MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 160         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

222. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati

 

223. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Norme privind determinarea si raportarea ratelor medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III din Legea nr. 528/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile în porturi,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 518/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 3 septembrie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galati se organizează si functionează în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul prevăzut în anexa nr. 1 si îndeplineste functia de autoritate portuară în porturile Galati, Tulcea, Isaccea, Măcin, Chilia Veche, Mahmudia, Smârdan, Hârsova, în punctele de lucru Gura Arman, Turcoaia si debarca-derele din Crisan, Maliuc, Gorgova, Partizani si Babarada, aflate în zona de activitate a companiei si ale căror limite sunt prevăzute în anexa nr. 2.”

2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(3) Actiunile Companiei Nationale «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati sunt detinute initial în totalitate de către statul român, care îsi exercită drepturile si obligatiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Compania poate fi privatizată în conditiile legii, statul păstrând pachetul de actiuni care îi va asigura o pozitie majoritară.”

3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“(2) În cadrul activitătilor de interes public national pe care le desfăsoară, Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati va centraliza de la toti agentii economici care desfăsoară activităti de transport naval în porturi si pe căile navigabile din zona sa de activitate datele referitoare la volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate si normele de operare din zona sa de activitate, necesare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si va asigura publicarea anuală a acestora.

(3) Agentii economici care desfăsoară activităti de transport naval în porturi si pe căile navigabile din zona de activitate a companiei sunt obligati să pună la dispozitie Companiei Nationale «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati aceste date.”

4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati este proprietate publică a statului si se concesionează acesteia, conform prevederilor legale în vigoare.”

5. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc sase alineate noi, alineatele (11)-(16), cu următorul cuprins:

“(11) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei stabileste infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati, care se concesionează acesteia, pe baza unui contract de concesiune încheiat în conditiile legii.

(12) În cazul infrastructurii de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale ÇAdministratia Porturilor Dunării MaritimeČ-S.A. Galati, concesionată altor persoane juridice, Compania Natională

«Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati poate fi reprezentantul concedentului în raporturile cu concesionarii.

(13) Reprezentarea concedentului de către Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati în raporturile cu concesionarii se face pe bază de contract.

(14) În calitatea sa de reprezentant al concedentului în raporturile cu concesionarii Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati are următoarele obligatii:

a) verifică respectarea de către concesionari a prevederilor contractului de concesiune, cum ar fi: modul de derulare a lucrărilor de investitii prevăzute în contractul de concesiune si calitatea acestor lucrări, întretinerea si repararea de către concesionari a bunurilor concesionate;

b) avizează documentele de plată a redeventei.

(15) Pentru efectuarea activitătilor prevăzute la alin. (14) Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati are dreptul de a încasa o sumă în cuantum de 25% din redeventa datorată de agentii economici bugetului de stat.

(16) Modul de plată se stabileste prin contractul de reprezentare încheiat între concedent si Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati va asigura utilizarea de către terti, în mod liber si nediscriminatoriu, a infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati exploatează infrastructura portuară concesionată conform art. 5, pe baza unor contracte de asociere si/sau închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Sumele rezultate din exploatarea bunurilor concesionate companiei nationale se constituie ca venituri proprii ale acesteia.

(3) Pentru punerea la dispozitie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval si pentru serviciile efectuate în conformitate cu obiectul de activitate, Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati percepe tarife stabilite în conformitate cu legislatia în vigoare.

(4) Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati are obligatia să facă publice tarifele prevăzute la alin. (3), precum si facilitătile care se acordă privind plata acestor tarife.

(5) Facilitătile prevăzute la alin. (4) se acordă în mod nediscriminatoriu.”

7. După articolul 6 se introduc două articole noi, articolele 61 si 62, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Serviciile de sigurantă pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a instituit obligativitatea realizării, conform prevederilor legale, sunt servicii publice de interes national, care pot fi concesionate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în conditiile legii, persoanelor juridice române care îndeplinesc conditiile stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate desemna Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati ca reprezentant al său în raporturile cu concesionarii serviciilor de sigurantă din zona de activi- tate a acesteia.

(3) Reprezentarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei de către Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati în raporturile cu concesionarii serviciilor de sigurantă se face pe bază de contract.

(4) În calitate de reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati are următoarele obligatii:

a) urmăreste respectarea de către concesionari a prevederilor contractului de concesiune;

b) urmăreste efectuarea serviciilor de sigurantă în conditii de continuitate si securitate;

c) avizează documentele de plată a redeventei;

d) urmăreste respectarea tarifelor stabilite prin contract si modul de aplicare a acestora.

(5) Pentru efectuarea, în numele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, a activitătilor prevăzute la alin. (4), Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati are dreptul de a încasa o sumă în cuantum de 25% din redeventa datorată de agentii economici bugetului de stat.

(6) În cazul în care într-un port situat în zona de activitate a Companiei Nationale «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati nu există persoane juridice autorizate să efectueze serviciile de sigurantă prevăzute la alin. (1) sau în situatia imposibilitătii derulării contractelor de concesiune încheiate, furnizarea acestor servicii va fi asigurată de către Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati.

(7) În situatiile prevăzute la alin. (6) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei concesionează temporar Companiei Nationale «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati, prin încredintare directă, serviciile publice respective.

(8) În zona sa de activitate furnizarea serviciilor de sigurantă, altele decât serviciile publice de interes national prevăzute la alin. (1), se asigură de către Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati.

Art. 62. - (1) Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati are obligatia de a tine evidenta muncitorilor portuari care participă la operatiile de încărcare/descărcare a mărfurilor si/sau a containerelor în si din nave, de manipulare în si din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire, însăcuire a mărfurilor, precum si la operatiunile de curătare a hambarelor si a magaziilor navelor si altele asemenea.

(2) Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati eliberează carnetele de lucru în port pentru fiecare muncitor portuar, pe baza cărora îi înregistrează si percepe tarife legale pentru efectuarea acestor activităti.

(3) Preschimbarea carnetelor eliberate de căpităniile de port se va face fără perceperea de tarife.”

8. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(4) Bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizării obiectivelor de investitii aprobate de Guvern până la data înfiintării Companiei Nationale «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati, precum si alte bunuri de natura proprietătii publice nou-create sau rezultate în urma dezvoltării sau/si modernizării celor existente se concesionează Companiei Nationale «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

9. După alineatul (6) al articolului 7 se introduc două alineate noi, alineatele (7) si (8), cu următorul cuprins:

“(7) Prin delegare de competentă, Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati poate duce la îndeplinire si unele obligatii ce revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

(8) Pentru desfăsurarea activitătilor prevăzute la alin. (7) Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime»- S.A. Galati primeste fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

10. După articolul 12 se introduce un articol nou, articolul 13, cu următorul cuprins:

“Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. - Statutul Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, prevăzut în anexa, care devine anexa nr. 1, la Hotărârea Guvernului nr. 518/1998, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:“ARTICOLUL 5

Scopul companiei

(1) Compania îndeplineste functia de autoritate portuară în cadrul zonei sale de activitate, în limitele terenurilor portuare, a limitelor radelor portuare si a infrastructurii de transport naval, stabilită de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, potrivit art. 5 alin. (11) din hotărâre.

(2) În calitate de autoritate portuară, compania aplică politicile portuare si programele de dezvoltare a infrastructurilor de transport naval, elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, asigură functionalitatea porturilor si a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora si urmărirea si/sau asigurarea furnizării serviciilor de sigurantă, în baza contractelor de concesiune încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, asigurarea desfăsurării activitătilor auxiliare de transport naval si a celorlalte activităti prevăzute în obiectul de activitate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Compania asigură aducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligatiilor care revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al companiei este:

1. desfăsurarea activitătilor auxiliare activitătilor de transport naval, care cuprind:

a) întretinerea, mentinerea, asigurarea reparării caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval care i-a fost concesionată;

b) punerea la dispozitie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval prevăzute la lit. a), în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

c) semnalizarea terestră si plutitoare pentru navigatie;

d) dragajul de întretinere pentru asigurarea adâncimilor în porturi si pe căi navigabile;

e) asistenta navelor la operarea mărfurilor periculoase;

f) preluarea reziduurilor si a apelor uzate de la nave;

g) preluarea gunoiului si a resturilor menajere de la nave;

h) servicii pentru nave de agrement si turism;

i) refurnizarea de apă, energie electrică si termică;

j) salvarea si ranfluarea navelor;

2. desfăsurarea activitătilor conexe activitătilor de transport naval, care au ca obiect serviciile de sigurantă, în conditiile legii;

3. desfăsurarea activitătilor de control care cuprind:

a) alocarea danelor în care navele urmează să opereze si eliberarea permisului de acostare la aceste dane pe baza acceptului de intrare în port eliberat de căpităniile de port;

b) urmărirea traficului de mărfuri în port, centralizarea datelor privind volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate si normele de operare, precum si publicarea anuală a acestor date;

c) supravegherea agentilor economici care transportă sau operează mărfuri periculoase în apele nationale navigabile sau în porturile aflate în zona sa de activitate;

d) tinerea evidentei muncitorilor portuari si eliberarea carnetelor de lucru în port;

4. asigurarea utilizării de către terti a infrastructurii de transport naval prin contracte de închiriere sau asociere;

5. asigurarea serviciilor de telecomunicatii radiofonice, telex si transmisiuni de date;

6. avizarea studiilor si proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de transport naval;

7. elaborarea tarifelor pentru toate facilitătile si serviciile cuprinse în obiectul de activitate;

8. prestarea de servicii cu masini, utilaje, nave si instalatii proprii;

9. punerea la dispozitie agentilor economici, pe bază de contract, a constructiilor hidrotehnice pentru acostarea navelor;

10. elaborarea programelor anuale si de perspectivă pentru lucrări de întretinere, reparare si modernizare a bunurilor proprietate publică a statului si a bunurilor proprietate a companiei;

11. urmărirea aplicării normelor tehnice pentru constructia, modernizarea si exploatarea infrastructurii si suprastructurii portuare;

12. avizarea proiectelor de constructii si instalatii în apropierea zonelor portuare care ar putea afecta activitatea porturilor;

13. întocmirea sau avizarea documentatiilor privind realizarea de noi infrastructuri portuare;

14. contractarea de credite cu băncile si cu alte institutii financiare pentru realizarea de constructii portuare;

15. încheierea - pentru necesităti proprii - de contracte de vânzare-cumpărare cu agenti economici români si străini pentru echipamente, instalatii, materiale, piese de schimb, combustibil etc.;

16. promovarea porturilor maritime si fluviale pe plan intern si international, prin actiuni publicitare, studii de piată, editare si tipărire de materiale informative si înregistrări pe suporturi informatice;

17. participarea la târguri, expozitii si la alte manifestări interne si internationale cu specific portuar;

18. derularea de activităti directe de comert exterior;

19. participarea la activităti specifice sau asocierea cu agenti economici, organizatii economice, patronale si profesionale, din tară si din străinătate;

20. realizarea informatizării porturilor maritime si fluviale si a legăturilor cu alte sisteme informatice, nationale sau internationale, si asigurarea serviciilor informatice legate de activitatea portuară;

21. coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale si, în aceste situatii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcaredescărcare a mărfurilor în/din nave si prioritătile la intrarea navelor la danele de operare;

22. elaborarea, supunerea spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si urmărirea respectării regulamentului de exploatare portuară;

23. reprezentarea concedentului în raporturile cu concesionarii infrastructurii de transport naval si a serviciilor de sigurantă de interes national, în conditiile legii;

24. eliberarea avizelor în vederea obtinerii autorizărilor agentilor economici;

25. desfăsurarea activitătilor de transport de mărfuri si de persoane cu nave;

26. prin delegare de competentă, asigură ducerea la îndeplinire în zona sa de activitate a obligatiilor ce revin statului român din acordurile si conventiile la care România este parte;

27. orice alte operatiuni în legătură cu realizarea obiectului său de activitate.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 7

 

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei stabileste elementele de infrastructură portuară care se concesionează companiei, pe bază de contract de concesiune.

(2) Contractul de concesiune se încheie pe o perioadă de până la 49 de ani.”

4. Litera b) a articolului 20 se abrogă.

5. Litera c) a articolului 20 va avea următorul cuprins:“c) numeste si revocă directorii executivi ai companiei;”

6. Alineatul (1) al articolului 25 se abrogă.

Art. III. - Limitele porturilor aflate în zona de jurisdictie a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/1998.

Art. IV. - Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi păstrează valabilitatea, în conditiile legii.

Art. V. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 518/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 3 septembrie 1998, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 222.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/1998)

 

LIMITELE PORTURILOR SI PUNCTELOR DE LUCRU

aflate în zona de activitate a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati Mm 12,5 - km 160 si km 251 - km 285 - pe Dunăre - ambele maluri si bratele secundare Chilia, Sf. Gheorghe si Măcin

 

A. Porturi situate pe Dunăre:

1. Portul Hârsova - km 255 - km 251 - mal stâng si mal drept;

2. Portul Galati - km 160 - Mm 76 - mal stâng si mal drept;

3. Portul Isaccea - Mm 56,5 - Mm 53 - mal drept;

4. Portul Tulcea - Mm 42 - Mm 34 - mal stâng si mal drept;

5. Debarcader Crisan - Mm 12,5 - mal drept;

6. Debarcader Babarada - Mm 18,75 - mal stâng;

7. Debarcader Gorgova - Mm 21,3 - mal drept;

8. Debarcader Maliuc - Mm 24 - mal stâng;

9. Debarcader Partizani - Mm 31,25 - mal drept.

B. Porturi situate pe bratele secundare:

1. Portul Mahmudia - Bratul Sf. Gheorghe - km 90 - km 86 - mal stâng si mal drept;

2. Portul Chilia Veche - Bratul Chilia - km 46 - km 43 - mal drept;

3. Portul Măcin - Bratul Măcin - km 15 - km 12 - mal stâng si mal drept;

4. Portul Smârdan - Bratul Măcin - km 0 - km 1 - mal drept;

5. Punct de lucru Gura Arman - Bratul Măcin - km 30 - km 32 - mal stâng si mal drept;

6. Punct de lucru Turcoaia - Bratul Măcin - km 35 - km 37 - mal stâng si mal drept.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Doamna Magda Sorina Michaela Botez se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Montreal, Canada.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 223.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind determinarea si raportarea ratelor medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar

 

            Având în vedere prevederile art. 38 alin. 1 si ale art. 58 alin. 2 din Legea bancară nr. 58/1998, ale art. 50 si 51 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 3 alin. 2, art. 105 lit. g) si ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

            Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează metodologia de determinare si raportare a ratelor medii ale dobânzii active curente si ale dobânzii pasive si a ratelor medii ale dobânzii aferente creditelor noi si ale dobânzii aferente depozitelor noi si se aplică băncilor, persoane juridice române, sucursalelor din România ale băncilor persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, si caselor centrale ale cooperativelor de credit.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarea semnificatie:

a) dobânda activă curentă - valoarea dobânzilor aferente activelor bilantiere curente purtătoare de dobândă, calculată pentru luna pentru care se întocmeste raportarea si înregistrată, de regulă, în conturile de creante atasate si în conturile de venituri înregistrate în avans;

b) dobânda pasivă - valoarea dobânzilor aferente obligatiilor bilantiere purtătoare de dobândă, calculată pentru luna pentru care se întocmeste raportarea si înregistrată în conturile de datorii atasate si în conturile de cheltuieli înregistrate în avans;

c) active/obligatii bilantiere aferente sectorului guvernamental - totalitatea creantelor/obligatiilor băncii sau ale casei centrale fată de administratia publică centrală si locală;

d) credite noi - creditele acordate de bancă sau de casa centrală în cursul lunii pentru care se întocmeste raportarea, inclusiv cele rezultate din operatiunile de pensiune si de achizitionare a creantelor comerciale realizate în cursul lunii pentru care se întocmeste raportarea;

e) depozite noi - depozitele atrase de bancă sau de casa centrală în cursul lunii pentru care se întocmeste raportarea, inclusiv depozitele constituite de clientelă în cursul lunii pentru care se întocmeste raportarea, pe baza certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii;

f) dobânda aferentă creditelor noi - valoarea dobânzilor aferente creditelor noi, calculată pentru luna pentru care se întocmeste raportarea si înregistrată, de regulă, în conturile de creante atasate si în conturile de venituri înregistrate în avans;

g) dobânda aferentă depozitelor noi - valoarea dobânzilor aferente depozitelor noi, calculată pentru luna pentru care se întocmeste raportarea si înregistrată în conturile de datorii atasate si în conturile de cheltuieli înregistrate în avans.

Art. 3. - (1) În vederea determinării ratelor medii ale dobânzii active curente si ale dobânzii pasive si a ratelor medii ale dobânzii aferente creditelor noi si ale dobânzii aferente depozitelor noi, activele bilantiere curente si obligatiile bilantiere se repartizează pe benzi de scadentă, în functie de durata initială a contractului/conventiei al cărui/cărei obiect îl constituie.

(2) În cazul creditelor reesalonate durata initială se consideră durata dintre data acordării creditelor si data rambursării finale stabilită în baza actelor aditionale la contractul de credit initial.

(3) În cazul depozitelor la termen pentru care contractul initial contine o clauză de prelungire automată a termenului acestora la scadentă, fiecare prelungire a termenului se va considera ca fiind un nou contract.

(4) Creantele si datoriile atasate si veniturile si cheltuielile înregistrate în avans se încadrează pe aceleasi benzi de scadentă pe care au fost repartizate activele si obligatiile bilantiere cărora le sunt aferente.

(5) Ratele medii ale dobânzii active curente si ale dobânzii pasive si ratele medii ale dobânzii aferente creditelor noi si ale dobânzii aferente depozitelor noi se determină, pe fiecare bandă de scadentă, conform structurii prevăzute în anexa nr. 3 si, respectiv, anexa nr. 3’.

Art. 4. - (1) Băncile vor raporta Băncii Nationale a României - Directia statistică nivelul ratelor medii ale dobânzii active curente si ale dobânzii pasive si al ratelor medii ale dobânzii aferente creditelor noi si ale dobânzii aferente depozitelor noi, prin intermediul formularelor “Determinarea ratelor medii ale dobânzii active curente si a ratelor medii ale dobânzii pasive” si “Determinarea ratelor medii ale dobânzii aferente creditelor noi si a ratelor medii ale dobânzii aferente depozitelor noi”, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 3 si 3’.

(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Nationale a României - Directia statistică nivelul ratelor medii ale dobânzii active curente si ale dobânzii pasive si al ratelor medii ale dobânzii aferente

creditelor noi si ale dobânzii aferente depozitelor noi, calculate la nivelul retelei cooperatiste de credit, prin intermediul formularelor mentionate la alin. (1).

(3) Formularele vor fi transmise lunar, prin reteaua de comunicatii interbancare, în termen de 15 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea.

(4) În cazul în care data limită până la care se transmite raportarea este o zi nelucrătoare, raportarea se transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

(5) Băncile si casele centrale a căror autorizatie de functionare a fost retrasă de Banca Natională a României vor efectua ultima raportare pentru determinarea nivelului mediu al ratelor dobânzilor în luna publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii de retragere a autorizatiei de functionare.

Art. 5. - (1) Casele centrale vor determina ratele medii ale dobânzilor la nivelul retelei cooperatiste de credit pe baza datelor transmise de cooperativele de credit afiliate, aplicând în mod corespunzător formulele de calcul mentionate la art. 11 si 17.

(2) Casele centrale vor stabili prin norme proprii, conforme cu prevederile prezentelor norme, metodologia de determinare si de raportare a ratelor medii ale dobânzii active curente si ale dobânzii pasive si a ratelor medii ale dobânzii aferente creditelor noi si ale dobânzii aferente depozitelor noi pentru cooperativele de credit afiliate.

 

CAPITOLUL II

Determinarea ratelor medii ale dobânzii active curente si a ratelor medii ale dobânzii pasive

 

Art. 6. - Determinarea ratelor medii ale dobânzii active curente si a ratelor medii ale dobânzii pasive se realizează de către:

a) bănci si casele centrale, potrivit prevederilor art. 7-10 si, după caz, ale art. 11;

b) Banca Natională a României, potrivit prevederilor art. 11.

Art. 7. - (1) Băncile si casele centrale determină nivelul ratelor medii ale dobânzilor mentionate la art. 6 prin intermediul formularelor “Soldul mediu lunar aferent activelor bilantiere curente repartizate pe scadente”, “Soldul mediu lunar aferent obligatiilor bilantiere repartizate pe scadente”, “Dobânda activă curentă”, “Dobânda pasivă” si “Determinarea ratelor medii ale dobânzii active curente si a ratelor medii ale dobânzii pasive”, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2a), 2b) si, respectiv, 3.

(2) Formularele vor fi completate avându-se în vedere, după caz, următoarele:

a) vor cuprinde unitătile operative de pe teritoriul national;

b) vor cuprinde toate organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei;

c) vor fi exprimate în mii lei pentru operatiunile denominate în lei si, respectiv, în mii dolari S.U.A. sau mii euro, pentru operatiunile denominate în dolari S.U.A. sau în euro.

Art. 8. - Rata medie a dobânzii active curente/dobânzii pasive se determină de fiecare bancă si, respectiv, de fiecare casă centrală, ca raport procentual, calculat cu două zecimale prin rotunjire, exprimat anual, între dobânda activă curentă/dobânda pasivă si soldul mediu lunar aferent activelor bilantiere curente/obligatiilor bilantiere, pe baza formulei prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 9. - Soldul mediu lunar aferent activelor bilantiere curente/obligatiilor bilantiere se calculează ca sumă a soldurilor medii lunare aferente fiecărei categorii de active bilantiere curente/obligatii bilantiere.

Art. 10. - Soldul mediu lunar aferent fiecărei categorii de active bilantiere curente/obligatii bilantiere prezentate în anexele nr. 1a) si 1b) se calculează pe baza formulei prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 11. - Pe baza informatiilor raportate de bănci si casele centrale ale cooperativelor de credit, Banca Natională a României determină, în formă agregată, potrivit structurii prevăzute în anexa nr. 3, ratele medii ale

dobânzii active curente si ratele medii ale dobânzii pasive, pe baza formulei prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Determinarea ratelor medii ale dobânzii aferente creditelor noi si a ratelor medii ale dobânzii aferente depozitelor noi

 

Art. 12. - Determinarea ratelor medii ale dobânzii aferente creditelor noi si a ratelor medii ale dobânzii aferente depozitelor noi se realizează de către:

a) bănci si casele centrale, potrivit prevederilor art. 13-16 si, după caz, ale art. 17;

b) Banca Natională a României, potrivit prevederilor art. 17.

Art. 13. - (1) Băncile si casele centrale determină nivelul ratelor medii ale dobânzilor mentionate la art. 12 prin intermediul formularelor “Soldul mediu lunar aferent creditelor noi repartizate pe scadente”, “Soldul mediu lunar aferent depozitelor noi repartizate pe scadente”, “Dobânda aferentă creditelor noi”, “Dobânda aferentă depozitelor noi” si “Determinarea ratelor medii ale dobânzii aferente creditelor noi si a ratelor medii ale dobânzii aferente depozitelor noi”, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1a’), 1b’), 2a’), 2b’) si, respectiv, 3’.

(2) Formularele vor fi completate avându-se în vedere, după caz, următoarele:

a) vor cuprinde unitătile operative de pe teritoriul national;

b) vor cuprinde toate organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei;

c) vor fi exprimate în mii lei pentru operatiunile denominate în lei si, respectiv, în mii dolari S.U.A. sau mii euro, pentru operatiunile denominate în dolari sau în euro.

Art. 14. - Rata medie a dobânzii aferente creditelor noi/depozitelor noi se determină de fiecare bancă si, respectiv, de fiecare casă centrală ca raport procentual, calculat cu două zecimale prin rotunjire, exprimat anual, între dobânda aferentă creditelor noi/depozitelor noi si soldul mediu lunar al creditelor noi/depozitelor noi, pe baza formulei prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 15. - Soldul mediu lunar aferent creditelor noi/depozitelor noi se calculează ca sumă a soldurilor medii lunare aferente fiecărei categorii de credite noi/depozite noi.

Art. 16. - Soldul mediu lunar aferent fiecărei categorii de credite noi/depozite noi prezentate în anexele nr. 1a’) si 1b’) se calculează conform formulei prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 17. - Pe baza informatiilor raportate de bănci si casele centrale ale cooperativelor de credit, Banca Natională a României determină, în formă agregată, potrivit structurii prevăzute în anexa nr. 3’, ratele medii ale dobânzii aferente creditelor noi/depozitelor noi, pe baza formulei prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Formularele prevăzute la art. 7 alin. (1) si la art. 13 alin. (1) se întocmesc pe baza datelor din evidenta contabilă.

Art. 19. - Casele centrale ale cooperativelor de credit vor supraveghea îndeplinirea de către cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevăzute de prezentele norme.

Art. 20. - Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, a sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 189, 190 si 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

Art. 21. - Anexele nr. 1-3’*) fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 22. - Prezentele norme intră în vigoare în termen de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă orice dispozitii contrare.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU,

GUVERNATOR

 

Bucuresti, 21 februarie 2003.

Nr. 2.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 784/2000

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale*)

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale

 


*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.248/2002, dându-se textelor o nouă numerotare. Hotărârea Guvernului nr. 784/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 septembrie 2000, si a fost modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.248/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 21 noiembrie 2002.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Autoritate

 

Art. 1. - Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 5 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, precum si ale art. 58 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001.

Domeniul de aplicare

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice care solicită acordarea unei autorizatii pentru initierea înfiintării, functionarea si modificarea unor capacităti de productie, transport, înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale sau a unei licente pentru a desfăsura activităti comerciale de furnizare, transport, înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie în sectorul gazelor naturale.

Competente

Art. 3. - ANRGN emite, acordă, suspendă sau retrage autorizatii si licente pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale, respectiv pentru activitătile de productie, transport, înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale.

Definitii si abrevieri

Art. 4. - Definirea unor termeni si lista cuprinzând abrevierile sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

 

CAPITOLUL II

Tipuri de autorizatii si licente

Art. 5. - Autorizatiile pot fi:

a) autorizatii de înfiintare;

b) autorizatii de functionare;

c) autorizatii de modificare.

Art. 6. - Autorizatiile de înfiintare sunt destinate realizării de capacităti de productie, transport, înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale.

Art. 7. - Autorizatiile de functionare au ca obiect:

a) obiectivele/sistemele de productie a gazelor naturale;

b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale;

c) obiectivele/sistemele de înmagazinare/stocare a gazelor naturale;

d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;

e) obiectivele/sistemele de distributie a gazelor naturale.

Art. 8. - Autorizatiile de modificare au ca obiect:

a) obiectivele/sistemele de productie a gazelor naturale;

b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale;

c) obiectivele/sistemele de înmagazinare/stocare a gazelor naturale;

d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;

e) obiectivele/sistemele de distributie a gazelor naturale.

Art. 9. - Licentele pot fi:

a) licentă de furnizare a gazelor naturale;

b) licentă de transport al gazelor naturale;

c) licentă de înmagazinare/stocare a gazelor naturale;

d) licentă de dispecerizare a gazelor naturale;

e) licentă de distributie a gazelor naturale;

f) licentă de tranzit al gazelor naturale.

 

CAPITOLUL III

Regimul autorizatiilor si al licentelor în sectorul gazelor naturale

SECTIUNEA 1

Procedurile, termenele si conditiile de acordare a autorizatiilor si licentelor

 

            Art. 10. - Autorizatiile/licentele se acordă persoanelor juridice care desfăsoară activităti în sectorul gazelor naturale.

Art. 11. - (1) Pentru obtinerea unei autorizatii/licente solicitantii se vor adresa autoritătii competente, la sediul acesteia, cu cereri tipizate scrise, însotite de documentele justificative prevăzute la art. 13 si 14 sau, după caz, la art. 13 si 15.

(2) Solicitantul trebuie să fie persoană juridică cu sediul în România. Solicitantul, persoană juridică străină, care nu detine un sediu stabil în România, poate să stabilească si să mentină, în conditiile legii, un sediu

secundar pe întreaga durată a autorizării si/sau a licentierii.

(3) Nu pot primi autorizatie/licentă solicitantii aflati în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului si nici solicitantii cărora le-a fost retrasă sau anulată o autorizatie/licentă într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii, în acelasi domeniu.

(4) Cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 va fi înscrisă într-un registru cu regim special la Departamentul autorizări, licentieri, reglementări si atestări tehnice din cadrul ANRGN.

Art. 12. - (1) ANRGN, prin Departamentul autorizări, licentieri, reglementări si atestări tehnice, analizează dacă documentatia depusă de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament si îi comunică acestuia dacă există documente necorespunzătoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentatiei de către acesta. În acest caz solicitantul va completa documentatia conform observatiilor făcute, în termen de maximum 15 zile de la primirea comunicării.

(2) În functie de tipul autorizatiei/licentei solicitate, responsabilul din partea ANRGN poate verifica la fata locului realitatea datelor înscrise în documentatie. Rezultatul verificărilor faptice de la fata locului se înscrie

într-un proces-verbal care este semnat de acesta si de solicitantul autorizatiei/licentei. În situatia în care se constată că datele înscrise în documentatie nu corespund realitătii, acestea se vor mentiona distinct în

procesul-verbal si pot constitui motivatie pentru neacordarea/suspendarea autorizatiei/licentei.

 

SECTIUNEA 2

Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizatii si licente

 

            Art. 13. - La solicitarea acordării autorizatiei/licentei se vor prezenta următoarele documente:

a) actul constitutiv al societătii comerciale, în care să fie precizată activitatea pentru care se solicită autorizatia/licenta, în copie legalizată;

b) certificatul de înregistrare atribuit societătii comerciale, în copie legalizată;

c) informatii privind situatia financiară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, certificată de directia finantelor publice;

d) curriculum vitae pentru echipa managerială a societătii comerciale, care să ateste capabilitatea managerială a acesteia;

e) organigrama, din care să rezulte inclusiv existenta unei structuri de asigurare a mentenantei preventive, astfel încât să facă posibilă utilizarea eficientă a obiectivelor/sistemelor de productie, transport, ispecerizare,

tranzit, înmagazinare/stocare sau distributie a gazelor naturale; de asemenea, structura si necesarul de personal, care să ateste capabilitatea solicitantului în domeniu;

f) documente privind capabilitatea tehnică în domeniu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

g) declaratia scrisă, pe propria răspundere, a reprezentantului legal al societătii comerciale privind valoarea actualizată a investitiei si/sau a obiectivelor pentru care se solicită autorizarea, respectiv capacitatea si/sau cantitatea de gaze naturale pentru care se solicită licenta, în vederea calculării tarifelor aferente.

 

SECTIUNEA 3

Documente specifice tipului de autorizatie/licentă

 

            Art. 14. - Documentele prevăzute la art. 13 vor fi însotite, în functie de tipul autorizatiei, de următoarele acte:

A. Pentru autorizatia de înfiintare:

a) date si elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul gazelor naturale;

b) caracteristici tehnice ale obiectivului, conform proiectului tehnico-economic avizat de operatorul licentiat;

c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei în vigoare si/sau conform standardelor internationale;

d) autorizatia de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare;

e) avizul tehnic care să contină cerintele tehnice de racordare, după caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de productie, la SNT si/sau la retelele de distributie a gazelor naturale, eliberat de producător,

de operatorul de sistem de transport sau de distributie a gazelor naturale;

f) contractul de concesiune a serviciului de distributie si/sau a bunurilor aferente, în copie, avizat de ANRGN.

B. Pentru autorizatia de functionare:

a) autorizatia de înfiintare sau procesul-verbal de punere în functiune, pentru obiectivele existente la data intrării în vigoare a prezentului regulament;

b) autorizatia de mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

c) documentele de constituire a comisiilor de receptie;

d) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, semnat de comisia de receptie, constituită conform legislatiei în vigoare;

e) documente care să ateste autorizarea personalului de către ISCIR si de către B.R.M.L.;

f) lista personalului autorizat de către ANRGN, care participă la receptia lucrării;

g) fisa cuprinzând structura de personal pe specialităti, care atestă calificarea acestuia;

h) autorizarea metrologică a laboratoarelor AMC/PRAM, conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii si/sau contracte de prestări de servicii perfectate cu societăti care au asemenea laboratoare.

C. Pentru autorizatia de modificare:

a) date si elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul de gaze supus modificării;

b) caracteristici tehnice ale obiectivului modificat, conform proiectului tehnico-economic;

c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei în vigoare si/sau conform standardelor internationale;

d) avizul tehnic care să contină cerintele tehnice de racordare, după caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de productie, la SNT si/sau la retelele de distributie a gazelor naturale, eliberat de producător,

de operatorul de sistem de transport, respectiv de operatorul de sistem de distributie a gazelor naturale, după caz;

e) autorizatia de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 15. - Documentele prevăzute la art. 13 vor fi însotite, în functie de tipul licentei, de următoarele acte:

A. Pentru licenta de furnizare a gazelor naturale:

a) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si, după caz, a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licentă, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;

b) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic, care să ateste existenta unui sistem de comunicare cu clientii, precum si a unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor si de rezolvare a acestora;

c) lista cuprinzând sediile secundare.

B. Pentru licenta de transport al gazelor naturale:

a) fisa cuprinzând structura personalului pe specialităti, care atestă calificarea acestuia;

b) autorizatia de functionare pentru instalatiile exploatate;

c) lista cuprinzând sediile secundare;

d) listele cuprinzând instalatiile de transport - conducte, SRM, S.C., SCV, PM - aferente fiecărui sediu secundar;

e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform

prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;

f) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic;

g) acordul de concesiune, încheiat cu Agentia Natională pentru Resurse Minerale, pentru concesionarea sistemului national de transport al gazelor naturale, conform Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările si

completările ulterioare, si Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

C. Pentru licenta de înmagazinare/stocare a gazelor naturale:

a) autorizatia de functionare pentru capacitătile de înmagazinare/stocare a gazelor naturale;

b) autorizatia de mediu conform prevederilor legale în vigoare;

c) fisa cuprinzând structura personalului pe specialităti, care atestă calificarea acestuia;

d) lista cuprinzând sediile secundare;

e) listele cuprinzând capacitătile de înmagazinare/stocare a gazelor naturale, aferente fiecărui sediu secundar;

f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform

prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licentă, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;

g) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic;

h) acordul de concesiune, încheiat cu Agentia Natională pentru Resurse Minerale, pentru convertirea zăcământului comercial depletat si/sau a cavernelor saline în depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform Legii nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 219/1998.

D. Pentru licenta de dispecerizare a gazelor naturale:

a) fisa cuprinzând structura personalului pe specialităti, care atestă calificarea acestuia;

b) lista cuprinzând sediile secundare;

c) listele cuprinzând sistemele de dispecerizare aferente sediului central si fiecărui sediu secundar;

d) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;

e) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic.

E. Pentru licenta de distributie a gazelor naturale:

a) fisa cuprinzând structura personalului pe specialităti, care atestă calificarea acestuia;

b) contractul de concesiune a serviciului de distributie si/sau a bunurilor aferente, în copie, avizat de ANRGN;

c) lista cuprinzând sediile secundare;

d) listele cuprinzând obiectivele aferente sistemului de distributie corespunzătoare fiecărei localităti - conducte si instalatii tehnologice -, cu mentionarea principalelor caracteristici tehnice;

e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform

prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;

f) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic, care să ateste existenta unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor de gaze naturale si de rezolvare a acestora, precum si a unui sistem de comunicare cu clientii, prin care acestia să fie informati despre modificările de acte normative în domeniu.

F. Pentru licenta de tranzit al gazelor naturale:

a) fisa cuprinzând structura personalului pe specialităti, care atestă calificarea acestuia;

b) autorizatia de functionare pentru instalatiile exploatate;

c) conventia/conventiile interguvernamentale si contractele-cadru încheiate între entitătile corespondente din statele implicate;

d) lista cuprinzând sediile secundare;

e) listele cuprinzând instalatiile de tranzit - conducte, SRM, S.C., SCV, PM - aferente fiecărui sediu secundar;

f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;

g) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic.

Art. 16. - Licentele de furnizare se pot acorda producătorilor si distribuitorilor de gaze naturale si/sau altor persoane juridice care prezintă garantii financiare emise de banca solicitantului, în vederea desfăsurării activitătii de furnizare pentru care solicită licenta.

 

SECTIUNEA 4

Termene de valabilitate a autorizatiilor/licentelor

 

Art. 17. - (1) După verificarea documentatiei depuse de solicitant, ANRGN, prin Departamentul autorizări, licentieri, reglementări si atestări tehnice, întocmeste un raport prin care propune motivat acordarea/refuzul

de acordare a autorizatiei/licentei. În raport se va preciza durata maximă de valabilitate propusă pentru autorizatie/licentă, după cum urmează:

a) autorizatiile prevăzute la art. 6 si 8 sunt valabile pe durata executării lucrărilor aferente, cuprinse în studiul de fezabilitate;

b) autorizatiile prevăzute la art. 7 sunt valabile pentru o perioadă de maximum 30 de ani;

c) licentele prevăzute la art. 9 lit. a) si c) sunt valabile pentru o perioadă de maximum 30 de ani;

d) licentele prevăzute la art. 9 lit. b), d) si e) sunt valabile pentru o perioadă de maximum 15 ani;

e) licentele prevăzute la art. 9 lit. f) sunt valabile pe durata acordului încheiat între părti, cu precizarea că se modifică corespunzător la eventualele amendări ale acordului de tranzit.

(2) Raportul este prezentat spre analiză Comitetului de reglementare al ANRGN, în vederea emiterii deciziei de acordare/respingere. Sedinta Comitetului de reglementare este publică. Discutiile din cadrul sedintei vor fi înregistrate, iar înregistrarea pe suport electronic se va păstra o durată de minimum 5 ani.

 

SECTIUNEA 5

Acordarea autorizatiei/licentei

 

Art. 18. - (1) ANRGN decide asupra acordării autorizatiei/licentei în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de către solicitant.

(2) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei/licentei se face prin decizie a presedintelui ANRGN.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către ANRGN a înstiintării privind acordarea autorizatiei/licentei si a facturii emise, solicitantul va face dovada plătii tarifului aferent.

(4) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (3) a dovezii de achitare a tarifului atrage refuzul eliberării deciziei de către ANRGN.

Art. 19. - Acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei/licentei se motivează în baza următoarelor criterii obligatorii:

a) caracterul complet al documentatiei prezentate;

b) existenta unui cadru tehnico-organizatoric care să permită îndeplinirea conditiilor prevăzute în autorizatii si în licente;

c) asigurarea resurselor financiare;

d) asigurarea cu personal calificat si competent;

e) calitatea serviciilor asigurate clientilor;

f) calitatea managerială - experienta profesională si de conducere;

g) asigurarea sănătătii si securitătii personalului;

h) protectia mediului;

i) eficienta energetică a capacitătilor pentru activitătile cu caracter de monopol supuse autorizării.

Art. 20. - Autorizatiile/licentele vor contine, după caz, următoarele prevederi principale:

a) drepturile conferite de autorizatie/licentă;

b) conditionări, limitări si restrictii privind continuitatea si nivelurile de functionare a obiectivelor autorizate;

c) interdictii si sarcini privind securitatea persoanelor, protectia proprietătii si a mediului înconjurător, afectarea unor activităti de interes public;

d) continutul servitutii, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001;

e) datele tehnice privind obiectivul autorizat;

f) asigurarea egalitătii de tratament a clientilor si evitarea oricăror discriminări;

g) prezervarea unui mediu concurential normal în domeniu prin evitarea dezechilibrelor pe piată si a practicilor anticoncurentiale;

h) obligativitatea pentru titularii de licente prevăzute la art. 9 lit. b), c) si e) de a asigura accesul tuturor producătorilor si consumatorilor la sistemul de transport, de înmagazinare/stocare si de distributie;

i) obligativitatea pentru titularii de licente prevăzute la art. 9 lib. b) si c) de a asigura, după caz, stocurile de sigurantă de combustibil, lubrifianti, piese de schimb, materiale necesare pentru functionarea capacitătilor de productie, transport si înmagazinare/stocare pentru o perioadă de minimum 90 de zile sau, prin contracte, necesarul de combustibil, gaze naturale, lubrifianti, piese de schimb, materiale, care să permită îndeplinirea obligatiilor de furnizare a gazelor naturale;

j) obligativitatea pentru titularii de licente prevăzute la art. 9 lit. a) si e) de a respecta standardele de performantă referitoare la calitatea serviciului de furnizare a gazelor naturale către consumatori si de a prezenta rapoarte anuale privind îndeplinirea cerintelor specificate în standardele de performantă;

k) obligativitatea pentru titularii de licente de a prezenta periodic, semestrial sau, după caz, anual, rapoarte tehnice si financiare privind activitatea acestora; pentru rapoartele financiare este obligatorie separarea

evidentei contabile între activitătile licentiate si cele nelicentiate;

l) obligativitatea pentru titularii de autorizatii/licente de a furniza informatii către autoritatea competentă, referitoare la tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor si altele asemenea.

Art. 21. - (1) Autorizatiile si licentele se înregistrează într-un registru în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor.

(2) Numărul autorizatiei/licentei este numărul de ordine din acest registru.

(3) Registrul este unic si poate fi consultat de cei interesati la sediul ANRGN, cu acordul acesteia, conform unui program care va fi afisat.

(4) Modelele de autorizatie/licentă sunt prezentate în anexele nr. 6 si 7.

Art. 22. - Autorizatia/licenta se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis de autoritatea competentă titularului, iar un exemplar se atasează la dosarul-anexă la registru.

Art. 23. - (1) Deciziile presedintelui ANRGN de acordare a autorizatiilor/licentelor vor fi publicate pe cheltuiala titularului de autorizatie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar deciziile de respingere a acestora vor fi comunicate solicitantilor în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii.

(2) Deciziile presedintelui ANRGN privind acordarea/refuzul acordării autorizatiei/licentei pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001 .

 

CAPITOLUL IV

Procedura de modificare a autorizatiilor si licentelor

 

Art. 24. - (1) La cererea titularilor sau din proprie initiativă ANRGN poate decide, în conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizatiilor/licentelor eliberate initial, în următoarele situatii:

a) în cazul în care survin unele schimbări ale circumstantelor de la data eliberării autorizatiilor/licentelor sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfăsurării activitătilor de productie, transport, tranzit,

înmagazinare/stocare, distributie sau furnizare de gaze naturale ori a pietei gazelor naturale;

b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizatie/licentă - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificarea capitalului social - sau al unor modificări ale patrimoniului, precum si în alte cazuri de afectare a conditiilor în care autorizatia sau licenta a fost eliberată.

(2) Pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) modificarea autorizatiilor/licentelor se va face din initiativa ANRGN, cu respectarea egalitătii de tratament a titularilor si în raport cu natura situatiei care a determinat modificarea. ANRGN va comunica în scris titularilor de autorizatie/licentă modificările survenite. În aceste cazuri ANRGN va elibera titularilor autorizatii sau licente cu un continut modificat.

(3) Pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) titularul autorizatiei/licentei va notifica ANRGN, în termen de 30 de zile de la aparitia situatiei nou-create, solicitarea de modificare. După primirea notificării ANRGN va examina situatia nou-creată si va dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) modificarea corespunzătoare a autorizatiilor/licentelor, eliberând autorizatii sau licente cu un continut modificat;

b) emiterea unor amendamente la conditiile asociate autorizatiei/licentei existente.

(4) În cazul în care, pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b), nu se poate proceda în conformitate cu prevederile alin. (3), titularul de autorizatie va solicita ANRGN aprobarea transferului autorizatiei către altă persoană juridică. În acest caz persoana juridică către care se face transferul trebuie să facă dovada, în prealabil, că îndeplineste conditiile de autorizare prevăzute la art. 13.

 

CAPITOLUL V

Procedura de suspendare si de retragere a autorizatiilor si licentelor

 

Art. 25. - (1) În cazul în care titularul autorizatiei/licentei nu îsi îndeplineste obligatiile legale din motive neimputabile acestuia, precum si în cazul nerespectării conditionărilor, limitărilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizatie/licentă, constatate de ANRGN din oficiu ori sesizate de către terti sau prin notificarea de către titular, ANRGN va proceda după cum urmează:

a) dacă situatia creată se poate remedia, acordă un termen de conformare de maximum 6 luni, sub sanctiunea suspendării autorizatiei/licentei;

b) dacă situatia creată nu se poate remedia, retrage autorizatia/licenta.

(2) Pentru neîndeplinirea sau, după caz, îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor care rezultă din autorizatie/licentă, imputabile titularului, ANRGN va dispune:

a) dacă situatia creată se poate remedia, suspendarea autorizatiei/licentei pe o perioadă de 60 de zile calendaristice în vederea remedierii situatiei create si conformării cu autorizatia/licenta; în acest sens titularul autorizatiei/licentei are obligatia de a depune la ANRGN, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, documentele care să ateste remedierea situatiilor care au condus la suspendarea autorizatiei/licentei;

b) dacă situatia creată nu se poate remedia, retragerea autorizatiei/licentei.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) si (2) persoanele prejudiciate îl pot actiona pe titular în justitie pentru repararea pagubei cauzate.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ANRGN poate dispune continuarea activitătii în regim controlat, dacă activitatea afectează interesele consumatorilor de gaze naturale.

Art. 26. - Prin decizie ANRGN va suspenda titularului autorizatia/licenta în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului; titularul este obligat să notifice ANRGN situatia apărută, în termen de 15 zile calendaristice de la data declansării acestei proceduri.

Art. 27. - ANRGN va retrage titularului autorizatia/licenta în următoarele situatii:

a) incapacitate de plată;

b) faliment;

c) în conditiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b), dacă acestea sunt de natură să conducă la imposibilitatea îndeplinirii de către titularul autorizatiei/licentei a obligatiilor asumate.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

Art. 28. - Pentru orice încălcare de către titularul autorizatiei/licentei a termenilor sau a conditiilor prevăzute în acestea autoritatea competentă va aplica titularului sanctiuni contraventionale, potrivit dispozitiilor art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, si ale art. 87 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 29. - (1) Autoritatea competentă va pune la dispozitie celor interesati orice document sau date obtinute din analiza unei cereri, din verificările efectuate pe parcurs sau din luarea unei măsuri de punere în aplicare, în conformitate cu instructiunile privind regimul eliberării documentelor, emise de ANRGN.

(2) Instructiunile prevăzute la alin. (1) vor fi elaborate de ANRGN în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, fiind aprobate prin decizie a presedintelui acesteia.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) informatiile confidentiale sau de afaceri, stabilite de comun acord cu ANRGN, a căror difuzare poate cauza daune economice, informatiile cu regim special si informatiile care constituie secret de stat.

Art. 30. - Lista cuprinzând tarifele pentru acordarea de autorizatii si licente este prevăzută în anexa nr. 8.

Art. 31. - Agentii economici din sectorul gazelor naturale sunt obligati să solicite acordarea autorizatiilor/licentelor în conditiile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, până la această dată beneficiind de autorizatie/licentă provizorie.

Art. 32. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINITII

 

1. acces la sistemul de transport si/sau de distributie - dreptul unui producător, furnizor si/sau consumator eligibil de a utiliza sistemul, achitând tarifele si îndeplinind obligatiile de utilizare a acestuia;

2. asigurare - resursele financiare prezervate de titularul de autorizatie/licentă, care să îi permită acestuia fie înlocuirea oricăror elemente de active deteriorate sau distruse din cauza unor avarii, accidente sau a altor evenimente fortuite, fie plata unor penalizări, despăgubiri către terti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

3. Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - institutie publică autonomă, cu personalitate juridică, care creează, aplică si urmăreste sistemul de reglementări obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului gazelor naturale în conditii de eficientă, sigurantă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor si a mediului;

4. autorizatie - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru a construi, a pune în functiune si/sau a opera ori a modifica o instalatie de productie, transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare si distributie a gazelor naturale:

a) autorizatie de înfiintare - actul tehnic si juridic emis de ANRGN, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice, română sau străină, pentru a înfiinta capacităti de productie, transport, înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale;

b) autorizatie de functionare - actul tehnic si juridic emis de ANRGN, care atestă functionarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale, existente în functiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament, precum si punerea în functiune a obiectivelor noi;

c) autorizatie de modificare - actul tehnic si juridic emis de ANRGN, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice pentru modernizarea, retehnologizarea, extinderea si reabilitarea unui obiectiv de productie, transport, tranzit, înmagazinare/stocare, distributie, furnizare si utilizare a gazelor naturale, precum si pentru reparatia capitală a acestuia, în urma căreia se modifică caracteristicile tehnice care au făcut obiectul autorizatiei;

5. bonitate financiară - măsură a încrederii, de natură financiară, pe care o prezintă o persoană juridică în momentul solicitării unei autorizatii/licente;

6. capacitate - posibilitatea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale de a produce, de a transfera, de a transporta, de a înmagazina/stoca, de a distribui si/sau de a transforma gaze naturale;

7. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natură tehnică, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;

8. cod - colectie de reglementări cu caracter tehnic si comercial, emise de autoritatea competentă, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul gazelor naturale;

9. consumator captiv - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care este obligată, datorită configuratiei sistemului de distributie, să contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau distribuitor, titular al licentei de furnizare:

a) consumator rezidential - consumatorul care utilizează gazele naturale în scopul încălzirii spatiilor proprii, producerii apei calde, pentru gătit si pentru care furnizarea se face fără limită de consum, până la nivelul debitului maxim instalat; în particular, termenul uz rezidential face referire la consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc, obiective sociale, culturale, de ocrotire a sănătătii, institutii si altele asemenea;

- consumator rezidential individual - consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc sau cu un consum de gaze naturale de maximum 10.000 m3/an;

- consumator rezidential colectiv - consumul casnic în gospodării sau apartamente de bloc, cu contorizări comune si un consum de gaze naturale mai mare de 10.000 m3/an;

- alti consumatori rezidentiali - institutii publice, unităti de învătământ, spitale, crese, grădinite, servicii sociale, precum si altele asemenea;

b) consumator industrial - consumatorul care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică sau pentru procese tehnologice în industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de constructii si altele asemenea, exclusiv producerea de energie electrică, clasificati astfel:

- consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 m3/an;

- consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 m3/an;

- consumator din industria chimică - care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică de sinteză;

- consumator din sectorul producerii de energie electrică - consumatorul care utilizează gazele naturale în scopul producerii de energie electrică pentru utilităti publice;

c) consumator comercial - consumatorul care utilizează gaze naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri sau în agricultură, sere si utilizări similare, pentru care furnizarea se face fără limită

de consum, până la nivelul debitului maxim instalat;

d) consumator din sectorul distributiei districtuale a agentului termic - consumatorul care utilizează gaze naturale pentru producerea de energie termică, în scopul distributiei publice; furnizarea se realizează în limita cantitătilor de gaze naturale contractate si în conformitate cu graficul de furnizare prevăzut în contractul de furnizare;

10. consumator eligibil - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care are deplina libertate de a cumpăra gaze naturale de la orice producător si/sau furnizor, având acces la retelele de transport si/sau de distributie;

11. dispecerizare - corelarea si echilibrarea permanentă si operativă, la nivelul retelelor si al sistemelor, a resurselor - productie, import si altele asemenea - cu consumurile rezultate din obligatiile de livrare, inclusiv luarea măsurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale - temperaturi foarte scăzute, calamităti naturale, avarii majore - prin folosirea de mijloace specifice;

12. distribuitor de gaze naturale - persoana juridică, română sau străină, autorizată si/sau licentiată, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale, precum si comercializarea acestora către consumatorii captivi într-o zonă delimitată;

13. furnizor de gaze naturale - persoana juridică, română sau străină, titulară a licentei de furnizare a gazelor naturale;

14. gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;

15. înmagazinare subterană - proces ciclic de depozitare care constă în introducerea/injectia si extragerea/extractia unor cantităti de gaze naturale si/sau lichide în/din spatii etanse - medii poroase, acvifere, cavităti

si altele asemenea - la diferite presiuni si temperaturi;

16. licentă - act tehnic si juridic emis de ANRGN, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice, română sau străină, pentru desfăsurarea de activităti comerciale si/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe functiuni de transport, tranzit, înmagazinare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;

17. mentenantă - ansamblu de activităti destinate mentinerii sau readucerii unei dotări într-o stare necesară îndeplinirii unei functii încredintate, în conditii de sigurantă în functionare;

18. mentenantă preventivă - ansamblu de activităti având ca obiectiv reducerea probabilitătii de defectare a unui echipament sau de degradare a unui serviciu;

19. obiectiv din sectorul gazelor naturale - instalatiile, constructiile si echipamentele aferente, care sunt proiectate să producă, să transporte, să tranziteze, să înmagazineze/stocheze, să dispecerizeze si să distribuie gaze naturale;

20. sectorul gazelor naturale - ansamblul agentilor economici, activitătilor si instalatiilor aferente privind productia, transportul, tranzitul, înmagazinarea, dispecerizarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale;

21. operator de sistem - persoana juridică autorizată si/sau licentiată să opereze capacitatea sistemului de transport, de distributie, de dispecerizare, de înmagazinare/stocare, de alimentare si de productie a gazelor naturale, în scopul mentinerii sigurantei parametrilor functionali ai sistemului;

22. sistemul de alimentare cu gaze naturale - ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, situat între statiile de predare si cosurile prin care se evacuează gazele de ardere, destinat să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate;

23. sistemul de dispecerizare - ansamblul instalatiilor, constructiilor si echipamentelor aferente dispecerizării gazelor naturale;

24. sistemul de distributie - ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, situat între statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de presiune joasă, respectiv până la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusă;

25. sistemul de înmagazinare/stocare a gazelor naturale – totalitatea instalatiilor tehnologice de suprafată si/sau subterane, precum si depozitul propriu-zis, prin intermediul cărora se pot înmagazina/stoca ciclic si, respectiv, extrage cantităti determinate de gaze naturale;

26. sistemul de productie a gazelor naturale - ansamblul instalatiilor tehnologice, conducte, separatoare, panouri tehnologice de măsură a gazelor naturale, instalatii de conditionare a gazelor naturale, statii de comprimare, conducte de racord la SNT si altele asemenea, care asigură productia gazelor naturale de la capul de eruptie până la panoul de măsurare comercială, în conditii de calitate, conform standardelor în vigoare;

27. sistemul national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte magistrale, precum si din toate instalatiile, echipamentele si dotările aferente, care asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi

si/sau înmagazinării/stocării acestora;

28. standarde de performantă - normele tehnice si comerciale, economice si operationale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate a serviciilor de transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;

29. stocare - procesul ciclic de depozitare, care constă în introducerea/injectia si extragerea/extractia unor cantităti de gaze naturale si/sau lichide în/din spatii etanse - rezervoare, recipiente si altele asemenea - la diferite presiuni si temperaturi;

30. suspendarea autorizatiei/licentei - decizie a ANRGN prin care se retrag titularului de autorizatie/licentă permisiunile dobândite prin aceasta, pentru un interval de timp determinat;

31. titular de autorizatie/licentă - persoană juridică detinătoare a unei autorizatii/licente acordate de autoritatea competentă;

32. transportator - persoană juridică română, licentiată, care asigură servicii de transport-dispecerizare, întretinere, exploatare si functionare în conditii de sigurantă a SNT;

33. tranzit - transportul prin SNT si/sau prin conducte magistrale, peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, al gazelor naturale provenind din alt stat si destinate unui stat tert;

34. zonă de protectie - suprafata de teren extinsă de o parte si de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distantă care asigură integritatea tehnică în functionare a acestora;

35. zonă de sigurantă - suprafata de teren extinsă de o parte si de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distantă stabilită pentru fiecare obiectiv, în functie de cerintele de sigurantă a acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând abrevieri

 

1. AMC - aparatură de măsură si control

2. ANRGN - Autoritarea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

3. B.R.M.L. - Biroul Român de Metrologie Legală

4. ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat din România

5. ISO - International Standard Organization

6. m3 - metru cub de gaze naturale

7. PM - panou de măsură

8. PRM - post de reglare-măsurare

9. PR - post de reglare

10. PRAM - protectie, relee, automatizări si măsurări

11. SNT - Sistemul national de transport gaze naturale

12. SCG - statie de comprimare gaze naturale

13. SCV - statie de comandă vane

14. SRM - statie de reglare-măsurare.

 

ANEXA Nr. 3

 

C E R E R E

pentru acordarea autorizatiei/licentei în sectorul gazelor naturale

Numărul de înregistrare la ANRGN ../…

 

            Către

            Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) Bucuresti, sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6 Societatea Comercială …. , cu sediul în … , reprezentată legal prin .., director general, si ., director economic, în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, precum si ale art. 58 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, solicită eliberarea unei autorizatii/licente pentru ... (tip: autorizatie/licentă).

            În sustinerea cererii anexăm dosarul cu următoarele documente:

            - …………………

            - .………………..

 

 

Director general,

…………………….

Director economic,

…………………….

 

ANEXA Nr. 4

 

DATE

privind situatia financiară

 

Solicitant ... (denumirea)

Certificăm exactitatea datelor (Directia generală a finantelor publice a judetului ..)

A. Indicatori privind evolutia bonitătii financiare:

 

 

Indicatorii de bonitate, calculati conform bilanturilor contabile anuale si raportărilor semestriale

Date de referintă (pentru ultimii 3 ani)

Nr. crt.

Denumirea

Simbolul

U.M.

 

 

 

1.

Lichiditatea globală

Lg

%

 

 

 

2.

Solvabilitatea patrimonială

Sp

%

 

 

 

3.

Rata profitului brut

Rpb

%

 

 

 

4.

Viteza de rotatie a fondului de rulment

V(R)

cicluri/an

 

 

 

 

            Lichiditatea globală = active circulante/datorii curente x 100%,

            în care:

            - active circulante = stocuri + alte active circulante;

            - datorii curente (în termen de până la un an) = furnizori si conturi asimilate + împrumuturi pe termen scurt + salarii + impozite si taxe.

            Solvabilitatea patrimonială = capitaluri proprii/total pasiv, mai putin clientii creditori si conturi de regularizare si asimilate x 100%.

 

            Rata profitului brut = rezultatul brut (profit) al exercitiului financiar/cifra de afaceri x 100%

 

            Viteza de rotatie a fondului de rulment = viteza de rotatie anuală a fondului de rulment, calculată pe baza datelor din bilantul contabil din anul precedent, care reprezintă raportul dintre veniturile din exploatare si fondul de rulment aferent exercitiului financiar (cicluri/an).

            B. Indicatori privind capacitatea financiară a solicitantului, calculati la data de ...

 

1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei) ……………………., din care:

1.1. Active circulante - total (milioane lei) ………………………...

2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) .. ……………………., din care:

2.1. Obligatii - total (milioane lei) …………………….

3. Fond de rulment (rd. 1.1 - rd. 2.1) - total (milioane lei) …………………….

4. Depozite bancare - total (milioane lei) …………………….

5. Linie de credite deschise - total (milioane lei) …………………….

6. Credite bancare (neconsumate) - total (milioane lei) …………………….

7. Venituri din exploatare - total (milioane lei) …………………….

8. Viteza de rotatie a fondului de rulment [V(R)] …………………….

 

Director general,

…………………….

 Director economic,

…………………….

 

 

N O T Ă :

1. Pentru capacitătile nou-înfiintate informatiile privind situatia financiară pot fi prezentate de către investitori.

2. Pentru investitorii străini informatiile privind situatia financiară pot fi prezentate de compania-mamă din străinătate în numele companiei-fiice din România, în măsura în care se face dovada preluării în mod indubitabil a tuturor angajamentelor financiare ale acesteia. Informatiile vor fi prezentate în limba română, în traducere legalizată, la un birou notarial din România. ANRGN va lua în considerare orice tip de informatii referitoare la viabilitatea financiară a proiectului supus autorizării, furnizate de către societăti bancare, de audit sau alte institutii financiare.

 

ANEXA Nr. 5

 

CAPABILITATEA TEHNICĂ

a agentilor economici din sectorul gazelor naturale, care solicită acordarea autorizatiei/licentei

 

            1. Date generale privind denumirea obiectivului si amplasarea lui din punct de vedere administrativ si geografic

            2. Date privind calificarea personalului tehnico-operativ care exploatează, întretine, execută reparatii si modernizări ale obiectivului:

            a) sef obiectiv;

            b) ingineri, tehnicieni, maistri de specialitate;

            c) personal de deservire.

            3. Date privind caracteristicile obiectivului:

            a) caracteristicile tehnice;

            b) starea tehnică;

            c) durata de serviciu normată si actuală

            4. Date privind impactul obiectivului asupra mediului - aspecte legate de poluarea solului, apei si aerului

            5. Date privind siguranta în exploatare a obiectivului, protectia muncii, PSI, sănătate, precum si dotările aferente.

 

ANEXA Nr. 6

 

MODEL DE AUTORIZATIE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)

 

AUTORIZATIE DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nr. . din ..

 

            Ca urmare a cererii adresate de ..., cu sediul în ..., reprezentată prin ..., înregistrată la nr.  din data de , în urma analizării si verificării documentelor transmise, în baza prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, se acordă următoarea

 

AUTORIZATIE

 

            Societătii Comerciale ……………….... pentru ……………..…(tipul autorizatiei) a ………………… (obiectivul autorizatiei)  din ………….. (identificarea obiectivului)

            Obiectivul are următoarele caracteristici tehnice: .……………………….

            Prezenta autorizatie este valabilă ………………….., în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, precum si potrivit conditiilor de valabilitate a acesteia, anexate la prezenta autorizatie.

 

            ………………………....

            (data eliberării)

 

Presedinte,

.………………………

 

ANEXA Nr. 7

 

MODEL DE LICENTĂ

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)

 

LICENTĂ DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nr. ………. din …….

 

            Ca urmare a cererii adresate de ……….., cu sediul în …………...., reprezentată prin ………...., înregistrată la nr. …….. din data de ……, în urma analizării si verificării documentelor transmise, în baza prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, se acordă următoarea

 

LICENTĂ

 

            Societătii Comerciale ……………... pentru ……………….(tipul licentei) a ……………. (obiectivul licentei) ……………. din . ………………  (identificarea obiectivului)

            Prezenta licentă este valabilă ., în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, precum si potrivit conditiilor de valabilitate a acesteia, anexate la prezenta licentă.

 

            ……………………..

            (data eliberării)

 

Presedinte,

………………….

 

ANEXA Nr. 8

 

LISTA

cuprinzând tarifele pentru acordarea de autorizatii si licente

Tarife pentru autorizatii

 

Nr.crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tipul autorizatiei

Tariful - %

din valoarea

obiectivului

1.

Productia de gaze naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

milioane lei

 

înfiintare

 

0,2

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

 

0,2

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,2

2.

Transportul si dispecerizarea gazelor

naturale

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

milioane lei

 

înfiintare

 

0,2

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

 

0,2

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiulde fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,2

3.

Înmagazinarea/stocarea

Valoarea actualizată gazelor naturale a obiectivului din studiul de fezabilitate

milioane lei

înfiintare

0,2

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

0,2

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,2

4.

Distributia gazelor

Valoarea actualizată naturale a obiectivului din studiul de fezabilitate

milioane

înfiintare

0,2

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

0,2

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,2

 

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful anual (lei/U.M.)

1.

Furnizarea de gaze naturale

Cantitatea de gaze naturale furnizată

mii m3

1.375

2.

Transportul si dispecerizarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale transportată si dispecerizată

mii m3

375

3.

Înmagazinarea/stocarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale înmagazinată/stocată

mii m3

1.150

4.

Distributia gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii m3

750

5.

Tranzitul gazelor naturale

Capacitatea de tranzit contractată

mii m3

475

 

NOTĂ:

1. Tariful aferent autorizatiei de functionare pentru obiectivele în functiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament se calculează în functie de valoarea netă actualizată a acestora la data ultimului bilant contabil încheiat.

2. Pentru obiectivele cu durata de serviciu normată depăsită autorizarea se face pentru o perioadă de un an.

3. Tarifele anuale pentru licente se achită în 4 transe egale, până în ultima zi lucrătoare din prima lună a trimestrului. În anul obtinerii licentei tariful se achită conform art. 18 din prezentul regulament.

4. Cantitatea de gaze naturale furnizată/transportată si dispecerizată/înmagazinată sau stocată/distribuită, precum si capacitatea de tranzit contractată, pentru care se calculează tarifele de licentă, se declară pe propria răspundere de către operatorii licentiati. La sfârsitul anului, în cazul în care cantitatea de gaze naturale efectiv furnizată/transportată si dispecerizată/înmagazinată sau stocată/distribuită, respectiv capacitatea de tranzit contractată, este mai mare decât cea declarată, pentru care a fost emisă factura de tarif de licentă, ANRGN va proceda la emiterea unei facturi suplimentare de regularizare. Factura de regularizare va fi achitată în termen de 15 zile de la emitere.

5. Neachitarea la scadentă a contravalorii facturilor de tarife pentru autorizatii si licente atrage perceperea unei penalităti de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la achitarea integrală, inclusiv ziua plătii.

6. Tarifele pentru acordarea autorizatiilor si licentelor sunt de minimum 10.000.000 lei.

7. Pentru anul 2002 sumele achitate de titularii de licente si autorizatii vor fi recalculate conform tarifelor de mai sus si se vor regulariza în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

8. Tarifele pentru autorizatii si licente se actualizează prin ordin al presedintelui ANRGN si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.