MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 161         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 martie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 9 din 14 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, precum si ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările si completările ulterioare

 

            Decizia nr. 32 din 28 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

            Decizia nr. 44 din 4 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si ale art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            86. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”

 

            Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local în anul 2003, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

            Rectificări la: Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2002

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 9

din 14 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, precum si ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, precum si ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ascon” - S.R.L. din Galati în Dosarul nr. 1.061/2002 al Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că instituirea de către legiuitor a unor reguli speciale de prescriptie nu echivalează cu încălcarea vreunei dispozitii constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 august 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.061/2002, Curtea de Apel Galati – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, precum si ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ascon” - S.R.L. într-o cauză administrativă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate instituie o discriminare favorabilă proprietătii statului în raport cu proprietatea privată apartinând celorlalte subiecte de drepturi, deoarece prevăd un termen de prescriptie de 5 ani pentru creantele bugetare, pe când prin Decretul nr. 167/1958 se instituie un termen general de prescriptie de 3 ani. Prin aceste dispozitii se încalcă si regimul proprietătii private, care este ocrotită de lege în mod egal, indiferent de titular. De asemenea, autorul exceptiei invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, care, prin Decizia nr. 72/1994, a stabilit că diferentierea, prin Decretul nr. 167/1958, a termenelor de prescriptie în functie de titularii de drepturi este neconstitutională, contravenind dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, care prevăd că proprietatea privată este ocrotită de lege în mod egal, indiferent de titular.

Curtea de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece, obligatia bugetară fiind distinctă de obligatia civilă, regimul lor juridic este, de asemenea, diferit, iar termenul de prescriptie în materie fiscală presupune existenta unui raport juridic specific dreptului fiscal si nu poate fi supus normelor privitoare la prescriptia extinctivă ce decurge din raporturi juridice civile sau comerciale.

Totodată, prescriptia reglementată în materie fiscală priveste dreptul statului de a executa silit creantele bugetare, în timp ce prescriptia reglementată de Decretul nr. 167/1958 priveste dreptul la actiune.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât, potrivit art. 53 alin. (1) din Constitutie, impozitele si taxele reprezintă o obligatie la cheltuielile publice, constituindu-se în obligatie bugetară distinctă de obligatia civilă, iar regimul lor juridic se impune a fi diferit.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 este neîntemeiată, deoarece obligatiile bugetare se situează în sfera interesului public si, pe cale de consecintă, termenul special de prescriptie pentru realizarea creantelor bugetare este avut în vedere tocmai pentru atingerea scopului interesului public. Totodată, arată că, potrivit art. 41 alin. (1) din Constitutie, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, în cazul de fată, de Ordonanta Guvernului nr. 70/1997, iar, potrivit art. 134 din Constitutie, statul este obligat să asigure activitatea economică, financiară si valutară. Cu privire la dispozitiile art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, Guvernul arată că acestea au fost abrogate în mod expres, începând cu data de 1 iulie 2002, prin Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit.

Avocatul Poporului consideră exceptia de neconstitutionalitate neîntemeiată, deoarece instituirea unui termen de prescriptie de 5 ani în materie fiscală, mai mare decât termenul de 3 ani ce reprezintă regula de drept comun, potrivit Decretului nr. 167/1958, nu contravine dispozitiilor constitutionale, cu atât mai mult cu cât, potrivit art. 134 alin. (2) din Constitutie, statul poate să ia anumite măsuri pentru asigurarea surselor sale bugetare. În ceea ce priveste Decizia Curtii Constitutionale nr. 72/1994, precizează că aceasta se referă la art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 si nu la termenul de prescriptie din domeniul fiscal, care nu poate fi supus normelor privitoare la raporturile civile sau comerciale.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70 din 29 august 1994 privind impozitul pe profit, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, precum si dispozitiile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 70 din 28 august 1997 privind controlul fiscal (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997), aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/1999 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 21 aprilie 1999), astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 30 iunie 1999, având următorul continut:

- Art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994: “Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor prevăzute de prezenta ordonantă este de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei de impunere.”;

- Art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997: “Dreptul organelor de control fiscal sau, după caz, al serviciilor de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale de a stabili diferente de impozite si majorări de întârziere pentru neplata în termen a acestora, precum si de a constata contraventii si a aplica amenzi si penalităti pentru faptele ale căror constatare si sanctionare sunt, potrivit legii, de competenta organelor de control fiscal sau, după caz, a serviciilor de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru o perioadă impozabilă, se prescrie după cum urmează:

a) în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei pentru perioada respectivă;

b) în termen de 5 ani de la data ultimului termen legal de plată a impozitului, în cazul în care legea nu prevede obligatia depunerii declaratiei;

c) în termen de 5 ani de la data comunicării, către contribuabil, a impozitului stabilit de organele fiscale sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale în conditiile prevăzute de lege.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 41 alin. (2): “Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”;

- Art. 135: “(1) Statul ocroteste proprietatea.

(2) Proprietatea este publică sau privată.

(3) Proprietatea publică apartine statului sau unitătilor administrativ-teritoriale.

(4) Bogătiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicatie, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice.

(5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În conditiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate.

(6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

I. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, Curtea constată că aceasta a fost abrogată în mod expres prin art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002, care a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2002, dispozitiile criticate nefiind preluate în noua reglementare a impozitului pe profit.

Având în vedere că aceste dispozitii au fost abrogate anterior sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate si că, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea [É] unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare [É]”, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, ca fiind inadmisibilă.

II. Cu privire la dispozitiile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997, Curtea constată că acestea instituie, pentru anumite creante bugetare, un termen de prescriptie de 5 ani, ceea ce, în opinia autorului exceptiei, ar contraveni protectiei proprietătii private, consacrată de prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (2).

Curtea retine că, spre deosebire de creantele civile si comerciale, care izvorăsc din raporturi de drept privat, creantele bugetare îsi au sorgintea în raporturi de drept public, si anume în raportul stabilit între stat si cetăteni, în virtutea căruia, potrivit dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Constitutie, “Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice”.

Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie, statul are obligatia să asigure protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară. Astfel, reglementarea prin dispozitiile legale criticate a unui termen de prescriptie de 5 ani, în materie fiscală, mai lung decât termenul general de prescriptie de 3 ani, stabilit de Decretul nr. 167/1958 privitor  la prescriptia extinctivă, nu constituie o măsură discriminatorie de apărare a proprietătii private a statului în raport cu proprietatea privată a altor titulari, ci o măsură de apărare a interesului public, în deplină concordantă cu prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (2) si ale art. 135 referitoare la protectia proprietătii private.

În ceea ce priveste Decizia Curtii Constitutionale nr. 72/1994 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 6 octombrie 1994), invocată de către autorul exceptiei în sustinerea acesteia, Curtea constată că aceasta este irelevantă în cauza de fată, întrucât se referă la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul dispozitiilor art. 144 lit. c) si ale art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 23 si ale art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca fiind inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ascon” - S.R.L. din Galati în Dosarul nr. 1.061/2002 al Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ.

2. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 32

din 28 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsok.r G.bor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, exceptie ridicată de Maria Viorica Necsulescu în Dosarul nr. 57/A/2002 al Curtii de Apel Craiova - Sectia de contencios administrativ.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 21 ianuarie 2003 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 28 ianuarie 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 18 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 57/A/2002, Curtea de Apel Craiova - Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, exceptie ridicată de Maria Viorica Necsulescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, care calculează adaosul la indemnizatia de încadrare lunară în raport cu “vechimea efectivă” în magistratură, contravine art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât creează discriminări în rândul corpului magistratilor. De asemenea, se apreciază că textul de lege criticat lipseste de continut art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, deoarece acest articol defineste vechimea în magistratură, precum si perioadele asimilate acesteia fără a face distinctie între vechimea efectivă în magistratură si vechimea în celelalte functii de specialitate juridică.

Curtea de Apel Craiova, exprimându-si punctul de vedere, consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind întemeiată. Reglementarea cuprinsă în art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 încalcă art. 16 din Constitutie, întrucât se creează o inegalitate între cetătenii care au aceeasi pregătire profesională si au exercitat diferite functii juridice.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul arată că textul de lege criticat se referă în mod expres si limitativ la vechimea în functiile de judecător, procuror, magistrat-asistent al Curtii Supreme de Justitie, personal de specialitate juridică din Ministerul Justitiei sau Institutul National al Magistraturii. În ceea ce priveste sintagma “vechime efectivă”, aceasta semnifică faptul că în calculul vechimii prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege nu se vor lua în considerare, pe de o parte, întreruperile de activitate, cum sunt, spre exemplu, stagiul militar, concediul de maternitate sau pentru îngrijirea copilului si, pe de altă parte, perioadele cât persoana a îndeplinit alte functii decât cele enumerate la art. 5 alin. (1).

Avocatul Poporului apreciază că limitarea aplicării dispozitiilor legale criticate nu încalcă principiul constitutional al egalitătii în drepturi. Egalitatea în drepturi a cetătenilor, consfintită de art. 16 din Constitutie, nu înseamnă uniformitate, astfel încât “dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite, tratamentul nu poate fi decât diferit”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, astfel cum rezultă din notele scrise depuse de autorul exceptiei în fata instantei de judecată, art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000. Textul de lege criticat are următorul continut:

- Art. 5 alin. (1): “Magistratii beneficiază de un adaos la indemnizatia de încadrare lunară, în raport cu vechimea efectivă în functiile prevăzute la art. 42 si art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, calculat în procente la indemnizatia brută de încadrare, după cum urmează:

- de la 5 la 10 ani - 5%;

- de la 10 la 15 ani - 10%;

- de la 15 la 20 de ani - 15%;

- peste 20 de ani - 20%.”

Textul constitutional invocat de autorul exceptiei ca fiind încălcat are următoarea redactare:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, au fost abrogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, solutia legislativă consacrată de textul de lege criticat fiind preluată de art. 4 alin. (1) din ordonanta sus-mentionată, care are următorul continut: “Magistratii beneficiază, în raport cu vechimea efectivă în functiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Curtea Supremă de Justitie sau de personal asimilat magistratilor, de o majorare a indemnizatiei stabilite potrivit art. 3 alin. (2), calculată în procente la indemnizatia brută, după cum urmează:

- de la 5 la10 ani - 5%;

- de la 10 la 15 ani - 10%;

- de la 15 la 20 de ani - 15%;

- peste 20 de ani - 20%.”

Prin urmare, dat fiind că, după invocarea exceptiei de neconstitutionalitate în fata instantei judecătoresti, prevederea legală supusă controlului a fost modificată, Curtea Constitutională urmează să se pronunte asupra

constitutionalitătii prevederii legale în noua sa redactare, întrucât solutia legislativă din ordonanta care modifică Legea nr. 50/1996 este, în principiu, aceeasi cu cea dinaintea modificării.

Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 155 din 28 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002, considerând exceptia ca fiind neîntemeiată. Cu acel prilej s-a retinut că “acordarea adaosului la indemnizatia de încadrare a magistratilor numai în raport cu vechimea efectivă realizată în functii de judecător, procuror sau în alte functii asimilate acestora este o optiune a legiuitorului, constituind o recompensă pentru fidelitatea fată de aceste functii.

Persoanele care au dobândit vechime într-o functie de magistrat si în functii asimilate acesteia se află într-o situatie diferită fată de cele care au realizat vechime în alte functii cu profil juridic. Perioadele de activitate exercitată în aceste functii constituie pentru acestea din urmă vechime de cotizare utilă la calcularea pensiei, dacă pensionarea intervine când acestea ocupă un post de magistrat sau un post asimilat acestei functii, precum si la numirea si promovarea în posturi de magistrat”.

Solutia adoptată, ca si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu s-au adus în dezbatere împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, exceptie ridicată de Maria Viorica Necsulescu în Dosarul nr. 57/A/2002 al Curtii de Apel Craiova - Sectia de contencios administrativ. Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 44

din 4 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si ale art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si ale art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Maria Morariu în Dosarul nr. 260/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 aprilie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 260/2002, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si ale art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Maria Morariu cu ocazia solutionării unei actiuni în contencios administrativ formulate în contradictoriu cu Uniunea Avocatilor din România.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 1 alin. (1) si ale art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995, republicată, contravin prevederilor constitutionale ale art. 16, 20, 22, 38 si 51. În esentă, autorul exceptiei arată că textele de lege criticate “acordă competentă unei autorităti publice ca, printr-o structură a sa, Consiliul Uniunii Avocatilor din România, să adopte norme cu putere de lege”, precum Statutul profesiei de avocat. În acest sens, se invocă art. 28 alin. (9) din statut care, dând “posibilitatea Uniunii Avocatilor din România să aprecieze cine poate fi primit în avocatură fără examen [...]”, îngrădeste dreptul la muncă si la alegerea locului de muncă, consfintit de art. 38 din Constitutie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ apreciază că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Astfel, se arată că “statutul se dezbate, adoptă si modifică de către Consiliul Uniunii Avocatilor din România, conform atributiilor pe care acest organ le are în baza legii”, si, în consecintă, prevederile legale atacate nu încalcă dreptul la muncă, drept garantat prin Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, Curtea a solicitat si punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul, apreciind ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, arată că “posibilitatea reglementării prin statut a unor aspecte care tin de organizarea profesiei nu este de natură a atrage neconstitutionalitatea dispozitiilor legale”, ci, din contră, apare ca “o modalitate de valorificare a autonomiei organizării si functionării profesiei de avocat”. Se consideră, de asemenea, că aspectele ce privesc “concordanta dintre lege si un act normativ cu fortă juridică inferioară adoptat în temeiul acesteia reprezintă o problemă de aplicare a legii si nu de constitutionalitate, astfel încât în ceea ce priveste aceste aspecte trebuie să se pronunte instanta de drept comun competentă în materie”. În acest sens se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, concretizată în Decizia nr. 146/1999 si Decizia nr. 391/1997.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se apreciază că prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 “nu fac decât să dispună că organizarea si functionarea autonome ale profesiei de avocat nu se pot valorifica decât în conditiile unui statut al profesiei”. Conform normelor de tehnică legislativă, acest statut nu trebuie însă să exceadă legii, ci, în acord cu aceasta, trebuie să reglementeze toate acele probleme referitoare la profesia de avocat care nu puteau fi cuprinse în legea de organizare si exercitare a profesiei. De asemenea, se arată că “acest statut se dezbate, adoptă si modifică de către Consiliul Uniunii Avocatilor din România, conform atributiilor pe care acest organ le are de la lege”, si că, desi “statutul reglementează în amănunt conditiile prevăzute de lege pentru a solicita primirea în profesia de avocat, aceasta nu presupune si primirea tuturor celor care îndeplinesc aceste conditii, deoarece legea nu prevede obligatia, ci facultatea de a primi”.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) si ale art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, modificată si completată ulterior prin Legea nr. 489/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 5 august 2002. Aceste texte de lege au următoarea redactare:

- Art. 1 alin. (1): “Profesia de avocat este liberă si independentă, cu organizare si functionare autonome, în conditiile prezentei legi si ale statutului profesiei.”;

- Art. 63 lit. b): “Consiliul uniunii se întruneste trimestrial si ori de câte ori este nevoie. El are următoarele atributii: [É]

b) dezbate, adoptă si modifică statutul profesiei;”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 22: “(1) Dreptul la viată, precum si dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman sau degradant.

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.”;

- Art. 38: “(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

Alegerea profesiei si alegerea locului de muncă sunt libere.

(2) Salariatii au dreptul la protectia socială a muncii.

Măsurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în conditii grele, precum si alte situatii specifice.

(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore. [É]”;

- Art. 51: “Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”

Dispozitiile art. 1 si ale art. 58, devenit art. 63 ca urmare a republicării Legii nr. 51/1995, au mai fost supuse controlului Curtii Constitutionale, care, prin Decizia nr. 146 din 7 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999, a retinut, în esentă, că prevederile constitutionale ale art. 38 si 51 nu au “nici o concludentă în demonstrarea neconstitutionalitătii legii”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ce formează obiectul prezentului dosar, Curtea constată că, în conceptia legiuitorului, avocatura este un serviciu public, care este organizat si functionează pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitată de un corp profesional selectat si functionând după reguli stabilite de lege.

Statutul profesiei de avocat a fost adoptat, în baza art. 63 din Legea nr. 51/1995, de Consiliul Uniunii Avocatilor, fără ca aceasta să contravină prevederilor constitutionale invocate. Această optiune a legiuitorului nu poate fi considerată ca neconstitutională, având în vedere că scopul ei este asigurarea unei asistente juridice calificate, iar normele în baza cărora functionează nu contravin principiilor constitutionale. Faptul că accesul la profesia de avocat este conditionat de satisfacerea anumitor cerinte nu poate fi privit ca o îngrădire a dreptului la muncă sau a alegerii libere a profesiei.

Cât priveste raportarea dispozitiilor legale criticate la celelalte prevederi constitutionale mentionate, Curtea observă că este lipsită de relevantă pentru sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6), precum si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si ale art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Maria Morariu în Dosarul nr. 260/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 3-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 86.


*) Anexa se publică ulterior.

 

ROMÂNIA

JUDETUL GALATI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALATI

 

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local în anul 2003, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Judetul/municipiul

Nr. de beneficiari

Sumele lunare acordate (mii lei)

Cuantumul sumelor alocate pentru anul 2003

(mii lei)

1.

Asociatia Filantropică Crestin Ortodoxă “Sfântul Vasile cel Mare”-Asezământul Social Filantropic

de Fete “Sfântul Vasile cel Mare”

Municipiul Galati

26 de copii orfani

135.605

1.627.262

2.

Fundatia “Împreună” - Centrul de zi “Împreună”

Municipiul Galati

100 de persoane

26.300

315.600

3.

Fundatia “Împreună” - Adăpost

temporar

Municipiul Galati

20 de persoane

12.950

155.400

 

Primar,

ing. Dumitru Nicolae

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2002 privind trecerea imobilelor în care îsi desfăsoară activitatea unele unităti sanitare de interes local din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002, se face următoarea rectificare:

- pozitia nr. 9 “Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Copii” de la sectorul 2 se va citi ca pozitia nr. 6 la sectorul 3.