100 de camere)

50.000

50.000

c) cu capacitate de cazare mare

75.000

75.000

2. Hoteluri până la categoria trei stele, altele decât cele mentionate la pct. 1:

 

 

a) cu capacitate de cazare mică

30.000

30.000

b) cu capacitate de cazare medie (31-00 de camere)

50.000

50.000

c) cu capacitate de cazare mare

100.000

100.000

3. Hoteluri de categoria patru si cinci stele

200.000

200.000

4. Moteluri, cabane, campinguri si sate de vacantă

25.000

25.000

5. Unităti de cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni

25.000

25.000

F. Transporturi****)

 

 

1. Transporturi rutiere de pasageri:

 

 

a) autobuze, troleibuze, tramvaie

10.000

10.000

b) microbuze si taxiuri

25.000

25.000

c) autocare în transport intern si international:

 

 

- intern

50.000

50.000

- extern

100.000

100.000

- combinat

75.000

75.000

d) vehicule de agrement, atelaje, remorci, platforme

25.000

25.000

2. Transporturi feroviare:

 

 

a) trenuri de pasageri în trafic intern

75.000

75.000

b) trenuri de pasageri în trafic international

100.000

100.000

c) vagoane-restaurant sau bar în trafic intern

75.000

75.000

d) vagoane-restraurant sau bar în trafic international

100.000

100.000

3. Transport aerian:

 

 

a) zboruri interne

75.000

75.000

b) zboruri continentale

150.000

150.000

c) zboruri transcontinentale

300.000

300.000

4. Transport pe apă:

 

 

a) ambarcatiuni de agrement pe lacuri

25.000

25.000

b) transporturi fluviale de agrement

75.000

75.000

5. Transport pe cablu:

 

 

a) telecabine

25.000

25.000

b) lifturi si ascensoare

5.000

5.000

c) spatii de asteptare

15.000

15.000

6. Aeroporturi:

 

 

a) interne

75.000

75.000

b) internationale

100.000

100.000

7. Gări si statii de metrou:

 

 

a) în Bucuresti si în municipii resedintă de judet

50.000

50.000

b) în alte orase

40.000

40.000

c) săli de asteptare clasa I

30.000

30.000

8. Autogări:

25.000

25.000

 


*) La calculul suprafetelor vor fi luate în considerare spatiile comerciale utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă acelasi spatiu este utilizat

pentru mai multe activităti, remuneratiile reprezentând drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme se vor plăti pentru fiecare activitate.

**) La calculul suprafetelor vor fi luate în considerare spatiile comerciale utile.

***) Remuneratiile prevăzute pentru unitătile de cazare se percep numai în cazul existentei echipamentelor radio-TV în camere.

****) La transportul aerian sumele forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursă, dar numai în cazul aeronavelor dotate cu echipament de ascultare pentru pasageri. Pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile pe lună nu se plătesc remuneratii. La transporturile de pasageri rutiere, feroviare si pe apă sumele sunt datorate numai pentru mijloacele de transport dotate cu echipament specific (difuzare, amplificare, ascultare, după caz).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă metodologiile privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - În relatiile contractuale cu utilizatorii organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale pot face reduceri ale cotelor procentuale sau sumelor forfetare prevăzute în anexele nr. 1-4, în măsura în care sunt abilitate de membrii lor.

            Art. 3. - Organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale garantează utilizatorilor, prin contractele încheiate cu acestia, pentru absenta oricăror alte pretentii din partea titularilor de drepturi pe care îi reprezintă.

            Art. 4. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

            a) refuzul nejustificat de a plăti remuneratiile prevăzute în anexele nr. 1-4, cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei;

            b) nedepunerea de către utilizatori, la termen, la organismele de gestiune colectivă, a informatiilor si documentelor prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 1, la pct. 6 din anexa nr. 2, la pct. 8 din anexa nr. 3 si la pct. 6 din anexa nr. 4, cu amendă de la 50.000.000 lei la  200.000.000 lei.

            (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si persoanelor juridice.

            Art. 5. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 4 si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

            Art. 6. - Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 4 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, fiind aplicabile inclusiv dispozitiile art. 28.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul General al Oficiului Român

pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 144.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale de către organismele de televiziune si tabelul

cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

 

1. Organismele de televiziune sunt obligate să obtină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale autorizatiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe si să plătească remuneratiile corespunzătoare, inclusiv cele restante.

2. Autorizatiile eliberate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale acordă utilizatorilor dreptul de a emite sau de a transmite operele audiovizuale aflate în repertoriul pe care acesta îl gestionează.

3. În cazul utilizării operelor audiovizuale în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al titularului de drepturi.

4. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 si 2 au obligatia să plătească trimestrial o remuneratie reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere audiovizuale.

Remuneratia se calculează procentual din încasările brute constând în veniturile brute lunare, conform tabelului următor si prevederilor pct. 5 si 6.

 

Anul

%

2002*)

2

2003 si următorii

2

 


*) Pentru anul 2002 remuneratiile se calculează în aceleasi conditii, având în vedere că finalizarea negocierilor a avut loc în anul 2002, potrivit legii.

 

            5. Baza de calcul a remuneratiei prevăzute la pct. 4 o constituie totalitatea încasărilor brute lunare din care se scad taxa pe valoarea adăugată, taxa locală de publicitate si taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice.

            6. Pentru calculul sumei datorate se procedează astfel: la suma rezultată conform pct. 5 se aplică cota procentuală care reprezintă ponderea operelor audiovizuale din totalitatea timpului de emisie. La rezultatul astfel obtinut se aplică cota procentuală prevăzută în tabelul din prezenta metodologie.

            7. Organismele de televiziune au obligatia să pună la dispozitie organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale lista cuprinzând toate operele audiovizuale emise sau transmise în serviciile de programe.

            Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă.

            8. Plata remuneratiilor prevăzute la pct. 4, datorate de organismele de televiziune, se efectuează trimestrial.

            Termenul limită de plată este ziua a 20-a din trimestrul următor celui pentru care se efectuează plata.

            9. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii  de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale de către distribuitorii de servicii de programe de televiziune

prin cablu si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

 

            1. Distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu pot utiliza opere audiovizuale numai în baza unor autorizatii prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Utilizatorii au obligatia de a obtine autorizatiile de la organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale.

            2. Autorizatiile eliberate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale acordă utilizatorilor dreptul de a retransmite orice operă audiovizuală din repertoriul organismului de gestiune colectivă.

            3. În cazul utilizării operelor audiovizuale în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al titularului de drepturi.

            4. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 si 2 au obligatia să plătească o remuneratie unică reprezentând drepturile cuvenite titularilor de drepturi asupra operelor audiovizuale, calculată procentual din încasările brute lunare, potrivit tabelului de mai jos:

 

Anul

%

2002*)

3

2003 si următorii

3

 


*) Pentru anul 2002 remuneratiile se calculează în aceleasi conditii, având în vedere că finalizarea negocierilor a avut loc în anul 2002, potrivit legii.

 

            5. Pentru distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu baza de calcul o constituie totalitatea încasărilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

            6. Utilizatorii au obligatia să furnizeze lista completă a serviciilor de programe retransmise. Această listă va fi comunicată lunar, până la data de 15 a lunii următoare.

            7. Lista serviciilor de programe împreună cu lista operelor audiovizuale retransmise, identificate de organismele de gestiune colectivă, constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate.

            8. Plata remuneratiilor datorate de distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu se efectuează lunar. Termenul limită de plată este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

            9. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii  de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

 

ANEXA Nr. 3

 

METODOLOGIE

privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale în scop ambiental si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale

cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

 

            1. Prin utilizarea operelor audiovizuale în scop ambiental se întelege comunicarea acestora în spatii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării către public.

            2. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică sau juridică autorizată, care utilizează în scop ambiental opere audiovizuale în spatiile mentionate în tabelul de mai jos, detinute cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere etc.).

            3. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale autorizatia pentru utilizarea operelor din repertoriul acestora si să plătească remuneratii potrivit tabelului de mai jos.

 

TABEL

cuprinzând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor audiovizuale

în scop ambiental

 

 

 

Utilizatori

Remuneratii lunare(lei)

A. Unităti hoteliere:

 

1. Hoteluri până la categoria 3 stele în statiuni turistice:

 

a) cu capacitate de cazare mică

100.000

b) cu capacitate medie (31-100 de camere)

150.000

c) cu capacitate mar

250.000

2. Hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv, din orase, altele decât statiunile turistice:

 

a) cu capacitate de cazare mică

100.000

b) cu capacitate medie (31-100 de camere)

300.000

c) cu capacitate mare

600.000

3. Hoteluri de categoria 4 si 5 stele

1.000.000

4. Moteluri, cabane, camping, sate de vacantă

100.000

B. Unităti rurale de agroturism

50.000

 

            4. Remuneratiile se reduc proportional cu numărul efectiv de zile ale lunii în care în spatiile respective a fost imposibilă utilizarea operelor audiovizuale în scop ambiental.

            5. Remuneratiile pot fi modificate periodic de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, conform prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

            6. Modificarea remuneratiilor se va comunica utilizatorilor de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, prin cel putin două anunturi succesive, publicate în două ziare de difuzare natională.

            7. Plata remuneratiilor se efectuează trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii  de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

            8. O dată cu efectuarea plătii, în vederea repartizării corecte a remuneratiilor încasate de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, utilizatorii au obligatia să comunice acestora informatiile statistice, tehnice si contabile aferente operelor audiovizuale utilizate în scop ambiental.

 

ANEXA Nr. 4

 

METODOLOGIE

privind comunicarea publică în scop lucrativ a operelor audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

 

            1. Prin comunicarea publică a operelor audiovizuale în scop lucrativ se întelege orice comunicare către public a acestora, prin orice mijloc tehnic, în spatii de cinema, închise sau deschise, săli de cinema si alte spatii adecvate, în care publicul plăteste bilete de acces si/sau consumatii ori în care au loc actiuni promotionale, publicitare, demonstrative si altele asemenea.

            2. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce organizează activităti de natura celor enumerate la pct. 1.

            3. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale autorizatia pentru utilizarea operelor audiovizuale si să plătească o remuneratie reprezentând drepturile cuvenite autorilor de opere audiovizuale, calculată procentual din veniturile brute lunare din care se scade valoarea timbrelor instituite prin legislatia în vigoare, potrivit următorului tabel:

 

TABEL

cuprinzând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor audiovizuale în scop lucrativ

 

Anul

%

2002*)

1

2003 si următorii

1

 


*) Pentru anul 2002 remuneratiile se calculează în aceleasi conditii, având în vedere că finalizarea negocierilor a avut loc în anul 2002, potrivit legii.

 

            4. Baza de calcul a remuneratiei o reprezintă încasările brute din vânzarea de bilete, programe, materiale promotionale, consumatii etc. la locul reprezentatiei, din care se scad valoarea timbrelor instituite prin legislatia în vigoare si taxa pe valoarea adăugată.

            5. Plata remuneratiilor se efectuează trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii  de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

            6. O dată cu efectuarea plătii, în vederea repartizării corecte a remuneratiilor încasate de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, utilizatorii au obligatia să comunice acestora informatiile statistice, tehnice si contabile aferente operelor audiovizuale utilizate în scop lucrativ.

 

ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI

 

AVOCATUL POPORULUI

 

ORDIN

privind stabilirea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română

 

            În temeiul Hotărârii Senatului României nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului,

            văzând prevederile art. 13 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, modificată si completată prin Legea nr. 181/2002, si ale art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 5/2002,

            în aplicarea prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform cărora Avocatul Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere, poate autoriza transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română, atunci când operatorul oferă garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor, garantii care trebuie să fie stabilite prin contracte încheiate între operatori si persoanele fizice sau juridice din dispozitia cărora se efectuează transferul,

având în vedere Nota Directiei pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 551 din 29 ianuarie 2003 privind clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal către statele a căror legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română,

            având în vedere exigenta elaborării unor clauze contractuale standard care oferă garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor, în cazul transferurilor de date cu caracter personal de la un operator stabilit în România către un operator stabilit într-un stat a cărui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română, precum si a publicării clauzelor contractuale standard respective în Monitorul Oficial al României, Partea I, în scopul ca acestea să poată fi cunoscute în mod corespunzător de către operatorii mentionati,

            Avocatul Poporului emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se aprobă Clauzele contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română, prevăzute în anexă, denumite în continuare clauze contractuale standard.

            Art. 2. - (1) Prevederile prezentului ordin nu afectează aplicarea altor prevederi legale care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal.

            (2) Prezentul ordin nu se aplică transferului de date cu caracter personal, realizat de către operatorii stabiliti în România, către destinatarii stabiliti în străinătate, care actionează doar ca împuterniciti.

            Art. 3. - În întelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum urmează:

            a) categorii speciale de date - categoriile de date mentionate în cap. III din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

            b) exportator de date - operatorul stabilit în România, care transferă date cu caracter personal;

            c) importator de date - operatorul stabilit în străinătate, care este de acord să primească date cu caracter personal de la exportatorul de date pentru prelucrare ulterioară.

            Art. 4. - (1) Avocatul Poporului poate dispune interzicerea sau suspendarea transferului datelor cu caracter personal de către exportator către un alt stat, pentru a proteja drepturile fundamentale ale persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal, atunci când:

            a) legea natională a importatorului îl obligă să nu respecte clauzele contractuale standard, iar acest fapt nu este motivat de cauze care tin de apărarea natională, siguranta natională, ordinea publică, prevenirea, cercetarea si reprimarea infractiunilor, interesele economice sau financiare importante ale statului, activitătile efectuate în îndeplinirea unor atributii de autoritate publică legate de domeniile susmentionate, de apărarea persoanei vizate sau a drepturilor si libertătilor celorlalte persoane;

            b) există posibilitatea de nerespectare a clauzelor contractuale standard, iar desfăsurarea transferului prezintă riscul prejudicierii persoanelor vizate;

            c) o autoritate competentă a stabilit că importatorul de date nu a respectat clauzele contractuale.

            (2) Interdictia sau suspendarea aplicată conform alin. (1) va fi ridicată de îndată ce au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri.

            Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 6. - Anexa cuprinzând Clauzele contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română face parte integrantă din prezentul ordin.

 

AVOCATUL POPORULUI,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2003.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

CLAUZE CONTRACTUALE STANDARD

în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română

 

            Numele sau denumirea persoanei care exportă datele …., adresa .., telefon ..., fax ..., e-mail ...

            Alte informatii necesare pentru identificarea persoanei: ... (exportatorul de date) si

            Numele sau denumirea persoanei care importă datele ..., adresa ..., telefon ..., fax ..., e-mail …

            Alte informatii necesare pentru identificarea persoanei: ..., (importatorul de date) au convenit asupra următoarelor clauze contractuale (clauze), mentionate în apendixul 1, pentru a oferi garantii adecvate protectiei drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanelor, în special a dreptului la viată intimă, familială si privată, în legătură cu transferul datelor cu caracter personal de la exportator către importatorul de date:

Clauza 1: Definitii

În sensul acestor clauze:

a) categorii speciale de date înseamnă categoriile de date mentionate la cap. III din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

b) persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

c) exportator de date înseamnă operatorul care transferă datele cu caracter personal;

d) importator de date înseamnă operatorul care este de acord să primească date cu caracter personal de la exportatorul de date, pentru prelucrare ulterioară, în conditiile acestor clauze, si care nu este supus unei legislatii care prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română.

Clauza 2: Detalii privind transferul

Detaliile privind transferul, categoriile de date cu caracter personal si scopurile în care acestea pot fi transferate sunt mentionate în apendixul 1 care face parte integrantă din clauze.

Clauza 3: Clauza tertului beneficiar

Persoanele vizate pot aplica clauza 4 lit. b), c) si d), clauza 5 lit. a), b), c) si e), clauza 6 alin. (1) si (2) si clauzele 7, 9 si 11 din acest act, ca terti beneficiari. Părtile nu se opun ca persoanele vizate să fie reprezentate, la cerere, de o asociatie sau de alte persoane juridice, dacă legea permite.

Clauza 4: Obligatiile exportatorului de date

Exportatorul de date garantează că:

a) prelucrarea până în momentul transferului si transferul ulterior al datelor cu caracter personal au fost si vor fi efectuate în continuare potrivit prevederilor legale;

b) dacă transferul presupune categorii speciale de date, persoana vizată a fost informată sau va fi informată anterior transferului că aceste date pot fi transmise către un stat a cărui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română;

c) va pune la dispozitie persoanelor vizate o copie a clauzelor referitoare la protectia datelor cu caracter personal, la cererea acestora;

d) va răspunde la întrebările autoritătii de supraveghere si la orice întrebări ale persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către importatorul de date.

Clauza 5: Obligatii ale importatorului de date

Importatorul de date garantează că:

a) legislatia ce îi este aplicabilă nu îl împiedică să îsi îndeplinească obligatiile decurgând din clauze si că, în cazul unor modificări legislative care ar fi posibil să aibă un efect negativ asupra garantiilor prevăzute de aceste clauze, le va notifica exportatorului de date si autoritătii de supraveghere din România, caz în care exportatorul de date are dreptul să suspende transferul de date si/sau să înceteze contractul;

b) va prelucra datele cu caracter personal potrivit principiilor obligatorii de protectie a datelor, prevăzute în apendixul 2 care face parte integrantă din prezentele clauze, sau, dacă s-a convenit expres de către părti, conform principiilor obligatorii de protectie a datelor, prevăzute în apendixul 3 care face parte integrantă din prezentele clauze, va prelucra datele conform prevederilor legale nationale care apără drepturile si libertătile fundamentale ale persoanelor, în special dreptul la viată intimă, familială si privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabile unui operator de date din România;

c) va solutiona cu promptitudine si într-un mod corespunzător toate solicitările rezonabile formulate de exportatorul de date sau de persoana vizată, referitoare la prelucrarea efectuată de importator asupra datelor cu caracter personal transferate, va coopera cu autoritatea de supraveghere competentă pe parcursul tuturor investigatiilor acesteia si se va supune autorizării autoritătii de supraveghere în ceea ce priveste prelucrarea datelor transferate;

d) la cererea exportatorului de date, va supune mijloacele sale de prelucrare controlului acestuia sau al unui organ de control compus din membri independenti, cu calificările profesionale necesare, alesi de exportatorul de date cu acordul autoritătii de supraveghere;

e) la cererea persoanelor vizate, le va pune la dispozitie o copie a clauzelor care privesc protectia datelor cu caracter personal si va indica persoana sau persoanele care răspund la solicitările referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Clauza 6: Răspunderea părtilor

(1) Persoana vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a oricărei încălcări a prevederilor mentionate în clauza 3 are dreptul să primească de la părtile contractante compensatii pentru prejudiciul suferit. Părtile sunt scutite de această răspundere doar dacă dovedesc că nici una dintre ele nu este răspunzătoare de încălcarea acestor prevederi.

(2) Exportatorul si importatorul de date sunt răspunzători în mod indiviz si solidar pentru prejudiciul adus persoanei vizate, ca urmare a oricărei încălcări mentionate la alin. (1). În cazul unor asemenea încălcări, persoana vizată poate intenta actiune în instantă fie împotriva exportatorului, fie împotriva importatorului de date, fie împotriva ambilor.

(3) Dacă o parte este trasă la răspundere, potrivit alin. (1), pentru încălcarea unei prevederi de către cealaltă parte, prima parte va fi compensată de aceasta din urmă pentru orice cheltuieli sau prejudicii.*)


*) Alineatul (3) este optional.

 

Clauza 7: Medierea si jurisdictia

(1) În cazul unui litigiu între persoana vizată si una dintre părti, care nu este solutionat pe cale amiabilă, iar persoana vizată invocă prevederea tertului beneficiar din clauza 3, vor accepta optiunea persoanei vizate:

a) să supună litigiul medierii unei persoane independente;

b) să supună litigiul instantelor din România.

(2) Prin acordul dintre persoana vizată si exportatorul sau importatorul de date litigiul poate fi supus unui organ de arbitraj, dacă partea are sediul într-o tară care a ratificat Conventia de la New York privind executarea hotărârilor arbitrale.

(3) Aplicarea alin. (1) si (2) nu aduce atingere drepturilor substantiale sau procedurale ale persoanelor vizate, de a fi despăgubite, potrivit altor prevederi legale nationale sau internationale.

Clauza 8: Cooperarea cu autoritătile de supraveghere

Părtile vor depune la autoritatea de supraveghere o copie a clauzelor, la solicitarea acesteia sau dacă legea prevede astfel.

Clauza 9: Încetarea clauzelor

Încetarea clauzelor în orice moment, în orice împrejurări si din orice motiv nu scuteste părtile de obligatiile si/sau de conditiile clauzelor în ceea ce priveste prelucrarea datelor transferate.

Clauza 10: Legea contractului

Clauzele sunt guvernate de legea română, adică

Clauza 11: Modificarea contractului

Părtile se obligă să nu modifice prezentele clauze.

În numele exportatorului de date:

Numele (scris integral): ...................., functia ..., adresa ...

Alte informatii necesare pentru a impune obligativitatea contractului (dacă există):

 

(semnătura)

(stampila)

 

În numele importatorului de date:

Numele (scris integral): …, functia ..., adresa ...

Alte informatii necesare pentru a impune obligativitatea contractului (dacă există):

 

(semnătura)

(stampila)

 

APENDIX 1

la clauzele contractuale standard, care cuprinde informatii potrivit clauzei 2

 

Prezentul apendix face parte din clauze si trebuie completat si semnat de părti.

Exportatorul de date

Exportatorul de date efectuează (se mentionează pe scurt activitătile relevante pentru transfer):

Importatorul de date

Importatorul de date efectuează (se mentionează pe scurt activitătile relevante pentru transfer):

Persoanele vizate

Datele cu caracter personal transferate se referă la următoarele categorii de persoane vizate: …

Scopurile transferului

Transferul este necesar în următoarele scopuri: …

Categorii de date

Datele cu caracter personal transferate fac parte din următoarele categorii de date:

Categorii speciale de date (dacă este cazul)

Datele cu caracter personal transferate sunt incluse în următoarele categorii de date cu caracter special:

Destinatarii

Datele cu caracter personal transferate pot fi dezvăluite doar următorilor destinatari sau categorii de destinatari: ....

Durata stocării

Datele cu caracter personal transferate pot fi stocate doar până la: .... (luni/ani)

 

Exportatorul de date,

(numele)

(semnătură autorizată)

Importatorul de date,

(numele )

(semnătură autorizată)

 

APENDIX 2

la clauzele contractuale standard, care cuprinde principiile obligatorii de protectie a datelor mentionate

în clauza 5 lit. b) teza 1

 

Aceste principii obligatorii de protectie a datelor trebuie citite si interpretate în lumina prevederilor (principii si exceptii corespunzătoare) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Principiile se aplică conform legislatiei nationale a importatorului de date, dacă aceasta nu excede cerintelor necesare pentru apărarea natională, siguranta natională, ordinea publică, prevenirea, cercetarea si reprimarea infractiunilor, intereselor economice sau financiare importante ale statului, activitătilor efectuate în îndeplinirea unor atributii de autoritate publică legate de domeniile sus-mentionate, de apărarea persoanei vizate sau a drepturilor si libertătilor celorlalte persoane.

1. Limitarea la scop: datele trebuie prelucrate si utilizate ulterior sau comunicate mai departe doar în scopurile determinate în apendixul 1 la clauze. Datele nu trebuie păstrate mai mult timp decât este necesar pentru scopurile în care au fost transferate.

2. Calitatea datelor si proportionalitatea: datele trebuie să fie exacte si, atunci când este cazul, actualizate. Datele trebuie să fie adecvate, pertinente si neexcesive în raport cu scopul în care au fost transferate sau prelucrate ulterior.

3. Transparenta: persoanelor vizate trebuie să li se furnizeze informatii referitoare la scopurile prelucrării si la identitatea operatorului de date din străinătate, precum si orice alte informatii necesare asigurării unei prelucrări corecte, cu exceptia cazului în care asemenea informatii le-au fost deja furnizate.

4. Securitatea si confidentialitatea: operatorul de date trebuie să adopte măsuri tehnice si organizatorice de securitate corespunzătoare riscurilor pe care le prezintă prelucrarea, cum ar fi accesul neautorizat. Orice persoană care actionează sub autoritatea operatorului de date, inclusiv persoana împuternicită, trebuie să prelucreze datele doar pe baza instructiunilor operatorului.

5. Dreptul de acces, rectificare, stergere si blocare a datelor: asa cum se prevede în art. 13 si 14 din Legea nr. 677/2001, persoanele vizate trebuie să aibă acces la toate datele prelucrate care le privesc si, dacă este cazul,drept de rectificare, stergere sau blocare a datelor a căror prelucrare nu respectă principiile stabilite în acest apendix, mai ales a datelor incomplete sau inexacte. De asemenea, din motive întemeiate care tin de situatia lor particulară, persoanelor vizate trebuie să li se asigure dreptul de a se opune prelucrării datelor care le privesc.

6. Limitarea transferurilor ulterioare: transferurile ulterioare de date cu caracter personal de la importatorul de date la alt operator stabilit într-un stat care nu asigură o protectie adecvată poate avea loc doar în următoarele situatii:

a) în cazul categoriilor speciale de date, dacă persoanele vizate si-au dat consimtământul neechivoc pentru transferul ulterior sau li s-a dat posibilitatea să se opună. Informatiile minime furnizate persoanelor vizate trebuie să fie transmise într-o limbă pe care să o înteleagă si vor cuprinde:

- scopurile transferului ulterior;

- identitatea exportatorului de date stabilit în România;

- categoriile de destinatari ulteriori ai datelor si tările de destinatie; si

- mentiunea că după transferul ulterior datele pot fi prelucrate de un operator stabilit într-o tară unde nu există un nivel adecvat de protectie a vietii intime a persoanelor;

b) în cazul în care exportatorul si importatorul de date convin asupra aderării altui operator la clauze, care astfel devine parte la clauze si îsi asumă aceleasi obligatii ca importatorul de date.

7. Categorii speciale de date: trebuie asigurate garantii suplimentare, mai ales măsuri de securitate corespunzătoare, cum ar fi encriptarea pentru transmitere sau păstrarea unei evidente a accesului la date, atunci când sunt prelucrate date privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, credintele religioase sau filosofice ori apartenenta sindicală, date privind starea de sănătate sau viata sexuală, date având o functie de identificare de aplicabilitate generală si date referitoare la săvârsirea de infractiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de sigurantă sau sanctiuni administrative ori contraventionale aplicate persoanei vizate.

8. Marketingul direct: dacă datele sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, trebuie să existe proceduri concrete care să permită oricând persoanei vizate să se opună folosirii datelor sale în asemenea scopuri.

9. Deciziile automatizate individuale: persoanele vizate au dreptul să nu fie supuse unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, cu exceptia cazului în care sunt luate măsuri pentru apărarea intereselor legitime ale persoanei, asa cum se prevede în art. 17 din Legea nr. 677/2001. Atunci când scopul transferului este luarea unei decizii prin mijloace automate, asa cum se mentionează în art. 17 din Legea nr. 677/2001, care produce efecte juridice pentru persoana vizată sau care o afectează în mod semnificativ si care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, care intentionează să evalueze anumite aspecte personale referitoare la persoana vizată, cum ar fi performanta profesională, credibilitatea, responsabilitatea, comportamentul etc., persoana trebuie să aibă dreptul să cunoască motivele acestei decizii.

 

APENDIX 3

la clauzele contractuale standard, care cuprinde principiile obligatorii de protectie a datelor mentionate

în clauza 5 lit. b) teza 2

 

1. Limitarea la scop: datele trebuie prelucrate, utilizate ulterior sau comunicate mai departe doar în scopurile determinate în apendixul 1 la clauze. Datele nu trebuie păstrate mai mult timp decât este necesar pentru scopurile în care au fost transferate.

2. Dreptul de acces, de opozitie, de rectificare, stergere si blocare a datelor: asa cum se prevede în art. 13 si 14 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, persoanele vizate trebuie să aibă dreptul de acces la toate datele care le privesc, care sunt prelucrate, si, dacă este cazul, drept de rectificare, stergere si blocare a datelor a căror prelucrare nu respectă principiile stabilite în acest apendix, mai ales a datelor incomplete sau inexacte. De asemenea, trebuie să aibă dreptul de a se opune prelucrării datelor care le privesc, din motive întemeiate care tin de situatia lor particulară.

3. Limitarea transferurilor ulterioare: transferurile ulterioare de date cu caracter personal de la importatorul de date la alt operator stabilit într-un stat care nu asigură o protectie adecvată pot avea loc doar în următoarele situatii:

a) în cazul categoriilor speciale de date, persoanele vizate si-au dat consimtământul neechivoc pentru transferul ulterior de date cu caracter personal sau li s-a dat posibilitatea să se opună efectuării acestor operatiuni. Informatiile minime furnizate persoanelor vizate trebuie să fie transmise într-o limbă pe care să o înteleagă si vor cuprinde:

- scopurile transferului ulterior;

- identitatea exportatorului de date stabilit în România;

- categoriile de destinatari ulteriori ai datelor, tările de destinatie; si

- mentiunea că după transferul ulterior datele pot fi prelucrate de un operator stabilit într-o tară unde nu există un nivel adecvat de protectie a vietii intime a persoanelor;

b) exportatorul si importatorul de date convin asupra aderării la clauze a altui operator care astfel devine parte la clauze si îsi asumă aceleasi obligatii ca si importatorul de date.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

 

Având în vedere:

- art. 1 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată;

- Referatul Directiei de control si supraveghere a pietei din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, înregistrat sub nr. 5-249 din 12 februarie 2003, privind cresterea numărului de reclamatii privind activitatea agentilor economici care desfăsoară activităti de schimb valutar,

în temeiul art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar au obligatia de informare a consumatorilor prin afisare la loc vizibil, atât în interiorul, cât si în exteriorul casei de schimb valutar, a unei plachete de format minim A3, de culoare albă, pe care să fie înscris, cu caractere de culoare rosie, comisionul perceput de acestia, în mod distinct, atât pentru vânzare, cât si pentru cumpărare.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) trebuie indicate în mod vizibil si într-o formă neechivocă, usor de citit.

Art. 2. - (1) Înăltimea minimă admisă a literelor pentru afisarea comisionului practicat, atât pentru vânzare, cât si pentru cumpărare de valută, este de 80 mm, grosimea literelor de 10 mm, iar distanta dintre litere de minimum 10 mm.

(2) În situatia în care se doreste afisarea suplimentară si a comisionului practicat, pe acelasi suport sau panou pe care sunt precizate cursurile de schimb valutar, în ordinea afisării, primul se va înscrie comisionul, urmat de înscrierea cursurilor de schimb valutar.

Art. 3. - (1) Este obligatorie afisarea comisionului practicat, de regulă în cuantum procentual fix, specificat în cifre arabe.

(2) În mod exceptional, în cazul în care comisionul este negociabil, este obligatorie stabilirea cuantumului minim si maxim al acestuia si a limitelor sumelor aferente negocierii.

Art. 4. - Prevederile art. 1, 2 si 3 se aplică în mod corespunzător si comisionului perceput consumatorilor pentru operatiunile efectuate cu valute uzate, rupte sau iesite din uz.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi adus la îndeplinire de către Directia de control si supraveghere a pietei din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv de Oficiul Municipiului Bucuresti pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 februarie 2003.

Nr. 12.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NA.IONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind publicitatea la băuturi alcoolice distilate

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

tinând cont de faptul că din statisticile date publicitătii de institutii publice si private rezultă atât o crestere a consumului de alcool în rândurile minorilor, cât si a publicitătii la băuturi alcoolice distilate, precum si de efectele nocive ale consumului de alcool asupra minorilor, în special, dar si asupra societătii, în general, de faptul că aceasta este o problemă de interes public,

având în vedere obligatiile membrilor Consiliului National al Audiovizualului de a proteja, în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, dezvoltarea fizică, mentală si morală a minorilor,

în temeiul art. 10 alin. (3) lit. e), al art. 17 alin. (1) lit. d), al art. 29 alin. (1) lit. a) si al art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - (1) În cadrul serviciilor de programe de televiziune este interzisă, în intervalul orar 6,00-22,00, orice formă de publicitate la băuturi alcoolice distilate.

(2) În cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră este interzisă orice formă de publicitate la băuturi alcoolice distilate în următoarele intervale orare:

a) 6,00-8,00 si 10,00-22,00, în zilele de luni până vineri;

b) 6,00-22,00, sâmbăta si duminica.

Art. 2. - În sensul prezentei decizii, băuturile alcoolice distilate sunt cele definite în Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sănătătii nr. 17/240/2000 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea băuturilor alcoolice distilate destinate comercializării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 iulie 2000.

Art. 3. - Nerespectarea prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 112/2002 privind publicitatea la băuturi alcoolice distilate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 36.