MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 156         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 martie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

114. - Decret pentru acreditarea unor ambasadori

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 326 din 26 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002

 

Decizia nr. 18 din 21 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Decizia nr. 21 din 21 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

48. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării si implementării Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice si a planului de actiune aferent

 

93. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru stabilirea Criteriilor de acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare

 

94. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind stabilirea raselor de câini admise la vânătoare în România

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

16. - Ordin pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind ajutorul de stat si capitalul de risc, elaborate de Consiliul Concurentei în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acreditarea unor ambasadori

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Jinga se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Belgiei si domnul Cristian-Valentin Colteanu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Italiană.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 martie 2003.

Nr. 114.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 326

din 26 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicată de Irina Pop în Dosarul nr. 3.119/2002 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea exceptiei, avocat Stan Târnoveanu cu delegatia depusă în sedintă, lipsind partea Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin primarul general, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 308C/2002, nr. 350C/2002 si nr. 353C/2002, care au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Societatea Comercială “V-Tabac România” - S.A. în Dosarul nr. 5.139/2002 al Judecătoriei Arad, de instanta de judecată, din oficiu, în Dosarul nr. 3.259/2002 al Judecătoriei Arad, respectiv de Societatea Comercială “V-Tabac România” - S.A. în Dosarul nr. 1.351/2002 al Judecătoriei Arad.

La apelul nominal se prezintă partea Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arad, prin consilier juridic Nicoleta Negut, lipsă fiind autorii exceptiilor si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie chestiunea conexării dosarelor, având în vedere continutul identic al exceptiilor ridicate. Apărătorul autoarei exceptiei Irina Pop, reprezentantul Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice Arad, precum si reprezentantul Ministerului Public nu se opun conexării.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 308C/2002, nr. 350C/2002 si nr. 353C/2002 la Dosarul nr. 280C/2002, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, apărătorul autoarei exceptiei Irina Pop solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, sustinând că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 încalcă prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (1) si (2), precum si pe cele ale art. 135, deoarece, conform dispozitiilor legale criticate, executarea silită a creantelor împotriva statului se poate face numai după manifestarea prealabilă a ordonatorului principal de credite al institutiei respective. De asemenea, sustine si încălcarea principiului separatiei puterilor în stat, datorită imixtiunii puterii executive si a celei legislative în atributiile

puterii judecătoresti, prin faptul că o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă devenită titlu executoriu nu se poate executa decât cu acordul ordonatorului principal de credite si din sume special prevăzute în buget. Invocă, totodată, jurisprudenta Curtii Constitutionale, pe cea a Curtii de Justitie a Uniunii Europene referitoare la principiul efectivitătii drepturilor, precum si pe cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului (cazul “Hornsby împotriva Greciei”), referitoare la principiul separatiei puterilor în stat. Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice – Directia Generală a Finantelor Publice Arad solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate si că, totodată, sunt în concordantă cu dispozitiile legii bugetului de stat pe anul 2002, precum si cu cele ale legii finantelor publice.

Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că dispozitiile criticate contravin prevederilor constitutionale referitoare la protectia proprietătii private, deoarece se limitează posibilitatea valorificării unei creante asupra statului, ceea ce contravine si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Totodată, reprezentantul Ministerului Public sustine că Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 a fost emisă cu încălcarea domeniului prevăzut de legea de abilitare, contravenind astfel dispozitiilor constitutionale ale art. 114 alin. (2) si ale art. 107 alin. (3).

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 aprilie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.119/2002 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti, respectiv prin Încheierea din 11 iunie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 5.139/2002 al Judecătoriei Arad, prin Încheierea din 18 iunie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.259/2002 al Judecătoriei Arad, si prin Încheierea din 7 mai 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.351/2002 al Judecătoriei Arad, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicată de Irina Pop, de Societatea Comercială “V-Tabac România” - S.A. si de instanta de judecată, din oficiu, în cauze aflate pe rolul acestor instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii sustin, pe de-o parte, că Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 depăseste limitele domeniului cuprins în legea specială de abilitare. Pe de altă parte, arată că dispozitiile legale criticate înfrâng principiul separatiei puterilor în stat, precum si dispozitiile art. 125 din Constitutie, prin simixtiunea unui organ al executivului în activitatea instantelor judecătoresti, în înfăptuirea actului de justitie”. De asemenea, mentionează că prin dispozitiile criticate se încalcă prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (1) si (2), prin faptul că s-a instituit o procedură executională specială, care favorizează institutiile bugetare si nesocoteste “dreptul de proprietate asupra sumelor, pentru care Guvernul, în mod nelegal, refuză executarea”. Totodată, sustin si înfrângerea dispozitiilor art. 135 din Constitutie, referitoare la proprietatea publică, deoarece, în lipsa dispozitiei ordonatorilor de credite, “bunurile apartinând domeniului privat al statului capătă, fără nici un temei legal, caracterul de insesizabilitate specific bunurilor proprietate publică a statului”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de instanta de judecată, din oficiu, se sustine că prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 sunt neconstitutionale, deoarece “art. 3 din această ordonantă poate constitui un impediment legal în executarea obligatiilor de plată ale unor institutii bugetare, obligatii stabilite în temeiul unei hotărâri judecătoresti”. Apreciază, de asemenea, că prin dispozitiile legale criticate se instituie “o conditie suspensivă, constând în vointa debitorului”, iar prin împiedicarea punerii în executare a unei hotărâri judecătoresti se aduce atingere principiului independentei justitiei, prevăzut de art. 123 alin. (2) din Constitutie, precum si principiului separatiei puterilor în stat.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti, exprimându-si opinia, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, apreciind că, prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002, sinstitutiile publice debitoare sunt puse într-o situatie privilegiată fată de oricare creditor persoană fizică sau juridică, rezultând o imixtiune a executivului în activitatea de judecată”. Ca atare, apreciază că dispozitiile criticate înfrâng principiul separatiei puterilor în stat si încalcă prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (2) din Constitutie, prin care se consacră, în materia proprietătii, egalitatea de tratament în fata legii, indiferent de titular.

Judecătoria Arad, exprimându-si opinia, apreciază că dispozitiile legale criticate contravin principiului separatiei puterilor în stat si încalcă dispozitiile art. 41 din Constitutie, prin neplata si executarea la timp a unor debite din partea statului către societatea privată debitoare. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu următoarea motivare: “În acord cu dispozitiile art. 51 din Legea nr. 743/2001 a bugetului de stat pe anul 2002, prin Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 s-au stabilit modalitătile de plată a unor sume datorate de institutiile publice în baza unor titluri executorii. […] Din lectura textului ordonantei rezultă în mod clar că prin această reglementare nu s-a urmărit decât instituirea unei discipline financiare pentru a preveni blocarea activitătii institutiilor publice prin blocarea conturilor bugetare ale acestora fără a se tine seama de destinatia sumelor stabilite prin buget.”

În continuare, Guvernul arată că dispozitiile legale criticate nu contin nici o referire la interdictia executării asupra bunurilor din inventarul institutiilor publice apartinând domeniului privat, care rămân în continuare supuse dispozitiilor de drept comun privind executarea silită si, ca atare, nu se poate retine o încălcare a dispozitiilor art. 41 si nici ale art. 135 din Constitutie, astfel cum sustin autorii exceptiei. “Singura derogare pe care o instituie ordonanta de la dreptul comun privind executarea silită se referă numai la executarea silită prin poprire, iar în cadrul acesteia nu face decât să impună obligatia respectării destinatiei creditelor bugetare, stabilind ca regulă posibilitatea satisfacerii creantelor numai de la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligatia de plată respectivă. În rest, întreaga procedură de drept comun a executării silite, inclusiv căile de atac si termenele prevăzute în Codul de procedură civilă rămân aplicabile.”

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece, pe de-o parte, ordonanta a fost emisă cu depăsirea conditiilor prevăzute de legea de abilitare, “care este foarte clară, precisă si limitativă”, iar pe de altă parte, dispozitiile legale criticate încalcă principiul constitutional al ocrotirii proprietătii private, “prin lăsarea la latitudinea ordonatorului de credite a posibilitătii de executare a plătilor la care sunt obligate institutiile publice, în baza unor titluri executorii”. De asemenea, arată că dispozitiile criticate pot întârzia sau împiedica punerea în executare a unui titlu executoriu, ceea ce este contrar principiilor si prevederilor constitutionale referitoare la dreptul de proprietate, asa cum a arătat si Curtea Constitutională în deciziile sale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002. Ulterior sesizării, Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 a fost aprobată cu completări prin Legea nr. 288 din 15 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 23 mai 2002. Ca urmare a acestor completări, dispozitiile criticate de autor ca fiind neconstitutionale au următorul continut:

“Art. 1. - Executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligatia de plată respectivă.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite bugetare au obligatia să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în conditiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii si ale institutiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plătii sumelor stabilite prin titluri executorii.

Art. 3. - În procesul executării silite a sumelor datorate de către institutiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria statului poate efectua numai operatiuni privind plăti dispuse de către ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate potrivit legii.

Art. 4. - Persoanele care efectuează operatiuni de plăti prin trezoreria statului, cu încălcarea prevederilor prezentei ordonante, sunt pedepsite potrivit legii.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 41 alin. (1) si alin. (2) teza întâi: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.”;

- Art. 114 alin. (2): “Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul si data până la care se pot emite ordonante.”;

- Art. 123 alin. (2): “Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

- Art. 125: “(1) Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare.

(3) Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.”;

- Art. 135: “(1) Statul ocroteste proprietatea.

(2) Proprietatea este publică sau privată.

(3) Proprietatea publică apartine statului sau unitătilor administrativ-teritoriale.

(4) Bogătiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicatie, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice.

(5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În conditiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate.

(6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

I. Analizând critica de neconstitutionalitate referitoare la emiterea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 cu depăsirea domeniului stabilit de legea specială de abilitare, Curtea retine că Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 a fost emisă în temeiul dispozitiilor art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 751 din 27 decembrie 2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 27 decembrie 2001), dispozitii care au următorul continut: “În temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia României Guvernul este abilitat [...] să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează: [...] III. Puterea judecătorească: [...] 3. reglementări privind executarea prin poprire a conturilor institutiilor publice deschise la Trezoreria statului.” Pe de altă parte, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 a fost aprobată de către Parlament prin Legea nr. 288/2002 si, ca urmare a acestei aprobări, nu mai este posibilă criticarea ordonantei sub acest aspect, deoarece continutul său a devenit lege, reglementarea initială instituită prin ordonantă devenind exclusiv actul legiuitorului, expresia vointei sale. Pentru aceste motive, Curtea constată că această critică de neconstitutionalitate nu poate fi primită.

II. Examinând celelalte critici de neconstitutionalitate, Curtea retine că prin dispozitiile legale criticate s-au reglementat conditiile în care se realizează executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu respectarea principiilor prevăzute în Constitutie si în legea finantelor publice.

Astfel, conform art. 136 alin. (1) din Constitutie, “Formarea, administrarea, întrebuintarea si controlul resurselor financiare ale [...] institutiilor publice sunt reglementate prin lege”. În deplină concordantă cu această prevedere constitutională, Legea nr. 72/1996 privind finantele publice instituie reguli cu caracter general privind utilizarea de către institutiile publice a sumelor alocate de la bugetul de stat, în vederea acoperirii cheltuielilor impuse de functionarea acestora, cum ar fi: prevederea unei destinatii precise si limitative a cheltuielilor, angajarea cheltuielilor numai în limita creditelor bugetare anuale aprobate, obligatia ordonatorilor de credite de a angaja si utiliza creditele bugetare numai în limita destinatiilor aprobate.

Dispozitiile legale criticate nu împiedică executarea silită a obligatiilor de plată ale institutiilor publice, asa cum, fără temei, se sustine în motivarea exceptiilor, ci, dimpotrivă, fac posibilă această executare, prin obligarea ordonatorilor de credite de a lua “toate măsurile ce se impun [...] pentru asigurarea în bugetele proprii a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plătii sumelor stabilite prin titluri executorii”.

Ca atare, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu contravin principiului separatiei puterilor în stat, nerealizându-se o ingerintă a puterii executive în procesul de realizare a justitiei, deoarece hotărârea judecătorească învestită cu titlu executoriu are putere de lege, tertul poprit neputându-se opune executării acesteia.

Fără îndoială, dispozitiile legale criticate instituie anumite limite ale executării silite, în sensul că aceasta nu se poate face asupra oricăror resurse financiare ale institutiilor publice, ci numai asupra acelora alocate special de la buget cu această destinatie, dar aceste limite nu contravin dispozitiilor art. 41 si ale art. 135 ale Legii fundamentale, referitoare la protectia proprietătii private. Ratiunea reglementării acestor dispozitii o constituie instituirea unei discipline financiare, care nu poate fi socotită o înfrângere a dispozitiilor constitutionale referitoare la protectia proprietătii private si garantarea creantelor asupra statului.

Interzicerea executării silite asupra altor fonduri bănesti decât cele alocate de la bugetul de stat în acest scop reprezintă o normă de protectie de interes general, fiind de neconceput ca pe calea executării silite a unui titlu executoriu să se ajungă la lipsirea unei institutii publice de resursele sale financiare destinate acoperirii altor cheltuieli decât cele stabilite prin titlul executoriu. Asemenea măsură de protectie a debitorului nu este singulară în legislatia executională, fiind de amintit în acest sens prevederile art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, precum si cele ale art. 406 din Codul de procedură civilă, prin care se prevede exceptarea de la urmărirea silită a unor bunuri ale debitorului si ale familiei sale.

Referitor la sustinerea autorilor exceptiei, conform căreia dispozitiile legale criticate constituie o ingerintă a puterii legislative în atributiile puterii judecătoresti, încălcându-se astfel principiul separatiei puterilor în stat, Curtea retine că normele legale criticate contin reguli de procedură, poprirea fiind o modalitate de executare silită la care nu participă doar instanta de judecată, ci si creditorul, debitorul si tertul poprit, iar potrivit art. 125 alin. (3) din Legea fundamentală, stabilirea procedurii de judecată este de competenta legiuitorului. Astfel, nu se poate retine că stabilirea de către legiuitor a unor conditii în care îsi exercită atributiile institutiile publice debitoare si tertul poprit ar constitui o imixtiune în sfera atributiilor puterii judecătoresti.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a principiului independentei justitiei, Curtea retine că nici aceasta nu poate fi primită, deoarece art. 123 alin. (2) din Legea fundamentală nu are incidentă în cauză, dispozitiile legale criticate nereferindu-se la independenta judecătorilor.

Ca atare, Curtea constată că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 nu încalcă prevederile Legii fundamentale si, în consecintă, exceptia de neconstitutionalitate invocată urmează a fi respinsă.

În acelasi sens, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 202 din 4 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 6 noiembrie 2002, prin care a statuat că dispozitiile Ordonantei Guvernului

nr. 22/2002 sunt în concordantă cu prevederile si principiile constitutionale. Neintervenind elemente noi de natură a reconsidera jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, atât solutia, cât si considerentele acestei decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, exceptie ridicată de Irina Pop în Dosarul nr. 3.119/2002 al Judecătoriei  Sectorului 4 Bucuresti, de Societatea Comercială “V-Tabac România” - S.A. în dosarele nr. 5.139/2002 si nr. 1.351/2002 ale Judecătoriei Arad si de instanta de judecată, din oficiu, în Dosarul nr. 3.259/2002 al Judecătoriei Arad.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 noiembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 18

din 21 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Lucian Paulescu în Dosarul nr. 1.479/2002 al Tribunalului Călărasi.

La apelul nominal răspunde Serviciul Român de Informatii, prin consilier juridic, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Serviciului Român de Informatii solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că sintagma “cadre militare în activitate”, folosită în art. 13 din Legea nr. 164/2001, nu poate fi interpretată în sensul că ar include cadrele militare trecute în rezervă sau în retragere, iar textul criticat nu contravine art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, deoarece autorul exceptiei solicită interpretarea dispozitiei legale criticate pentru neconstitutionalitate, ceea ce contravine art. 2 alin. (3) teza finală din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 11 septembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.479/2002, Tribunalul Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 164/2001, exceptie ridicată de Lucian Paulescu într-o cauză având ca obiect o contestatie la decizia de stabilire a pensiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia a arătat că dispozitiile art. 13 din Legea nr. 164/2001 sunt neconstitutionale în măsura în care sintagma “cadre militare în activitate” se interpretează în sensul că restrânge aplicabilitatea textului la militarii activi. Excluderea de la beneficiul acestor dispozitii legale a militarilor în rezervă si a celor în retragere este contrară principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, consacrat de art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie. Desi solutionarea cauzei sale depinde de dispozitiile art. 13 din Legea nr. 164/2001, autorul exceptiei arată că situatia este identică si în privinta art. 12 si 14 din aceeasi lege, care se referă la pensia de serviciu pentru limită de vârstă, respectiv la pensia de serviciu anticipată partială.

Tribunalul Călărasi apreciază că exceptia este neîntemeiată, “nefiind vorba de o discriminare în sensul criteriilor stabilite de art. 4 alin. (2) din Constitutie, ci de o oportunitate a legiuitorului în raport cu situatii de fapt diferite”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, având în vedere că art. 12 si 13 din Legea nr. 164/2001 “nu produc o discriminare în raport cu cadrele militare în activitate, în rezervă sau în retragere, întrucât acestia nu se găsesc în aceleasi circumstante, fapt care a determinat legiuitorul să adopte solutii legislative distincte”. De altfel, solutii asemănătoare s-au adoptat si prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, legiuitorul distingând între categoriile de persoane aflate în ipostaze diferite.

Guvernul consideră că “dispozitiile art. 12, 13 si 14 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat vizează, deopotrivă, toate persoanele care se află într-o situatie identică, respectiv au calitatea de cadre militare în activitate la data solicitării dreptului la pensie de serviciu în sistemul pensiilor militare de stat” si, ca atare, ele “nu sunt de natură să creeze nici privilegii si nici discriminări, în sensul criteriilor prevăzute de art. 4 alin. (2) din Constitutie”. De altfel, apreciază Guvernul, în privinta dispozitiilor legale criticate “nu se pune nici o problemă de constitutionalitate, ci se pun numai probleme de interpretare si aplicare, care sunt de competenta instantelor judecătoresti”, Curtea Constitutională, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, neputându-se pronunta în acest sens, motiv pentru care exceptia este inadmisibilă.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, întrucât, potrivit art. 3 din Legea nr. 164/2001, de prevederile acestei legi beneficiază “cadrele militare în activitate, în rezervă sau în retragere”, fără a  exclude vreo categorie de cadre militare. Dispozitiile legale criticate stabilesc doar conditiile pe care trebuie să le îndeplinească diferite categorii de cadre militare pentru a beneficia de o anumită pensie militară de stat.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 13 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 10 aprilie 2001, dispozitii care au următorul continut: “Au dreptul la pensie de serviciu anticipată cadrele militare în activitate care îndeplinesc conditiile de vechime prevăzute la art. 12 lit. b) si se află în una dintre următoarele situatii:

a) au împlinit vârsta de 50 de ani si sunt trecute în rezervă ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzută de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare sau ca urmare a reorganizării unor unităti si a reducerii unor functii în statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate, în interpretarea care le-a fost dată de Casa de Pensii a Serviciului Român de Informatii, de Comisia de contestatii si de prima instantă, sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, conform cărora:

“(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, fără a încălca principiul neretroactivitătii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, dispozitiile art. 13 din Legea nr. 164/2001 pot fi aplicate numai cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere după data intrării în vigoare a legii.

Curtea constată, de asemenea, că dispozitiile Legii nr. 164/2001 nu instituie privilegii sau discriminări între cetătenii aflati în situatii identice. Astfel, potrivit art. 3, “De prevederile prezentei legi beneficiază cadrele militare în activitate, în rezervă sau în retragere, denumite în continuare cadre militare, precum si urmasii acestora”.

Conform art. 10 din aceeasi lege, “Sistemul pensiilor militare de stat cuprinde:

a) pensia de serviciu;

b) pensia de invaliditate;

c) pensia de urmas”, iar art. 11 prevede că “Pensia de serviciu poate fi:

a) pentru limită de vârstă;

b) anticipată;

c) anticipată partială”.

Este evident că persoanele care urmează să beneficieze de una sau de alta dintre cele trei categorii de pensie de  serviciu se află în situatii obiectiv diferite, în raport cu care este justificat si tratamentul juridic diferentiat.

Pensiile militare de serviciu, fiind mai avantajoase decât alte categorii de pensii, conform optiunii legiuitorului, se acordă persoanelor care rămân în activitate militară pânăla pensionare, dar nu sunt excluse nici fostele cadre militare, având în vedere dispozitiile art. 15 din Legea nr. 164/2001, conform cărora “Cadrele militare care la data trecerii în rezervă nu îndeplinesc conditiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime în serviciul militar de cel putin 15 ani pentru bărbati si 10 ani pentru femei, beneficiază de pensie militară de stat la împlinirea vârstelor standard prevăzute în Legea nr. 19/2000, proportional cu numărul anilor de serviciu  militar”.

Pensia de serviciu anticipată, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 164/2001, se poate acorda numai în cazul îndeplinirii anumitor conditii speciale, în afară de cele referitoare la vârstă si la vechime, care depind de motivele trecerii în rezervă sau direct în retragere, cum sunt: împlinirea limitei de vârstă în grad; reorganizarea unitătii militare si reducerea unor functii; alte motive sau nevoi ale institutiei militare; împrejurarea că persoana este inaptă sau partial aptă pentru serviciul militar. Aceste conditii speciale demonstrează si situatia diferită a cadrelor militare care solicită acordarea acestui tip de pensie, ceea ce îndreptăteste instituirea unui tratament diferit pentru fiecare categorie.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Lucian Paulescu în Dosarul nr. 1.479/2002 al Tribunalului Călărasi.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 21

din 21 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 36/1999, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Lăpugiu de Jos în Dosarul nr. 164/2002 al Judecătoriei Deva.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 291C/2002 si nr. 292C/2002, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Consiliul Local al Comunei Dobra în Dosarul nr. 165/2002 si, respectiv, de Consiliul Local al Comunei Vorta în Dosarul nr. 166/2002 ale aceleiasi instante.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea celor trei dosare.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 291C/2002 si nr. 292C/2002 la Dosarul nr. 290C/2002, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă. Se arată că, potrivit principiului anualitătii bugetului de stat, prevăzut de art. 137 alin. (2) din Constitutie, Legea nr. 36/1999 prin care s-a aprobat bugetul de stat pe anul 1999 nu mai este în vigoare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierile din 17 mai 2002, Judecătoria Deva a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Lăpugiu de Jos, de Consiliul Local al Comunei Dobra si de Consiliul Local al Comunei Vorta în dosarele nr. 164/2002, nr. 165/2002 si nr. 166/2002 ale acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, identică în cele trei dosare, autorii acesteia sustin că legea criticată încalcă dispozitiile art. 15 alin. (2) si ale art. 78 din Constitutie, arătând, în esentă, că această lege contine dispozitii cu caracter retroactiv, întrucât a intrat în vigoare la data de 8 martie 1999. Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, aplicarea dispozitiilor art. 34 alin. 2 din lege, care se referă la finantarea de la bugetele locale a cheltuielilor aferente unitătilor de combatere a dăunătorilor si bolilor în sectorul vegetal, punctelor de însământări artificiale si circumscriptiilor sanitar-veterinare, precum si a dispozitiilor art. 6 privind regularizarea până la 30 aprilie 1999 cu bugetul de stat este de natură să dezechilibreze bugetul local al comunei.

Judecătoria Deva apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât Legea nr. 36/1999 prin care s-a aprobat bugetul de stat pe anul 1999, “având aplicabilitate limitată, potrivit principiului anualitătii bugetului de stat, si-a produs efectele, astfel că nu se poate spune că aceasta mai este în vigoare”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost sesizată, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36 din 8 martie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 martie 1999.

Critica de neconstitutionalitate se bazează pe invocare a încălcării dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii si ale art. 78 privind intrarea în vigoare a legii.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor art. 137 alin. (2) din Constitutie care consacră principiul anualitătii bugetului de stat, Legea nr. 36/1999 a fost în vigoare în cursul anului 1999, perioadă pentru care s-a aprobat bugetul de stat. În consecintă, legea criticată nemaifiind în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate este contrară dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora Curtea Constitutională decide numai asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante în vigoare. În baza dispozitiilor alin. (6) al aceluiasi articol, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

În acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 61 din 26 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, s-a retinut că “principiul anualitătii bugetului de stat este de natură constitutională. Acest principiu se aplică atât actului legislativ denumit buget, cât si componentelor sale, care, subsumându-se întregului, adică bugetului în ansamblul lui, nu pot fi separate de el”.

În consecintă, Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, având caracter temporar, dispozitiile sale nu pot fi altfel decât tot temporare, astfel cum rezultă din principiul anualitătii bugetului de stat.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Lăpugiu de Jos, de Consiliul Local al Comunei Dobra si de Consiliul Local al Comunei Vorta în dosarele nr. 164/2002, nr. 165/2002 si, respectiv, nr. 166/2002 ale Judecătoriei Deva.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării si implementării Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice si a planului de actiune aferent

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2002 privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării si implementării Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice si a planului de actiune aferent,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării si implementării Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice si a planului de actiune aferent, prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării

si implementării Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice si a planului de actiune aferent

 

CAPITOLUL I

Cadrul legislativ, atributii

 

Art. 1. - Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării si implementării Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice si a planului de actiune aferent, denumit în continuare Grup interministerial, este constituit si functionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2002.

Art. 2. - Grupul interministerial, organism fără personalitate juridică ce functionează pe lângă Ministerul Industriei si Resurselor, îsi exercită atributiile în limitele competentelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2002.

 

CAPITOLUL II

Componentă, reguli de organizare si functionare

 

Art. 3. - Grupul interministerial are componenta în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2002.

Art. 4. - Grupul interministerial este coordonat de ministrul industriei si resurselor, în calitate de presedinte, sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2002.

Art. 5. - (1) Secretariatul Grupului interministerial este asigurat de Ministerul Industriei si Resurselor prin presedintele Agentiei Române pentru Conservarea Energiei.

(2) Secretarul Grupului interministerial va desemna specialisti din cadrul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei pentru rezolvarea operativă a problemelor de secretariat.

Art. 6. - (1) Grupul interministerial se întruneste trimestrial si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, la convocarea unuia dintre vicepresedinti.

(2) Data, ora si ordinea de zi ale sedintelor de lucru următoare pot fi stabilite de comun acord la sfârsitul fiecărei sedinte sau pot fi transmise în scris.

Art. 7. - Sedintele Grupului interministerial se desfăsoară la sediul Ministerului Industriei si Resurselor, în prezenta a minimum două treimi din numărul reprezentantilor, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2002.

Art. 8. - Propunerile si recomandările Grupului interministerial se adoptă cu majoritatea calificată a membrilor prezenti la sedintă.

Art. 9. - Regulamentul de organizare si functionare a Grupului interministerial se modifică sau se completează, după caz, prin votul a minimum două treimi din numărul membrilor.

Art. 10. - (1) În perioada dintre două sedinte secretariatul asigură legătura dintre membrii Grupului interministerial prin schimbul de informatii si documente necesare pentru derularea activitătii.

(2) Membrii Grupului interministerial vor fi convocati în scris, cu minimum 5 zile înaintea fiecărei sedinte, anuntându-li-se data si ora convocării, precum si ordinea de zi a sedintei, la care se anexează documentele de lucru.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 11. - La reuniunile Grupului interministerial pot participa în calitate de invitat reprezentanti ai altor ministere sau autorităti publice, asociatii profesionale, sindicate, reprezentanti ai sectorului privat, ai unor organizatii si asociatii neguvernamentale ori ai altor factori interesati, în scopul asigurării unui consens cât mai larg asupra Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice.

Art. 12. - (1) Dezbaterile si hotărârile fiecărei sedinte se consemnează într-un registru cuprinzând procesele-verbale ale Grupului interministerial, fiecare proces-verbal fiind semnat de toti reprezentantii cu drept de vot prezenti la sedintă.

(2) Registrul cuprinzând procesele-verbale se păstrează la secretarul Grupului interministerial.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru stabilirea Criteriilor de acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare

 

În conformitate cu prevederile art. V din Legea nr. 654/2001 pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. o) si p) si alin. (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

în baza Avizului Consiliului National de Vânătoare nr. 3/2002,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. B.m) si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor este abilitată  să acorde, în conditiile legii si ale prezentului ordin, licenta de functionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare.

(2) În conformitate cu prevederile legii, Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România poate acorda, în baza criteriilor aprobate prin prezentul ordin, licenta de functionare pentru organizatiile vânătoresti afiliate.

(3) Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România va comunica operativ directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor situatia actualizată a organizatiilor vânătoresti afiliate care au solicitat si, respectiv, au dobândit, în conformitate cu prevederile legii si ale prezentului ordin, licenta de functionare.

Art. 3. - (1) În cazul în care se constată că după acordarea licentei de functionare nu mai sunt îndeplinite una sau mai multe dintre conditiile de licentiere corespunzătoare criteriilor prevăzute în anexa la prezentul ordin, licenta de functionare va fi retrasă. În acest sens, personalul împuternicit din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si angajatii oficiilor cinegetice care functionează în structura inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic verifică modul de îndeplinire a acestor conditii.

(2) Licenta de functionare acordată organizatiilor vânătoresti se retrage dacă se constată că acestea nu îsi realizează scopul pentru care au fost licentiate în următoarele 3 luni de la data licentierii.

Art. 4. - Gestionarii fondurilor de vânătoare care detin, în baza contractelor de gestionare, fonduri de vânătoare trebuie să obtină licenta de functionare în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 155/2002 pentru stabilirea Criteriilor de acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 13 mai 2002, se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 5 februarie 2003.

Nr. 93.

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE

de acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare

 

Art. 1. - Licenta de functionare prevăzută de art. 8 alin. (1) lit. p) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, se acordă pentru fiecare gestionar de fonduri de vânătoare în baza următoarelor criterii:

a) apartenenta la una dintre categoriile de gestionari de fonduri de vânătoare, prevăzute de Legea nr. 103/1996, republicată, iar la înaintarea cererii de licentiere să fie constituit în conditiile legii si să nu fie în curs de dizolvare;

b) detinerea în proprietate sau cu chirie a unor dotări minime, necesare pentru desfăsurarea activitătii;

c) conducerea tehnică a activitătii de gospodărire a vânatului, desfăsurată de unitatea care solicită acordarea licentei de functionare, să fie asigurată de către o persoană angajată, corespunzător pregătită pentru îndeplinirea acestor atributii;

d) asigurarea pazei fondurilor de vânătoare pentru care există încheiate contracte de gestionare să fie făcută în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 103/1996, republicată, si ale art. 15 din Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu modificările si completările ulterioare;

e) organizarea si conducerea activitătii financiar-contabile să se realizeze în conformitate cu reglementările legale în domeniu;

f) posibilitatea asigurării în orice moment a necesarului de cheltuieli pentru gospodărirea vânatului, în  conformitate cu obligatiile legale si contractuale.

Art. 2. - Dovedirea de către gestionarii fondurilor de vânătoare a îndeplinirii criteriilor de acordare a licentei prevăzute la art. 1 se face prin depunerea, o dată cu cererea de acordare a licentei de functionare, a copiilor de pe documentele care atestă îndeplinirea următoarelor conditii:

a) - în cazul organizatiilor vânătoresti: au dobândit personalitatea juridică, fapt atestat prin act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească de dobândire a personalitătii juridice si certificat de înscriere în registrul asociatiilor si fundatiilor si sunt afiliate la Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, fapt atestat prin certificatul de afiliere;

- în cazul celorlalte categorii de gestionari ai fondurilor de vânătoare: dovedesc prin documente că prin natura obiectului de activitate fac parte din categoriile de gestionari ai fondurilor de vânătoare, prevăzute de lege;

b) detin un sediu distinct si destinat exclusiv scopului pentru care fiintează, dotat cu mobilier corespunzător, minimum un PC echipat corespunzător, linie telefonică si/sau mijloace de comunicare prin telefonie mobilă, precum si armament de pază (minimum o armă pentru fiecare persoană cu atributii de pază si ocrotire a vânatului), armament de vânătoare pentru desfăsurarea activitătilor de ocrotire si selectie a vânatului (arme cu alice si arme cu glont), binocluri (minimum unul pentru fiecare persoană cu atributii de pază si ocrotire a vânatului) si mijloace de deplasare adecvate conditiilor specifice de teren;

c) persoana angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pentru coordonarea si conducerea pe linie tehnică a activitătii de vânătoare îndeplineste următoarele conditii de specialitate: este absolventă a unei unităti de învătământ de nivel superior, care a avut printre disciplinele de studiu vânatul si vânătoarea, sau absolventă a unei unităti de învătământ de nivel superior, dar de altă specialitate ori de nivel mediu, care a avut printre disciplinele de studiu vânatul si vânătoarea, si care a lucrat efectiv minimum 5 ani ca responsabil cu probleme cinegetice si detine calitatea de vânător de minimum 5 ani într-o organizatie vânătorească gestionară de fonduri de vânătoare;

- în cazul administratorului pădurilor statului este necesar ca în cadrul Regiei Nationale a Pădurilor să existe un birou sau serviciu de vânătoare cu minimum o persoană care să îndeplinească conditiile de specialitate, iar în cadrul fiecărei directii silvice, minimum câte o persoană cu atributii exclusiv pe linie de coordonare a activitătii de vânătoare si care să îndeplinească conditiile de specialitate precizate anterior;

d) au angajată cu contract individual de muncă înregistrat la autoritatea publică competentă minimum câte o persoană cu atributii de pază si ocrotire a vânatului pentru fiecare fond de vânătoare pe care îl au în gestiune, respectiv se angajează să încadreze în functie câte o astfel de persoană, în cazul în care vor beneficia de atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare; încadrarea în functie a personalului cu atributii de pază si ocrotire a vânatului se face cu respectarea criteriilor tehnicoprofesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare;

e) au bilant contabil pe anul precedent cererii de licentiere, înregistrat la directia generală a finantelor publice;

f) detin mijloacele materiale pentru asigurarea pazei si hranei complementare necesare vânatului, pentru toate fondurile de vânătoare pentru care au încheiate contracte de gestionare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea raselor de câini admise la vânătoare în România

 

În conformitate cu prevederile art. V din Legea nr. 654/2001 pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996,

în temeiul prevederilor art. 8 lit. u) si ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

în baza Avizului Consiliului National de Vânătoare nr. 3/2002,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. B.m) si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista raselor de câini admise la vânătoare în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În cazul aducerii din străinătate de câini de vânătoare din alte rase neincluse în anexa la prezentul ordin, pentru utilizarea acestora la vânătoare se solicită aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3. - Personalul împuternicit al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si al inspectoratelor  teritoriale de regim silvic si cinegetic, care functionează în subordinea aceluiasi minister, controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si  Pădurilor nr. 214/2001 privind stabilirea raselor de câini admise la vânătoare în România, publicat în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 500 din 24 august 2001, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 5 februarie 2003.

Nr. 94.

 

ANEXĂ

 

LISTA

raselor de câini admise la vânătoare în România

 

Nr.

crt.

Grupa

Subgrupa

Rasa

Principala utilizare

0

1

2

3

4

1.

I. PREPELICARI

A. Prepelicari pontatori -

Pointer

La vânatul mic, cu predilectie cel cu pene, dar si cu păr, la câmp si baltă

 

 

- insulari -

Setter

 

 

- continentali

- Brac

Aceeasi utilizare de mai sus, la care se adaugă si utilizarea la vânători colective, în terenuri împădurite, colinare si de munte

 

 

 

- Vijla

 

 

 

- Pudel Pointer

 

 

 

- Munsterlander

 

 

 

- Epagneul Breton

 

 

B. Prepelicari - scotocitori -

Cocker Spaniel

La vânatul mic cu pene si cu păr, cu predilectie la baltă

 

 

 

Springer Spaniel

 

 

 

- Wachtel Hund

2.

II. GONITORI

 

- Copoi ardelenesc

La vânatul negru si prădători cu păr si la vizuină, cu exceptia raselor: Copoi ardelenesc, Beagle, Airdale Terrier si Basset

 

 

 

- Beagle

 

 

 

- Jagd Terrier

 

 

 

- Fox Terrier Hound

 

 

 

- Teckel

 

 

 

- Terrier Irlandez

 

 

 

- Airedale Terrier

 

 

 

- Basset Hound

 

 

 

- Metis

Numai la vânatul negru

3.

III. LIMIERI- RETRIEVERI

 

- Limier

La găsirea vânatului mare, rănit, pe urmă de sânge

 

 

 

- Ridgeback (Limier rhodezian)

 

 

 

- Blood Hound

 

 

 

 

- Labrador - Retriever

La recuperarea vânatului mic, împuscat

 

 

 

- Golden Retriever

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind ajutorul de stat si capitalul de risc, elaborate de Consiliul Concurentei în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

În baza:

- Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;

- prevederilor art. 22 alin. (1) si (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările ulterioare,

si având în vedere:

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ referitor la proiectul de Instructiuni privind ajutorul de stat si capitalul de risc,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pun în aplicare Instructiunile privind ajutorul de stat si capitalul de risc.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si instructiunile mentionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

THEODOR VALENTIN PURCĂREA

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2003.

Nr. 16.

 

INSTRUCTIUNI

privind ajutorul de stat si capitalul de risc

 

În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

Consiliul Concurentei adoptă prezentele instructiuni.

Introducere

Finantarea prin fonduri proprii sau cvasiproprii poate fi mai atractivă pentru anumite categorii de întreprinderi aflate în diferite stadii de dezvoltare decât finantarea exclusiv prin împrumuturi, avându-se în vedere costurile aferente serviciului datoriei, riscurile la care se expun întreprinderile prea dependente de finantarea prin credite si aversiunea numeroaselor institutii de credit fată de risc. Totodată expansiunea pietei de capital de risc oferă perspective de crestere economică si creare de noi locuri de muncă.

Capitalul de risc încurajează o reorientare a finantărilor în scopul sustinerii creării de noi întreprinderi, a întreprinderilor cu tehnologie avansată si a microîntreprinderilor, precum si spre alte initiative care presupun un capital de risc.

Un deficit de fonduri proprii, care implică existenta unei imperfectiuni persistente a pietei de capital care nu permite ca oferta să satisfacă cererea la un pret acceptabil pentru ambele părti, afectează în special întreprinderile mici si mijlocii (IMM). Acest deficit afectează, pe de o parte, întreprinderile cu tehnologie avansată, inovatoare si în special firmele nou-create, cu un potential de crestere ridicat, si, pe de altă parte, un larg evantai de întreprinderi aflate în diferite stadii de dezvoltare si care operează în diferite sectoare, al căror potential de crestere este mai scăzut si care nu pot găsi finantare pentru proiectele lor de extindere fără aport de capital de risc din exterior.

Tinând cont de avantajele ce se pot obtine prin cresterea aportului de capital în activităti cu grad ridicat de risc si de dificultătile pe care le întâmpină operatorii economici implicati în acest gen de activităti, în functie de strategia de dezvoltare a anumitor sectoare economice, autoritătile publice pot lua măsuri de încurajare a dezvoltării pietelor de capital de risc, cum sunt:

a) promovarea liberei initiative;

b) relaxarea constrângerilor fiscale ce apasă asupra capitalului, cum ar fi un tratament mai putin favorabil decât cel destinat finantării prin împrumuturi;

c) măsuri care favorizează integrarea pietelor;

d) relaxarea constrângerilor datorate reglementărilor, inclusiv restrictii în materia plasamentelor impuse unor tipuri de institutii financiare si procedurile administrative legate de constituirea unei întreprinderi.

Astfel de măsuri trebuie să fie compatibile cu prevederile Legii nr. 143/1999, cu modificările ulterioare.

1. Definitie

Capitalul de risc reprezintă finantarea prin participare la capitalul întreprinderilor în scopul înfiintării si/sau dezvoltării acestora (subscriere de actiuni la constituire sau la majorarea capitalului social). Capitalul de risc este implicat în activităti cu grad ridicat de risc (finantarea unor noi tehnologii sau produse, pătrunderea pe noi piete prin investitii directe sau de portofoliu etc.) care în mod normal nu atrag subscrieri de capital sau finantări prin forme traditionale.

Finantarea lor se realizează de regulă cu participarea băncilor, societătilor de asigurări si a altor agenti financiari specializati. Termenul “capital de risc” se referă în principal la capitalul de risc furnizat prin fondurile de investitii (fondurile de capital de risc) create în acest scop. Aceste fonduri reprezintă o combinatie de fonduri proprii, fonduri “mezanin”*) si fonduri împrumutate, iar termenul “capital de risc” acoperă ansamblul acestor finantări. Fondurile de investitii sunt reglementate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată si modificată prin Legea nr. 513/2002.

2. Scopul si domeniul de aplicare

2.1. Prezentele instructiuni au ca obiective principale:

a) precizarea modului în care Consiliul Concurentei aplică definitia ajutorului de stat prevăzută la art. 2 din Legea nr. 143/1999 măsurilor destinate furnizării sau sustinerii capitalului de risc (măsuri de capital de risc);

b) definirea criteriilor care permit Consiliului Concurentei să autorizeze măsuri de acest tip care constituie efectiv ajutoare de stat.

2.2. Prevederile acestor instructiuni nu derogă de la pre-vederile Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate.

Consiliul Concurentei va acorda o atentie deosebită necesitătii de a evita ca prezentele instructiuni să fie utilizate pentru a modifica sensul principiilor enuntate în regulamentele si instructiunile în vigoare în domeniul  ajutorului de stat.

3. Justificarea controlului fondurilor publice acordate pentru finantarea măsurilor de capital de risc

3.1. Pe lângă obligatia controlului ajutoarelor de stat acordate, atunci când autoritătile publice decid să  angajeze fonduri de stat sau să încurajeze măsuri ce vizează promovarea capitalului de risc, trebuie să aibă în vedere reducerea pe cât posibil a următoarelor categorii de risc:

a) riscul ca avantajele oferite beneficiarilor (investitori sau întreprinderi) să creeze distorsionarea concurentei în raport cu concurentii de pe piată;

b) riscul numit sinfluenta nulă” sau absenta efectului de stimulare. Unele întreprinderi finantate din fonduri  publice ar fi putut în orice caz să obtină finantarea în aceleasi conditii, din alte surse. Desi este o situatie mai rar întâlnită, în acest caz fondurile publice sunt utilizate inutil;

c) riscul “efectului de evictiune”, adică existenta măsurilor finantate prin intermediul fondurilor publice ar putea descuraja alti investitori potentiali de a furniza capital.

3.2. În fundamentarea deciziei de autorizare sau de interzicere a acordării ajutoarelor pentru măsuri vizând promovarea capitalului de risc, Consiliul Concurentei va tine seama de respectarea acestor cerinte.

4. Beneficiarii

Măsurile de capital de risc pot conferi ajutor pentru cel putin trei tipuri de beneficiari (.niveluri”):

a) Ajutor pentru investitori

Atunci când o măsură permite investitorilor să participe la capitalul unei întreprinderi sau grup de întreprinderi în conditii mai avantajoase decât pentru alti investitori publici ori dacă această investitie ar fi efectuată în absenta acestei măsuri, investitorii respectivi obtin un avantaj. Acest avantaj se mentine, de asemenea, si în cazul în care măsura îl determină pe investitor să acorde el însusi un avantaj societătii sau societătilor în cauză. Faptul că în absenta acestei măsuri existenta unei disfunctionalităti a pietei ar descuraja toti investitorii să efectueze asemenea investitii nu este suficientă în sine pentru a respinge prezumtia existentei unui avantaj. Conditii mai avantajoase sunt acordate investitorilor pentru a compensa factorii care determină această disfunctionalitate a pietei, iar Consiliul Concurentei apreciază că această compensare reprezintă un avantaj care constituie ajutor de stat dacă investitorii sunt agenti economici si dacă sunt îndeplinite celelalte conditii prevăzute la art. 2 din Legea nr. 143/1999 si, în special, conditia de selectivitate.

b) Ajutor în favoarea unei structuri sau a unui fond intermediar

O măsură ce vizează promovarea capitalului de risc poate să prevadă crearea unui fond sau a altei structuri de plasament care din punct de vedere juridic este distinctă de investitori si de întreprinderile beneficiare. Este necesar să se determine în ce măsură acest fond sau această structură poate fi considerată ca un agent economic care beneficiază de ajutor de stat.

Consiliul Concurentei consideră că un fond este mai curând o structură care permite transferul unui ajutor către investitorii si/sau întreprinderile în care se realizează investitia decât beneficiarul propriu-zis al ajutorului. Totusi, în anumite cazuri, în special atunci când măsurile implică transferuri în favoarea fondurilor care grupează un număr mare de investitori diferiti, fondul poate avea caracterul unei întreprinderi independente. În acest caz ne aflăm în prezenta unui ajutor, cu exceptia cazului în care investitia a fost realizată în conditii considerate acceptabile pentru un operator economic obisnuit care operează într-o economie de piată si care nu conferă, în consecintă, nici un avantaj beneficiarului.

c) Ajutor pentru întreprinderile în care se realizează investitia

Principalul criteriu în functie de care se stabileste existenta unui ajutor este stabilirea modului în care întreprinderea a beneficiat de investitie, si anume dacă investitia s-a realizat în conditii care ar fi acceptabile pentru un investitor privat care operează într-o economie de piată.

Acest criteriu poate fi îndeplinit, de exemplu, atunci când investitia efectuată prin măsuri de capital de risc este realizată pari passu cu unul sau mai multi investitori de acest tip (resursele statului sunt furnizate în conditii identice cu cele aplicate investitorilor privati - clauza pari passu).

Atunci când nu avem de a face cu această situatie, faptul că deciziile de investitii sunt luate de gestionarii comerciali ai fondurilor de capital de risc sau de reprezentanti ai investitorilor, în vederea maximizării profitului, constituie un indicator important, dar nu suficient. Consiliul Concurentei trebuie să tină cont, de asemenea, de faptul că avantajele acordate investitorilor fondurilor pot fi transferate întreprinderilor beneficiare, atunci când investitiile nu sunt realizate din fonduri pari passu cu un investitor privat supus conditiilor economiei de piată. Atunci când o măsură privind capitalul de risc permite reducerea riscurilor si/sau cresterea profiturilor pe care investitorii le vor realiza dintr-o anumită investitie, se poate considera că investitorii nu actionează ca agenti economici obisnuiti.

5. Evaluarea compatibilitătii măsurilor de capital de risc

5.1. Consiliul Concurentei va solicita dovada existentei unei disfunctionalităti a pietei înainte de autorizarea măsurilor de capital de risc care nu intră în sfera de aplicare a celorlalte reglementări existente în domeniul ajutorului de stat. Aceste măsuri, finantate în totalitate sau partial prin ajutoare de stat, nu trebuie să depăsească echivalentul în lei al unui milion de euro. Disfunctionalitatea pietei poate fi definită ca o situatie în care nu este atinsă eficienta economică, datorită imperfectiunilor mecanismelor pietei (dezechilibru între cerere si ofertă, alocarea defectuoasă a resurselor etc.). Evidentierea existentei unei disfunctionalităti a pietei nu modifică totusi caracterul de ajutor al unei anumite măsuri si nici necesitatea de a evalua compatibilitatea acesteia cu legislatia în vigoare în domeniul ajutorului de stat.

5.2. Atunci când este evidentiată existenta unei disfunctionalităti a pietei, Consiliul Concurentei va examina dacă măsura de ajutor de stat este proportională cu gradul de disfunctionalitate estimat al pietei si va urmări ca orice eventuală neconcordantă să fie minimă. Acest obiectiv poate fi cel mai bine îndeplinit prin măsuri suficiente pentru a asigura aportul de capital al investitorilor care actionează pe piată si care fac ca deciziile de investitii să fie luate pe baze comerciale si în conditii cât mai apropiate de cele care ar prevala într-o economie de piată.

5.3. Pentru a asigura compatibilitatea cu legislatia în domeniul ajutorului de stat, trebuie îndeplinite următoarele conditii:

a) investitiile sau cea mai mare parte a lor să fie limitate la întreprinderile mici si/sau mijlocii în momentul înfiintării ori în faze incipiente;

b) măsura trebuie să se concentreze mai ales pe asigurarea capitalului de risc decât pe asigurarea altor forme de finantare;

c) deciziile de investitii trebuie să fie determinate de obtinerea de profit. În acest caz este necesar să existe o legătură între performantele financiare ale fondului si remunerarea persoanelor responsabile pentru luarea deciziilor de investitii. De asemenea, investitia în capitalul social al întreprinderilor tintă trebuie făcută pe baze comerciale de către investitori care operează în economia de piată, fiind necesară o implicare semnificativă a acestora (implicare semnificativă înseamnă cel putin 30% din capitalul fondului);

d) gradul de distorsionare a concurentei între investitori si între fondurile de investitii trebuie redus la minimum.

Aceasta se poate realiza prin licitatii deschise, care au ca obiect stabilirea conditiilor preferentiale oferite investitorilor.

Alternativ, conditiile preferentiale pot fi stabilite la initierea fondului de investitii si pot fi puse la dispozitie tuturor investitorilor interesati;

e) investitia făcută de fond trebuie să se realizeze pe baza unui plan de afaceri;

f) măsurile trebuie să prevadă un “mecanism de iesire” pentru participarea directă sau indirectă a statului în întreprinderile individuale;

g) existenta unei limite maxime a cumulului măsurilor de ajutor de stat acordat unei singure întreprinderi.

5.4. În evaluarea făcută de Consiliul Concurentei se va tine cont de specificitatea regională a oricărei măsuri, aceasta fiind supusă unui test de proportionalitate global.

6. Măsuri ce constituie ajutor de stat

Măsurile de capital de risc care reprezintă ajutor de stat sunt următoarele:

a) constituirea fondurilor de investitii (fonduri de capital de risc) în care statul este partener, investitor sau parte, chiar în conditii mai putin avantajoase decât ceilalti investitori;

b) subventii nerambursabile vărsate în fondurile de capital de risc în scopul acoperirii unei părti a cheltuielilor lor administrative si de gestiune;

c) celelalte instrumente financiare instituite în favoarea investitorilor de capital de risc sau a fondurilor de capital de risc menite să încurajeze furnizarea de capitaluri suplimentare pentru investitii;

d) garantii acordate investitorilor de capital de risc sau fondurilor de capital de risc, care acoperă o parte din pierderile legate de investitii, ori garantii oferite pentru împrumuturile acordate investitorilor sau fondurilor pentru investitii în capital de risc;

e) stimulente fiscale acordate investitorilor pentru a-i determina să efectueze investitii în capital de risc.

7. Conditii care trebuie respectate în aplicarea prezentelor instructiuni

Dispozitiile prezentelor instructiuni se aplică cu respectarea prevederilor Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, precum si ale Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000.

8. Ajutoarele de stat care intră sub incidenta prezentelor instructiuni

Prezentele instructiuni se aplică ajutoarelor de stat acordate pentru măsuri de capital de risc, notificate după intrarea în vigoare a acestor instructiuni, precum si atunci când ajutoarele de stat au fost notificate înainte de intrarea lor în vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis încă o decizie.

9. Intrarea în vigoare a prezentelor instructiuni

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legeanr. 21/1996 si ale art. 22 alin. (5) din Legea nr. 143/1999, prezentele instructiuni vor fi puse în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si vor intra în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) Fond “mezanin” - provizion financiar al unei societăti după ce s-a asigurat finantarea de pornire. Acest tip de finantare reprezintă un stadiu intermediar în finantarea unei noi societăti, aflându-se între furnizarea unui credit si cumpărarea de actiuni.