MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 159       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 martie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

97. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior în retragere a unui general de brigadă în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

98. - Decret pentru trecerea în rezervă a unui general-maior din Ministerul Apărării Nationale

 

99. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Cehă în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 24 septembrie 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

76. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 64/2003

 

83. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tări terte

 

119. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală si de sănătate publică referitoare la uciderea vânatului sălbatic si la comercializarea cărnii de vânat sălbatic

 

140. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste criteriile ce reglementează înregistrarea în registrele genealogice a porcinelor de reproductie crescute în rasă pură

 

141. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste criteriile pentru autorizarea si supravegherea asociatiilor de crescători, a organizatiilor de înmultire, a întreprinderilor particulare sau a serviciilor oficiale ce stabilesc sau tin registre pentru porcinele de reproductie hibride

 

142. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelele de certificate pentru porcine de reproductie de rasă pură, material seminal, ovule si pentru embrioni de la acestea

 

143. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste metodele de monitorizare a performantei si metodele pentru evaluarea valorii genetice a porcinelor de reproductie de rasă pură si hibride

 

158. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

184. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Macon” - S.A. Deva

 

208. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale de abrogare a Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 100/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea corpului auditorilor de tertă parte din sectorul  gazelor naturale

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior în retragere a unui general de brigadă în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 31 din 25 februarie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă în retragere Maftei Cirilă Rosca se înaintează în gradul de general-maior în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 martie 2003.

Nr. 97.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui general-maior din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

           

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 28 februarie 2003 domnul general-maior Augustin Traian Mihai se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 martie 2003.

Nr. 98.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Cehă în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 24 septembrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 61 din 20 februarie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Republica Cehă în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 24 septembrie 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 martie 2003.

Nr. 99.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 64/2003

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii si solidaritătii sociale emite următorul ordin:

Articol unic. - Se modifică si se completează modelulcadru al contractului individual de muncă prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, după cum urmează:

1. Punctul 1 al literei G va avea următorul cuprins:

“G. Conditii de muncă:

1. Activitatea se desfăsoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.”

2. Titlul si continutul literei J vor avea următorul cuprins:

“J. Salariul:

1. Salariul de bază lunar brut: … lei

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri .........;

b) indemnizatii .........;

c) alte adaosuri ......... .

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plăteste salariul este/sunt .........”

3. Titlul si continutul literei K vor avea următorul cuprins:

“K. Drepturi si obligatii ale părtilor privind securitatea si sănătatea în muncă:

a) echipament individual de protectie .........;

b) echipament individual de lucru .........;

c) materiale igienico-sanitare .........;

d) alimentatie de protectie .........;

e) alte drepturi si obligatii privind sănătatea si securitatea în muncă .........”

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 11 martie 2003.

Nr. 76.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tări terte

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 150.778 din 30 ianuarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tări terte, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 5. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, prin decizii, va lua măsuri pentru implementarea graduală, astfel ca până la data intrării în vigoare a prezentului ordin dispozitiile acestuia să fie aplicabile.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 februarie 2003.

Nr. 83.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală si de sănătate publică referitoare la uciderea vânatului sălbatic si la comercializarea cărnii de vânat sălbatic

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 159.556 din 19 septembrie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate animală si de sănătate publică referitoare la uciderea vânatului sălbatic si la comercializarea cărnii de vânat sălbatic, armonizată cu Directiva Consiliului 92/45/CEE, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, institutiile centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 februarie 2003.

Nr. 119.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste criteriile ce reglementează înregistrarea în registrele genealogice a porcinelor de reproductie crescute în rasă pură

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 161.367 din 17 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste criteriile ce reglementează înregistrarea în registrele genealogice a porcinelor de reproductie crescute în rasă pură, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 24 februarie 2003.

Nr. 140.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste criteriile pentru autorizarea si supravegherea asociatiilor de crescători, a organizatiilor de înmultire, a întreprinderilor particulare sau a serviciilor oficiale ce stabilesc sau tin registre pentru porcinele de reproductie hibride

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 161.412 din 17 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste criteriile pentru autorizarea si supravegherea asociatiilor de crescători, a organizatiilor de înmultire, a întreprinderilor particulare sau a serviciilor oficiale ce stabilesc sau tin registre pentru porcinele de reproductie hibride, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 24 februarie 2003.

Nr. 141.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelele de certificate pentru porcine de reproductie de rasă pură, material seminal, ovule si pentru embrioni de la acestea

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 161.413 din 17 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste modelele de certificate pentru porcine de reproductie de rasă pură, material seminal, ovule si pentru embrioni de la acestea, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 24 februarie 2003.

Nr. 142.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste metodele de monitorizare a performantei si metodele pentru evaluarea valorii genetice a porcinelor de reproductie de rasă pură si hibride

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 161.804 din 17 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste metodele de monitorizare a performantei si metodele pentru evaluarea valorii genetice a porcinelor de reproductie de rasă pură si hibride, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 24 februarie 2003.

Nr. 143.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

În temeiul art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice nr. 132.552 din 19 februarie 2003 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, denumită în continuare Comisie, în următoarea componentă:

A. Reprezentantii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor:

1. Vasile Băcilă - director general - Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice - presedintele Comisiei;

2. Mircea Năstase - director - Directia economică, fonduri speciale si patrimoniu public - membru;

3. Tudorel Baltă - sef serviciu - Directia de industrie alimentară, standarde, mărci si licente - membru.

B. Reprezentantii patronatelor de profil:

1. Gelu Dragomir - presedintele Asociatiei Române a Cărnii - membru;

2. Florin Popescu - presedintele Asociatiei Patronale din România din Industria Laptelui - membru;

3. Viorel Marin - presedintele Asociatiei Nationale a Industriilor de Morărit si Panificatie - membru;

4. Aurel Popescu - presedintele Patronatului Român din Industria de Morărit-Panificatie - membru;

5. Ioan Armenean - presedintele Patronatului Zahărului din România - membru;

6. Viorel Zichil - presedintele Asociatiei Patronale a Industriei Uleiurilor si Grăsimilor Vegetale - membru;

7. Dan Ghitescu - presedintele Asociatiei Patronale a Producătorilor de Margarină din România - membru;

8. Livian Toropoc - presedintele Patronatului Legume-Fructe Buftea - membru;

9. Mihai Sâmpetru - presedintele Asociatiei Patronale a Producătorilor de Vin - VINROM Bucuresti - membru;

10. Zoltan Magyari - presedintele Asociatiei Producătorilor de Bere din România - membru;

11. Radu Murariu - presedintele Patronatului Român al Producătorilor de Băuturi Alcoolice - membru;

12. Romulus Dascălu - presedintele Asociatiei Producătorilor de Alcool si Băuturi Spirtoase - membru;

13. Mugurel Rădulescu - presedintele Asociatiei Nationale pentru Băuturi Răcoritoare - membru;

14. Emilia Tănăsescu - presedinta Asociatiei Producătorilor Industriali de Dulciuri din România - membru;

15. Nicolae Dimulescu - presedintele Organizatiei Patronale a Pestelui - membru.

(2) Comisia verifică documentatia înaintată de fiecare agent economic, care trebuie să întrunească conditiile de eligibilitate conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, precum si proiectele care trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 4 din acelasi act normativ.

(3) Comisia îsi desfăsoară lucrările în următoarea componentă: reprezentantii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor împreună cu reprezentantul patronatului din domeniul la care face referire proiectul.

(4) Pentru buna desfăsurare a activitătii Comisiei se constituie secretariatul format din:

1. Sanda Smeu - expert - Directia economică, fonduri speciale si patrimoniu public;

2. Andrei Gyemant - expert - Directia de industrie alimentară, standarde, mărci si licente.

Art. 2. - Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice si Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 3 martie 2003.

Nr. 158.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Macon” - S.A. Deva

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

în temeiul art. 28 alin. (1) lit. g) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se retrage acreditarea de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Macon” - S.A. Deva, înmatriculată la registrul comertului sub nr. J20/18/1991, pentru locul de consum S.C. “Macon” - S.A.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării.

Art. 3. - Retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale va intra în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost publicată prezenta decizie.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 184.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

de abrogare a Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

nr. 100/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea corpului auditorilor de tertă parte din sectorul gazelor naturale

 

În temeiul art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 100/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea corpului auditorilor de tertă parte din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 29 mai 2001.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 6 martie 2003.

Nr. 208.